Marco Polo's Salamander
חרזמה תוצראב םייתימ םירוצי :הרדנמלסהו ולופ וקרמ
.היסאב ולופ ינב תועסמ :הלעמל
ןאכ ץחל ,תירוקמה הפמה תנומתל
(Yule vol.1 int. opposite p. 107)

הבשומה לא וגילפה םינשה [1]
קיזחה םש ,הידלוסב תינאיצנוה
הדיעמש יפכ ,תיב רוכבה םהיחא
שולש .1280 תנשמ ותאווצ
המצע לופוניטנטסנוק לש תוינימש
ינאיצנו ןוטלש תחת ויה תונותנ
עסמ הילע הלע רשאכ ,1204 זאמ
הז םוגע בלצ עסמ) יעיברה בלצה
רובע הנושאר תירצונ ריע שבכ
םלשל ודי הגישה אל רשאכ היצנו
לע הלע זאו ,הרובעת ימד הל
תחטבה תרומת לופוניטנטסנוק
,חדומה רסיקה לש ונבמ ןומימ
,רזפתה רחא .הסישמל התוא םשו
.(ללכ םירפוכב םחלנש אלב

לע תורישי טלש לודגה ןאחה [2]
,תילוגנומה הירפמאה לש החרזמ
ברעמה לש ןאחה ול ויה םיפופכו
לש ןאחה ,("בהזה תדרוא" ןודא)
לש הזו (סרפ טילש) טנאבלה
זיגני'ג יאצאצ םלוכ ,הנוכיתה היסא
ןיב הירפמאה הקלוח זאמ - ןאח
שבוכה לש וינב תעברא תולשוש
.1227-ב ותומ םע ,לודגה

תראותמ רפסה ףוס תארקל [3]
תומחלמ ראש ןיב וז המחלמ
ןאח .רתויב ףלוסמ רואית ,םירטטה
שבוכ ,וגאלוח דוע היה טנאבלה
לש ויחאו הקרב לש ודוד-ןב ,דדגב
הכרעמב .לודגה ןאחה ,יאלבוק
תוליח תא הקרב ףדה ,הנורחאה
אופקה קרט רהנ לע טנאבלה
חרקה .(יפסכה םיה לא םרוזה)
.םיאופקה םימב ופסנ םיברו ,רבשנ

ירבד ,ולא תויטמרד תורהצה [4]
ןה ,ילדואיפה ונודא לא לאסאו
,ןקיטנמורה ול'ציטסור לש ותמורת
.ןלהל דוע בתכי ויתודוא

דיה בתכ לש תואסרגה תחאב [5]
,(ןלהל ראותתש ,ויזומאר לש וז)
םהימי תא יאלבוק ןייצ יכ בתכנ
תותדה לכ ינב לש םיבוטה
ידבועו םידוהי ,םימלסומ ,םירצונ)
תורצנה תא רכיב םג םא - (םילילא
םאיליו ינקסיצנרפה חאה .ןלוכ לע
רשא ,(תפרצ ןופצבש) קורבורמ
םיטילשה תורצח ןיב טעמ לטלטינ
,תורצנל םרימהל ןויסנב םילוגנומה
,וגנומ לש המוד תוינידמ לע בתוכ
יפלכ ,יאלבוק לש דיקפתב ומדוק
אוה ןיא ןמזה לכו" :תדה ינהכ
םיכורכ םג םא ,םהמ שיאב ןימאמ
ירחא םיבובז ומכ ורצח רחא םלוכ
לע תונורוד עיפשמ אוה .שבדה
איה יכ תבשוח התיכ לכ ,םלוכ
וינפב תללוס האובנ לכו תפדעומה
".ךרדה תא
     (Yule vol.1 p. 340)

רטפנש ,יעיברה טנמלק הז היה [6]
.1268 תנש ,שודקה ורדנא םויב

טעמכ םינש שולש ךשמ רשאכ [7]
לשב ,שרוי טנמלקל רחבנ אל
םיתפרצהו םיקלטיאה יקבאמ
ריעה שאר אלכ ,היסנכה תורושב
לכיהב םינמשחה תא ימוקמה
םחל אלא םהל ריתה אלו םירמכה
םירמוא .המכסהל ועיגיש דע םימו
,בוזעל םנוצרב ,םהמ המכ יכ
הנומאב ודלאבט רובע ועיבצה
ותנוהכ תונש ףא לע .תמ רבכש
ירישעה סוירוגרג בשחנ ,תורצקה
דחאל (ול רחבש םשה אוה)
לש רתויב םירשכומה היגיהנממ
לע וערא םיבורמ םיסינו ,היסנכה
ןתינ ןיוצמה ויפואל ןמיס .ורבק
:םדה תולילע דגנ ותרגיאב תוארל
     Papal Protection of the Jews

ריהאזלא כילמלא ,סרביב [8]
דבעכ וכרד לחהש ,("חצנמה ךלמה")
יעיברל היהנו םירטטה יבשב
חצר ידי-לע םיכולממה םיטילשב
םיקלח שובכל רבכ קיפסה ,ונורטפ
ותוא .םינבלצה תכלמממ םירכינ
םירטטה דגנכ אצי ,1271 לש ףרוח
תלעב ,תיקיליקה הינמרא לובג לע
הלע ןכ ירחא םינש עברא .םתירב
תאו סאיא תא ףרש ,הכלממה לע
.הריבה סיס
,ילופירטמ םאיליו בתכ םימיל     
אל" סרביב יכ ,םיריזנה ינשמ דחא
ןודזבו ,אבצ שיאכ רסיק סוילוימ לפנ
םשרתהל םיכוז ונא ".ןורנמ וביל
ךיסנ לא ותרגיאב דחוימה ויפואמ
הב ,1268 תנשמ היכויטנאו ילופירט
:הנורחאה תא דכל
םיסמרנ ,ךישרפב תיזח ול"     
םינתינ ךיתונומרא !םיסוסה תוסרפב
םירחסנ ךיתורצוא !הסישמו זבל
עברא תורכמנ ךיתוריבג !הטורפב
תא תיאר ול !ךלש ךפסכב ,רנידב
,םיצתינ ךיבלצ ,תוברח ךתויסנכ
,שמשה ןיעל םיחרופ םיבזוכה ךיליווג
ךיאנוש ;םיסמרנ ךיעוש ירבק
,םישדוקה שדוקב םיכרוד םימלסומה
,חבזמה לע םיטחשנ םיריזנו םירמכ
םיכיסנ ,תולדל םילפשומ םירישע
ול !תודבעל םינתינ תוכלמ םד ינב
,ךלכיהב תולוע תובהלה תא תיאר
דוקי לא םכרדב ךיתמ תלכוא שאה
תוטמ סמסוקו לואפ תויסנכ ,לואשה
יתייה יאול' ,תייה רמוא זא - לופיל
רפסל שיא טלמנ אל רשאב - - '!רפע
"!ינא ךל רפסמ ,םירבדה תא
     (Yule vol.1 p. 25)

ןאחל ולופ וקרמ לש וירופיסל [9]
,וניוולאק ולאטיא :האר ,לודגה
.ןיעמ תויומסה םירעה

ןו'גרא לש ויחא היה וטחיאק [10]
,ותומ ירחא ןוטלשה תא ספתש
לע השוע ,ןאזא'ג ,ןבה דועב
תורוקמה לכ .ואבצ םע לובגה
שלח שיא ותויה יבגל םיעד ימימת
ףא) ויתוואתל דבע ,תחשומו
ינב םע וגהנמ היה ,רבתסמכש
םינש עברא ץקמ .(בבר אלל ולופ
גרוהל ואיצוהו ,ונדוד וב דרמ
ןכ ירחא בר-אל ןמז .1295 תנשב
וב טלשו זוחמה תא ןאזא'ג שבכ
,תראותמ וז הישרפ ףא .זאמ
.ןורחאה קלחב ,םילק םישובישב

לש ותיב רעשל בשחנש המ [11]
תימורדה ותיזחב םויה בצינ ולופ
חתפנש ,ןארבילאמ ןורטאית לש
-ב חוודש יפכ) שדחמ הנורחאל
.הרפואה תיבכ (BBC

,היצנו ,רחסה ירע תשולש ןיב [12]
תובירי הררש ,הזיפו האונג
ויה םיידדה הביא ישעמו ,תדמתמ
יצ ףיקה ,1298 תנשב .ץרפנ ןוזח
ךרד יקלטיאה ףגמה תא האונג
יטאירדאה םיב גילפהו הניסמ רצימ
תא סמוחו זזוב אוהשכ ,היצנו לא
וכרדב .יחרזמה ףוחב היתולחנ
תיצחמכו ,הרעס יצה תא הרזפ
הלעשכ וילא ורבח םרט ויתוינא
.ותריב תא ףרשו הלו'צרוק לע
תוניפס האמכ לש יצ הפסא היצנו
לש ןתווצ ,ברקה םויאה לע תונעל
ירכיא ןיבמ הזפחב סיוג ןהמ המכ
תורסחה תוינאה תעפוה .הביבסה
תא העירכה ברק לש ומוציעב
טעמכ ודכלנ היצנו תוניפס .הכרעמה
.יבשב וחקלנ ןהיתווצו תחאל דע
.םידוכלב היה ומצע ולודנאד הארדנא
תא ץפינ ףוסבלו ,לוכאל בריס אוה
.לספס דגנכ ותלגלוג

התדלוה םוי ,רבמטפסל 8-ה [13]
ךרענ ברקה .ושי םא ,םירמ לש
ועבק םנוחצנ רכזלו ,גחה ברע
בהז םוקר ישמ ןוילפא יכ םיזאונגה
חבזמל הנש ידמ וב שדקוי
.וי'תמ .טסב הלותבה

םיצופנה דיה יבתכ םנמא [14]
לש ותסרגמ םה רפסל רתויב
ןב ינקינימוד ריזנ ,וניפיפ וקס'צנרפ
- תיניטלה הפשב ,ולופ לש ונמז
,de vulgari ומגרת יכ םשר הלה ךא
ירפמ הקינורכבו ,"תיממעה ןמ"
ךרעש םוגרת ותואל סחיתה וטע
,ex vulgari idiomate Lombardico
,"ידרבמולה יממעה בינה ןמ"
םדקומה .תיקלטיאמ רמולכ
,םירכומה םייקלטיאה דיה יבתכב
וב רכינ ,הצנריפב רומש רשא
תחא .תיתפרצמ םגרות יכ ודיצמ
בתכ רשא ,תויתפרצה תואסרגה
התע אצמנ הלש דיחיה םלשה דיה
תיארנ ,(fr. 116) סיראפ תירפסב
:ןושארה חסונל לכמ הבורק םנמא
העורז איהו תשטולמ יתלב הנושל
תומשו ,תויסרפו תויקלטיא םילימ
םהשכ הב םירזוח תומוקמו םישנא
ומכ - תונוש תורוצב םיבותכ
םימוגרתה .העימש ךותמ ומשרנ
וסינ יתשמתשה םב תילגנאל
ךותמ תודוזיפאב וז הסרג םילשהל
הארנש ,רופיסה לש םירחא םיחסונ
ומצע ולופ ידיב רחואמב ופסונ יכ
.ותיוול ינב וא

הלוצאה יגוחל התיה תיתפרצ [15]
,היסנכל תיניטלה התיה רשא תא
תירחסמ החלצהב וצפחש םירפוסו
הב ורחב םלוע תליהת לע רתי
,"רצואה רפס" לשמל ךכ .הביתכל
לש תיממעה הידפולקיצנאה
וא ,הצנריפ שיא יניטאל וטנורב
הד וניטרמ לש היצנו תודלות רפס
החלצהל אוה ףא הכזש הלנאק
תודגא ובתכנ ,הילגנאב .המוצע
תפש ,תיתפרצב רותרא ךלמה
לש םירודאבורטה ןיבו ,רצחה
,הנמנ ולא תויתפרצ תוסנאמור
שיא ול'ציטסור ףא ,ליעל בותככ
.ומצע הזיפ

:רוקמה ןושלב [16]
     "Seigneurs Empereurs et
Princes, Ducs et Contes et Barons
et Chevaliers et Vavasseurs et
Bourgeois, et tous les preudommes
de cestui monde qui avez talent de
vous deliter en rommans, si prenez
cestui et le faites lire de chief en
chief, si orrez toutes les grans
aventure qui advindrent entre les
Chevaliers errans du temps au Roy
Uter Pendragon, jusques à le
temps au Roy Artus son fils, et des
compaignons de la Table Ronde."
:ולופ לש ורפסבו
     "Seignors Enperaor et Rois, Dux
et Marquois, Cuens, Chevaliers et
Borgions et toutes gens qe voles
savoir les diverses jenerasions des
homes, et les deversités des deverses
region dou monde, si prennés cestui
livre et le feites lire et chi troverés
toutes les grandismes merveilles..."
     (Yule vol.1 int. p. 60)

יאול לא רובחל ןנכת ךיסנה [17]
עסמל אציש ,תפרצ ךלמ ,שודקה
רחאל - חרזמב ולש ינשה בלצה
לש ויבשב ןושארה תא ומייס
האר) ריעצ אבצ רש זא ,סרביב
תוביסמ ,יאול .(ליעל 8 הרעה
טילחה ,ןיטולחל תורורב ןניאש
השודקה תוחילשה תא ךונחל
,הקירפא ןופצבש ,אקוד סינותב
הצרפש סופיט תפיגמב םש תומלו
וכע לא ךישמה דראודא .אבצב
ויה ויגשיה םלוא ,היליציס ךרד
.תושקנתהב תמ טעמכו רתויב םילד
םע קשנ תתיבש םתח 1272-ב
היליציסבו ,ותיב לא גילפהו סרביב
תשוריו ויבא תומ לע רשבתנ
.ותכלממ

היואר תויטרקסידל רבעמ [18]
ול'ציטסור הארנכ םרת ,חבשל
ירפמ םירופס םיעטק תוסנאמורל
תוזעונ תוחירב לש םירואת ,וטע
,םיראופמ תואתשמ לשו יבשהמ
.םירחא תורוקמב ואצמנ אל רשא
תא ורקחמב סורב בתכ ולא לע
לש ותריצי ויהי" :םיאבה םירבדה
הכ םה ,רחא םדא לכ וא ול'ציטסור
םרוקמ תלאשש תוירוקמ ירסח
Bruce vol. 2) "תובישח תרסח
תומחלמ קרפ ,המודב .(p. 27
- ולופ לש ורפס ףוסב םירטטה
באש םיטנמורה ןהירואית תאש
ץצוק - ונוימדמ לילעב ול'ציטסור
טעמל תואסרגה לכב רצוק וא
יתורוקמ ףא ושע ןכו ,תחא
בוביג" ול ארוק לוי .םינרדומה
תורזוח תויתלילע תואחסונו םילימ
םימת םאטאלו "ךרע לכ ירסח
.ומע םיעד

םייובש יפלא תעשת לעמ [19]
התסובת םע ,הזיפ יצמ וחקלנ
ןטקה יאה רולדגמ לומ תצחומה
לא ולע םישנ לש תועיס .הירולמ
יראשו ןהילעב רחא שפחל האונג
ירמוש תא ולאש רשאכו" :םרשב
,הבושתה התיה אלכה יתב
םויה ,םהמ םישולש ותמ לומתא'
ךכו .םיל ונלטה םלוכ תא ,םיעברא
Yule vol.1 int.) "'םוי ידמ רבדה
ול'ציטסור רתונ ,תאז ףא לע .(p. 55
-עברא ירחא ושפנבו ופוגב אירב
הכז ילוא .האילכ תונש הרשע
ולש ןיטינומה לשב ףדעומ סחיל
ילואו ,הלוצא תלעמ וא רפוסכ
םירבד תוכזל תאז ףוקזל ןתינ
וקזחוה םהיפל ,רנראל איבמש
יתבב האונגב המחלמ יריסא
הבורע ינבכ ילוא ,תוחפשמ
.(Larner pp. 46-47) ןכותמ םייובשל

תפסונ המגוד יהוזו ןכתי [20]
ינשו ,ול'ציטסור לש תויטרקסידל
.יאטקב ולוקינל ודלונ םירזממה
ןוזח םה םייקוח יתלב םינב םלוא
;היצנו ינויכראבש תואווצב ץרפנ
םידבעה רחס תעפשהב ילוא
יכ םיארמ םימושירה ןכש ,חרופה
הובג תוריעצ תוחפש לש ןריחמ
.דחוימב היה

היצנוב תיטפשמה הנשה [21]
ןאכמו סרמל ןושארב הלחה
ןלהל ינושה ;םינשה ןינמב לדבהה
ותועט הארנכ אוה תונבה רפסמב
םישיא תומש ;ויזומאר לש
םתרוצב םקלחב םיבותכ תומוקמו
לכלו ;האווצה ןושל ,תיניטלה
ינא ההגה תועט וא רחא שוביש
רמוכה לע האלמ תוירחא ליטמ
ילוא דיעמ ודי בתכש ,ןוירטונה
לע קפס אללו םדקתמ ליג לע
.ןוזפיחו תוריהמ

םלוש רטפנ לכ שוכרמ רשעמ [22]
רבד ,הינומגהה ףושיבל קוח יפ לע
,1348-ב .הבר תורירמ ררועש
ריעה יבשות יצח ותמ רשאכ
היסנכה הצלאנ ,הרוחשה הפיגמב
םישולש ץקמו הרשפל עיגהל
,הלוצאה םע רמ ברק רחאל ,הנש
.יתנש סמב רשעמה ףלחוה

אלש ידכ .תחא הריל וניהד [23]
,הרוכעה תיסנניפה הציבב עוקשל
.האווצב עבטמה יחנומ תא יתטשיפ

אוה "םיפיטמה םיחאה רדסמ" [24]
תלצה ודועיש ,םינקינימודה רדסמ
:טנרטניאב ורתא .תומשנ
Dominicans: The Order of Preachers

תובאמ ולא םה תובאה 318 [25]
התצעומב ופתתשהש היסנכה
קינזיא םויכ) האקינב ,הנושארה
.הריפסל 325 תנש ,(היקרוטבש
תרצעה תא םזי סוניטנטסנוק רסיקה
,היסנכל תיב םולש בישהל ידכ
ןיא יכ סוירא לש ותנעט תובקעב
.האורב תושי אלא לאל המוד ושי
סוירא יודינב אצמנ ןורתפה
.דקומה לע וירפס תאלעהו ,ויכמותו

הרסח ולופ וקרמ לש ותמיתח [26]
היה יד היצנוב םלוא ,האווצב
תושעל ידכ ןיד ךרוע תמיתחב
.ףקות רבל יקוח ךילה

םשה אוה "בהזומה יאה יצח" [27]
ןכותהו ףרגואיגה ,ימלת ןתנש
יחרזמ-םורדה ףכל ,ינורדנסכלאה
.הריפסל הינשה האמב ,היסא לש

,סאיא ברקל ןווכתמ ופוק'ג [28]
לע האונג לש םדוקה לודגה הנוחצנ
םתסה ןמ .1294 תנשב היצנו
MCCLXXXXIV ךיראתה ול ףלחתנ
סויקפינובש םשכ ,MCCLXXXXVI-ב
.(VIII) ינימשה ל"צ (VI) ישישה


תורוקמ
לודגה וקלחב ססובמ הז קרפ     
ירנה לנולוקה לש וייח לעפמ לע
יתוכלמה הסדנהה ליח שיא ,לוי
המכו המכב דובכ רבחו לאגנבב
:תויפרגואיג תודוגא
     Yule, Henry: The Book of Ser
Marco Polo the Venetian Concerning
the Kingdoms and Marvels of the
East
(London, 1875)
לש רתוי שדחה ומוגרת לע ןכו     
:םאטאל דלאנור
     Polo, Marco: The Travels, tr.
Ronald Latham (Harmondsworth,
1967)

ףוגב םירכזנה םירחא תורוקמ     
:הדובעה
     Bruce, James Douglas: The
evolution of Arthurian romance

(Gloucester, 1958)
     Larner, John: Marco Polo and
the Discovery of the World
(New
Haven, 1999)
     Pickford, Cedric E.:
'Miscellaneous French Prose
Romances', Arthurian literature in
the Middle Ages
, ed. Roger
Sherman Loomis (Oxford, 1961)
pp. 348 ff.
םימעה תודלותל ירוטסיה סלטא     
(1986 ,ביבא לת) לארשיו
תירבעה הידפולקיצנאה     
(1949 ,םילשורי)
הקינטירב הידפולקיצנא     
תילותאקה הידפולקיצנאה     


הזיפ שיא ול'ציטסור תאמ החיתפ ירבד
םישנאה לכו ,םירעה ינבו םיריבא ,םיפולא ,םינזורו םיסכוד ,םיכלמו םינודא"     
הז רפס וחק ,םלועה לש םינושה ויקלח ביטו םינושה םדאה יעזג תא תעדל םיצפחה
הינמרא לש תואלפנהו םילודגה םיאלפה לכ תא ואצמת ןאכ .םכל והוארקיש ונתו
םתוא ללוגי ונרפס .םירחא םיבר תומוקמ לשו ,ודוה לשו םירטטה לש ,סרפ לשו
הארש ,היצנו לש ןובנו דבכנ חרזא ,ולופ וקרמ ידי-לע ורפוסש יפכ ,רדסבו רוריבב
.דובכו תמא ישנאמ עמש םא יכ ,האר אלש םג ןאכ שי הברה .ויניע ומב םתוא
ונרפס ההיש ידכ ,ועמשנ יכ םושרנ עמשש םירבדו ,וארנ יכ םושרנ הארש םירבד
ולכוי ול םיניזאמ וא רפסה תא םיארוקה לכו .הידב לש גוס לכמ יקנ ,קיודמ דועת
הצרא תאז יכ .תמאה דבלמ וב ןיא םואמש םושמ ,האלמ החטיבב ןכ תושעל
םצע דעו וידי תופכב וניבא םדא תא וננודא םיהולאה רצי וב םויה ןמ יכ ,ועדתש
,אוהש רחא עזג לכ ןב וא ידוה וא ירטט ,רפוכ וא ירצונ ,שיא דוע םק אל ,הזה םויה
ןב ולופ וקרמ ,הז שיא ומכ ויתואלפנו םינושה םלועה יקלחמ הברה הכ רקחו עדיש
םירבד ןורכזל הארי אל םא ,דואמ דע לבח הז ההי יכ ובילב רמג אוה ןכ לע .היצנו
אלו םואר אלש םירחאש ידכ ,םינמיהמ תורוקממ עמשו האר רשא לכמ םשריש
.הז רפסמ םתודוא ודמלי ,םועדי
םינוש םילבחו תוצראב השע אוה ,תעד שוכרל ידכש אופא םכל רפסל יל ושרה     
,ירצונה ושי וננודא תדלוהל 1298 תנשב ,ןכ ירחא .תומימת םינש ששו םירשע ולא
,םיארוקה תא גנעל םג ומכ ונמז תא אלמל ונוצרמ ,האונג לש םירוסאה תיבב ותויהב
.אלכה ותואב אוה ףא בשיש ,הזיפ שיא ול'ציטסור ידיב ובתכיש ולא םירבדל ןתנ
".רוכזל חילצהש טעמה אלא היה אל ,רפיס רשא לכ םלוא
     (Polo pp. 33-34)
ןושאר קלח
ולופ וקרמ תורוק לע ,םשמ םבוש לעו חרזמה לא ולופ ינב תועסמ לע רפוסי ובו
ותומ לעו ,הזיפ שיא ול'ציטסור תא ושגפו האונג יבשב ולפנ לע ,לודגה ןאחה רצחב
.הנש םיעבש ןב אוהו היצנוב

חרזמל םעסמו ולופ ינב
ולוקינ םיחאה ,םינאיצנו םירחוס ינש וגילפה ,ול'ציטסור רפסמ ,ךרעל 1260 תנשב     
לא הנופצ ולעו 1,רוחשה םיה לש ינשה ורבע לא לופוניטנטסנוקמ ,ולופ ואפמו
םשקבב םלוא הפי ולע םהיקסע 2.ברעמב םירטטה טילש ,ןאח הקרב לש וצרא
ןאחל ןאח הקרב ןיב המחלמ לשב המוסח ךרדה תא ואצמ ,םצרא לא בושל
.םינש שולש ושע םש ,הרכוב דע וקיחרהו חרזמל םהינפ ומש ןכ-לע 3.טנאבלה
ןכש ,ומע אובל םעיצה הזו טנאבלה ןמ לודגה ןאחה לא ריצ םכרד לע הרקנ וז ריעב
.םידוביכו רשוע םהילע עיפשי ,יניטל שיא םלועמ האר אלש ,ןאחה

לכו םלועב םירטטה לכ ןודא היהו ,יאלבוק היה ומשש ,לודגה ןאחה רשאכ"     
םיניטלה לע לכה עמש ,ץראה לש הז םוצע קלח לש וילילגו ויתוכלממו ויתוזוחמ
ותעדב רמג אוה .דואמ דע הצורמ היה ,לכש םושבו בטיה םיחאה ול ורפיסש יפכ
ונע םה .וינזורמ דחא םע וז תוחילשב תאצל םשקיבו ,רויפיפאה לא םיריצ רגשל
וינזורמ דחא וינפל לודגה ןאחה ארק זא .םנובירו םנודא היה ומכ וירבד רחא ואלמיש
רמא ',יכלמ' .רויפיפאה לא םיחאה םע ךליש ונוצרב יכ ול רמאו ,לאטגוק ארקנש
ןכ לע רשא 4.'יתלוכי לובג הצק דע רמאתש לכ תושעל ןוכנו ,ךשיא ינא' ,לאטגוק
ידיב םדיקפהו רויפיפאה לא םחלשל תיכרותה הפשב ובתכיש םיבתכמל ןאחה גאד
ןינע יכ תעדל םכילע .ומשב רויפיפאל ורמאי רשא תא םהל הרוהו ,ונזורו םיחאה
םידומל םישנא האמ רגשי יכ רויפיפאה לא חלש אוה :הז היה תורגאהו תוחילשה
רוריבב תוארהלו ןועטל םירשכומו תויונמאה עבשב בטיה םיאיקב ,תירצונה תדב
םהש םילילאה לכ יכו תבזוכו היוגש םתד יכ תורחא תונומא ינבו םילילא ידבועל
יכ םיריהב םינועיטב תוארהל םילוכיה םישנא - ןטשה ילכ םה םהיתבב םידבוע
ןמ ןמש איבהל םיחאל לודגה ןאחה הרוה ,ןכ לע רתי .םהלשמ הבוט תירצונה תדה
5".םתוחילש התיה ,ןכ םא ,וזכ .םילשוריב םיהולאה רבק לע תרעובה הרונמה
     (Polo p. 36)

רוחאמ רתונו םואתפ הלח אוה :עיגהל רחא אל לאטגוק לש 'ותלוכי לובג הצק'     
םש ,1269 ביבאב ,וכע לא םיחאה ועיגה תואלת בר עסמ ץקמ .םירעה תחאב
תא ורפיס םה 6.ונמזמ םהל שידקהל לכוי אל ןכ לעו תמ רויפיפאה יכ ורשבתנ
סכל רחביש דע יכ ורמגו ,םוקמב היסנכה חילש ,יטנוקסיו ודלאבטל םתוחילש
,הרטפנ ותשא יכ ולוקינ אצמ היצנוב .םהיתוחפשמ תא רקבל ורוסי ,שרוי שודקה
.וקרמ ומשו הרשע-שמח ןב רענ הירחא הריתוהב
ןמשמ ולטנש רחאלו ;וכע לא םיחאה ובש ,רחבנ םרט רויפיפאו םיתנש ופלחשמ     
ןולשכ תא ריבסמה בתכמב ודלאבט םדייצ ,םילשוריב רבקה תיסנכב הרונמה
למנ ריע זא) סאיא דע אלא וקיחרה אל ךא ,םמע וקרמו ךרדה לא ואצי םה .םתוחילש
ודלאבט יכ ועמש רשאכ ,(היקרוטב ןטק רפכ םויהו תיקיליקה הינמרא לש תחרופ
הינמרא ךלמ" ,ול'ציטסור בתוכ "?רמאל שי דוע המ" .היסנכה שארל רחבנ ומצע
7".רקיו דובכב רויפיפאה לא םחלשו ,הניפס םיחאה רובע ןיקתה
תלאשמל הנענ אוה .ותכרב תא םהל קינעהו ,וכעב םיעסונה תא שגפ רויפיפאה     
,זוחמה לכב םינובנה ,םינקינימוד םיריזנ ינש םהילא ופרצב ,ותלוכי בטימכ ןאחה
רשאכ ,עסמה תא םיריזנה ושטנ סאיאב רבכ .תויסנכ דסילו םירמכ תונמל ךימסהש
ולצא םה .הדרח םתוא ואלימ הינמרא לא יכולממה ןטלוסה תומדקתה לע תועומש
שולש 8.םירלפמטה רדסמ דקפמ םע ריעה תא ובזעו ,םיחאה לע םהיתויוכמס תא
ולש ץיקה ןועמב ןאח יאלבוק לא ואב רשא דע ,םיכרדב םינאיצנוה ושע םינש יצחו
.(ןיקפ איה ,קילאב-ןאח הריבל ןופצמ) ופנמקב

Maffeo, elder of the Polos, presents Kublai Khan with the Pope's letter and gift: oil from the Holy Sepulchre in Jerusalem. Kneeling beside him, Nicolo and his son, Marco.
תיסנכמ ןמש תיחולצ :ותנתמו רויפיפאה תרגיא תא יאלבוק דיב רסומ ,םיחאה רוכב ,ואפמ
The Marco Polo Homepage :הנומת .ונב וקרמו ולוקינ ,ודיצל םיערוכ .םילשוריב רבקה

תוחילשל וחלש ןאחה .רשכומו ןובנ ריעצכ וקרמ הלגתנ לודגה ןאחה רצחב     
.הבר החלצהב האלמ אוהו ,הנידמה ינינעב הנושאר

םינוש םיקלח לא ןאחה רגישש םיחילש ובש רשאכ ,םעפ אל עמשו האר אוה"     
רבד לכ רפסל ועדי אל םלוא ,הב וחלשנש הדועתה לע ןובשח ורסמו םלועה לש
יכ זירכהו ,םיליסכו םיטוש םנודא םהל ארק ךיא - ורקב םב תומוקמה לע ףסונ
.םחלש וב ןינעה לעמ ,ןהיגהנמו ןהיכרד לע ,ולא תורז תוצרא לע עומשל היה רכבמ
םישודיחה לכ לע ותעד תתל וקרמ רהזנ ,ותוחילשב ךלה רשאכ ,בטיה תאז ועדיב
ןאחה ינפל בציתה ובושב .לודגה ןאחל םראתל לכויש ידכ ,וכרדב ורקנש תואלפנהו
ךכ רחא .הפי וב לעפ אוה - חלשנ ומשל קסעה לע אלמ ןובשחו ןיד הליחת ןתנו
,םיבר הכ תוחקפו תוטיהרב ,וכרדב הארש םיאלפנה םירבדה לכ תא ראיתו ךישמה
ההיו הז רענ לדגי םא' :והנשמ לא דחאה ורמאו וממותשה ,םיעמושה לכו ,ןאחהש
9".'הנובתו הצע שיא היהי יאדו ,רבגל
     (Polo p. 41)

תוצק לכ לא ןאחה תוחילשב ולופ וקרמ אצי ,םינש הרשע-עבש ךשמו זאמ     
,םתדלומ לא בושל םתעש האב יכ םינאיצנוה תשולש ואצמ וז תעל .הירפמאה
.רשוכ תעש םהל ןמיז לרוגהו
ןאח ,ןו'גרא לש (וינפל ויבא תשאו) ותשא ,ןא'גולוב התמש ןמז ותוא הרק     
רשא התחפשמ תונבמ אלא ,השא היתחת אשי אל יכ התאווצב השקבו ,טנאבלה
הפי הלותב ,המיאתמ הרענ אצמ הזו ןאח יאלבוק לא םיריצ חלש ןו'גרא .יאטקב
בושל םיריצה ורמג ,תוברקב התיה העוסש ץראהו רחאמ .ןי'צאקוק המשו הרשכו
דרפנ הדמח ילב .םתנובתו םנויסנ לשב ,םתיא םינאיצנוה ואובי יכ ושקבו םיה ךרדב
,ירצונה םלועה יכלמו רויפיפאה לא םיבתכמ םדיב רסמש רחאו ולופ ינבמ ןאחה
ןיס איה) יזנאמ תכיסנ םעו ןי'צאקוק םע ,תורדהנ תוניפס הרשע-עבראב ונממ םחלש
ןו'גראש ףא ,םתוחילש תא ומילשה םה םלוא ךרדב ותמ םהיוולממ םיבר .(תימורדה
.ויתחת ונבל האשוה ןי'צאקוקו רבכ רטפנ ומצע

םתוסחל ויה תונותנ ולא תודבכנ תוריבג יתש יכ התע םכל רפסל יל ושרה"     
.םהלש םהיתונב ויה ומכ ןהילע וחיגשהו ורמש השולשה .םיחילשה תשולש לש
.םהומכ םהל ותייצו ןהיתובאכ םתוא ואר ,דואמ תופיו תוריעצ ויהש ,תוריבגהו
,יחכונה טילשה ,ןאזא'גל םויה האושנה ,ןי'צאקוק הכלמה יכ הנומאב םכחיטבמ ינאו
אלש רבד ןיאש ,הומכ הלעבו איה ,םירבגה תשולש לא ולאכ תותובעב הרשקנ
ובזע רשאכש תעדל םכילע יכ .הלש היבאל ומכ ,בל ץפחב םרובע השוע התיה
.םתכל לע רעצמ התכב ,םצרא לא בושל השולשה התוא
וזכמ תוריבג יתש םדיב ודקפוה ןכש ,םתוכזל הברה אוהש הז ןינעב ןאכ דע     
המ .ונרופיס לא בושנו אשונל חיננ התע .הקוחר הכ ץראמ ןהינודאל איבהל ,הלעמ
םוי רחא םוי ובכר ,םעסמל םיחאה ואצי 10וטחיאקמ םדרפהב ?ףיסוא המו רמוא
טנופורגנ לא םשמ ,לופוניטנטסנוק לא וגילפה דנוזיברטמ .דנוזיברט לא םאוב דע
".םדו רשב שובלב ירצונה לוגלגל 1295 תנש וז התיה .היצנול טנופורגנמו
     (Polo p. 45)
רנוילימה
ןו'ג יפמ ,הנש םישימחו םיתאמ ץקמ קר ונא םיעמוש היצנוב תורוקה תא     
,Navigationi e Viaggi ףסואב ולופל ותמדקהב ,ריע התוא ןב ,ויזומאר טסיטפאב
.1553-ב זטרוקו סובמולוק דצל ומסרפ וב ,"תועסמו תוגלפה"

םירשע ץקמ ובושב ,רשא ,סואסידואל עריא רשאכ םהל הנוא םשל םעיגהבו"     
ולא םינודא תשולש םג ךכ .שיא ותוא ריכה אל ,ותדלומ הקתיא לא וידודנ תונש
ונימאהש ,םתיב ינבמ שיא םתוא ההיז אל ,םתרוכמ ריעמ תובר הכ םינש ורדענש
םהיעסמ תואלת לשב .םסרופ םנמאש יפכ ,תוכורא םינש הזמ םלוכ םה םיתמ יכ
םארמב דואמ ונתשנ ,ןהב וסנתנש תודרחהו תוגאדה לשבו הכוראה םתפוקתו
תא חוכשל דבלמ םצעב לכה ,םאטבמב ןהו םתוינוציחב ןה ירטט המ רבד ושכרו
".תירטט ותרזגו ,טפורמו היה סג םשובל ףא .םמא תפש
     (Yule vol.1 int. p. 4)

תא השולשה וחיכוה ךיא םעפ אל ריעה ינקזמ עמש ,ויזומאר רפסמ ,וירוענב     
תא ןיכסב םקתבו םייולבה םעסמ ידגב תא ,ראופמ התשמ םותב ,םאיבהב ,םתוהז
םידגרמזיאהו םימולהיה ,דוכדכהו ריפסה ,םדואה ינבא עפש הארמ .םירפתה
םריע ינבכ םוצמאיש םירחוסה תמוא ישנאל וב היה יד ,ןחלושה לע ומרענש
ויה םיאב םוי ידמו ,דבכנ ירוביצ דיקפת ולצא ,םיחאה רוכב ,ואפמ לע .םידבואה
ואבש רופיסבש ערא רשאבו" :םיאלפומה ויעסמ לע וקרממ עומשל םיריעצה
תועיגמכ ויתוסנכה לע רביד ,לודגה ןאחה לש ותראפת לע ,ףרה ילב ועמשל
לש םירחא םירקמ וראתב ,ןפוא ותואבו ;בהזב םינוילימ רשע השימח וא הרשעל
וקרמ יוניכה תא ול ונתנ ,םינוילימ גשומב דימת שמתשה ,וללה םירוזאב בר רשוע
רצח ףא .ומש רכזנ רשאכ הקילבופרה לש םעה ירפסב םג יתיארש רבד - ינוילימ
".רנוילימה רצח םשב דימת זאמ העדונ ,ומוטסוסירג ינאבו'ג ןאס תליהקב 11,ותיב
.ןוילימה :ורפס םג ארקנ ,ונל עודיכ ,ךכו

,הירוד הבמאל יכ תושדח ועיגה ,היצנו לא םיעסונה אובמ םיבר אל םיחרי"     
איצוה ןכ לע .הלו'צרוק יאה לא המחלמ תוינא םיעבש םע ברק ,האונג יצ טינרבק
תוריהמה לכב תוילג םיעשת שומיחל תודוקפ ותוליצאב רתויב עדונה ךיסנה
אוה ואצי ךכ .ןהמ תחא לע דקפל הנומ ,וחור זוע לשב ,ולופ וקרמו ,תירשפאה
- םאיבצמכ ,קראמ .טס רצוא ,ללוהמה ולודנאד הארדנא לש ודוקיפ תחת ,םירחאהו
תלוליה םויב ומחל םה 12.יזאונגה יצה רחא שפחל - תח ילבל יושעו ליצא שיא
םושמ ;יבשב לפנ ולופו חצונ ונליח ,תומחלמב הרקי רשאכו 13ונתריבג לש רבמטפס
וצרא תנגהל תלצאנ הרובגו בר ץמואב ומחלהו המידק ץולחה ליח םע ורהדבש
דימו ,ולודנאד םע דחי ,הבשנ עוצפ ותויהבו התואנ הכימת לביק אל ,ורשב יראשו
.האונג לא חלשנו תואלשלשב םשוה
ותוארל ריעה לכ הפסאנ ,םיאלפומה ויעסמו תורידנה ויתודימ םש ועדונשמ     
ול וקלח ןכא .דבכנ ןודאו רקי דידיכ אלא ריסאבכ וב וגהנ אל בושו ,ומע רבדלו
לבקמ רידתו ,ריעה ינודאב םידבכנה והודקפ םויה תועש לכבש ,ולאכ הביחו דובכ
תוטיהלה תא ותוארבו ,הז בצמב ומצע וקרמ אוצמב .תוליעומו תונוש תונתמ היה
תא רפסלו בושל ותוא הצלאש לודגה ןאחהו יאטק לע לכה עומשל תיללכה
ואצמב ,ךכ .בתכה לע םירבדה תא תולעהל הצע לביק ,ףייעש דע םוי ידמ ורופיס
ול איצמהל ןורחאה ןמ שקיב וב ,היצנוב ,ןאכ ויבא לא בתכמ רגשל םיעצמאה תא
ןודא עויסבו ,ולא לש םתלבק רחאל - ותיבל ומע איבהש תונורכזהו תומישרה תא
םלועה לש םינושה ויקלח לע דומלל בר גנוע באשו ולש לודג דידי היהש יזאונג
.תיניטלה הפשב הז רפס בתכ ,ואלכב ומע תובר תועש תולבל ןכ לע גהנו
,וז הפשב בותכל שיש לכ ,לודגה םבורב ,האונג ינב םיבתוכ הזה םויה םצע דע     
לע הליחת הלעוה רפסהש ,ןכ םא הרק ךכ .טעב יעבטה םבינ תא אטבל ןתינ אל יכ
,םעה תפשל םגרותשכו ונממ וחקלנ םיבר םיקתועשמ םלוא 14.תיניטלב בתכה
".רופיסה היה שקובמ הכ .הילטיא לכ וב האלמ
     (Yule vol.1 int. pp. 5-6)

הזיפ שיא ול'ציטסור לש ותומד ויזומאר לש ורואיתמ תרדענ ,רזומ חרואב     
ןכ לע ןיאו םיריבאה תורצח לש תוסנאמורה חורב בתכנ יכ רפסב רכינ .רלבלה
ףסוא לע םותח "הזיפ הד ןאיקיטסור" ינולפ םיאצומ ונאש ,האילפ םושמ
טעמכ ההז ותחיתפש 15,תיתפרצה הפשב רותרא ךלמה תודגאמ תוסנאמור
:ליעל ונארקש וזל

לכו ,םירעה ינבו םיריבאו םירשו םיעושו ,םיפולאו םיסכוד ,םיכיסנו םינודא"     
ונתתו הז רפס ולטת םא ,תוסנאמורמ תונהל םיליגרה םלועה לש םידבכנה וישנא
םיריבאל ועראש תולודגה תולילעה לכ תא ועמשת ,הצק דע הצקמ והוארקיש
ןחלושה יריבא לעו ,ונב רותרא ךלמה ימיבו ןוגרדנפ רתוא ךלמה ימיב םידדונה
16".לוגעה
     (Larner p. 47)

דראודא ומע חקלש רפסמ תוסנאמורה תא ול'ציטסור לטנ ,אובמה ותוא יפל     
רבקה תא לואגל ,1270 תנשב שדוקה ץרא לא ותאצב ,הילגנא ךיסנ ,ןושארה
לשב ,הבר הדימב תורצוקמו רדס אלל תובבוגמ תודגאה 17.םירפוכה דימ שודקה
םירפס םיראתמ" ,ול'ציטסור בתוכ ",קפס אלל" :ךרועה ץמיאש ןפוד תאצוי השיג
םירבד ורקו ;הזמ הנוש ןפואב טולסנאלו ריוניווג הכלמה השעמ תא םירחא
18".הלימ דיגי אל ,םישיאה ינש לש םדובכל וגאדב ,הז ןודא םהילע םהינב םימיוסמ
1284 תנש ,הירולמ ברקב ול'ציטסור הבשנ יכ םירעשמ ,הזיפ שיא ותויהב     
ורפס תא הלעהו וקרמ תא שגפ ,רסאמ תונש הרשע-עברא רובעכ ,ךכ .הריפסל
לש םולש ימכסה תובקעב ,םהינש הארנכ וררחוש הירחאש הנשב .בתכה לע
19.הזיפ םעו היצנו םע האונג

The Polos leave Venice.
הירפסב 15-ה האמה ןמ די בתכ ,Li Livres du Graunt Caam .היצנו תא םיאצוי ולופ ינב
Larner opposite p.130 :הנומת .(Bodl. 264) דרופסקוא ,תינאילדובה

דיחיה שרויה ותויהב ,הגאד ודודו ויבא תא וקרמ לש ורסאמ אלימ ,היצנוב םיתניב     
ולוקינ אשני יכ וטילחה ,עבשומ קוור הארנה לככ היה ואפמו רחאמ .םנוה לכל
םג בא היה יכ םידמל ונא ולאמ דחא תאווצמ .םינב השולש ול ודלונ הרהמבו הינשב
דלונ אל" ,ויזומאר בתוכ ",לבא" ,השא וקרמ ףא אשנ ורורחש םע 20.םירזממ ינשל
:הרגשבש םינינע המכב היצנו ינויכראב דוע רכזנ ומש ".תונב יתש קר .דלי לכ ול
העיבת ,ותיב לש תרנצה תא קודבל רחא יכ לע וסנקל אלש הטילחה ריעה תצעומ
רוריבל ןמזוה םעפו ,ומיע קשומ קווישל הזוח רפהש ולואפ ינולפ דגנכ ודי לע השגוה
דע ,םיוולשו םינגוהמ םייח יח םתסה ןמ .ותזוחאב ןהשלכ תוארדסכאו תוגרדמ ןינעב
:1324 תנשמ ותאווצב ,יווד שרע לע אוהו הנורחאל וב ונשגפ

!ןמא יחצנה לאה םשב"     
יצחב ,ראוני שדוחל יעישתה םויב ,ירצונה ושי וננודא תומשגתהמ 1323 תנשב     
21.וטלאירב ,יעיבשה ןירטונה לש ןושארה
םדא ךירצ יכ ,הריהז הנובת לש הטפשמ םג ומכ ,איה הנוילעה החגשהה תצע     
.האווצ אלל ףוסב רתווי ןפ ,תומל אוה הטונ םרט ושוכר תא תווצל
םוימ ךלוהו שת יתויהב ,םוטסוסירכ ןו'ג .טס תליהקמ ולואפ סוקרמ ,ינא ךכיפל     
יתארק ,תואלמ הניבו הרכהב ,הלולצ העדב לאה דסחב ךא ,ףוגה הוודמ לשב םויל
.וז יתאווצ האולמב םושרל ול יתתנו ,ןוירטונו ולוקורפ ןאס רמוכ ,ינאיניטסויג ןו'גל
,הניטנאפ תורקיה יתונבו הטאנוד הבוהאה יתשא תא ינמאנכ הנממ ינא המשל     
האווצהו ןובזעה תא יתריטפ רחאל לעופה לא ואיצויש ידכ ,הטרומו הללב
.הזב ריאשאש
רומאה רשעמל רבעמו 22.םיאתמה רשעמה םלושי יכ הווצמו ינא הצור ,תישאר     
:ןמקלדכ וקלוחי תוינאיצנו תוריל 2000 יכ הרומ ינא
.רבקהל ינוצר םש ,סנרול .טס רזנמל 23ידלוס 20 ,רומאל     
.יל הבוח ךס ,יתסיג וניריווק הטבזיאל תוריל 300 ןכו     
.הניגרא'ד ופק דע ודארגמ םילוח תיבו רזנמ לכל ידלוס 40 ןכו     
בח אוהש תא 24םיפיטמה רדסממ ולואפו ינאבו'ג .טס רזנמל שירומ ינא ןכו     
,םיפיטמה רדסממ ינאיצנוה וטונוונב חאל תוריל 5-ו ריינר חאל תוריל 10 ןכו ,יל
.יל ובוח ךסל רבעמ
הווחא וא הדליג לכל תוריל 4-ו וטלאירב היסנכ לכל תוריל 5 שירומ ינא ןכ ומכ     
.הב רבח ינאש
יתאווצב ותחרט לע ,ןוירטונה ינאיניטסויג ינאבו'ג רמוכל ידלוס 20 שירומ ינא ןכו     
.ימשל ללפתיש ידכו וז
הדפי יכ ללפתמ ינאש םשכ ,דובעש לכמ ידבע ירטטה רטפ תא הדופ ינא ןכו     
הדובעמ חיוורהש לכ ול ריתומ ינא ןכ ומכו .אטחו המשא לכמ יתמשנ תא לאה
.תוריל 100 ול שירומ ינא תאז דבלמו ,ולש ותיבב
יתמשנ תלעותל איצוהל הרומ ינא ,רשעממ תויקנ תוריל 2000 םתוא רתומ תאו     
.ינמאנ תטלחה יפל
הנשל תוריל 8 ,יתנמאנו יתשא ,ל"נה הטאנודל שירומ ינא רתונה שוכרה ןמ     
שולש םע ,תיבה ילכ לכו הידגבו התיבל רבעמ ,הלש השומישל הייח ימיב
.תופלוגמ תוטימ
שרופמבו דחוימב שירומ ינא ...קלוח אלש ,ידיינ אלדו ידיינ ,ישוכר ראש לכו     
םש ינאו .הוושב הווש ,םיגייס אללו תומלשב ,הטרומו הללב ,הניטנאפ ,ל"נה יתונבל
תויוכזה לכו ,ידיינ אלדו ידיינ ,טרפבו ללכב יסכנל רושקה לכב יתושרוי ןתוא
וא יל םיכיישה ,ליעל טרופש גוס לכמ ןהילאמ תונבומו תושרופמ ,תויורשפאהו
רשא תא הטרומ הרומאה יתב לבקת ,הקולחה ינפלש תאז טעמל .יקלחב ולפי
...ןינקבו רהומב תורחאה ולבק
ןוכשיו ידש לא תראמב אשיו ןתי ימ ,וז האווצ ללחל וא רפהל והשימ ןיהי םאו     
.בהז תוריל 5 םירומאה ינמאנל םלשי הזמ ץוחו 25,תובאה 318 םרח תחת לובכ
.הפקותב יתאווצ רתוות ול ךכו
.הז רטשל תוארוה ןתנש ,ליעל רומאה ולואפ וקרמ לש ותמיתח     
.דע ,רמוכ ,ןופירג רטפ ינא     
.דע ,ירבראב ירפמה ינא     
26".יתררשיאו יתמלשה ,ןוירטונו ולוקורפ ןאס רמוכ ,ינאיניטסויג ןו'ג ינא     
     (Yule vol.1 int. pp. 69-72)
תוומה רחאלש חותינ
,דבכנה היצנו ןבב שפר תלטהמ תונביהל םישקבמה םיטעמ דוע שי םג םא     
םלועה יקלחמ הארו ,חרזמל ודודו ויבא םע עסנ םנמא יכ איה תלבוקמה הרבסה
שיא ,ויזומאר לש ויתולימב .וינפל רחא שיא לכמ רתוי ויתואלפנו םינושה
:םילודגה םלועה ילגמ לש םרוד ןב ,סנאסנרה

,וכותל ובברתשנש םיקוידה רסוחו תויפוס-ןיאה תויועטה לשב ,ןכא ורפס"     
םימושרה תוזוחמהו םירעה תומש יכ העדה החוורו ;הידבל תובר םינש ךשמ בשחנ
.םולח אלא םניא (רמאל ילוא בטומ) וא ,תואיצמב הזיחא אלל ,בזכו ןוימד םלוכ וב
המויק לע דומלל סרפ תא םיריכמה םישנא ולחה ,תונורחאה םינשה האמב םלוא
27,בהזומה יאה-יצחל רבעמ ,חרזמ-ןופצה לא םיזגוטרופה תועסמ םג .יאטק לש
סחימש שממ תומשה םתוא םע ,םיבר םייא ןכו ,ודוהב םיכרכו םילילג הברה וליג
"ונרפוס םהל
     (Yule vol.1 int. p. 2)

יווקאמ ופוק'ג ינקינימודה חאה ,ולופ לש ורוד ןב בתכ ויזומאר ינפל תובר םינש     
,Imago Mundi םשב והשמ המותס הקינורכ ,(ונירוטו האונג ןיבש ץראה לבח)
ןוויכ ,העומשה ןמו וביל ירממ אלא םירבדה תא םשר אל יכ ףא ."םלועה תנומת"
:םידמולמו םימכח הברהמ רתוי תמאל ילוא

,ליעל ונרביד וב ישישה סויקפינוב רויפיפאה לש וימיב ,1296 וננודא תנשב"     
םיזאונג םירחוס תוילג הרשע-שמח ןיב 28,זאיל יורקה םוקמב ,הינמראב ברק לפנ
ןהישנא ,היצנו תוניפס וסבוה זע ברק רחאלו ;םינאיצנו םירחוס לש שמחו םירשעל
םתוא תעיסב הנמנש היצנו שיא וקרמ הבשנ ולא ןיבו ;יבשב ולפנ וא םלוכ וכוה
אוה ךכ יכ ,'םילקש יפלא ףלא' רמאל ומכ הזש ,'ןוילימ' הנוכמ היהו ,םירחוס
לא םינאיצנוה םייובשה ראש םע חקלנ היצנו שיא ןוילימ וקרמ זא .היצנוב יוטיבה
הירטטב ודודו ויבא םע הכורא תע השע הז וקרמ .בר ןמז םש קזחומו האונגב אלכה
שיא היה יכ ,םיבר םירבד דמל ףאו ,בר רשוע רבצו םירבד הברה םש הארו
,םלועה לש םילודגה םיאלפה לע רפס רביח ,האונג לש אלכב ותויהב ,ךכו .רשכומ
תונושל ללגב ,תמאב הארש לכ בתכ אל רפסבו .האר רשא םהמ ולא לע רמולכ
אורקל םיזפחנ ,םירחא לע םהלש םהירקש לופטל םיריהמ םתויהבש - ליכר יכלוה
הברה שיש ללגבו .םיניבמ םניא וא ול םינימאמ םניא םתושקעבש לכל רקש
שרע לע וירבח והושקיב ,ונמאי אל יכ המדנש רפסב םיאלפומו םיבגשנ םירבד
רשאמ יצח רפיס אלש ותבושת התיה ךכל .המזוג לכ תרסה ידי-לע ונקתל ותומ
"!האר
     (Yule vol.1 int. p. 52)


.הדובעה ףוג לא שגינ ,חרזמל ועסמו ולופ וקרמ לע רמאל שיש לכ ונרמאשמ ,התעו
אובי ךשמה