רסוה ,תוירטמ ףונפנו תואושת לוקל ,רבמטפסב 23-ה ישימח םוי ,לומתא
,םלועמ העדיש םישלבה לודגל ןודנול השידקהש ןושארה לספה לעמ טולה
.סמלוה קולרש רמ
טלויול ישילש ןב ,1854 ,ראוניל 6-ב דלונ סמלוה טוקס קולרש םאיליוו
ךוניחה בטימל םידליה וכז ,םלועב רייתל התברה החפשמהש ףא .סמלוה רגיסו
'טלמה'כ ועיפוה רחאלו ,'גדירבמייקבו דרופסקואב דמל סמלוה .יטירבה
לחהו ןודנולב עקתשה ,ב"הראב יריפסקישה ףונסס ןורטאית םעו הינטירבב
ותריד תא רכש 1881 תנשב .םלועב ןושארה ץעימה שלבכ ןפודה אצוי וקוסיעב
בשש ,ןוסטוו שימאה ןהו'ג רוטקודה םע דחי ,221b רקייב בוחרב תמסרופמה
הלעהש הז היה ןוסטוו .הפירח םייעמ תחדקו העיצפ לשב תידוהה תיזחהמ זא
ירה הנידמ יניינעב וקסע םיתיע רשא ,סמלוה לש ויתולילעמ תובר בתכה לע
תא .(המר תיתלשממ הרשמב זחא ,יעצמאה חאה ,סמלוה טפורקיימ ןכאו) לרוג
וילע הרשש היזה-תמדרתב ריבעהל סמלוה גהנ תוריקחה ןיבש יאנפה תותיע
.תופילח שרגתהלו ןמלאתהל ,אשנהל הברה ,רבתסמ ךכ ,ןוסטוו וליאו ,ןיאקוקה
דוקל 1914-ב בשש ףא ,םירובד לודיגל וקוסיעמ סמלוה שרפ 1903 תנשב
.הנושארה םלועה תמחלמ ברע תינמרג לוגיר תשר תפישח ,הנורחאה ותדיק תא
ןנוק רותרא םסרפ ,'ינשב הריקח' ,ללוהמה שלבה תודוא ןושארה רפסה תא
תקיטקרפ לעבו סניקוה זיאולל יושנ ,28 ןב ותויהב ,1887 תנשב ליוד
יטירבה 'דנרטס'ה םסרפ ,םייתנש ךרואלו 1891-מ .'תומסטרופב הנטק האופר
ץק ליוד םהל םשש דע ,סמלוה קולרש לש 'ויתונורכז'ו 'ויתואקתפרה' תא
לפמ לש וימורממ ,יטראירומ םויאה ובירי םע דחי ,שלבה תא וכילשהב זופח
,ויתוריקח לכמ תמסרופמב היחתל סמלוה בש םינש הנומש ץקמ .שעוג םימ
ןיגורסל ויתודוא לע םירופס בותכל ףיסוה ליודו ,'ליוורקסב ינב לש םבלכ'
.ותומ ינפל םינש שולש ,1927 תנש דע
קולרש לש ויתורוק לע םינמור העבראו םירצק םירופס 56 ליוד בתכ לכה ךס
.םיטרסו וידר יתיכסת ,תוזחמ ,םיטאיגלפ רופס-ןיא ופסונ ולאלו ,סמלוה
איה ולאב הדבכנהו הקיתווה .םלועה יבחר לכב ומק שלבל תושדקומה תודוגא
הבריס 1991 דע רשאו ,1934-ב הדסונש ,תיקרוי-וינה 'רקייב בוחר ילייח'
לש ותריד תא רזחשמה ןואיזומ םייק רקייב בוחרב .םישנ היתורושל לבקל
(ליוד לש וימיב םייק היה אלש) תיבה לש תיתימאה ותבותכב ךא ,סמלוה
קנב קיסעמ ךכ םושמ .קולבה תיברמ תא אלממה ,קיתווה יבא קנב םויכ בצינ
םיברה םיבתכמל תונעל הדיקפתש ,סמלוה קולרש רובעב תיטרפ הריכזמ הז
סמוע לשב רשא ,לספה תולע תא םלישש םג אוה ,קנבה .וילא םינעוממה
תנחת לומ לא ,םשמ םיניינב ישוג ינש קחרמ בצוה רקייב בוחרב העונתה
.תיתחתה תבכרה
Sitting room on first floorSitting room in gas lightDr. Grimesby Roylott meets his horrible fate
רקייב בוחרב ןואיזומהמ תונומת
Holmes under cover
A Study in Bronze
סמלוה קולרשל ןושאר לספ
ןודנולב בצוה:RV ןוטרסב לספה תבצה סקט
The Scarlet Threaded Web

:ןודנולב סמלוה קולרש ןואיזומ
Sherlock Holmes Museum

סמלוהל םישדקומה םיעורא
:םלועה יבחרב
Yoxley Old Place

.ןוידה תצובקב תופוכת תולאש
ויה םישנ המכ ררבל םוקמה הז
דועו ,עצפנ קוידב ןכיה ,ןוסטוול
:ישומיש עדימ
alt.fan.holmes FAQ list

לש םהייחב ןויצ תודוקנ
תוגצומ ליודו ןוסטוו ,סמלוה
:הפוקתה תוערואמל ליבקמב
Table of Major Events

הסינכל הרזח