נ"הפסל תינימשהו תישילשה תואמה ןיב הפוריא :םייניבה ימיל הקיתעה תעהמ

לע הפוקת וחור יניעב רייצל ותוסנב רתויב חתופמ ןוימדל םדא קקזנ םירבדה עבטמ
,אוהה ןמזב ןרוקמש תוניגנמ .לבלובמ ףושיב לש רואת וא יאלמ תמישר ,קוח בתכ ךמס
תורוקמ .המישמב טעמ עייסל םייושע ,ונימי דע ורתונש םינבמו םיגולואיכרא םידירש
.הז ףדב רוקסל הסנא ,ללכ טעמכ םיריכזמ םניא םילודגה תואטיסרבינואה ירתאש ,ולאכ

:םיילבידמ םידומילל רוקמה רפסב אצמנ הפוקתל םינווקמ םיאמדקא תורוקמ לש זוכיר
Early Medieval sources  from  The Online Reference Book for Medieval Studies
םיילטנמונומ םינבמ
ירה ,תררופתמה הנידמה םוקמ תא אלמל תדה הלחה םייניבה ימי תארקל םא
קושה הנבמ ,"ךלמה לכיה" ,תיאמורה הקיליזבב :םאתהב הנכשמ תא הל התוואש
שודקה סורטפ לש הקיליזבה תא סוניטנטסנוק םיקה ותומדב ,אמורב טפשמהו
Constantine's St. Peter's on the Vatican Hill, started around 323 A.D..תילותאקה הנומאה לש םאה תייסנכ ,ןקיתווה תעבג לע
,הרז העפשה תובקעב ,אלא - דבלב תוירצונה תויסנכל לדומה הניא וז הקיליזב
.תיחכונה היסנכה תמקה םשל 16-ה האמב הסרהנ איה .םיידוהיה תסנכה יתבל םג
.םילשוריב רבקה תיסנכ תינמנ סוניטנטסנוק םיקהש תורחאה תויסנכה ןיב
תנשב ירהש ,ךומסה עלסה תפיכ הנבמ לא תופוכת וז התוושוה הרקמב אל
The Dome of the Rock, built by Caliph Abd al-Malik. Finished in 691 A.D..התראפתב הרחתיש ידכ ,ותמקהב כילמ-לא דבע לחה 687
,תימורה תרוסמב הב ובלתשה םייחרזמ םיביטומש ,תיטנזיבה הרוטקטיכראה ןמ
המכחה תייסנכ ,לופוניטנטסנוקב היפוס היגאהה איה רתויב ראופמה דירשה
תא קינעמ ,סונאיניטסוי לש ותומד תיארנ הל תימורדה הסינכה לעמ .השודקה
Emperor Justinian presents Hagia Sophia to the Virgin and Child. Detail of the mosaic in the lunette over the south doorway of the church.הדליו הלותבל ,537 תנשב םלשנש ,הנבמה
םיניינבה תורוק לע בתכ ,תישישה האמה ןב ןוירוטסהה ,הירסיקמ סויפוקורפ
:םהינב היפוס היגאהה ,הירפמאה לש םיבושחה
Hagia Sophia  from  The MacTutor History of Mathematics archive
,תירבעה הטיסרבינואה לש 'תימלשוריה הקיאזומ'ב םיגצומה ןיב תינמנ עלסה תפיכ
:רוזאה תודלות לש ,תילגנאבו תירבעב ,תקתרמ הריקס העיצמה
Dome of the Rock  from  The Jerusalem Mosaic
:תילותאקה הידפולקיצנאב םייזכרמה םיכרעה דחא ,ןבומכ ,איה רטפ .טס תייסנכ
Basilica of St. Peter  from  The Catholic Encyclopedia
:סדלונייר ןד לש ורתאב תאצמנ רבקה תייסנכ תורוק לש הפיקמ הריקסו
The Church of the Holy Sepulchre  from  Medieval Church Architecture
הרישו הקיסומ
השקב התיילעבו ,תינגאפה אמור לש היתוניגנמ תא הילעמ הרעינ תירצונה תדה
םירומזמ ,תילוקה הקיסומה :השדח המיענ הל הצמא איה .םלועה ןמ ןתוא תוחמל
םיליהת רפסמ ויה םיחוקל הומכו לארשי םע לש שדקמה תרישל ויה םיבורק רשא
.תיניטלב ןכ-ירחאו ,השדחה תירבה תפש ,תינוויב ורשוהש ףא -
יתד עורא לכ ירחא היה רשומ ורוקמבש ,ידוהיה שידקה
cantorialmusic.com ךותמ
-590 םינשבו ,ןחלופו הנומא תודחאל תימורה היסנכה הקקזנ הדמעמ תחטבה םשל
הסימל רדס ועבקב ,תורימזה תא לודגה סוירוגרג ךרע ,רויפיפאה סכ לע ונהכב ,604
תיב" ,Schola Cantorum :ןתרימש לע היהי ןומאש יריזנ רדסמ דסיי ףאו ,תוליפתלו
."םינאירוגרג םירומזמ" ,ומש לע ולא םיילוק-דח םירומזמ םייורק ןכ-לע ."הרישל רפס
תילותאקה הסימה ןמ Kyrie Eleison
In Cena Domini ךותמ
,לודגה לרקו ,שודקה סורטפ חבזמ לא בהז תרשרשב רושק רמשנ םירומזמה ךרכ
יתבו םירזנמ ומיקהב ,גאדו ונממ םיקתוע ןימזה ,רויפיפאה לש רתויב ןייוצמה ןבה
ףיסותו תיקנרפה הירפמאה יבחר לכב הדיפקב רמשת וז הכלה יכ ,הנפלוא
חרזמה ילוסלס לש םתעפשה הנממ המלענ אל ,תאז ףא לע .תיתוברתה התודיחאל
.ןויטנזיבב םכרד ושעש
ןארוקה לש הנושארה ארוסה ,החתאפ-לא
Quran55 ךותמ
.םירברבה םימעה יריש תא ףא דבאלו דימשהל היסנכה השקב םירבדה עבטמ
םהיעצבמו ,םייממעה םינוגינה לע םרח דיסחה גיבדול ליטה םרטב ןמזה ךרא אל
.םינצבקו םידדונ םינרדב ,םינטוטהל ושענ
:יל דרא'ציר תכירעב עדימ תורוקמו םינאירוגרגה םירומזמה ןמ םיפסונ תולוק
Chant sounds on the web  from  The Gregorian Schola of St. Joseph Parish
ןדיעה לש ואישב החירפל דוע וכז םידדונה םירמזה לש םייממעה םהינומזפ
,םיבר םילוגלג ורבע יכ ףא .םיריבאה תורצח לש תיטנמורה הרישב ,ילדואיפה
:הקיתעה תעה יהלש לש ,וז הפוקתמ םג והשמ םהב רמתשנ ילוא
Minstrel Homepage  from  The Society for Creative Anachronism
תירמוח תוברת
.תיחרזמה הירפמאה ןמ רקיעב ונידיל ועיגה ,םוי-םויה ייח לע םידמלמה םידירש
A Byzantine iron razor with a bronze chain. 5th-10th century A.D.,הריפסל תירישעה וא תישימחה תואמה ןב חוליג רעת לשמל הנה
םינש םג לושיבל ושמש הומכA tripod legged Byzantine bronze caldron with double loop handles. 6th-10th century A.D.,ןמזה ותוא תב הדבכ דרא תרדק וא
דחוימב םיטלוב ,םינמרגה םימעה וריתוהש םיצפחה ןיב .ןכ ירחא תובר
םימזבא טעמב אל םיריכזמ םה יכ ףא) תונמא-בורב םירטועמה םהימזבא
,ףרט תופועו תויח תומדב תופוכת ובצוע םהיידע .(הפוקתה ינב םיטנזיב
An Ostrogothic silver buckle with a tongue in the form of a bird head and a lion in relief on the plate. Tauria, first half of the 7th century A.D.וב העובט הירא תומדש ,עוקר ףסכ יושעה הז יתוגורטסוא םזבא ומכ
ילוא ןה ,סוסה בובז תינבתב טושיק תוכיס .ולוקנאמ םייניע תשטול רופיצו
ברקב התוליעי החכוה זאמ ,וז המהב הספתש בושחה םוקמל תפסונ תודע
An Ostrogothic silver fibulae in the form of a horsefly, one of a pair. Tauria, 6th-7th century  A.D..הריפסל 378 תנשב סילופונאירדא
:הקיתע תונמא קווישב החמתמה קסע תיבמ םיחוקל וללה תיקדסה ינימ לכ
Gallery of Antiquities, Ancient Coins and Fine Art  from  Edgar L. Owen, Ltd.
ביטס טקיל ,קיתעה ןדיעה יהלשמ תונמא יצפחו תיב ילכ לש רחא ןווגמ ףסוא
:'הירוטסהה ןמ תונומת' ,ןוארב סנייה לש ורתאמ רגרבלומ
A Visual Tour through Late Antiquity  from  Images from World History
היח הירוטסה
םיעורא תרזחשמה םיינוהמת תצובק תמייק ,טעמכ תירוטסה הפוקת לכ רובע
תוירלופופל הכוז םהמ דחאו ,םינמרגה םימעה לש םתפוקת איה ונתפוקת .הכותמ
לש םידירש .אוהה ןמזב הלפנו המק םתכלממש ,םינוסקס-ולגנאה :תדחוימ
,ןאכ הארנה ינמרגה םחולה תומד רוזחשל ושמש ,םירחא שובל יטירפו םילענמ
Angelcynn member dressed as a fishermanSuebian (Germanic) warrior from the late Roman period.ודיל גיידה לש וז תאו
אבצ שיא לשו תישימחה האמה ןב ינוסקס ליצא לש ,תורחא תושובלת יתש
.הירפמאה יקלח ןיב יתוברתה ינושה תא שיחמהל תויושע ,יטנזיב
Byzantine soldierAnglo-Saxon Dryhten of the fifth century
םינוסקס-ולגנאה תא בישהל הסנמה ,Angelcynn ןה ולא תונומת ומליצש תוצובקה
:תיטנזיבה תיליעה תדיחי ,The Varangian Guard-ו ,היחתל
Angelcynn (400-900AD)  and  The New Varangian Guard (969-1015AD)
,ריזח ילתוק דעו תודסקמ ,הפוקתה ינב םיצפחל םיקתעה תורצימ תונוש תורבח
:םיגולואיכרא םיאצממ יפל
Dawn of Time Crafts  and  Bodgit & Bendit
:םינמרגה םימעה לש םתוברתו םתד לע
The Germanic Heritage Page  from  The Anglo-Saxon Home Page
:םהדרופ תטיסרבינוא לש ילבידמה ףסואב ,תילגנאבו תיניטלב סוטיקטל 'הינמרג'
Tacitus' Germania  from  The Medieval Sourcebook
םיימואל םיסותימ לש םתדלוה
וא ,רתוי תורחואמ םינשב הפוקתה יעורא תא םינמא וניימד דציכ תוארל ןינעמ
רפס ,Grandes Chroniques de France-ב תאצמנ ךכל המגוד .םגיצהל ורחב דציכ
(Roman des Rois) 'םיכלמה תולילע'ב ותישאר רשא ,תפרצ לש םימיה ירבד
.1274-ב (חרקה פיליפ) ישילשה פיליפל ינד-טנס ןב ריזנ קינעהש
,הלומעת תורטמל הירוטסהה ידומיל לש םתלעותב הפי ריכהש ,ישימחה לרש
,תפרצ יכלמ תורוקב םיבושחה תוערואמה דועת תא םילשהל םיריזנל הרוה
םירויא ללוכ תיתוכלמה הירפסב ראופמה קתועה .ידגאה ינאיורטה םאצומב לחה
Clovis beheads the Frankish warrior who after the Battle of Soissons had broken the famous vase that the king wished to present to the bishop of Reims. Grandes Chroniques de France, 14th Centuryןוסאוסמ לטרגאה השעמ לש ראשה ןיב ,רצחה ינמא לש םיביהרמ
יבתכ ןיב) וב ןייעל ןתינ .הפיהו הלענה ,ףיקתהBaptism of Clovis by Saint Remigius, bishop of Reims. Grandes Chroniques de France, 14th Centuryסיבולק ךלמה לש ותליבטו
:תפרצ לש תימואלה הירפסה רתאב (הפוקתה ןמ םירחא די
The Age of King Charles V  from  The Bibliothטque Nationale de France
,סרוט ףושיב סוירוגרג לש ויבתכמ םיפסונ םיקרפ םג ומכ ,ולא תוישרפ יתש רואת
:םהדרופ תטיסרבינוא לש ילבידמה ףסואב ילגנא םוגרתב אבומ
Gregory of Tours' History of the Franks  from  The Medieval Sourcebook
הסינכל הרזח