גניקטנ
!הלאוו
ענענ
זופת
Ynet
םוי לכ
תשר יפד
עדמ ןוגכ ,םיאשונ ןווגמ קתרמ ןפואב גיצמ ,רב םאר לש ותריצי ירפ ,הז רתא'
וכרד תליחת לע תוירוטסיה תודבוע ,הארנ אל םלועל הארנכש םיטנטפ ,ינוידב
,ורבעש תואממ לארשי לע םירצק עדימ יעטק ,תוינוימד תוצלפמ ,בשחמה לש
,אמור ירסיק רפסהמ םיקרפ םוגרת ,טמחשה קחשמ לע תירוטסיה הריקס
תורמל .דועו דועו דועו ,םודאה ןורבהו רגיד תמגודכ "םיקיתע" בשחמ יקחשמ
רודמ לכב ןייעל דואמ ץלמומ םיניינעמ םיעמשנ אל ילוא םיאשונהמ קלחש
םירושיק ופסונ םירודמה בורל .הנהמו תחלצומ הכירעהו בר עדימה יכ ,רודמו
טרוא סקדניא  '!רתויב ץלמומ רתא .ל"וחב םירתאל

:תונותע ירזג
לוקרפ תירש לש טנרטניאה רודמ ,םויה ףסומ ,בירעמ 16.12.98
ץיבוני-יול הנפד לש רוטה ,טנרטניא ןטפק ףסומ ,ץראה 07.09.99
דלוינ ןור לש םירתא תרוקיב ,טנרטניא ןטפק ףסומ ,ץראה 05.02.02
רהנימ ןרע לש תוברתה רודמ ,תוירק ןמזו הפיח ריעב 00.00.03

Eat Me
Drink Me
Poison

הסינכל הרזח