הסינכ טיבש יבכוכ חריה םידאמ

הנורחאל וניליג אל םאה
?הנבלה לע עדונ אלו שדח םלוע
םש תוצראו םימי וניאר
?םלועמ ואר אל ןלגמו סובמולוקש
םירה ונארב וניתושדעב
?םיעור רקב ינב םהילעו
(17-ה האמה) רלטוב לאומס

הנבלה לא גילפהש חלמה
תוחרקה ויתועבג לע לגר םדא ביצה זאמ ופלח הנש םישולש טעמכ
דוע הרבעש האמבש ,החיחצ הכלממ התוא .חריה לש םיממושה ויקמעו
עלסה לא םיגילפמ ויה םיזעונ םינקתפרה .םייח הב אוצמל ופיצ
םירזומ םירוצי וילע םילגמו ,תישארב ימי זאמ ונביבס גחה ,רקה
...םירופס םירטמוליק אלא ונתאמ םיקחורמ םניאש ,םיאלפומ תומלועו

"תיתימא הירוטסה" :סומאסמ ןאיקול
םירכומ שמשלו חריל תועסמ רבדב םירופיס ,םיבכוכל תועסמכ אלש
ןקיריטאסה בתכ ,הריפסל הינשה האמב .תומודק תופוקתמ רבכ ונל
.חריה לא סואסידוא ךרעש הגלפה תודוא סומאסמ ןאיקול ינוויה
תראתמ ,תיתימא הירוטסה ,"הירוטסה הרוו" םשה תא האשנש ,הדגאה
ץראה ,"הטינגוקניא הרט"ב :סורמוה לש האסידואהמ טמשנש קרפ
חור הזחא ,(רטלרביג רצימ) סלוקרה ידומעל רבעמש תעדונ יתלבה
ימי העבש רחאל .םורמל התוא האשנו סואסידוא לש ותניפסב הזע
.חריה אוה אלה ,עיקרב ריהזמ יא לא ותווצו רוביגה ועיגה ,עסמ
המחלמל וידודג תא ךרועה ,ןוימידנא ךלמב סואסידוא שגפ םש
ריק .רקובה בכוכ ,הגונ לש ובושי רבדב תקולחמ לשב ,שמשה טילשב
ןוימידנא תא ץלאמו הלפאב חריה תא ריתומ ,שמשה ךלמ הנובש םוצע
ילעב תופועב םיגהונה םישרפ לש תונויגל ראתמ ןאיקול .ענכהל
תא תוסלכאמש תוירב ראשו םירפכ לדוגב קנע ישיבכע ,םישאר השולש
.ונילעמ םירטמוליק 114 תפחרמה ,הנבלה

הנבלה לא גילפהש חלמה :ןיוודוג סיסנרפ
עסמ רבדב רופיס וא ,חריב םדאה" ןודנולב רואל אצי ,1638 תנשב
לילעב עפשוה רשא ,ןיוודוג סיסנרפ ףושיבה לש וטע ירפ ,"םשל
םדא רבדב םולח ,תמדרת ,"םוינמוס" ,רלפק ןאהוי לש ותריצימ
ןמייהמ ןפואב חריה תא ראתל לדתשה רלפק .חריה לא והואשנ םידשש
וילע םיאנתה יכ חינה ךא ,תויפוקסלט תויפצת ךמס לע ,רשפאה לככ
,םיכומנ הציב ירוזיא אלא םניא וישתכמו ץראה לש ולאל םימוד
.תדקויה שמשה ינפמ הנגהכ חריה ינב ידיב תומוחב ופקוה רשא
לא עיגה ,סלזנוג וגנימוד ידרפסה חלמה ,ןיוודוג לש ורפס רוביג
טנס יאב הליגש תופוע ,םידדונ רב ירוברבל םותר אסכב הז םלוע
לש ויבושיח יפל יחריה הלילה ךשמ ,םייעובש תב הניש רחאל .הנלה
לכ רשא ,יפוטוא םלוע אצומו חטשה תא רותל סלזנוג אצוי ,רלפק
,ןיוודוג בתוכ ךכ ,םבור .ץראה לא ונממ ולגוה םילבנהו םיעשופה
.תינופצה הקירמאל

ףושיב לש ויתומולח :סניקליוו ןו'ג
,רטס'צ ףושיב סניקליוו ןו'ג ,רחא הרומכ שיא רקח הנש התואב
קחרמ יכ החנהה ךמס לע .השעמל הכלה חריל עיגהל היהי ןתינ דציכ
עוני םא ףא יכ סניקליוו עבק ,םירטמוליק ףלא 290-כ ץראהמ חריה
ןיידע ,(ש"מק 67) םויב לימ 1,000 לש המיהדמה תוריהמב םדא
ןולי ןכיהו םייקתי המ לע .ודעיל עיגהל םישדוח השיש ול ושרדי
?הזה ןמזה לכ ךשמב
חכ תעפשה המת ךרעל מ"ק 30 הבוגבו רחאמ יכ ,רעשמ סניקליוו
לעמש ירה ,היגרנא איצוהל םדאה שרדי אל לקשמ רדעהבו ,הכישמה
ולכוי ,עיצמ אוה ,הרקמ לכב .ןוזמל עסונה קקדזי אל הז הבוג
םימנה םייח ילעבכ ,תוכורא תופוקת ןושיל םמצע ליגרהל םדאה ינב
וליפאו םימיענ תוחוחינב ןוזמל ףילחת אוצמל וא ,ףרוחה תנש תא
רתפית וז היעב ,םיהבגב שולקה ריוואל רשא .ומצע ימיימשה רתאב
עצבל ןתינ המצע הסיטה תא .םיחל םיגופס לש קיפסמ יאלמ תועצמאב
שומיש ,םיכאלמ וא תוחור ידיב האישנ :םיכרד עבראמ תחאב
,(רקסגדמב ולופ וקרמ הארש ,יקנעה לוחה ףוע ומכ) םירופיצב
ףועתש הבכרמ לש הינב וא ,ףוגל תויתוכאלמ םייפנכ תבכרה
.ינכמ ןפואב

19-ה האמה לש הלודגה האנוהה :קול סמאדא דרא'ציר
תרדס "ןאס קרוי-וינ"ב םסרפתהל הלחה ,1835 טסוגואב 25-ב
תוילגת" תרתוכה תחת ,קול סמאדא דרא'ציר לש ונוימד ירפ ,תובתכ
ףכב לשרה ןו'ג רס ידיב הנורחאל ושענש תוגילפמ תוימונורטסא
הנש הקירפא םורדל אצי ,ומצע לשרה םונורטסאה ."הבוטה הווקתה
.ימורדה רודכה יצח ימש לש תויפצת ךורעל ידכב ,ןכל םדוק
ןווכש ,םידמימ םוצע פוקסלט לש ותיינב תא וראת קול לש וירמאמ
םיבחרנ אשד ירכ ,םיצע ,םיחרפ םש ולגתנ הז רחא הזב .חריה רבעל
8,000-מ הליל-ןיב הרימאה ןותיעה תצופתו ,םייח ילעב לש םירדעו
רכמ אל ינודנולה "סמייט"הש םימיב) ףלא 19-מ הלעמל לא םיקתוע
,םיפנוכמ םירוצי ולגתנ תואבה תויפצתב .(םיקתוע 17,000 אלא
תועונת ךות וחחושו םיפוקז וכליה ,ופפועתהש ,םיפלטע ייומד
יקרוי-וינה "רחסה ןולע" רשאכ קר .הנובת ילעבכ ,תובחר םיידי
הפשחנ ,ןאולמב תובתכה תא םסרפלו רוזחל ידכב קול לא הנפ
היה וינזואל עיגה אל העמשש דיחיה םדאהש המדנ רשא ,תימרתה
.ומצע לשרה ןו'ג

חריה לא חתות עילקב :ןרוו לו'ז
ורפסב בטיה תפקתשמ ,19-הו 17-ה תואמה ןיב ללחה רקחב תומדקתהה
לא עסמ ראותמ וב ,"חריה לא ץראהמ" ,1865 תנשמ ןרוו לו'ז לש
רשא) לולחה םוינימולאה עילק .יקנע חתות עילק תועצמאב הנבלה
ףכמ םירטמוליק 230 אלא קחורמ היה אל ינוימדה ורוגיש רתא
יפמיא :םיזעונ םינקתפרה השולש הלילה ךלמ לא אשנ ,(לרבנק
לשימ ,ןויערה הגוהו יאקירמאה "חתותה ןודעומ" אישנ ,ןקיברב
וביריו ןוירש תוחול ןרצי ,לוקינ ןטפקו יתפרצה ןקתפרהה ,ןדרא
ותוא הטה ,ליטה תברקב ףלחש דיאורואטמ .ןקיברב לש קיתווה
עילקה ללצ ןאכ .ץראה לא בושלו חריה תא ףיקהל ול םרגו ולולסממ
המחלמה יצמ הטברוק ידיב וצלוח ויעסונו ,טקשה סונאיקואה ךותל
.ב"הרא לש
תא ורובע בשיח ,ועוצקמב הימונורטסאל רוספורפ ,ןרוו לש וסיג
היהו טורטורפב ראות ומצע עילקה םג .עסמל םיינכטה םינותנה
םיעצמא ,רוגישה עוזעז תמילבל םימ רגאמ ,גוהינ תוטקרב דייוצמ
יעצמא ,ןבומכו זגב םומיחו הרואת ,ימיכ ןפואב ןצמח רוציל
.ראפ תניפס םישייבמ ויה אלש תויחונ

םילמנה ןק :סלוו 'גרו'ג טרברה
הרובחת ןפואב סלוו .ג .ה רחב ,"חריה לע םינושארה םישנאה" ורפסב
האלפומ תגוסגס ,"טיירובאק"ב הפוצמ ירודכ ףוג :הברהב חונ
ןב רפוס ,ילרטא ףזו'ג אוה ןויערה יבא .הכישמה חוכ תא תדגונה
תכתמ ,"םוירנול"ה חותיפ תא ראת 1827 תנשב רשא ,19-ה האמה
.חריה לא תכשמנ איהש םשכ ץראהמ תיחדנה
,1900-1901 םינשב יטירבה "דנרטס"ב עיפוה סלוו לש ורופיס
,רובאק לא רבחש ,דרופדב הישעתה שיא לש ויתואקתפרה תא ללוגו
ינב ידיב ובשנ םיינשה .הנבלה לא עסמב ,"טיירובאק"ה איצממ
טלמהל חילצה דרופדב ךא ,םיקרח ייומד םיכירפ םירוצי ,חריה
לש וידר ירודישמ .(םהמ רסירתכ גרהש רחאל) ץראה לא בושלו
םילמנ ןקכ והומכש םלוע לש ותומד ונל תרייטצמ ,יובשה רובאק
לכ :תינוציק תוחמתהב תלגודה הרבחב סלכואמו ולוכ רופח ,םוצע
לכש דע ,םייכוניחו םייגרוריכ םיעצמאב ותדובעל םאתומ טרפ
בהזה חיכש חריה לע .ודיקפת יולימב םיצמתמ ויתופיאשו וירושיכ
.תוירטפכ ,םיגבנמ תחתפתמ היחמצה וליאו לזרבכ
,רפסל תיעונלוק הסרג היבמולוק ינפלוא וקיפה ,1964 תנשב
.("ןמזה תרהנמ" היזיולטה תרדס יאמב) ןרו'ג ןתנ לש ויומיבב
.תיללחה תווצל היפהפי הרענ ףיסוהל וחכש אל םיאטירסתה

ינוידבה עונלוקה ץולח :ילמ 'גרו'ג
עדמה טרס לש ורצוי היה ,יתפרצ רוטאמינאו םסוק ,ילמ 'גרו'ג
תא באש טרסה .1902 תנשמ "חריה לא עסמ" :ןושארה ינוידבה
ךפונ םהל ףיסוהו ,סלוו .ג.הו ןרוו לו'ז לש םהירופיסמ ותארשה
.םוסק יטסטנפ
חריל תאצל רמוא רמוג תיתפרצ תימונורטסא הדוגא אישנ ,טרסב
תסנכהו חתותה תקיצי רחאל .ויתימעמ השימח יווילב ,חתות עילקב
ןונגסב תויפהפי תורזוע-תורענ לש ןעויסב) וכותל עילקה
.חריה לש תינמיה וניעב ץעננו ,ללחל ליטה הרונ ,(ליוודווה
רוקה ךא ,חיחצה ינקלווה ףונב הליל תנשל םינגראתמ םינעדמה
תולגתמ םש ,םישתכמה דחא לש ועולב טלקמ שפחל םהל םימרוג גלשהו
תא םיבוש חריה ינב .אלפומ יעקרק-תת םלועב קנע תוירטפ םהל
םירזייחהמ םיינש םילסחמ וללהש ינפל אל) םיזעונה םינעדמה
םדאה ינב ךא ,םטילש ינפל םתוא םיאיבמו (היירטמ תוחביאב
םישוע םה חריה תפשל רבעמ ליטה תא םליפהבו ,טלמהל םיחילצמ
םתוא תפסוא םש .יטנלטאה סונאיקואה ךותלו ץראה רבעל םכרד
.םיחטבמ ףוחל םתוא האיבמה ,רוטיק תניפס

"הנבלה לעש השיאה" :גנאל ץירפ
רצוי) גנאל ץירפ ירטסואה יאמבה הליג רתוי תחקופמ השיג
ץעונ גנאל ."הנבלה לעש השיאה" ,1929 תנשמ טרסב ,("סילופורטמ"
ינפל רוחאל הריפס ךרע וליפאו תיללחה ןונכת םשל תוטקר יחמומב
הריפסומטא לעב ,ןיטולחל ינוידב היה וטרסב חריה ךא ,רוגישה
.ץראה רודכ לשכ הכישמ חוכו
תא חיכוהל ידכב ,דלפנמ ןעדמה םזויש חריל הסיט ראתמ טרסה
ךא ,םדעיל החלצהב םיעיגמ תווצה ישנא .םש בהז לש ותואיצמ
םתעד לע עצבה תוואתו האנקה םתוא תוריבעמ ,בהזה אצמנשמ
דלפנמ ,םילוצינה ינורחא .הידגרטל תכפוה תחלצומה המישמהו
עסונכ םשל עיגהש ,בטסוג דליהש ידכב ,חריה לע םירתונ ,הדירפו
.ץראה לא בושל לכוי ,יומס

הממשה שוביכ :ןלנייה טרבור
ומכ םירפוסו ,די גשהב חריל הסיטה התארנ רבכ 50-הו 40-ה תונשב
.םיממושה ויבחרמ בושי לע ובתכ ןלנייה טרבורו קראלק יס רותרא
המיד דוע 1924-ב וליפא רשא) םיקרחה יליחנ ,קנעה ישיבכע
םירוציה ראשו (חריה לע תוארל גנירקיפ .ה .וו םונורטסאה
...רתוי םיקחורמ םיימש ימרג לא םשמ וגילפה ,םינושמה
וטרסל לאפ 'גרו'ג לש ינכטה וצעויו םיאטירסתה דחא היה ןלנייה
ותונמייהמב הלע ,1950-ב םינרקאל אציש ,טרסה ."חריה - דעיה"
ןוה ליא לש ותמזוי ביבס הבסנ ותלילע .וימדוק לכ לע תיעדמה
עיגהל םיסורה ומידקי םרטב ,חריה לא תשיואמ הסיטל יאקירמא
,"הנול" תימוטאה ללחה תניפסב םיאירממ םיטואנורטסא העברא .םשל
ידכב תיללחב קלד יד רתונ אל יכ םהל רבתסמ חריה לע ךא
.ץראל םבישהל
,"חרי סיסב - עצבמה" :וחרכ לעב בא ןלנייה היה ףסונ טרסל
האוגה תוירלופופה תא לצנל שקיב ןמיס .1953-ב ןמיס ק'ג קיפהש
טרס ,ןלנייה לש ותעידי אלל ,ץיפהו ינוידבה עדמה יטרס לש
הלילעה .דחי ודבע הילע היזיוולט תרדסל טולייפ לע ססבתהש
תחלשמ לש סנוא תתיחנ הראת ,אלמ ךרואב טרסל החתמנש ,השולקה
,יטייבוס לגרמ אוה הירבחמ דחא יכ הלגתמשכ ,חריה לע רקחמ
.תיאקירמאה ללחה תינכותב לבחל שקבמה

ללחב האסידוא :קירבוק ילנטס
:ללחב האסידוא" ,קירבוק ילנטס לש וטרס םיכסמה לע הלע 1968-ב
ףיקז ותוא ,"הפוצה" ,קראלק לש רצקה ורופיס לע ססבתהש ,"2001
ןתפמה תא ורבעיש םדאה ינבל ,רפסמ ןיאל םינש חריב ןיתמהש
.םיבכוכה לא ואציו
לע ןושאר דעצ גנורטסמרא לינ עספ ,ןכמ רחאל םירופס םישדוח
.חריה עקרק

הסינכ טיבש יבכוכ חריה םידאמ