The Royal Post
יתוכלמה ראודה תוריש
אלמ ,רתאל תופסות לע םינוכדע לבקל ידכ
.הטמל ספוטב ינורטקלאה ראודה תבותכ תא
תא רשאל שקבתת הב ,ךילא חלשת העדוה
- ףרוצמ רושיק לע הציחל ידי-לע המשרהה
.תע לכב התוא לטבל םג רשפאי רושיק ותוא
טנרטניאה רוביח יטרפ תא לולכת העדוהה ♠
.םיקיזמו םינדרט רותיאל - ספוטה חלשנ ונממ
ןהו תשרה ןמ תובותכה תמישרל השיג ןיא ♣
.ישילש דצ לכל ורבעוי אל
.םימדוק םינוכדע ארק ♥הסינכל הרזח