All Quiet on the Western Front
ןורחאה םויה ברע .ץראה םורדב םייתרקוי תוחפה םיסיסבה דחא לע רומשל דובכה יל היה ,םיאולימה תועובש ךשמ
םש האצמנ האילפה תיברמלו - סיסבה ילייחו םיאולימה ישנא רובע תואנקויד ,יתקפסהש לככ ,יתנכה ,רורחשה רקובבו
הזב םיאבומה םיקתועה תנכהל הניקת םוליצ תנוכמ
Patrik and Ziona
ל"מחה תלייח ,הכרב הנויצ איה ינאיל קירטפ לש ודיצל תיבונה היפהפיה
Keren David
התיא קדצהש ששוח ינאו ,הז םושירמ הצורמ התיה אל ןרק
Jeremy and Riki
וקנראבש התנומתמ - שירקא יקיר םע ,תרושקתה שיא ,ינותיז ימר'ג
Sahar Noy
תיביטרופס חורב האצותה תא לביק אוהו ,דויצה לע תוכדזהה ךלהמב הזפחב יתמשר יונ רהס תא
הסינכל הרזח