Portmeirion is marked here on the first printed map of Wales, drawn by Humphrey Lhuyd in 1573

1999 ,רבמצדל 31-ה ישיש םוי
המייתסנ ,ןודנולב ןוטסוי תנחתמ תרדוהמ סרפסקא תבכרב הלחהש ךרדה
םמושה ףיצרהמ יתוא אשנ רשא ,םיעוער תונורק רוטב תועש עשת ץקמ
הנפסמ התיה התראפת ימיבש הבוחטו הנטק הרייע ,גודמ'תרופ לא 'תלניכמב
החפצה ינבא תא םלועה יבחר לכ לא תוניפס וליבוה ונממ למנ ,המוה
.תוללוהמה גויניטספ תובצחממ
.ול רבעמ ריעז יא לא למנה לש םיקיתעה טינרגה יתבמ ליבומ ןטק רשג
ןנעטמ תא וקרפש רחאל תוניפסה לע הסמעוהש תירוביזהמ ולוכ יושע הז יא
תופדצב תועורז ויה ףיצרה ינבא .תוצרא ףלא לש ןרפעמ יושעו ,דעיה למנב
הינסכאה תלעב .למנה ימב ונח ארפ ירוברב השולשו ,םיפחשה וחציפש
,הנש ידמ םוקמה תא םידקופה תופוע 25 תב הקהלמ קלח םה יכ יל הרפיס
.דייצ ידי-לע ורונו ךרדב םהמ םיינש ועט םעפה םלוא
The little steam-hauled train of the Ffestiniog Railway sail at downThree wild swans park in Porthmadog's harbourPorthmadog harbour between the old dock and Ballast Island
השמשש תהבגומה ךרדה יבג-לע הריעז רוטיק תבכר הנופצ הגילפמ יאהמ
האלהו םישבכב תודקונמ תוקורי תועבג ינפ לע הכרד השוע ,תובצחמה תא
תבכרה לש הנושארה התנחתמ .ויפויב םיהדמ ףונב ,םירדוק טינרג ירה ןיב לא
הכומסה דרופנימל יתדעצ ינא םלוא ,ןויריימטרופ לא רצק הכילה לולסמ ליבומ
.םשג לש קסופ-יתלב ףוטפטב ךכ לע יתשנענו ,רפכה לא יתכשמה םשמו
Wails' highlands veiled in steam from the engine'Cherished Memories of our loving son Celfyn Lloyd Williams aged 13 months'On the road to Portmeirion and Castell Deudraeth
יד ףרוחה ישדוחב םלוא ,םולשתב ןויריימטרופל הסינכה הכורכ ץיקב
,ןכא .םוקמל תישפוח הסינכ הנקמו תונולמב ץפומה תמוסרפ ןולע גיצהל
ופסונ ירצונה דלומה-גח לגרלו ,ידמל קלקלחו בוטר אוה ולוכ רפכה ףרוחב
.םידירחמ גח יטושיק םג ול
,'ינוכית-םי רפכ'כ ןויריימטרופ תא ראתל םישקעתמ רוזאה יבשותש ףא
םינבמהו םימוזגה םיצעה .קוחרה חרזמה תא רתוי ריכזמ יללכה םשורה
םג ךכו ,סלייוו לש םירופאה היתבו יארפה הרעימ דואמ םינוש םיינועבצה
.םינוויו םידוה םילא םיראתמה ,םילספה יוביר
First glance into the village after passing the two gateway archsThe rather fancy looks of the inner court
תבצעמו ,םש תררוגתמ הדוע םוקמה תא הנבש סילא-סמאיליוו ולק לש ותב
,תויונח םיליכמ ןויריימטרופב םינבמהמ קלח .ומש תא םיאשונה הקימרק ילכ
.םיעקפומ םיריחמב ןולמ ירדחכ םיתרשמ םירחא וליאו
ישלווה לגדהו ןוטבב תמסרופמה הניפסה הקוצי רפכה תולגרמל ףיצרב
היה ירוקיב תעבו ,דואמ תינוציק םיה תואג רוזאה ראשב ומכ .הדיצל ססונתמ
.קחורמה םימה וקל דע ותוא יתיצח .בוטר לוח לש רושימ ולוכ ץרפמה
שדשדל יתצלאנ .ףיצרה ןיבל יניב ווקנו םימה ולע רבכ ,ףוחה לא יתבש רשאכ
.הגאדב םירחאה םירקבמה יב םיפוצ ינשה רבעהמ דועב ,חרקה-ימב יכרב דע
A view of the village from the little gazebo higher on the mountainsideNear the Welsh flag on the dockPortmeirion as seen from the beech in ebb tide
תוסוכ לש הכורא הרוש עמוג ,גודמ'תרופב יתיליב םויה ותוא ברע תא
לש הנטק הצובק הדעמ ישארה בוחרב .ושיט ריינ לש תוליבח לסחמו הת
םוינלימה ליל תא גוגחל ידכ חלה הלילה לא תאצל זוע יד ורזאש םירוכיש
.שדחה ףלאה תסינכ תא ונייצ םימומע םיקוקיז ימער .ךומסה רפכב
Millennium night IN THE VILLAGE
םוליצה רתא ,ןויריימטרופב רוקיב
םוינלימה ליל ברע ,'ריסאה' לש

:סלייוו לש תורייתה תכשל
Wales Tourist Board

לחה םירדח .ןויריימטרופ ןולמ
:הלילל דנואפ האממ
Portmeirion Homepage

.ילאוטריווה ןויריימטרופ
:בטרהל אלב רפכב רקבת ךכ
Virtual Portmeirion

תדוגאמ ןיידע הנהנ 6 רפסמ
Six of One :הליעפ םיצירעמ

:ןוידה תצובקב תופוכת תולאש
The Prisoner FAQ

שדקומה ,לאה יראל לש ורתא
The Prisoner :הרדיסל

הסינכל הרזח