הכוסנ םדק ימי ןמ המודק \ הכורע המחלמו ריש ררושא
הנומש םירוט ילע הועבק \ הניבו לכש יתמ הוכרע
תוקלחמ הנומש חול ילע \ תוקוקח םהב רוטו רוט לכ לעו
םיפופצ םידמוע תונחמה ינשו \ םיפוצר םיעבורמ םירוטהו
םהינש ןיב איגו םחלהל \ םהינחמ םע ובצנ םיכלמ
םינוחו דימת םיעסונ המהו \ םינוכנ םחלהל םלוכ ינפ
תובשחמ תמחלמ םתמחלמו \ תוברח םתמחלמב םיפלוש ןיאו
...תותורחו תומושר םהירגפב \ תותואו םינמסב םירכנו

הלכמ המיח בורב הז תא הזו \ הלאל הלא םיגרוה םלוכו
םיכופש םימד ילבמ םיללח \ םיכלמה ינש ירובגו
םהינפמ םימודא וסוניו \ םהילע םישוכ ורבגי םיתעו
םישלחנ םה ברקב םכלמו \ םישוכו רבגי םודא יכ םיתעו
םתשרב דכליו הלמח ילב \ םתחשב שפתנ יהי ךלמ םאו
טלקמו רוצמ ריעל חרבמ ןיאו \ טלפמו לצנהל סונמ ןיאו
טמ יהי גרהלו ליצמ ןיאו \ טמשנו טפשנ יהי רצ די לעו
ןותישי ושפנ תודפ םשפנ תאו \ ןותימי םלוכ ודעב וליחו
םנודא ףגנ רבכש םרושב \ םניאו עסנ רבכ םתראפתו
היחת םהיגורהל דוע שיו \ הינש םחלהל ופיסויו
ארזע ןבא םהרבא 'ר     

!הכח :ריבאה
.הכחמ יניא םלועל ךא .תאז םירמוא םכלוכ :תוומה
?ןכ אל ,חש קחשמ התא ךא :ריבאה
?עדת דציכ :תוומה
.םירישב יתעמשו םירויצב תאז יתיאר :ריבאה
.קחשמב ינורשכ בר ,רמול יל השרוי םא ,ןכא :תוומה
יעיבשה םתוחה ,ןמגרב רמגניא     


The Royal Game
ץמואמה ונב ,בילט ובא ןב ילע ףילכה .הער ותעיגפש םיזחופו םיקיר קחשמ חשה בשחנ דימתמו זאמ     
תנשב .ןפיב וב קחשמה לע רסא וטי'ג רסיקה .ןמאנ ימלסומל יואר עושעש אוה ןיא יכ בתכ ,דמחומ לש
תירצונה היסנכה ףא .דקומה לע םש ולעוה קחשמה תוחולו חשה ילכ לכו ,םירצמב קחשמה םרחוה 1005
לנידרקה היה ןושאר :המצע הלש היתורושב הריאממה ותיישפ בקע דוחיב ,ודגנכ המרוח תמחלמ הלהינ
אלמ םרח תיחרזמה תיסכודותרואה היסנכה הליטה וירחא .הרומכה לע ותוא רסא 1061-בש ,ןיטסואמ יניימד
1128-בו ןויטנזיב תויסנכב חשה םרחוה 1125-ב .ותליהקמ חש ינקחש הדינ סרנוז ןו'ג ריזנהו קחשמה לע
,הפוריאב תויסנכ ישאר וסינ תואמ שמח ךרואל .וב קחשלמ םירלפמטה רדסמ יריבא לע שודקה דרנרב רסא
.החלצה אלל ,ןהיתורושמ קחשמה תא רעבל םיפושיביכראו םיפושיב
יכ עבקו םירוסאה םיקחשמה ןיב ותוא הנמ ם"במרה .םיגרטקמ חשל ורסח אל םידוהיה ימכח ןיב םג     
,היבוקהו ןיספיספה יקחשמ םע סומינולק ןב סומינולק ותוא הניג "ןחוב ןבא"ב .ןידב תודעל םילוספ םיאטמחש
.יקוקשאה קחשמ דבלמ םואמ השוע הניאש השא שרגל רבג יאשר םא קוספל שרדנש הרק י"שרל וליאו
תוחפל םירקמ ינש :וב הכורכה תומילאבו חשה קחשמל וולנש םירומיהב וללה םירוסיאה תיברמ שרוש     
ויה םיגהונ תיעישתה האמב םידוה חש יקחשמ .קחשמל םהיבירי תא תוומל םישנא ורקד םהב ומשרנ
,םינפלקו םיסוטסויבוק םע תחא המישנב ויה םירכזנ םיאטמחש .הכרעמה תואצות לע םהיתועבצאב רמהל
.םהיתונב תא םהל אישהלמ וענמנ הנידמ יבשות יכ רפסמ ינהפסיא לא בי'גר רא םאמיאהו

עברא ןב חול קחשמב ורוקמ .הריפסל ןושארה ףלאה יהלשב ,ודוה ברעמ-ןופצב ב'גנופ איה חשה תדלומ     
.םילגרו תובכרמ ,םיסוס ,םיליפ :תוליח העברא יושעה אבצ ושוריפש םש - הגנרוטא'צ םשב םילכ תוכרעמ
וכלהמש המוק ךומנ ילכ ,"ץעויה" התיה הכלמה וליאו - תיברעב ומש ףא הזו - ליפה אוה (ףושיבה) ץרה
קחשמה אב םימלסומה םישבוכה םע .ןעדמה :"ןזירפ-לא" היורק איה דוע תיברעבו - ןוויכ לכב תחא תצבשמ
.היסאל םירטטהו הפוריא לא םירומה תואבצ והואשנ םשמו ,ןאריא איה ,סרפל
וחתיפו תונושארה תודיחה תא קחשמל ומרת םה .תונגרואמ חש תויורחת ךורעל םינושאר ויה םימלסומה     
.תוסוכמ םייניעב ןושאר חש קחשמ רייבו'ג ןב דיעס ךרע תישישה האמב דוע .בתכב םידעצה ןומיסל הטיש
אוה י"שרו ,Echecs :תיתפרצה ןמ אב "יקוקשא" םשה .תמ - "טמ" םג ןכו ,ךלמ - תיסרפב ורוקמ "חש" םשה םג
."יקקשיא ןירוקש קוחש" :"רישדרנ" ךרעל ושוריפב ותוא עבטש

Byzantine chess, Zatrikion, was played on a round board
Chaturanga, the Indian father of chess
An illustration from Le Palamede Francais, the first magazine devoted entirely to chess, founded by La Bourdonnais in 1836 and named after Palamades, an ancient Greek who was believed to invented chess
לוגע חול לע ויה םיקחשמ ,ןויקירטז ,יטנזיבה חשה תא
חשה לש ןומדקה ויבא ,הגנרוטא'צ
שדקוהש ןושארה תעה בתכ ,Le Palamède Français ךותמ רויא
,סדמלפ םש-לע יורק ןולעה .תפרצב 1836-ב רואל אציש ,חשל ולוכ
קחשמה תא איצמה יכ זא ורבס רשא ינווי דמולמ

הררועש - וז הוואת התיה ,ליעל רומאה לכ ףא-לע ,םנמא .חשל םתוואתב ועדונ םימלסומה םיטילשה     
הנומטה הנכסה ןמ טיעמה אל רבדה .םיכלמו םיעוש לש םתלחנ - טפשמו תד ישנא ברקב הזע הכ תודגנתה
ןווכתמב דיספהש לע ,הריפסל 710 תנשב גרוהל אצוהש חשה ןקחש לש ללמואה ולרוג ונדמלמש יפכ ,הב
הרבג רשאכ ותשא ןא'ז לש הפאב טבח ,הירדנלפ ןזור ,ותמועל ילגוטרופה דננידרפ .ןושארה דילאו ףילכל
ןולוב ןזור םע דחי ףרטצהשכ ,ינשה פיליפ וכלמ יבשב דננידרפ לפנ ןכ-ירחא בר אל ןמז .קחשמב וילע
דע אלכב רתונ דננידרפו - רפוכה ימד תא םלשל הבריס השאה .תפרצ לע אמורו הילגנא לש םתפקתמל
.הנש הרשע-שולש ךשמ ,1227
,הילגנא לש יגניקיוה ןכלמ - לודגה טונק לש וסיג ,קרמנד ןזור ,ןוסדלרה ףלוא לש והרקמב ןומט ףסונ חקל     
,רדוקו טקש היה ךלמה .דליקסורבש ונומראב שודקה לאכימ גח ברע טונק תא חריא ףלוא .היגוורונו קרמנד
ילכה תא בישה טונק ךא - שרפ ול הכה ףלואו ,ךלמה העט המ ןמז ץקמ .ועשעשל חש קחשמ עיצה ףלואו
הנפו קחשמה חול תא ךפה אוה .המיח אלמנ ,חושקו האג שיא ,ףלוא .וכלהמ תא תונשל ול רמאו חולה לא
רמא "!םש םחלהל תאב ול הגלה רהנב חורבל תייה קיחרמ" .ךלמה רמא "?ןדחפה ףלוא ,חרוב התא" .תכלל
."בלכ ומכ ךב וכה םידוושהשכ ,ךתרזעל יתאב תע ןדחפה ףלוא יל תארק אל" ,ףלוא
בששכו ,ךלה רענה ."ןזורה תא גורהו ךל" :ורענל ךלמה רמא ,וידגב תא שבול אוה דועב ,תרחמה רקובב     
"ןזורה תא גורהו ךל" ."היסנכה לא ךלה אוה יכ" ,רענה רמא ",ותוא יתגרה אל" "?ןזורה תא תגרה" ךלמה ולאש
בש זא .ומדב ססובתמ לפנש ,ףלוא תא םש רקדו היסנכה לא סנכנש ,טייו ןביא ,ורצח רש לא ךלמה רמא
רמא "תישע הפי" .טייו הנע "ותוא יתגרה" .ךלמה לאש "?ןזורה תא תגרה" .ודיב - םדמ המודא - ברחהו ,ןומראל
תומדא תתמ הל קינעה תאז רחאו ,ןנכותמכ גחה תסימ תא ךורעל היסנכה יריזנ לע טונק הוויצ זא .ךלמה
.דואמ התוא הממורו הרישעהש ,הלודג

רוסיאה לשב תויחו םימחול תומדב םיפלוגמה םידוהה םילכה תא ופילחהש ,םיטושפה ימלסומה חשה ילכ     
,1849-ב קוק רטפ רובע ובצוע םויכ םיצופנה םילכה .תוננגוסמ םהיתורוצל הפוריאב ובש ,הנומתו לספ לע
תפרצו הילגנא ןיב הינשה תימואל-ןיבה הכרעמה חצנמ ,ןוטנואטס דראווה .ןודנולב וסיג ידי-לע ורצויו
רטפש רוט - "תורייואמה ןודנול תושדח"ב ישיאה ורוטב םוחב םהילע ץילמה ,רתכומ-יתלבה םלועה ףולאו
חולה לע רתוי הבר התיה םתוביצי ךא ,םירחא םינאירוטקיו םילכל ויה םימוד םילכה .וכרוע היה קוק
ךלמל םינוש םיחירצ ינשו םיסוס ינשב טסה רדהתה הליחתש ףא - רוציה תא הליזוה תיסחיה םתוטשפו
םידיחיה םה ,ומש תא םהל םרת ןוטנואטס רשא ,קוק לש וילכש ,ךכ-לכ וחילצה רוביצה יסחי .הכלמלו
.םיימשרה חשה יעורא לכב םויכ םירתומה
.לטרמ סלרא'צ יקנרפה טילשה לש ורצחב ,םיישונא םילכ :רחא גוסמ םילכ ודלונ תינימשה האמב     
דומעל םיריסא הוויצ רשאכ ,1495-ב סוברא ורדפ ינקינימודה רוטיזיוקניאה השע ןויערב ןוימד-בר שומיש
טעמ זילע קחשמ .גרוהל שיאה אצוה - ילכ הכוהש תמיא לכ .םירווע םיריזנ ינש ןיב קחשמב חש ילככ
,זוחמה ןודא ,ויסיראפ ואדט .תינאיצנווה הקילבופרבש הקיטסורמב ,1454 ,רבמטפסל 12-ב ךרענ רתוי
.ותב הרונויל לש הדי לע ךורעל ורמאש ברק-וד ףלח ,םיליצא ינש ןיב הכרעמב םילכ ויניתנ תא דימעה
ויפוא םע הפי םנמא הלוע חשה קחשמב הקיטנמור .הריעצה התוחא - הדרדלוא השמש םימוחנת סרפכ
.קחשמל םהיתובירי ןח לשב החסוה םתעדש םיבהואל ושדקוה םיבר םייברע םירישו - ירזכאה

An early 16th century manuscript of Les Echecs Amoureux, a French poem of over 30,000 lines written in 1360
This Gothic Mirror Case might be based on a passage from Tristan and Isolde
לב הל פיליפ לש ורצחמ וז בהנש תיכשמ
הארנכ הגיצמ איה .תכתמ תארמ הקיזחה
"הדלוזיאו ןטסירט" הסנמורה ןמ הנומת
תורושה ףלא םישולש תב תיתפרצה המאופל רויא
םע שגפמ תראתמה ,1360-מ Les Echecs Amoureux
,הז קתוע .תוגונעתה ןגב היפהפי חש תינקחש
ומא ,יובס הד זיאול רובע ןכוה ,16-ה האמה יהלשמ
ןושארה סיסנרפ ךלמה לש

ןחבמל דימעהל םיכסהש ,רקסל ינמרגה ללוכ - תונידמ יפולא ןיב םירטנולוו םישגפמ לש הפוקת רחאל     
1924-בו סיראפב תוצרא הרשע-שמח יגיצנ ושגפנ - םינש תחאו םירשעב םימעפ קר םלועה ףולאכ וראות תא
לע תודדומתה ךרועה ,(Fédération Internationale des Echecs) FIDE ימואל-ןיבה חשה ןוגרא תא םש ומיקה
תימואל-ןיבה הדוגאה ,ICCA :רחא ןוגראל םויכ ךייש יתימאה םלועה ףולא םלוא .םינש שולש ידמ ראותה
.בשחוממ חשל

ידכ ,1769-ב ןלפמק ןוו גנגפלוו ןורבה הנבש "הוולסיטרבמ יכרותה" התיה חש קחשל הנושארה הנוכמה     
,יכרותה .ךרעש יטנגמ יוסינב הזרת הירמ תירסיקה תא רתויב םישרהש יתפרצ לע ותונוילע תא חיכוהל
ןואילופנ תא רישכמה חצינ 1806-ב .קחשל אילפהו דבכ ץע ןורא ינפב בצינ ,הקינכמ לש תבשחמ תכאלמ
יכ הוויצ ,הנלה טנס יאב 1821-ב ותומ םע .רדחה ןמ הרעסב אציו ןואילופנ גאש "!הטוז" .ןילרבב הטרפאנוב
.הדוס תא תולגל ידכ הנוכמה תא 1811-ב שכר ,ןי'גוי ךיסנה ,גרוחה ונב .חש ןחלושב ןמטיו ופוגמ וביל רקעי
.הליעפהש חש ןמוא ,וינפל תוטושפ וילגר יתש ,היה רתתסמ ןוראב
חשה תנכות תא ,הינשה םלועה תמחלמב ינמרגה ןפוצה יחנעפממ ,גנירוט ןלא בתכ 1952 תנשב     
לכל העש יצח ךשמ ,םיבושיחה תא ומצע גנירוט השע ,ויה םרט םייתילכת-בר םיבשחמו רחאמ .הנושארה
עברא .םיכלהמ 29-ב ,ינלג קילא ,ותימעל גנירוט לש ריינה תנוכמ הדיספה ,דעותש דחאה קחשמב .ךלהמ
סומאלא סולב יאבצה בשחמה ,MANIAC I :חשה קחשמב םדא הנושארל בשחמ חצינ רתוי רחואמ םינש
בשחמה .קחשמה תא ןכל םדוק עובש הדמלש הריכזמ לע רובגל חילצה ,םיימוטא םיבושיחל דעונש
- ךלהמה תוקד הרשע-םיתשמ קקזנ ול בושיחה ןמז תא םיכיראמ ויהש ,םיצר אלל - ןטקומ חולב שמתשה
.(םיכלהמ ינש לש המידק הקידבב) תועש שולשל
קחשמ תוחיתפ לש םינותנ יסיסבב םג אלא ,המצוע-יבר םידבעמב קר אל חשה תונכות תורזענ םויכ     
חותינ ורבעש (סוסו ךלמ לומ םיצר ינשו ךלמ ןוגכ) םויס יבצמ לשו ,הנש 1500 ןב ישונא ןויסנמ ופסאנש
לע "קומע לוחכ" רבג ישוקב קר ,תאז לכ ףא-לע .םלועל הנכותה םהב העטת אל ןכ לעו - בשחמב אלמ
.תוכרעמ שש תב תודדומתהב ,ןויווש תואצות שולשו ןוחצנ ,דספה רחאל ,1997-ב בורפסק יראג

ודצל לגשהו ךלמהו
םהילע םיסוסהו םיליפהו
הלאל דוע םינש תובכרמו
םהומכ דוע םהינפל םירובגו
לגשל לכ םיתש ךלמהו
םהימעפ תכלב םיוש ןיאו
שולישב םתכילה םיליפהו
םהיעבר עבראל םיסוסהו
םדגנכ לכ םינפל תובכרמו
םהירחאמ םגו םדיצמו
תושדח םינפ לכב הארת רושו
םהילגעמ ךרדב םכחתתו
שארמל םתוא ורקח םימכח
םהירפס ךניעב רוקח התאו
דחאב דחא ושגפנ םיכלמ
םהינש ןיב ןורועי המחלמו
רפסמב הז הנחמכ הז הנחמו
םהינפ ליח ינפ לומ ליחו
חמורו ברח ילב םימחלנו
םהיפב ןיא חורו שפנ םגו
הכורע תולובחתב םתמחלמו
םהישעמ םינוכנ המרמבו
הלאל הלא ורבגי םעפו
םהירגפ תליפנ הארנ םגו
תומ ירחא םירגפ ובושיו
םהיאנוש םיללח וליפיו
רדסא םתכילהו םתבישי
םה רשאכ דחאו דחא לכל

יקקשיאה קוחש לע זורח ,ארזע ןבא םהרבא 'רםינוגרא

World Chess Federation :ימואל-ןיבה חשה ןוגרא ,FIDE

International Computer Chess Association :בשחוממ חשל תימואל-ןיבה הדוגאה ,ICCA

The Israel Chess Federation !הפמב םיראשנ ונחנאו הפמב ונחנא :טמחשל ילארשיה דוגיאה


עדימ ירגאמ

Chess Trivia :םייגארט םירחא ,םיעשעשמ םקלח ,חשה םלועמ היווירט ירופיס לש רתויב ףיקמ ףסוא ךרע לוו ליב

Chess Quotes :רטסקא לש טמחשה ןודעוממ חש יטוטיצ טקל

Chess Graphics :תורוטקירקבו םירויאב ,םיטרסב ,תונומתב חש


בשחמב חש

GambitSoft :עודמ ןיבהל השק יכ ףא ,GNUCHESS Windows 4.14 לע םיצילממ םיחמומ .הדרוהל חש תונכות םייתאמ לעמ

ותוא ליעפיש חש עונמ רוחבלו (Xboard) סקינויל וא (WinBoard) תונולחל יפרג קשממ דירוהל ןתינ ןאמ םיט לש רתאב
Tim Mann's Chess Pages :(GNU וא Crafty ומכ)

Free Internet Chess Server :םדו רשב םישנא דגנ קחשל ןתינ וב ,תשרב לודגה ישפוחה חשה תרש


םשמו הפמ

טמחשה קחשמ :דומלתה לש תולפלופמה תויגוסב ןמואמה ,ידוהיה חומה לש חשה ןורשכ לע

,Maelzel's Chess-Player :ויתודוא יסומלופ רמאמ םסרפו דנומ'צירב יכרותה תעפוהב הפצ ופ ןלא רגדא
Von Kempelen And His Discovery :ורוביג אוה ןלפמקש רצק רופיס םג ומכ

The tragiic life of Alan Turing :לודגה יאקיטמתמה ,גנירוט ןלא לש בוצעה ופוסו וייח רופיס

The House of Staunton :םיירוקמה ןוטנואטס ילכ ןרצי ,ןודנולמ קא'ז לש םיאקירמאה וינכוס

Chess on Philatelic Items Collector :םיקלטיאו םייתפרצ םינולעמ חש ירויאו םיספדה לש הפהפי ףסוא

Chess Fonts :יתוכלמה םיטנופה גולטקו Chess on Stamps :חשה לש םילובה םובלאהסינכל הרזח