שמתשמל ךירדמ :תומרגוארטס

תיפוקסוארטס היאר
תוידמימ-ודה תונומתה יתשמ חומה ביכרמ ,םלועה לש ידמימ-תלתה לדומה תא
לכ תטלוק ,וזמ וז טעמ תוקחורמ םייניעהו רחאמ .םייניעה וילא תוריבעמש
לדבהה לדג ,רתוי בורק םיטיבמ וב םצעהש לככו ,הנוש הנומת ןהמ תחא
םינוש םיקחרמב עבצא תמרה ידי-לע תאז םיגדהל לק) ןיע לכל סחיב ומוקימב
עובקל ידכ חומה שמתשמ םהב םילכה דחא .(ןיגוריסל םייניעה תמיצעו שארהמ
.תונומתה יתש ןיב הלש היטסה תדידמ אוה ,בחרמב הדוקנ לש המוקמ תא
רס יאקיסיפה ידיב 1838 תנשב גצוה ,תיפוקסוארטסה היארה לש הז ןורקיע
גיצהל ןויערה תא הלעה ןוטסטיוו .תיחופמה איצממ ,ןוטסטיוו סלרא'צ
.דמימ-תלת לש הילשא רוציל הזכ ןפואבו ,ןיע לכ ינפל טעמ הנוש הנומת
תרוצב ונקתוהש תוארמ גוז :תומרגוארטסב היפצל ןושארה רישכמה תא הנב אוה
תונומת יתשמ תחא ןיע לכ ינפל ופקיש ,ןהב ופצשכ רשא ,V תואה
החונ ךרד העיצהש ,םוליצה תאצמה הדלונ רתוי רחואמ הנש .םידדצב ובצוהש
,תושדע יתש תולעב תומלצמ ועיפוה הרהמב .ולא תונומת יתש תא רוציל
תא קיפהל וליפא ןתינ ,םויכ .לופכ םוליצב הכורכה הדריטה תא וכסחש
:רויאב ףלטעה ומכ ,בשחמב ידמימ-תלת לדוממ תונומתה
ARC+ ב יתינבש ידמימ-תלת לדוממ וקפוה ולא תומרגוארטסל תונומתה
תומרגוארטס תוארל דציכ
יעצמא לכ אלל תומרגוארטס תוארל ןתינ םהב ,םינפואה ינש תא גיצמ רויאה
םירטמיטנס 20 תוקחורמ ןה רשאכ ,תונומתה יתשמ האלה טבמה תטסה :רזע
יתש יפלכ םייניעה תבלצה וא ,היארה דקומ ינפל תואצמנו םייניעהמ ךרעל
הפוצ לאמש ןיע רשאכ ,היארה דקוממ האלה תואצמנה ,רתוי תוקחורמ תונומת
תונומתה לומ לא ללחב היהב .תילאמשב ןימי ןיע וליאו תינמיה הנומתב
תמרגנ םא ןבומכ קיספהל שי) תפסכנה האצותל ואיבי ,הרטמב תוקבדו
.(הליחב וא תרוחרחס
בור ,היארה דקומב אלש ןיעה דוקימ לש ישוקה םייק תוטישה יתשב יכ ףא
,םייניעה תבלצה לש הנורתי .רתוי הלק הנושארה ךרדה תא םיאצומ םישנאה
טיבנ םא .ןלדוגב תולבגומ ןניא םישמתשמ ןהב תונומתה יכ אוה ,תאז םע
ןויזחה םג ךפהתי ,תונומתה ןיב ףילחנ םא וא ,הרשי המרגאורטס לע הבלצהב
.ועקשי םיטלובהו ,םיטלוב ושעי םיעוקש םיקלח :ידמימ-תלתה
סמלוה ןנכתש פוקסוארטסה רטסבוו ןנכתש פוקסוארטסה
עייסל דעונש ,תושדע יתש לעב ןקתמ רטסוורב דיוד רס חתיפ ,1849 תנשב
הסריג .םיינרדומה םירישכמה לש סופיטה-בא :תונומתה לע םייניעה דוקימב
םויכ וליפא תרכמנ ,וירחא טעמ סמלוה לדנוו רבילוא הנבש ,רתוי הלוז
,הברהב הלוז תונומתה תספדה םג התשענ ןמז ותוא .תימצע הבכרהל הכרעכ
לע תוספדומ תונומת לש תוגוז .יתנפוא רודיב ןפואל וכפה תומרגוארטסהו
םש ישנא לש םיטרטרופ ,תוקוחר תוצראמ ףונ תוארמ וגיצהש ,ןוטרק תוסיפ
.םינפסאל סכנ ןה ולא תונומת ,םויה .םינוילימב ורכמנ ,תולטרועמ תורענ וא
תומרגוארטס םוליצל המלצמב תזחוא תינאירוטקיוו הריבג
(Anaglyphs) םיעבצ ינשב תומרגוארטס
יתפרצל סחוימ תחא הנומתב המרגוארטסה יקלח ינש בולישל ןושאר ןורתפ
תיכוכז תויפוקש 19-ה האמה לש םישימחה תונשב ןירקה רשא ,הדיימלא'ד ףזו'ג
םיינועבצ םייפקשמ .הקורי הינשהו המודא תחאה ,תופפוח תונומת יתש וללכש
השדעה עבצכ העבצש וז - תונומתה תחא תא תוארל ןיע לכמ וענמ ,להקה שבלש
.המיאתמה
טרסה תא רוציל ידכ וז הקינכטב ןירג-סיירפ םאיליוו שמתשה ,1889 תנשב
.םימוד םיטרס לש לגב וזח האבה האמה לש םירשעה תונשו ,ןושארה ידמימ-תלתה
וכז ,קרוי-וינב ילויבר ןורטאית תכונח דובכל 1922-ב ןרקוהש טרסב
חמשה ףוסה ןיב רוחבל היה לוכי הפוצה :ףסונ שומישל םיינועבצה םייפקשמה
.המודאה הגיצהש יגארטה םויסל ,הקוריה השדעה ךרד הארנש
ינפלוא לש תשאונ הבוגת ,םישימחה תונשב ץרפ דמימ-תלת יטרס לש ינש לג
"הוועשה תיב" הנמנ ולא םיטרס ןיב .היזיוולטה לש האוגה תוירלופופל עונלוקה
יאמבהש ףא ,םינמזה לכב בוטה ידמימ-תלתה טרסל בשחנ רשא ,1953 תנשמ
וב תופצל היה לוכי אלו תחאה וניעב רוויע היה ,סות הד הרדנא ,ולש
תע ,סופדל םג םיעבצ ינשב תומרגוארטסה ועיגה הנש התוא .דמימ-תלתב
"Mighty Mouse" בכיכ הב ,הנושארה תידמימ-תלתה סקימוקה תרבוח העיפוה
הכז הל תררחסמה החלצהה .םיעבצ ינשב "ללח יפקשמ" גוז ופרוצ הילאו
ינכודמ ומלענ וללה סקימוקה ינולעו ,הנשמ תוחפ ךותב העווג שדחה רנא'זה
.םישימחה תונש לש ידמימ-תלתה בהזה רות תא םמיע םיאשונ ,םינותיעה
קוק'ציה דרפלא המיאה ןמוא לש וטרס ,Dial M for Murder (1954)םינמזה לכב בוטה ידמימ-תלתה טרסה ,House of Wax (1953)
היזיוולטב ,תונותיעב רתויב ץופנה גוסה ןיידע ןה םיעבצ ינשב תומרגוארטס
,ןפולצ תוריינ ינשו ןוטרק תרגסממ ןהב היפצ םשל םייפקשמ ןיכהל לק .טנרטניאבו
תוזחל ידכ) הקורי וא הלוחכ תינמיה וליאו המודא תילאמשה השדעה בורל רשאכ
תא .(הננכות םרובע םייפקשמב שמתשהל ןבומכ שי ,םלשומ ןפואב הנומתב
םודאה תא םיריסמ :תמדקתמ תיפרג הנכות לכב רוציל ןתינ ,ןמצע תומרגוארטסה
.תונומתה יתש ןיב םיגזממו ,ןימי ןיע לש וזמ קוריהו לוחכה תאו לאמש ןיע לש הנומתהמ
תרבח לש DepthCharge :ןפדפדל שדח plugin עיצמ ,רתוי וליפא הטושפ ךרד
גיצהל דעונ רשא ,JPS ,שדח הנומת טרדנטס רוציל הסנמ הרבחה .Vrex
:ןהב הפצי ובש ןפואב רוחבל שלוג לכל ורשפאיש ךכ תשרב תומרגוארטס
הטושפ איה JPS ץבוק תיינב .שדחה דמימה-תלת דויצ דעו םייניעה תטסהמ
תונומת יתש תא תללוכה ,JPG טמרופב הנומת יהוז ,השעמל :רתויב
.(ךפהלו לאמש דצב תינמיה הנומתה רמולכ) הבלצהב וז דצל וז המרגוארטסה
םיפוצ ןהב תומרגוארטס ,רוכזכ :תונומתה תכירע לע לקהל הדעונ הבלצהה
.ןלדוגב תולבגומ ןניא ,םייניעה תבלצה תועצמאב
הנשמ תוחפ ךשמנש ןדיע ,סקימוקב דמימה-תלת ןדיע תא חתופ Mighty Mouse
יתימא עבצב תומרגוארטס
.םיעגפנ תונומתה לש םיירוקמה ןהיעבצש אוה ,םיעבצה ינש תטישב ןורסיחה
הדרפהל בטוקמ רואב שומיש :היעבל ןורתפ ןוטרדנא .'ג עיצה ,1891 תנשב
םיטרסו תויפוקש תנרקהל תשמשמה ,ןוטרדנא לש ותטישב .תונומתה ןיב
רטליפ ךרד ,דרפנב תונומתהמ תחא לכ תנרקומ ,אלמ עבצב םיידמימ-תלת
90 לש שרפהב םינווכמ םירטליפה ינש .דחא עצוממ ןוויכב רוא ילג ריבעמה
שומיש תעב .בוטיקה תא לטבמ וניאש ,ףסכומ ךסמ לע ןרקומ רואהו ,תולעמ
קר הפוצה לש ויניעמ ןיע לכ האור ,המוד םירטליפ גוז םיללוכה םייפקשמב
.תחא הנומת
םינוויכב ןיגוריסל םילסקיפה תורוש תובטוקמ םהב בשחמ יכסמ םנשי ,םויכ
היהי ןתינ ןתוא ,וזב וז תורוזשה תודרפנ תונומת יתש וגיציש ךכ ,םינוש
ךסמ לעמ בכרומה חול ,המוד הטישב .תוטושפ בוטיק יפקשמ תועצמאב תוארל
תופלחתמש תונומת גוז םע םואיתב ,ןיגוריסל רואה בוטיק תא הנשמ בשחמה
ןתינ (Alternating Frame) תופלחתמ תונומת לש הגוצת .ךסמה ןונעיר בצקב
רשא ,ילזונ שיבג יסירת ינש םינקתומ םהב םייפקשמ תרזעב םג תוארל
תונכות .ןיגוריסל םייניעה תא ךכב םימסוחו םרז םהב רבועשכ םיהכתמ
.הזכ הגוצת ןפואב םיכמות ,םישדחה םיקחשמהו ם"ביתה
לש ותילגת לע תססובמ ,יתימא עבצב דמימ-תלת תריציל תרחא הטיש
(Pulfrich Images) וז הטיש .1922-מ ךירפלופ לרק ינמרגה םונורטסאה
איהש םצעה וא המלצמה רשאכ ,הנומתה לש תקסופ-יתלב הזוזת לע תססובמ
ןיב ןמז שרפה רוצי ההכ השדעב תחאה ןיעה יוסיכ .ףרה אלל םיענ תמלצמ
יתש תייארל םורגת הז ןמז קרפב הזוזתהו ,םייניעה יתשמ תונומתה תטילק
הידמל המיאתמה) הטישה לש הנורתי .דמימ-תלת לש הילשאלו תונוש תונומת
םישמתשמ ןיא רשאכ יכ אוה (תשרוד איהש העונתה לשב דבלב תטרסומ
.תמלשומ ידמימ-וד הנומת תוארל ןיידע ןתינ ,םידחוימה םייפקשמב
םישימחה תונש תואלפנמ ,ידמימ-תלתה עונלוקה
(Random Dot Stereograms) תויארקא תודוקנמ תומרגוארטס
היפוקסוארטס לע ססבתהל היושע תידמימ-תלת הסיפת יכ חיכוהל ןושארה
,הביטקפסרפ אלל ,תונומת יתש ןיב תודוקנ לש היטסה תדימ לע רמולכ ,דבלב
ץלו'ג .ץלו'ג הלב רוטקודה היה ,םירחא םינמיס וא ראתמ יווק ,םינווג
,ןדבל תועמשמ תורסח ,תויארקא תודוקנ תויושע תוידמימ-וד תונומתב שמתשה
.עקרל (תחתמ וא) לעמ ףצ חטשמ לש תידמימ-תלת המרגוארטס דחי וביכרהש
תועצמאב ,בשחמב ולאכ תונומת לש תוגוז רוציל ןושארה היה אוה ,1960-ב
.לב תודבעמ לש רקיה דויצה
תודוקנמ תומרגוארטסב רתוי םירחואמ םירקחמו ,ץלו'ג לש וירקחמ
,תיפוקסוארטס היארל לגוסמ וניא היסולכואהמ םועז קלח יכ יוליגל וליבוה ,תויארקא
תיטננימוד תחאה םניעש ,םירחא םישנא .יתשרות יגולוריונ םגפ לשב
.תומרגוארטס תייארב םה ףא םישקתמ ,הינשה ןיעב הלק היאר תיעב בקע הברהב
SISGen תועצמאב ''טנרטניא ןטפק'' רובע יתנכה וז המרגוארטס תא
(Single Image Stereograms) תחא הנומת לש תומרגוארטס
המרגוארטס רוציל ןתינ יכ ןויערה תא רלייט רפוטסירכ הלעה ,1979 תנשב
הב תופצל היהי ןתינ רשאו ,דבלב תחא הנומתמ בכרותש תויארקא תודוקנמ
ןבחורש ,תויכרוא תועוצר היושע וזכ המרגוארטס .םייניעה תטסה תועצמאב
ןהמ תחא לכ רשאו (הבלצה אלל בורל) םייניעה יתש ידקומ ןיב קחרמל םיאתמ
םיפלטעה תרושל המודב ,דמימ תלת לש הילשא הנכשה העוצרה םע תרצוי
,ולאכ תומרגוארטס רוציל םירקוח ופיסוה ,תואבה םינשב .ןוילעה רויאב
תידמימ-וד המגודב תויארקאה תודוקנה לש תיסיסבה הדיחיה תא םפילחהב
ןטפק" וגול תא הגיצמה ,הלעמל הנומתה היושע וב ןפואה והז .תבכרומ
תורבטצמה תויטסב ןיחבהל רשפאת ,תקדקודמ הניחב .דמימ-תלתב "טנרטניא
.וידחי תורצוי ןהש ידמימ-תלתה ףוגה תרוצל םאתהב ,תועוצרה ןיב תולחש
,הז גוסמ תומרגואירטס לש םינושארה םירטסופה קושל ואצי 1991 תנשב
התוא .י'צאב םוט םיקהש הרבחה ,N.E .Thing Enterprises הרציי םתוא
ךותב רשא ,"האלפומה ןיעה" ירפס תרדס תא הנש רובעכ םסרפל הלחה ,הרבח
הרבש ,תינמרגה הרודהמה .תופש 26-ב םיקתוע ןוילימ 25 ורכמ םינש עברא
Mein רלטיה לש ורפס זא דע קיזחה וב ,םינמזה לכ לש תוריכמה איש תא םש
םיעבצב תועוצרה תא עבוצ ,N.E .Thing החתיפש םימטירוגלאה דחא .Kampf
תעב הרופא תיארנ תינועבצה תידמימ-ודה הנומתהש ךכ ,ןיגורסל םידגונמ
.המרגוארטסכ היפצ
     /^\       /^\       /^\       /^\      
   _ /  \    _  /  \    _  /  \   _   /  \   _  
  / \_   \_   / \_/   \_  / \_ /   \_  / \_ /   \_ / \_ 
  /  \   \  /  \    \ /  \    \ /  \     /  \ 
__/   \   __/   \   __/   \   __/   \   __/   \
 xx   \  /xx    \  xx \    \ xx / \    xx  / \   xx
x XX   x \_ x XX \  x  x XX  \  x x XX   \ x x XX _/  \ x XX
X XX-x-x-XxX--X XX-x--x-XxX-X XX-x---x-XxXX XX-x----x-XxX XX-x-----x- X XX
XxXX X XxX  XxXX X XxX  XxXX X  XxX XxXX X  XxX XxXX X   Xx XxXX
 XXxX __X   XXxX __X   XXxX  __X  XXxX  __X  XXxX   __  XX
 XX      XX      XX      XX      XX      XX
__XX   ______XX   ______XX   ______XX   ______XX   ______XX
:הלאכ תומרגוארטס רוציל ידכ המצוע-בר בשחמ ךירצש רבדה שוריפ ןיא
שומיש תועצמאב ,טסקט תורושב וליפא תורבטצמה תויטסה תא תוקחל ןתינ
טרברה םסרפ ,םיעבראה תונשב רבכ :שדח וניא הז ןויער .ASCI יוותב יתרזח
.הנפצה תורטמל ,הביתכ תנוכמב תומרגוארטס תנכהב קסועה רמאמ יאקקמ
יפ-לע .עפשב תויוצמ ,תחא הנומת לש תומרגוארטס תריציל תוטושפ תונכות
ללכ ךרדב ,םיהבג תפמ :םלג רמוחכ תונומת יתש שמתשמהמ תושרוד ןה ,בור
ידמימ-תלתה טילבתב םייוסמ הבוג גציימ ןווג לכ הב ,רופא לש םינווגב
תידמימ-ודה המגודה לש הנומתו ,(סלטאב היפרגופוטה תופמל המודב)
.(תויארקא תודוקנב שמתשהל ןתינ ,ןיפילחל)

ןטפקה תמרגוארטס לש םיהבגה תפמ

הסינכל הרזח


טיב 8 תונומתב תשמתשמה ,תחא הנומת לש תומרגוארטס תנכהל הפתוש
download SISGen :BMP טמרופב (םיעבצ 256)

ןפדפד לכב (םיהבגה תפמ ללוכ) הלאכ תומרגוארטס רוציל רשפאמה רתא
Online Stereogram Generator :JAVA ךמות

DepthCharge Viewer :ןפדפדב JPS טמרופ תגצהל plugin

Stereoscopic 3D Web Ring :תומרגוארטסל םישדקומה םירתא 120 לש תעבט

SIS FAQ :תופוכת תולאשל תובושתו ASCI יוותמ תומרגוארטסל תואמגוד

:תומרגוארטס תייארל םירישכמ לש םוצע ןווגמ םיעיצמ תשרב םיירחסמ םירתא
Reel 3-DOptrixStereoGraphics

3D riDDle :שאר באכל חוטב ןוכתמ ,תחא הנומת לש תומרגוארטסב תודיח

:בובזב ןחוב טבמו ורנומ ןילרמ ,םידאמהמ תונומת - קוריו םודא
Mars Pathfinder HomeMatinee TodayThe Fly in 3D