לע רתוול ושקתי ,סלוו לש הביתכה ןחלוש תא תונקל ורהימש ולא
התוא ,תחאה תעבטה לש םלשומ קתעה :רתוי וליפא יתרקוי טירפ תשיכר
,ןיקלוט .ר.ר.ג לש תוומלאה-תב ותריציב ,לפואה רש ,ןורואס לשיח
."תועבטה רש"
ודימ תרכ התוא ,תעבטה תא לידנלא-ןב רודליזיא ראת םילימה ולאב
:הלשוח ושאבש ,ןיאורדורואה ,ןודבאה רה תודרומ לע ןורואס לש
ידי תא הכרח איהו ,תלחגכ המח ,הנושארל הב יתקזחהשכ התיה המח"
רבכ הלאה םירבדה תא יבתוכב ךא .הבאכ גופי אל םלועלש ינא ששוחו
.התרוצ המגפנ אלו היפוי ערגנ אל םג ול ,הקמטצה ומכו הנצוה איה
ההד איה רבכ ,תבהלש-םדואכ םדוק הריאה רשא ,הב הטורחה תבותכה
תיליל-ינב בתכב איה הבותכ .הב ןיחבהל רשפא ישוקב ךאו תכלוהו
הניא ןושלה ךא .הז ומכ ןדועמ בתכ רודרומב ןיא יכ ,ןויגראבש
.לוספו םילוגיפ ןושל ,הרוחשה ץראה ןושל וז יכ המוד .יל תעדומ
והדי ןפ ,הזב םקיתעמ ינא ךא .עלבה-ירבד רשפ תא עדוי ינא ןיא
הרוחשש ,ןורואס לש ודי םוח תא ,ילוא ,הרסח תעבטה .רכה ילבל
ילוא ,שאב תעבטה רבעות םא ;דאלאג-ליג דמשוה היטעבו התיה תדקויו
לכמ ;הז ץפחב עוגפל יבל ינברעי אל ,ינא ךא .תולגתהל תבותכה בושת
םג ול ,יל אוה רקי .ורדהב לולכ ודבל אוה ןורואס לש וידי-ישעמ
".םילודג םירוסיב ויתינק
,רודליזיא לש ונדבואל ,ןחה תלילכ ,בהזה תעבט הליבוה הרהמ-דע
הבש שא התואב ,הציק תא האצמ םרטב הל ויה םילעב השימח דועו
ףרוצ ,ב"הראבש הטוימ ,ילאדב לואפ :ףילחת תרסח הדבא וז ןיא םלוא .הלשוח
,רוכזכ) תונוש תודימ המכב ףאו ףסכבו בהזב תחאה תעבטה לש םיקיתעת
תועבטה .(םיעובק לקשמב וא הדימב תינדגובה תעבטה הקיזחה אל
קפוא לאירוא תירבעל םגרת ןתוא ,תוטורחה םילימה תא ןבומכ תוללוכ
יתש ,"םרשקלו םב ךושמל תעבט / םרתאלו םב לושמל תעבט" :ןושלה וזב
.רפסה לש ןושארה ודומע תא רטעמה ,תיליל-ינב ןושלב קיתע רמז ךותמ תורוש
רישעה רתאה קפס אלל ,ןיקלוטל שדקומה רתא לש וילעב ,ןוני ןגמ
.תעבטה לש תזכורמ השיכר עצבל ןנכתמ ,תירבעה הפשב רתויב ףיקמהו
שארב :ללוכ אוהש םירמאמ ינש אורקל ידכ ולו ץלמומ רתאב רוקיבה
ריוואה-ליח יסייט תעבראמ דחא ,זפרה ימר לש וירבד קיתעת ,הנושארו
יבשב םתבשב ,1971 ףרוחב ("טיבוה" םתסרגל וא) "טיבוהה" תא ומגרתש
תומותסה םג םא ,תודמולמה ויתורעה תא תללוכ הינש המישר .ירצמה
תינבל תור לש תפומה םוגרת תא ךרע רשא ,םטול לאונמע לש ,והשמ
תפלחהל וימעט תא טרפמ אוה ןהב רשאו ,השדחה ותסרגב "תועבטה רש"ל
.'םיאדמג'ב 'םידמג' וא 'םיפלע'ב 'תיליל ינב' גשומה
The One Ring
For Sale: One Ring, 7th Hand
םיקתעה עיצמ הטויב ףרוצ
ןיקלוט לש וירפסמ תעבטל


תורשפאו ןוני ןגמ לש רתאה
:זכורמב תועבטה תא שוכרל
הדגאהו שיאה - ןיקלוט

תורישי ,תחאה תעבטה
Badali Jewelry :ןרציהמ

הנבש ירבעה ןיקלוט רתא
הלועמ הרדס ללוכ קיז-רב ןר
ןכותו JavaScript ינודיח לש
רונימונ :ןווגמו רישע

ןיקלוט תליהק לש הרתא
tolkien.org.il :תילארשיה

הסינכל הרזח