םכתסה ,MIT-ה לש םהגניה ןוכמב PDP-1 בשחמ ןקתוה תע ,1961 ויתסב
תפסותה תא םיגדהל ודעונש תונכות שולשב בשחמה יקחשמ םלוע
תואמ הקתיר רשא תרתנמה הדוקנה ,"ץפוק רודכ" :יפרג גצ לש תינכפהמה
רשפיא רבכש "ךובמב רבכעה" ,1960-ב Whirlwind-ה ךסמ לא םישנא
ללוזה רבכעב היפצו הניבג תוסיפ תבצה תועצמאב תמיוסמ תוברעתה
!שממ לש קחשמ :"סקירד-סקימ-סקיא" ,זאו ,ןתוא
הרודצורפ השרד אל ותלעפהש ןושארה בשחמה היה לטיגיד לש PDP-1-ה
18 תונב םילימ 4,000 ליכה ונורכז .דבלב גתמ לש הטסה אלא ,תכבוסמ
הלועפ לכ .רוסיחו רוביחב המכתסה תינבומה תיטמתמה ותלוכיו ,טיב
קוריה גצה לע הנמוסש הדוקנ לכ .הנכותב עצבתהל התיה הכירצ ,תרחא
ורייצו ובש םא אלא ,תמלענו ההוד התיה (פוקסוליקסוא השעמל היהש)
.ףרה אלל התוא
,ןוכמב םיריעצ םיחמתמ רפסמ וגה שדחה בשחמל המגדהה תנכות תא
וגהנו ,תימס .ד.אל "השדעה שיא" ירפס תא תע התוא םיארוק ויה רשא
,וירפסל תוטרסומה תוליבקמה ונרקוה םהב עונלוקה תומלוא תא דוקפל
.תיתועמשמ הלילע לכ רדעהו רזיל ינרקו םיצוציפ בורב ונייפואש םיטרס
.םרובעב תילאיווירטה הריחבה היה ,ללח תוניפס ןיב ברק
תויללח יתש הללכש ,תיסיסבה הנכותה תא בתכש הז היה לסור ןפטס
תועצמאב תוענה ,לבגומ קלד יאלמב תודייוצמו ודפרוט יליטב תושומח
.תויארקא תודוקנ יושע םיבכוכ הדש עקר לע יטקר ןוליס חטמ לש ירי
הלילה ימש לש יתימא םינותנ סיסבב ולא תודוקנ תא ףילחה ןוסמס רטפ
לש ורהוז תדימ תא וליפא הקיחו ,םורד 22½°-ו ןופצ 22½° בחורה יוק ןיב
,חיינ ויהל היה לוכי עקרה .ךסמה לע הנוש ןונעיר בצק תועצמאב ,בכוכ לכ
.הלוכ םיבכוכה תפמ הארתש ךכ ,םיימשה בחורל טא ופחסנ תוניפסהש וא
עיפשה הלש הדיבכה חכ רשא תיזכרמ שמש ףיסוה דראודא ןד
םיליטה) קחשמל היגטרטסא לש דמימ ףיסוהש רבד ,תוניפסה תעונת לע
רשפאל ידכמ ךומנ היה PDP-1-ה לש בושיחה בצק :שמשהמ ועפשוה אל
םוקמ לא טלמהל רשפיאש "ללח-לע" לש טנמלא םרת ץירג ןיטרמ .(תאז
סרדנוס טרבורו קוטוק ןלא .םייוסמ ןוכיס ילב אל יכ ףא ,ךסמב יארקא
גוהינב ךסמה ירותפכ םוקמ תא ואלמיש הטילש תואספוק יתש וביכרה
גצוה ,1962 יאמב ,ךכו ,דויצב ועגפי םיבהלנ םישמתשמש ששחמ ,תוניפסה
.הטיסרבינואה לש חותפה םויב להקל ןושארה בשחמה קחשמ
השיג םהל התיהש ולא רובעב קר ירשפא ןבומכ היה Spacewar-ב קחשמה
בושיחה חכמ דבכנ קלח ול שדקוה הרהמ דע םלוא ,רקי בושחמ דויצ לא
תודבעמב םיבשחמה לע ותלעפה תא רוסאל IBM דיגאת לש תונויסנ .ימלועה
.והותב ולע ,הרבחה
ואדיווה קחשמב ,בחרה רוביצה לא הנושארל Spacewar אצי 1971 תנשב
קחשמה תא ריכה רשא ,לנשוב ןלונ בציעש Computer Space :ןושארה
,דירחהל יטיא קחשמ הליכה הבוטחה סלגרביפה תספוק .MIT-ב ירוקמה
,תיטיאה העונתה המרגש לוכסתה .םיינשל ןכ ירחאו דחא ןקחשל הליחת
Computer-ש ךכל יארחאה הארנכ אוה ,ןמז תלבגה תחת להנתהש קחשמב
הכזש אוה ,רתוי רחואמ הנש ךא עיפוהש ,"גנופ" רשא דועב ,חכשנ Space
.םלוע תליהתב
ןיב ול יוארה םוקמה תא שבכו Spacewar רזח םינשה םע ,םנמא
הציפהש ,הארמל תמשוגמ יכ םא ,רתויב החילצמה הסרגב ,קחשמה תונוכמ
ולאל דושח ןוימד תוניפסה ואשנ הב הסרג ,1977-ב סקינורטמניס תרבח
."םיבכוכ ןיב עסמ" היזיוולטה תרדסמ
Spacewar demonstration on MIT's PDP-1

SPACEWAR!

ןושארה בשחמה קחשמ

וב ,PDP-1-ל JAVA רוטלומא
(רתוי וא תוחפ) קחשל ןתינ
:תירוקמה Spacewar תנכותב
Spacewar!

ללוכ ןרטש לאכימ לש רתאה
Spacewar לע ןה ,בר עדימ
:תימס .ד.א לש וירפס לע ןהו
Sternlandia

תסרג לש הלועמ רוזחש
,םינקחש ינשל סקינורטמניס
:95/98 תונולח רובע
Spacewar (freeware)
C++ source code

הסינכל הרזח
Nutting Associates' Computer Space