The Tychonic Universe
ללוכ הארב לש ימימשה לדומה :סוקינרפוקו יאמלותפ ןיב
,םידאמ ,קדצ ,יאתבש םע דחי גחה ,1577 לש טיבשה תא
ץראה תא הפיקמה שמשה ביבס ,בכוכו הגונ

Tycho Brahe :הנומת