Professor Babbage
'גבאב רמ לש וחומ

הנש 170 ינפל ןושארה בשחמה תא איצמהש שיאה ,'גבאב סלרא'צ לש ורופיס

:תודעכ דועתל יואר 'גבאב רמ לש וחומ"
תלוכי לעב םדא לצא ,חומה לודיג לש ןייפאמכ הירטמיס לש יגולוריונה ךרעל .1
ההובג תילכש
דוגינב ,יפרג רשוכלו ילולימ יוטיבל גוצייה ירוזא לש תיסחיה תוחתפתהל .2
"יתשוחתה גוצייל
רשא ,םינמאנה רבחל ח"ודה תא ילסרוה רוטקיו רס גולוריונה םכיס ,ולא םילימב
שיאה לש וחומ .'גבאב סלרא'צ רוספורפה לש וחומב םינש 37 ךשמב קיזחה
רשאו ,תונכתל ןתינה ינכמ בשחמ ,"יטילנאה רוטיקה עונמ" תא איצמהש
תא ,ןורייב דרולה לש ותבו סיילבאלמ תנזורה ,הדא הטסוגוא הניכה ורובע
.הנושארה בשחמה תנכות
היה אוה .יאקנב באל ,הילגנא ,ריישנובדב 1791 תנשב דלונ 'גבאב סלרא'צ
תואלבט :תירקיעה ותאנה התיה הקיטסיטטסו שפנבו ףוגב ,בלב יאקיטמתמ
םימרוגה תוחיכש ,םדא לש םייחה תלחות ,העשב רוש שורחיש חטשה תכרעהל
בושל םדא לש וייוכיס יכ בשחל חרט אוה .תיכוכז תונולח תריבשל םינושה
הרדתקה שארכ רחבנ 1828-ב .הרשע-םיתש תקזחב רשעל דחא םה םיתמה ןמ
דובעל ףידעה אוה :האצרה ריבעה אל םלועמ םלוא ,'גדירבמייק לש הקיטמתמל
.איצמהש תוללכושמה בושיחה תונוכמ לע

Young Charles Babbage
האצי הב הנשה ,1823 תנשב .תיתיישעתה הכפהמה ימי ויה םימיה
ןומימ 'גבאב לביק ,הנושארה תירוביצה רוטיקה תבכר הינטירבב הכרדל
סיפדתו בשחתש הנוכמ ,"םישרפהה עונמ" :ינשדח טקיורפל יתלשממ
תישישה הרפיסל דע תוימטירגולו תוירטמונוגירט תויצקנופ לש תוחול
.םיאקיטמתמ לש םיתווצ ידיב הכ דע התשענש הדובע ,הדוקנה ירחא
ףרה אלל תוינכותה תא הנשמ ,םישדח םילכ חתפמ ,תואל אלל דבע 'גבאב
ףסכה ,ותשא הרטפנ םינש עברא ץקמ .תישארבמ רישכמה תא תונבל רזוחו
ףולחבו וסיכמ םלשל ףיסוה 'גבאב .םלשוה םרט עונמהו ,ולוכ לזא
ביכרהל רכשנ טנמלק ףזו'ג סדנהמהו ,ףסונ קנעמ לבקל חילצה םייתנש
.תרפוע ינונגנמו הדלפ ,תשוחנ לש תונוט יתש :הנוכמה תא
הכאלמה תיב לא רובעל בריס רשא ,טנמלק םע 'גבאב ךסכתסה הרהמ דע
ופיסוה 'גבאב לש ויתומולח םלוא ,הרצענ הדובעה .ותיב דיל הנבש
.הדוקנה ירחא םירשעה םוקמל דע בושיח לע רביד התע :םיקחש עיקרהל
עונמה" :תילכתב השדח תינכות ודיבו תיטירבה הלשממה לא בש 1834-ב
,תונוש תויטמתמ תולועפ לש הרדיס עצבל תלגוסמה הנוכמ ,"יטילנאה
האבה הלועפב רוחבל וליפאו ,בוקינ יסיטרכ תועצמאב הל הנזוהש
יכ ןעט 'גבאב !תונכתל ןתינה בשחמ :הל המדקש וז תאצותל ףופכב
,"םישרפהה עונמ" תא םילשהלמ שדחה רישכמה תא תונבל רתוי לוז היהי
.םלשל הבריס תיטירבה הלשממה .ןיינעב וצק רבכ לשממה ידיקפ םלוא
19 תב תיטנדוטס ,ןורייב הדאב 'גבאב שגפש ,הנש התואב הז היה
.ברע תביסמב ,הקיטמתמל

Lady Lovelace
הנא לש םירירמהו םירצקה היאושינ ירפ התיה ,ןורייב הדא הטסוגוא
ץקמ םיינשה ודרפנשכ .לודגה ררושמה ,ןורייב דרולל קנבלימ הלבזיא
םש לע "הטסוגוא" הארקנש ,הדליה לע תוסחה תא םאה הלביק ,הנש
.דרולה לש (ושגליפו) הצחמל-ותוחא
םיינשה .ולש תואלפומה בושיחה תונוכממו 'גבאב רממ המסקוה הדא
ןזורל האושנ ,רתוי רחואמ םינש הנומש .הקומע תודידי ורשק
י'גיאול לש רמאמ םוגרתב הדא הלחה ,םידלי השולשל םאו סיילבאלמ
ךות ."יטילנאה עונמה" תודוא ,דיתעל הילטיא תלשממ-שאר ,ירבאנמ
ףוסבל וילע ולע רשא ,רוקמל תורעה הדא הפיסוה ,'גבאב םע תבותכת
ילונרב ירפסמ בושיח ךרוצל ,הבתכש תוארוהה תרדס .ןכרואב שולש יפ
.הנושארה בשחמה תנכותל םויכ תבשחנ ,רישכמב
ןיינעב תיטירבה הלשממה לא הנופו בש 'גבאב היה ,םינשה ןתוא לכ
'גבאבש רחאל ,ףסונ טקיורפ ןממל הנאימ וז םלוא ,השדחה ותאצמה
אלל ,ולש וסיכמ המוד םוכסו רוביצה תפוקמ ט"שיל 17,000 איצוה
דציכ הטיש התגה ,ינייפוא חור-ראשב ,הדא .ןיעל תוארנ תואצות
ךמס לע ,םיסוס יצורמב רומיה :רישכמה תיינבל ןוהה תא סייגל
דע תובוחב העקש הדא .הפוצמכ הלעפ אל תינכותה .תויטמתמ תויורבתסה
.החפשמה יטישכת תא ןכשמל הצלאנו ,הראווצ
תרשמל הרכמתהו ,ןטרסב התקל איה :הרצק התיה הדא לש הייח תיראש
תנזורה העיגה ,תונורחאה היתונשב .םיאפורה הל ומשרש םויפואה
,ןגרומ-הד ,הרומ ."הקיטמתמ ידמ רתוי" אוה היתורצ שרושש הנקסמל
הרטפנ איה .השאל ידמ בר ץמאמ הניה הקיטמתמ יכ ששח ןכאש הל רמא
דרקרוט לנקוה תייסנכב היבא דצל הרבקנו ,דבלב 36 תב ,1852 תנשב
.רישמהגניטונבש
אוה ."יטילנאה עונמה" תא תונבל הווקת לכ 'גבאב דביא ,וז תעל
לע הכרעה תואל ,טנוראב ראות ול עצוהשכ .רירמו םוגע םדאל השענ
25% יכ בשיח אוה .םואמ לביק אלו - דרולל תושעהל שרד ,ותדובע
ןוקית ידיל איבהו ,בוחרה ינגנ ידיב התחשוה ולש הדובעה תלוכימ
ףוספסאל ןברוקו רוביצה געלל אשומ והוכפה רשא ,טקשה תרימשל םיקוח
.תופוצר תועש ונולח תחת ונגניש ,םיאקיזומ ורכש וינכש .ינודנולה
ויתובקעב וכרתשה םירגובמו תוללקב םידליה וירחא וצר ,בוחרל אצישכ
.הניגל וקרזנ םיתמ םילותחו ותיבב ורבוש תונולח .קחרממ
תיסכודה לש וז) דבלב תחא הרכרכ ,1871-ב 'גבאב סלרא'צ רטפנשכ
.ןירג לסנקב תורבקה תיב לא לבוה תע ,ונורא ירחא העסנ (טסרמוסמ
רתונ ,ונמז תא םינש האמב םידקהש ,םירפסמה ןואג לש וחומ
.לוהוכלאב רמושמ ,'גדירבמייקב

ףסוא גיצמ ,הנבנ אל םלועמש "יטילנאה עונמ"ל שדקומה ,הז ןואיזומ
םגרותמ ,ירבאנמ לש אלמה רמאמה םהינב ,םיירוקמ םיכמסמ לש קתרמ
ורפסב עונמה תא ומצע 'גבאב לש ורואית ,סיילבאל הדא ידיב רעומו
אלש ,'גבאב לש ותומ רחאל ,הצילמהש הדעווה ח"וד ,יפרגויבוטואה
גשומ תתל רומאה ,JAVA רוטלומא וליפאו ,רישכמה תיינב תא םילשהל
The Analytical Engine :ותלועפ לע והשלכ

לש אלמה ח"ודה תא שוכרל םילוכי ,דחוימב ירבאקמ יפוא ילעב םישנא
השקונ גירא תכירכב ,(תונומת ללוכ) 'גבאב לש וחומ תודוא ילסרוה
Michael R. Thompson, Bookseller :דבלב םירלוד 750 רובע ,בהזומ בג םע

,סיילבאלמ תנזורה ,גניק ןורייב הדא הטסוגוא לש םיקתרמהו םירצקה הייח
Augusta Ada Byron :םירויא יווילב ןאכ םיראותמ

:םירפסמה יארב םלועה תא הארש שיאה ,'גבאב סלרא'צ רוספורפ
Charles Babbage

הסינכל הרזח