רוחשה םדאהו סאלאו רגדא
האמה תישאר לש הילגנאב םזילאינולוקה תסיפת
סאלאו רגדאל "הקירפא ירופיס" יפ-לע ,םירשעה

סאלאו רגדא
,הלעבמ הנמלאתנש ,סדר'ציר ירמ ,הינע המב תקחשמ לש יקוח-אלה הנב היה סאלאו רגדא     
הפרטצנ ,1972 תנשב .תדלל הרהו שולשו םירשע תב איהו ,הנטק רחוס-תברא לש הטינרבק
םשב תעד-לק ןב הלו החושקו תרשכומ השא - ןוירמ סימ לש ןורטאיתה תקהל לא ירמ
תינקחשל הנב יסוריא תא רשאל דואמ דע ןוכנ-לא החמש ןוירמ סימ .רגדא ויצארוה דרא'ציר
איה יכ התכובמל וז התליג רשאכ - הייחל םישולשה תונשב זא - ירמ ול הריכהש הריעצ
.טעמכ רושעב הנממ ריעצה ,רומאה דרא'צירל הרה המצע
ירמ הדלי ,1875 תנש ,לירפאל ןושארב ,תינקחש התואל דרא'ציר לש ויאושינ רחאל עובש     
גניליש השימח םלשל החיטבהב ,טרוק יוורונב רווס תשא ידיל ותרסמו ,רתסב הנב תא
ינולפ לש ונבכו ,רגדא ויצארוה דרא'ציר ,ויבא םשב הלבט דליה תא .ותקזחה ימד עובשל
.שיאל וילע הרפיס אל ,הנש הרשע-םיתש ץקמ ,הריכבה התב יסוריא דע ."סאלאו רטלוו"
לענ םינש רובעכ וילא האובב ;תנמוא החפשמל ותרסמ יכ לע ומאל חלס אל ומצע סאלאו
.לכ תרסחו תירירע הרטפנ ,ריעצ ליגב הילע התמ התבש ,איהו ,ותלד תא הינפב
יכ ףאו ,בלה-בוט ןייתשה ,ןמירפ 'גרו'ג לש וידלי תרשע ןיב לא סאלאו ול לגלגתנ ךכ ,ןכבו     
זא רבכ .ויתובקעב "רזממ" םיקעוצ בוחרה-ידלי ויה - שממ ןבכ הכות לא ותוא הלבק החפשמה
ידכ היסנכה לש רפסה-תיבמ קומחל היה גהונ :תונותעה םלועב םינושארה וידעצ תא השע
לע ,ןורטאיתב יוליב יברע לע ורכש תא איצוהלו ,טייגדאל רכיכב "דהה" תונוילג תא רוכמל
.תורתומ רדגב םידומילה ויה ,ןודנול לש הז ינע רוורפב םלוא .ליווגנז תריבו יפוט תוירכוס
היה ךירצ הרשע-םיתש ליגב ךא ,החפשמה ינב ראש לע רתי דומיל תונש יתשל הכז סאלאו
-ילענ ןבז ,תויוחילש רענ ,ספד רזועכ דבע תואבה םינשה שולשב .ומחל תא חיוורהלו ליחתהל
.םיה לא חורבלו ולא םיירורפא םייח שוטנל טילחה רשאכ - ימוג לעפמב לעופו םישנ
,ינופצה םיה לש ברוצה רוקב ,גיד-תניפס לש הנופיס לע סאלאו הליב םיללמוא םיישדוח     
תא רפה ייבסמירג למנ לא הינאה בושב .רבסש יפכ םייטנאמור םניא חלמ ייח יכ חכונ םהב
,םיכרדב השע תועובש השולש .הניפסה טינרבקמ בנגש דחא גניליש ושוכר לכ ,טלמנו והזוח
תחפשמ לש התיב תלדל ,ןודנול לא ועיגה דע ,םחלה תויאשממ תורכיכ בנוגו םינסחמב ןשי
.ןבלחה הלעב ידיב עייסיו ,הריכבה תבה ,הראלק לא ףרטצי יכ טלחוה .תעזעוזמה ןמירפ
תורזנתהל תימוקמה הדוגאה ריכזמ הנמתנ ףאו ,ליה סרנאטב גוזה תיבב הפי םלקאתה סאלאו     
תחקל ידכב ,גנילרטש תוריל הנומש ,םהיתונוכסח לכ תא בנגו דחא םוי ץפק רשאכ ,היתשמ
לע םשאה תא האצמ הרטשמה .ןורטאיתה לא - ידא המשו תילוכנאלמ תנמוא - בהאש הרענ
,יאנב לש ורזועכ רכשנ התע .ןבלחכ ותדובעל ץק אב ,הניט ול הרטנ אל הראלק יכ ףאו ,הלקנ
,וליעמ תא טובעב ןתנ וב ,1893 תנשב םישמאה דחא דע ,הלוכ הילגנא ינפ-לע ומע לטלטינו
תוריש תונש עבש םתחו - ןורטאיתב ותרענ םע ןורחא ברע הליב ,ןודנול לא וקיסעממ טלמנ
.יטירבה אבצה לש םילגרה-ליחב
שקיב םישדוח רפסמ רחאל .רקיעו ללכ םיחונ םניא לייח ייח יכ ,סאלאול ול רבתסנ הרהמב     
יכ רבכ הכז התע .ןודנולל הכומסה ,טושרדלאב ליחה סיסב לא חלשנו ,האופרה-ליחל הרבעה
דחא רכשבו - רתויב םינררב ויה אלש - ףירצל וירבח יפמ תועורת ורצקי םירצקה וינומזפ
לטנ הז ןוהב .תומימת תוריל שמח לביק ,ינודנול יאקימוק ידיל לגלגתנש ,ולא ןיטקרסק-יזורחמ
םע רסאמ" תועש ששו םיעשתל ןודינ ומצע אצמ ובושבו ,םימי השימח ןב יוליבל ידא תא
ךותב .בושו ךולה חתות-רודכ תרבעהב קסעוה אוהו ,חלוג ושאר .יאבצה אלכב "ךרפ תדובע
ןיטולחל עבש .םילבח םורפל אלכה אתב ראשוהש ,ךכ-לכ יתואירבה ובצמ רדרדה םיימוי
לכ ידיב וחדנ וירוביח םלוא - תפסונ תיתורפס החלצהב תוכזל סאלאו הסינ ,אבצ שיא ייחמ
.הקירפא םורד לא חלשנו ,ןושאר-שבוח תגרדל הנומ 1896-ב .םינותעה יכרוע
Medical Staff Corps orderly, 1897 On the milk round with Harry Hanford
תבנג תא םמוז ,הרשע-ששה ותנשב סאלאו :הלעמל
.ןבלחה ,דרופנה יראה לש ויתונוכסח
ףכבש ןואטסנומיסב יאבצ שבוח דיקפתב :לאמשמ
.רמוכה לש המימתה ותב תא התפמ ,הבוטה הווקתה
לשו יונפ ןמז לש עפש היה ,הבוטה הווקתה ףכבש ןואטסנומיסב ,יאבצה םילוחה תיבב     
לש סיכה-ןולימ תאירקב ונמז תא הליב סאלאוו ,היה אל ןורטאית .תוינתבער תומודא םילמנ
הכ דע עדונ םא .ותביתכל דואמ ליעומ אצמנש ןוכתמ ,גנילפיק לש ויזורח ןונישו סנילוק
וימשרו ויזורח עפש לחה ףוס ףוסו ,שממ המיהדמ התיה הביתכב ותוירופ ירה ,לצע לעופכ
יוויא ,ימוקמה רמוכה לש ותב םע םיבהא ןמור להנמ לחה ןמז ותוא .וסיכל ףסכ טא-טא םירזהל
,ידא לא בתכ רמוכה .ןיאושינ הל עיצה - דוע התוארל הז וילע רסא רשאכ .תינמלוחהו הטקשה
.ןישוריאה תעבט תא הגה אלל הריזחה וז ךא ,םינש שש םיל רבעמ הניתמהש
בריסש - רמוכה .אבצה ןמ והזוח תא הנק עבראו-םירשעה ןב סאלאוו ,1899 תנש וז התיה     
וליאו ,המא םע הרתונ יוויא ,יטירבה ןואיזומה תא להנל אצי - תחא גג תרוק תחת ומע תויחל
בתכ השענ אוה :שקיבש תא ול ןתנ םירובה תמחלמ ץורפ .הסנרפ ול אוצמל אצי השורא
ינויד תליחת םע .םינוש םינותע רסירתל הכרעמה ןמ םיחוויד חלשו סרטיור תועידיה תונכוס
םיידעלבה ויחווידו ,ןתמו-אשמה להוא דיל היה בצומ ריכהש לייח :ולזמ לזמתנ םולשה
.תונותעה םלועב םש ול ונקה ינודנולה "ליימ ילייד"ב
וכרוע תויהל וילא הנפ ןהכ יראה םיסכנה לעבו ,המש רונילא ,תבל באו סאלאו היה יושנ התע     
:ולזמ הנתשנ הרהמב םלוא ,םהינפ וילא וריאה םייחה .הקירפא םורדב ןושארה יטירבה ןותעה לש
ותרשמל ץק םש ןהכ םע ךוסכס ,הנש הל תאלמ םרט חומה-םורק תקלדמ עיתפמב הרטפנ הדליה
בש םש ,ןודנול לא ותשא םע רזח 1903 תנשב .לכ רסח רתונ ינרזפה וייח ןונגס לשבו הסינכמה
."ליימ ילייד"ה תורושל ףרטצהו
,הדנקמ ונותע תוחילשב םיחווידו םירמאמ ,תומישר ,תואל אלל סאלאו בתכ ןודנולב     
- םירצק םירופיס ינש םשר רבכ .קוחרה חרזמב תינפי-תיסורה המחלמה ןמו רי'גנט ,וקורמ
ןב סרפ :יקוויש קימיג םע חצר ןחתומ ,"םירשי םישנא העברא" :ןמור בותכל רמוא רמג התעו
וירחא ררגו - תררחסמ החלצה לחנ ןויערה .המולעתה תא רותפיש ארוקל ט"שיל תואמ-שמח
"ליימ ילייד"ב דהוא םוסרפ ,ולזמל .ויתחת סאלאו תא עיבטהל םייאש תויטפשמ תועיבת לג
תדבכנ המדקמ ןותעה ול ריבעה ןכ-לעו ,האנוהב םושיא ללכל הנכס ידכ הז תא ףא ברק
.השרפה תקתשהל
,היגוורונ ךלמ תרתכה ,ידרפסה ךלמה יאושינ ,תפרצב םירוכ תתיבש ,דרפסב תינידמ הדיעו     
גהונ "םייתרחמ חכשנו רחמ ארקנ - םויה בתוכ ינאש המ" .ןובסילב לגוטרופ ךלמ חצרל המיזמ
ילייד"ה חתפ רשאכ ,1906 תנשב .ודי תחת קסופ-יתלב םילמ םרז ואיצוהב ,רמול סאלאו היה
םילוכי ולש םלג-ירמח יכ רבתסנשמ ,וריחמ זא הלעש - ןובסה תורבח דגנ בלצ-עסמ "ליימ
תסבוכ לש הרופיס תא ונוימדמ סאלאו הדב - הנירגרמה תמגוד םילוז ןוזמ-ירצומ םג שמשל
תפ הידליל תתלו - המצע וז הנירגרמ לע רתוול התוא הצליא ןובסה תורקיתהש ,הלדו הנמלא
םייוציפו ,קוחצל ןותעה תא המש ,אובל ורחא אלש הבידה תועיבתב ,רופיסה תקידב .הברח
.ט"שיל ןוילמ עבר ךסב ודגנ וקספנ
קודבל - תיגלבה וגנוק לא םשמו ,ןייה תומוהמ לע חוודל ,תפרצל זא חלשנ רבכ סאלאו     
"ליימ ילייד"ה תא ךבסל קיפסה םייתניב םלוא .םידיליב ימוגה תורבח תוללעתה לע תונעט
םילייח-דרמל םרגש ןיצק תודוא בתכ רשא תוקפקופמ תודבוע תובקעב ,תפסונ העיבתב
סאלאו יכ וכרוע תא וענכש ,ןותעל וז העיבת התלעש תורילה םיפלא-תשמח .'תומסטרופב
ךאש הישירטפו עבראה ןב ןאירב :םידלי ינשב לפוטמ ,1908-ב .וקיסעהל ידכמ רקי שיא אוה
תא ןכשמל יוויא הלחה טא-טא .וינפב תורוגס םינותעה תוכרעמ לכ תא סאלאו אצמ ,הדלונ
.החפשמה שוכר
הלחה ,יתורפס תע-בתכ תכרוע ,ןרו'ת לבזיא .תורפסה םלועב סאלאו שפיח ותעושי תא     
לש הינשה ותמוקב המע ירקמ שגפמ רשא דע ,םועז רכשב םיישלבה וירופיס תא םסרפל
ירופיס תרדס :החלצהה תא עתפל דילוה ,"וגנוקה םוקישל הדוגאה" סנכ לא ךרדב ,סובוטוא
תיטירב הירוטירטב םישחרתמ ךא - תיגלבה וגנוקב ויתונויסנ לע םיססובמה תואקתפרה
ילכוא לע יטירבה קוחה תא טילשמ ,ןקתשהו חושקה סרדנאס ,זוחמה-ביצנ םש ,תינומלא
סאלאו בשחנ ךליאו ןאכמו ,וידה םהילע השבי םרט םיפדמה ןמ ופטחנ "הקירפא ירופיס" .םדאה
.ןיטינומ לעב רפוסל
Das Rהtsel des silbernen Halbmondes, 1972Der Bucklige von Soho, 1966 The Fellowship of the Frog
:וטע ירפמ יתרדס-חצר תוישרפ המכ תוארנ ןאכ .ינרדומה ןחתומה יבאל בשחנ סאלאו רגדא
."הכסמב עדרפצה" טרסל היהנש ,1925 תנשמ חילצמה ןמורה .עדרפצה תווחא
.ןגרוא לש וילילצב תועבוט עווג שיא תוחווצו ,תשוב-תיבב תקזחומ הפוטח תשרוי .והוסמ ןביגה
(1966 ,הינמרג)
(1971 ,הינמרגו הילטיא) .ויעינמ תא חנעפל הסנמ ,יתרדס חצורמ הלצנש הרענ .ףסכה ינורהס תמולעת
וביבחת לע בתכו ,"סמייט גנינבא"ב תכרעמ רבח הנמתנ אוה :רבעה יאטח ול וחכשנ התע     
יודיו :שיערמ קימיגב ןותעה הכז הרהמב .ושגליפ יזייד םע היה דקופ םתוא ,םיצורימה - קיתוה
-לע רתסב ול רכמנ ,התפוג רותיבו ותשא תלערהב עשרוהש ,ןפירק רוטקודה לש ימשר-יתלב
גילפה תע ,היה ארוק חצורהו רחאמ - הרקמה ןמ דואמ הנהנ סאלאו .םשאנה לש וניד ךרוע ידי
תירויצ המדקה בתכו - "םירשי םישנא העברא" ורפס תא ,סונאיקואה לש ינשה ודיצ לא
ןיטולחל הרערע ,ימשר רושיא לביק יודיוה יכ עמתשנ הנממ ,ולש סומלוק תטילפ .םוסרפל
ששואתה אל "סמייט גנינבא"ה .ול ושחכתה רבדב םיעגונה לכ רשאכ - ןותעה לש ותונימא תא
רפסמב םיצורימ ירוט סאלאול ול ורתונ דוע .רגסנ םירופס םישדוח ץקמו ,גפסש הכמה ןמ
םינחתומה לא בש אוה .הביתכה ןמ ויחוור לע ולש םירומיהה ידספה ולע ולאב םלוא - םינותע
.תויומס תומוסרפ םהילא ורידחהב ויחוור תא תיתועמשמ לידגהו - חצרה תומולעתו
ןויארב םירבדה םתוא תא םש רשאכ רטופ ךא ,םינותע ינש לש םכרוע תויהל רכשנ סאלאו     
-וב תודובע רופס-ןיאב קסע אוה .הלהקמ-תרענ לש היפב ינשבו - ןושארב חיטבמ ןמא םע
םינמרגה תא הנכמ ,האוג תויטוירטפב םיריש בתכ - הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םעו תינמז
הטילחה ,הדדובה יוויאו ,םיגלב םיטילפל טלקמ ותיב השע ףא אוה .ירשפא יאנג םש לכב
סאלאומ הדרפנ איה .המחלמה ךלהמב וחריאש םיטילפה דחא תבוטל ונממ שרגתהל 1918-ב
לע הקפדתה רשאכ .התעידי אלל םש אשינו היגלבל טילפה בש ,הלזמ עורל ךא ,תודידיב
תא לדגל הפיסוה יוויא .ותיבמ הכילשהו ,יעיבשה רבידה תא הז הל ריכזה - רמוכה היבא תלד
.הרטפנ ,חותינ תובקעב רשאכ ,1925 דע ,םייתנשה ןב לאכימ ,סאלאומ ישילשה הנב
טלויו תא אשנ 1921-ב .תינדלקל וירופיס תא ביתכהל רתויב ול חונ יכ סאלאו אצמ ןמזמ     
תישימחה העשהמ .הריעצה ותב ,הפולנפ תא ול הדלי וזו ,השאל ,הליעיה ותריכזמ ,גניק
היה גהונ .הכורא תימופב הירגיס ןשעמו תיב קולחב שובל ,ןופטקיד ךותל היה רבדמ רקובב
םסרפ אוה .היתשמ רזנתה ךא ,תוירגיס תוסיפח עברא ןשעלו םויב הת תוסוכ םירשע םוגלל
דחא .םירצק םירופיס תואמ-עבשל בורקו תוזחמ העבראו םירשע ,םינמור םיעשת לעמ
ךא ,ןמור תביתכל םימי העשת ול ושרדנ ללכ ךרדב .םוי ךותב - רחא ,םיימויב בתכ ויתוזחממ
ןימזהש רואל איצומ .דחא עובש ףוסב רחאו ,םימי העבראב ביתכה םילימ 80,000 ןב דחא
.םוי רשע-םינש ךות םלוכ תא לביק - ןושארה תא שדוח ךותב שרדו ,םירצק םירופיס רסירת
וספדוהש תורפסה תוריצי ללכמ עבר ויה ,וירפס לש םיאיצומה דחא ןעט ךכ ,1928 תנשב
.סאלאו רגדא לש וטע ירפ ,הינטירבב
Der Hexer, 1964
Der Frosch mit der Maske, 1959
At British Lion Studios, during the filming of The Calendar (1931)
חחושמ ,"יטירבה היראה" ינפלואב סאלאו :ןימימ
(1931) הנשה חול םוליצ ךלהמב טסב הנדע םע
,םינמרג-ברעמה םיטרסה ןמ םיינש :הלעמל
(1959) הכסמב עדרפצהו (1964) ףשכמה
תרבח ,"יטירבה היראה" לש םילהנמה תצעומ ר"ויל סאלאו הנמתנ ,1927-ב ,ןכל םדוק הנש     
וקינעה ,הרבחה יחוור ללכמ םיזוחא הרשעו םידבכנ םיגולמת ,הנמש תרוכשמ .םיטרסה תקפה
המכ םייב ,םיטירסתה תא בתכ סאלאו .איהה תעב ויבתכ לש הטרסהה תויוכז תא הל
,"תדחופמה תרבגה תשרפ"ו "הנשה חול" ומכ תוזחמ תחלצה .םקלחב עיפוה וליפאו םיטרסהמ
טנמלרפל ץורל קיפסה ,ותעיסנ ינפל רצק ןמז .םינש שולש רובעכ דווילוהל ותנמזהל ואיבה
.םירומיהל תעדונה ותוואת לשב לשכנ ךא ,לופקלבב תיאקילבופרה הגלפמה גיצנכ יטירבה
תנש ,ראורבפל 10-ב - דווילוהל ועיגהמ םישדוח השולש ,עיתפמב סאלאו לע אב תוומה     
.תינחורו תיזיפ ,ילכ-רבשל היהנ תחא הממי ךותב .תרכסה תלחמ לש ףקתה תרוצב - 1932
.הת סוכ (לביקו) שקיב - תונורחאה ויתולימב
תררחסמה החלצהל היהנ ,תידווילוהה RKO תרבח רובע ,סאלאו בתכש ןורחאה טירסתה     
םישולש .םירשעה האמב רחא רפוס לכמ ,םיטרסל ושענ וטע ירפמ םינמור רתוי ."גנוק גניק"
,המוצע החלצהל םש וכזו תינמרג-ברעמה Rialto תרבח ידי-לע ומלוצ םילפא םינחתומ םינשו
.םיששה תונשב הינטירבב הקפוה "סאלאו רגדא לש ןירותסמה ןורטאית" םשב היזיולט תרדסו
ךותב .ותומב ט"שיל 140,000 ךסב תובוח סאלאו ריתוה - תומוצעה ויתוסנכה תורמל     
תא תסנרפמ "לבגומ ןוברעב סאלאו רגדא" תרבחו ,םיגולמתה יפסכמ ולא תובוח וסוכ םייתנש
רחאמ ,םידליה ראש לשמ עברא-יפ היה לודג הרבחב הפולנפ לש הקלח .םויה דע וישרוי
המיקה ,1969 תנשב .השוריב הקלח תא הל הריאשה ,הלעב ירחא בר-אל ןמז הרטפנש - טלויוו
,ןאירב ,רוכבה ןבה ."ינשה לגעמ" םשב ןועבר תמסרפמה ,"סאלאו רגדא תדוגא" תא הפולנפ
.םיטירסת תביתכל הזוח םש םתח ,וז ץראב סאלאו לש ומוסרפ תובקעב רשאכ ,הינמרגל רקע
With three of his children: Bryan, Patricia and Penelope Working on a scenario in Hollywood
,םינורחאה וימיב סאלאו :ןימימ
.דווילוהב טירסת לע דבוע
,וידלימ השולש םע :הלעמל
.הפולנפו הישירטפ ,ןאירב
הקירפא ירופיס
השעש םירופסה םישדוחב ולוככ ובור םכתסמ ,הקירפא יכשחמ םע סאלאו רגדא לש ונויסנ     
דיקפ לש ורפס ,"םודאה ימוגה" הילגנאב םסרפתנ ,ןמז ותוא .1907 תנשב ,תיגלבה וגנוקב
ררועו םידיליל םידירחמ תורזכאתה ישעמב היגלב תא םישאהש ,לרומ דראודא םיחולשמה
תויאפוריא תונידמ ירהש ,םירופיסב תמא שי םא קודבל חלשנ סאלאו .תיטירבה תונותעב םידה
.וז ןיעמ הלומעתמ תורכשנ ויה תואצויו ,וגנוקה תורצוא לא ןהיניע ויה תושטול תובר
םיימוי .וגנוקה רהנ הלעמב ,ידאטמ לא היגלבבש ןפרווטנאמ סאלאו גילפה ,רוטיק תינאב     
רהנ-תבראב טייש םימי הרשע ,(זאד היגלב ךלמ םשב הארקנש) ליוודלופואל לא תבכרב עסנ
.הגנדנגנוב לא ותאיבהש ,הנטקה ןויסמה תניפסב השע עובשו ,הגנלול לא
ןגד ולדיג ,הנטק הווח םירנויסמה וקיזחה ,דעה תורעי בלב ,הגנדנגנוב לש תחדינה הנחתב     
,הבמוגנהו וגנומה יטבש לש םתפש ,וגנומולל שדוקה יבתכ תא ומגרת םה .םחל ונממ ופאו
.די-סופדב הוסיפדהו ,תוימור תויתואל םירנויסמה הוקתעשש דע - םלועמ הבתכנ אל רשא הפש
ןולעב בתכ ",יל המדנ וגנוקה רבכ" :ותוא העזעיזו סאלאו תא הקתיר תיארפה הקירפא     
וניא רבד םב תולילב םדא האורש םולח ;תוומ לשו לבס לש טויס ,העווז םולח ומכ" ,ןויסמה
,םישנאה ןיב רוקחל אצי אוה ".םיתוועתמ םמצע םייחה ינידו ,ךפהנ עבטו םדא קוח לכ ,הרושכ
ףא ,יתויחא וא יחאכ םידיליה תא האור יניא" ,בתכ ",תונכב" .תיתפרצ רבוד ישוכ לש ועויסב
ןיא .ואנוש אל ףא - דיליה תא בהוא יניא .םיקוחר םיבורק אל וליפא ;הנושאר הגרדמ םידוד אל
ןיטולחל ענכושמ הארנ יכ ורפס םירנויסמה ".ישומישו ירויצ ץפח ,ףונה ןמ קלח אלא ידידל אוה
.הארש תוללעתהה תויודעמ
,םירנויסמה דחא לש ויבא ינפל ,זא ןעט אוה ."ליימ ילייד"ה ןמ סאלאו חדוה ,ןודנול לא ובושב     
ורפסב םלוא .העווזה ישעמ תא םסרפל שקעתה רשאכ - יאנותעה ורשוי לשב רטופ יכ
ךא ,םיטירבה םירנויסמה ןמ םירופיסל ןיכומיס ויה" :בתכ ,ןכ-ירחא םינש םירשע ,יפרגויבוטואה
לש הדימב םהיתונעט תא םילקוש ונאו ,םיגלבה לשממה-ידיקפל םניב הניט התיה יכ קפס ןיא
הינמרג .תוחפל םינש הרשע-עברא תב התיה אלש ,תורזכאתהל תודע לכ יתיאר אל …תונקפס
-דרשמ תורישב הלומעת-ןכוס אוה היה ,לרומל עגונה לכב ,יכ יתעדב ןתיא ינאו ,וגנוקב הקשח
תשביל עיגמה יאנותע קוחצל סאלאו םש ,1911 תנשמ "דחוימה ונחילש" רופיסב ".ינמרגה ץוחה
.םידיליה לש םהיתוידבל םש ןימאמו ,הרוחשה
תא .ותסרוכ יקמעמ סאלאו תאז השע ,םינש שולש ץקמ ,"הקירפא ירופיס" תא בתכ רשאכ     
ותומד .םיגהנמו םיטבש ,םישנאב ,וחור לע הלועה לככ סלכא ,ינוימדה יטירבה לשממה חטש
היהנש ,לודגה הקירפא רקוח ,ןוטסנו'ג יראה תארשהב יאדו הבצוע ,רוזאה לשומ ,סרדנאס לש
.הרוחשה תשביב ןושארה יטירבה ביצנל
תררחסמה םתחלצה םלוא .תירוטסה תמא םיגיצמ סאלאו לש וירופיס ןיא יכ ,ןבוי ולא לכמ     
דיליה תאו ילאינולוקה לשממה תא םיגיצמ םה .יטירבה להקה לש ומעטל הפי ונווכ יכ ,הדיעמ
.םתובישח ןאכמו - רוביצה יניעב וספתנש יפכ רוחשה
.תאז ריתסא אלו - דואמ רומח םגפ שי" ,1928-ב טנב דלונרא רפוסה בתכ ",סאלאו רגדאל"     
ולא םילמ ".'ןוכנ' אוה .תינרתח הדמע לכב לגוד אוה ןיא .איהש יפכ הרבחה ןמ הצורמ אוה
ומכ םישנא םע דחי ,טנב :ויתועדב ןרמש ומצע אוה היהש םדאמ ןאובב ,ףקות רתי תולבקמ
,ןמרטסמ סלרא'צ סניכש םירפוסה תגילב הנמנ ,סלוו .ג.הו ליוד ןנוק רותרא ,גנילפיק דראידור
- םינמזומה ןיב ללכנ אל ,ןייצל שי ,סאלאו) .הנושארה םלועה תמחלמב ,הלומעתה תכשל שאר
(.םירובה תמחלמב ויתופלדה זאמ ,תיאבצה הרוזנצה וילע הליטהש םרחה םושמ יאדו
תפקשה תא םיאטבמ ולש "הקירפא ירופיס" .תועד הגוה אל - ירלופופ רפוס היה סאלאו     
םגו ,זא המוצעה םתחלצה דוסמ הברה ןומט ךכבו ,הפוקתה ןב עצוממה ילגנאה לש ומלוע
הינטירב לש היכרע - ויכרעו ,גנילפיק לש ויריש לע לדג סאלאו .םויכ ,טעמכ םמלעה תביס
.םיתואנ יתלב ,םקלחב ,םויה בשחהל םייושעה םיכרע ;תיטסילאירפמיאה
Sanders of the River, 1911The Keepers of the King's Peace, 1917 Bosambo of Monrovia
לש ןושארה ךרכה ,רהנה שיא סרדנאסו ,1917-ב םסרופש ךלמה-םולש ירמוש :הלעמל
.1911 תנשמ ,הקירפא ירופיס
רהנה שיא סרדנאס ךותמ םירופיס ללוכ ,1982 תנשב "יגלש" תאצוהב אציש טקלה :ןימימ
ןמ החוקל הכירכה תנומת .(1928) רזוח סרדנאסו (1914) רהנה שיא ובמאזוב ,(1911)
:רפסב לולכ וניאש ,"יבמודאשימ" רופיסה
לע דומעל ףיסוה ילבמאטש רחאמו ,'אסוה' ילייח ינש ומעו ,טנ'גרס בצינ סרדנאס ירוחאמ"     
:ופתכב ושפתו וילא טנ'גרסה עיספה ,השעי רשא תא ותעדב לקוש ,ומוקמ
יוטיב ;יברעה 'הללאי'ה לש יאקירפא-ברעמה ומוגרת אוה 'יקלא'ו ,טנ'גרסה וילא רמא '!יקלא'     
.רגפמה תא ,תוסג ךרד ,זרזל ןווכמה
וידמ שדב הלה ותוא שפת ,ילבמאט לש ופתכ לע טנ'גרסה לש ודי תתיפל הקזחתנשמ     
ןוויכ ,תפסונ העונת תושעל קיפסה אל אוה .תחא הריהמ העונתב האלהו ונממ וחיטהו םילוחכה
-תעידיב ,רמאש יפכ ,ךרבתנש - ילבמאטו ,וסרכב דימ ץעננ סרדנאס לש השקונה וחדקא הנקש
ךלהב םדא-ייח לש םכרע אוה טעומ המכ דע עדיו סרדנאס תא ריכה ,םישנאו םיגהנמ לש המ
".זוחמה ביצנ לש ימשרה ותבשחמ
רסומ לש הלאש
תנשמ "עבטה לא הרזח" רופיסב דומלל ונא םילוכי ,ילאינולוקה ןוטלשל ירסומה קודיצה לע     
יכ רוכזל שי ,לודגה ןעדמה ,רוביינ סומיטפס רס לא אגנאלולה אישנ לש וירבד תאירקב .1928
וירופיסב ץבשל היה גהונ םיתיעלו ,אקוד תירוטסהה תמאה הדמע אל סאלאו לש ויניעמ שארב
:חדוקה ונוימדמ םיבואש - םיקיתע הרוסמ יעטק

ולש ןרזחה-ינקו םיבלגמה םע אובי אוה ,ואל םאש ינפמ ,םיבהוא ונחנא ידנאס-דרולה תא"     
םיגהנמ הברה ונתאמ 'תרכ' אוה לבא" ,המימתה ותוטשפב וגנוב'מ רפיס ",ונתוא הקליו
ומכ - דגבב ופוג תא הסכי ונתאמ דחא לכש ,ןכ םג ,הצר - ומש הז - יסיסיא-ינאגוא .םיקיתע
םהינפל םהירוהו ונינפל ונירוהש ינפמ ,ונבריס ונחנא לבא .יסיסיאה ינב םיטושפה םישנאה
ונל רמא ידנאס-דרול .דואמ םיפיו םינוסח דימת ויהו םפוג תא םעפ ףא וסיכ אל אלאק-אלאק
שיאה לש םיקוחה דגנ הזש ןוויכ ,הלודגה-הנישה לא דוע חלשיי אל הלוחהו שלחהש ,דוע
ךתויהמ ,(ידנאס-דרול) ףפועמה-טחושה-בצקה לש לודגה דידיה ,יטפאס-דרול ,התא לבא .ןבלה
םניאש םינקזה םא ,אגנאלול-טבשל רבדה ער המכ חטבל ןיבת - םלועב םכח יכה שיאה
ופיסוי - חומ-ילבלובמ דוע םלועל איבהל םילולעה חומה-ילבלובמ םגו דובעל דוע םילגוסמ
לצא ,רהנה הלעמבש יסיסיאה לצא - דימת-דימת ,םלועה לכב .ונלש תותקבה ןיב תויחל
םג - ךרע ירסח םידבע-ינב-םידבע אלא םניאש - ירוקואה לצא וליפא ,קומעה רעיבש יבמוג'נה
לא ידנאס-דרול עיגהש דע ,ןוכנה גהנמה אלאק-אלאק היה הז םלוכל …קוחרה אוואסאקאה לצא
לכו ,גודל וא ,דוצל לוכי אלש ימ :טושפ לכה היה יסיסיא-ינאגוא אבש ינפל .ונלש תוצראה
".ותמו הלודגה-הנישל וחלשנ ,הרודמה לע החורא לשבלו תודשה תא דבעל הלכי אלש הבקנ

ביצנה לש תלצאנה ותוחילש תא ויניע דגנל ןבומכ האור ,ולא םירבד ובתכב ,סאלאו     
תא ריהבהל חרוט אוה ,השעמה חתפב .םימימתה םיארפה לש םכנחמו םכירדמכ ילאינולוקה
םב בלה-ירוסי תאו ,הלא ןוגכ םינינעל עגונה לכב יטירבה לשממה לש תיעמשמ-דחה ותדמע
:םירוסמה וידיקפ תאשל םיצלאנ

תליהקו ,המואמ תושבול ןניאש תוישונא-תורבח שולש קר תומייק ולוכ ץראה-רודכ ינפ לע     
וילע רומשל ושקעתהו םהלש לוטריעה-גהונב וקיזחה םהש ןאכ ריכזנ .ןהמ תחא איה אגנאלולה
התואמ ונשיש עיפשהל - דצ לכמ םהילע ופכתש רתויב םירמהו םיכשוממה תונויסנה תורמל
ופקת םילבינאקה םהינכש ;תוירזכא תומחלמ םדגנ וכרענ אלאק-אלאק רבעב .םימורעמ-תרוסמ
םדאה-ילכואש ןוויכ ,רצ םיינתמ-טנבא תוחפל אגנאלולה לע תופכל םהיתונויסנב םתוא
,םתנובתב ,אגנאלולה-ינבש אלא .םייפואב םיעובטה תועינצה-ילגרהב םיעודי הקירפאב
לע רומשל ופיסוהו - םהל םילכנתמה םיביואה לכ תא ףודהל וחילצה םתונינשבו םתמרעב
.תויוכזה לכמ הטושפה ,םתוכז
ולע ויצמאמ םלוא - םהילע םייא ,םהב ריצפה ,'רבאלאפ' ינועיט רפסמ םהל ךרע סרדנאס     
;םימורעמהמ תוחפ אל אוה ףא קיתעו ליחבמ ,רחא גהנמל ץק םישל חילצה תאז תמועל .והותב
םילוח ,םינקז לש םלוסיח :םיטבשה תויה זאמ לודגה-רהנה-יבשוי לע תלבוקמ התיהש תרוסמה
.טלוב ןוצר-יאב הז קיתע ןחלופ לע ורתיו זוחמה-ביצנ לש םייארפהו םימימתה ויניתנ .לכש-יפרו
תא דביא םא וא ,הכנ ותוא הריתוהש הנואתב עגפנ םא - השא וא רבג - והשימ הלח םא ,זא דע
תוננטצהה ומכ הב החיכש הנישה תלחמ רשא ץראב ידמל תלבוקמ העפות ;ותעד-תויפש
"ו'ז-ו'ז" היהש - "ורוב'ס" הנוכמה גהנמל םידיליה וקקזנ הלאה םירקמה לכב - הפוריאב תלזנהו
לער-יחרפ יגוס השולש דחי תלשיב םא קר ולעפוה םיירותסמה ויתוחוכ רשא המצוע-ברו קיתע
.המדמדא ,הלילד החשמ הכפה תבורעתהש דע ,(םחלה ץע) קואינאמ לש הסיע ךותב םימייוסמ
השענ ללכ ךרדב .לכשה-שולח וא הפכנה ,ןקזה ,הלוחה לש ויתפש לע וחרמ הזה רמוחהמ
.הרובק ךרוצל ויד תמ שיאה היה רקובבו - הנישב עוקש ןברקה דועב רבדה
םינותעה דחאל רמאמ חלשו ףיסוה 'בוב לש אתיב-אפלאה' תא רביחש דיגנה-ןודאה     
ןורתפה תוכזב רבדל ךיראהו - !םיגהנמה לכמ - "ורוב'ס"ה תרוסמ תא (!!!) חביש ובו םייעדמה
-ביצנל ,ול הלע םישלחה תגירה דעב הז תופטה-עסמ ,ןכא .לודגה-רהנה-יטבש לש הזה יארפה
- סרדנאס לש תויסיסעה ויתוללקב ותוא הכיז ףאו דבכנה ודמעמבו ותרשמב ,ץורחה ןוילעה
רבדה הלע זא ףאו ,ירברבה גהונה לוסיחל המרח-דע-קבאמ תונש עברא שידקהל ץלאנ רשא
וברקב באד ובל .הילתב - תויבמופ גרוהל-תואצוה המכ םשו הפ עציבש ירחא קר ודיב
קר םלוא ,ראשה-לכמ םינתייצו םינובנ םירוצי םתוא ,אגנאלול טבש-ינב תא שינעהל ץלאנשכ
אבוה אל זאמ .שרושמ ריאממה עגנה תא רוקעל ןתינ רתויב העיתרמהו הרומחה השינעה חוכב
טעומ אל רפסמ אוצמל ןתינ אגנאלול ץראבו םימדרנ לש םהיתותפש לא "ורוב'ס"ה חרממ דוע
תיתרוסמה םתושיגרל ברוצ ןובלע ,לכ ןיעל םיטטושמ - םיפכנו םיכנ ,ןיחומ-יזמזוממ םינקז לש
אל הסונמה זוחמה-ביצנ רשא הניט ;םיבר בלב תיאשח הניטל דימתמ רוקמו - טבשה-ינב לש
.התואיצמב ללכ דשח

ברקב תויחל ,ותעד תא וילע הלבלב תונדמלהש ,רוביינ סומיטפס רס שקבמ ,רופיסב     
ןמ טעמ חושמל ולא םיסנמ רשא דע - םודקה "ורוב'ס"ה גהנמ לא בושל םדדועמ אוה .אגנאלולה
ןודינה גוסה ןמ ,לכשה-רסומ תיישעמב ןאכ ונא םיקסועש ךכ .ומצע ולש ויתפש לע תחקרמה
.םיידוסיה רפסה-יתבב
סאלאו לש ורוד-ןב ילגנאה יניעב שפתנ תוינולוקה לע יטירבה ןוטלשה :ךכמ רתוי םלוא     
סרדנאס אשונש םירבד הנה .רבדב םיעגונה לכ לש םתבוטל ןוכנה ,"יאמורה םולשה" חסונ והשמכ
הדוקנב ,םיליפה ץברמ דיל ,םילודגה םישחנה םוקמב ךרענה 'רבאלאפ'ב ,םיטבשה-יאישנ ינפל
:(1914) "תונברקה ןב" רופיסב - וידחי םינטק תורהנ השולש םישגפנ הב

,הלוגע ןרוג יצחב זוחמה-ביצנ תא םיפיקמ ,םיפלוגמהו םיבוטחה םהיתואסכ לע ובשי םה     
םהילע עדוי אוה ןיא יכ וויקש םירחא םירבדו - רבכ םועדיש םיבר םירבד םהל רמא סרדנאסו
.המואמ
ררוש םולשהש ןוויכ ןאכל וידחי םכתא יתפסא" .סרדנאס רמא ",םכל רמוא ינא תאז ,וישכע"     
!וארו ,םימימת םיחרי רסירת טעמכ רבדה היה ךכ .ויחא לע תמרומ הניא דחאה דיו ,ץראב
".םירשעתמו המיפ םילדגמ םכלוכ
.רושיאב םיאישנה ולמלמ "!יאווק"     
ןכ ומכ ;דואמ הצורמ ילש הלשממהו ,םכחבשב יתרביד" ,סרדנאס ךישמה ",ךכ םושמ"     
ותנובת בורב יכלמ השע וז הנתמ .ותבהאל ןמיסו תוא - םככלמ םג אוהש - יכלמ םכל חלוש
לכוי אוה םגש ידכו ,דימת םכינפל ותוארל ולכותש ידכ ,ול קר תועודיה ןירותסמ יכרדבו
".העשו העש לכב םכתא תוארל
קליח וללה תאו ,ותוכלמ דוה לש םיינועבצ םיסיפדת םישימחכ הטמהמ ומע איבה סרדנאס     
- ךלמה הארנ וב םולצתמ הספדוהש הלודג הנומת וז התיה .תוניצרו סקט בורב םיאישנה ןיב
דחא לש דלומה-גח ןוילגל םניח-תפסותכ הקלוחו ,הירגיס ומצעל תיצמ - הלעמו םיפתכ
.םילגנאה םינותעה

ריעזמ-טעמ אלא םניא ,השוביכ תחתש םיטבשה ןמ ותוכלמ-דוה תלשממ הבוגש םיסמה     
םידילי שיש ףא - (ןבומכ ,יטירבה םולשה) האלפומ הכ הנתמ לש הכרע לומ לא
לא וקיקה-טבש ינקזמ דחא לש הדותה-ייופכ וירבד ןלהל .תאז םיניבמ םניא ,םתומימתבש
וקבאמ לע רבדל אלש - יבמוג'נה דיב םשוביכ תא ענמ םיטעמ םישדוח ינפל קרש ,סרדנאס
- ןופצמה ירסח לוהוכלאה ירכומבו קשנה תורבחב ,םיברעה םידבעה-ירחוסב קסופ-יתלבה
:(1914) "םיסמה יאנוש" השעמב

"!קדצ שקבמ ינא" ,תויטמרדב רמא "!דרול"     
.םיניזאמה רתי דודיעב ונענ "!יאווק"     
,םיפסאנה לש םיפושחה םהיתוזח ךותמ התלעש ,ול העודיה "יאווק"ה תאירקל ןיזאה סרדנאס     
.קחורמו םומע םער לוקכ התקבה ינפלש הבחרה ינפ לע הלגלגתהו
ךניאו ,חקולו חקול התא .רזכאו המיח-ריהמ ךנה ,ידנאס דרול ,התאש ןוויכ ,ןקזה רמא "!קדצ"     
".באכ בורמ המימשה םיקעוז וקיק ינב לכש דע ,הרומתב המואמ ןתונ
.ןיבהש תואל ושאר עינה סרדנאסו ,עגרל םדנ םאונה     
".ןיזאמ ינא ,ךירבד תא ךשמה"     
םימלענ ןאל םילאוש ונא םאו" ,ךישמהו זוע הלה רזא ",ךל םינתונ ונא ימוגו ףרש ,םיגדו ןגד"     
ימודא םילייחה לעו (רוטיקה תניפס) 'קופ-א-קופ'ה לע ונל הארמ התא ,וללה תורצואה לכ
קר האב ךלש 'קופ-א-קופ'ה ,הנהו .וננושל לע םילמ דוע תוראשנ אל - הארו ,ךלש תעבגמה
תא םלשל ונתוא םיצלאמ קרו ,רבד םישוע םניא - םילייחהו ,ונינסחממ םיסמה תא לוטיל ידכ
".וללה םיסמה

.הרוחשה תשביב הילגנא לש יתימאה הניינע יבגל ומצע הלשמ סאלאו ןיא ,ולא לכ םע     
לע גושגשו רשוא עורזל ונוצר אל ףא ,ומדב םיעובטה רסומה-תונורקע ולא ןיא ,לכה תולככ
ינבא" רופיסב ,ומצע סרדנאס רמוא םירבדה תא .יטירבה רתכה תוינידמ תא םיחנמש ,לבת ינפ
-שיא תפוג דיל - ימלסומה םיריכשה ליח - 'אסוה'ה ליח לש ילגנא לנולוק לא ,(1911) "דוקירה
:השבי םרטש יולת

תוגרדב רתויב איקב היה אלש ריכבה אבצה-שיא רמא ",זוחמה-לשומ ינודא ,ןיבמ ינניא"     
השינעה-תחלשמ ןוגרא לע דוקפל תרמצה-ימורמב םינודאה תא עינה המ" ,ילאינולוקה-תורישה
הילתה-לבח הצקב דדונתמה רגפה יפלכ הווחה ולדוגא "- ןקזה לוונמהש םינש הזמ ?וזה
תירזכאה תוצירעהמ המלעתה ןודנול לבא ,ולש תובעותל ץק םישתש תידוסי הלועפ קידצה -"
"?לגנו'גה יקמעמל ךכ לכ בר חוכ שיחהל עתפל התוא ץיפקה המ …וזה
.ומצע ןיבל וניב ךחיג סרדנאס     
ףטוח ןקזה רזממה" .הרואכל-תושידאב בישה ",יטירבה רוביצהמ רתוי רזומ םע ךל ןיא ,ןכא"     
תא חלוש ןקזה ץירעה .ןודנול יל תרמוא 'רעצמ המכ' .חוויד רגשמ ינא .יטירבה-רתכה יניתנמ
םע-תדמשה' .ךכ לע עידומ ינא .םידליו-םישנ-םינקז ,םלש טבש הפמה לעמ קחומו ואבצ
יטירב זוחמ-ביצנ קוחצל םש ;תוטהול םינבא לע יתוא דיקרמ יליבמיל .ןודנול תרמוא '!תעשופ
- הירפמיאה יבחרב תירשפא תבותכ לכל חלשנ טרופמ ןובשחו-ןיד .ויניתנ - םידיליה יניעל
חווידל רצק חפסנ חלוש ינאשכ לבא !'החידב ןידכ הרקמל סחיתהל אנ' ?ןודנול יל תרמוא המו
-בהז תורפע יצחו היקנוא הליכה יגניטיי-ךלמ לש דוקירה-ינבאמ תחאש וב ריכזמו ירוקמה
הכ דע ולגתנש לכמ רישע בהז-קרוע וניה םיחוטש םיחירא םתוא ובצחנ ונממ עלסהו ,רוהט
יפלא לש המישמ-חוכ אצוי הנש יצח ךותו ןישנוע-תחלשמ םינגראמ דימ - הקירפא תשביב
"!תולוועהו תובעותה לכ לע ןקזה ךלמהמ ערפיהל ,םילייח
אל - ידמל תנבומ - רתי-תורירמב להמנ סרדנאס לש ויפב הז םירבד-םוכיסש ןאכ ןייצל ילע     
הלוע םקשנו םדויצ לכ לע אבצ-ידודג השימח לש חולשמ ,רבד לש ופוסב ;תקדצומ ךכ לכ
וללהש ןוויכ ,תונמקנ-יעצבמב ךבתסהל תוטוהל ןניא תונובנו תולוקש תולשממו ,תופעות ןוה
…םייאדכ-יתלב דואמ םיקוסיעכ ,הירוטסיהה ךלהמב ,וחכוה

Shakespeare Up-to-Date A Game of Skill
:םירשעה תונשמ תויטירב תויולג יתש
היה ובמאזוב" :סאלאו לש ויתולימב .תונמוימ לש קחשמ :ןימימ
םידלונ םידוושה תיברמש םשכ .בנג היה - ךכל יא ,היבורנומ דילי
םרועשכ םלועל םיאב םידרפסה תיברמו ,ןיע-ילוחכו רעיש-יריהב
-רסח יפוא ,הדילמ ,היבורנומ ינב תיברמ םישרוי ךכ ,ועבטמ םוחש
(1914 ,"ובמאזוב לש ויחא") ".רשוי
,רנויסמל ישוכה רמואש םילימה .ןכדועמה ריפסקיש :הלעמל
ואובב ,הנירמ לא ןינואל לש וירבד ןה ,ריסה תא תתפוש ותשא דועב
".יכיראת אנ לא ךא :ךנתא ,ללפתהל יצרת הרצק תע םא" :הגרהל
(הנושאר הנומת ,תיעיבר הכרעמ ,"רוצ ךיסנ ,סלקירפ")
תינרדחהו ךלמה
-ןוטלשל תורשפא ןחבנש יוארה ןמ ,וז הדוקנבו ,טעמ אל חרוטב ןכא ךורכ רז םע לע ןוטלש     
ול הנקנ ,ץראה-ינבמ דחא חקינו הבה .םישקבמ ונחנא התבוט תא קר ןה .הקירפאב ימצע
תונורקע לכ יפל ומע-ינב לע טולשל ותוא םישנו ,ימדקא ראות וליפא ילוא ,תיברעמ הלכשה
:(1914 ,"רסיק לש ותיילע") אקאלובוט ךלמה תשרפב ךכ .ינרדומה לשממה

ונדועב ותוא אצמ הטוש רנויסמ .הקירמאל תישארב-תורעי יכבס ןיבמ חקלנ ןנד אקאלובוט     
הלכשהב אקאלובוט הכז ךכו ,תירבה תוצראל ותא דחי רזח ,ישוכה טוטאזה תא ץמיא ,רענ
המכ דע - בתכ ,הילגנאבו הקירמאב תואצרה לש הרוש ךרע ,תיטסיטפבה הללכמב ההובג
הכל ילענ לענו ,תינרדומה הבשחמה יכלה לש בהלנ דיסח היה ,םיניטל םיזורח - יתעמשש
.רתויב םיכוראו םיבחר םיכורש תולעב ,תוקירבמ
ינינעל הנידמה-ריכזמ ןגס לש ובל תמושת תא אקאלובוט ךשמ ןודנולב ותוהשב     
רטסינימ לש וסיג ,הלשממה שאר לש ויחא ןב היהש ,ץרמ אלמו ריעצ רוחב ,םינוינימודה
-ינינעל-הנידמה-ריכזמ-ןגסל ול היה ךכ םושמ .םיפסכה רטסינימ ןגס לש ונתחו המחלמה
םישימח רחאל אלא ןהילא עיגמ וניא רחא ריכזמ-ןגס לכש העפשהו לקשמ - רומאה םינוינימוד
.יפוד אלל תוריש תונש
.ןגסה לאש "?ךיתוינכת ןה המ ,אקאלובוט רמ"     
םיטפשמב ולא תולאש לע בישה ,םילענ תחשמכ רוחש היה ופוצרפש ,אקאלובוט רמ     
:רתויב םילפרועמ
,םירנויסמ-ילבהב קוסעל ןווכתמ ינאש אל .יצרא לא בושל ילעש ,ואדראק רמ ,שיגרמ ינא"     
- יסיסיאה טבש ןב יננה ךל עודיכ .יתלהנמ דיקפתל םיאתהל לכואש בשוח ינא רקיעב .הלילח
טבש והנה יסיסיאהש הדבועה תא ירכזב ,יתבשח תובורק םיתעלו - םירוהט וטנאב עזג יאצאצ
"- - - קוידה ןעמל :וניתורטמ תא גזמל האלפנ תורשפא ןאכ ונל שיש ,דקפלו טולשל ליגרה

תא ביחריש והשלכ ריהזמ לעפמ רומאה ואדראק רמ שפיח םינש הזמ ,קוידה ןעמל     
יבשוי ךלמ - שדחה ודיקפתב תאשל אקאלובוט חלשנ הרהמ דעו ,לשממה-יגוחב ותעפשה
ותארקל םיחמש םיבשותה ןיא ,העתפהה תיברמל .יטירבה רתכה תוסחב ,םלוכ לודגה-רהנה
:רתויב

הקירפא תשביב תימשרה ותעפוהל עבקנש ךיראתה דעו ,ךרדל אקאלובוט אצי וב םויה ןיב     
'רבאלאפ'ל ףסאתהל וזוחמב םיטבשה יאישנ לכ לע דקפו המיאתמ העש סרדנאס ול רחב -
.יסיסיאה ריעב בושח
ומק םיבר םיחרי ינפלש םירכוז םתא :הפיסאה תא סרדנאס חתפ ",םיטילשו םיאישנ"     
,וזה ריעל ןכ ירחא יתאב .קוחל דוגינב ,םדא-ןברק ובירקהו ,הערה חורה םהילע חונב ,יסיסיאה
.הזה םויה דע בשוי אוה םש .תואלשלשה-תבשומ לא - יתא ךלמה תא יתלטנו ,יסיסיאה תריב
ונב ,אקאלובוט אוה ,שדח ךלמ ילש הלשממה םהל תחלוש ,םיטוש םנה יסיסיאה ינבש ןוויכ
".וניליביט ןב ,ומולוקיא ןב ,אמאק'נאקוי לש
םתא והוחקל םינבלה םיהלאה ישנא .הז אקאלובוט תא רכוז ינא ,יסיסיא אישנ קאנ ",דרול"     
".ןבל שיאל תויהל ודמלל ידכ ,םצראל
,היהשכ רוחש ראשנ אקאלובוטש םכל חיטבמ ינא ,ועיגרהל סרדנאס רהימ ",ןכ יפ לע ףאו"     
:ורכז ,אוואסאקאהו יבמוג'נה ,ירוקואה יאישנ - םתא ,ןכ ומכ …רתוי רוחש וליפא ילוא
ותוא התנימ יתלשממש ןוויכ ,יסיסיאב טולשיש םשכ םכב טולשיו ,םככלמ היהי אקאלובוט
".גהנמל םאתהב ,םיסמו תונתמ ול ואיבת ,ךכל יא .ולוכ הזה זוחמה לכב ךלמל
.תוער תרשבמ הקיתש הררתשנ     
:תונעל חתפו ,האגו ןקז רבג ,אוואסאקאה אישנ ,אראק'וא םק ףוסבל     
יקסעו ,םיפשכ ישעמ - ןוגכ ,ייחב יתדמל םיאלפומ םירבד הברה" ,תוניתמב רמא ",דרול"     
סמ אוואסאקאה איבי דציכ :אוהו - ידועמ יתעמש אל דחא רבד ,דרול ,לבא .תוחורו םידש
,אוואסאקאב יסיסיאה ומחלנ םילודגה תונופטשה תנשבש ןוויכ ,ןכתי אל הז רבד .יסיסיאל
ונלוכי םגו ונמחלנ םיליפה תנשב םג ןכו .תונקז םישנ םה וליאכ וניציחו וניחמר ינפמ וחרבו
תאב אל וליא - שאב וזה ריעה תא םילעמו םלוכ תא םיטחוש ונייהו ,רהנבו השביב ,יסיסיאל
".ונצראל רוזחל ונבל לע תרבדו ,שא םיקרויה תולקמהו םילייחה םע ,ידנאס דרול ,התא

עבוקו ,םירש םש הנממ אוה הרהמ דעו ,יסיסיאה תריבב אקאלובוט ול בשיתמ ,ךכ וא ךכ     
התע דמועה רבדל ותוא ןיכמ וניא סרדנאס לש ברה ונויסנ וליפא םלוא .תובוחרל תומש
:שחרתהל

.העתפה וז רוטיק-תינא האיבה - םיבתכמה יקש םע דחיו ,ראודה תניפס העיגה תרחמל     
לא האציש הבראה ינפ תא לבקל ,ןטקה חזמה לא תאצל גהונ סרדנאס היה ללכ ךרדב     
ואיבהש ךורא ןובשחו ןיד תלבקב קוסע היה םעפהש אלא .םינותעו ראוד התא האיבהו הניפסה
.וילגרממ םינש ול
הנחמה לא האבו ,הלודגה הינאה ןופיסמ הדריש הריעצה תא סרדנאס האר אל ךכל יא     
תולעמ לש הנוילעה הגרדמה לע ,וינפל תמדקומ העדוה אלל הבצינ וז תחרואש דע ,הבראב
.ולש תספרמה
די תעונתב .דימ םקו - ושאר תא םירה ,וילגרל הריעצה תרבגה לש הלצ תא האר סרדנאס     
יקחרממ תונורחאה תושדחה תא ול ורסמו םהיכרב לע וינפל וערכש םישוכה ינש תא חליש
.םיכובסה תורעיה
.הריעצה השאה ינפ תא םדקל תוניתמב עיספה רחא     
דע חזמה ןמ הכרדב ,תטהולה שמשב ךלהממ הקומסו ,ידמל הדומח ,המוק תנטק התיה איה     
.הכובנ התארנ איה .הפר הרטנסו ןטק היפ ,םילגועמ ויה הינפ יוק .סרדנאס לש ותיב תספרמל
.תובידאב סרדנאס רמא ".יתרבג ,םולש"     
אסכ הנעמל גיצהו ,דימ דדועתה ,םרב .היופצ יתלבה התעפוהמ ךובנ ,הלומל בצינ אוה     
וליאכ ,עגר ןב הינפ לעמ םלענש ,לילק הדות-ךויחבו ,החוור תחנאב וכותל החנצ הרענה .עוגרמ
תתל אלו ,המ יהי ולו עצבל הטילחהש דיקפת ,אלמל הילע היהש םיענ יתלב דיקפתב הרכזנ
.התרטממ התוא עירפהל לק תובידא השעמ םושל
.ףוסבל סרדנאס לאש "?וז תחדינ הניפל ,יתרבג ,ךתוא איבמ ,קוידב ,המו"     
"?ימש תא רבכ תעמשש ינתרובס" .הרמא ",שיבאט-קמ ילימ איה ינא"     
,יטוקסה טקלאידה תא סרדנאס ריכה המשב המצע הגיצהש עגרבו ,רזומ בינב הרביד איה     
.ינומהה יאקירמאה בינה ךותמ טלבתמה
הלעמב תאצל תננוכתמ תאש חינהל שי" .הרצקב סרדנאס רמא ",ךמש תא יתעמש אל"     
םלוא ,דואמ יל רצ .לגנו'גה יכבס ןיב תואצמנה םירנויסמה תודוגאמ תחאל ףרטצהלו ,רהנה
".תוקחורמה ןויסמה תונחתב תונבל םישנ לש ןתבישי תא ריתהל לוכי ינניא
.םיענ יתלב אל ,לצלטצמ קוחצ - הקקחיצ איה     
".הכלמה יננה - ינא" ,תוצילעב הרמא ".תירנויסמ ינניאש רבתסמ .הח"     
םישנ - לבא ,וטופיש יחטשב תונבל םישנל דגנתה אוה .תוריהזב התוא רוקסל רהימ סרדנאס     
.ויתונויסנב שדח הרקמ ויה - תופרוטמ תונבל
ילא" ,הירבד וררועש העתפההמ התנהנש הב רכינו ,הרמאו הרזח ".הכלמה איה ינא ,ןכ"     
הכלמה לש הרצחב ןנגכ דבע יבס .הכולמ רתכל עיגהל הכזאש יתמלח אל ימימ .םוחרה
"- - קרוי'נל הרגיהו הילגנא תא הבזע ונתחפשמש ינפל ,הירוטקיו
.ןיטולחל שערנ ,זוחמה ביצנ למלמ "…לבא"     
רנימסב דימלתכ היפלדליפב אצמנ ייבוטש הפוקתב" ,הרענה החתפ ",ךל ריבסאו יננה"     
אוה .ייבוט ררוגתה התיבב רשא ,הנקזה ןטוה-ןאו הנמלאה לצא תינרדח ינא יתייה ,יגולואיתה
םימיה ןמ םויבש רפיסשכ ץצולתמ אוהש יתבשח דימת ,ותוא יתבביחש תורמלו ,ירחא רזיח
ףסכ יל חלש - וישכעו ,עובש לכ וילא יתבתכ .ותרטמ תא גישהש רבתסמ ,לבא .ךלמל היהי
"- - - ןאכל אובאש ידכ ,העיסנה ימדל
"?ייבוט אוה ימ" ,סרדנאס למלמ "?ייבוט"     
.הבישה ".אקאלובוט ךלמה ,רמולכ …אקאלובוט רמ"     
.ריתסהל וליפא ןווכתה אל אוהש העבה ,ביצנה לש ופוצרפ תא התווע העווז-תעבה     
.קנחנ ןורגב שחל "?ישוכל אשנהל - ול אשנהל ידכ ןאכל תאב תא …תאו"     
.קלסכ הקימסה הרענה     
אוה התא .ךתודוא יתעמש .ךתצעב לואשל יתאב אל" ,תורירקב הרמא ",ילש ינינע והז"     
.ךינפמ תששוח ינניא לבא .רהנה הלעמב ,וללה םיפוחה לכ ךרואל הצמשל עודי ךמש .סרדנאס
".יסיסיאה תריבל יכרדב ךישמהל ןוישר יל שי
.ברקל הכורד הלוכ ,שא תוקרוי היניע ,הינתמ לע היפורגא ,וינפל הבצינ איה     
יתודוא םירמואש המו" ,תונותמ סרדנאס רמא ",הזה רוזיאב הצמשל עודי ימשש ןכתי"     
תאצל ךל ריתא םא יתודוא רמאייש המ ,םרב .תולילב יתנש תא עירפהל לולע וניא - םירמואה
רשא הניפסה ,שיבאט-קמ סימ .יניעמ םיבר הניש-תוליל רידי - ישוכל אשנהלו רהנה הלעמב
לכוא .הילגנאל לק רשק אוצמל ילכות םשו ,הנואיל-הרייסל העש דועב תאצוי - תעגה הב
ךרובע וגישיו ,ןוטפמאהטואס למנב ךתוא ושגפי תושרה ידיקפו ,ךרובע העיסנ םוקמל גואדל
".קרוי-וינל תאצויה הנושארה הניפסב את
ןודיקפ םושו ,תיאקירמא תיחרזא יננה .ךל ודמעי אל הלא םיעותעת" ,וינפב איה החרצ ".אל"     
"?תנבה ,תוארוה יל קלחי אל חופנ יטירב
.ךייח סרדנאס     
רוציל ,םיימואל-ןיב הנמא ימכסה לע רובעל ,קוחה ןמ םלעתהל :לכל ןכומ היה אוה     
וז ןיעמ הירורעשל ריתהל םינפ םושב ןכומ היה אל אוה - לבא ,הרז המצעמ םע םיכוכיח
.ישוכל אשנהל הנבל הרענל תתלו ,ורוזיאב ללוחתהל

אשנהל שקבת הילגנא הנבל הרענש ,וניהד - לבוס וניא ריינה וליפאש םירבד שי ,השעמל     
םיחתומ םיאקירמאה וליפא ךא .יטוקס ,האצומו - תירבה-תוצרא תיחרזא וז היהת בטומ .ישוכל
- הבושתב תעכ וכזי ,ןשה-תומלואב םיאנידמ דרוט המ והת רשא ולאו ,םש-יא םודא וק
:םיירהצ-תעש הפלח םרט דוע ,סרדנאס לא עיגהל רהממה קרבמב

הקירפא-ברעמ יסיסיאל האצי תיאקירמא הרענש ונעמש :תיפרגלט העידומ ןוטגנישוו"     
םוקמב תיטירבה תודיקפל תורוהל תשקבמ הלשממה .םיימוקמה םידיליהמ ךלמל אשנהל
םכיתויוכז תא םיחיטבמ וננהו םירשכ םיעצמאה לכ .היתובקע לע הרזח הרענה תא תונפהל
טוקנל ץוחנל ואצמתש תרחא הלועפ לכמ וא הרסאממ חמצתש יהשלכ העיבת לש הרקמל
בטימכ לועפל ךחוכ תא םיפימ וננה .ןוטגנישוומ המרגלטה טוטיצ ןאכ דע .הרענה דגנ הב
קתעה .שיבאט-קמ - הרענה םש .טוקנל םיעצמא הזיאב םוקמה לע טילחהל לכות .ךתלכי
".תובשומה דרשמ - םותח .תוזוחמה יביצנ לכל חלשנ

תא התע השוע איהו ,הניפסה ןמ הקמח ,היתובקע לע הבשוה ןמזמש ,הרענה ,לזמה עורל     
.השורא לא ,רהנה ךפשב סרדנאס לש והטממ ,הרודה יסיסיא-תיגודב הכרד

יסיסיאהמ .םימי השולשב יסיסיאה תריבל דעו רהנה ךפשמ ךרדה תא השוע הריהמ תיגוד     
ינפ תלבק תא ןיכהלו תוסנל ןמז ,אופיא ,אצמ אקאלובוט .דחא טויש םוי קר - ירוקואה דעו
.תואיכ םיכלמ-דובכב ותשורא
טילש ינפל איבהלו ,ובמאזוב לא תאצל וילע דקפו ,אלאק ,וצעוי תא וילא אורקל חלש אוה     
.תונתמו ,תופי םילמ ירוקואה
םויבו ,חוכשלו חולסל טעממה םדא יננהש ול רומא" ,אקאלובוט ךלמה רמא ",אובל ןאמי םא"     
".וניניב המחלמ היהתו ,בר אבצ םע וצראל אובא דחא ריהב
".ךיתועיספל תדעור המדאהו ,רעיה ליפכ רידא ךנה" ,ימומרעה ץעויה הנענ ",ךלמה ינודא"     
האבה וז יתשאש ובמאזובל ול רומא ,הזמ ץוח" .ותונתוונעב אקאלובוט םיכסה ".ךכ קוידב"     
".דאמ הבושח הכיסנל הצראב תבשחנו ,הנבל השא הנה - קוחרמ ילא
".הנהכו הנהכ ול רקשא רקש ;יכלמ ,גאדת לא"     
וילא ארק ".ןקז ףוק ,ךחור חפיתש דע ךתוקלהל הווצא - רקשמ יננהש ךתעדב הלעת םא"     
"!אוה התימאל תמא - ךל רמוא ינאש המ" ,המיחב אקאלובוט
.םהדנו עתפומ היה ןקזה     
".הפרח יהוז ,ךלמה ינודא" ,שרח רמא "…הנבל השא"     
םוימ ןרקש ,הדילמ עובצו ףנח בצינ וינפל :ןוהמתמ ונורגב הרצענ אקאלובוט לש ותמישנ     
.ודסח שיא לש ותעדל תדגנתמ העד עיבהל זעהש ךכ ידכ דע םהדנ הארנ הז סופיטו ,ודלווה
ידנאס" ,ולש הרוגשה םינשה-תוימומרע תא ובג ירוחאמ חנוז ,אלאק ךישמה ",ךלמה ינודא"     
- הנבל איה םא …השובה תא תאשל םילוכי ונניא ,ךיניתנ ,ונחנא ףאו ,הזה השעמה תא לובסי אל
אלא ,םינבל אל ףאו ,םירוחש ויהי אל םה !תוומה םשב ?םכינבל היהי עבצ המ ,רוחש התאו
".םשל וניאו ןאכל וניאש דחוימ עזג
תפלוח - "תבורעת יאושינ" אשונה ביבס הנבש ,ולש הפיה היפוסוליפה תא האר אקאלובוט     
,םירטסינימ לש םביבח ,םיעדמל ךמסומ ,אקאלובוט ;ןורח בורמ םלא היה אוה .תוחורה לכל
וילע חותמל זעמ לגנו'ג ארפש ךכל עיגה - תוברת ינב םישנא ידגב שבולהו תיניטל עדויה רבגה
.תוחורו םידשב ןימאמו ,הצחמל םוריע ,הניב רסח רוצי - תרוקיב
בנזמ יושע ,ירט טושב תוכיראב הקלוהו ,ץע לא רשקנ ,אלאק רסאנ תחא הרצק הדוקפב     
.תוקלמה תחת הז אדג-שיב עווג - שולחו ןקז םדא היה אלאקש ןוויכ .ליפה
הארמל האלפומו הרימט האנה עתפל םעט - וירוסיב תמ םדא ודועמ האר אלש ,אקאלובוט     
תוברת לש הטעמב והוריתסה םימיל רבעמ ותוהש תונשש ,םודקה ארפה ובבלב ררועתה .םדה
וידי .תומילאו תוירזכא ,חצר תוואת - ושפנב םישדח תושגר ריעצה ךלמה אצמ עתפל .םיסומינו
ויניעו ,האלהו ונממ תיפורטה םעשה תעבגמ תא וליטה ,הנבלה הדופאה תא ופוג לעמ וערק
.חונמה וצעוי לש המונצה ותפוגב תיטסידאס האנהב וצעננ

ירבדכ ,ןכא .תוברת-ןב תוחרוא ול תונקהל ונלמע הכש ,אקאלובוט לש ופוצרפ ףשחנ הנה     
םילגוסמ םניא ,הלא םידליכ םהומכ ,םיאקירפאהש הארנ .היהשכ רוחש רתונ אוה ,סרדנאס
תאשל - גנילפיק לש וריש רמאמכו - ףיסוהל הילגנא-ינב לע רזגנו ,טילשמ שרדנה קופיאל
.םדאה ילכוא ןיב קוח טילשהל ,ןבלה םדאה לש ולועב
ארפ לש וז תאו יטירבה ביצנה תעד תא הכ דע ונעמש םא .ןיאושינה תייגוס לא התע בושנ     
לא ,םאלסיאה תד ןבו ואצומב ףוחה דילי - ירוקואה אישנ ,ובמאזוב לש וירבד הנה ,לגנו'גה
:אקאלובוט לש וריצ

ךרדבכ לאש "?וילא יתוא ןימזמ ךכלמ רשא הזה 'רבאלאפ'ה אוה המ ,ינימיליק ,יל רומא"     
.בגא
".תונתמ םג ךל חלוש אוהו" ,הלה הנענ ".ןיאושינ לש 'רבאלאפ' והז ,ובמאזוב אישנה"     
"?תאשל אקאלובוט דמוע ימ תא" ,ובמאזוב רמא ".לבקל ברסמ ינניא תונתמ"     
.עגרל קפקפ חילשה     
דוע בהוא אקאלובוט ךלמהש הנבל השא לע םירפסמ" ,ףוסבל רמא ",ובמאזוב אישנה"     
".םינבלה ומכ גהנתהל דמלו ,תורעילו תורהנל רבעמ ההש םהב םימיהמ
אוה םא ,ינימיליק ,ךלש ךלמה אוה בלכ ןמ הזיא" .ובמאזוב ןטר ".ןטשה שאב הלצייו יאולה"     
,םימודמדה רוא קר םייק - הלילה ןיבל םויה ןיב יכ עדוי וניאה ?הזכ רעוכמ השעמ תושעל זעמ
רעוכמ והנה - והנשמ אל ףאו הז וניאש המו ,ןבל ןבלהו ,רוחש רוחשה ?הליל ונניאו םוי ונניאש
לילו ,הדובעל ויד ריהב וניאש םוי ?ונל היהי המ - חריה םע המחה גוודזת םא .אטח-ירבד אלמו
".החונמל ויד לפא וניאש
ןורח ושפנ תא אלימו ,ובמאזוב לש יניצה ןוירשה הטעמ דעב רדחש דיחיה אשונה הז היה     
.יתימא
לע םעפ יתייהש םושמ ,םינבלה םישנאה יכרד תא עדוי ינאש ןוויכ ,ינימיליק ךל דיגא תאז"     
ןהב תוצראב יתיהש הנה .םלועה הצקל רבעמ לא טישל תאצויה ,הלודג הניפס לש הנופיס
אלש ןוויכ ,השוב אללו דובכ אלל םירוצי םנה וללה יכ יתיארו ,וידחי םייח ןבלהו רוחשה םדאה
".םירוחש םישנא תומולחו ,םינבל םישנא ידגב קר ,המואמ םהב רתונ
לכ תא רמול ששוח ינאש אלא ,עדוי ינא תאז תא" ,תונשיבב ינימיליק רמא "…אישנ"     
בר רעצו וישכע םיכלהתמ ,יסיסיאה ינב ,ונחנאו ,דואמ םויא אוה יכלמ יכ ,וללה םירבדה
".ללכ םכח וניא ונכלמש ןוויכ ,וננטבב

תועדה יקוליח ףא לע ,םילותקו םיטנטסטורפ ,םיטסיטפב ,םירצונה םירנויסמה וליפא     
.ןיאושינה סקט תא עצבל ןכומ וניא םהמ שיאו - הז םיוסמ ןיינעב םיעד ימימת ,םהינב םייחצנה
לא תחלשנ הנבלה ותשורא .עיגהל תששובתמ הניא ,המחלמ - אקאלובוט לש והשעמ תאצות
.אלאק חצר לע טפשמל םש דומעל - ףוחה-ריע לא אבומ אוה וליאו ,התיב
L'Acqua della Pazzia Kong: The strangest story ever conceived by man
.סאלאו לש ויטירסת ןורחא ,"גנוק גניק" טרסה תוזרכמ תחא :הלעמל
גואדל ךרוצ ןיא .הקירפא ירופיס לש תיקלטיאה הרודהמה :לאמשמ
.הבבר דגנכ לוקש ילגנא שיא לכו רחאמ - הדומחה תירנויסמל
ןמלטנ'גו ןיצק
,םישנל סרדנאס לש ןיוצמה וסחיב ארוקה יאדו ןיחבה ,שיבאט-קמ המלעה הרקמב וליפא     
םיבצמב ילגנאה ןמלטנ'גה לקתנ ,הקירפא לש םיכושחה היקמעמב םלוא .דחאכ ףיקתו ןידעה
תנשמ "וניל'מ לש היתובהא" רופיסב .םידיליה תונב לא םש תונפל ואובב ,םהל ןיכסה אלש
,ריעצ ילגנא ןיצק התתיפ וז םידילי-תב :הדימ התואב (טעמכ) רומח ןיינעב רבודמ ,1911
,התפצוחב ,וניל'מו ,רתלאל הילגנאל ןיצקה תא בישה סרדנאס .הינשב תאז התשע - השעמלו
:םירבדב וילא תונפל הזעמ

.הלאש "?ומע ינב םע תויחל גילפה אוה םג םאה ,ידנאס-דרול"     
םיתרשמה דחא תא חלשא" ,תוננוצ זוחמה-ביצנ בישה ",וניל'מ השאה ,ךתא רבדל הצראשכ"     
".ךתוא ןימזהל ילש
היפמ םעפ-יא עמשש לכמ קומע שגר-לילצ הלוקב טלק סרדנאסו וניל'מ הרמא ",ותוא יתבהא"     
.םידילי-תב לש
.תושבי ריטפה ",וניל'מ ,בוהאל דואמ הריהמ תאש עמוש ינא"     
.שאר-עינב הרשיא וניל'מ     
םגו .ארונ חוכב יל אב הז ,תבהוא ינאשכ" ,ריבסהל השקיב ומכ ",תומיוסמ םישנ לצא הז הככ"     
"!תאנוש ינא ,ידנאס-דרול ,ךתוא .םלועל-םלועל .הזע האנש יהוז - תאנוש ינאשכ …תרחא
.היולג תוטשפב הרביד איה     
רבדל ןיהמה רבג" .דקויה ומעזב םינוא-ןיא תוועתמ ,זוחמה-ביצנ הל בישה ",השא תא - ךלזמל"     
".דואמ תכשוממ האקלה גפוסו ץע-עזג לא רשקנ - ךכ ילא

השא ,הלילח ,הניא ,הנוצקה יגוחב הבר הכ החלצהל הכוזה ,וניל'מש שיגדהל יוארה ןמ     
תוחוכב וז הרענ הנחינ ,ןכ לע רתי .היקרועב םרוז יברע םדש תבורעת-תב אלא ,שממ הרוחש
.רתויב עורגה גוסה ןמ 'לאטאפ םאפ'כ תפשחנ איה ךשמהבו ,םייטונפיה
יפל וצרא תא יליבמיל ןקזה ץירעה להנמ ,(1911) "דוקירה ינבא" תשרפ ,רחא הרקמב     
ינב לכ תא חבוט אוה התווצמב .יליליהאד הרשע-ששה תב תינדקרה ,ותשא לש היתומחג
ותוא דיקרמ ,התדוקפב רשאכ ,הינרופיצמ ומצע סרדנאס לצינ סנב קרו ,ילאקיא טבש ,המע
לוכיש לכ ,לטקה הדש לע דרוי ברע דועב ,ןישנועה עסמ םות םע .תוטהולמ םינבא לע ךלמה
:םייתודלי תונובלעב טלפמ אוצמל אוה - הרענל תושעל ביצנה

,לגנו'גה לע ביבאה דריו בש םימשגה תנוע ירחא .לודגה-רהנה ינפ לע ליגרכ ופלח םימיה     
ביבסמ .קסורמו סורה היה לכה .יגניטיי-ץראמ ןקזה ץירעה םע םינפ סרדנאס שגפנ זא קרו
,ורתונ יליבמיל לש ותריב ריעמ .ולטקנו ולפנ הז ךאש הלא לש םהיתופוג ןיידע וללוגתה
תא .'אסוה'-ידודג השולש וכרענ ילאמשה ףגאב .םימחופמ םידואו ןשע-תולעמ תוסירה ,רקיעב
דודגהו יעיבשה דודגה - םייתוכלמה-םיאקירפאה-םיאבורה לש םינוילאטב ינש ושייא ןימי-ףגא
-תועיקת יפל סרדנאס עמשש יפכ ,ברעה-תחוראל העש התוא ונגראתה הלא ;רשע-העשתה
.תוברקה-הכומ רוזיאה לע ודרי םימודמדה .תויתרוסמה הרצוצחה
.יכב-תודירצב לודגה-ךלמה ןעט ",ןקז שיא ינא"     
וצעננ ןה ;הבלב רשא תא ורמא תוקרובה היניע קר .הקתש ול ךומסב הערכש הרוחבה     
.סרדנאס לש בטוחמה-ףוזשה ופוצרפב
".תומל ידמ-ןקז אל לבא" ,זוחמה-ביצנ רשיא ",ןקז התא ,ישיא ,ןוכנ הז"     
םסרופמ טילש תולתל ,הפי אל הז" ,הניחת-תלליב ץירעה ךישמה ",ינומכ םוצעו לודג ךלמ"     
".ינומכ דבכנו
?םינטקו םילודג - םירחאה םיכלמה ורמאי המ ,הז ירחא ,דוע תויחל ךל ריתא םא לבא"     
השעש ומכ ,תוארונ ןודז-תובעות תושעל םילוכי ונחנא' :םלוכ ונעטי םה ,עמשת-עמשת
"!'הלתי אל ידנאס ונתומכ הלא תאו ,םימסרופמו םידבכנ ,םימוצעו םילודג וננהש ןוויכ ,יליבמיל
.שרח תינדקרה הלאש "?ןבל-דרול ,יב השעת המ - "     
וישכע קרו המויק םצע תא ירמגל חכש וליאכ וינפ תא הילא בסהו סרדנאס ריטפה "?תא ,הא"     
".םולכ אלו ךניא תאש ןוויכ ,םולכ השענ אל ,השא ,ךב ?תננרמה יליליהאד" ,הב ןיחבה
וליאכ ,ותקיספ עמשל תצווכתמו תעתרנה ילאקיא-תב הארמל האנה-ביבש עדי סרדנאסו     
.םיליפ-רוע בלגמב הפוצרפ לע ףילצה

םצעבו ,רקיעו ללכ חיכש-יתלב רבד הניא יטירבה רתכה יגיצנב םידילי-תונב תובהאתה     
לש ןיעידומה תקלחמ שיא ,תימס ןוסיירג .הילגנא לש הינב יריחב םתויהב ,וילאמ רבדה ןבומ
הבהא יודיו לבקמ ,יטראקאה טילשל ץעויכ ,יברע רחוס תשופחתב ,בשויה ,תובשומה דרשמ
:1914 תנשמ "םה" רופיסב - תינייפוא תיטירב תוליצאב הז ןיעמ בל-ערוק

".ןברק בירקהל ךלמה דמוע הלילה" ,ףוסוי רמא ",יאפאל"     
.והשלכ רבסהל הקקזנ אל ףא הרענהו ,וירבד תא ריבסהל ףיסוה אל אוה     
ןוויכ" ,תישירח הרמא ",בל בוט םדא בשחהל יושע היה ,ןכ ינפל הז ןברק בירקמ היה וליא"     
".דואמ הנועמו תרסוימ השא יננהש
.תוכר יברעה רמא ",יאפאל ,יתעדי תאז"     
,יתבהאב ותוא יתסרהו רבג יתבהאש םושמ יתרסיתנ" .ול איה הרמא ",רבד תעדי אל"     
,ףוסוי ,ךתוא תבהוא ינאש םושמ - וישכעו ,יתוא םיאנוש םהו ימע ינב תא יתבהאש םושמ
".לבתב הבהא לכמ הלודג הבהאב
,תורצה וידי תא חלש אוה .ויניעב דמע ,רזומו אלפומ ,םימחר אלמ טבמ :הב טיבה אוה     
.היפתכ לע וחנ וללהש דע ,תומוחשה
אלמ ינאש םגה ,יאפאל ,ךתוא בוהאל לוכי ינניא ,הנהו" ,רמא ",םילאה ידיב םה םירבדה לכ"     
ךתויהמ ,ךא .תורחא תוביס םושמו ,יעזג תב ךניאש םושמ ךבהאל לוכי ינניא .ךיפלכ םימחר
ךכב חרכה אהי םאו ,וזה ריעהמ ךתוא חקא ,ירוענ ימיב ינודמילש םידומיל המכל תודותו ,השא
".ךנעמל תומא םג -

שארב םירתוכמ ,וישנא ינורחא םעו םידיליה-תב םע ,תימס ןוסיירג רמ תא אצומ תרחמה םוי     
.םירבעמ םהילע םילוע ךלמה-רמשמ תונויגלו ,השורטו הנטק העבג

ברק - ול תקקותשה ךכ לכש תוומה יכ יל הארנ" ,ותדמע תא רקסש ירחא ,רמא ",יאפאל"     
אלו ךל רוזעל לוכי וניא ירעצ יכ עדוי לאה םלוא ,ךללגב דואמ דואמ רעטצמ ינא ,הנהו .אבו
".םולכ
.תונותמ וב הטיבה השאה     
אלפומה םלועבש ןוויכ ,וידחי תוומה םלועל דרנ ינאו התאש דואמ החמש ינא ,הרמא ",דרול"     
".דואמ דואמ אופיא תרשואמ היהאו ,ינבהאל ילוא לכות אוהה רזומהו

ףוס
םיספדומ תורוקמ
:םיכרכב תירבעל ומגרותש 45 לע וז הדובע תססבתמ ,סאלאו בתכש "הקירפא ירופיס" 141 ךותמ
ןד-ןב .א :םוגרת .1953 ,רואנ תא ימרכ :ביבא-לת .סאלאוו ראגדא יבתכ
ןד-ןב .א :םוגרת .1955 ,םימולע תירפס ,רואנ תא ימרכ :ביבא-לת .רהנה שיא ,סרדנאס
ימרכ רזעילא :םוגרת .1982 ,מ"עב "יגלש" :ביבא-לת .היבורנוממ בנגה ,ובמזוב
,סרדנאס" ךא ,ישילשב ,ןבומכו ןושארה רפסב דואמ רכינ ונונגס .ימרכ רזעילא לש טע-םש הארנה לככ אוה "ןד-ןב .א"
.ודי תעיבט תא וב תוהזל ןיאו ,המ לושירב םגרותמ "רהנה שיא
,וז היפרגויב לש המסקמ הברה .ןורשכ-בורב הבותכ היפרגויב סאלאו לש ויבתכל ימרכ םידקה ,וימוגרת ראשב ומכ
ימיטפואו זילע ארוקה תא ריתוהלו ,הלילעה רוביג לש ויתורוקב םימוגע רתויה םיטרפה לע חוספל ותייטנב ןומט
.ופוג רפסה תאירק תארקל

ימרכ לש ורוביחבו רפסב םיעטק .ףיקמ ריקחת לע תססובמ ,סאלאו לש סרכ-תבע היפרגויב הבתכ ןייל טרגרמ
:ירקיעה ורוקמ היה הז יכ ,הבר תוריבסב ,םיעיבצמ
Margaret Lane. Edgar Wallace: The Biography of a Phenomenon. New York: Doubleday, Doran and co. inc., 1938.


םירושיק
:רוביצה תושרל רבעש סאלאו רגדא לש ןושאר רופיס עיצמ גרבנטוג טקיורפ
The Clue of the Twisted Candle in Project Gutenberg

ותקופת" :םילימב ,םויכ סאלאו לש ומוקמ תא בטיה תמכסמ הנושארה ,תשרב יתאצמ תורצק תויפרגויב יתש
לע רתי .ירוקמו ןנער רפוסכ ומש תא ורערע - תרוקיב יבתכו םירמאמ רופס-ןיאו תוזחמ 24 ,םירפס 175 - תיתורפסה
יתלב ,םקלחב ,םויה םיבשחנה ,םימדקומ םינאידראודאו םינאירוטקיו םיכרע לש בהלנ ךמות הז רבחמ היה ,ןכ
Edgar Wallace :"םיתואנ

:ינמרגה עונלוקל תיתועמשמה ותמורתב תדקמתמ תרחאה
Edgar Wallace: a Career in Crime

סופדב תעכ םיעיפומה םירפסה לע םיטרפ ללוכ ,הריעצה ותב ,הפולנפ לש הדוסימ "סאלאו רגדא תדוגא" לש הרתא
:ךכמ רתוי אל ךא ,הינמרגבו הילגנאב
Edgar Wallace: The Official Site

:םירצקה םירופיסה יצבק תיברמ ןכותו םירפסה תמישר :סאלאו רגדא יבתכ לכ
Crime & Mystery Fiction

:ןווקמה םינותנה סיסבב ,קלח ול שי םהב םיטרסה טוריפ
Edgar Wallace in the Internet Movie Database

:םיינמרגה םיטרסה ןמ תונומת
Edgar Wallace Filme

:םיטרס םתואמ םינחלה דחא
Spy Jazz

םלועה לש ינימשה אלפה :גנוק גניק
King Kong - The Eight Wonder of the World


םירושיק דוע
:"תיטילופה הרוטקירקב 19-ה האמה" ךותמ ,םירובה תמחלמ
History of the 19th Century in Political Cartoons

:הקירפאב ןושארה יטירבה ביצנה ,ןוטסנו'ג ןוטלימה ירנה רס
Sir Henry (Harry) Hamilton Johnston, G.C.M.G., K.C.B. - The Tiny Giant

,ינשה דלופואל ,היגלב ךלמ תנמזהבש שיאה היה (םיעלסה רבוש - 'יראטאמ אלוב' םשב עודיה) ילנטס ןוטרומ ירנה רס
:יטרפה ושוכרכ בישחה ךלמהש ,"וגנוקה לש תישפוחה הנידמה" זאמ ויה ולא םיחטש .וגנוקה רוזיא תא רקח
Sir Henry Morton Stanley (1841-1904) in the African Explorer Photo Cabinet

:םש ועצובש העווזה ישעממ תומלוצמ תויודעו ,תיגלבה וגנוקמ תוביהרמ תומרגוארטס
Stereoviews of the Congo Free State and Belgian Congo

:הינק לש תיטירבה הינולוקב ,סנילוק הרול תוחאה לש הימוליצ
Laura Neva Collins' Images of Colonial Africa

:וגנוק לש הקילבופרה תפש - וגנומול תפשב השדחה תירבה ךותמ ,ןנחוי יפ-לע הרושבה ןמ עטק
The Bible in loMongo-loNkundo

ןבלה םדאה לש ולוע :(1865-1936) גנילפיק דראידור
Rudyard Kipling: The White Man's Burden

ןטק רוחש דלי :(1757-1827) קיילב םאיליו
William Blake: The Little Black Boy

:םירשעה האמה תישארמ ,םירוחש לש תוימוק תויולג
The Vintage Picture Postcard Catalog: Black Culture

:סאלאו רגדא לש וירופיס תיברמ תא עומשל ןושאר היהש רישכמה ,ןופטקיד
Recording Technology History

:ןפירק רוטקוד לש והרקמב תודבועה
Notable Criminal Cases: Dr. Crippen

הסינכל הרזח