תרוטקטיכרא חותיפ לע ינוס תרבח הזירכה ,1998 ,ינוי שדוחב
רבכ וז היגולונכט לש סופיטה-בא .םיעושעש טובור תבכרהל OPEN-R
23.5 ךרואבו םירטמיטנס 25 הבוגב ינכמ בלבלכ :תודבעמב עטרקמ היה
.םרגוליק 1.25 לע הלע אל ,תוללוסה ללוכ ,ולקשמ רשאו ,(בנזה אלל)
.הז גוסמ דמחמ תויח לש קווישה תויורשפא תא הרבחה תקדוב רבכ ,תעכ
:תוירלודומה אוה ינוס הגיצהש הרוטקטיכראה לש ירקיעה ןייפאמה
דוקפתו הרוצ ול קינעהל ךכבו טובורה ירביא תא תולקב ףילחהל ןתינ
תא תיאמצע תוהזל הנכותל רשפאמש םינותנ סיסב ללוכ רביא לכ .םינוש
יטירפ םג ףיסוהל ןתינו ,Plug and Play תטיש יפל ,וב שומישה ןפוא
רפסמ לש םהיתולועפ םואיתל תשמשמה וידר תרושקת ןוגכ ,םירחא הרמוח
תטלקומ הנכותהו ,ינוס לש Aperios איה הלעפהה תכרעמ .םיטובור
יסופד תא םג לקנב תונשל ןתינש ךכ ,הפלחהל םינתינה םיסיטרכב
.טובורה לש תוגהנתהה
גוז ,ואדיו תמלצמב דייוצמה ,בלבלכה תריציל דחי ורבח ולא לכ
ןיאש םישנאל ,ינוס ירבדל ,םיאתמו ,תשבוכ תוישיאו םינופורקימ
תא לבקיש רבחל םיקקותשמ םלוא ,תיבב יח לעב קיזחהל םתורשפאב
.(ירלודומ ןפואב םיקלח ול ףילחהל היהי ןתינ רשאו) םויה לש ופוסב םהינפ
,תכלל ,עגמו תולוק ,םיעבצ ,תורוצ תוהזל לגוסמ ינוס לש בלבלכה
,תולוק לש ןווגמ עימשמ אוה .די טישוהל - ןבומכו בכשל וא תבשל
םידקוש תעכ .המיאתמ הנכות וב ןקתות םא - רבדל וליפא לכויו
ןווגמ ,דומילה תלוכי חותיפ לע ,הרבחה לש D21 תדבעמב םינעדמה
ולש הברה תוירלודומה .טובורה לש תושגרה תעבה רשוכו תועונתה
םיפסונ םיקלח חותיפ םגו ,תורחא תויח ללש לש הטושפ הבכרה רשפאת
.םירחא םינרצי ידיב
97 ראורבפב התיה ינכמה בלבלכה לש הנושארה תיבמופה ותעפוה
טסוגואב .תיתוכאלמ הניבל Autonomous Agents תדיעווב ,ב"הראב
(RoboCup) םיטובורל הנושארה לגרודכה תופילאב גצוה אוה ,הנש התוא
הפתתשה רבכ ,סיראפב הכרענש ,הינשה תופילאב .ןאפי ,היוגנב הכרענש
עורא ותואב םהב שוגפל היהי ןתינו ,תורחתב םינקחשכ םיבלבלכ תצובק
ינוריעה תודיעווה זכרמב ,טסוגואב 6-ל ילויב 27-ה ןיב ,הנשה םג
.הידווש ,םלוהקוטש לש
RoboDog prototype
Where is Mausi?
:תיב לכב בורקב
ינוס לש ינכמה בלבלכה


עדימ - ינכמה בלבלכה
:םינוטרסו
Entertainment Robot

,םיטובורל לגרודכה תופילא
:ימשרה רתאה
RoboCup Official Site

רתאב תגצמ - RoboCup 98
םינוטרס תללוכה ,ינוס לש
:תוליבומ תורחבנל םירושיקו
Do You Dream In Sony?

הסינכל הרזח