?םיישונא עגמו הארמ תולעב תונוכמ םעפ-יא תונבל היהי ןתינ םאה
תוארנ תולאשה יתש ?ולאכ םירוציל םדאה ינב ןיב םיסחיה ויהי המו
הבובה ,RealDoll תא קוושמה טנרטניאה רתאב רוקיב רחאל שדח רואב
.ןלומקמ טאמ ןנכתש תישונאה
לכ לילל םירזיבא תרצימה הרבחב בצעמכ וכרד תא לחה ןלומקמ
תלעב סקטלמ השיא תומד לש הינבו ןונכתב לחה ,ביבחתכ .םישודקה
דואמ רהמ" .ישונא רוציל עגמבו הארמב אילפהל המוד ,PVC דלש
הברהב חונ ךא ,רתוי רקי וניהש ,ןוקיליסב סקטלה תא יתפלחה
רובע רציתש הרבח םג יתאצמ ,רתוי רחואמ" .רפסמ אוה ,"הדובעל
יקרפמ תא ופילחה רשא ,יתנכהש טרפמ יפל הדלפמ םיקרפמ דלשה
היהי רשפאש יתבשח .םדוק יתשמתשה םהב תוחפ םיקזחה םוינימולאה
ילא תונפל ולחה זא םלוא ,תויונחב הגוצת תורטמל הבובב שמתשהל
."Abyss Creations תא יתמקה ךכו ,ןימ עוצעצכ הב ונינעתהש םישנא
תנשב ןלומקמ םיקה ,תובובה תא תקוושמו תרצימה ,הרבחה תא
תוללוכ תובהלנה תובוגתה .הינרופילקב סל'גנא-סול דילש סוקרנסב ,1997
ןרטש דראווה ,"םייטרפ םיקלח" טרסה רצויו וידרה שיא לש וז תא
.("!תיתימא השאמ רתוי הבוט !םיהולאב עבשנ ינא")
תובית םה םייכריהו הזחה-תיב םלוא ,םדא לש הזל המוד הבובה דלש
תותוחפ הרדשה דומע תוילוח םג .ףצקומ רמוחב תואלוממ ,תולולח
.ןוקיליס תקיצי םה ,טעמכ םיזוחא םינומש ,ףוגה תיראש .ןרפסמב
תוכסמ תנכהל םיטרסה תישעתב שמשמה רמוחה ותוא אוה ןוקיליסה"
ןיב רדוחה ,ןמשב ברועמ אוה" .טאמ ריבסמ ,"םישפנומ םירוציו
רחאל המ ןמז .התושימג תא תבורעתל הנקמו ןוקיליסה תולוקלומ
םע תתחופ העפותה םלוא ,חטשה ינפ לא הז ןמשמ טעמ שרפומ הקיציה
."ףוגה םקרמ יוקיחל ילאידיא ,חיר רסחו דימע ,שימג אוה רמוחה .ןמזה
תופכ .הדלפ סיסב יבג לע ,רמיחב לספמ ינא הבובה ףוג תיברמ תא"
ימוג לש תוינבת תועצמאב ,תויח תוינמגודמ תוקוצי םיילגרהו םיידיה
תב סלגרביפ תינבת הנוב ינא םלשה לספה לע .ןפוג ביבס השקתמה ילזונ
דרפנב ןיכמ ינא שארה תא .ןוקיליסה תקיציל תשמשמה ,םיקלח ינש
."ןפואה ותואב
הבובה ידשב" .םישאר יגוס השישו םינוש ףוג ימגד השולש בציע ןלומקמ
תולוג תויושע םייניעהו שימג ןוקיליס שירק לש םיסיכ ינש םילתשומ
לע םיקיבדמ ונא ,תועש 24 רובעכ ,ןוקיליסה השקתמש רחאל .קיטסלפ
תורעשמ הרעש לכ .תויתוכאלמ םיינרופיצ םיילגרהו םיידיה תועבצא
.ינועבצ ןוקיליסב םיריוצמ רופיאהו םייתפשה וליאו ,דרפנב תצעננ ףוגה
."ןוטצאב רמגומה רצומה תא םיפטוש ונא ,ףוסבל
ולאכ שמח לע םידבוע בורלו םייעובשכ תכרוא המלש הבוב תנכה
.(חולשמ ימד אלל) םירלוד 5249-ל 4999 ןיב ענ ןכרצל ריחמה .ליבקמב
.תורזחה ןיאו תופלחה ןיא
,שדח ףוג בוציעב םויכ קוסעה ,טאמ ידיב ולוכ השענ תובובה ןונכת
םישנ תויומד שולש םג לסיפ ,הרבחה תמקה ינפל .רפסמב יעיבר
הרבחב הדובעה עגרכ" .תימצע הבכרהל תוכרעכ תוקוושמה קיטסלפמ
דיתעב ןמז תונפל הווקמ ינא" .רמוא אוה ,"ינמז לכ תא תלזוג
."םיפסונ םיטקיורפל
Rotwang's humanoid in Metropolis
Women of Steel
לש תוישונאה תובובה
ןלומקמ טאמ


לש םישרמה טנרטניאה רתא
:(דבלב םירגובמל) RealDoll
realdoll.com

רתאה לע תוידוראפ שולש
:(םירגובמל םג ץלמומ אל)
sheepdoghamster

תוינשוח) הריכמל תויווג
:(!הברהב תולוז םלוא ,תוחפ
Corpses For Sale

ןאה"מ ,םימגד תיינבל תוכרע
,"ינימשה עסונה" דעו "ולוס
:ןלומקמ ןנכתש ולא ללוכ
Gremlins in the Garage

Metropolis :!סילופורטמ

הסינכל הרזח