לערה ץע

.קפקופמ יגולואית חותינו תוכרפומ תועומש ,ןוימדו תודבוע לש אלפומ גראמ עדמה היה ,ורבע םימיב
,ותיב רצחב ולדג וליאכ שממ םיישממ םייחה ץעו תעדה ץע ויה ,18-ה וליפאו 15-ה ,12-ה תואמה ןב דמולמל
...םיאלפומו םירזומ תונליא ינימ ולדג תוחיחצה חרזמה תוצראבו

תוקוחר תוצראמ םיחמצ
םיזוורבה חיש
לש םימיה-ירבד וא םיבשעה תרות" רפסב
תא דרר'ג ןו'ג בתכ ,1597-ב םסרופש "םיחמצה
יורקה ריישקנלב ריעז יא ונשי" :םירבדה ולא
וא אפקמ לש גוס אצמנ םש ,'םיזוורבה תעבג'
םילימרת ידכל טבונ הנוכנה תעל רשא ףצק
םיעקבתמ םה ,ולא םילימרת םילדגשכ ."םימיוסמ
םילשלתשמה ףוע לש םייערכ גוז" ןיעל םיפשוחו
."ותומלשב הלגתמ אוה ףוסבל יכ דע ...הצוחה
,לישביש דע ורוקמב יולת רתווי רזומה ףועה
תוצונ הלעמ אוה םש" םיה ימ לא רושני זאו
."זוואה ןמ ןטק ךא זוורבהמ לודג ,םימ-ףועל השענו
לש חדוקה ונוימד ירפ וניא םיזוורבה חיש
לע תלבוקמו העודי תינאטוב המגוד אלא ,דרר'ג
ושקתה אל וללה .ונמז ינב םיחמצה ירקוח
הקירפאב יכ םעדיב ,ינוהמתה חישב ןימאהל
,'הבייזה ץע' :רתוי וליפא אלפומ חמצ לדג הקוחרה
.םדא-ינב םא יכ םיזוורב אל בינמה
,סונגמ סוטרבלא עיקוה 13-ה האמב רבכ יכ ףא
,תילותקה היסנכה לש עבטה יעדמ ןורטפ םימיל
,תובזוככ םיזוורבה חיש תודוא תועומשה תא
.וירחא תובר םינש תויחל וכיראה וללהש ירה
,רתוי רחואמ םינש תואמ-שמח ,18-ה האמב םג
.םיפנוכמה ויתוריפ תא ריכבהל רזומה חמצה ףיסוה
The Barnacle Tree
The Cinomolgus
ןומניקה ףועו לפליפה ץע
רעיב לדגה ,לפליפה ץע אוה רחא אלפומ חמצ
.זקווק תעבג לש ימורדה הנורדמ לע תובע
,16-ה האמה ןב דמולמה ,ילגנאה ואימולותרב
עשורמ םישחנ עזג ןכוש הז רעיב יכ רפסל עדי
היהי ןתינ םרטב שאב סינהל שי םתוא ,ירזכאו
הביסה איה ,וז שא .רקיה ןילבתה תא ףוסאל
רוחשה גוסה םג םייק ןבל לפליפמ ץוחש ךכל
.תובהלב וכרחנ רשא תוריפה םה ולא :טמוקמהו
לש םמשב ורשקנש םיסותימה לש םרשוע
.םהל וסחייש תובישחה לע דיעמ ,םינילבתה
םימיב יכ רפסמ ,יאמורה דמולמה ,ןוליפ
,סקינפה ןקב ורוקמש ןומניקה לע רמאנ םימודק
,הצרא לפונש טעמה תא אלא ונממ אוצמל ןיאו
תורחואמ םינשב .םיציח תועצמאב לפומ וא
,סוגלומוניקה םע רופיצה התוא התהוז ,רתוי
וניק תא תונבל היה גהונ רשא ,"ןומניקה ףוע"
הלוגס ורשב תויה םע דחי ,תאזו ,הז רקי חמצמ
לכ לש וביל תאשמל והוכפה ,םימי תוכיראל
,ללוהה יאמורה רסיקה ,סולבגוילה .דייצ
.הזכ ףוע לש ורשבמ ויפ-ומב דעסש ןימאה
היוצמ ,ןומניקה רוקמ יבגל תרחא הסרג
םסרפ התוא ,שודקה סויול לש היפרגויבב
.הינפמש ןודאו ליוונייו'ג סכוד ,ןי'ג 1309-ב
,רפסמ אוה ,ברע תדר םע סולינה רהנ הלעמב
,םימב םהיתותשר תא םישנאה םישרופ
,היבור ,ליבגנז ןהב םיאצומ םה רקוב תעלו
ךכ ,םרוקמש םיאלפומ תורצוא ,ןומניקו להא
.הטמ לש ןדעה-ןגב ,רמאנ
לערה ץע
תורדוק תוירב םג תללוכ חמוצה תכלממ םלוא
לדגה ,לערה ץע ,"ספוא ןוהוב" אוה הזכ .הברהב
ץיפמ הז עשורמ חמצ .הילאמבש יאטאק יאב
חמוצהו יחה תא םיתיממה ,םירכשמ םידא וביבס
םדריש חרוא-רבוע .וביבס םיבר םילימ ינפ לע
.םלועל דוע ץיקי אל ,ןליא ותוא לצב
,רפסל ועדי 15-ה האמה ינב םיזעונה םיעסונה
גרוהל םהיביוא תא םיאיצומ םיארפה יאה-ינב יכ
.םויא ץע ותוא לש ועזג לא םתרישק ידי-לע
וראת סופדב ועיפוהש םינושארה םירפסהמ המכ
,םיננגוסמ םירויאב ינלטקה חמצה תומד תא
.ושפנ רומשל םימתה עסונה עדי ןעמל

Bohun Upas

שדוקה ץרא תוריפ

The Apple of Sodom
םודס חופת
ףסוי בתכ ,םירצונה תריפסל הנושארה האמב
םעפ התיהש הממשב לדגה ןליא תודוא והיתתמ-ןב
.הארמל םיאנ םיחופת בינמו ,הרומעו םודס
,תוריפה דחאמ םועטל םדא התפתי םא םלוא
לאה לש וסעכל תוא ,ודיב רעוב ץמרל הז ךופהי
וב םוקמה םצעב רשבה תוגונעתל םיענכנה לע
,הרומע ,םודס - תואטחה םירעב ומעז הליכ
רחואמ םינש תואמ-עבש .םייובצו המדא ,רעוצ
ץראל ועסממ ףלוקרא ףושיבה בש רשאכ ,רתוי
תודוא סופסוי ירבד תא םאולמב רשיא ,שדוקה
.אלפומ ירפ ותוא
ןזטיס ךירלוא ינמרגה עבטה רקוח אב רשאכ םג
םישנא ול וחיטבה ,1806 תנשב הניתשלפל
םיחופתש דבלב תאז אל יכ ,תילכתב םידבוכמ
םיציגל םיכפוה חלמה-םי רוזאב םילדגה
.םינאתו םינומיר ,םיסגא ,םינומיל ףא אלא ,םירעוב
,תינרדומה תונקפסב רבכ עוגנ היה ךילוא םלוא
אצמ אוה .תוריפהמ דחא לכ קודבל חרטו
רבדמה-תליתפ תוריפ אלא םניא םיחופתה יכ
.תילכתב םיליגר ירפה יצע ראש יכו ,םילולחה
םיעגושמה חופת :חוניקלו
אוביו" :הבהאל הלוגסכ תישארב רפסב רכזנ רשא ,יאופרה אדודה אוה ול הרשקנ תיטסימ הליהש רחא חמצ
,הז חמצ םע ."ינב יאדודב ךיתרכש רוכש יכ ,אובת ילא :רמאתו ותארקל האל אצתו ,ברעב הדשה-ןמ בקעי
שאל המוד הזה שרושה עבצ" :'םידוהיה תומחלמ' ורפסב והיתתמ-ןב ףסוי ראתמ ותוא רזומה בשעה ההוז
טמשי יכ ,ודיב רבדה לקי אל ,דיב וספתל הצריו שיא וילא שגי רשאכו ,רהוז ץיפמ אוה ברע תונפלו
ותוא רושקי םא אלא ,ושפנב ןכתסמ אלפומה חמצה תא רקועה לכ ,השעמל ."ומוקמב דומעי אלו הנממ שרושה
תא םידמוח םישנאה הנהו" .ויתחת ושפנ תא בלכה ןתי ךכו ,ותוא רוקעל הלהל חיניו בלכ לש וראווצל
תוחורה תא הרהמב שרגל וב אצמנ אלפנ חוכ יכ ,הלודגה הנכסה ינפמ רוחא םיבש םניאו הזה שרושה
וססיה אל םיאפוריאה םידמולמה ."םתוא תותיממו םייחה םישנאה ברקב תוסנכנה לעילב-ינב תומשנ ,תוערה
.םדא ויצחו חמצ ויצחש ,יאלפה בשעה תא םראתב ולא תורוקמ לע ךמתסהל
וב עשר הגונ הזכ
לילב רשא ןטש שא ומכ
להמ אדודה חמצ הב
('שאל םידגוסה') רומ סמות
חופת - 'ןינא'גמלא חאפות' חמצה ארקנ תיברעב םנמאו) חור תולחמב לופיטל אדודב השענש שומישה
לש םיבשעה תרות' ךותמ ינייפוא םשרמ הנה .וביבס ורשקנש תולפטה תונומאל אוה ףא םרת ,(םיעגושמה
ידכ רומאה בשעה לש ופוגמ חק ,םידש לש קוביד וא ןטשה ןמ הלחמ איהש ,הניבה ןדבואל" :'סוילופא
."הרהמב אפרי הלוחלו - רתויב חונה ןפואה אוהש ,םימח םימב תותשל םושר ,תועבטמ השולש לקשמ
ישרוש םירכומ םילכונ ויה ינימשה ירנה ימיבו ,תובר תויאלפ תונוכת וסחוי ,םדא ףוגל ונוימדב עדונש ,שרושל
לע הרפיס תיממעה הנומאה .ערה ןיע דגנ החוטב הלוגסו םיאדוד ישרוש רותב ,םדא תומדב ופלוגש תפל
.תוארונ חווצ אוה ,ותוא םירקוע תע יכו ,םימודרגו הילת יצע תחת לדג אוה יכ חמצה
,בקר-תנחצ ךותב ,תע םרטב יתנשמ הציקא םש יכ רשפא-יא םולכ !יובא ,יובא"
"...?תפרטנ ותעד תאז עמוש לכש ,שרושמ םרקעהב םיאדודה לשכ תוחיוצ לוקל
3 הנומת 4 הכרעמ ,'הילויו ואימור' ךותמ ,הילוי ירבד

The Mandrake


רוחשה תוומה תודוא םירמאמב םילבותמ ,םייניבה ימימ םינוכתמ לש רחבומ ףסוא שיגמ ררטאמ סמיי'ג
godecookery.com :הפוקתה לש םיאלפומה היחמצ רואית םג ומכ ,תויקסטורג תוירלגו

,ןוליפ לש הידפולקיצנאהמ רידנ קתעה ראשה ןיב ללוכה ,ןקיתווה תיירפס לש עבטה יעדמ ףסואמ תואמגוד
Learning to Look at the World :הריפסל 77 תנשב סוטיטל שידקה התוא

הכולמה תחפשמ שוכר היה רשא ,12-ה האמהמ םיחמצו תויח גולטק לש ,םוגרתב םיוולמה ,ויפד תונומת
The Aberdeen Bestiary Project :ןידרבא תטיסרבינואב םויכ רומשו תילגנאה

:םיטרפ 800 לעמ ללוכה ,בירג .מ תרבגה לש םיחמצה גולטק - רפסה ותואל תינרדומ הסרג
A Modern Herbal by Mrs. M. Grieve

:'היגולואיתב עדמה תמחלמ' טייוו .ד ורדנא לש ורפס ךותמ ,חלמה םיל םירושקה םיסותימה תחימצ תודוא קרפ
From The Dead Sea Legends To Comparative Mythology

הסינכל הרזח