תורעה
הארנכ התיה ,"הקיתע תילגנא" ,תינוסקס-ולגנאה   1
תא וקחדש םינמרג םיטבש םתוא לש םתפש הרוקמב
איה .תישימחה האמב הילגנא םורדמ םיטלקה ילגר
32 ידכ יאב חתפתהש תונורה בתכב הליחת הבתכנ
-אפלאב םיבותכ ונדיב תורוקמה תיברמ םלוא ,םינמיס
םזיש לעפמ) םירנויסמה םמע ואיבהש יניטלה אתב
,(תישישה האמה ףוסב ןושארה סוירוגרג רויפיפאה
םה .םיפסונ םילילצ גוציל תויתוא שולש תפסותב
יפוא םיאשונו תיעישתה האמה ןמ םבורב םירחואמ
ןונגסה ןמ דואמ הנוש ינשגרה םנונגס ךא ,ירצונ יתד
.יניטלה ינתלכשה
-ל ץוח ורמתשנש הפיה תורפסה יצבק תשולש     
תלרדתקל לגלגתנש Vercelli Book-ה םה Exeter Book
יורקה דרופסקואב Junius Manuscript ,הילטיאב ילסרו
Cotton םלוכמ םסרופמו ,רואל ןושארה ואיצומ םש לע
,תיטירבה הירפסב ("ףלווב" תא ללוכה) Vitellius A.xv
לספ תחת 15 'א ףדמב ןוטוק ןפסאה ידי-לע קזחוהש
.ומש ןאכמו ,ירסיקה ללוזה ,סוילטיו

,הקיתע תילגנאל םינווקמה םיסרוקה דחא
:הדנקב ירגלק תטיסרבינואמ
Old English at the University of Calgary

תשרב הימוגרתו תינוסקס-ולגנא תורפסל תוינפה
תורוקמה ךירדממ קלח ,ןואט'גרו'ג תטיסרבינואמ
:ORB-ב הפוקתל םינווקמה
Old English: Electronic Text and Manuscript Images

ןקב םאיליו לש ורמאמ .תינוסקס-ולגנאה השילפה
:םיינושארה תורוקמה לש הריקס ללוכה
The Anglo-Saxon Invasion of England

1936-מ רפסה לש הנורחאה המלשה ותרודהמב   2
תרודהמב .95 תונומ ןה (היפרגוילביבב יבודו פרק לש)
גזמל תוביס ןוסמאיליו אצמ ,1977-מ הנורחאה תודיחה
לכה-ךסל ,שדחמ ןרפסמו (1-3,75-76,79-80) ןהמ המכ
.ןורחאה יפל םיבוקנ ןהירפסמ ןאכ .91 לש
Wulf) תודיחה תא םידקמה רישה בשחנ 1888 ינפל     
ןיב ותוא םינומ התע םלוא ,ןהמ תחאכ (and Eadwacer
רבעב ובשחנ (ןוסמאיליו יפל) 67-68 תודיח םג .תוניקה
תחאו (86) תיניטל הבותכ רפסב הדיחי הדיח .תחאל
.(28) םימעפ העיפומ

ללוכ רטסקאב שודקה רטפ תלרדתק רתא   3
:םהב ןושארה קירפואל ,היפושיב לש תויפרגויב
The Exeter Cathedral Web Site

שוביכ לשב תפרצל וטלמנ ותחפשמו דראודא   4
הבש ,סכודה תוחא ,ומא .םיגניקיוה ידי-לע הילגנא
עיגה דראודא .םכלמ טונקל האשינו ןכ ירחא םשל
םשרוי תומ םע ,םיעבראה ותנשב 1042-ב ןוטלשל
תא םזי אוה .היתש תביסמב ץבשמ םינשה לש
םירופס םימי הב רבקנו רטסנימטסו תלרדתק תמקה
תשילפ ינפל םישדוח העשת ,התכונח רחאל
.הילגנאל םינמרונה

:"תיגניקיוה תשרה" ןמ ,הילגנאב םיגניקיוה
The Vikings in England

,ןימאמה דראודא לש השודקה ייח תא ראתמה די-בתכ
:'גדירבמייק תטיסרבינואמ
Ms. Ee.3.59: The Life of King Edward the Confessor

תללוגמ ינמרונה ןוחצנה דובכל הנכוהש היאב תמקר
ןתשפ לש רטמ םיעבש ךרואל שוביכה רופיס תא
תוניפס 41 ,םיסוס 202 ,םישנא 623 תופתתשהב ,סג
A Guide to the Bayeux tapestry :םיבלכ 55-ו

תוהזה םילימ לש ןמוקמ תואלממ תונורה רשאכ   5
,87) הזכ טנמלא תללוכ רפסב תודיחה תחא .ןמשל
תונור תוגצומ תורחאבו (יבודו פרק יפל 91 איה
.הדיחה ןורתפ ךותמ תויתואכ

תוינוסקס-ולגנא תונור לש תורוקמ תמישר
,ףלוונייס לש ויתומיתח םהב ,ןואט'גרו'ג תטיסרבינואמ
Vercelli-ב רזוחש רישמ תורוש ללוכה) לוו'תור בלצ
םע הלע רשא) תונורה ריש ,(תויניטל תויתואב Book
לצינ הנממ הפרש - 1731-ב שאב ןוטוק לש ופסוא
:תודיחה ןמ המכו (ןולחל דעבמ ךלשוהש ףלווב
Anglo-Saxon Runic Texts

ךותמ רור'ת לש ותפמ - םירשעה האמה ןמ ףסונ רוקמ
Dwarf Runes in The Hobbit :"טיבוהה"

הליחת ופדרנ רשא ,תונורה רקח לש תיסיסב הריקס
:םיצאנה ידי-לע לזמה עורל וצמואו היסנכה ידיב
Rune's History

Hávamál - םיגניקיוה תורפסב םיפשכו תונור
Odin's Quest after the Runes :Codex regius-ה ןמ

אצמנ ינומלא ינולפ ותוא לש וביט לע תוהתל ןויסנ   6
תילגנא תורפסל 'גדירבמייק תידפולקיצנאב
:Bartleby.com ידי-לע תשרב תעצומה ,תיאקירמאו
The Cambridge History of English and American
Literature (1907–21) vol.1 IV 6,7


הארנכ הררוע תיניטלב םלהדלא לש ותואיקב   7
וירוביח ינשו ,תילגנאה הרומכה יגוחב הצרעה
דצל ,הרישבו הזורפב ,ןילותבה חבשב םייצילמה
ואצמנ ,תורזומ םילימ עפש ובו וטע ירפמ ךובס בתכמ
לע תוסמ םע דחי ,תודיחה .םיקתוע לש בר רפסמב
חלשש תרגיאב תולולכ ,עבש רפסמה לעו רטמסקהה
Aldfrith of) םינוסקס-ולגנאה םיכלמה דחא לא
יפל .הגלמ וא קנעמל הווקתב יאדו - (Northumbria
שיו ,םיזעולה ויזורחב ףא םלהדלא עדונ רחואמ רוקמ
-ה תודיחמ המכ לש ןהיבא אוה יכ םירעשמ ןכ-לע
.709 תנש ,ירבסמלמ ףושיבכ רטפנ אוה .Exeter Book

םלהדלא לע הבתכ תיאכרא הידפולקיצנא התוא
Aldhelm and his School :הרתי תוכיראב

הירפסב "ןילותבה לע" לש קתועמ הז דומע לע
תוינוסקס-ולגנא םילימ ובתכנ ,היגלב לש תימואלה
:וילושב טברוש ןטק ןולימו תויניטלה ןהיתויחא לעמ
MS Brussels RL 1650, folio 55v

הנושארה ןמ .38-ו 33 ןה םלהדלאמ תודיחה יתש
Leiden ,ףסונ ינוסקס-ולגנא םוגרת הלגתנ (Lorica)
םלהדלא לש תויניטלה םהיתודיח ןיב תאצמנה Riddle
:תירישעה האמה ןמ יתפרצ די-בתכב סויזופמיסו
Conservating the Leiden Riddle Manuscript

:םלהדלא לשמ תחאו סויזופמיס לש תודיח יתש
Two Latin Insect Debates

ןיווטט :םישודק לש הלעמל וכז םלוכ טעמכ   8
,םיעברא רביחש ירברטנק ףושיביכרא (Tatwine)
בתכש (Hwætberht הארנכ - Eusebius) סויבוזא
וכנחמ תויהל תפרצל רקעש (Alcuin) ןיאוקלא ,םישיש
(Boniface) סייפינוב ,לודגה לרק ןב - ןיפיפ לש
.םינומלא םירבחמ רפסמו

תולאשל שדקומ "ןרוטסו המלש" לש ןושארה וקלח   9
:תילותקה הסימה ןמ ןודאה תליפת) Pater Noster-ה לע
:שממ לש תודיחב ךישממ אוה ךא ,(9-15 ו יתמ

:ןרוטס
םלועב ךלוה רוצי הזיא     
,ץראה תוישא תא דיערמ     
.רדוק ךלהכ רעצ ערוז     
,ןבא וא בכוכ אל     
.וידימ םיטלמנ יח וא םימ     
,םינטקו םילודג םירבד     
- םיענכנ ,םיכרו םישק     
,ץרא-יכלוה עלוב אוה     
.םיפלאל םי-יחוש ,םימש-יאוד     

:המלש
- לכב טלושה םחול אוה ןמזה     
.םידוכל ואלכב ,םה םינותנ וילבכב     
,םיצע ליפמ ,וצפחכ השוע     
הניפסב ףילצמ ,םידרז רבוש     
.המדאה לא הליטמ ,םימב החנה     
,םיבאז טחוש ,םירפיצ ףרוט אוה     
,הדלפ אוה הכמ .םיעלסמ קזח     
.חקי ונתוא םג ,הדולחב לזרב לכוא     

.1937 ,"טיבוהה" ןמ םולוג לש המויאה ותדיח ןבומכ יהוז
:ימענה השמ םוגרתב

- הדמחב עלוב אוה לכה תא     
.םימשה תופועו םיחרפו תויח     
הדלפב לכואו לזרבב סגונ אוה     
.םימכ עמוגו ןחוט אוה םינבא     
םירע אוה בירחמ ,ליפמ אוה םיכלמ     
.םירידא םירה אוה דירומ הלואשו     

ותטלקהמ ,הדיחה ירבד תא אירקמ ןיקלוטל ןזאה
gollum.mp3 (38 KB) :1952 תנשב

ןתנו'ג ףא שידקה ,1727-ב ,ןיקלוט ינפל םינש םיתאמ
:ללמוא רישמח ןמזל טפיוס

,עבשא אלו לולזא דימת     
,ערזא ןברח ,דימשא לכה     
,לדחא אלו לכוא דעל     
.עלבא םלועה תא יכ דע     

The Hobbit or There and Back Again

The Invisible Universe of X-Rays and Gamma Rays

(די םיטפוש) "קותמ אצי זעמו לכאמ אצי לכואהמ"   10

הינמרגב רתויב םיירלופופ ויה דנלהוא לש וינומזפ   11
:דואמ דמחנ תמאב רישהו ,תיטנמורה הפוקתה לש

,תוסוכה תושקונ רייפשב םלואב     
.םירשו םידקור ,דיפלו רנ רואל     
לוחמב ליבומ ןייטשרבא ףרגה     
.תימימשה רסיקה תב תא     

,לילקה דוקירב םיגח םה דועבו     
:טקשב תשחול איה ,שירחהל לכות אל     
!ירבדל בל םיש ,ןייטשרבא ףרגה"     
".תברוא הלילה ךתריטל הנכס     

,ךתוכלמ דוה" ,סכודה ןיבמ ,"!הא"     
"!ףשנל יל תארקש הביסה וז     
,ויער תא בזוע ,וסוס תא אצומ אוה     
.תפקתומה הריטל רהודו     

,םימחול ידודג ןייטשרבא תריטב     
.םלוסו לוקנא םע ,םיבנגתמ הטלעב     
םוחב םכרבמ ןייטשרבא ףרגה     
.םליטמ המוחה ןמו     

רסיקה בכור תע - רחמ םוי רוא םעו     
,השובכה הריטב תופצל     
,החמשב םיגגוח ,המוחה לע     
.וישנא םע ףרגה     

,תוריטל קומחל ליאומ ךלמה םא"     
!םידוקיר לע דומלל וילע     
,דוקרל הכ הביטמה ,הקותמה ךתב     
".םירעשה וחתפי הל קר     

,תוסוכה תושקונ ןייטשרבא תריטב     
.םירשו םידקור ,דיפלו רנ רואל     
לוחמב ליבומ ןייטשרבא ףרגה     
.תימימשה רסיקה תב תא     

,תולולכה דוקירב םיגח םה דועבו     
:טקשב שחול אוה ,שירחהל לכוי אל     
!ירבדל בל ימיש ,הרקיה יתשא"     
".תברוא הלילה ךתריטל הנכס     

Graf Eberstein by Johann Ludwig Uhland

1 ט 'ב םימיה ירבד ,1 י 'א םיכלמ   12

דכו .אכלמ םדקל עדיוהי רב והינב התי יתייאו"   13
תיבב ביתיו לזאו םק ,היתול תתאד אכלמ עמש
אתיגוז תיבב אכלמד אבש אכלמ תזח דכו .אתיגוז
.ביתי אימב אכלמד :הרמאו הבלב אבשחמ ביתי
ביתמ .הלגירב ארעס הל אזחו רבעתד הווליח תוילחו
רעס ךרעסו ישנד ארפוש ךרפוש :הל רמאו אכלמ
.יאנג אתתאלו רפש ארבגל רעסו ,ארבגד
,אכלמ ירמ :היל הרמאו אבש תכלמ אביתמ     
יל ןוהתי רשפת ןיאד .ןילתמ אתלת ךל ליתמא
ינב ראשכ תא אל יאו .תא םיכח רבגד אנא תיעדי
.אביתמ אשנא
ולדד ,לזרפד ןילוודו אער ןיירגרג והמ :היל הרמאו     
?אימ יקשמו אנבא
.אלחוכד אתבוג :הל רמאו ביתמ     
אצי המדאה ןמ רפע והמ :היל הרמאו אביתמ     
?תיבל טיבמו םימכ ךפשנ ,ץראה ןמ רפע ולכאמו
.אטפנ :הל רמאו ביתמ     
שירב ליזא ןילקרא והמ :היל הרמאו הביתמ     
חבש .ןומגאכ הישיר ,ארירמו אבר אחוצ חוצו ןוהלוכ
יירח ,ןייחל יאנג םיתמל חבש ,ןניכסמל יאנג ןירוחל
.ןינונל סיסנ ןרופצל
".אנתיכ :הל 'מאו ביתמ     

ןאכ ריעמ ",ינש םוגרתבש 'ןילקרא' הלמה שוריפ"
םיפארגוקיסכלהש המותס הדיח איה" ,גרובצניג
םהב התיה אלשמ ךא ;הנבומב הברה וטבלתה
".הנורתפ אוצמל וחילצה אל ,המלש תמכח

",הכלמה לש הילגר לע תורעשה רבדב הדגאה"   14
תשקבמש יאדול בורק" ,גרובצניג בתוכו ףיסומ
שרופמב רמאנ הז רבד) הדש התיה איהש חינהל
- רעשב תוסוכמ הילגר ךכיפלו (תיברעה הדגאב
תורוקמ ".תורעש תואלמ םידשה לש םהיתויווג ןכש
החקרנש רעש תרסהל החשמ ףא םיריכזמ םירחא
לצא ולא םינינע ררבל לכוי ארוקהו ,הכלמה רובע
תא דבכנ ,ךדיאמ ,ונא .ז"ט קלחל 42 הרעה ,גרובצניג
.התויטרפ

,1940 תנש ,ץלזלדנה לש ינניחה ודוביע ןויצל יואר   15
:תימראה ןמ

:רמאתו הלשמ הכלמה אשתו

,ילד הל לזרבמו ץע ראב     
.םימ הקשי ףא הלעי הנממ םינבא     
,יל אנ-דגה יתדיח ןורתפ תא     
.םיניע ןוילכב הכחא ךנורתפל     

:רמאיו המלש ךלמה ןעיו

,תרפופש ךופל םישנה ידיב הנה     
;תראפתלו דובכל היושע איה ץעמ     
.ואיצוי ךופה וב ,לזרב הלוחכמ     
.והיעמשו יעד ,ךתדיח ןורתפ הנה     

:תאז המ ,רמאתו הלשמ אשתו הכלמה ףסותו

,תרצונ רפעב     
,תרעוב שאבו     
תרהזמ שמשכ     
?תרגינ םימכו     

:רמאיו ךלמה ןעיו

תחקול רפעמ טפנה     
,תחדוק שאכו     
תחרוז שמשכ     
.תחלקמ םימכו     

:רמאתו הלשמ תאש הכלמה ףסותו

םירבשמ שערכ תשעורו איה המוה     
.םירבעמ חורו הרעס הב תחפב     
,תראפתו דובכ איה םיאגה םיניצקל     
.תרעגמו ער ,איה תתחפ - םיינעל     
ולכאי םבערל הנממ תופועה     
.ולופי ,ודכלי חפב םג הדי לע ךא     
רבק ילא ואובי התא םיתמה     
.רבגה איצוי הב הלוצממ םיגדו     

:רמאיו ךלמה ןעיו

,תערזנ םימלתב הדשב התשפה     
.תעעונתמ ,המוה איה חור הב תחפב     
,הונקתי ןקת דרש ידגבל םיניצקל     
.הושבלי םרשב תוסכל םימורעה םיינעה     
,והשפנ עיבשי התשפה יניערגב ףועה     
.והלגר םג דכלת היטוח חפב ךא     
,וכורעי ,ורפתי הנממ תמה יכירכת     
.וכושמי התשפ תותשרב הלוצממ םיגדו     

ךרענ תוירפסב םיקיזמ אשונב טרופמ רקחמ   16
:תשרב ןוגראה ידי-לע עצומו ,UNESCO ןומימב 1988-ב
Integrated Pest Management for Libraries and Archives


A passage from The Advent Lyrics
:ןרובלמ תטיסרבינוא לש תינורטקלאה הרודהמה ןמ רפסה יפד
The Exeter Anthology of Old English Poetry electronic edition

  
Opening lines of Widsith
Riddles in the Dark
הילגנאבש רטסקא תלרדתקב הלוענ תיכוכז תביתב     
תורפס לש םירידנה םיצבקה דחא ,Exeter Book-ה קזחומ
רשע-העברא ,הריבב םימתכומ וידומע 1.תינוסקס-ולגנא
,ךותיח שרקכ תופילח שמיש יכ הארנו םיפורש ויפדמ
אלל םינכוש וכותב .בהז ילע לש ןדגואו םיריסל עצמ
2,תודיח םיעשתכ םע םישודק ירופיסו תד ינונמה הבירמ
ולאמ ץוח .ירגלוו רתויה גוסה ןמ ינימ יפוא תולעב ןקלח
תוזרוחמ תושרד ,תומוגע תוניק רפסמ וב תולולכ
.הלגחהו ןתיוולה ,רתנפה לש םירואיתו
אוה .תירישעה האמה ףוסל רפסה ךראותמ ,ובתכ יפל     
ןיב ,ןושארה הנומגה 3,קירפואל ידי-לע הלרדתקל םרתנ
דילי ,קירפואל .ול הפרוצ םתמישרש םירחא ןיבוט
דראודא לש והנשמ ףא המ ןמזו ורצח רמוכ היה ,הידנוגרוב
,הז ךלמ ומצע ףיקה םב םיתפרצה רצחה ישנאמ - ןימאמה
וידימ הכז אוה 4.הידנמרונ סכוד ודוד תיבב ךנוחו לדגש
עבק 1050-בו הילגנא םורדבש לוונרוקו ןובד תופושיבב
דיקפתל בסוהו ויריזנמ ןקורש רזנמב ,ובשומ תא רטסקאב
רחאל םג ודמעמ לע קירפואל רמש ,ואצומ לשב .דבכנה
ןיב קליחו הלעתה תא שבוכה םאיליו הצח רשאכ ,1066
ןמ המלענ ,ךדיאמ תינוסקס-ולגנאה ;הילגנא תא ויריבא
.הנש האמ ךותב בתכה
ףלוונייס :דחא קר עדונ תוריציה ירבחמ ןיבמ     
Exeter-ה ירישמ םינשב ומש תא ץביש רשא ,(Cynewulf)
5.תוינור תויתואב (Vercelli Book-ב םירחא םינשבו) Book
ןמ םיתש 6.ףסונ רבד לכ וילע עודי אל ,רעצה תיברמל
לש תויניטלה ויתודיחמ םיתשל ןנכותב תוהז תודיחה
ףא ןהל תומוד 7.תיעיבשה האמה ןב (Aldhelm) םלהדלא
תרכינ ןלוכב 8,ורוד ינב םירחא םילגנא לש תויניטל תודיח
תואמה ןב (Symphosius) סויזופמיס לש ותעפשה
םיניטל הדיח-יריש האמ רביחש ,תישימחה וא תיעיברה
Exeter Book-ב .תורוש שולש תב העובק תנוכתמב
תורחא תוברו תודיח שולש ונממ הרישי העפשה תוארמ
תויניטלה תודיחל דוגינב םלוא ,םימוד םיביטומ תואשונ
םינוסקס-ולגנאה םירישל ןיא תרתוכב ןותנ ןנורתפש
.תורותפ יתלב תורתונ Exeter Book-ה תודיחו ,תומש
הדיח-יריש םיאצומ ונא ןמזה תונב תורחא תוריציב     
Cotton Vitellius-ב ךכ .םיגולאיד םיטשקמ אילפהל םימוד
ןרוטס םע ךלמה המלש לש ותחיש - ינוסקס-ולגנאה A.xv
תורפס ,תידרונה היגולותימה יבתכב ןכו 9,"םידשכה ךיסנ"
תועסמ הילגנאל תינימשה האמה זאמ םיכרועה ,םיגניקיוה
תומדב ,ןידוא דח Heiðreks הגאסב .םישוביכו דוש
הדאבו ,וגרהל שקבמה קרדיה ךלמל תודיח ,ןקז שיא
קנעל וניב יתד יפוא לעב ןודיח ךרענ Vafthruthnismol
וריוג אל ,םינוסקס-ולגנאה תורפסכ אלש) רינטורטפאו
ןבומכ קיתע יתורפסה ביטומה .(םירצונה תדל ולא תוריצי
10.םיתשלפהו ןושמש רופיסמ דוע עודיו ,הברהב
בור .אקוד גצימ וניא רפסה ןמ ןאכ אבומה רחבמה     
יוור ןמלועו ןושאר ףוגב תורפוסמ Exeter Book-ה תודיח
וידה ןרק ,רופכבו חורב רסיתמ תבשבשה לוגנרת :בצע
רמוא ",קיתע יעזג" ,תדבואה התוחאל םיעוגעג תלבוס
".קומע יבואכמ ,תובר יתונש" ,בהזה42 הדיח
Wrætlic hongað bi weres þeo,
frean under sceate. Foran is þyrel.
Bið stiþ ond heard, stede hafað godne;
þonne se esne his agen hrægl
ofer cneo hefeð, wile þæt cuþe hol
mid his hangellan heafde gretan
þæt he efenlang ær oft gefylde.

,םדא לש וכרי לע יולת ןטק סנ
,השקונ אוה .דבה ילפקב יובח
.ושארב בוקנ ,חצמ-זעו זעונ ,קזח
ותמילג םירמ ריעצ שיא רשאכ
ךרבל הצור אוה ,ויכרבל לעמ
,הז יולת רוצי לש השקה ושאר םע
.אלמל דעונש רוחה תא

שי םג םא ,חתפמ ןבומכ אוה וז הדיחל לבוקמה ןורתפה
,דיורפל חור תחנ ויה םיבסמ םהינש .ןדנו ברח םיסרוג
הכ תוריציב תוללעתהל ושמש תונושמה ויתורעהש
:'ה קלח 'ו קרפ ,תומולחה רשפב ךכ .תובר

לכ ;תוירטמ ,םיצע-יעזג ,תולקמ :םיכראומ םימצע לכ"     
םינודיכ ,תונויגפ ,םיניכס ןוגכ םידחו םיכראומ ןיז-ילכ
תובורק םיתעלש חיכש למס .רכזה-רביא תא םילמסמ
,תוספוק .םיינרופיצ ןיפוש אוה ,ךרוצה לכ רורב וניא
.השאה םחר תא םיגצימ םירונת ,תונורא ,םיזגרא ,תובית
לוביק-ילכ ינימו תוניפס ,םיבובנ םימצע םג ןידה-אוה
תוראותמ םא .םישנ בורל םילמסמ םולחב םירדח .םירחא
רשקב .רשפב קפס טעמכ ןיא ,םהמ תונוש תואיציו תוסינכ
וא 'חותפ' רדחה םא תונינעתהה הלקנ לע תרבתסמ הז םע
;רדחה תא חתופה חתפמה המ שרפל ךרוצ ןיא .'לוענ'
הקילובמיסב דנלהוא שמתשה ןייטשרבא ךיסנה לע ורישב
".11ינניח הפ-לובינ רוביח םשל חתפמהו לוענמה לש

םיללוכ רפסב ינימ יפוא תולעב תורחא תודיחל תונורתפ
.לצבו הצבחמ ,קצב ,חופמ ,ברח44 הדיח
Wær sæt æt wine mid his wifum twam
ond his twegen suno ond his twa dohtor,
swase gesweostor, ond hyra suno twegen,
freolico frumbearn; fæder wæs þær inne
þara æþelinga æghwæðres mid,
eam ond nefa. Ealra wæron fife
eorla ond idesa insittendra.

,וישנ יתש םע ןייל בשי שיא
,ויתונב יתש םעו וינב ינש םע
,ןהלש ןהינבו תורקי תויחא
;םינבה רוכב ,םחר רטפ דחא לכ
,וינב םע בשי םינשה יבא םג
.םהינש לש ןייחא םגו דוד םג
!השימח קר ויה רדחבו

riddle44.mp3 (48 KB) :הדיחה לש הטלקהל ןזאה

:30-38 טי תישארב יפל ,ויתונבו טול םה ולא

ארי יכ ,ומיע ויתונב יתשו רהב בשיו רעוצמ טול לעיו"     
רמאתו .ויתונב יתשו אוה הרעמב בשיו ;רעוצב תבשל
אובל ץראב ןיא שיאו ,ןקז וניבא :הריעצה לא הריכבה
הבכשנו ןיי וניבא תא הקשנ הכל .ץראה לכ ךרדכ ונילע
הלילב ןיי ןהיבא תא הניקשתו .ערז וניבאמ היחנו ,ומיע
הבכשב עדי אלו ,היבא תא בכשתו הריכבה אובתו ,אוה
ןה :הריעצה לא הריכבה רמאתו ,תרחוממ יהיו .המוקבו
יבכש יאובו ,הלילה םג ןיי ונקשנ ,יבא תא שמא יתבכש
תא אוהה הלילב םג הניקשתו .ערז וניבאמ הייחנו ,ומיע
הבכשב עדי אלו ,ומיע בכשתו הריעצה םקתו ,ןיי ןהיבא
הריכבה דלתו .ןהיבאמ טול תונב יתש הנירהתו .המוקבו
הריעצהו .םויה דע באומ יבא אוה ,באומ ומש ארקתו ןב
ןומע ינב יבא אוה ,ימע ןב ומש ארקתו ןב הדלי איה םג
".םויה דע

ןיב וז הדיח תינמנ ,תיעישתה האמה ןמ ילשמ שרדמב
12:המלשל אבש תכלמ תודיח

:הנבל תרמואש השא איה המ     
,ילעב ךנקז ,יבא ךיבא     
.ךתוחא ינאו ינב התא     

תורחא הרשע-שמח םע תולולכ ינש שרדמ תודיח עברא
,אפורה המלש ןב הירכזל ץפחה שרדמבש רופיסה תסרגב
ףא תחאו יתד יפוא ובורב אשונ ןרתי םג .15-ה האמה ןמ
וסנכנ השלש") הנורתפ תא טול תונב תדיח םע תקלוח
תאז םע תאצמנ ןפוד תאצוי הסרג .("השימח ואציו הרעמל
-לע) סחוימה רתסא תלגמל ירטוזא שרדמ ,ינש םוגרתב
ספדומ אוה 13.תיששה האמל (רתויב םיעוער תודוסי ךמס
:בתכה ןגתשפ הנוכמה תימראה ןמ ירבע םוגרת דצל

רשאכו .המלש ךלמה לא עדיוהי ןב והינב התוא איביו"     
תיב לא העיגהו אבש הכלמה וילא האב יכ דוע עמש
רשא תיכוכז תיבב בשיו ךליו ולכיהמ ךלמה םק ,ותוכלמ
ךלמה :רמאתו ותאר רשאכ הבלב הכלמה בושחתו .ול
,רובעל הידגב ילוש ההיבגה זא .בשוי אוה םימב המלש
:הל רמאיו המלש ךלמה הנע .הילגרב תורעש הל התארנו
רעשו ,םישנאה תורעש םה ךירעשו םישנה יפוי אוה ךיפי
14.םישנל יפודו םישנאל הפי
השלש ךל הדוחא ,ךלמה ינודא :ול רמאתו הכלמה ןעתו     
םאו .התא םכח שיא יכ עדא יל הנתוא רותפת םא .תודיח
.יל התא םישנאה רתיכ ,אל
םינבא באושה לזרב ילדו ץע ראב :רמאתו הלשמ אשתו     
?אוה המ ,םימ הקשמו
רשא הנקה תרפופש איה תאז :הל רמאיו ךלמה הנע     
.לוחכה הב םינתונ
רפע ולכאמו אצי המדאה ןמ רפע :רמאתו הכלמה התנע     
?אוה המ ,תיבל טיבמו םימכ ךפשנ ,ץראה ןמ
.תפזה אוה הז :הל רמאיו ךלמה הנע     
םלוכ שארב ךלוה הרעס חור :רמאתו הכלמה ןעתו     
חבש .ןומגאכ ושאר ףפוכ ,הרמו הלודג הקעצ קעוצו
החמש ,םייחל ןוגיו םיתמל ראפ ,םינויבאל יפודו םירשל
?אוה המ ,םיגדל לבאו תופועל
15".תשפה איה תאז :רמאיו ךלמה ןעיו     45 הדיח
Moððe word fræt-- me þæt þuhte
wrætlicu wyrd þa ic þæt wundor gefrægn,
þæt se wyrm forswealg wera gied sumes,
þeof in þystro, þrymfæstne cwide
ond þæs strangan staþol. Stælgiest ne wæs
wihte þy gleawra, þe he þam wordum swealg.

דואמ יתממותשה .הלימ לכא עלות
תמליא תעלותש ,אלפה יל עדונשכ
,םדא לש וריש ךשוחב העלב
רקבמהו .םחוכ זועמו תראפת ירמא
ןמ המואמב םיכחה אל ,בנגה
.ףרטש םילימה

םש ילאוטקלטניאה היפואו ,סויזופמיס לצא וז הדיח רוקמ
:תופשה יתש ןיב ינושה תא שיחממ
Tinea
Littera me pavit, nec quid sit littera novi.
In libris vixi, nec sum studiosior inde.
Exedi Musas, nec adhuc tamen ipsa profeci.

םירפס תעלות
.תעדל ילב ,לכוא ינא םילימ
.המואמ דמול אל ךא ,םירפסב יח
.יתמכחה אל הכ דע ךא ,ללוז תוזומ

סחיתמה ,ידמל לפרועמ גשומ השעמל אוה "םירפס תעלות"
,וב ירופאטמה שומישה .םהמ ןוזינה לחז וא קרח לכל
רשאכ ,הנושארה האמה ןמ דוע רכומ ,םויה ךכ-לכ ץופנה
תא וב הניכ (Phillippus of Thessalonica) יקינולסמ סופיליפ
16.ונמז לש קודקדה ימכח81 הדיח
Nis min sele swige, ne ic sylfa hlud
ymb [ . . . . .]; unc dryhten scop
siþ ætsomne. Ic eom swiftre þonne he,
þragum strengra, he þreohtigra.
Hwilum ic me reste; he sceal rinnan forð.
Ic him in wunige a þenden ic lifge;
gif wit unc gedælað, me bið deað witod.

,םעור יתיב ,טקש ינא
.דחי עוננ תישארב ימימ
.רתוי זע םיתע ,רתוי ריהמ ינא
.רתוי דימתמ ,רתוי דימע אוה
.טוקשי אל אוה ,חונא םימעפ
.עווגא דבל ,יח ינא וב

riddle81.mp3 (50 KB) :הדיחה לש הטלקהל ןזאה

:הבושתה תא הנוע התרתוכו ,וז הדיח םג איבמ סויזופמיס

Flumen et Piscis
Est domus in terris clara quae voce resultat.
Ipsa domus resonat, tacitus sed non sonat hospes.
Ambo tamen currunt hospes simul et domus una.

גדו רהנ
.לולצו םר לוקב דהדהמ ,ץראב הז תיב
.םמוד וחרוא ךא ,דהדהמ תיבה
.םיענו םה םימרוז ,דחי םיכורכ

ךותמ ןאכ) ץפחה שרדמב אבש תכלמ תולאשמ המוד הדיח
:העיתפמ תינפת הל הקינעמ ("םימותחו םימותס"

,יח תמ יתיאר
.יח רבק ךותב     
לגלגתמ רבקה
.ללפתמ תמהו     

.הגדה יעמב הנוי :הנורתפו82 הדיח
Wiht cwom gongan þær weras sæton
monige on mæðle, mode snottre;
hæfde an eage ond earan twa,
ond II fet, XII hund heafda,
hrycg ond wombe ond honda twa,
earmas ond eaxle, anne sweoran
ond sidan twa. Saga hwæt ic hatte.

,םדא ינב ןיב אב רזומ רוצי
.קושה רכיכב ופסאנ רשאכ
.םישאר םיתאמו ףלא ,םילגר יתש ,תחא ןיע ול ויה
.םידדצ ינש ,דחא ראוצ ,םיפתכ ,תועורז ,םידי ,ןטבו בג
.אוה המ יל רומאו ךחומ ץמא

אלוליא ,םלועל תאצמנ התיה אל יאדו וז הדיחל הבושתה
:איה ףא סויזופמיס לצא העיפוה
Luscus Alium Vendens
Cernere iam fas est quod vix tibi credere fas est:
unus inest oculus, capitum sed milia multa.
Qui quod habet vendit, quod non habet unde parabit?

ןיע-םותש םוש רכומ
:ןמאי אלש רבד הארו אוב
.םישאר ףלאו תחא ןיע םע שיא
?רסחיש תא הנקי םולכ ,ול שיש תא רכומ אוה

הדיח תמגוד ,ןושמש לש ותדיחל התוא הוושמ ןוסמאיליו
םוש ילכור ויה ילוא ,ךדיאמ .הרתופל יושע הרבחמ קרש
.תינוסקס-ולגנאה הילגנאב דחוימב םיחיכש ןיע-ימותשםירושיק
ילבידמה סרגנוקב הדסונש "וזמלק לש תודיחה תדוגא"
ןהימוגרתו תודיחה תא העיצמ ,ןגישימ ,וזמלקב 33-ה
:םסרפש היפרגוילביבל ןוכדעו ןוסמאיליו לש וירפסמ
Craig Williamson's translation (1982)

:(םדוקה ןרופסמב) דנלוה-ילסורק לש ומוגרתב תודיחה
Kevin Crossley-Holland's translation (1978)

:ידנק לש םיסקמה ומוגרתב ןהמ המכ
Charles W. Kennedy's translation (1960)

:72-ו 25 ,81 ,46 ,44 תודיח לש תוטלקה
Readings from A Guide to Old English

:יטירבה ןואיזומב הביהרמ תינוסקס-ולגנא תגצמ
Anglo-Saxon England in The British Museum


תורוקמ
     A Feast of Creatures: Anglo-Saxon Riddle-Songs, tr.
Craig Williamson (London,1982)
     The Old English Riddles of the Exeter Book, ed. Craig
Williamson (Chapel Hill, 1977)
     The Exeter Book, ed. George Philip Krapp and Elliott Van
Kirk Dobbie (New York, 1936)
יררושמ תאמ תחא רסח תודיח האמ :םימותחו םימותס     
-לת) ןמרבה .מ .א ךרע ,םהירחאלש םימיהו םיניבה ימי
(1945 ,ביבא
ייוניש םע Ebr. 44 ןקיטאו די-בתכ יפ לע :ילשמ שרדמ     
4-5 .מע (1990 ,קרוי-וינ) יקצוסיו ךורב ךרע ,תואסרג
ןגתשפו ינש םוגרת ,ןושאר םוגרת םע רתסא תלגמ     
'ב קוספ 'א קרפ (1842 ,השראו) בתכה
,ביבא-לת) ץלזלדנה .א .י םגרת ,רעונלו םעל ינש םוגרת     
15-17 .מע (1940
ןהכה יכדרמ םגרת ,םידוהיה תודגא :יאול ,גרבזניג     
42-47 תורעה ,94-96 .מע ז"ט קלח (1966 ,ןג-תמר)
ימענה השמ םגרת ,טיבוהה :לאוער דלנור ןו'ג ,ןיקלוט     
67-70 .מע (1976 ,ביבא-לת)
והיכרב .מ םגרת ,תומולחה רשפ :דנומגיז ,דיורפ     
331 .מע 'ב ךרכ (1964 ,ביבא-לת)

הסינכל הרזח