ןוידה תצובקב הנורחאל המסרופ תיתרגש-יתלב העדוה
,טנק זוחמב סורק ןתנו'ג לש רחסמה תיב :pdaxs.ads.antiques
עדמה יבא ,סלוו .ג.ה לש הביתכה ןחלוש תא הריכמל עיצמ ,הילגנא
.ינרדומה ינוידבה
הביתכה תריירק לכ ךרואל סלוו תא הוויל קצומה ינוגהמה ןחלוש
-יתלבה םדאה" ,(1895) "ןמזה תנוכמ" ומכ תוריציל םליא ףתוש ,ולש
םינושארה םישנאה"-ו (1898) "תומלועה תמחלמ" ,(1897) "הארנ
ןושארה טיהרה היהי הז ןחלוש יכ אדוול גאד סלוו .(1901) "חריה לע
.טייגדנסב הנבש שדחה תיבה לא רבעויש
,תיב לכב הבוח טירפ ,סלוו 'גרו'ג טרברה לש הביתכה ןחלוש
תוריל 2,300 לש ריחמ גת אשונו ירברטנקב 'ןוקרדה תירלג'ב גצומ
,סלוול תשדקומה ןוידה תצובקב .(ח"ש 16,000-כ) גנילרטש
לייטקוקהמ תיסוכ תמרהב ערואמה תא וגגח ,alt.books.h-g-wells
:ומש לע ארקנה

ןוברוב תויקנוא 1½

שבי טומרו היקנוא ¾

דונרפ בוטרוק

תררוקמ סוכ ךותל ןנסל ,קסורמ חרק םע בברעל
.ןומיל תפילק ףיסוהלו
The writing table and his Wells
Of Cocktails and Writing Tables
סלוו לש הביתכה ןחלוש
טנקב הריכמל גצוה


לש וירופיסמ ףסוא
:HTML תרודהמב סלוו .ג.ה
Online Literature Library

לש םסרופמה וידרה תיכסת
תמחלמ" יפל סלוו ןוסרוא
EarthStation1 :"תומלועה

בוברעל ןולימו ךירדמ
Cocktail :תואקשמ

הסינכל הרזח