Not Long Before the End
ןבינ יראל תאמ
רד ןבואר םוגרתב "2000 היסטנפ" תעה-בתכב םסרופש יפכ

.ףשכמב ףייס םחלנ דחא םוי
,םיפשכמ ןיבו םיפייס ןיב זא הררש תיעבט הביא .הלאכש תוברק ויה םיחיכש תע התואב
ללכ ךרדב .םדא-ינב ןיבל תודלוח ןיב וא ,תונטק םירופצ ןיבל םילותח ןיבש הביאל המודב
,ףייסה חצינ םיתיעל .המועז הדימב הלע תושונאה לש היצנגילטניאה עצוממו ,םיפייסה וחצונ
ףשכמ אוה ,בולע דחא ףייס גורהל לגוסמ וניאש ,ףשכמ ירהש - ישונאה ןימה רפוש בושו
.רתויב קפקופמ
הלודג תמא עדי ףשכמה ,תינש .תפשוכמ התיה המצע ברחה םג ,תישאר .הנוש היה הז ברק ךא
.הארונו
רשא תא ועדי וירוה .יוגיהל ןתינ וניא םגו ,חכשנ רבכ ומש ןכש ",ףשכמה" ותוא הנכנ ונא
הטילשה תא איצוהל ידכ ךמש תא תוגהל וילע ךא ,ךילע הטילש ול שי ,ךמש תא ריכמה :םהינפל
.לעופה לא וזה
.הדימעה ליגב ותויהב ולש הארונה תמאה תא הליג ףשכמה
,טושפ ,הז היה .ישפוחה ונוצרמ הז היה אל .םיבר תומוקמב רייסל קיפסה ,הפוקת התואל דע
.םידידיל קקזנו ,וחוכב שמתשה אוהו ,חכ רידא ףשכמ היהש םושמ
אל יאוולה תועפות ךא ,םתוא הסינ ףשכמה .םסוק בוהאל םישנאל םימרוגה םיפשכ עדי אוה
אלל םג והובהאיש ידכ ,ותוא םיבבוסל עויס םשל ותמצועב בורל שמתשה ןכל .ויניעב ןח ואצמ
.היפכ
הלועה לככ ויתוחוכב ושמתשהב ,םינש הרשע-שמח וא רשע דחא םוקמב ראשנ רשאכש הליג אוה
.וילא םיבש הלא ויה ,ומוקממ רקע םא .םישלחנ ויתוחוכ ויה ,וחור לע
םירבח ול שכר ,םישדח םיגהנמ דמל ,השדח ץראב בשייתה םיימעפו ,ומוקממ ענ םיימעפ
.תוהתל ול םרג והשמ ךא ,ךרדל בוש תאצל ומצע ןיכה אוהו ,תישילשב רבדה הרק התע .םישדח
?קדוצ-יתלב הכ ןפואב םדא לש וחוכ תוניעמ ושבי עודמ
ןה ,םימסקב רתויב תורישע ויהש תוצרא אקווד ,הירוטסהה ךלהמב .תומואל הרק םג ךכ
התיה היתודוא הבשחמהש ,המוגע תמא וז התיה .תולאו תוברח יאשונ םירברב ילגרב וסמרנש
םייוסנ ךורעל ידכ ראשנו ,ההת ןכל .התיה הזע ףשכמה לש ותונרקס ךא ,תלבסנ-יתלב
.םימייוסמ
ביבס תכתמ תיקסיד ריוואב בבוסל ידכ טושפ יטניק ףושיכב שמתשה ,ולש ןורחאה יוסנב
.ךרדל אצי ןכל ,חוכשל דוע לכוי אל םלועלש תמא עדי ,הז ףושיכ םלשנשמו .הריצ
ושענ וימסקו ,ופוג תא אל ךא ,ותוישיא תא הניש ןמזה .דנו ענ אוה םיאבה םירושעב
הרמש םנמא םאו ,הארונו הלודג תמא הליג אוה .םיינתוואר תוחפ יכ-םא ,רתוי םינמיהמ
אל תאז תורמלו ,היצזיליוויצה לש הציק לע הרפיס ולש תמאה .הלמח ךותמ הז היה ,דוסב
.שיאל תירמוח תלעות הב התיה
לכלש ,אצמ (ס"הנפל 12,000 ךרעב היה ךיראתה) םירושע השימחכ רחאל ךא .רהרה ןכל
תא בוש הילע שחלו תפסונ תיקסיד הנב ןכל .רחואמב וא םדקומב ,םש-יא שומש אצמנ תותימאה
היהת תיקסידהש (הנורחאה דבלמ ויתורפס לכ וגיוח רבכש ןופלט רפסמכ) ךכ ,אוהה שחלה
.םעפ-יא הל קקדזיש הרקמל הנכומ
.ידמל תמסרופמו ,םינש תואמ המכ תב התיה איה .ירדנרילג היה ברחה לש המש
ור טאולקרימ גא סדלריו ןוטלטאס פאהלב היה ומש .דוס וניא ולש ומש ,ףייסל רשאב
םדא לכ .ןבומכ ,ירברב היה אוה .פאה םשב והוניכ ,בור יפ-לע םייעראה ,וירבח .ןוסנונוק
,קוידב ,וזו .התנשב השיא רוקדל ידכמ ירסומו ,ירדנרילגב עוגנל ידכמ חקיפ היה תוברת ןב
.ךפיהל וא - וברח תא פאה גישה הב ךרדה התיה

,העבגל תחתמ בצחש הרעמב ותדובעב קסע אוה .התוא הארש ינפל בר ןמז הריכה ףשכמה
.רמא ",םיחרוא" .רמס ופרע לעש רעישה .הקעזאה הלעפוהשכ
רפכה ןמ הרענ התיה הלראש .הלוקב תוחונ-יא התיה ךא ,הלראש הרמא ",המואמ תעמוש ינניא"
.רתוי םיטושפה וימסקמ תצקמ הדמלל ףשכמה תא הענכש ,םוי ותואב .ףשכמה םע רוגל האבש
קר יל ינת .וז ךרדב לעפתש הקעזאה תא יתנקתה ?רמוס ךפרוע-רעש תא השיגרמ ךניא םאה"
,הלראש .תברקתמ הרצ" .ודמע לע בצינה ףסכ קושיח יומד ןשייחב שמתשה אוה "...קודבל
".ןאכמ ךתוא תונפל ונילע
.ודבע ודילש ןחלושה רבעל האחמב התווחה הלראש "...לבא"
.הבהא ייוקיש דגנ רישכת הז היה ".ןכוסמ וניא שחלה .עצמאב קיספהל רשפא .הז ,הא"
דעבמ תרהוזה רואה תמולא לע עיבצה ףשכמה .ליעיו ףלואמ ,חוטב ךא ,ידמל תכלכולמ הדובע
ידר ,תא .העבגה לש יברעמה הלעמב ענ הנאמ לש המצוע-בר דקומ .ןכוסמ הז" .קושיחה תעבטל
".יחרזמה ןורדמב
".םיפשכב והשמ יתוא תדמיל התא ?רוזעל הלוכי ינא םאה"
,עבצה ,תומדה לדוג תא יאר .ירדנרילג תאז ?הזכ רבד דגנ" .טעמ ינבצע קוחצ קחצ ףשכמה
".יונפ העבגה לש יחרזמה ןורדמב חטשה .הז עגרב ,ןאכמ יאצ .אל .הרוצה
".ימע אוב"
טוידיא המצעל הדכל רבכש רחאל אל .הישפוח תבבותסמ ירדנרילגש ןמזב אל .לוכי ינניא"
".תויובייחתה יל שי .והשלכ
התנפו המילג התטע ,החומ ןיידע ,הלראש .וקלחש ןועמה ךותל ,וידחי הרעמה ןמ ואצי םה
.אציו םינוש םיצפחמ םיצפח ןפוחה אולמכ ןוזפחב ררב ףשכמה .העבגה דרומב תדרל
אשונה ,הארנכ ישונא ךא ,לודג רוצי :הלעמל ךרדה תיצחמב אצמנ רבכ אורק-אלה חרואה
קושיח תא ביצה ףשכמה .הכילה העש עברכ לש קחרמב ןיידע אצמנ אוה .רהוזו ךורא המ-רבד
.ןבל רוא לש םייניע תאמסמ טחמ ,תקרפתמ הנאמ לש הבהל התיה ברחה .וכרד טיבהו ףסכה
ןתינ אל םהמ דחא ףא ךא - םתמצועב םיווש םירחא הנאמ םנמא ריכה אוה .קפס אלל ,ירדנרילג
.תניוזמ-יתלבה ןיעל ברחכ הארנ דחא אל ףאו ,האישנל היה
ךא .הז ךרוצל תקפסמ ףושיכ תלוכיב הנוחנ איה .הדוגאל חוודל הלראשל תורוהל היה ךירצ
.ידמ רחואמ תעכ
ףייסל ןיאש ושוריפ ,םיקורי םיילוש לש םרדעה .םיינועבצ ראתמ-יווק רואה תמולאל ויה אל
אל חרואה יכ קפס ןיא .ומע אשנש רבדה ינפמ ומצע לע ןגהל הסינ אל ףייסה .הנגה ףושיכ
תודוא המואמ עדי אל םנמאה .םסוק לש ותרזע תא שקבל תקפסמ תוחקפ וב התיה אלו ,ףשכמ היה
,חכ לכ ינפמ ןסוחמ היה ירדנרילג תא אשנש ימ .ףשכמל עייסל היה לוכי הזש אל ?ירדנרילג
.העומשה הרמא ךכ ,ןפוא לכב .המצע ירדנרילג לש הז טעמל
יושע המ-רבד הנממ ףלשו ולש דויצה תמרעב רבנ אוה .ומצעל ףשכמה רמא ",תאז קודבנ אבה"
אוה ךא ,העבגה דרומ לא ונווכו ותוא םירה ,קבאה תא ונממ ריסה אוה .הנירקואכ בצועמ ,ץע
לכשמה תמרב עגפ אוה :יאוול-תואצות םג ול ויה ךא ,חוטבו טושפ היה תונמאנה ףושיכ .ססיה
תא טיאה אל ףייסה .הנירקואב ףשנו ,ומצעל ףשכמה ריכזה ",תימצע הנגה" .ונברוק לש
.ףושיכה לע הרבגתה הב תולקה התיה הבר הכ - הבהבה אל ףא ירדנרילג .וידעצ
לכל .דיתעה יוזיחל טושפ םסק תוריהמב ןגרא ףשכמה .ףייסה ןאכל עיגי רפסמ תוקד ךות
אל ףא ךסמה .וינפל השבגתה אל הנומת םוש .יופצה ברקב חצניש אוה ימ דומלל לכוי תוחפה
ולש םימסקה-ילכ תמרעב ששיג אוה "!הז והז ןכבו" ,ףשכמה רמא ",הז והז ,ןכבו" .קיהבה
דחו העודי-אל הפשב תוטירח עפושמ ,תויפיפ ןויגפ הלעה ףסונ טוטיח .תכתמ תיקסיד אצמו
.רתויב

ףייסה .ףשכמה לש ותיבל ךומסב רבע ונממ עבנש לחנהו ,ןייעמ היה ףשכמה לש העבגה שארב
סופיטה ןכש ,תוקומע םשנ אוה .לחנה לש ינשה ודצב בצינש ףשכמה לומ ,וברח לע ןועש ,דמע
ריעצ שיא דציכ ,ףשכמה יניעב היה הומת .תוקלצב עפושמו דואמ ירירש היה אוה .השק היה
ףשכמה .ותעונת רשוכב העגפ אל ויתוקלצמ תחא ףא ךא .תובר הכ תוקלצ שוכרל קיפסה ךכ-לכ
לוחכ ןווגב ויה ויניע .הלועמ ינפוג רשוכב היה אוה .העבגה הלעמב ספיטשכ וב ןנובתה
.ףשכמה לש ומעטל וזל וז ידמ תובורק טעמ ,תוקירבמו קומע
"?איה הפיא" ,לחנה לש ינשה ורבעמ ארק אוה ",פאה ינא"
"?הלו ךל המ ךא .ןבומכ ,הלראשל ןווכתמ התא"
"...ךנה ידמ בר ןמז .ןקז שיא ,ריפחמה היבשמ התוא ררחשל יתאב"
".יתשא איה הלראש .יה יה יה"
"...ןמז .המיזה תופוטשו תולפשה ךיתורטמל הב שמתשמ ךנה ידמ בר ןמז"
"!ךומכש ספא ,ישפוחה הנוצרמ ןאכ הראשנ איה"
"?שושתו ןקז ףשכמ בוהאל לכות םאה ,הלראשכ האנ השא ?הזל ןימאאש הפצמ התא"
"?שושת הארנ ינא םאה"
ופוג הנבמ .הנש םירשע ןבכ ,פאה לש וליג ןבכ הארנ אוה .ןקז םדאל המד אל ףשכמה
לש ויתוקלצ םוקמב .הרעמה תא בזעשכ שבלתהל חרט אל אוה .פאה לש ולאמ ולפנ אל וירירשו
םילוסלס לעב שמוחמ בכוכ לש הנבמ ,בהזו קורי ,םודאב עקעק תבותכב רטועמ ובג היה ,פאה
.םיידמימ-ברה וילותיפב טנפהמ טעמכ ,םיחתופמ
".רתוי אל םא ,הנש םייתאמ ןב התא" .פאה רמא ",ךליג תא עדוי רפכב דחא לכ"
יל הרפיס הלראש .יתרכזנ וישכע .ןוסנונוק ור והשמ - והשזיא פאהלב" ,ףשכמה רמא ",פאה"
רבכ ןודינב והשמ תושעל ךירצ יתייה .רפכה לא הכלהש הנורחאה םעפב הילא לפטיהל תיסינש
".זא
לש תונמאנה ףושיכ לש וחוכ תא םיעדוי םלוכ .ףושיכב הנותנ הלראש .ןקז ,רקשמ התא"
".ףשכמה
םימטמוטמב ףקומ תויהל הצור ימ .יאוולה תועפות תא בהוא ינניא .וב שמתשמ ינניא"
"?ךמע אשונ התא המ עדוי התא םאה" .ירדנרילג רבעל עיבצה ףשכמה "?םייתודידי
.ער רשבמ ןוהנה ןהנה פאה
הריבעהל התא לגוסמ םא האר .ידמ רחואמ הז ןיא ילוא .רתוי בוט תעדל יתייה ךירצ ןכל"
".תילאמשה ךדיל
םישולש תב וברחב חור-רצוקב ריוואה תא חליפ פאה ".הנממ תופרהל לוכי ינניא .יתיסינ"
".ידיב זוחא הזה רוראה רבדהשכ ןושיל ילע לטומ" .םימרגוליקה
".ןכ םא ,ידמ רחואמ ,ןכבו"
התיה ידמ בר ןמז .ךתוא גורהל לוכי ינא התע ןכש" ,ףעזב פאה רמא ",ןיינעה תא הווש הז"
"...ךידיב הנותנ עשפמ הפח השיא
ןכמ רחאל .םר לוקבו תוריהמב רבידו ,תופש עתפל ףילחה ףשכמה ".עדוי ינא ,עדוי ינא"
"?והשלכ באכב שח התא םאה" .תידלנירל בוש רזח
,ודיב הנותנ המישרמה וברחשכ דמע אוה .ומוקממ ענ אל אוה .פאה רמא ",גודגדב אל ףא"
.לחנל רבעמש ףשכמה רבעל תרהוז
,וישכע ךחגמ היה פאה ךא "?ףוגה םוחב םייוניש ?הטרח יפקתה ?םידודנל ימואתפ ףחד םוש"
".םתוא תוסנל היה ךירצ ,בוט .אלש יתבשח" .תוביבחב אל ללכו ללכ
.אמסמ קזבה לש עגר היה
ועסמ תא םייסל היה רומאש ,סיסב רודכ לש ולדוגל םצמטצה ,העבגה רוזאל טירואטמה עיגהשכ
דמוע פאה אצמנ ,רואה עווגשכ .ידמ םדקומ הינש תיפלא ץצופתה אוה ,םרב .פאה לש ופרועב
עונל לחהו ויפ תא רגס ךכ רחאו ,הטמשנ ףייסה לש תירטמיס-יתלבה ותסל .הבל רפא לש לגעמב
.ובג תא הנפה ףשכמה .תולק המזמז ברחה .ףשכמה רבעל
ובג ךותמ אצי לצ .תינרוחא רטמכ ץפק זאו ,ףשכמה לש ותונדחפ הארמל ויתפש תא םקיע פאה
הכ תוארהל םדא לש וליצ היה לוכי ,העול ךותל הריאמ שמשהשכ ,תיחרי הרעמב .ףשכמה לש
הרוצ תוחפ התיהש ,הראתמב תישונא תומד ,וילגר לע דמעו עקרקל לפנ לצה .רוחשו רורב
.הקניז איה זאו .תטלחומה הכשחה לש ןולחה-ןמ-הארמ רתויו
,ובחורל םעפו וכרואל םעפ דשה תא הרתיב איה .המצע תוחוכב הענ ירדנרילגש היה המוד
.ותומב םג פאה לא עיגהל הסנמ ,הארנ-יתלב ןגמ דגנכ ךעמנ הלה יכ היה הארנש דועב
".וכותב אולכ דשו ךבג לע שמוחמ בכוכ" .פאה חנג ",יחקיפ"
ינא .תיחקיפ הניא ךא ,תלעופ ירדנרילג תאישנ .לעפ אל הז לבא" ,ףשכמה רמא ",יחקיפ"
"?ךמע אשונ התא המ עדוי התא םאה - בוש ךתוא לאוש
תינמיה ועורז .לע-לא ברחה תא ףינה פאה ".םעפ-יא הלשוחש רתויב המצועה-תבר ברחה תא"
.ירדנרילג הילע הלעפ וליאכ ,םי'צניא המכב הנממ הכוראו תילאמשה ןמ רתוי תירירש התיה
השיא גורהל ילע היה .םידש תרזע אלל ףא ,ףשכמ וא םסוק לכל חכ-הווש יתוא ךופהתש ברח"
,ךל יוארה םוקמל ךתוא חלשאש רחאל .החמשב ריחמה תא יתמליש ךא ,התגשה םשל יתוא הבהאש
"...ילא הלראש אובת
תפיט ךל התיה ול .דש איה המצע ירדנרילג ?יל בישקת ילוא ,תעכ .ךפוצרפב קרית איה"
".קרפמה דיל ךעורז תא תרוכ תייה ,לכש
"?תכתמב אולכ דשש ןווכתמ התא" .עזעוזמ הארנ פאה
דע ךתוא ןיקזי אוה .ליפטו םוחת ,דש והז .תכתמ םוש ןיא - שארל ךמצעל סינכהל הסנ"
יחכונה ובצמב ותוא אלכ ןופצה תוצראמ ףשכמ .ישפוחל ותוא חלשת אל םא ,הנש ךות תוומ
תמש ינפל ,תשביה תיצחמ תא שבכ ירי'ג .והשמ ירי'ג ,וירזמממ דחאל הנתמב ותוא קינעהו
,יתדלוה ינפל הנש ,ןנעב-תשקה תמסוק לש התושרל זא הרסמנ ברחה .ילינס ןווינמ ברקה-הדשב
".םירבגל דחוימב .םישנאל הנממ תישומיש תוחפ השא התיה אל םלועמש םושמ
".תישומיש התיה איה .ןוכנ הז היה אל רבד לש ופוסב"
הכירצ התיה ?ןכ אל ,תוטולבה תא בוש הל הליעפה איה .הארנכ ,ירדנרילג לש היללעמ"
".ךכמ רמשהל
",הליהת לש הנש וז היהת" .ודיב חור-רצוקב הענ ברחה ךא ".תחא הנש" ,פאה רמא ",הנש"
.המידק ענו פאה רמא
.הריצ ביבס ריוואב הבבותסה תיקסידהו ,רמא ",עברא" .תשוחנ תיקסיד לטנ ףשכמה

תא רומשל ידכ ענ ףשכמה .העונת לש שטשוטמ םתכ תיקסידה התיה רבכ ,לחנה תא פאה הצחשכ
אוהש רבד לכ רוזגל תלגוסמ התיהש םושמ ,הב תעגל זעה אל פאהו ,פאה ןיבו וניב תיקסידה
:ףסונ והשמ ףוטחל קיפסה הקספהב .ינשה דצל ףשכמה קניז בוש ךא ,הפקעל ןרמת אוה .םירזגל
.תוטירחב עפושמ ןויגפ
עוגפל לוכי וניא ףושיכ םוש .יב עוגפל לוכי הז ןיא" ,פאה רמא ",היהי רשא רבדה היהי"
".ידיב ירדנרילגש העשב יב
ינא ,םייתניב .יכה ואלב ,הקד ךות החוכ תא דבאת תיקסידה" .ףשכמה רמא ",טלחהב ןוכנ"
".דידיל ורפסל לכוא אל םלועלש דוס ,רפסל הצור יתייהש דוס עדוי
ךות הרצע ברחה .תיקסידה לע התיחנה וידי יתשבו ,ושארל לעמ ירדנרילג תא ףינה פאה
.תיקסידה ילוש ינפל טעמ ,תועזעדזה
ףיעמ היה ףדהה ,םיילושב תעגופ התיה ירדנרילג םא" .ףשכמה רמא ",ךילע תננוגמ איה"
"?םוזמזה תא עמוש ךניא םאה .רפכה לא רשיה ךתוא
חיוורהל הסנמ התא" .רבגו ךלה לילצה .ריוואב הכתח תיקסידהשכ הרצונש הבביה תא עמש פאה
.רמא ",ןמז
"?ךב עוגפל לוכי הז םאה ?ךכב המו ,ביציו תמא"
,תיקסידה לש דחאה הדיצב ,תפנומ וברח ,ומצע בציי פאה ".דוס עדוי התאש תרמא .אל"
.םדמדא הגונב התע וחרז היתוצקש
ףשכמה ".תעדוי הניא הלראש וליפא .הנש םישימחו האמ .בר ןמז הז והשימל רפסל יתיצר"
אל הז .םימי םתואב ףושיכ םעפ יתדמל" .ופיקתהל ףייסה הסני םא ,ץורל ןוכנ דמע ןיידע
,ןבאל תוכפוה תוריט .ינתוואר דואמ היה הז ךא ,םויכ עדוי ינאש המל האוושהב הברה היה
התא ,בר חכ םיכרוצ הלאכ םירבד .םיטושפ תוומ יפושיכ םוקמב - קרב ידי-לע תוחמנ וא
".עדוי
".הלאכ םירבד לע יתעמש"
,ךלמ תויהל הרקמה והרקש ימ לכ ליבשב ,םידידי ןעמל ,ימצע ןעמל - תעה לכ תאז יתישע"
.יתוא םיבזוע יתוחוכ ויה ,המ ןמז דחא םוקמב יתבשיש רחאלש ,יתאצמ .וב בהואמ יתייהש וא
ללגב ,ריהב םותכ ןווגב הרהז תכתמה תיקסיד ".ילא םריזחהל ידכ רחא םוקמל רוקעל ילע היה
.ןמזמ ססומתהל וא תודאתהל התיה הכירצ .בובסה טהל
.לעופ ףושיכה ןיא םש תומוקמ .תכלל ףשכמ זעי אל םשל ,םיתמ תומוקמ םנשי ,הזמ ץוחו"
תא םש אוצמל התא לוכי ךא ,הערמו םירפכ לש תוצרא ,םיחדינ תומוקמ םה ולא ללכ ךרדב
תומצע ,ןדיצ לע םויה תוטומ ןהו ריוואב ףחרל ידכ ונבנש תוריטה ,תוקיתעה םירעה
".תוהתל יתלחתה ןכל .רחא ןדיעמ קנע תואטלכ ,תע-אלב ונקדזהש םינוקרדה
התיהו ,רוהט ןבלב תעכ החרז איה .תיקסידה ןמ טשפש םוחה תמצועמ תינרוחא טעמ גוסנ פאה
.ףשכמה תא תוארל דוע לוכי פאה היה אל רהוזה ךותב .המדאה לא האבוהש שמשכ
םע ךא ,טושפ יטניק ףושיכ םתס .הריצ ביבס התוא יתבבוסו תאז ןיעכ תיקסיד יתינב ןכל"
"?הנאמ יהמ התא עדוי .לובג תדוקנ ילבו העובק הצאה
"?ךלוקל הרק המ"
.הובגו שלחל ךפה ףשכמה לש ולוק ".ףושיכה ירוחאמש חכה תא וניניכ וב םשה איה הנאמ"
רתינ פאה !וירוחאמ ולוק תא וריאשהב העבגה דרומב קילחה ףשכמה :פאהב ררועתה םויא דשח
.טהלה תמחמ ויניע לע לצמ ,תיקסידל רבעמ
ןהיקרפב הצחמל תורז ,ןורגשה תוכומ ויתועבצא .תיקסידה לש ינשה הדצב היה בושי ןקז םדא
.התא הנה ,וא - יתיליגש המ" .הריש ירבד לש תוטירחב רטועמ ןויגפב ועשעתשה ,םיחופנה
".ידמ רחואמ רבכ ,אלימ
,בנזו םיינרק לעב ,קצומו םודא דש הז היה .התרוצ תא התניש איהו ,וברח תא ףינה פאה
ןיבהש דע ,תורופס תוינשל ןווכתמב ההתשה אוה .פאה לש תינמיה ודיב ויה תוצוענ וינישו
.הקרפב התרכנ פאה לש ודיו הקזוחב ךשנ זאו ,קומחלו קנזל הסינו שחרתמה תא פאה
שח אוה .עונל ידכמ עתפומ היה פאה ךא ,ידמל תיטיא העונתב ,ויתועורז טישוה דשה
תא שטונה חכב שח אוה .ולש המישנה הנק לע תורגוס ,סרודה ףועה ינרופיצ תולעב תועבצאב
.דשה לש וינפב ןומא-יאו העתפה הארו ,דיה
המלענו תכתמ קבא לש קד ןנעל הכפה ,תמדקומ הארתה אלל ,תחא-תבב .הצצופתה תיקסידה
.קרבה לש ומערכ היה שערה .ךילגרל הכמה קרבכ היה רואה .רתוי אלו ירואטמ קבאכ ,קזבהב
.הדואמ תשוחנ לש החיר היה חירה
פאה טישוהשכ .זוגנו ריווחה ,תויטיאב עקרקל חנצ אוה .העקרב תגזמתמה תיקיזכ ,גומנ דשה
.הכורח המדא לש ץירח היה וירוחאמ .דבלב רפע אצמ ,ולגר תא
ףשכמה לש ותרעמ .המחה רהוזב השביתה לחנה לש תיעלסה ותיעקרק .עובנלמ קספ ןייעמה
ילבמ םלענ ומצע ןייעמה ךא ,וקסרתהו בחרה שתכמה ךות לא ולפנ ונועמ יטיהר .הטטומתה
.תובקע ריתוהל
"?הרק המ ךא" :רמאו רעוכמה ומדג תא ספת פאה
חכהש ,אוה יתיליגש המ .הנאמ" .םייניש לש המלש תכרעמ קרי אוה .ףשכמה למלמ ",הנאמ"
".לזוא אוה ,דועו דוע ותוא םילצנמשכ .המדאבש םינשדכ ,יעבט באשמ אוה ףושיכה ירוחאמ
"...לבא"
,הנאמ דוע אל .םלועבש הנאמה לכ לצונת דחא םוי ?דוסב תאז יתרמש עודמ ספות התא םאה"
ושדיח םיפשכמ-םיכלמ ?תינוטקט הניחבמ הביצי הניא סיטנלטאש עדוי התא םאה .םיפשכ דוע אל
המ .םיה ךות לא רשיה ,הלוכ קילחהלמ השביה דעב עונמל ידכ ,רוד לכב ףושיכה תא תופיצרב
בטומ .דעומ דועבמ תשביה לכ תא תונפל וקיפסיש יוכיס םוש ןיא ?לעפי אל בוש םסקהשכ הרקי
".ועדי אלש
".תאזה תיקסידה ...ךא"
תא ריתומ ,ודיב רתונ רעשה לכ .גלשכ ןבלה ורעשב די ריבעהו םייניש רסח הפב ךחיג ףשכמה
אלל יטניק ףושיכ .ךל יתרמא ?תיקסידה .תורכשכ הומכ תוילינס" .תרמונמו תחרק ותפקרק
".תלזוא רוזאב הנאמה לכש דע ץיאהל הכישממ איה .ןוילע לובג
תושימגה המלענ וליאכ ,תדעור הטשוה ולגר .וחוכמ תיצחמ טחס םלהה .המידק דעצ פאה
".יתוא גורהל תיסינ" .וילגרמ
ךתוא גורהתו ץצופתת אל תיקסידה םא - הנאמה לזאת רשאכ יכ ימצעל יתראית" .ןהנה ףשכמה
המ לע .ורסוי הילעש ףושיכה ילבכשכ ירדנרילג ךתוא גורהת ,התוא ףוקעל הסנמ התאש העשב
".ירדנרילגה ןמ תררחוש ךא ,דיב ךל הלע הז ?ןנואתמ התא
רמא ",ןקז שיא" .חכ ול קינעה באכהו ,בואכל הלחה ודי .דחא דועו ,ףסונ דעצ עספ פאה
".השעא תאזו ,יל הרתונש דיב ךראווצ תא רובשל לוכי ינא .הנש םייתאמ ןב" ,הבועמ לוקב
.הטורחה ןיכסה תא ףינה ףשכמה
.ימרגה ןורגב זחאו תטשומה דיה לע רטס פאה ".םיפשכ רתוי ןיא .לעפי אל הז"
ביבס ועורז תא ךרכ פאה .הלעמ יפלכ התכהו הרזחו ,ודיצל תולילקב הענ ףשכמה לש ועורז
.תודבכב בשייתה אוה .םירועפ ויפו ויניע ,גוסנו ונטב
.ףשכמה רמא ".דימת לעופ - ןויגפ"
.פאה רמא ",וא"
לזאישכ םיסיסרל ץפנתי אל ןויגפהש ידכ ,םיליגר שרח-ילכב ימצעב תכתמה תא יתדביע"
"...קר םירמוא םה ,ףושיכ םניא םירישה .םסקה
.ודיצ לא טטומתה אוה ."וא" .פאה רמא ",וא"
.הריכה הדוגאה קרש הפשב ,םינמיסה תא ארקו ןיכסה תא היבגה אוה .תינרוחא ןעשנ ףשכמה
.םהה םימיב וליפא ןוחט חמק הז היה ".ול ףולחי הז ףאו"
.לצב וישכע המתכוה תלכתה .עיקרב ןנובתמ ,בכשו ועורז תא טמש אוה

.שחל ",ןאכמ תכלל ךל יתרמא"
"?ךל הרק המ - תעדל ךירצ תייה"
".רבד הארה אל תודיתעה הזוחשכ תאז תושעל ילע היהיש יתעדי .םירוענ יפושיכ דוע ןיא"
".ירדנרילג תא יתגרה .הווש היה הז" .השולח המישנ םשנ אוה
"?רוזעל הלוכי ינא ךיא ?תושעל ינא הלוכי המ !ךליגב ,רוביגה תא קחשמ"
יליג תא ךל יתיליג אל םלועמ .םועפל יבל קיספיש ינפל העבגה ןמ יתוא ידירוה"
"...יתימאה
ביבס ויתועורזמ תחא הכרכו הדימע בצמל ותוא המירה איה ".עדוי רפכה לכ .ותוא יתעדי"
תא הרזאו וינתומ ביבס העורז תא הכרכ ךא ,הדערנ איה .םייח תלוטנכ התלת עורזה .הראווצ
.ץמאמה תארקל היתוחוכ
,ולקשמ בור תא המצע לע הלטנ איה ".דומעל םיכירצ ונחנא .יבוהא ,אוב !הזר ךכ-לכ התא"
.ודמענ םהו
".תובשל הסנמ יביל תא עמוש ינא .טאל יכל"
"?תכלל ונילע ןכיה דע"
ינא" .דערנ אוה ".חונל לכונו ,בוש ףושיכה לעפי םש .ינבשוח ,העבגה ילגרל דע קר"
.רמא ",רוועתמ
".דרומב ולוכו ,חונ ליבש והז"
לוכי ךניא .דחא םוי תיקסידב שמתשהל ילע היהי יכ יתעדי .הזה םוקמב יתרחבש הביסה וז"
".םייק עדיהש ןוויכ ,בייח התאש ןוויכ ,וב שמתשתש םויה עיגי דימת .עדי ךילשהל
".חירסמ התאו .רעוכמ הכ - הכ ךניה .ךכ-לכ תינתשה"
".וז הרוצב יתוא תיארש ירחא ,יב יצרת אל ילוא" .תיפוצ יפנככ וראווצב ףרפר קפודה
"?ןכ אל ,בוש תונתשהל לוכי התא"
"?ךילע ביבח םייניע עבצ הזיא .יצפחתש המ לכל תונתשהל לוכי ינא .יאדו"
ךלה ףשכמה - ךעוד עמשנ אוהו ,המיא התיה הלוקב .הרמא ",ימצעב וזכ היהא דחא םוי"
.שרחתהו
".המיא דע םינכוסמ .םינכוסמ םה .ךכל הנכומ ייהתשכ םימיאתמה םיפשכה תא ךתוא דמלא"
ןוטלטאס טאהלב ,עדוי התא ?ולש ויניע עבצ היה המ" - זאו .הקיתש הררתשה המ ןמז ךשמל
".ומש-המ
.ותייאר וילא הבש עתפל .הניט ץמשב ףשכמה רמא ",הז תא יבזע"
רנ תבהלכ הבכא ,הנאמה לזאתשכ .ימואתפה רואל דעבמ ולשכ רשאכ ףשכמה רהרה ,חצנל אל ךא
לע תססובמה הישעת דוע אל .םיפשכ דוע אל .הלוכ היצזיליוויצה יתובקעבו ,הב ופשנש
,םיפייסהו ,עבטב טולשל השדח ךרד דמלי םדאהש דע ,תירברב הלוכ לבת היהת זאו .םיפשכ
.לכה תורמל וחצני ,םירוראה םישפטה םיפייסה

Back Home