US Patent 1,143,835: Life-Saving Apparatus invented by Michael Kispeter
ינומלאה רוביגל הדלב

םלועה תא ובציעש תואצמהה רופס-ןיא תודעותמ םיטנטפה םושיר ידרשמב
,תוינכפהמ תוחפ אל ,תורחא תובר ולא לש ןדיצלו ,םויכ ונל רכומ אוהש יפכ
אוה הז טקל .םיקבואמה םיביכראב תורובק ורתונ רשא ,הארשהו ןוימד תובר
םלועה תליהת רשא ,טבמה יעורפו םינפה ירוויח ,םיאיצממה םתואל הווחמ
.םהמ הקמח


US Patent 11,942: Tapeworm Trap invented by Alpheus Myers
םייעמ-יעלותל תדוכלמ :11,942 .סמ יאקירמא טנטפ
לש וז איה ,האופרה עדמל רתויב תונושמה תומורתה תחא     
.הנאידניא תנידמבש טרופסנגול ריעה בשות ,סריימ סואפלא רוטקודה
רוהיטל יביטמיטלואה ןורתיפה תא ,1854 תנשב ,חתיפ סריימ רטקוד
.קיזמ יתפורת לופיטב ךרוצ אלב תאזו ,םייעמ-יעלותמ ףוגה
,תווצק תלגועמ ,תילילג הסומככ בצועמ אפורה ןנכתש רישכמה     
,בהז היושע איהו ,ךכמ שילש הבחורו םירטמיטנס ינש הכרוא רשא
רוריפ ןומט וז הבית ךותב .תלכאנ הניאש תרחא תכתמ וא ,הניטלפ
.תינרגרגה תעלותל ןויתפ ,יסיסע ןוזמ
תא הלוחה עלוב ,תעלותה תא ביערהל דעונש ,רצק םוצ רחאל     
ידכב תדוכלמה לא השאר תא הבערה הירבה תבחות רשאכ .הסומכה
לוכי ,זא וא .התוא דכולה יציפק ןונגנמ ררחתשמ ,ןויתיפב סוגנל
.הפה ךרד לשלתשמ רתונש טוח תועצמאב ,וללש תא תולשל אפורה

US Patent 55,677: Self-Waiting Table invented by W.L. Lance
ימצע תורישל ןונזמ :55,677 .סמ יאקירמא טנטפ
טומיילפמ ,סנאל.ל.וו ,יכונא יכ רבדה עדווי :יעבד ןאמ לכל"     
,שידח השגה ןחלוש יתיגה ,הינבליסנפ תנידמבש ןרצול זוחמב רשא
רואית וניה ןלהל בותכה יכ ריהצמ ינא תאזבו ,רפושמו ישומיש
."םיפרוצמה םימושירל םיסחיתמ םוקמה-יארמו ,ולש קייודמו אלמ
ןויער תא ראיתש ךמסמה ,1866 ,ינויל 19-ב חתפנ ,ולא םילמב
.ההובגה הרבחה לש תוביסמל ,סנאל הגהש ינשדחה הדעסהה
וילא םיכומס םידעוסה רשא ,תעבט תומדב ןחלוש ןנכת סנאל     
תועצמאב םיעיגמ םה םשל ,ימינפה ודיצמ ןהו ינוציחה ודיצמ ןה
,תעבטה לש יזכרמה הקלח .ויתחתמ וא וילעמ רבועה תוגרדמ םרג
םיאשונ וילע םיבכרומה םיפדמהו ,ףרה אלל בבוס ,רוטיקב ענומה
םהמ רוחבל לוכי חרוא לכש ךכ ,לכואה ילכ תאו ןוזמה תונמ תא
רתסומה ,ןותחתה ףדמהו ,תורונמ תועצמאב םח רמשנ ןוזמה .וצפחכ
ףוסב .תלוספה יוניפל שמשמ ,הסכמ וא ןוליו תועצמאב ןיעהמ
תא םיתרשמה םהמ םינפמ םש ,הווזמה לא םיפדמה םיבש םעסמ
.ירט ןוזמב םתוא םיסימעמו םישמושמה םילכה
שיא םישימחו האמ חראל רשפאי ,סנאל חיטבמ ,הזכ ןחלוש     
:(חבטמה ידבועל ץוחמ) דבלב םיתרשמ ינש ןב תווצ תרזעב ,תוחפל
.הל ץוחמ ינשו ,ןחלושה תעבט ךותב דחא

US Patent 81,437: Improved Burial-Case
תועטב םירבקנל םוריח ירודיס :465,548-ו 81,437 .סמ םיטנטפ
עתפל ץיקהלו ,תמל תועטב בשחהלמ רתוי רמ ףוס ןיימדל השק     
ךוסח .רפע לש םיבקועמ םירטמ השולש תחת רובק ,ךושחה ץעה ןוראב
םירבקנל הקעזאה רישכמ" תא םהל ןקתהו ,הזכ ארונ לרוג ךיריקימ
!טייוו .ה םאיליוו לש "תועטב
האמבש ירה ,ידמל יטסטנפ םייחב הרובקמ דחפה הארנ םויכ יכ ףא     
םרבקמ ואצוהש םיתמ תודוא םירופיס .דואמ יתימא בשחנ אוה תמדוקה
,ןוראה הסכמב שאונ דוריגמ תורובש םהינרופיצו ארפ לדוגמ םרעששכ
הקעזאב דייוצמ הרובק ןורא .םינמיהמ תורידנ םיתיעל יכ ףא ,םיחיכש ויה
ףידעה ,רישע שיאל היה ואיצממ יכ ףא םלוא ,הינטירבב הנושארל הנבנ
.תע םרטב הרובקב ןכתסהלמ םייח ומצע ףורשל
טולימ יחתפ ילעב תונוראל םיטנטפ תואמ ומשרנ םינשה ךלהמב     
יושע ,1868 ,טסוגואל 25-ב םסרופש ,וללהמ דחא .םימוד םוריח יעצמאו
ידכמ שולח ץיקהש תמה םא .טוחב רושק ןומעפו םלוס ליכמה עובר ריפ
היהו .הרזע קיעזהלו ןומעפה טוחב ךושמל אוה לוכי ןיידע ,םלוסב ספטל
,חיחזה ןוראה יוסיכ תא םירגוס ,ותחונממ תמה םק אל החריטה לכ ףרחו
.אבה טניילקל רבעומ ןקתמהו
חורב ,רישכמה לש תנכדועמ הסרג טייוו .ה.וו ןנכת ,1890 תנשב     
,המדאהמ אשנתמו ןוראה הסכמ לא גרבומה ,רוניצ שארמ :הלאה םימיה
טוח .ימוקמה הרטשמה הטמבש הקעזאה לא רשייה למשח לבכ חתמנ
תא רגוס רשא ,ןונגנמה תא ליעפמ היווגה עבצא לעש תעבטל רושקה
,היחתל הפוגה הבש אל םא .ריווא תסינכל םותסש חתופו ילמשחה לגעמה
גרבומ זאו ,ןוראב רוחה תא םותסל ידכ רוניצה ךרד םעש קקפ רדחומ
.ףסונ שומישל הצוחה רישכמה

US Patent 912,152: Fire-Escapes invented by Pasquale Nigro
םייח תלצהל םינקתמ :1,143,835-ו 912,152 .סמ םיטנטפ
םישולק ,ךתיבב הצרפש שאל ןברוק תלפנ אלו לזמה ךל קחיש םא     
לקספ איצמהש הקילדמ טולימה ןקתמב שומיש רחאל דורשל ךייוכיס
:ורגינ
תורומא רשא ,דב יפנכ גוזל טנטפ ורגינ םשר ,1909 ,ראורבפל 9-ב     
.עגפ אלל תוחנלו רעובה ןיינבה ימורממ ץופקל םילוצינל רשפאל ויה
בכורה םכש לא תרשקנ ,דב תעירי החותמ הילע ,המוקע ץע תרוק
ודעונ םידדצב הזיחא תוידי יתש .תובלטצמ רוע תועוצר גוז תועצמאב
הרוגחל םירושק םינותחתה העיריה ילוש .רופיצה-שיא לש וידיל
טאהלו חנצמכ לועפל הרומא איה הזכ ןפואבו ,בכורה ינתומ ביבסש
.הליפנה תוריהמ תא
ןנכתש שובל תכרעמ ,"םייח תלצהל ןקתמה" אוה המוד רישכמ     
לופיל םלזמ ערתיאש םישנאל עויס םשל ,1915 תנשב רטפסיק לאכימ
לעב הלצה-טקא'ז תללוכ רטפסיק לש הפילחה .ריווא-תניפסמ וא סוטממ
לע הניגמו םייפתכה לע תנעשנה הכותב ץיפק םע תעבגמ ,ריווא תוירכ
,הירטמכ לפקתמה תכתמ דלש תלעב ,השושמ שרפמ תיאצחו ,שארה
.ףוגה תא הפיקמ רשא

US Patent 1,392,095: Man-Catching Tank invented by Stanley Valinsky
םישנא דיצל קנט :1,392,095 .סמ יאקירמא טנטפ
תנשמ יקסנילוו ילנטס לש ותאצמה תיארנ ,ולא םיפורט םימיב     
,הנש התוא רבמטפסל 27-ב םשר יקסנילוו .םעפ-יאמ תיטנוולר ,1921
רשפאי" ,ולש ויתולימב ,רשא ,םישנא תדיכלל קנט לש טרופמ רואית
שמתשהלו ביכרהל ,דעונ אוה המשל תונמואב םיסונמה ,םירחאל
תומלואב שומישל ןקתמה םאתוה ,רתוי יפיצפס ןפואב ."ל"נה רישכמב
.ללכב םידושח םיסופיטו טרפב םידדוש תאילכ ךרוצל ,םיקנבה
ילילג לכימ שייאל קנבה ףיקז היה רומא ,יקסנילוו לש ותינכות יפל     
,תולגועמ דיצ תועורז לש תוצובק יתשב דייוצמה ,ענוממו ןיירושמ
,עשופה לש ופוג ביבס ולא תועורז ורגסי ,ףדרמה םותב .בוגמ תויומד
יכרחו הצצה ירוחב ולוכ בקונמ לכימה ףוג .תרובגתה עיגה דע וב וזחאיו
,םייליע רורווא יסירת ללוכו ,(תויציפק תותלדב םירוגס םינורחאה) ירי
הרטשמה תנחת םע ילמשח לבכב רושקה הקעזא ןצחלו יוגיה תכרעמ
.ףדרמה תליחת םע קנטה ףוגמ ףלשי ,הז לבכ .הבורקה
תלדה חירב ףגומ ,הנוכמה לא גהנה סנכנשכ דיימ ,תוחיטב תוביסמ     
החיתפל תנתינ קנטה ףוגב הינש תלד .הכותב םותח רתונ אוהו וירחא
תרתומ וז תלד יכ" ,יקסנילוו ריהזמ ",ןיבהל בושח" .חתפמ תועצמאב
ץפח ,חתפמב קיזחמה ,םיריכבה קנבה ילהנממ דחא םאב קר שומישל
הרימשה-זגרא לש וגהנ םא לשמל ,איהש הביס לכמ קנטה לא סנכהל
."ץרופ לש רודכמ עגפנ

US Patent 2,645,488: Paddle for Disciplining Children invented by G.F. Jorgenson
םידליה ךוניחל רישכמ :2,645,488 .סמ יאקירמא טנטפ
לוכי ךיא ,תאז לכבו .ילשמ רפסב בתכנ ",ונב אנוש וטבש ךסוח"     
?האסה תא שידגה אלש תעדל בהלנה ךנחמה
.םידליה ךוניחל רישכמ ןוסנגרו'ג .פ.ג ןנכת ,הז ךרוצל דחוימב     
הזיחא תידי לעב טבחמ ראתמ ,1953 ,ילויל 14-ב םשרנש ,טנטפה
ויקלח ינשו ,וזכרמב עוטק טבחמה טומ .בחרו לגועמ שארו החונ
םורגי ,ןוסנגרו'ג חיטבמ ,הזכ בוציע .תכתמ יניפ תועצמאב םיקדוהמ
.ידמ הבר המצועב דליה לש ונבשיב חטוה םאב רבשיהל לקמל

UK Patent GB1395137: Photoelectric Generator Particulary for Recharging the Batteries of Earth Orbital Space Satellites by Laser Beams With a Possible Explanation of Colour Sight invented by Arthur Paul Pedrick
הרהס רבדמל היקשה תכרעמ :1,204,648 .סמ יטירב טנטפ
םיטנטפה םושיר דרשמ לש סומידב ןחוב ,קירדפ לואפ רותרא     
לש תובר תורשע םושירב תוכוראה היסנפה תונש תא הליב ,הינטירבב
.ר'גני'ג ,ולש לותחה לש הנמאנה ותרזעב ,ומצע אוה הגהש םיטנטפ
הדימ הלגתמ םלוכב םלוא ,םיכרפומ ויה הלעהש תונויערה תיברמ
.חור-ראש לש הרידנ
רבשמל ןורתיפכ הפשא תפירש ונמנ ,קירדפ לש ויתואצמה ןיב     
תרזעב םינייוול ירבצמ תניעט ,סוס תועצמאב תענומה תינוכמ ,היגרנאה
םושייו עבצ תייארל רבסה לש העצה ,ךמסמ ותואבו) רזייל ינרק
תומוק-יברב תוקילד יוביכל תכרעמ ,(לותחל תיטמוטוא תלדב ןויערה
,שאה תא וקנחיו ויתונפד לע ןיינבה גגמ ולוגיש קנע תועירי תרזעב
:"בל'גניירטס רוטקוד" טרסה חסונב ימלוע םולש תחטבהל תינכות וליפאו
וננכותי רשא ,ץראה רודכ ביבס לולסמב תוגחה ןיערג תוצצפ שולש
.המחלמ ץורפת םאב ,ןיקפו הווקסומ ,ןוטגנישוו תא תיטמוטוא דימשהל
הרהס רבדמ תחרפהל הטיש אוה ,ףסואבש םיינרמויה תונויערה דחא     
אוה ,1970 ,רבמטפסל 9-ב קירדפ םשרש טנטפב :תינופצה הקירפאב
,הקירמא-םורדבש סנוזאמאה רהנ יפמ םימב הרהסה תא תוקשהל עיצמ
ריבעהל איצממה ןנכת ,םימה תא .יטנלטאה סונאיקואה לש ינשה ורבעמ
םירטמ 60 קמועב ,וכרוא םירטמוליק 4,000 ,הצחמל-ףצ רוניצ תועצמאב
הביטנרטלא םג תויהל יושע ,עבוק אוה ,הזכש רוניצ .םיה ינפל תחתמ
.תפרצו הילגנא ןיבש שנמל תרהנמל ןורתיפו ,םירשגל הלוז

UK Patent GB2272154: Spider Ladder invented by Doughney Edward Thomas Patrick
םישיבכע ץוליחל םלוס :2,272,154 .סמ יטירב טנטפ
התאש םיקרחה לשב םונהיגל וכפה ךייח םא :הבוט הצע ,םויסל     
תע ,ךילע בשח קירטפ .ת.א ינואד !שואי לא ,רויכב וא טבמאב אצומ
לא ודעמש םישיבכעל טולימ ילכ שמשיש ,ריעז םלוס 1994-ב איצמה
.הצחרה ןגא ךות
ךכ ,טבמאה לש ימינפה ראתמה וק רחא בקוע שימגה ימוגה םלוס     
םלוסה .ויתחת אבחתהל םילוכי םניא דחוימב םיימומרע םישיבכעש
להובמה שיבכעה לע לקהל תנמ-לע ,ןותחתה וקלח יפלכ בחרתמ
אלש םלגה-רמוחל השדקוה הבר בל תמושתו ,וב ספטלו ותוא אוצמל
.שיבכעה עזג ינב לש םהיתופדעה תא םולהי ועבצשו ,קלקלח היהי
ודימצהל ידכ שמשמה ,ןקתמה שארב רדוהמ הציצמ רותפכ :דחוימ סונוב
!ךילא הבורקה תיבה-ילכ תונחב בורקב .ירטינאסה ילכה תפש לא


Wacky Patent of the Month :תורזומ תואצמה לש היפהפי תגצמ

Patently Absurd! :םינמזה לכ יאיצממב םיירופהמ ,קירדפ .פ.א תודוא טעמ

Wacky Patents :דחוימב ישומיש סרפ םע ,םיטנטפ ןודיח

Weird and Wonderful Patents :תוירטנצסקא תואצמה לש ץבוק

השיכרו בשחוממה רגאמב שופיח רשפאמ םיטנטפה דרשמ ,הקירמאב
Patent and Trademark Office Home Page :םיקתוע לש

Meser :םיאיצממל עויס העיצמ ישארה ןעדמה תכשל ,ץראבו

הסינכל הרזח