Prohibition in Damon Runyon
,"שבויה קוח" הקירמא לש תירבה תוצראב ופקתל סנכנ ,תוצח תעש ,1920 ראוניל 16-ב     
קיפסה ,1933 תנשב ולוטיב דע .םיפירח תואקשמ תריכמו רוציי רסואה ,הקוחל 18-ה ןוקיתה
םירכינ םידספהל ,תיטילופה תרמצה תובאתסהל ,ןגרואמה עשפה לש ותיילעל םורגל רוסיאה
ולוכש םלועל ורבע וא וקתוש ,ורוועתהש ,םיחרזא לש לודג רפסמ תלערהלו סמה תכרעמ לש
תסורפ ךרד ןנוסש האיפק-תעינמל לזונ וא ,םיקפקופמ תורוקממ תואקשמ תייתש לשב בוט
.םחל
השענ ןהבו ,קרוי-וינב ןוינאר ןומייד לש תוירופה ותריצי תונש םג ויה שבויה תונש     
,היתשב זא טעמל הטנ ומצע ןוינארש ףא .םיטרסה ינפלוא ידי-לע רזוחמ רפוסל ןופלד יאנותעמ
התיה תמאב הזילע וא תחכיפ המכ דע םידיעמ םהו ,לוהוכלא לש ףירח חוחינ וירופיס םיגופס
."תוזילעה םירשעה תונש" לש הקירמא

ןוינאר ןומייד
ןטהנמב ימוקמ ןותע ךרועל ,1880 רבוטקואב ןאינור דרפלא םשב דלונ ןוינאר ןומייד     
המילקאש ,ודרולוקבש ולבאופ לא החפשמה הרקע םינש עבש ןב ותויהב .סזנק תנידמבש
לש אירבמה הריוא םג םלוא .ומא לש תפחשה תלחמ לע לקי ,םיאפורה וחיטבה ךכ ,שביה
ורסמנ תונבה תשולש .הנש התוא ףוסב הרטפנש ,םאל עישוה אל ,ברעמב קחרה ,ולבאופ
תוחפ רתונ ןוינאר .תימוקמה האבסמב ונוגי תא עיבטהל שרפ באה וליאו ,תונמוא תוחפשמל
.הנש םישולש ץקמ ,ןיע ףרהל אלא ויתויחא תא דוע האר אלו ,ושפנל רתוי וא
הרורב היטנ תולגלו ,וריע לש ברעה ןותעב בותכל ןוינאר לחה ,הרשע-שמח ול תאלמב     
רדס לש ודי הקילחה םג זא ."דש" ,"ןומייד" ויוניכ תא ול ונקה םימילש םיינרזפה תוללוהה ייחל
יאנותעה ךישמה ,"ןוינאר ןומייד דרפלא" ,הז םשב .יתפרצה ותחפשמ םש תא התונשב ,סופדה
יטנטסטורפל קר" .ורצקל טרופס ןיזגמ ךרוע טילחהשכ ,1911 דע ויתודובע לע םותחל ריעצה
.ףעזב הלה למלמ ,"תומש השולש שי
סייגתהו וליג תא ןוינאר ריתסה ,תיאקירמא-תידרפסה המחלמה ץורפ םע ,1898 תנש יהלשב     
ףוסבל רשכוה ,ריעצה והארמ לשב וקסיסנרפ-ןאסב הליחת ראשוהש ףא .ב"הרא אבצל
.םימודאה תורואה עבורב ,הלינמב ונמז רקיע תא הליב םש ,םיניפיליפה לא חלשנו ןרצוצחכ
רחאלו ,יחרפ-יחראו םידוונ לש בר-ברע תייוולב ודרולוק לא וכרד השע ,הקירמאל ובוש םע
טרופס תושדח םש רקיסו רוונדב ףוסבל עקתשה ,םינותיע לש לודג רפסמב יערא-תודובע
הקירמאב תוחרופו ויה תולועש תולודגה תותיחשה תוישרפמ המכ םגו טפשמ ,עשפ ,תוליכרו
.האמה תישאר לש
תבכרב היתש לילמ וררועתהב רבעש הליהבמ היווח םג ומכ ,1911 תנשב ויבא תומ     
תא תיתועמשמ תונשל ןוינארל ומרג ,וינפ תודעומ ןאלו םשל עיגה דציכ עדיש אלב ,תרהוד
םג הנש התוא .ףירח רוחש הפקב הרמה הפיטה תא ףילחהו קרוי-וינל רבע אוה .וייח תוחרוא
ןומייד תאו ןיילא-ירמ תא ול הדלי רשא ,רוונדב ריכהש הרבח תבתכ ,ןגא ןלא תא ,השא אשנ
.ןבה
יצורימו תואבסמה ,הלילה ינודעומ לא ןוינאר תא טרופסה תובתכ וליבוה הרהמ דע     
םיסופיטו םירמהמ ,םירטסגנאגו ,דחוימה םנונגס תאו תיקרוי-וינה הגעה תא ושכר וירופיס .םיסוסה
תיטנמור הלטצאב םארקלו בושל ידכב םהיתולילע תא ול רפסל ונהנ םירחא םיקפקופמ
הלחה ,תיב-תרקע ייחב הלגרוה אלש ,וזו ,ללכ טעמכ שגפ אל ותשא תא .םיימויה םינותיעב
תלפלופמ הידרפס תינדקר תרבחב הארנ ןוינאר רבכ היה תע ,1928 תנשב .הניע סוכב תתל
סרה דע היתשל הרכמתה םש ,ליווסקנורבל הידלי םע הבזע ,"ףסכומה ףכפכה" ןודעוממ
.םינש שולש ץקמ התמו התואירב
תא שוגפל האבש ,דנרג-לד הישירטפ םשב תינידנולב הריעצ התיה "הידרפס" תינדקר התוא     
רובע החילש המותיה הרענה השמש ,ןכל םדוק םינש עשת .1925 תנשב קרוי-וינב ןוינאר
םירמהמ רפסמ תרבחב ומע השגפ ,וישעמ תא רקיסש ,ןוינארו ,הליוו ו'צנפ ידרפסה דדושה
הדליה .(ססקטבש וסאפ-לא לומ ,הדנרג-וירה רהנ לע) זראו'ג לש םיצורמה לולסמב םיאקירמא
,רזנמה לש רפסה-תיבל התמשרה ימד תא םליש ןוינארו ,תינדקר תויהל אוה המולח יכ הרמא
,ותלימב דמע התע .קרוי-וינב וז ןיעמ הדובע הל ןגראי בותכו אורק דמלת םא יכ וחיטבהב
.קרוי-וינ תייריע שאר ,רקלוו ימי'ג ידי-לע ,םיינשה ואשינ ותשא תומ ירחא םירופס םישדוחו
תירבה תוצראב לודגה לפשה ימיב .תררחסמ החלצהל ןוינאר לש וירופיס רבכ וכז וז תעל     
עשפה שאר ,הנופאק לא תא וידידי ןיב הנמו ימאימבו קרוי-וינב םיתב קיזחה ,ךלמכ ןוינאר יח
("פמיג-הל םאדאמ" יפ-לע) "דחא םויל תרבג" םע הגיגחל דווילוה םג הפרטצה 1933-ב .ןגרואמה
לש םתסרגו תבכוכל לפמט ילריש תא השעש "ןטק ןוברע" םהב ,וירחא םיטרס לש הרושו
רמזחמל "םד ץחל"ו "ןוארב הרש לש הילידיאה" ודבוע םימיל .הראה'וא הכיסנל ולטסוקו טובא
."תוכיתחו םישנרב" חילצמה
רבעש חותינו ,ןורגה ןטרסב הקל אוה .ותמקנ תא ןוינארב ןושיעה לטנ הנומשו םישמח ליגב     
לכל ןטק הביתכ חול תאשל היה גהונ ךליהו ןאכמ .רובידה רשוכ תא ונממ לטנ םינש שש ץקמ
םויב רפסמ םימעפ םידגב ףילחה ,יתייפכ ןרדנגכ םסרפתנ תונורחאה וייח תונשב .הנפ רשא
טייחה לא ץופקל שקיב ,ותטימל קתורמ רבכ היה תע ,םינורחאה וימיב .םירסירתב םהמ הנקו
.םילמג רמצ ליעמ ןימזהלו
הנש ותוא הבזעש ,הישירטפ ,ותשא .1946 ,רבמצדל 10-ב ןטרסה תלחממ רטפנ ןוינאר     
דסומב ותומ רחא הזפשוא ,יראמ ,תבה .השוריה רקיעב התכז ,רחא רבג תבוטל ןכל םדוק
ותודבאתה דע ,ןוטגנישווב יאנותעכ רפסמ םינש דבע ןבה ןומייד וליאו ,לוהוכלאמ הלימג
.1968 תנשב
Damon Runyon at work Runyon in the Denver Press Club
,ריעצ יאנותעכ ןוינאר ןומייד :הלעמל
.רוונד לש תונותעה ןודעומב
.קרוי-וינב ןותעה תכרעמב :לאמשמ
ירבעה םוגרתה
ךכב ךישמהש דיחיה םלוא ,תירבעל ןוינאר לש ויבתכ םוגרתב םחוכ תא וסינ םירפוס רפסמ     
.רואנ תא ימרכ םירפסה תאצוה ילעבמ ,ימרכ רזעילא היה החלצה לש יהשלכ הדימב
תחנזומ תונח תדבוע יל הרפס ךכ - תיצוביקה העונתה תוינרפס ינפל אשנש האצרהב     
תידוהיה הדגירבב ותוריש תעב ,ןוינאר תא הנושארל ארק דציכ ימרכ ראת - םישמושמ םירפסל
קפונש טלאוטה ריינב רומח רוסחמ ררש הדיחיה תואנספאב יכ ,רבתסמ .יטירבה אבצה לש
.םהיתוחפשמ םהל וחלשש םירפסה ןמ םיפדב שומיש תושעל גהנמל םהל ועבק ולאו - םילייחל
ורפס היה רפסה .יתמחלמה ץמאמל םורתל בריסש רפס רדחל ורבח קיזחה ,ימרכ לש ותעתפהל
לש התמקנ לע ,תוינדגובה ויתושנו זירזה דיוייד לע הנושארל ימרכ ארק ובו ,ןוינאר ןומייד לש
םינמרגה יבשב ישמה ריבא לש ויתולילע לע ,ןויסמה תדיסח ןוארב הרש לע ,הרוחשה סרולוד
.ידמל שפורמו שוחכ םילותח רוג אלא וניאש ,ןיעה םותש ינו'ג לע םגו
תאצוה לש 'תפומה ירפוס' ףסואמ קלח וויה ימרכ לש ומוגרתב םינושארה םיכרכה תשולש     
לע עבטומ בהזומ הנפד רזש ,םעטב םיבצועמ םירפס :('תוש תא ימרכ - םימיל) רואנ תא ימרכ
לש ןנגוסמה ומוגרת .ביבא-לתב ןמפיל תא דלישטור וידוטס לש ותכאלמ ,הרוחשה םתכירכ
החיטבהש החלצה ,ירבעה רוביצב ןוינאר הל הכזש החלצהל תוביסב הנורחאה וניא יאדו ימרכ
םה הירתוכש ,הרדסה תא ומילשה ,לקד תאצוהב ,םיאבה םיכרכה תשולש .ויבתכמ דוע םוסרפ
יוודורבל הרזח ,(1958) תחאל הנומש ,(1954) םיחושק םיסופיט ,(1953) תוכיתחו םישנרב
ןורחאה הז טקלב םירופיסה ןמ השולש .(1970) ןפוחה אולמו (1968) םירבגה ריע ,(196?)
ימרכו ,םינושארה םיכרכב רבכ ומסרופ (ןיעה םותש ינו'גו פמיג-הל םאדאמ ,רספסה תפיטח)
ףא ,הדסמ תאצוה לש סיכ-ןורפסב בוש וספדוה םירחא םירופיס העבש .שדוחמ םוגרתב םאיבה
.םגרתמה ותוא לש שדח םוגרתב םה
רסוח לשב ילוא .יחרזמ תאצוהב ,תינש םינושארה םירפסה תשולש ומסרופ ,1987 תנשב     
האצוהה המסרפ אל ,דיקפתל ץרמנו ריעצ ךרוע תסינכ לשב אמש וא ,תוריכמה ןמ ןוצר-תועיבש
,תוילאימולשב םיכורע םיכרכ ינש הסיפדה אלא - תירוקמה םתנוכתמב םירפסה ראש תא
.תימויה תונותעל ןוינאר בתכש םיעטק םע דחי ,ומסרופ רבכש יוודורבה ירופיסמ טקל םיללוכה
ונונגס םושמ ילוא ,ירוקמה םוגרתה לש תויחהו רשועה תא םירפסה ןושל הרסח ,רעצה תיברמל
ךותמ טפשמ שיחמהל יושעש יפכ ,תותרשמל ןמור לש רהוזה לכב ןחינש - הרדסה ךרוע לש
:"ןוינאר תיבל הדגהה" תרתוכה תחת ,םירפסב ,םיקלח ינשב ,הללכנש ןוינאר לש היפרגויב
דע ילכה תא אלממה חצה לזונב ההבו הרידקה ךותל סרחה דכמ םימה תא קצי ןאינור דרפלא"
הבשחמב תדקמתמ ותעדות תא אצמו הנישה ירוק תא וינפלמ קלסל ץמאתה אוה .קדסה םוקמ
"…ישונא שגר לכ ללושמ ,שידא ,רק ,ףוקש רמוח הזיא .םימה :הרזומה
Runyon watches Kentucky Derby Shirley Temple and Adolphe Menjou in Little Miss Marker, 1934
.1934 תנשמ טרסב לפמט ילריש .םיצורימה רספס לצא חכשנש "ןטק ןוברע" :ןימימ
.יקאטנק לש יברדה יצורימב ןוינאר :הלעמל
שבויה קוח
וידעצ תא שבויה קוח השע ,ןוינאר ןומייד ומכ .לוהוכלאב אלא ,ןנקסע םימב אל םלוא     
הרסאש ב"הראב הנושארה הנידמל סזנק התיה ,וז הנשב .1880 תנשב סזנק תוברעב םינושארה
הנידמ וז התיה .קוחל ץוחמ לא חזרמה יתב תא האיצוהו ,היתולובגב לוהוכלא תריכמ וא רוציי
תילידיא הרבח תונבל ושקבו םיחרזאה-תמחלמ רחאל הב ובשיתהש ,םיקודא םיטנטסטורפ לש
תולודשו ,עורפה ברעמה תואבסמ לא תורזנתהה תרושב תא ואשנ םה .הלותבה עקרקה לע
תלצהל ארונה ברקה" לא ואצי ,היתשה תונברק ןמצע וארש ,יטילופה חכה תורסח םישנה
שמח ועספ 1890 דע .(סרגנוקל הריחב תוכז םישנל 19-ה ןוקיתה הנקה 1920-ב קר) "החפשמה
.יחרזמה ףוחבו ןוכיתה ברעמב ,סזנק תובקעב תופסונ תונידמ
,ודרולוקבש ולבאופ ,ותודלי ריע תושנ לש ןתדמעב ןוינאר רכזנ ,"םיימש ידיב" ורוביחמ עטקב     
:םיעושעש-יתבו תואבסמל עגונה לכב
קפס לכ אלל רבדה הארנו ,ברעמב קחרה ,ונלש הקיתעה ריעב תוריחבה תנוע העיגמ דחא םוי     
.ריעה תושארל רחבהל דמוע סמיי'ג קוידאמראמ םשב דחא שנרב יכ
ריע שאר דעב יהשלכ םוש-תפילק םינתונה ונלש הקיתעה ריעב םיחרזאה םה םיטעומ ,הנהו     
אלא ,והשלכ םלתשמה יונימ הז ןיא ירהש ,רומאה סמיי'ג קוידאמראמ וניא דוע לכ - רחא וא הז
-ןקזב טשוקמ ,בוצעו ךורא ףוצרפ לעב ,םלועה ינקתמ םתואמ דחא אוה הז סמיי'ג קוידאמראמש
.וינפוא לע בוכר ריעה ינפ לע טטושמ אוהו ,םייחל
םאש החטבהה ךמס לע ריעה תושארל ותודמעומ תא עיצמ ןנד סמיי'ג קוידאמראמ ,ךכל ףסונ     
םינוטיקה לכ תאו דראיליבה תורואמ לכ תא הנושארו שארב רגוס אוה - הז דיקפתל רחבנ אוה
םוימ ונלש ריעה יחרזא םיפסאנ םהב ,םירקה תואקשמה יקפלד תאו ,םירגיסה תויונחב םיירוחאה
.םע לאשמ תובקעב ,םלוכ חזרמה יתב לכ ונלצא םירגסנש
םהש ןמזה לכ תא םתיבב םירבגה ולבי - דימתלו תחא ריעב םירגסנ הלא תומוקמ םא     
ריעב םישנה לכ דצמ האלמ הכימתל םיכוז הז גוסמ םירובידש ןבומכו ,תורואמ ןתואב םיזבזבמ
ימלואב הדימה לע רתי האנ יוליב םילבמ םירבגה יכ תואצומו תולקוש ןהש ןויכ ,ונלש הקיתעה
רבג תוארל הז ירה התיירב עבטמ תאנוש השאש רבד ךל שי םאו ,םירגיסה תויונחבו דראיליבה
.םימיענב ונמז תא הלבמה והשלכ
ןהיתודועתב דייטצהל תורכוז ןה םא ,הריחב תוכז תולעב ןה ונלש ריעב םישנהש רחאמ ,ןכבו     
רואל רקיעב ,המ יהי ולו תוריחבב הכוזה אוה סמיי'ג קוידאמראמ וליאכ רבדה הארנ ,דעומ דועב
והנהש ,םיטיהרה רחוס סביר ק'ג אוה ,ונממ ץוח ,ותודמעומ תא שיגמה ינשה שנרבה יכ הדבועה
.תוצילעהו תוללוהה תא רתויב בבחמה שנרבכ לכל עודי סופיט
,םהילע תובוהאה תורואמה לש ןתריגס ששחמ טעמ אל םיגאדומ ונלש םיחרזאה יבוטש ןבומכ     
ףרחלו תבשל אלא םהל רתונ אלו ,הז ןודינב יהשלכ הלועפ ךרד אוצמל םיחילצמ םניא םה םלוא
ןלוכ םישנה תופיסומ ןכ - ותוא ףדגלו ףרחל םיפיסומ םהש לככו ,ןנד סמיי'ג קוידאמראמ תא ףדגלו
.םלועמו זאמ ןעבט אוה הזכש ןויכ ,וירחא תוהנל
םירגהמה לש היתשה יגהנמ .דבלב םישנל ןיינע תואקשמה רוסיא דוע היה אל 1893-ב םלוא     
רחא תוהנל רתויו רתוי םיבר ועינה ,השדחה תויונמדזהה ץרא לא ורהנש ,הפוריא תוצראמ
תשוחת ירודח םיקסע-ישנא תצובק ."יאקירמאה םייחה חרוא לע ןגהל" וארקש ,תורזנתהה תועונת
הבג ,ב"הרא יבחר לכב םידרשמ קיזחהש ףוג :"תואבסמ דגנ הגילה" תא ויהואב המיקה ,תוחילש
טנופודו רלפקור ,דרופ ומכ ןוה יליא .הלומעת רמוח לש תובר תונוט ץיפהו ישדוח יונמב תומורת
חיטבהש דמעומ לכב הכמת "תואבסמ דגנ הגילה" .הכרעמל םלקשמ דבוכ אולמ תא וליטה
דעב ןלוק תונידמ הרשע-עשת רבכ ואשנ ,1916 תנשב סרגנוקל תוריחבבו ,ותנידמ תא שביל
.שבויה קוח
ןמ ורענתה תולשבמה .דחאתהל ולשכנ םלוא - הנכסב תואקשמה תורבח וריכה רחואמב     
:םהינש ןיד תא הצרח םלועה תמחלמ ךא ,"ילזונ םחל"כ הריבה תא וגיצהו םישקה תואקשמה
וגצוה םינמרגה םילשבמה וליאו ,"ימואלה ךרוצה לשב" תוקקזמה לע האובתה הרסאנ הליחת
16-בו ,תורזנתהה תועונת לש ןנוחצנ םג היה המחלמב ןוחצנה .תחשומו עצב ףדור ,ישימח סיגכ
קוחה דגנכ םירגהמה םילעופה תומוהמ .הקוחל 18-ה ןוקיתה סרגנוקב רשוא ,1919 תנש ,ראוניל
סנכי הנש ךותב :וידגנתמ לע ללוגה תא ומתס ,תיסורה הכפהמה ןמ תלהובמ ץראב ,שדחה
ועיצה ףא םירע רפסמ .רתוי הרוהט ,רתוי תירסומ ,רתוי הבוט הקירמא ארביו ,ופקותל קוחה
.רצעמה יאת תא הריכמל
:(1899 ,וגאקיש) "רפושה" ןואטבמ דריב קנרפ לש ורויא :ןימימ
אל בוש ,הקשמ תעפשה תחת עשפ םדא עצבמ רשאכ"
ןויסנה םושמ תאז .וישעמל יארחא היה אל יכ ןועטל ןתינ
הקשמ קצויהו ,וצצופי - הפרש-קבא תיצמה יכ ,ונדמלמה
וגעל םיבר .המטשמו ןודז יערז וחומ אלמנ - ונורג דרומב
תעל הארונה ותותימאב וחכונ ךא ,לילה תוצחב הז טפשמל
ישעמ תא םתוארו ,תוצירפו לובינ לילמ םררועתהב ,רקוב
.תוינחצרה םהידי
."בל ,גכ ילשמ .שירפי ינועפצכו ךשיי שחנכ ותירחא
Carrie Nation
,"תוקפאתהל ירצונה םישנה ןוגרא" תרבח ,ןשיינ יראק :הלעמל
הכלה הירבד השממו - סזנקב האבסמ לכ ץפנל הרדנ
- ןידל האבוה אל םלועמ ,תובר םימעפ הרצענ יכ ףא .השעמל
.תויקוח-יתלבה תואבסמה םויקב האדוה היה ושוריפש
A Night's Work: Frank Beard's illustration from The Ram's Horn, 1899
שדחה םלועה
וייחל תורישי עגונה ןיינע והז :ןוכיתה חרזמב תירבה תוצרא תוינידמל שבויה קוח המוד ןיא     
"ךל םעני" ילרא'צ לש ותאבסמב ,"ןדקרה ןד לש דלומה גח" רופיסב .יאקירמא לכ לש םייטרפה
:ויפנכב ןמזה אשונש תורומתב תוגונ ןוינאר רהרהמ ,יוודורבה ינפ לע
בוחת ינאו ,דלומה גחל םדוקה ברעב רבכ םידמוע ונא םצעבו ,דלומה גח אבו ברקתמ ךכו     
ילרא'צל ול לחאמ ,47-ה בוחרה ברעמב ,"ךל םעני" ןייטשנרב ילרא'צ לש הנטקה ותרואמב
.םח שגומה ,"יר'גו םוט" יורקה הקשמה ןמ ומע םגולו ,דלומה גחל ילוחיא בטימ תא "ךל םעני"
וב םדקל הנידמה יחרזא לכ לע םינש ינפל לבוקמה ,הנפוא-קיתע הקשמ אוה הז "יר'גו םוט"     
םיברש ךכ לכ הבר הביח ,ונמזב ,הז הקשמ בבחתמ םצעבו ,השדחה הנשהו דלומה גח ינפ תא
תמיגל לש וז הרטמל קר ןווכמב תדעוימה האצמה אלא ונניא דלומה גח יכ םינימאמו םיבשוח
.רקיעו ללכ תקיודמ ,הלילח ,הנניא וז הנומאש ףא ,"יר'גו םוט"
המיגל ומכ תיתמא גח-חור תריציל רתוי קהבומ יעצמא ןיאש ךל רפסי בר-יב-רב לכ םלוא     
-חור ןיא בוש ,הנפואה ןמ "יר'גו םוט" ותוא אצוי זאמ יכ םיבר יפמ עמוש ינאו ,"יר'גו םוט" לש וז
.םינושארה םימיה לש החמש ללכל םעפ ףא העיגמ תירבה תוצראב גחה
קוקז התא הז הקשמ תנכהלש ךכב הצוענ הנפואה ןמ "יר'גו םוט" אצוי הללגבש הביסה     
לכה םיזירכמ - תירבה תוצראב יקוח-יתלב םורה תויה םויבש ןבומכו ,רחאו הז רבדלו ,םורל
לכהש הקשמ אוה םורהש םושמ תאזו ,אוה ףא יקוח יתלב הקשמ בשחנ "יר'גו םוט"ש
.הלא םימיב וגישהל םישקתמ
ומעט ןיא המ םושמ םלוא ,םור אלל "יר'גו םוט" םמצעל ןיכהל םיחרזאה םיסנמ המ ןמז ךשמב     
לכ טעמכש ךכ ,םימודקה םימיה לש הזילעה גחה חורמ המואמ דוע ליכמ "יר'גו םוט" ותוא לש
ןויכ ,האילפ םושמ ךכב ןיאו ,חור-חפמבו שפנ-טאשב "יר'גו םוט"מ םהידי תא םיכשומ םיחרזאה
ןיכהל לוכי הנושאר הגרדממ גזומ קר ,תמאה ןעמל .ללכ םידלי קחשמ הנניא "יר'גו םוט" תנכהש
תרוכשמ "יר'גו םוט" תנכהל החמומ טחוס - יקוח יתלב וניא הז הקשמש םימיבו ,תואיכ ותוא
.דואמ הנוגה
ןויכ ,ונלש "יר'גו םוט"ב םורב הלילח םישמתשמ ונניא יכנאו "ךל םעני" ילרא'צש ןבומכ     
-יקסיוו אוה ונלש "יר'גו םוט"ב םילהומ ונאש המ .יקוח יתלב רבד הלילח תושעל םיצור ונניאש
ונאש ןויכ ,ךומסה תחקרמה תיבמ אפור-תארוה יפ לע לבקמ "ךל םעני" ילרא'צש ,םירועש
םעני" ילרא'צש יקסיווב הלילח שמתשהל םיליוא ונניאו ,הזה "יר'גו םוט"ה תא תישיא םימגול
.ויתוחוקלל רכומ "ךל
סגומ קוד ידי לע המותח "ךל םעני" ילרא'צ ידיל העיגמ רומאה יקסיווה תיינקל אפורה-תארוה     
הקול ילרא'צש הרקמב ,ומצע ילרא'צ לש ןורגשה תלחמ דגנ הז הקשמ תמיגל לע ץילממה ,ןקזה
דגנ רתוי הבוט הפורת ךל ןיא יכ רמואו ריהצמ ןקזה סגומ קודש ןויכ ,ןורגשה תלחמב םעפ יא
ותרואמל אב ומצע ןקזה סגומ קוד ,םצעב ."יר'גו םוט" חסונב יושעו לוהמ ,םירועש-יקסיווכ ןורגשה
"יר'גו םוט"המ הפורת-תונמ המכו המכ ונורגל קילחמו ,םירהצה רחא תעשב ,"ךל םעני" ילרא'צ לש
.ומצע-ולש ןורגשה ינפב סירתכ ,םיניכמ ונאש
םרוג לוהוכלאה יכ וסרג רשא - ןקזה סגומ קוד לש ותעדל םיקלוח ויה יכ ףא ,םנמא     
השרה - תוקונית תתומתלו םיעוגפ םידלי תדלוהל ,הליפנה תלחמו קותיש ,תמיימ ,הרגדופל
םיכרצל לוהוכלא לש הסכמ (18-ה ןוקיתה תפיכאל םידעצה תא עבקש) "דטסלוו קוח"
האופרה עוצקמו ,תונוישר ףלא םישש הז ךרוצל וקפנוה רוסיאל הנושארה הנשב רבכ .םייאופר
תואקשמ תנבלהל לבוקמ ילכ ושענ "יאופר יקסיוו" לש תויוות .םידקת תרסח החירפ עדי
-קמע תווחבש ולעפמ תרצותב ,סומייר 'גרו'ג ןידה ךרוע לשמל גהנ ןפואה הזבו ,םיחרבומ
.םידבוע ףלא םישולש קיסעהש ,יטנאסניס ,תוומה
ןיי קיזחהל ושרוה םינברו םירמכ .קוחל דיחיה גייסה היה אל ,האופרה יברועל ,הז רושיא     
הקוויש היה רתומ .םירטיל ןוילמ השולשב םייתנש ךותב התלע שדוקה ןיי תכירצו ,תד יכרצל
.םיחירבמה תורישב ויה תוחיכש הריב תויאשמש ךכ ,לוהוכלא זוחא יצח תב הריב לש
- ןיי וא הריב רצייל חרזא לכ השרוה השעמלו ,תילכלכ הבטהכ - רדייס רצייל ושרוה םיאלקח
ישעמ תואקשמב רספסל ולחהו שוקיבל ונענ םיבר םיחרזא .תימצע תכורצתל - ותלוכי בטימכ
ןיב הנטק הזוחאב לשמל ,תירפכה הקירמאב אוצמל לכונ הלאכ םיריעז םיקסע לש עפש .םהידי
רופיסב ,הי'גרו'ג תנידמבש ליוונוסק'ג ריעה ןמ םירטמוליק םישמחו האמ ידכ ,םיחושא תושרוח
:"ץוב תצק"
הקיתעה החפשמה תזוחא איה-איה הקלחה הצקבש םירכיא-תברוח התואש רבתסמ     
-ירוזאב םיררוגתמה ,םידעומ םינופלדכ םילגתמ הירוהו ,דראגרויב הלואיב סימ לש תללוהמהו
והנה "דראגרויב" םשהש ןויכ - "דראגרויב" אלו ,"ןוסנב" םמשו תורוד הזמ וללה חושאה
קרוי-וינל העיגמ איהשכ ,"900-ןודעומ"ב היתועפוה ךרוצל המצע הלואיב סימ לש התאצמה
.הלש הנבמה תא הווארל םש גיצהל הליחתמו
לוכי ןנד ף'גו ,ף'ג םשה תא אשונה רגובו לדוגמ חא םג תיבב ץרוש הלא ינשל טרפ…     
הזש ךכ ותוא לוהמלו ימוקמה-יקסיווה-תלוספ תא תווסהל ותוצירחב ,שממ ןואג בשחיהל
לער עיפשמש יפכמ רתוי התושה לע הערל עיפשהל אלב ,רבד לכל שממ-יקסיוו ךפוה
םושמ המוד ומעט ,רכוס-ינקמ ללכ ךרדב יושע םהה םירוזיאב לשבתמה לזונה .ליגרו עצוממ
.דירחהל ינלטק הקשמ בשחנ אוהו תוינוכמ-קלדל המ
תא ןוינאר ינפל ותונתב ,יניווט סאיבוט דיעמש יפכ ,הינבליסנאפ תנידמבש סקאב זוחמב וא     
:"דירחמה סאיבוט"ב סמיוו הרובד סימ לא תבזכנה ותבהא השעמ
,םסרופמ רטסגנאג תויהל לוכי ינניא עודמ" ,יל ריבסמו יניווט סאיבוט ףיסומ ",תעדל הצור איה"     
,םהלש םיענכשמה תרזעב לאמש לעו ןימי לע םיחרזא םיקחומו םשו הפ םיטטושמה םישנרבהמ
לשמל ומכ - םייטנאמור םיארנו ,הרטשמ-ירותפכו םיאקיטילופ לא הפצוחב רבדל םיזיעמו
יל רמוא ",ךיניע ומב תוארל לוכי התא לבא ,טפאר 'גרו'ג וא ,יינגאק סמיי'ג וא ,ןוסניבור .'ג דראודא
- לדנוו רטושהש חוטב ינא ,תרחא וא ךכ .הלאכ תויומדל םיאתמה סופיטה ינניאש" ,יניווט סאיבוט
םיחושקה םישנרבהמ דחאכ סומסאראב גהנתהל יל ריתמ וניא ןפוא םושב - ונלש ריעה-רותפכ
.וללה
שפשפ יקרועב םרוזש יפכמ םד רתוי יב ןיאש הזירכמו סמיוו הרובד סימ תצפוק ,ךכל יא"     
,טבירט ו'ג יורקה שנרב לש ותרבחב תצרוש איהו" ,ויתורצ תא יניווט סאיבוט םכסמ ",ססוג
רדחב ,תחרבומ הריב ריעה ירוחבל רתסב רכומ הז ו'ג .סומסאראב תוירגיסה תונח לעב
הנופאק לא תחא םעפש ןעוט אוהו ,ר'גני'ג-ץימל רתוי המוד המעטש וליפא ,תונחה לש ירוחאה
ונניא הז טבירט ו'גש ענכושמ ינא" ,יניווט סאיבוט יל חיטבמ ",תישיאש וליפא ,'וללאה' ול רמוא
".לודג ןרקש אלא
,הנופאק לא לש ותרוחס הניא יאדו טבירט לש ליווגנזה תריבו ,אוה ןכ םנמאש רעשל שי     
.דבלב סמיוו סימ יניעב אלו ,יתנפוא המ-רבדל עתפל השענ עשפה םלוא - םיה ךרדב העיגמה
,עונלוקה יכסמ לע םיחושק םירטסגנאג םימלגמ טפאר 'גרו'גו יינגאק סמיי'ג ,ןוסניבור דראודא
ןוה תואקשמ תחרבה המירזמ התע :שממ םייחב םהומכ םיגהונ םייתימאה םתומד-ינב דועב
.םחור לע הלועה לככ םישועו קוחה ישנא תא םינוקה ,םיעשופ לש םהיסיכל קתע
,ןולקימו רייפ .טס ךרד רבע ,יטנאלטאה סונאיקואה ינפ לע וחרבוהש םילזונה ןמ דבכנ קלח     
תואקשמל הקלסמ ,יתפרצ ןוטלש תחתש ,ולא םייא ושענ 1922-ב רבכ .ב"הרא יפוחל םיכומסה
שדוח ידמ םפוחב ונגע תוניפס ףלא םינומש .םידנקה תואקשמה ירחוסל תבאוש ןבאו םיחרבומ
םיחאה ומכ ,ןוה יליא .םיקירה הינפמשה יזגראמ דוע םייונב םהילע םיבר םיתבו ,ושדחב
.טסמ תלצבחה" ןמ עטקב אורקל ונא םילוכי םתודוא ,םייא םתואב ,זא םפסכ תא ושע ,ןמפנורב
:"רייפ
ק'ג יל רפסמ) 1924 תנשב דוע ,הברה ןמז ינפל רייפ .טסל עיגמ ינא הנושארה םעפב     
,ןדע ותחונמ ,"סובה" ןהו'ג לש םיירחסמה וינינעמ המכ לע חקפל םשל אצוי ינאשכ ,(סטראה'וא
רקיעב ,תירבה תוצראב רתויב תורחבומה תורוחסה לש םינאוביה לודגל איהה הפוקתב בשחנה
בקע תללוחתמה תחתורה תחלקה תאו ,"סובה" ןהו'ג תא רכוז ךדוע ילוא .יקסיווב רומאה לכב
המולהמ תבשחנ ותקיחמו ,טלחהב יבויח סופיט והנה "סובה" ןהו'ג ,רוציקב ?טיורטדב ותקיחמ
.םיחרזא המכו המכל הארונ
תוארל בייח ךניאש תיבמופ ןאכ ריהצהל ינירה ,וז רייפ .טסב םעפ ףא ההוש ךניא םא ,ןכבו     
-החוכש םישנרב לש בשומ-תדוקנ אלא וניא םוקמ ותוא לכש ןויכ ,והשלכ דספה םושמ ךכב
,דנלדנואפוינ תברקבש עלוסמ ףוח ךרואל םיבבוגמ םינינבו תותקיב לש המירע ןיעמ ,לאמ
בורל .המש עיגהל תנמ לע אצוי התא ןינמ בושח אל ,תרחא וא ךכ םשל עיגהל ךל השקו
ותניפסב רייפ .טסל דרויו לשלתשמ ימצע ינאש םגה ,הינאב ,סכאפילאה למנמ םשל םיעסונ
ןמ תובית ףלא םניעטמ ונא הכותל רשא - המש "דואמ" - "סובה" ןהו'ג לש תיטרפהו הריהמה
.דלומה גח ינפלש תולודגה תוריכמה תארקל ,רחבומה
תרומת תשמושמ הקירי יצח ךל תתל ןכומ ינניא רייפ .טס תא האור ינאשכ הנושארה םעפב     
.ונלש םיקסעה ףנעב םיבר םישיא יניעב דואמ דואמ בשחנ הז ןיעמ םוקמש םגה ,ולוכ קסעה לכ
,יתפרצה לגדל םצעב תכייש וז רייפ .טס םלוא ,יהשלכ בל תמושתל יואר הארנ וניא םוקמה
אוה לבוקמ גהנמש רבתסמו ,תמאב םיתפרצ םבורש ןויכ תיתפרצ םירבדמ היבשות לכ טעמכו
ןיב םש-יא אלא ,אפוג-תפרצב םיאצמנ םניא םה םא וליפא ;תיתפרצ אקוד רבדל םיתפרצה לע
.םיגדה תורייש
Medicinal alcohol prescription form
.יאופר לוהוכלאל םשרמ ספוט :הלעמל .םירועש-יקסיוו ,םעה ןושלב ,ארקנ הז יאופר לזונ .Spiritus Frumenti :ןימימ
Medicinal Whiskey
תוזילעה םירשעה תונש
החוור היתשה .יוודורבה ינפ לע שגרוה אל לוהוכלאב שממ לש רוסחמ יכ ,ןבוי ולא לכמ     
,המצע פמיג-הל םאדאמ ידיב ןה הגוהנ איה "פמיג-הל םאדאמ" רופיסבו ,הרבחה תובכש לכב
:המע וביטיה אל םינשהש
איה הלש הדיחיה תיחולחלהו ,השבי ריצח-תמולא אלא הנניא פמיג-הל םאדאמ תמאה ןעמל     
פמיג-הל םאדאמ תא האור ינא הנש הרשע שש וא שמח ךשמ .ןי'גה קובקב ךותמ האבה וז
תרכומ ,םישמחה בוחרל דע םיעבראה בוחר ןיבש רוזאב תלחוז וא ,יוודורבה ינפ לע תטטושמ
תיצחמ אלל תחא םעפ ףא התוא האור ינניא וללה םינשה לכבו ,םיחרפ וא ,םינותע םימעפל
ודיב לוטיל םעפ ףא חרוט וניא שיאש ןבומכ .השארב הינשה ותיצחמו ,התביקב ןי'ג קובקבה
הלא םינותעש ןויכ ,וריחמ תא הל םלשמ אוהש רחאל וליפא ,תרכומ איהש םינותעהמ דחא
םיחרפ םתואב םג ןידה אוהו ,רבעש עובשה לש הלאמ וליפא םימעפלו ,לומתא םוימ בורל םנה
ונממ ךילשמ תירישעה הרדשב ןרבקהש םיחרפה גוסמ םהש ןויכ ,םהילע ופכ חינמ וניא שיאש
.דואמ םיעגוימ םיחרפ םנה בורלו ,הרובקה םות םע האלהו
לש רתויב רחבומה קלחב תרדוהמ הרידב קיזחמה ,ןוסרמא .ב יינדור ומכ םדא םגו     
:ודי הנממ ךשומ וניא ,"לטוה-ייראבראמ"ה
תויומכ ונממ הנוקה שנרב ,זירזה דיוייד לש רתויב םיבוטה ויתוחוקלמ דחאש רבתסמ     
תועיבקב ומצעל רכושה ,ןוסרמא .ב יינדור הנוכמה סופיט והנה ,תרפושמו תחרבומ הינאפמאש
ןנד ןוסרמא .תישמחה הרדשב ,הרומאה הרואמבש םירדחה הרשע וא העשת תב הרידה תא
.תיחצנה וקיח תשא םע - תוחפל - וא ,ותחפשמ םע דחי ,טרופוינב רשא ותיבב ץיק ותוא הלבמ
וקנרא תא ףולשל הלק ודיו ,יוודורבה בחורלו ךרואל רתויב עודי ףוצרפ והנה ןוסרמא ותוא
לכ לע רתויב ביבח והנהו ,רחאו הזכ עושעש רחא דימת שפחמ אוהו ,םשלו ןאכל רלוד לגלגלו
הינאפמאש ול רכומ הלהש ןויכ ,זירזה דיויידל טעמ אל הדות בייח אוה תאזל ףסונ .םיחרזאה
זרבמ ואצומש הקשמ ול בוחתל דימת םיסנמ וז הכאלמב םיקסועה רתיש העש ,רתויב הנוגה
הפיה וסחי תא הבר הכרעה ךירעמ הז ןוסרמאש ךכ ,רתויב יקנ אל זרב םימעפלו ,ינוריעה םימה
.םהלש םיידדהה רחסמה יניינעב זירזה דיוייד לש
:ריעה ילותחמ דחא וליפא הרמה הפיטל רכמתמ ,"ןאיליל" רופיסב     
יקסיוו תצק דימת להומ ינא טועפ רוג ונדוע הז ןאילילשכ" ,דראליוו ריבסמ ",ןיבמ התא"     
- בהוא ינניאש םושמ ןהו ,ויקרועב םדה ץורימ תא שיחהל שקבמ ינאש םושמ ןה ,ולש בלחב
ןאיליל ןיא ןושארה ןמזב ,םנמא .יפגב יורש ינא ןכ םא אלא תודיחיב יקסיוו םוגלל - ךל עודיכ
ךפוה ףאו ,הקשמל לגרתמ אוה ףוסבל םלוא - בלחה ךותב - יקסיווה חיר תא רתויב בבחמ הז
ןאיליל לגוסמ ףוסבלש דע ,תונמה תא םעפל םעפמ ול לידגמ ינאו ,םימתבו תמאב וירחא ךורכ
תובורק םיתעל ,םצעב .חוניקל-בלח אלל םג ,דואמ הנוגה יקסיוו תמיגל וברקל לשלשל ןנד
ילש ןאילילש הלגמ ינא עתפל - ךכו ,דוע שקבמו ללימו רזוחו ,בורל הקשמ הז ןאיליל אבוס
תא לבקל חרכומ אוהו ,םהה םימיב ימצע ינומכ ,הנקת-אלל עבשומ ןייתש ,דעומ-רוכיש ךפוה
גהונו ,םיבלכ דוצל אצוי אוה הכלהכ אלמתמ ןאילילש ירחאו ,המ יהיו ולש יקסיווה תנמ
.תולדגבו בל תוהבגב
הרפהמ םלעתהל דוע ןתינ אל ,תובוחרב ןיי-ימולה דועמל םיליחתמ םילותח רשאכ ,ןכבו     
ןיב םמצע םה םינמנ ףא ילואו ,ןיע הנממ םימילעמ םירטושהש ןיבהל לקנ .קוחה לש הטוב הכ
תורחא תונידמו ,קרוי-וינ תנידמ הטילחמ 1923-ב .תואבסמה לש םיעובקה ןהיתוחוקל
דרשמ לש תילארדפה הרטשמה ידיל הריבעהלו ,שבויה קוח תפיכאמ רענתהל ,היתובקעב
,רוכזכ ,ליעפמה - ןייטשנרב ילרא'צל תמייוסמ תומיענ-יא ותעשב םרגש השעמ ;רצואה
:"תומולחה בוחרמ זור"ב רפוסמכ - "םאהגניג קדנופ" המשו ,47-ה בוחרב הנטק הגזמימ
הנכמ אוה התוא ,48-ה בוחרב ,תססות רתוי הברה הרואמב "ךל םעני" ילרא'צ קיזחמ םינפל     
םישבלתמ וללה ;דואמ םיחושק םירותפכ השולש ולצא םיעיפומ דחא הליל םלוא ,"ןילקרטה"
םשלו ןאכל םיפנפנמ םה ךכ בגאו ,חטשב שיש רחאו הז ןינע םיקסרמו ולש "ןילקרט" ותוא לע
.תואקשמה יאלמ לכ תא תונמדזה התואב םימירחמו םיענכשמב
הליל ותוא העיגמה הרובח אלא ,םיימוקמ םירותפכ םניא השולשהש רבתסמ ןכמ רחאל     
םעני" ילרא'צ לש הרואמהש ,ןבומכ ,םיעדוי םניא ונלש םירבגה ריעב םירז םתויהמ ;ןוטגנישוומ
םיקסרמו אוהה "ןילקרט"ה לע םישבלתמ םה ךכל יא .תואקשמ-תמרחהל תדעוימ הניא "ךל
.הליגר הגזמימ םתס וז וליאכ שממ ,תלזונה הרוחסה תא םיפסואו לכה
,אופיא ,עדוי ינאו ,םאהגניג-דב תליבח תונמדזהב הנוק הז ילרא'צש תעדל דמל ינא ףוסבל…     
םיקסעב חותפל ידכ "ךל םעני" ילרא'צל ול שורדש המ לכ .תוליעפל רזוח אוה רצק ןמז דועבש
,םצעב .יתימא יקסיוו לש תויוות םיאשונה םיקובקב רפסמו תונוליול דב םידראי המכ - אוה
טשקל בהוא אוה ללכ ךרדב םלוא ,תונוליוה-דב ילב םג םיקסעב חתופ ןנד ילרא'צ תא רכוז ינא
ןאכ ריהצהל ילעו ,תיתיב הריווא תוחוקלל קינעהל תנמ לע וז הרוצב ולש הרואמה תא
.עוצקמב "ךל םעני" ילרא'צ ומכ ןיא ,תונוליו תנכהב םירומא םירבדהשכש
יטועמ םינכוסה .רקיעו ללכ תותיחשה הטעמתנ אל תילארדפה הרטשמה תסינכ םע םלוא     
יללכה עבותה ,יטראוד יראה תא ףא הללכש ,םינומלשה ילבקמ תמישר לא ופרטצה רכשה
,תונושמה םהיתושופחתב ועדונש ,'תימס ומו ןייטשנייא יזיא לש םתוריסמ .תירבה תוצרא לש
דעו ריעל ועיגה זאמ ןמזה קרפ תא דודמל היה גהונ ןייטשנייא .בצמה תרמוח תא השיגדה קר
ןוטגנישווב .תוקד 11 - גרובסטיפ ,תוקד 17 - הטנלטא ,תוקד 21 - וגאקיש :הקשמ אצמש
הקשמ תינומה גהנ ול עיצה סנילרוא-וינב .רטוש לואשל וילע היה - המימת העשל קקזנ הריבה
,תואבסמ ילעבו םיחירבמ םיפלא תשמח ומו יזיא ורסא םינש שמח ךשמב .תוינש 35 ךותב
רתא ,"21 ןודעומ" לע םיצרמנה םינכוסה וטשפ רשאכו ,קקרה יגד אלא הלא ויה אל םלוא
ןמ עטקב ."שדחמ תונגראתה ךרוצל" םדיקפתמ רתלאל ורבעוה ,ההובגה הרבחה לש יוליבה
:ןבומכ ,יודב םש תחת - הז יתרקוי ןודעומ ןוינאר ראתמ "הלודגה הירטמה"
ינא המו ,קרוי-וינ ירוכיש לש םירחבומה םיגוחל קר החותפה תרדוהמ הרואמ אוה "23 ןודעומ"     
בייחמה קסע אוה ,ףורגיאה ןגרמא ,יוק-קמ "רדייפס" תרבחב הלא תוליגר יתלב תוביסנב השוע
תועשב םירישע םיסופיט םיפסאנ וב רשא םוקמה והנה "23 ןודעומ" ותוא .טרופמו ךשוממ רבסה
תונמ םילסחמו קפלדה לא םינעשנ וא תונחלושל ביבסמ םיצבור ,ברעה וא םירהצה רחא
םירומאה תוחוקלל ףסונ ;גוס ותואמ םירחא תונוזמו ,"שטוקס" וא ,"דנושאפ דלוא" לש תושודג
זילע ללכ ךרדב בשחנ ףונהו ,ןיעל תומיענ תוכיתח ינימ לכ עבק השעמ "23 ןודעומ"ב תוצרוש
שוגפל תווקל רשפא וב רשא םלועב ןורחאה םוקמה והז םלוא ,םימתבו תמאב עשעשמו
.יבו יוק-קמ "רדייפס"ב
היתשה תפיגמב המחלמל םידעצ לש הכורא הרוש ועיצה תורזנתהה תועונת לש םידיסח     
תונחמ תיינב ,ןבולמ לזרבב םנומיס ,תויסנכה ןמ םינייתשה יודינ :תירבה תוצרא תא הדקפש
אל ,תוחפל ,ךכב .םילערומ תואקשמ לש הצפהו הקסלא ףוח לומש םייטאולאה םייאב רצעמ
,לגופמ להוכ לש תוריעז תויומכ תייתשמ תוומל שיא 11,700 ולערוה 1927 דע :ךרוצ היה
לש היתש לשב ,ןיעה תיתשרל וא חומל ,הרדשה טוחל ךיפה-יתלב קזנ ולבס םירחא םיברו
דיי םירבדה תא םימכסמש יפכ ,תיפוסוליפ חורב ולא םינוכיס ולביק תוירבה .יליתמ להוכ
ליבשב" רופיסב ,ןקובוהבש תידנלוה הגזממב ,תבש-יאצומ לש יוליבב "רוויעה" ינבו "ןטקה"
:"רבח
,תופיכה יקסעל רשקב ויחא םע הארתמ "ןטקה" דייו ,ןקובוהל ,םהינש ,אופיא םיאצוי םה     
ררבתמ הרהמ דע ךא ,הבוט הריב םוגלל ידנלוה ותוא לא "רוויעה" ינב תא לטונ אוה ןכמ רחאלו
להומ הגזממה לעב שנרבהש ןויכ ,תיתמא הניא וליפא ילואו ,ךכ לכ הבוט הניא הריבהש םהל
,לודג דחא שאר באכ הלוכש הריב יהוז רבד לש ופוסבו ,םינושמ םילזונ ינימ לכב התוא
תונולת םיעימשמ םניא "ןטקה" דייו "רוויעה" ינב ,םרב .םירחא םיניינע המכו המכ תפסותב
הריב-רסוח רשאמ המכ יפ הבוט הלוהמ הריב םתעד יפלש ןויכ ,הלוהמ הריב רבדב תואחמו
.הביקה אולמ אופיא םימגול םהו ,טלחומ
Miss Alice Wilson toast the new year, 1925 Officials destroy liquor at the Brownsville customs house, December 20, 1920
םיחרבומ תואקשמ תדמשה :ןימימ
.ססקט ,ליווסנוארב לש סכמה-תיבב
.1920 ,רבמצדל 20
תיסוכ המירמ ןוסליו סילא סימ :הלעמל
.1925 ,השדחה הנשה דובכל
לודגה לפשה
םויב .םנסרל ידכמ תותחשומו ויה תושלח קוחה תויושרו ,םיניירבע ידיב ונתינ קנע יקסע     
ויונימ תא אדוול ,םיתבה תוגג לע םיפלצ הנופאק לא ביצה ,וגאקיש תייריע תושארל תוריחבה
אציו ,"יטנאלטאה סונאיקואה ןמ רתוי בוטר" תויהל יולגב חיטבהש - ןוספמות ליב לש דיקפתל
תוקולחמ םג ,וזכ תואיצמב .םירטסגנאגה ןוטלשל התוא וריתוהב ,ותריחב םע דימ ריעה תא
:"הנקזה הכיתחה" תשרפב ראותמכ ,רתויב ליעיה ןפואב ויה תובשוימ תויקסע
רשג תא תינוכמב תרבועו ןילקורב יבשותמ הצובק תאצוי ,דחא ףרוח לילבש רבתסמ     
והנה ןנד סנאלו ,ןאוג-קמ סנאל תארקנה תוישיא לצא תודידי לש רוקיב ךורעל הנוכב ןטאהנאמ
.רחסמה םלועב דואמ חילצמ שנרבכ יוודורבה יבשות לכל עודי חרזא
תואבה םינשה ךות חילצמ ןאוג-קמ סנאל ותואש ,יוודורבה ינפ לע דחא הפ םכסומ ,םצעב     
הזיא ןוסא ול שחרתמ אל םא ,הנידמה לש םינאוביה ןיב רתויב לודגה רחוסה תדמעל עיגמו
םיחולשמה םתוא רקיעב ,םיחרופכ םילוע ןנד סנאל לש אובייה יקסע .יהשלכ הנואת וא ,אוהש
אצויכ לכו ,הינאפמאשו ,יקסיוו ןוגכ ,לוהוכלא לע םיססובמה םילזונה יניממ תורוחס םיליכמה
שנרב וניא ומצע אוהו ,הדנקבו תירבה תוצראב םיניוצמ םירשק ןאוג-קמ סנאלל ול שי .הזב
זילע ויפואו ,רתויב הארמ-הפיו ריעצ סופיט והנה ומצע סנאל ךכל ףסונ .רקיעו ללכ הטוש
אוהש העשב ידמל ריהז ירחסמ שוח הארמ אוה ןיא יכ םינעוט םיבר יכ םא ,דימת חדובמו
תורוחסה ינאובימ דחא והנה "רושה" י'גנא םג .ןילקורבמ ,"רושה" י'גנא לש ולגר תא קוחדל הסנמ
ותואב םירחא רחסמ יקסע המכב ול הזירז ודי םג ןכו ,ןילקורבב ורחסמב חילצמ אוהו ,וללה
ןיינעתמ וניא ןאוג-קמ סנאל םרב .דושו תונטחס אלא םניא ויקסע יכ םינעוט םיבר יכ ףא ,רברפ
אוה ןיאש אלא ,רתויב בושח הסנכה רוקמ ודידל םיוהמ םניא הטיחסה יקסע םגו ,תודידשב
יבשות לש םתאנהל - ץראל ץוחמ תאבומה ותרוחס רחבמ תא עיצי אל עודמ הביס לכ האור
קחודו ןאוג-קמ סנאל םק ךכו .ודוסיב לוהוכלאש המ לכ לש םילודג םיבבוחכ םיעודיה ןילקורב
לידגהל בורל הסנמה ,י'גנא לש וזמ רתוי הבוט ותרוחסש םג המו ,"רושה" י'גנא לש ולגר תא
.הזב אצויכ לכו זרבהמ םימ תרזעב ולש ישדחה רוזחמה תא
תודידי לש רוקיב ךורעל תנוכתמה הרובח התוא ינבמ דחא והנה "רושה" י'גנא םינפ לכ לע     
יקומ תארקנה תרחא תוישיא הרומאה הצובקה הליכמ "רושה" י'גנאמ ץוחו ,הז סנאל לצא
,"שפשפה" דיק הנוכמה ישילש שנרב םתאו ,ןילקורבב דואמ םסרופמ סופיט אוה ףא ,סקאמ
ינא - ידידל יכ ףא ,טעמ אל החיטבמ תוישיא תאז לכב בשחנ םלוא ,ךכ לכ םסרופמ ונניאש
.תוביסנה לכב ,ידמל החוד העבה ופוצרפ לע אשונ "שפשפה" דיק ותואש דימת ןעוט
,סנאל לש העובקה ךרדה ךרואל םהלש תינוכמב םיגהונ ןילקורבמ םיחרזא םתוא ,ךכו…     
ירודכ המכ ויפלכ םיחלשמו סקאמ יקומו "רושה" י'גנא םיזרדזמ - וינפ לע םיפלוח םהש העשבו
העש התוא .םהלש הנקה יצוצק םיענכשמה ךותמ די רחאלכ םינווכמ םהש ,דואמ המח תרפוע
ץפוקו ,תויריה עמשל להבנ ןאוג-קמ סנאלש הווקמ אוה ילואו ,ולש קשה תא "שפשפה" דיק ןיכמ
,הלילח םוי ןב אקוני וניא ןאוג-קמ סנאל ,םרב .תבנראכ ,חותפה קשה ךותל קנזמו היבו הינמ
םמורתמ אוה ,ורועב דחא בקנ ףא בקנמ וניאו ודיל ףלוח תרפועה לש ןושארה רטמהש ירחאו
,ינשה הרבעב ומצע תא אצומו ,העש התוא לכ הדיל דעוצ אוהש המוח םינבל רדגל לעמ גלדמו
םיצרו ,תינוכמה ךותמ "שפשפה" דיקו ,סקאמ יקומו ,"רושה" י'גנא םיצפוק דימ .הלודג רצח ךותב
ולש ילכה תא וישכע םירמ סנאל אהי ןפ ששחמ הב תוסחל ידכ ,המוחה רדגה לא חוכ לכב
.םיחרוא סינכמל תואיכו ,הדימ דגנכ הדימ םידחא םירודכ םהב חלשמו
.תושומח תויפונכל הכרעמ הדש ושענ ב"הרא ירעו ,חרופכ היה הלוע ןגרואמה עשפה     
,1929 ,שודקה ןייטנלו םויב .םיצוציפ 115-ו ,הדבל וגאקישב חצר ירקמ 367 ונמנ 1928 תנשב
לש וישנא םכותמ השש ,םיחובט םירבג העבש אצממל ריעה העזעוז ,2122 קראלק בוחרב
לע תפסונ המולהמ התחינ ,הנש התוא רבוטקואל 17-ב .הנופאק לא לש ובירי ,ןארומ "סגאב"
.תוזילעה םירשעה תונש לש ןרהוז תיילשא תא הצפנ טירטס לווב הסרובה תסירק :הקירמא
.בערמ ותמ םישנא ,הקירמאב םישולשה תונשב
הדדנש ,"ךל םעני" ילרא'צ לש ותרואמב ונא םיבושי בושו ,דלומה גח ול אבו רזוח הנהו     
וליפאש רבתסמ התע םלוא ."םיפוצח םישנרב השולש" רופיסב ,49-ה בוחרה הצק לא התע
תמיגלל םיקוקז םיחרזאב םיבוטה םגו ,לודגה לפשה לש ויתוכלשהב םישח תואקשמה יחירבמ
:דודיע
ילרא'צ לש הנטקה ותרואמב קפלדה דיל בצינ ינא דחא ףרוח םוי לש םירהצה רחא תעשב     
.םירועש-יקסיווב רכוס-ישיבג לש תבורעת יברק לא חיגמו ,49-ה בוחרה ברעמבש "ךל םעני"
םיתעל קרו ,המיגלה רחא םיכורכהמ הלילח ינניאש ןויכ ,ידיד יבגל רתויב עיתפמ השעמ והזו
.םהשלכ םיילוהוכלא תואקשממ םועטל םיכסא רתויב תורידנ
שיגרמ ינא ,םירהצה רחא םוי ותוא ,ילרא'צ לש ותרואמל לשלתשמו עיספמ ינאשכ םלוא     
"ךל םעני" ילרא'צ וליאו ,האבו תברקתמה תעפש לש ץמשב הקול ינאש ןכתיי ילוא וליאכ
-יקסיווב םייושע רכוס-ישיבגמ תעפש-ץמשל רתוי הבוט הפורת ךל ןיאש םוקמב וב יל ריבסמ
.לאמש לעו ןימי לע םיקדיחה תא תלטוק וז תבורעתש ןויכ ,םירועש
הנמ תופוקתהו םינמזה לכב ותרואמב קיזחהל דיפקמ "ךל םעני" ילרא'צש ררבתמ הרהמ דעו     
תונמ רפסמ דימ יל ןתונ אוהו ,םייופצ יתלב תופיגמ-ירקמל ,תעפש-דגנ-הפורת התואמ הנוגה
אוהש ןויכ ,יתא אתוצב הפורת-תונמ המכ אוה ףא עלובו ץפוק והירה השעמלו ,רמוח ותואמ
גואדל בייח ןוגה חרזאו ,רבע לכל םיקדיח-יננע יביבס ףידמ יננה ילוא - תעדל ןיא יכ רמוא
בוט רתוי הברה ונמצע תא שוחל םיליחתמ ונינש ,ןכאו .הכמל האופר םדקלו ומצע תואירבל
יורקה דחא שנרב אל םא המינפ לחדזמ ימו תלדה תחתפנ העש התואו ,תומיגל המכו המכ ירחא
.ןוסנאווס ידנולב
ריהב רעיש לעב ,והבג םישטניא ינשו םילגר שש ,המוק הבג סופיט אוה הז ןוסנאווס ידנולב     
םינאוביה דחאכ םינש הזמ וינפל ךלוה ומשו ,םלראהמ ואצומ ;תודורו םייחלו ,שקה עבצמ
למע תונש רשעמ הלעמל ידנולב שידקמ ,םצעב .יטנאלטאה סונאיקואה ינפ לע רתויב םילודגה
אוה ןיא וללה םינשה לכ ךשמבו ,רחאו הז םוקממו ,הדנקמ קרוי-וינל תלזונ הרוחס תאבהל
םידממב עוצקמב קסועה ןאובי יבגל ,ליגר יתלב גשיהל בשחנה רבד - דחא ןולשכ ףא לחונ
.ןנד ידנולב לש הלאכ םיבחרנ
רפסמ םוגלל ןכומ אוה םא ותוא לאוש ינאו ,ידיל קפלדה לא שגינו עיספמ הז ידנולב ,ןכבו     
דימ ריהצמ ידנולבו ,ילרא'צ םעו יתא ,םירועש-יקסיווב םייושעה רכוסה-ישיבג תפורתמ תונמ
ימי זאמ ךורכ אוהש - ונל ריבסמ אוה ךכ - ןויכ ,ישיא גונעתו בר דובכ ךכב הארי אוהש
,ןורגה יקמעמל תוסוכ רפסמ אופיא םיקילחמ ונא .איהש הרוצ לכב רכוס -ישיבג ירחא ותודלי
םיחתפתמ םיירחסמה וינינעש יתווקת תא עיבמו ,ויקסע לע ידנולב תא ךכ ידכ ךות לאוש ינאו
.ודיב הפי םילועו
םלוע תא בזועו סומידב אצוי ינא" ,ךכ לע ןוסנאווס ידנולב יל בישמ ",םיקסע לכ יל ןיא"     
".רחסמה
-ישנרב לכ .החרבהה יקסעב ןוממ דוע ןיא" ,ונינזאב ריהצמו ידנולב ךישממ ",ךכל ףסונ…     
לעמ דרפנ ינא הלק העש ינפל קר .םהיניב יכונא םגו ,םלוכ .הטורפ אלל םיטטושמ תואקשמה
,םילודג השמחו םירשע ריחמב הנוב ינאש תיב ותוא ;םלועב ילש ןורחאה שוכרה-חתנ
-הראלק סימ לש התרבחב ,םוקמ ותואב יתונש תא םייסל הוקמ ינאש םימיב ,יטיס-קיטנאלטאב
ינא וליא" ,רמוא אוה ",ןכא .ינממ תפדנתמו חרביו-תלולג המצעל תלטונ איהש ינפל ,בוק לב
רחסמ תיב הזיאב ןבז-דיקפ יננה םויכש םה םייוכיסה ,בוק לב-הראלק סימ לש הירבדל בל םש
רסירת יצח םע ,110-ה בוחר הלעמב הקותמו הריעז הריד וזיאב יל ררוגתמו ,םירבג ידגבל
".רתיה לכו ,יביבס םיצצורתמ םיטוטאז
ןוסנאווס ידנולב לש הבהאה רופיסש ןויכ ,ומע חנאנ ינאו ,הקומע החנא ידנולב עימשמ ךכ לעו     
.יוודורבה ינפ לע הפי הפי העודי השרפ והנה בוק לב-הראלק סימ םע
תא איבהל האנ ךרד אוה תבזכנ הבהא רופיס םלוא ,הטורפב האמ שי םירובש תובבל     
,בוק לב-הראלק סימל ,הל חלוש ידנולב :וננינעל והשלכ עגונ אוהש םג המ ,רמג ידיל םירבדה
,הזב אצויכ לכו תוצבושמ תודעצא ,םולהי-תועבט
שנרב ידימ תורקי תונתמ לבקת אל איהש תרמואו הזירכמ בוק לב-הראלק סימ םלוא     
לש ופסכש - תרמוא איה ךכ - ןויכ ,ינטשה םורה תחרבהב קסעתמה שנרב רקיעבו ,והשלכ
יפלכ אוש תמשא יהוזש יפ לע ףא ,קוחה לע הריבעמ ודיל אבה םימד-ףסכ אלא וניא הז שנרב
תא רידסמ אוה - ךכל ףסונו ,יטוקס יקסיווב אלא ,םורב םלועמ קסעתמ וניאש ,ןוסנאווס ידנולב
.רתויב הבידנה ךרדב קוחה םע וינינע
היורקה ריעב םשמ יא ,דואמ הקודא החפשממ האב בוק לב-הראלק סימש ךכב אוה ןיינעה     
םיכסמ ינא ימצעשכלו ,רורא הקשמ אוה םורהש התודלימ תדמול איהו ,ויהוא תנידמבש ןורקא
המא הל תרמוא ךכל ףסונ .לייטקוק ךותל ילוא ףטפטל שיש טעמ םור ותואל טרפ ,התעדל
םישנרבהמ רהזיתש ,קרוי-וינל תאצויו התיב תא תבזוע איהש ינפל ,בוק לב-הראלק סימ לש
ןויכ - הורפ-יליעמ ןיעכ - םימוד םיעוצעצו םימולהי יטישכת הל עיצהלו אובל םילולעה
.תותפל םיסנמה ,םימורע םישחנ קפס אלל םה ,בוק לב-הראלק סימ לש המא תרמוא ,וללהש
ריכזמ ינאו ,לכ-רסח ותויה לע ןוסנאווס ידנולבל יתופתתשה ישגר תא עיבמ ינאש ןבומכ…     
ונא דימו ,וייח םוחתמ בוק לב-הראלק סימ לש הנדבא רכזל שממ םד תתוש יבלש ןכ ומכ
רחא הזב וללה םינינעה ינש ייחל םירועש-יקסיווב רכוס-ישיבג לש הפורת-תונמ רפסמ םימגול
יהוזש ןעוט אוה הכו הכ ןיבו ,ולש רכוסה-ישיבג רצוא תא "ךל םעני" ילרא'צ םייסמ םיתניבו .הז
,רכוס-ישיבג אלל םירועש-יקסיוו אופיא םימגול ונאו ,יקסיווב ולא םישיבג בברעל הרתי החרט
.רקיעו ללכ לדבהב שח ינניא ימצעשכלו
Capone consulting his lawyer St. Valentine's Day Massacre, 1929
.1929 ,שודקה ןייטנלו םויב חבטה :הלעמל
.וטילקרפב ץעונ הנופאק לא :לאמשמ
רבד תירחא
העשת .וגאקישב הנופאק לא לש וטפשמ תא רקיסש ןוינאר ןומייד הז היה ,םייתנש ץקמ     
הרשע-תחאל ותוא ןדו סמ תוריבעב עשפה ןורב תא עישרהש ,טפשמה ךשמנ דבלב םימי
17-ב םיינוקאלה ויחוויד ןורחא תא ןוינאר םתח םהב ,ןוסרקליוו טפושה לש וירבד .רסאמ תונש
לש תותיחשה ןמ הקירמא לש השפנ העקנ יכ םידע ףלאכ םידיעמ ,1931 תנש ,רבוטקואל
:שבויה תפוקת
ןוסרקליוו טפושה .יאכז וא םשא הנופאק םא טילחהל ,םתכשלל וסנכנ םיעבשומה רסירת     
הרוש ףוריצב תאזו ,םהידיל הז טפשמב הערכהה תא םירהצה רחא 2:41 העשב םויה ריבעה
.תוארוה לש
יקסעמ ויתוסנכה לע םיסמ ימדב רלוד ףלא 215 ול בייח הנופאקש ןעוט םאס םכדוד     
תרוונביל תדוצמב אלכה תיבל ותוא בוחתל ,ךכ םושמ ,שקבמו ,וגאקישב ולש םירומיהה
.םינש םיתשו םישולשל דעו תחא הנשמ לש הפוקתל
וז המשאב השעמל הדוה ומצע אוהש םגה ,המשאה תא החיכוה אל העיבתהש ןעוט לא     
;ולש הסנכהה יסמ רבדב ןתמו אשמ ומע להינ םאס דודה לש וגיצנ רשאכ ,הנש ינפל המצע
וז התיה .םיתש וא הנש ךשמל "אידג דח"ל תכללו תודוהל ןכומ לא היה תונמדזה התואב
םע חקמה לע דומעל לוכי ךניא") וזה העצהה תא עמששכ ,ומצע ןוסרקליוו טפושה לש ותרעה
.הנופאק לש יחכונה וטפשמל האיבהש ,(דמעמ ותואב רמא ,"ילארדפה טפשמה תיב
רוסיא תונקת לכ תא לטבמה ,הקוחל 21-ה ןוקיתה סרגנוקב רשוא ,1933 ,רבמצדל 5-ב     
תצפהל תוידעלב לביק ,לשמל ,ידנק ו'ג) םייקוח םירחוס ושענ םיחירבמה ןמ םיבר .תואקשמה
תואקשמ חירבמ לש בוצעה םפוס רואתב .תובוחרה ןמ םלענ אל עשפה םלוא ,(ןי'ג ןודרוג
הירוטקיו-תבכרמ תא הגהנב "הראה'וא הכיסנה" תשגופ םתוא ,םייסנ ,הריב תיאשמ לשו ,סומידב
:תישמחה הרדשה לא קראפ-לארטנסה ןמ הלש הקיתעה
תעשב הכרדל תמדקתמה הריב-תיאשמ לש וז העפותב ליגר יתלב רבד םוש ןיאש ןבומכ     
עגרב םלוא ,שבויה יקוח לש םלוטיב םוימ ,יקוח רצומ תכפוה הריבהש ןויכ ,וז ןיעמ רקוב
תינוכמ עתפל העיפומ - הראה'וא הכיסנה לש הירוטקיוה לא תברקתמ הרומאה תיאשמהש
הב םיבשויהמ דחאו ,תיאשמה דיל תמלוב וז תינוכמו ,המדאה ךותמ וליאכ תחמטצמה הנטק
.רוצעל תיאשמה-גהנ לע דקופ
,השעמה תעשב רבד יצחו רבד ךכ לע םיעדוי םניא םיינשה היעסונו הראה'וא הכיסנהש םגה     
,שבויה לוטיב רחאלש תואקשמ-דוש לש םינושארה םירקמה דחאל םידע םהירה םצעב הנה
לכ םלוא ,וזה םירבגה ריעב הירוטסיהה תרצונ דציכ םהיניע ומב םיזוח םה תמאה ןעמלו
דחא יכ הזה רחואמה בלשב ררבתמ ןכ ומכ .רתוי רחואמ בלשב קר םיררבתמ וללה םירבדה
קרור'וא אלא וניא הזה ירוטסיהה םידקתה תא עצבמו הנטקה תינוכמה ךותב בשוימה םישיאה
הביסהו ,ריעה לש םייברעמה םיקלחב תובישח בר סופיט העש התואל דע בשחנה ,"ןמשה"
תא לקושו דמוא אוהש ךכמ תעבונ הריבה ןעטמ תא ומצעל סומחל שקבמ אוה הללגב רשא
,ןמוזמב םישרשרמ תואמ ךכו ךכ ןתרומתב ול תואיבמ הריב תויבח ךכו ךכש אצומו ,בצמה
.וישכע אקוד ,דואמ דואמ םירלודה תואמ ןתואל קוקז "ןמשה" קרור'וא וליאו
ךותב שממ עבוטו ,תיאשמה ירבשל תחתמ הפי-הפי ךעמתמ "ןמשה" קרור'ואש רבתסמ…     
תא הלבמה שנרב יבגל רתויב ליחבמ םויס והזש םינעוט םיבר םיחרזאו ,תיקוח הריב לש רהנ
,ןכ ינפל דוע רגפתמ ומצע תיאשמה-סייס םלוא ,םייקוח יתלב תואקשמ תחרבהב וייח תיברמ
ןדבא לע רעטצהל קיפסמ אוה ןיאש ךכ ,ובל ךותמ רשייה תרפוע עילק םיגיידמ םיאפורהו
םייקוחה הריבה-ילעב לע םהילע הקזח - םייחב ראשהל חילצמ אוה םא םלוא ;ולש תיאשמה
.66-ה בוחרה רבעל ךכ לכ הכורא העש םרוזה ,הקשמה ריחמ תא ותרוכשממ ול םיכנמ םהש
Walter's Beer 1945 calendar General Officers of the World's WCTU. Image from Francis Willard's handbook
ךירדמה ךותמ ."תוקפאתהל ירצונה םישנה ןוגרא יניצק" :הלעמל
.ןוגראה תדסיימ ,(זכרמב) דראליוו סיסנרפ לש
םג ולעפש ,סרטלוו הריבה תולשבמ לש הנש חול :לאמשמ
.1945 תנש ,ודרולוקבש ולבאופב
ןוינאר ןומייד :םירושיק
:הפיקמ היפרגויב ןוינארל שידקה רוונד לש לש תונותעה ןודעומ
The Denver Press Club online: The Story of Damon Runyon

:ימויה רוטה ןמ םיעטק ינשו ,"ןדקרה ןד לש דלומה גח" תא ןוינאר לש וטע ירפמ עיצמ הינמסטב רתא
The Damon Runyon Society

:דחוימב סומע תרש לע ,םיעבראה תונש ףוסמ תלשוכ וידר-יתיכסת תרדס ,"ןוינאר ןומייד ןורטאית"
Damon Runyon Theatre in The Old Time Radio Vault FTP

:1950-מ ירוקמה קוהילה עוציבב ,"תוכיתחו םישנרב" רמזחמה ירישמ תואמגוד
Guys And Dolls - A Decca Broadway Recording

:ןווקמה םינותנה סיסבב ,יוודורבה ירופיס לע םיססובמה םיטרסה טוריפ
Damon Runyon in The Internet Movie Database

:ברעמב קחרה ,ןוינאר לש ותודלי ריעב הריבה תולשבמ לע
Pueblo Colorado Walter Brewing History

:ןטרסה רקחל לשטניוו - ןוינאר ןרק
The Cancer Research Fund of the Damon Runyon - Walter Winchell Foundation

שבויה קוח :םירושיק
תטיסרבינוא לש - תוינאידיורפ תויטנ לעב םג םא - הצממו רדוסמ ףדב ,שבויה תפוקתל יפרגלט ןונגסב םיקרפ ישאר
:תוגציימ תונומת ללוכה ,וגייד-ןאס
Prohibition

:תואקשמה רוסיאל שדקומה ףד םע ,היתש יניינעב תוטודקנא ףסוא
Fun Facts about Alcohol and Drinking

:הזילע ז'ג תקיסומב םיוולמ ,ויהוא תטיסרבינוא לש הירוטסהל הטלוקפה ןמ תורזנתהו קופיאל תורוקמ טקל
American Temperance and Prohibition

שדוח ידמ ספדומ רמוח לש תונוט םיעברא 1909 זאמ ץיפה ,ויהוא ,ליוורטסווב "תואבסמ דגנ הגילה" לש האצוהה תיב
:תינוריעה הירפסה הקיפהש ףיקמ עדימ רגאמל סיסב שמיש הזו ,ושדחב
Anti-Saloon League 1893-1933

לע תובר םידמלמו "תואבסמ דגנ הגילה" תא תופוכת ושמיש וירויאש ,יתדה רוביצל תע בתכ ,"רפושה" ןמ תונומת
:שבויה קוח תא הדילוהש םלועה תסיפת
The Ram's Horn

:שבויה תפוקת תויולג
The Vintage Picture Postcard Catalog: Social History, Prohibition

,ראשה ןיב ,ללוכ - 1919-ב דטסלוו קוח ורושיא םוי - רבוטקואב 28-ל סרגנוקה תיירפס הקיפהש "הירוטסהב םויה" ףד
:תורזנתהה תועונת ירישמ לוק יעטקו םיוותל תוינפה
Today in History: Temperance and Prohibition

:תוחדבמ תוטטיצב הוולמו ,טרפה תוריחו קוחב ןדה רפס
Prohibition: a Lesson in the Futility (and Danger) of Prohibiting

:ןיימ תנידמ לש תירוטסהה הדוגאה ןמ היתשה תודלותל תגצמ
Rum, Riot and Reform

:וגאקיש לש תירוטסהה הרבחה יקיתב הנופאק לאו שבויה תפוקת
The History Files

:תירבה תוצרא לש ימואלה ביכראה ןמ 18-ה ןוקיתה לש קתועב ותוא עיקשהל לוקש ,רתוימ רלוד ךל שי םא ,ףוסבל
Milestone Documents

?םויה םה אופיא
:תויתרבח תורטמ לש הרוש ןעמל דוע השוע ,1974-ב דראליוו סיסנרפ המיקהש ,"תוקפאתהל ירצונה םישנה ןוגרא"
The Woman's Christian Temperance Union

:דחוימב ךורא ןיימוד םשב תרדהתמו ,"היתש תויעבל תיאקירמאה הצעומה" םשב םויכ תעדונ "תואבסמ דגנ הגילה"
americancouncilonalcoholproblems.com

:יטרפ הבסה-רדח םויכ שמשמה ,ולש רתסנה תונייה ףתרמב האגתמ ,52-ה בוחרב ,"21 ןודעומ"
21 Club


:םיקלחה השולש תב היזיולטה תקפהב שומיש השענ רמאמה תנכהב
Prohibition: Thirteen Years That Changed America. Atlantic production for BBC Wales and A&E Network
הסינכל הרזח