תונחת ,WWJ-ו KDKA-ש ירחא םינש רשע ,םישולשה תונש תישאר םע
.וידרה לש בהזה רות לחה ,ריוואל ולע ,תונושארה תוירחסמה רודישה
-עדמה לש רסובה ינוחרימ םירופיס ,הכר הכירכב םישלבה ירפס ךותמ תויומד
.רתאה ילג לעמ שדח תיב ואצמ ,עקושה ליוודווה ןדיעמ םינמאו ינוידבה
םיספסוחמו םיחושק םישלב .ירקיעה רודיבה ןפואל וכפה וידרה תומרד
קולרש ,רקה ןויגהה ישנא ,רלוד ינו'גו ולרמ פיליפ ,דייפס םס ומכ
תיב-ינבל ושענ ,ןודרוג שאלפו סר'גור קאב ומכ לע-ירוביג ,ףלוו ורנו סמלוה
םיפחה לע ןגהל ,תולווע ןקתל" עיפומ היה "לצה" .יאקירמא בא-תיב לכב
םיטושה ויבשע" ,בטיה עדיש יפכ ,ןכש "םימשאה תא שינעהלו עשפמ
"...םירמ תוריפ םיבינמ עשפה לש
םישנא יפלא סלוו ןוסרוא לש "תומלועה תמחלמ" הסינה ,1938 תנשב
תפוצר הירוטסהב תפסונ ךרד ןבא קר ,םידאמה-ינב תמיאמ םהיתבמ
וכלה םיעבראה תונש ךרואל .וידרה יתיכסת לש ןירותסמהו חתמה ,המיאה
תרגשמ ףייע") Escape וא Suspense ומכ תורדס ךרד ,וללכתשהו וללה
?לכהמ טלמהל הצור ?תויטנמור תואקתפרה לש םייח לע םלוח ?םוי-םויה
תודרטמ ךתוא ררחשל דחוימב היושע 'טלפמ' !טלפמ - ךל םיעיצמ ונא
תוסחב ךילא תאבומ 'טלפמ' !תורעוס תואקתפרה לש העש יצחל ,םויה
.(!דליפ'ציר לש םירחבומה טפנה ירצומ קוושמ ,קרוי-וינ לש קלדה דיגאת
תרבוצ הלחה היזיוולטה .שדח ןדיע לש ורחש ויה םישימחה תונש
ושענ ,םיאבה םירושעב .ךעוד היה וידרה לש ובכוכו ,תוירלופופ
,"רבדל םיעגושמ" םינפסא לש םתלחנל בהזה רות לש וידרה יתיכסת
חוריא תוינכות לש תיפוסניאה תרשרשל םמוקמ תא םינפמ ולחהו
תוידמה לש תונימאה רסוח .םויכ ונל תרכומה ,תירלופופ הקיזומו
תא וכפה ,תוטלקומה תוינכותה לש תרדרדימה תוכיאהו לוק ןוסכאל
.דבלב םיטעמ לש םקוסיעל ביבחתה
It is October the 22nd 1947, and CBS' Escape is on the air
Old Time Radio
Back to the Future

'וידרה ימי' לש םיתיכסתה
תשרב היחתל םימק
Real Audio-ב וידר יתיכסת
:ןוש לש רתאהמ
Shawn's OTR Gallery

,MP3 טמרופב לודג ףסוא
בור .הברהב הבוט ותוכיאש
Escape תרדסמ ןה תוינכותה
םידוביע תללוכה ,תנייוצמה
:םייסאלק םירפסל
OTR Moments in MP3

,ףסונ ןייוצמ MP3 ףסוא
:סמלוה קולרש תא םג ללוכה
The OTR Vault

?וידרה יטלקמ זא וארנ ךיא
:בחרנ ףסוא גיצמ הז רתא
Antique Radio Page

המ לכ ?תונעט ?תולאש
!ןאכ אצמנ תעדל תיצרש
The Original OTR Pages

הסינכל הרזח
Real ומכ ,לוק דודיקל תוינוכסחו תושדח תוטיש לש הירטה ןתעפוה
תשר .ופלחש םימי םתואל תשדוחמ היחת היפנכב תאשונ ,MP3-ו Audio
םוקמל ,םיבבוחה ינודעומ רובע תרושקת ילכל רבעמ ,הכפה טנרטניאה
וכזש חנומה .טעמכ םדא לכל ,בוש תושיגנ תונשיה וידרה תוטלקה וב
.Old Time Radio :OTR אוה ול
,סמות ןוש הנבש הז טלוב ,הלאכ לוק יעטק םיעיצמה םירתאה ןיב
תובקעב ,םייתנשכ ינפל הכנ השענ ןוש .הינרופילק ,ליה-ןגרוממ
.רפסמ אוה ,"םילוחה תיבב עומשל תוטלק יתש יל איבה רבח" .הלחמ
.יתרכמתה - זאמ .ישלב תיכסת ,הינשהו ינוידב עדמ לש התיה הנושארה"
םינרקומה םירבדה בורש יל הארנ .היזיוולטב הברה יתיפצ אל םלועמ
."וידר יתיכסת ףוסאל יתלחתה ןכל .טעמכ הבילעמ המרב םה היזיוולטב
לעמ רפס תוסינכה הנומ .יתרעישש יפכמ הבר החלצהל הכז רתאה"
ןיינעה לע יתעדל עיבצמ רבדה .םישדוח השיש ךותב םירקבמ 50,000
תא םירכוזה ,םירגובמ םישנאמ תובר תובוגת לבקמ ינא .םוחתב שדחה
,םירוויע םירקבמ םג יל םיבתוכ .רתוי םיריעצמ םגו ,תוינכותה
לכש אדוול יתגאד .ירקיעה רודיבה ןפואכ ילש רתאב םישמתשמה
םירבוד םינפדפדש ךכ ,(alt text tags) ללמ תויוות וללכי טווינה ירותפכ
."בטיה םמיע ודבעי
-עדמ ,ןירותסמ ,המיא :רנא'ז יפל תוירוגטקל קלוחמ ןוש לש רתאה
,וילע םיתיכסתהש ,סמלוה קולרשל דרפנ ףדו םישלב ,תוידמוק ,ינוידב
.דחוימב וילע םיביבח ,ןובטאר ליזאבו סורב ל'גיינ לש ולא דחוימבו
לש לודג רגאמ םייקו ,רבסה תולימ רפסמב הוולמ שדח תיכסת לכ
.תומדוק תוינכות
םירבחמ :רתויב טושפ השעמל וניה Real Audio-ל תוינכותה דודיק"
שמתשמ ינא) לוק תנכות םיליעפמ ,בשחמה לש לוקה תסינכל פייטה תא
הנכותב םישמתשמו WAV טמרופב ץבוקה תא םירמוש ,(Cool Edit 96-ב
רתאה תא ןסכאל יתפדעה .RealAudio-ל ותוא רימהל ידכב תרחא
."ליעי RealAudio תרש יתושרל דומעיש ךכ ,םולשתב
יתינק וא יתפלחה ,יתושרבש םיתיכסתהמ םיעבר השולשמ רתוי"
םיקוושממ יתשכר םיטעמ קר .MP3 טמרופב םבור ,םירחא םינפסאמ
,םירצוי תויוכזב םימושר םניא בוש וללה םיתיכסתהמ םיבר .םישרומ
.'שוטנ שוכר'כ בשחהל םייושע םירחא וליאו תויוכזה ושדוח םידחא לע
."רתאהמ יהשלכ תינכות ריסהל השירדב ילא ונפ אל םלועמ ,ןפוא לכב
ולאמ תונוש ויה אל ץראב וידרה ירודישב תוחתפתהה תומגמ
ירופיס תא תירבעל םג וליחנה לפמט לופ לש ויתיכסת .םיל רבעמש
ןיא ןאכ םלוא .וידרה לש ורהוז ימי תא םינייפאמה ןירותסמהו חתמה
.רודישה תושרל תורומש וללה :םירצויה תויוכז יבגל לופריע לכ
...םיקבואמה הטלקהה ילילסב םעפ רכזי והשימש ,תווקל אוה רתונש לכ