,PCjr-ה :שדח בשחמ םע יתיבה קושה תא שובכל IBM השקב 1983 תנשב     
עיצה 998$ ריחמב .PC-ה בשחמל םיעוציב תתחפומו הלוז הידמיטלומ תסרג
םיצורע השולש ןב לוק בבש ,תיטוחלא תדלקמ ,םיעבצ 16 תב הגוצת רישכמה
המרופטלפל יביטקרטא קחשמ הרבחה השפח וקישהל ידכו - עונצ 64K ןורכזו
,םידבוע 130 םע תססובמ הנכות תרבח ,Sierra לא התנפ ךכ םשל .השדחה
הירידשתב םניח ומסרפלו ,ינשדח קחשמ לש וחותיפ תולע תא תוסכל העיצהו
.םינויזיולטה
,ןושארה םקחשמ רשאכ ,סמאיליו הטרבורו ןק 1979 תנשב ומיקה Sierra תא     
קחשמ היה "ןירותסמה תיב" .המוצע החלצהל הכז ,Apple II-ל "ןירותסמה תיב"
King's Quest ללוח התעו ,הנומת בותכה טסקטל ףיסוהל ןושארה תואקתפרהה
השוע התוא הארו ,ריוצמה ףונב ותומד תא ןקחשה עינה הנושארל :הינש הכפהמ
אצמ ,הנש ךות קספוה וקווישו ץורח ןולשכ לחנ PCjr-ה יכ ףא .השפנהב ורבד
DOS) הלעפה תכרעמ התואל ומאתש Tandy 1000-ה יבשחמב שדח תיב קחשמה
.הרבחה לש לגדה רצומל ךפה הרהמבו - (ןבומכ ,טפוסורקימ לש
תורצוא השולש וכלמל בישהל בלה זע םאהרג רס אצי King's Quest-ב     
תוארוהו ,םיצחה ישקמ וא קיטסיו'ג ידי-לע תונווכמ ויתועונת רשאכ ,םידובא
םיתעל .תובותכ תודוקפב ,תואקתפרהה יקחשמ ראשבכ ,לביק תורחא
וא הכיעמ ,הפירש ,העיבטב ,תונושמ תותימ זעונה שיאה תא ואצמ ,תונמוזמ
.העילב
תורדסו ,וירחא ישילש קלחו King's Quest-ל ךשמה קרפ אצי 1985-ב     
- דועו Quest For Glory ,Leisure Suit Larry ,Space Quest :ויתובקעב ואב תורחא
(Adventure Game Interpreter) AGI :קחשמ עונמ ותואל םינותנ יסיסב םלוכ
הגוצתל ןכ לע לבגומ היהו ,PCjr-ל המגדה תנכותכ IBM ידי-לע הרבחל רסמנש
יסיסב תא וחנעפש םישנא לש תונכות .םיעבצ 16-ב םילסקיפ 160x200 תב
.םישדח םיקחשמ הז עונמל רוציל םדא לכל םויה תורשפאמ ,םינותנה
תרפושמ הגוצתב ךמתש ,SCI :שדח עונמ Sierra הקישה 1988 תנשב     
רכזנ King's Quest-ל .הנומתב ןמוקימ יפ-לע ןלדוג וב וניש תויומדו (320x200)
תע לכב קחשמה אפק שדחה קשממב .השדח הסרג ול הרצונו ,םירוענ דסח זא
ףצרב עגפ ךא םאהרג לש ישיאה ונוחטבל ףיסוהש רבד - הדוקפ הבתכנש
לש הינשה ותסרגב האיבה רשא ,רבכעב הכימתה התיה ףסונ שודיח .הלילעה
םיקחשמב גוהנכ - םינולמס תרוש ידכ קשממה ןווינל ,(םיעבצ 256 תב) עונמה
,עודיכ ,םויכ .םיטפשמ חוסינב וחומ תא ץמאל ןקחשה קקזנ אל בושו - םישדחה
.םיידמימ-תלתה הלועפה יקחשמב תורחתהל וז הטושפ הטיש ףא השקתמ
םיעצומו ,הנדעל םתולב תעל וכז םינשיה תואקתפרהה יקחשממ םיבר     
תפדורה ,(םירחא םילעבל הרכמנש) Sierra לש ולא ןכ אל .םינוש םירתאב תשרב
דגנ תאצל הזעה אל ,תאז ףא לע .םירצוי תויוכז תרפהב דושח לכ המרוח דע
והורצי King's Quest-ל הידורפ תנכה תארקלש ,םיבבוח השולש לש םתדובע
32,768) 16bit (640x480) VGA תגוצתל ,הינשה ותסרגמ םירויצה יפל שדחמ
Adventure-ב ושמתשה השולשה .םיטלקומ עקר תולוקו רוביד םע ,(םיעבצ
ןהיקשממ תא תללוכה - הינבל ,סנו'ג סירכ לש תישפוחה ותנכות ,Game Studio
.םיצבק יגוסו תולועפ ןווגמב תכמותו LucasArts לשו Sierra לש

תדלקמה תועצמאב ירוקמה קחשמב קחשל ידכ הנומתה לע שקה
אלמ ךסמל רובעל ידכ ,קחשמה תעשב ןאכ ץחל

Sir Graham
The Return of the King
תישפוח הסרגב King's Quest


:השדחה ותסרגב King's Quest
AGD Interactive

:הנבנ הב תישפוחה הנכותה
Adventure Game Studio

:SCI-ו AGI יעונמל םיכרוע
DOS Days

:הירוטסה ושעש םישנא
Vintage Sierra

:םיקורי םילוורש
My Lady Greensleeves

הסינכל הרזח