'Death and the Lady' from Der Doten Dantz (Dance of the Dead), printed by Heinrich Knoblochzer in Heidelberg, 1490The Fisherman and his Soul
דלייו רקסוא תאמ
רב םאר :םוגרת
.םימה לא ויתותשר ךילשהו ,םיה לא ריעצה גיידה אצי ברע ברע     
הרמ חור וז התיה יכ ,ותשרב טעמ ךא הלעה וא ,רבד דכל אל השביה ןמ חורה אובב     
זא םילוע ויה ,ףוחה לא חורה הבשנ תע םלוא .השגופל הילא ולע םיזע םילגו ,ףנכ-תרוחשו
.םתוא רכמו קושה לא םתוא חקל אוהו ,ותשר תועלקמ ןיב לא םיחושו םיקמעמה ןמ םיגדה
התוא ךושמל לוכי ישוקב ךאש הדבכ הכ תשרה התיה םעפו ,םיה לא אצי אוה ברע ברע     
הנושמ תצלפמ וזיא יתדכל וא ,םיה יגד לכ תא יתשפת יאדו' ומצעל רמאו קחצ אוהו .ותריס לא
ורזואבו ',וב קושחת הלודגה הכלמהש המיא לש רבד הזיא וא ,םדא-ינב בלב האילפ ררועתש
לש ילכ לע לוחכ גוגיז ומכ ויתועורזב םידירוה וטלבש דע ,םיסגה םילבחב ךשמ וחוכ לכ תא
לא התלע תשרהו ,םיחוטשה םיפוצמה גוח אב בורקו ךולהו ,םיקדה םילבחב ךשמ אוה .הזנורב
.םימה ינפ
העוקש ,הנטק םי-תב קר ,המיא לש רבד וא הנושמ תצלפמ אלו ,הב היה אל גד לכ םלוא     
.הקומע הנישב
היה הפוג .חלודב עיבגב זפ לש המינכ הרעשו הרעש לכו ,היתורעש ויה בוטר בהז ומכ     
;וביבס וכרכנ םיקוריה םיה יבשעו ,הבנז היה ףסכו הנינפ .הנינפו ףסכ הבנזו ,ןבלה בהנשכ
לע ץצנ חלמהו ,םירקה הידש תא ופטש םיה ילג .םיגומלאכ היתפשו ,הינזא ויה תויכנוכ ומכו
.היניע יסיר
ןפוד לעמ ונחגבו תשרה תא וילא ךשמ אוהו ,האילפ אלמנ ריעצה גיידהש ,התיה הפי הכ     
המיאב וב הטיבהו ,הרוענו דרחנ ףחשכ הארק איהו ,הב עגנ ךא .ויתועורזב התוא זחא ,הריסה
ןתנ אלו ,וילא התוא ץמיא אוה םלוא .טלמהל ידכ הווג הלתיפו ,תולוגס המלחא יניע דעבמ
.בוזעתש הל
ותב ינא יכ ,תכלל יל חנה אנא' ,הרמאו חפייתהל הלחה ,חורבל לכות אל יכ התוארבו     
'.ידבלמ שיא ול ןיאו ןקז יבאו ,ךלמ לש הדיחיה
ירישתו יאובת ארקאש תע לכב יכ יחיטבת םא דע ,ךל חינא אל' ,בישה ריעצה גיידה ךא     
'.דימת תואלמ יתותשר ויהי ךכו ,םיה-ינב לש םתריש לע םיגנעתמ םיגדה יכ ,יל
.םיה-תב הארק '?תאז ךל חיטבא םא ,יתוא ררחשת םימתבו תמאב םאה'     
האשנו ,ץפח רשא תא ול החיטבה ךכו .ריעצה גיידה רמא ',ךתוא ררחשא םימתבו תמאב'     
.הרזומ המיאב תדעור ,םימה לא השלג איהו ,ויתועורז תא שרפ אוהו .םיה-ינב תעובש תא
hisssssss
.ול הרשו םימה ןמ התלע איהו ,םיה-תב לא ארקו ,םיה לא ריעצה גיידה אצי ברע ברע     
.השאר לעמ וגח םיפחשהו ,םיניפלודה וחש הל ביבס ביבס
,הרעמ לא הרעממ םהירדע םיגהונה ,הרש םיה-ישנא לע יכ .דואמ הריש היה אלפנו     
םהו ,םיריעש םהיזחו םיכוראו םיקורי םהינקזש םינוטירטה לע ;םהיפתכ לע םיכרה םיאלטהו
וגגו בוהז רבנע ויתוריקש תוכלמה לכיה לע ;ךלמה רבוע תע תולקועמ תויכנוכב םיעקות
רשא תורידאה הרחתה תופינמ תוענ םש ,םיה ינגו ;תוקיהבמ םינינפ לש ול הפצרו ,תקרב
,םיעלסב תוזחאנ םיה-תוינלכו ,ףסכ לש םירופיצ ומכ לעמ םיחוש םיגדהו ,ץק ןיא םיגומלאל
ןופצה לש םיאופקה וימימ םיאבה ,הרש םילודגה םינתיוולה לע .בוהצה לוחב םינרופיצהו
םיאלממ םירחוסהש ,םיאלפומ הכ םירבד תוחשה תונריסה לע ;םהיריפנסב םייולת חרק ידילגו
,םימרה ןהינרת םע תועוקשה תוינאה לע ;תולוצמב םתומ לא וצפקיו ועמשי ןפ ,גנוד םהינזא
,תחפסה יגד לע ;םיצורפה םיחתפב םיאב סילוקה יגדו ,לביחב םיזחוא םיאופקה םיחלמהו
םינונוידה לעו ;והצק דעו םלועה הצקמ ןמיע םידדונו תוניפס ירעוקב םיקבדה ,םילודג םיעסונה
.הליל דרי םנוצרלו ,תוכוראה ,תורוחשה םהיתועורז תא הצוחה םיחלושה ,םיקוצה תורקנב
,םיחמשה םימה-ידלי לע ;ישמ השרפמו ,ול םשל לש הריסש ,סוליטואנה לע הרש איה
בגב םישפותה ,תוקוניתה לע ;םתניגנב םויאה ןקארקה תא ףא ומידריש ,לבנ לע םיטרופה
תוטישומו ןבלה ףצקב תובכושה םיה-תונב לע ;קוחצב וילע םיבכורו קלקלחה םיניפלודה
.תועורפה םהיתומערו םיה-יסוסו ,םימוקעה םהיטחו םיה-תוירא לעו ;םיחלמה לא ןהיתועורז
םירחאו ,ותשרב םתוא דכל ריעצה גיידהו ,הל ןיזאהל םיקמעמה ןמ םיגדה ולע ,הרששכו     
.וילא הכייחב ,םימב םיה-תב הללצ ,ותריס האלמנ רשאכו .תינחב דצ
;האב אל איה ךא ,ןנחתהו הל ארק תובר םימעפ .הב עגיש וילא הברק אל םלועמ לבא     
היה םוי לכו .םוי ותוא ול התארנ אל בושו ,תולוצמב םי-בלככ הללצ ,הב סופתל הסינ םאו
ףאו ,ותמרע תאו ויתותשר תא דוע רכז אלש ,הלוק ול ברע הכ .וינזאל רתוי קותמ הלוק לילצ
,םומע בהז םהיניעו םדוא םהיריפנס ,וביבס הנוטה יגד וחש תועיס תועיס .חכש ותכאלמ תא
הפב .םיקיר ורתונ ול רשא םירצנה ילסו ,ודיצל הלטב החנ תינחה .םב ןיחבה אל אוה ךא
םירקה םיה יליפרעש דע ןיזאה ,ןיזאהו ותריסב שעמ-רסח בשי ,האילפמ תומומע םיניעו רועפ
.ףסכב ורוע תא עבצ חריהו וביבס וספיט
,ןתחל יניחק .ךתוא ינא בהוא ,הנטק םי-תב ,הנטק םי-תב' :רמאו ,הילא ארק דחא ברעו     
'.ךתוא ינא בהוא יכ
זא ,ךתמשנ תא תחליש ךא ול' .ול התנע ',ךל םדא תמשנ' .השאר העינה םיה-תב םלוא     
'.ךתוא בוהאל יתלוכי
לוכי יניא .התוא האור ינא ןיא ?יתמשנב יל ץפח המ' ושפנ לא רמא ריעצה גיידהו     
תאירקו '.יקלח תנמ היהי בר רשואו ,ילעמ התוא חלשאש ירב .התוא עדוי ינא ןיא .הב תעגל
תא חלשא' .םיה-תב לא ויתועורז טשפ ,העובצה הריסה ךותב ודמעבו ,ויפמ הצרפ החמש
לכ תאו ,דחי רוגנ םיה תולוצמבו ,ןתחל ךל היהא ינאו ,יתלכ ייהת תאו' ,ארק ',יתמשנ
'.דרפינ אל םלועלו ,השעא יצפחתש לכו ,הארא יל תרשש
.הידיב הינפ הטילהו ,גנועמ הקחצ םיה-תבו     
'.השעא ךכ !יארו ,תאז םישוע ךיא יל ילג' .ריעצה גיידה ארק '?יתמשנ תא חלשא ךיא םלוא'     
,םימב הללצ איהו '.תומשנ ןיא םיה-ינבל' :הנטקה םיה-תב הרמא ',תעדוי יניא !יובא'     
.הגרעב וב הטיבמ
hisssssss
ריעצה גיידה ךלה ,העבגה לעמ תחא די-ףכ ידכ שמשה ההיבגה םרט ,רחשה תולע םע םקשה     
.תלדה לע םימעפ שולש קפדו רמוכה-תיב לא
'.סנכיה' ,ול רמאו חירבה תא םירה ,אבה ימ ותוארבו ,שפשיפל דעבמ טיבה הרומכ-חרפו     
ןוכרה רמוכה לא ארקו ,תומשובמה אמוגה תולצחמ לע ערכו ,המינפ עספ ריעצה גיידהו     
תא תענומ הדבל יתמשנו ,םיה-תונבמ תחא ינא בהוא ,שודק בא' ,ול רמאו ,שדוקה-ירפס לעמ
ינא ןיא ?יתמשנב יל ץפח המ .הב יל ןיא ךרוצ יכ ,יתמשנ תא חלשא ךיא יל הלג .ול ףסכאש
'.התוא עדוי ינא ןיא .הב תעגל לוכי יניא .התוא האור
יכ ,יסרא חמצ הזיא תלכא וא ,תאצי ךתעדמ יכ ,יל יוא' ,רמאו והזח לע הכה רמוכהו     
,םדא תמשנמ רתוי רקי ןיא .בוט הב תושעל ונל התוא ןתנ לאהו ,םדאבש בוטה לכ איה המשנה
,ןכ-לע .ךלמה ימולהימ איה הרקיו ,הריחמ ץראה-בהז לכ ומכ .הל הוושי אל המדאה לע רבדו
םידובא ,םיה-ינבל רשאו .הרפכ ול ןיאש הז אוה אטח יכ ,ולא םירבד לע דוע בושחת לא ,ינב
בוט ןיב תועדוי ןניאש ,המה הדשה תויח ומכ .םה ףא םידובא םמע םינתונו םיאשונהו ,םה
'.וננודא תמ םרובעב אלו ,ער ןיבו
וילגר לע םק אוהו ,רמוכה לש םירמה וירבד תא ועמשב ריעצה גיידה יניעמ וגלז תועמד     
.םודא בהז םהילבנו םיעלסה לע םיבשוי םיה-ינבו ,רעיב םיזלוע םיריעשה ,יבא' ,ול רמאו
איה תבצינ םא ,הב יל עצב המ ,יתמשנו .םהימי םיחרפה ימי ומכ יכ ,םתומכ היהאו יל חנה
'?ישפנ הבהאש ןיבו יניב
םה םיבעתנו םיאמטו' ,ויתובג תא ץווכמ ,רמוכה ארק ',איה האמט ףוגה תבהא'     
לע הללקו רעיה יריעש ויהי םירורא .לאה לש רודהה ומלועב םיעותה ,םיכושחה םירוציה
ןולחה לע םה םישקונ .יתוליפתמ יתוא חידהל םיסנמ ,תולילב םתוא יתעמש !םיה תורמז
וועי יללפתהבו ,םייותיפב יתוא םה םיסנמ .םילקנה םהיעושעש תא ושחלי ינזאב .םיקחוצו
הזב אלו ,םונהיג אלו םהל ןדע-ןג ןיא .םידובא ,ךל ינא רמוא ,םה םידובא .ידגנכ םהינפ
'.'ה םש וללהי הזב אלו
הוואנ .ךלמ-תב יתשרב יתדכל םעפ .חש התא המ עדוי ךניא' ,ריעצה גיידה ארק ',יבא'     
לע התבהא רובעבו ,יתמשנ לע רתווא הפוג ליבשב .הנבלה ןמ החצו ,רקובה בכוכמ איה
'.םולשב ינחלשו ,שקבאש תא יל רומא .ןדעה-ןג
יכ ,ול ןתנ אל הכרבו '.המע דבאת התאו ,ךתבוהא הדובא' :רמוכה ארק '!האלה !האלה'     
.תלדל דעבמ ופחד םא
.רעצ םולה םדאכ ,ןכרומ שארב וטיאל עספו ,קושה רכיכ לא דרי ריעצה גיידהו     
ול ארקו ,ותארקל אצי םהמ דחאו ,הז לא הז שוחלל ולחה ,ואובב םילכורה והוארשכו     
'?רוכמל תאב המ' ,רמאו ,ומשב
.הנממ ינא ףייע יכ ,ילעמ התוא חק אנא' :ריעצה גיידה רמא ',יתמשנ תא ךל רוכמא'     
'.התוא עדוי ינא ןיא .הב תעגל לוכי יניא .התוא האור ינא ןיא ?יתמשנב יל ץפח המ
עבטמ ידכ היווש ןיא ?םדא תמשנב ונל ץפח המ' ,ורמאו וב וסלקתה םילכורה ךא     
דבעו ,ךעבצא לע םישנ תעבטו ,ךתוא שיבלנ ןמגרא לש תוסכו ,ונל רוכמ ךפוג תא .הבוקנ
'.הב ונל ןיא עצבו ,ןיא אלא איה ןיא ונל יכ ,המשנב חישת לא םלוא .הלודגה הכלמל היהת
אלוסת אל המשנה יכ רמוכה יל רמא !הזה רבדה רזומ המ' :ושפנ לא רמא ריעצה גיידהו     
לא דריו ,קושה רכיכ תא הצח אוהו '.קוחש ןומיסא ידכ היווש ןיא יכ םירמוא םירגתהו ,זפב
.השעי המ תוהתל לחהו ,םיה
hisssssss
הפשכמ לע ול רפיס ,ףוחה לע ריפמס ףסוא היהש ,דחא םדא יכ רכזנ םיירהצ תעלו     
הכ ,הצורמב חתפ אוהו .היתולובחתב דואמ המורע איהו ,ץרפמה שארבש הרעמב הרגה הריעצ
ץוצקעה יפל .ףוחה תולוח תא הצח תע וירוחאמ רמתה קבא לש ןנעו ,ותמשנמ רטפהל היה טוהל
.ךוראה ,םודאה הרעיש תא הרזיפו הקחצ איהו ,ואוב תא הריעצה הפשכמה העדי הדי-ףכב
.ארפ שור לש חרופ ףנע הדיב הזחא ,הביבס שלוג םודאה הרעיש ,הרעמה יפב הדמעבו
,ךתשרל םיגד' .הינפל ערכו ןורדמב ףשנתמ הלעשכ ,וילא הארק '?רסחת המ ?רסחת המ'     
.ץרפמה תא םיאלממו תילומה יגד םיאב ,וב ףושנא ךא ,ןטק םינק-לילח יל שי ?חורה הער תע
,רחוסה-תוינא תא רבשל הפוס ?רסחת המ ?רסחת המ .ריחמ ול שי ,הפי םלע ,ריחמ ול שי ךא
ןמ אוה קזח תדבוע ינאש הז יכ ,חורלמ יל תורעס רתוי ?ףוחה לא רקיה תובית תא ףוטשלו
,הפי םלע ,ריחמ יל שי ךא .םיקמעמב תורידא תוניפס ףורטא םימ לש ילדו הרבכ םעו ,חורה
.ידבלמ שיא ותוא ריכמ אל ,קמעב לדגה חרפ ינא תעדוי ?רסחת המ ?רסחת המ .ריחמ יל שי
,תורקה הכלמה יתפשב חרפה עגי םא .בלחכ ןבל וסיסעו ,ובילב בכוכו ,ול םילוגס םילע
ול שיו .ךירחא ךלת והצק דעו םלועה הצקמו ,םוקת ךלמה תטיממ .םלועה הצק דע ךלת ךירחא
ןיכהלו ,שתכמב הדפרק קוחשל ינא הלוכי ?רסחת המ ?רסחת המ .ריחמ ול שי ,הפי םלע ,ריחמ
ךופהי אוהו ,ותנשב ךאנוש לע ונממ זתה .תמ שיא דיב דיזנה תא שוחבלו ,הנממ דיזנ
ךל הארא שיבגבו ,עיקרהמ הנבלה תא דירוא ןפוא םע .תומי ותרוה ומא דיבו ,רוחש ינועפצל
יל םלשת התאו ,ךל ונתא ינאו ,ול הוואתתש תא יל רומא ?רסחת המ ?רסחת המ .תוומה תא
'.ריחמ יל םלשת התא ,הפי םלע ,ריחמ
.ותיבמ ינשריגו ,רמוכה ילע זגר וניגב ךא' ,ריעצה גיידה רמא ',ןטק רבדל אלא הוואתמ יניא'     
םישנא יכ ףא ,ךילא יתאב ןכ-לע .ינפ ובישהו יל וגעל קושב םירגתהו ,טועפ רבד אלא הז ןיא
'.ךל ותוא םלשא ,ריחמה ההי רשא ההיו ,תא הערש םירמוא
.וילא הברקו ,הפשכמה הלאש '?רבדה אוה המו'     
.ריעצה גיידה רמא ',ילעמ יתמשנ תא חלשל'     
רבד' ,השחל ',הפי םלע ,הפי םלע' .התרדאב הינפ הטילהו ,הריווחהו הדערנ הפשכמה     
'.תושעל אוה ארונ
.התוא האור ינא ןיא' .רמא ',יל איה ספאו ןיא המשנה' .קחצו םימוחה וילתלת תא רעינ אוה     
'.התוא עדוי ינא ןיא .הב תעגל לוכי יניא
.תופיה היניעב וב הציצמ ,הפשכמה הלאש '?ךל דיגא םא יל ןתית המו'     
גילפמ ינאש הריסה תאו ,יל רשא םינקה תיבו ,יתותשר תאו' ,הנע ',בהז תועבטמ שמח'     
'.יתמשנ תא חלשא ךיא יל ירמאת ךא םא ,ךל ןתא יל רשא לכ תא .הב
ךופהל לכוא ויתסה ילע תא' .הדיבש שורה ףנעב וב התכיהו ,געלב וילא הקחצ איהו     
לכמ רישע תתרשמ ינאש הז .ץפחא ךא םא ,תורוויחה רהסה ינרקמ גוראא ףסכו' ,הרמא ',בהז
'.םהיתוכלממ ולו ,ץראה ינודא
'?ףסכ אלו בהז אל יבאת אל םא' ,ארק ',ךל ןתא המו'     
',הפי םלע ,ימע דוקרל ךילע' .תוכוראה ,תונבלה היתועבצאב ורעש תא הפטיל הפשכמהו     
.הרבדב וילא הכייחו ,השחל
.וילגר לע םקו ,האילפב ריעצה גיידה ארק '?דוע אלו תאז'     
.בוש הכייחו ,התנע ',תאז ךא'     
'.תעדל ינא שקבמש תא יל ירמאת תאו' ,רמא ',דחי דוקרנ םירתס םוקמב ,שמשה אוב םע'     
הניזאהו הביבס לע הנחג זאו .השחל ',חריה תאלמב ,חריה תאלמב' .השאר העינה איה ךא     
םידוקנ תופוע השולשו ,לוחה לעמ הגעו הניקמ החווצב התלע הלוחכ רופיצ .בשק-בור
םיכחלמה םילגה תיימה אלא ,עמשנ אל רחא שחר לכ .הז לא הז םיארוק ,סגה בשעב ושוויא
.ונזא לא תושביה היתפש הברקו ,הילא ותוא הכשמ זא .ףוחה יעלס תא
'.םש היהי אוהו ,םויה תבש' .וילא הטאל ',רהה שאר לא אוב ,הלילה'     
הז אוה ימ' .הקחצו תונבלה היניש תא הפשח איהו ,הב טיבהו ויניע שטל ריעצה גיידה     
.לאש '?החש תא ובש
ץורי םא .םש יל הכחו ,לזרבה ץע תחת דומעו ,הלילה ךל' .ול התנע ',בושח הז ןיא'     
.בישת לא הבושת ,ךילא חישת תיליל םאו .סוניו הברע טבשב ותוא הכה ,ךתארקל רוחש בלכ
'.דחי דוקרנ בשעה לעו ,ךילא אובא חריה תאלמבו
.לאש '?יתמשנ תא חלשא ךיא יל ירמאת יכ ,יעבשתה םלוא'     
',תעבשנ ינא שייתה תוסרפב' .םודאה הרעשב הבשנ חורהו ,שמשה רוא לא האצי איהו     
.ול הרמא
.רהה שאר לע הלילה ךמיע דוקרא דוקרו' ,ריעצה גיידה ארק ',תא תופשכמב הבוטה ,ןכא'     
רבד ךא יכ ,תצפח רשאכ םלשא ךרכש םלוא ,ףסכ וא בהז ךל ישקבת יכ יתייה רכבמ םנמא
.החמש אלמ בלב ריעה לא ץרו ,הל הווחתשהו ועבוכ תא ריסה אוהו '.אוה ןטק
האיצוהו ,הרעמה לא הבש איהו .היניעמ םלענ יכ דע ,וירחא הטיבה הריעצה הפשכמהו     
לש התחמב הנברו ילע הפרשו ,ןכ לע התוא המשו ,תפלוגמ זרא תבית ךותמ תיכוכז תארמ
ךירצ' .םעזב הידי הצפק רחאו ,ןשעה ילילס דעבמ ,תיגוגזב היניע השטל איהו .תושחול םילחג
'.הומכ ינא הפי' .הרמא ',ילש תויהל היה
hisssssss
ןליאה ידב תחת דמעו ,רהה לא ריעצה גיידה ספיט ,רהסה תולע םע ,ברעה ותואבו     
תיליל .ןטקה ץרפמב ודקיר תוריסה יללצו ,וילגרל םיה חנ תצצונ תכתמ גוח ומכ .םירוויחה
תא ףשח רוחש בלכ .בישה אל אוה ךא ,ומשב וילא הארק ,תובוהצ תירפוג יניע םע ,הלודג
.תובביב חרב בלכהו ,הברע טומב וב ףילצה אוה .ותמועל ויניש
לא ודרי תע ,וארק '!יופ' .םיפלטעכ ריוואב תופפועמ ,תופשכמה ואב הלילה יצחבו     
.םינמיס ינימ ושעו ,ושחלתהו ,ןביבס וחרחיר ןהו '!תוריכמ ונא ןיאש ןאכ רז שי' ,המדאה
בהז תרחת לש הלמש .חורב רדבתמ םודאה הרעש ,הריעצה הפשכמה האב ןלוכמ הנורחא
.השאר לע החנ הקורי הפיטק תפיכו ,םיסווט-יניע תצבושמ ,השבל
,ץעה לא הצרו ,הקחצ ךא איה םלוא ,תופשכמה הילא וחווצ '?אוה היא ,אוה היא'     
.רהסה לש ןבלה ורואב ומיע ללוחל הלחה ,ודיב ריעצה גיידב הזחאבו
יבקע תא תוארל היה לוכיש ,הובג הכ הגליד הריעצה הפשכמהו ,וגח םה רוחס רוחס     
.וב זחא דחפו ,הארנ אל סוס לכ םלוא ,רהוד סוס לשכ ,עמש תוסרפ לוקו ;םיינמגראה הילענ
לע המח התיה התמישנו ,וראווצ ביבס היתועורז הליטהו ,הפשכמה הארק ',רתוי רהמ'     
הלודג המיאו ,ררחתסנ ושארו ,וילגר תחת הגח ץראהו ,הארק '!רתוי רהמ ,רתוי רהמ' .וינפ
התיה אלש תומד ,םיעלסה לצב ,האר ףוס ףוסו ,ארונ עשר-רבד וב טיבמ ומכ ,וילע הלפנ
.םינפל םש
םלוא ,רזומ חרואב תורוויח ויה וינפ .ידרפס חסונב ,הרוחש הפיטק שובל רבג הז היה     
תלוגב תואלב עשעתשמ ,וירוחאל ןעשנ היהו ,עגי הארנ אוה .אגו םודא חרפ ומכ םייתפשה
,ןהילושב בהז תרחתש הביכר-תויסכ גוזו ,הצונ טשוקמ עבוכ חנ ודיצל בשעה לע .ונויגפ
התלת ,לבצ תוורפ הילושש ,הרצק המילג .הנושמ תינבתב ןתוא תורטעמ תוריעז םינינפו
.ויניע לע םיטומש ויה םידבכ םיפעפע .תועבט תוסוכמ ויה ,תוגונעה ,תונבלה וידיו ,ופתכמ
יכ ול היה המדנ ,דקרש לככו ,םהיטבמ ושגפנ רחא .ףושיכ זוחאכ וב לכתסה ריעצה גיידה
וביבס התוא ררחסו ,הינתמב זחאו ,תקחוצ הפשכמה תא עמש אוה .וב תוצוענ שיאה יניע
.ףוריטב
ךרב וערכו ,שיאה לא ולע םה םיינש-םיינשו .ודמע םידקורהו ,רעיב בלכ חבנ םואתפ     
ומכ ,תוריהיה םיתפשה לע לק ךויח ףרפר ,תאז ושעשכו .תורוויחה וידיל וקשנו ,וינפל
שמ אל וטבמ .וכויחב היה זוב םלוא .םהינפ לע קוחצ תוודא הלעמו םימב תעגונה רופיצ-ףנכ
.ריעצה גיידה ינפמ
תושעל וב התלע הלודג הקושתו ,הלעמ ותוא הכילוהו הפשכמה השחל ',ול דוגסנו האוב'     
,תאז השעי המל תעדל אלבו ,הממודה תומדה לא וברק תע םלוא .הירחא אב אוהו ,הצפחכ
.שודקה םשב ארקו ,והזח לע בלצה ןמיס תא הוותה
תיוועב וסכרפ תונבלה םינפהו ,רבע לכל וצופנו םיטיעכ וחווצ תופשכמהו ,תאז השע ךא     
וילא האב ,היתורסומב ףסכ יידעש ,הידרפס הסוסו ,קרשו ןטקה רעיה לא ךלה שיאה .באכ
.וטבמב היה בצעו ,ריעצה גיידה לא ושאר בסה ,הבג לע ץפק תעו .הרהדב
םתוא תפלו הידי-יקרפב שפת גיידה םלוא ,סונל איה ףא התנפ תינומדאה הפשכמהו     
אלש ןמיסה תא תישעו ,ארקי אל רשא םשב תבקנ יכ ,תכלל יל ןתו' ,הארק ',יל חנה' .הקזחב
'.וב טבוי
'.דוסה תא יל ילגת םא דע תכלל ךל ןתא אל' ,הנע ',אל'     
.תופיצקמה היתפש תא תכשונו ,ארפ-תלותחכ תללותשמ ,הפשכמה הרמא '?דוס הזיא'     
.הל רמא ',תעדויה תא'     
םלוא '!תאז אלא ינממ לאש לכה' ,גיידל הרמא איהו ,תועמדב ולפרעתה תוקוריה היניע     
.ותזיחא תא קדיהו ,קחצ ךא אוה
ולאכ הוואנו ,םילגה תונבכ ינא הפי יאדו' ,וילא השחל ,חורבל לכות אל יכ התוארבו     
.וינפ לא הינפ הברקו וילע הקפרתה איהו ',םילוכתה םימב תורדה
יכ ,ךתוא גורהא' ,רמא ',תחטבה רשאכ ישעת אל םא' .ףעזב ונממ הכילשה אוה ךא     
'.תא רקש-תפשכמ
אלו איה ךתמשנ' .הלמלמ ',ןכ יהי' .הב רבע דערו ,הילתה-ץע יחרפכ הריפאה הפשכמה     
,קורי שחנ-רוע הבצינש ,הנטק ןיכס התרוגחמ החקל איהו '.ץופחת רשאכ הב השע .יתמשנ
.ול התוא הנתנו
.ההימתב לאש '?וז יל איבת תלעות המו'     
תורזומ הכייחבו ,החצממ רעישה תא הטיסה רחא .המיא ואלמ הינפו ,הפשכמה הקתש עגר     
םיה-תפש לע .המשנה ףוג םא יכ ףוגה לצ וניא ,ףוגה לצ םישנאה םיארוק ול רבדה' ,ול הרמא
,תכלל ךתמשנ לע הווצו ,ךילגר לעמ ךותח ,המשנה ףוג אוהש ,לצה תאו ,חריה לא ךבגו דומע
'.ןכ השעת איהו
.דערב ריעצה גיידה למלמ '?ירבדת תמא םאה'     
.ויכרב תא הקביחו ,הפשכמה התכב ',ותוא ךל יתרמא אלו יאוולו ,רבדה תמא'     
לחהו ותרוגחב ןיכסה תא הלת ,רהה הצק לא ועספבו ,עורפה בשעב ,םש התוא ריתוה אוה     
.הטמ ספטמ
ךתמאו ,הלאה םינשה לכ יתנכש ךמע !האר' ,רמאתו וילא הארק וברקב רשא המשנהו     
'?ךל יתישע הער המ יכ ,ךינפלמ הזה םויכ יתוא ךילשת לא .דימת יתייה
בחרו לודג' .הנע ',ךב יל ןיא ךרוצ םלוא ,יל תללוע אל ער לכ' .קחצ ריעצה גיידהו     
יצפחת רשאב יכל .םהינב רשא לפאה םימודמדה תיבו ,םונהיגו ,שי ןדע-ןג ףאו ,םלועה אוה
'.יל תארוק יתבוהא יכ ,ישפנל יניחינהו
החנש דע ,לולתמב ארפ-זעכ גליד יכ ,הל העש אל אוה ךא ,הננחתהו הריצפה המשנהו     
.בוהצה םיה לוח לע ולגר
תועורז םירבשימה ןמו ,חריה לא ובגו ףוחה לע דמע ,ןמוא השעמ בוטח הזנורב לספכ     
,ותמשנ ףוג אוהש ,וליצ חנ וינפל .םילגהמ ול ווחתשה תומומע תויומדו ,וילא וטשוה תונבל
.שבד לש עיקרב רהסה הלת וירוחאמו
אוה רזכא .בל אלל ינחלשת לא ,ינשרגל תרמג רמוא םנמא םא' ,ול הרמא ותמשנו     
'.ימע ותחקל ךבל תא יל ןת ,םלועה
.ארק '?ךל ןתא יבל תא םא ,יתבוהא תא בהוא המב' .ךייחו ושאר עינה אוה ךא     
'.הארי ינאו ,דואמ םלועה רזכא יכ ,ךבל תא יל ןת' :ותמשנ הרמא ',ילע הסוח יכ ,אל'     
'.דוע יהמהמתת לאו ,ךל יכל ןכ-לע' ,הל הנע ',יתבוהאל יבל'     
.ותמשנ הלאש '?ינא ףא בהוא אל םולכ'     
בצינב הנטקה ןיכסה תא חקל אוהו ,ריעצה גיידה ארק ',ךב יל ןיא ךרוצ יכ ,ךל יכל'     
.קוידב והומכ היהו ,וב טיבהו םק לצהו ,וילגר לעמ וליצ תא ךתחו ,הל רשא שחנה רוע
לאו' ,למלמ ',ךל יכל' .וב הלע דחפו ,ותרוגחב ןיכסה תא עקתו ,וירוחאל עתרנ אוה     
'.ךינפ תא דוע יל יארת
,ול לילח לילצו הלוק היה ךומנ .המשנה הרמא ',שגפהלו בושל ונילע המוש יכ ,אל'     
.הרבדב ועז אלו טעמכ היתפשו
'?םיה תולוצמ לא ירחא יכלת אל ןה' .ריעצה גיידה ארק '?שגפנ ךיאו'     
'.יל קקדזתו הרקי ילוא' .המשנה הרמא ',ךל ארקאו הזה םוקמה לא אובא הנש ידמ'     
,םימה לא ץפק אוהו ',ךנוצרכ אהי םלוא' ,ריעצה גיידה ארק '?ךב אצמא ךרוצ המו'     
,וראווצ ביבס היתועורז הכרכו ,וילא התלע הנטקה םיה-תבו ,םהיתונרקב ועקת םינוטירטהו
.ויפ לע ול הקשנו
,םשמ הכלה ,םיה ךות לא וללצשכו .םהב הלכתסהו ירירעה ףוחה לע הדמע המשנהו     
.תוציבה ינפ לע תחפייתמ
hisssssss
,רמאו תולוצמה ןמ הלע אוהו ,ריעצה גיידל הארקו ףוחה לא המשנה האב ,הנש ףולחבו     
'?יל יארקת הז המל'
'.יניע ואר םיאלפומ םירבד יכ ,ךילא רבדאו ברק' ,התנע המשנהו     
.ןיזאהו ,וידי לע ושאר ןיעשהו ,םייספאה ימב בכשו ,הילא ברק אוהו     
אב חרזמה ןמ .דועצל יתלחהו ,ינפ חרזמה לא יתמש ,ךיתבזע רשאכ' ,ול הרמא המשנהו     
.םירטטה ץראב רשא העבג לא יתאב יעיבשה םויה רקובבו ,יתדדנ םימי השש .המכח רבד לכ
לע .שמש-תכורחו השבי התיה המדאה .המחה טהלמ וב תוסחל ,לשא ץע לש וליצב יתבשי
.קרוממ תשוחנ חול לע םיבובז ומכ ,םישנאה ולחדזה רושימה ינפ
וכרד ,םירטטה והואר תעו .ץראה לש םיחוטשה היתאפמ םודא קבא ןנע הלע ,םיירהצב'     
,תוחווצב וסנ םישנהו .ותארקל ורהדו םינטקה םהיסוס לע וצפקו ,םהיתותשק ירתימ תא
.תולגעה לש דבלה תועירי ירוחאמ ואבחתהו
םה .םיעוצפ ויה םירתונהמ םיברו ,ויה םירסח השימח םלוא ,םירטטה ובש ברע תעל'     
וטיבהו הרעמ ךותמ ואצי םינת השולש .הזפחב םשמ ןועיסהו ,תולגעה לא םהיסוס ומתר
.ךופהה ןוויכב םיפפוט ואציו ,םהיריחנב ריוואה תא וחירה רחא .םהירחא
םירחוס תעיס .הרבעל יתכלהו ,רושימה ינפ לע תקלוד הרודמ יתיאר ,חריה תולע םע'     
םהידבעו ,םהירוחאמ ויה םירושק םהילמג .הנחמה שא ביבס םיחיטש לע התיה הבושי
.רבצה יחמצמ ההובג הכוסמ ומרעו ,לוחה לע קסרובמ רוע לש םילהוא וטנ םישוכה
.יצפחל ינלאשו ,הנדנמ וברח ףלשו ,החרואה שאר םק ,םהילא יתברק רשאכו'     
.דבעל םהל ינתחקל ושקיבש ,יתטלמנ םירטטהמ יכו ,יצראב יתייה ךיסנ יכ יתרמא'     
.םיכורא ןרזיח ינק יבג לע םיצוענ םישאר השימח יל הארהו ,ךייח רחוסהו
.דמחומ - ויתינע ינאו ,םיהולאה איבנ אוה ימ יתוא לאש רחא'     
ישוכ .ודיצל ינבישוהו ,ידיב יתוא חקלו ,הווחתשה רקשה איבנ םש תא עמש רשאכו'     
.יולצ שבכ רשב חתנו ,ץע תרעקב הסוס בלח יל איבה
אשונ שיאו ,החרואה שאר דצל יתבכר תינומדא הקאנ לע .ךרדל ונאצי רחשה ץנה םע'     
.הרוחס תוסומע ,תודרפה ואב רוחאמו ,םירבעמ ונוויל המחלמה ישנא .ונינפל ץר תינח
.םיעברא םיימעפ תודרפה רפסמו ,הריישב ויה םילמג םיעברא
,וניאר םינופירגה תא .חריה תא םיללקמה ולא לש םצרא לא ונאב םירטטה לובגמ'     
יליבשב .םהיתורואמב םימנ ,םינוקרדה תאו ,םינבלה םיקוצה לע םבהז תורצוא םירמוש
םיקמעבו ,ויניע לע הלמלמ דידר רשק שיא לכו ,גלשה ונילע לופי ןפ ,ונתמישנ ונאלכ םירהה
לדגמ לא ונאב תע .תולילב ומלה ארפה-ישנא לש םהיפותו ,םיצעה תורקנמ ונב םימגיפה ורי
בלח ונברקה ,םישחנה לדגמ לא ונאבשכו .ונל וערה אל םהו ,םהינפל תוריפ ונמש ,םיפוקה
ונחלצ .סוסקואה רהנ תודג לא ונעגה םימעפ שולש .רובעל ונוחינה םהו ,תשוחנ תורעקב םח
םילמגהו ,ונגרהל ושקיבו וגאש רואיה יסוס .םירידא רוע תודאנ םע ץע תודוספר לע ותוא
.םארמל ודער
םחל וכילשה םה .ןהירעשב אובל ונושרה אל םלוא ,ונילע םיסמ וליטה םירעה יכלמ'     
.םירמת תואלוממ קד חמק לש תוגועו שבדב תויופא תונטק סרית תוגוע ,תומוחהמ ונילא
.רבנע לש זורח ונתנ ,םילס האמ לכ רובעב
םידגמב .תועבגה לא וסנו םהיתוראב תא וליערה ,ונאובב םירפכה יבשוי ואר רשאכ'     
;ותומי םמוי-ינב תוקוניתו ,הנש לכב םה םיריעצו ,םדלוויהב םינקז םהש ,ונמחל
םירבוקה םיטנרואבו ;בוהצו רוחש ועבצי םפוגו ,םה םירמנ ינב יכ םירמואה םיאורטקלבו
םהילע םעזי ,םנודא אוהש ,שמשה ןפ ,ורוגי תולפא תורואמב םהו םיצע תורמצב םהיתמ
האמח ונוזמו ,ול ונתי הקורי תיכוכז לש םיליגעו ,ןינת םידבועה םינאינמירקבו ;םגרהיו
ריהמ םצורמו ,םהל םיסוס תוסרפש םינביסבו ;בלכ ינפ םהינפש םיבנוזגאבו ;םייח תופועו
ורמאו ידגנכ ונטר ראשה .רוסחמב ועווג שילשו ,ברקב ולפנ ונישנא שילש .םיסוס תרהדמ
יכ וארשכו .יתוא שיכיש ול יתחנהו עלס תחתמ ןופיפש יתחקל .םהל יתאבה ער לזמ יכ
.ארומ ואלמנ ,יתילחנ אל
ץוחמ םינתסובה לא ונאב תע היה הליל .ריעה לאליא לא ונעגה ונעסמל יעיברה שדוחב'     
,םיצעהמ םילשבה םינומירה תא ונפטק .ברקע לזמ תא הצח חריה יכ ,טהל ריוואהו ,תומוחל
.רחשל וניכיחו םיחיטשה לע ונבכש רחא .קותמה םסיסע תא ונעמגו ,םתוא ונחציפו
םיקוקח םי-ינוקרדו ,םהיתותלד ויה המודא הזנורב .ריעה ירעשב ונקפדו ונמק רקובבו'     
בישה ןמגרותמה .ונצפחל ולאשו המוחהמ ןמ ונחג םיפיקזה .םיפנוכמ םינוקרדו ,םהילע
םיירהצב יכ ורמאו ,הבורע-ינב וחקל םה .ונאבה הבר הרוחסו ,םיאב ונא ירוסה יאהמ יכ
.תוכחל ונתוא ושקיבו ,ונינפב םירעשה וחתפי
רבע זורכו ,ונב טיבהל םהיתבמ ואצי םישנאה לכו ,ריעה לא ונוסינכה םיירהצב'     
םיינועבצה דבה תורורצ תא וריתה םישוכהו ,קושה רכיכב ונדמע .ונאוב לע עידוהל תובוחרב
םתלוכרמ תא ושרפו םהידברמ לע ובשי םירחוסהו ,תופלוגמה םימקישה תובית תא וחתפו
תועיריו רוצמ םיינמגראה םיגופסה ,שבח ץראמ עובצה דבהו םיירצממ גנודמה דבה :הרידנה
רמיחמ םירזומה םילכהו תוקיקדה תיכוכזה תוירעקו ןנוצה רבנעה יעיבג ,ןודיצמ תלכתה
.בהזומ רוע לש הכסמ הינפ לע התטע תחא .תיב לש גגמ ונב הלכתסה םישנ תרובח .ףורש
ישילשה םויבו ,םיליצאה ואב ינשה םויבו ,ונתא רוחסל םינהוכה ואב ןושארה םויבו'     
.ריעב םתוהש ןמז לכ ,דימת םירחוסה םע םגהנמ הזכ יכ ,םידבעהו הכאלמה-ילעב ואב
לא יתאבו ,ריעב טושל יתאציו תבש יתאלנ חריה טעמתה רשאכו ,םש ונינח םימי שדוח'     
שיש לש המב לעו ,םיקוריה םיצעה ןיב שרח ורבע תובוהצה םהיתומילגב םינהכה .שדקמה ןג
םירוושו םיסווט ימלצו ,ול ויה הכל קבא לש תותלד .דרווכ םודא ,לאה תיב בצינ רוחש
ולת םינטק םינומעפו ,םיכ םיקורי הניסרח יפער הסוכ גגה .טרוממ בהזב ןהילע םייושע
.ולצלטצנ םהו ,ןפועמב םהב ועגפ תונבלה םינויה .וילושמ
,ץראה לע הדיצל יתבכש .םהוש התפצרש ,םילולצ םימ תכרב החנ שדקמה ינפל'     
ויה םילדנס .ירוחאמ דמעו אב םינהכה דחא .םיבחרה םילעב יתעגנ תורוויחה יתועבצאבו
םע הרוחש דבל תפנצמ הפטע ושאר תא .רופיצ תמולפ רחאהו ךר שחנ רועמ דחאה ,וילגרל
.ןומיטנאב םתכוה לסלוסמה ורעשו ,ותמילגב וגראנ בוהצ לש םינימ העבש .ףסכ ינורהס
.תוארל ינא ץפח לאה תא יכ ול יתרמא .יצפחל ינלאשו ,ילא רביד הרצק תע ץקמ'     
.תונסכולמה ,תונטקה ויניעב יב טיבמ ,ןהכה רמא ",דיצל אצי לאה"'     
.יתינע ",ומיע בכראו ,בכרי ןכיה יל רומא"'     
.למלמ ",ןשי לאה" .ותנתוכ לש םיכרה םילידגב תוכוראה וינרופצ תא ריבעה אוה'     
.יתינע ",ותנש תא רומשאו ,ותטימ היא יל רומא"'     
.ארק ",ןייה התשמב לאה"'     
.ול יתבשה ",ומיע ונתשא זא ףא - אוה רמ םאו ;ומיע ונתשא ,ןייה קותמ םא"'     
.שדקמה לא ינכילוהו ילגר לע יתוא םיקה ,ידי תא וחקלבו ,האילפב ושאר חש אוה'     
.תולודגה חרזמה ינינפב רוטע הפשי סכ לע בושי ,הנבה םלצ יתיאר ןושארה םלואבו'     
ומדא וילגר .ויכרי לע ורעשמ ףטנ ךימס ןמשו ,וחצמ לע םדוא ןבאו ,ולדג היה םדא תדימכ
.תוינועבצ שישרת ינבא עבש ץבושמ תשוחנ רוזא רגח וינתמלו ,טחשנ ךאש ידג םדמ
".םיהולאה אוה הז" ,יננע אוהו "?םיהולאה הז םולכ" ,ןהכה לא יתרמא ינאו'     
.השבי איהו ,ודיב יתעגנו ".שפנ ךתוא גורהאש וא" ,יתארק ",לאה תא יל הארה"'     
".לאה תא ול הארא ינאו ,ודבעל ינודא אפרי" ,רמאו ןנחתה ןהכהו'     
,ינשה םלואה לא ינכילוהו ,דערנ אוהו ,הילא ובש םייחהו ודי לע יפא תמשנמ יתחפנ'     
היה םדא תדימ םיימעפ .םידגרמזא ץבושמ ןקרי לש סוטול לע דמוע בהנש םלצ יתיאר ינאו
ודיב היה ןותנ לקועמ ןקרי טיברש .ןומניקבו רומב םיחושמ וידשו ,וחצמ לע הדטיפו ,ולדג
הפיקה הבעה וראווצ תאו ,זילפ לש םילדנס לענ וילגרל .חלודב לש רודכ זחא הינשבו ,תחאה
.תורוויח חרי-ינבא תעבט
".םיהולאה אוה הז" ,יננע אוהו "?םיהולאה הז םולכ" ,ןהכה לא יתרמא ינאו'     
.ואמתסנ ןהו ,ויניעב יתעגנו ".שפנ ךתוא גורהאש וא" ,יתארק ",לאה תא יל הארה"'     
".לאה תא ול הארא ינאו ,ודבעל ינודא אפרי" ,רמאו ןנחתה ןהכהו'     
,ישילשה םלואה לא ינכילוהו ,דערנ אוהו ,ןהילא בש ןרואמו ויניע לע יפא תמשנמ יתחפנ'     
המב לע הנותנ ,הלוגע תכתמ תארמ קר ,תומד וא לספ לכ אלו ,וב היה אל םלצ לכ !הארו
.ןבא לש
"?לאה היא" ,ןהכה לא יתרמא ינאו'     
תאובבו .איה המכחה תארמ יכ ,ךינפלש וז הארמ ידעלבמ םיהולא ןיא" :יל הנע אוהו'     
.הב טיבמ רשא םכחי ןעמל ,ףקשת אל ןתוא .םדבל הב טיבמה ינפ דבלמ ,הארת םירבדה לכ
םיקיזחמה ולאו .המכחה תארמ איה הדבל וז .ןה טפשמ תוארמ םלוא ,םלועב שי תובר תוארמ
ןכ-לע .םה םירסח המכח ףא ,התוא םירסחה ולאו .םהיניעמ רתסי אל רבדו ,ועדי לכה הב
.היה ןכ וירבדכו ,הארמה ךות לא יתטבה ינאו ".םידבוע ונא הלו ,םיהולאה איה איה
אלא תקחורמ הניאש העקבב יכ ,יתישע המ בושח הז ןיא םלוא ,זא יתישע רזומ השעמ'     
היהת םכחו ,תויהל ךתמאו ךברק לא בושל יל חנה .המכחה תארמ תא יתאבחה ןאכמ עסמ םוי
'.ךומכ םכחי אל שיאו ,ךכות לא סנכהל יל חנה .היהת ךל המכחהו ,םינובנה םישנאה לכמ
'.יתוא תבהוא הנטקה םיה-תבו' ,ארק ',המכחה ןמ הבהאה הבוט' .קחצ ריעצה גיידה ךא     
.המשנה הרמא ',המכחה ןמ בוט ןיא יכ ,אל'     
תחפייתמ ,םשמ הכלה המשנהו ,םיב ללצ אוהו ,ריעצה גיידה הנע ',הנממ הבוט הבהאה'     
.תוציבה ינפ לע
hisssssss
תולוצמה ןמ הלע אוהו ,ריעצה גיידל הארקו ףוחה לא המשנה האב ,הינשה הנשה ףולחבו     
'?יל יארקת הז המל' ,רמאו
'.יניע ואר םיאלפומ םירבד יכ ,ךילא רבדאו ברק' ,התנע המשנהו     
.ןיזאהו ,וידי לע ושאר ןיעשהו ,םייספאה ימב בכשו ,הילא ברק אוהו     
אב םורדה ןמ .דועצל יתלחהו ,ינפ םורדה לא יתמש ,ךיתבזע רשאכ' ,ול הרמא המשנהו     
תקבואמהו תומודאה םיכרדב ,ריעה רתשא לא ךלמה יכרד לע יתדדנ םימי השש .רקי רבד לכ
,ילגרל ריעה הערתשנ !הארו ,יניע יתאשנ יעיבשה םויה רקובבו ,יתדדנ םיניילצה םיכלוה ןב
.תבשוי איה קמע ךותב יכ
םיאודבה םידרוי תע להוצה ,דמוע הזנורב סוס רעש לכ חכונו ,רתשאל םירעש העשת'      
.ודיב תשקו ,בצינ ףיקז לדגמ לכב .ןהילדגמל זילפ תוגגו ,תשוחנ תופוצמ תומוחה .םירהה ןמ
.ןרק לש רפושב עקתי האובבו ,לודג גנוגב וציח הריי שמשה חורזב
ךלוהה ינא שיוורד יכ יתינע .ימשל ולאשו םירמושה ינורצע ,ריעב אובל יתשקיבשכ'     
ואלמנ םה .םיכאלמה דיב ףסכ לש תויתואב וילע םוקר ןארוקהש ,שי קורי ףיעצ םש ,הכמ לא
.סנכא יכ יב וריצפהו ,האילפ
תוטיטרמ קנע ירפרפ ומכ .ימיע םש תויהל תייה ךירצ .אוה דירי ומכ ריעה םינפו'     
.ןינועבצ תועובכ ,תולפונו ןה תולוע חורה בושנבו ,תואטמסה לעמ תוזילעה ריינה תורונמ
ירנידו ,םהל םיעוברו םירוחש םינקז .ישמ לש םידברמ לע םיבשוי םילכורה םהיתוכוס ינפל
ןיב וקילחי םיפלוגמ קסרפא-יניעלגו רבנע לש תוכורא תוזורחמו ,םהישוברת לע בהז
ןמשו ,ידוהה סוניקואה ייאמ םירידנ םימשבו ,ורכמי הנבלחו דרנ .תורירקה םהיתועבצא
יצמק וליטי ,םהילא רבדל שיא דומעי םא .תוינחיר םינרופיצ-ינישו ,רומו ךימס םידרוו
קד ,ודיב הנק קיזחמ דחא ירוס יתיאר .ריוואה תא וקיתמיו םילחגה תותחמ לא הנובל
ףסכ לש תודעצא .ביבאב דורווה דקשה לשכ וביבס ץיפה חירו ,ונממ הלע ןשע לילס .ןומגאכ
,םהב תויולת תוריעז םינינפש זילפ יסכעו ,תולוחכה זיקרוטה ינבאב תוצבושמ ,םה םירכומ
םיליגעו ,ןה ףא תובהזומ ,סלדרבה אוה ,זפה לותח לש וינרופצו ,בהזב םינותנ םירמנ ירפטו
םויפואה ינשעמו ,עמשנ סורתקה לוק התה יתבמ .בובנ ןקרימ תועבטו ,םיבוקנ םידגרמזאמ
.דימת תוכייחמ תונבלה םהינפו ,םיבשו םירבועב םיטיבמ
םירוחשה תודאנהו ,להקב םיקחדנ ןייה-ירכומ .ימיע םש תויהל תייה ךירצ ,תמאב'     
,ותוא םה םיגזומ תכתמ יעיבגב .שבדמ אוה קותמש ,ורכמי זריש ןיי תא .םהיפתכ לע םילודגה
םינאת :ועיצי ץראה בוט לכמו ,םידמוע תוריפה ירכומ קושב .וינפ לע ורזי םידרוו-ילעו
םיגורתא ,זפוטכ םה םיבוהצו םהל קשומ חירש םינולמ ,עקבתמ ינמגראה ןרשבש ,תולשב
רבע םעפ .קורי בהז לש םינומילו םימודא בהז-יחופת ,םינבל םיבנע תולוכשאו םידרוו יחופתו
דמע םינכודה דחא לומ .וינזא לע הטע ינש תשרו ,וקדח היה עובצ םוכרכו רשש .ינפ לע ליפ
בוטב .ולאה םישנאה םירזומ המ רעשל לכות אל .קחצ ךא שיאהו ,םיזופתה תא לולזל לחהו
רבגת ןעמל ישפחל התוא וחלשיו ,בולכב רופיצ ונקיו ,וכלי םירופיצה ירכומ לא םהילע םביל
.םרעצ תחפי אלש ,םפוג םיצוקב ורסיי ,םה םיבוצעשכו ;םתחמש
ןרזיח ינק היה יושע .דיריה ךרד דבכ ןויריפא םיאשונ םישוכ תרובח יתיאר דחא ברע'     
םיקיקד הלמלמ תונוליוו .זילפ לש םיסווט םיצבושמ ,ול ויה המודא הכל תוטומו ,םיבהזומ
םינפ תרוויח תיסקר'צ .תוריעז םינינפו ,םהב ורזשנ תישופיח-יפנכו ,תונולחה תא וסיכ
אל .ידגנכ םהינפ ופיעזהו דעצ ושיחה םישוכהו ,הירחא יתכלה .ילא הכייחו םדעבמ הציצה
.יב התלע הזע תונרקס יכ ,םהילא יבל יתתנ
.רבק לש וחתפכ הנטק תלד קר ,ול ויה אל תונולח .עוברו ןבל תיב ינפל ורצע ףוסבל'     
הקורי רוע תטופקב ינמרא .תלדה שוכמב םימעפ שולש וקפדו ,םאשמ תא וחינה םישוכה
החלשו הינפ הבסה ,הסנכיהבו .הצוחה העספ השיאהו ,ץראה לע דברמ שרפו ,החוורל החתפ
.רוויח הכ םדא יתיאר אל ימימ .הכויח תא בוש יל
יתוארבו .דוע םש היה אל אוה םלוא ,תיבה תא יתשקבו םוקמה לא יתבש ,חריה הלעשכ'     
.ילא הכייח עודמו ,השיאה ימ יתעדי ,תאז
ידכ ונומראמ ריעצה רסיקה אצי ,חריה דלומ גחב .ימיע םש תויהל תייה ךירצ ,ןכא'     
.וייחל לע הקרב הקיקד בהז תקבאו ,ושאר רעשו ונקזב ומדא םידרוו-ילע .דגסמב ללפתהל
.םוכרכמ וביהצה וילגר תופכו וידי
לכו .זפ לש המלשב וילא בש ברע תעלו ,ףסכ לש המלשב ונומראמ אצי רחשה ץנה םע'     
םירמת רכומ לש ותלגע דיל .םהומכ יתישע אל ינא ךא ,וינפ איבחהו ץראה לע לפנ להקה
לכו ,םמוד יתדמע .רצענו תועובצה ויתובג תשיק ,רסיקה ינאר רשאכ .ורבעב יתטבהו ,יתדמע
יכ ,םהירבדל יתיעש אל .ריעהמ סונל יל ורמאו ,יבל זועל ואתשה םישנאה .ול יתתנ אל ןמיס
םהל יתחש רשאכ .םמיע יתבשיו ,םדי חלשמ לשב םה םיאמטש ,יתכלה םילילאה ירכומ לא
.םבזעא יכ וננחתהו ,דחא לכ לילא יל ונתנ ,ישעמ תא
רסיקה ירמוש ואב ,םינומירה בוחרב רשא הת-תיבב רכ לע עורש ינאו ,הליל ותוא'     
הלודג רצח םינפב .הדבכ לזרב תרשרשב ירחא תלד לכ ורגס ,יסנכהבו .ןומראה לא ינוליבוהו
תלכת יחיראו םיקורי םיחיראו ,תוריקה ויה ןבל טהב .הל ביבס םידומע לש ויטסש ,התיה
.הומכ יתיאר אל ידועמ .קסרפאה תחירפכ היתופצרמ ןוגו ,הל ויה קורי שיש ידומע .םב םיצוענ
וזפחנ םירמושה .ינופדגו תספרמה ןמ תולוער םישנ יתש וטיבה ,רצחה תא יתיצחשכ'     
ינוסינכהו ,ףלוגמ בהנש רעש וחתפ םה .תטרוממה הפצרה לע ולצלצ םהיחמר תותקו ,האלה
קד הנק ומכ .ףסכ ירמונמ םילהאו ,רהס-יחרפו וב ויה תולצבח .תוגרדמ עבש ןב יונ ןג לא
לוק דחאמ .תויובכ תוקובא ומכ ויה םישורבה .ילולפאה ריוואב הקרזמ התלת חלודב לש
.עמשנ רימז
ודדונתה םינמשה םהיפוג .וכותמ ונילא ואצי םיסירס ינשו ,בצינ ןטק ןתיב ןגה הצקב'     
,הדיצה רמשמה שאר תא ךשמ םהמ דחא .םיבוהצה םהיסיר תחת יב ולת רזומ טבמו ,םתכלב
תינרדנג העונתב הלעהש ,תוינחיר תוילבט סועלל ףיסוה רחאה .ךומנ לוקב וילא שחלו
.ךלילה עבצב הניסרח לש לגלגס ילכ ךותמ
םיסירסהו ,ואבש תמועלכ ובש םהו ,וילייח תא רמשמה שאר חליש הרצק תע ץקמ'     
םהב ןקזה בסה םעפ .םרבעב םיקותמה ץעה-יתות תא םיפטוק ,םהיתובקעב טא וכרתשה
.תועשרב ילא ךייחו ,וינפ תא
םידבכה תואליוה תא יטיסהבו ,דער אלב יתשגינ ינאו ,ןתיבה לא דקפמה יל זמר זא'     
.המינפ יתסנכנ
.ודי תמא לע ןחג זבו ,העובצ איבל-רוע תפס לע עורש ,ריעצה רסיקה בכש םינפב'     
םידבכ םיליגעו ושארל זילפ עבוכו ,היה וינתמ דע םוריע .בצינ יבונ דבע הפסה ירוחאמ
.הדבכ תיאקשמד ברח החנ םדיצל ןחלוש לע .תועוסשה וינזאב
ריעב ינא טילש יכ עדת אל םולכ ?ךל םש המ" ,רמאו וינפ רידקה יתוא רסיקה תוארבו'     
.רבד ויתבשה אל ינא ךא "?וזה
.דחה הבהלב יב הכה המידק וקנזבו ,הב ספת יבונהו ,ברחה לא ועבצא טישוה אוה'     
ושקנ ומוקבו ,ץראה לע םירביא טושפ לפנ שיאה .הערל יב העגפ אלו ,יפוגב הרבע ברחה
.הפסה ירוחאמ רתתסנ אוהו ,המיאמ ויניש
ופועמב וב יתשפת .הקזחב יב וליטה ,קשנה ןכמ ןודיכ ופטחבו ,וילגר לע ץפק רסיקה'     
ןויגפ ףלש זא .ילומ רצע ץחהו ,ידי יתטשוה ינא ךא ,ץח יב הרי אוה .םיינשל ויתרבישו
םדו ,סורד שחנכ לתפתה שיאה .ונולק תא דבעה רפסי ןפ ,ונורגב יבונה תא רקדו ,ותרוגחמ
.ויתפש לע ףיצקה
תינווגרא תחפטמב וחצממ העיזה תא החמו ,ילא רסיקה הנפ ,ותמשנ תא יבונה חפנשכו'     
,הלילה דוע יריע תא אצ ,אנא ?ךגרהל ינממ רצבנש ,איבנ ןב וא ,התא איבנה" ,רמאו ,ישמ לש
".הינודא ינא ןיא ,הב התא דוע לכ יכ
".יכרדל הכלאו ,יל ןת ךרצוא תיצחמ .ךלא ךרצוא יצח רובעב" ,יתינע ינאו'     
םיסירסה תוארבו ,יארמל םמותשה רמשמה שאר .ןגה לא ינאיצוהו ,ידיב יתוא חקל אוה'     
.ץראה לע םתדרחב ולפנ םהו םהיכרב וקפ ,יתוא
תושרבנש זילפ תפוחמ הרקתו ,םודא עלס לש ול תוריק הנומש ,ןומראב שי םלוא'     
,ונדרי ךורא רודזורפבו ,ודי עגמל חתפנ אוהו םילתכה דחא לא שגינ רסיקה .הב תויולת
לש תועבטמ םתפש דע ויה םיאלמו ,ריקה תוחמוגב ובצינ םירידא ןיי ידכ .םיבר םידיפל ראומ
,יובח ץיפק לע הבסנ םחש תלדו ,דוסה תלימ תא רמאו ,רסיקה רצע רודזורפה עצמאב .ףסכ
.ןירוונסב וכוי ןפ ,ויניע לע ודיב להא אוהו
,םינינפ יסומע ,םש ויה םירידא םיבצ-תונוירש .הארמה היה אלפנ המ רעשל לכות אל'     
תודאנב בהזה קבאו ,בהזה ןמטנ ליפ רוע לש תוביתב .םדוא-ינבא תושודג ,תובובנ חרי-ינבאו
םידגרמזיא ,חלודב לש םילטרגאבו ןקרי יעיבגב ,םיריפסו םש ויה םשל ינבא .םיחופנ
,זיקרוט םיאלמ םידחא ,וחנ ישמ יקש תוניפה תחאבו ,םיקיקד בהנש יסט לע םירודס ,םילוגע
דוכדכ תואלמ ,תשוחנ ינרקו ,תולוגס המלחא ינבא םע ,םש ויה ןש ינרק .תקרב ינבא םירחא
ומדא םיחוטשה םיניגמבו ,תובוהצ לותח-יניע תוזורחמ ולת זראה ידומע לע .םהושו
.םש יתיאר רשא לכמ ריעזמ טעמ אלא תאז ןיאו .םיבנע םדכ ,םימולהיה
וב רשא לכמ תיצחמו ,ירצוא תיב אוה הז" ,ילא רמאו הנפ ,ויניע תא רסיקה הליגשכו'     
ואשיו ,רמאתש לכ ושעי םהו ,םב גוהנל םידבעו ,ךל ןתא םילמג םגו .יתרמא רשאכ ,איה ךל
,יבא אוהש ,שמשהש ץופחא אל יכ ,רבדה םוקי הלילה דועו .תכלל הבאתש לככ ךרצוא תא
".וגרהל לכוא אלש יריע לא שיא אב יכ הארי
תובוטה םינבאה ךלו ,אוה ךל ףסכה ףאו ,אוה ךל ןאכ רשא בהזה" ,ויתינע ינא ךא'     
לעש הנטקה תעבטה תא אלא ,ךממ חקא אל רבדו ,םב יל ןיא ךרוצ ,יל רשא .רקיה ירבד לכו
".ךדי עבצא
תיצחמ ןכ-לע .ןיא הל ךרעו" ,ארק ",תרפוע תעבט אלא וז ןיא" .וינפ םיערה רסיקהו'     
".יריעמ ךלו ,ךל חק רצואה
".בתכנ המ םשלו ,הב בותכ המ ינא עדוי יכ ,תעבטה םא יתלב חקא אל רבד" ,יתינע ",אל"'     
ילש יקלח תא ףא .יריעמ ךלו ,חק רצואה לכ תא" ,ורמאב ןנחתהו ,לחלחתה רסיקהו'     
".ךל ןתא
אלא תקחורמ הניאש הרעמב יכ ,יתישע המ בושח הז ןיא םלוא ,זא יתישע רזומ השעמ'     
ךל הניתממ תעבטהו ,ןאכמ עסמ םוי אלא הז ןיא .רשועה תעבט תא יתאבחה ןאכמ עסמ םוי
'.היהי ךל רשועהו ,הנחקו ןכ-לע אוב .לבת יכלמ לכמ אוה רישע ,תעבטה ודיבש הז .םש
'.יתוא תבהוא הנטקה םיה-תבו' ,ארק ',רשועה ןמ הבהאה הבוט' .קחצ ריעצה גיידה ךא     
.המשנה הרמא ',רשועה ןמ בוט ןיא יכ ,אל'     
תחפייתמ ,םשמ הכלה המשנהו ,םיב ללצ אוהו ,ריעצה גיידה הנע ',ונממ הבוט הבהאה'     
.תוציבה ינפ לע
hisssssss
ןמ הלע אוהו ,ריעצה גיידל הארקו ףוחה לא המשנה האב ,תישילשה הנשה ףולחבו     
'?יל יארקת הז המל' ,רמאו תולוצמה
'.יניע ואר םיאלפומ םירבד יכ ,ךילא רבדאו ברק' ,התנע המשנהו     
.ןיזאהו ,וידי לע ושאר ןיעשהו ,םייספאה ימב בכשו ,הילא ברק אוהו     
.תבשוי איה רהנ תודג לעו ,שי הינסכא ,תעדוי ינאש תחא ריעב' ,ול הרמא המשנהו     
םינטק םיחלמומ םיגדו ,םירועש םחל ולכאו ,םיעבצ ינשב תוניי ומגלש ,םיאמיה םע םש יתבשי
,ועורזב רוע חיטש ,ונילא ןקז שיא סנכנ ,םיחמשו םיבשוי ונא דועבו .ץמוח םע הנפד-ילעב
הרענו ,ולבנ ירתימ הצונב דיערהו ,ץראה לע רועה תא שרפ אוהו .רבנע וינרקש לבנו
תופחי .ויה תופחי הילגר ךא ,הינפ הסיכ הלמלמ ףיעצ .ללוחל הלחהו המינפ הצר םינפ-תלוער
ריעהו ,אלפנ הכ רבד יתיאר אל ימימ .תורוחצ םינוי גוז ומכ דברמה לע וענ ןהו ,הילגר ויה
'.ןאכמ עסמ םוי אלא הניא דוקרת הב
אלו ,םיילגר ןיא הנטקה םיה-תבל יכ רכז ,ותמשנ ירבד תא ריעצה גיידה עומשב ,התע     
בושל לכואו ,ןאכמ הז עסמ םוי ךא' ,ומצעל רמא אוהו ,וב התלע הלודג הקושתו .דוקרל לכות
.ףוחה לא הלעו ,םידודרה םימב דמעו ,קחצ אוהו ',יתבוהא לא
תאירק הארק המשנהו .ותמשנ לא ויתועורז טישוהו ,קחצו בש ,שביה לוחה לע ודמעבו     
,ופוג לצ תא ,לוחה לע ולומ חנ ,האר ריעצה גיידהו ,וברקב האבו ,וילא הצרו ,הלודג ליג
.ותמשנ ףוג אוה
תוצלפמו ,םיה ילא םה םיאנק יכ ,הזה םוקמה תא בוזענו ,המהמתנ לב' ,ול הרמא ותמשנו     
'.םתרשל םהל
,תרחמה םוי לכ ועסנ שמשה תחתו ,רהסה תחת וכלה הלילה לכו ,דעצ ושיחה ןכ-לע     
.ריע לש הירעש לא ואב םויה בורעבו
'?היתודוא יל תחסש וז דוקרת הב ריעה יהוזה' ,ותמשנ לא רמא ריעצה גיידהו     
'.הב סנכינו הבה ךא .תרחא אלא ,ריעה וז אל' ,ול התנע ותמשנו     
עיבג ריעצה גידה האר ,םיפרוצה תטמסב םרבעבו ,היתובוחרב ואבו ריעה לא וסנכנ םהו     
'.ואיבחהו ףסכה עיבג תא חק' ,ול הרמא ותמשנו .הווארל ןכוד לע חנ ,ךז ףסכ
.ריעה תא תאצל ורהמ םהו ,ודגב ףנכב ונימטהו עיבגה תא חקל אוהו     
לא רמאו ,ונממ עיבגה תא ךילשהו ,ריעצה גיידה ףעז ,ריעה ןמ הסרפ ידכ וקיחרהשכו     
'?השעמה היה ער יכ ,ואיבחהלו עיבגה תא תחקל יל תרמא הז המל' ,ותמשנ
'.ךתעד חונת ,ךתעד חונת' ,ול הרמא ותמשנ ךא     
יהוזה' ,ותמשנ לא רמא ריעצה גיידהו ,ריע לש הירעש לא ואב ינשה םויה בורעבו     
'?היתודוא יל תחסש וז דוקרת הב ריעה
'.הב סנכינו הבה ךא .תרחא אלא ,ריעה וז אל' ,ול התנע ותמשנו     
ריעצה גיידה האר ,םירלדנסה תטמסב םרבעבו ,היתובוחרב ואבו ריעה לא וסנכנ םהו     
,הכבש דע דליה תא הכה אוהו '.דליה תא הכה' ,ול הרמא ותמשנו .םימ לש דכ דיל ,דמוע דלי
.ריעה תא תאצל ורהמ תאז רחאו
הז המל' ,ותמשנ לא רמאו ,המיח ריעצה גיידה אלמנ ,ריעה ןמ הסרפ ידכ וקיחרהשכו     
'?השעמה היה ער יכ ,דליה תא תוכהל יל תרמא
'.ךתעד חונת ,ךתעד חונת' ,ול הרמא ותמשנ ךא     
יהוזה' ,ותמשנ לא רמא ריעצה גיידהו ,ריע לש הירעש לא ואב ישילשה םויה בורעבו     
'?היתודוא יל תחסש וז דוקרת הב ריעה
'.הב סנכינו אוב ןכ-לע ,ריעה וז יכ רשפא' ,ול התנע ותמשנו     
,רהנה תא ריעצה גיידה אצמ אל םוקמ םושב ךא ,היתובוחרב ואבו ריעה לא וסנכנ םהו     
,ותמשנ לא רמא אוהו וזחא דחפו ,תורזומ וב וטיבה םישנאהו .ותפש לעש הינסכאה תא וא
'.ןאכ הניא תונבל םיילגרב דוקרתש וז יכ ,הזמ הכלנ הבה'
'.ךרדב שי םידדושו הלילה אוה לפא יכ ,ראשינ הבה ,אל' ,ול התנע ותמשנ ךא     
לש המילגו סדרב הטוע ,וינפ לע רחוס רבע המ ןמז ץקמו ,חנו קושה רכיכב בשי ןכ-לע     
רכיכב בשת המל' ,וילא רמא רחוסהו .קד ןרזיח טומ הצקב ול היולת הרורח ןרקמ הרונמו ,דב
'?תורורצה םיזוראו ,םה םיקיר םינכודהו ,קושה
'.ותיבב יתוא ןילהל ,הב יל ןיא בורק לכ ףאו ,וזה ריעב קדנופ יתאצמ אל' ,בישה ריעצה גיידהו     
'.יתיבב ןולו ,ילא ןכ-לע אוב ?ונארב דחא לא אל יכו' ,רחוסה רמא '?םיחא ונלוכ ןיא םולכ'     
תיבה לא וסנכנו םינומיר ןתסובב ורבעשמו .ותיב לא רחוסה םע ךלהו ,םק ריעצה גיידהו     
תוורהל איבה םילשב םינולמו ,וידי לוטי ןעמל תשוחנ ךיזבב םידרוו-ימ רחוסה ול גזמ ,המינפ
.וינפל םש יולצ ידג רשב חתנו זרוא לש הרעקו ,ונואמצ תא
ריעצה גיידהו .החונמ ליל ול לחיאו ,םיחרואה רדח לא רחוסה וליבוה ,עבשו לכא רשאכו     
אוהו .עובצה םיזיעה-רעש ידברמ לע ומצע ליטהו ,ודי לעש תעבטה תא קשינו ,ול הדוה
.ןשיו םדרנ ,הרוחש םישבכ רמצ תכימשב הסכתה
,ול הרמאו ותמשנ ותוא הריעה ,ץראה לע חנ הליל דועב ,רחשה תולע םרט תועש שולש     
ךרוצ יכ ,ובהז תא חקו ,ותוא גורהו ,אוה ןשי וב ובכשמ רדח לא ,רחוסה רדח לא ךלו םוק'
'.וב ונל שי
שגמ לעו ,החנ המוקע ברח רחוסה ילגר לעו ;רחוסה רדח לא בנגתהו ,םק ריעצה גיידהו     
,רוענו רחוסה דרחנ דיימו ,ברחב עגנו ודי תא טישוה אוהו .בהז יטירח העשת ויה ודיל
ףלח ימד ךופשתו ,הבוט תחת הער בישתה' ,ריעצה גיידה לא ארקו ,הב שפת וילגר לע וקנזבו
'?ךמע יתישעש דסחה
סנו ,בהזה יטירח תא שפת רחאו ,לפנ יכ דע וב הכה אוהו ',וב הכה' ,הרמא המשנהו     
.רקובה בכוכ לא וינפו ,םינומירה ןג ךרד
הז המל' ,ותמשנ לא רמאו ,והזח לע ריעצה גיידה הכה ,ריעה ןמ הסרפ ידכ וקיחרהשכו     
'.תא העשר ,ןכא ?ובהז תא תחקלו רחוסה תא גורהל ינתאשה
'.ךתעד חונת ,ךתעד חונת' ,ול הרמא ותמשנ ךא     
ךתוא ףא .יתאנש תושעל יל תמרגש לכ יכ ,טוקשא אל בוש' ,ריעצה גיידה ארק ',אל'     
'.תגהנ רשאכ יב תגהנ המל יל רמאל ךווצאו ,אנשא
תא תושעל יתדמל ךכו ;יל תתנ אל בל ,םלועה לא ךממ ינתחליש תע' ,ול התנע ותמשנו     
'.םבהאלו ולאה םירבדה לכ
.ריעצה גיידה למלמ '?ירמאת תאז המ'     
הרובס יניא ?יל תתנ אל בל יכ תחכש םולכ .בטיה עדוי' ,ותמשנ התנע ',התא עדוי'     
גנוע אל ,ןתת אלש בואכמ ןיא יכ ,ךתעד חונתו ,יתוא אלו ךמצע דירטת אנ לא ןכ לע .ךכ
'.ךל חקת אלש
תאו ,תא הער יכ ,אל' ,ותמשנל רמאו ,הלאה םילימה תא ועמשב דער ריעצה גיידהו     
'.אטחה יכרדב יתוא תכלוהו ,ינפל תמש םייותיפו ,ינממ תחכשה יתבוהא
לא הכלנ ,אוב .םלועה לא ינתחליש תע יל תתנ אל בל יכ רוכזת ןה' ,ול התנע ותמשנו     
'.ונל שי בהז יטירח העשת יכ ,ונביל ביטנו םש זולענו ,תרחא ריע
.וילגרב םתוא סמרו ,ץראה לע םכילשהו ,בהזה יטירח תא חקל ריעצה גיידה ךא     
ךיתחליש רשאכו ;ךירחא תכל ףיסוא אל ףא ,ךמיע דוע יל היהי אל רבד' ,ארק ',אל'     
,חריה לא ובגב הנפ אוהו '.יל תאבה אל הבוט יכ ,התע ךחלשאו בושא ןכ ,הנושארל ילעמ
ףוגש ,ףוגה לש הז לצ תא וילעמ ךותחל שקיב ,קורי שחנ-רוע הבצינש ,הנטקה ןיכסבו
.אוה המשנה
התליגש ףושיכה' ,החש םא יכ ,העמש אל ותדוקפל ףא ,ומיעמ השמ אל ותמשנ םלוא     
וייחב תחא .ינשרג לכות אל התאו ךתוא בוזע דוע לכוא אל יכ ,ןוכסי אל בוש ךל הפשכמה
'.ורכש םג הז ,ושנע הזו ,הב קיזחי םלועל הלבקל בשה ךא ,ותמשנ תא חלשל םדאל ןתוי
'.תאז יל הרמא אלש ,דגב הפשכמה הדגב' ,ארקו וידי רכפו ,ריעצה גיידה רווח     
'.דעל ההת ותחפשש ,הינודאל הרמש םינומא יכ' ,ותמשנ התנע ',אל'     
וז איה הער המשנ יכו ,ותמשנמ דרפה דוע לכוי אל יכ תעדל ריעצה גיידה חכונשכו     
.הרמ הכבו ץראה לע לפנ ,דימת ומיע ןוכשתו
hisssssss
יתפשו ,ךירבד השעא לבל תופכא ידי' ,ותמשנ לא רמאו ריעצה גיידה םק ,םויה ריאהבו     
לאו ,בושא לוחכה םיה לא .יתבוהא הרג םש םוקמל בושאו ,ךיתולימ תא רמוא ןפ ץופקא
'.ילע תטמהש הערהו ,יתישע רשא ערה לכ רפסאו הל ארקאו ,רישת וב ץרפמה
תופי םלועב שי תובר ?הילא בושת יכ ךתבוהא איה ימ' ,הרמאו ותמשנ ותוא התתיפ     
ינומעפו ,הניח ועבצי ןהילגר .רעי תויחכו ,וללוחי םירופיצ ומכש ,הרמסב שי תורענ .הנממ
גאדת המ יכ ,ךל ןאראו ימיע אוב .םימה קוחשכ ןקוחצ ךזו ,ןדקרב ןה תוקחוצ .ןהידיב תשוחנ
?קותמ הקשמב שי לער יכו ?דעונ לכאמל אל ,אוה ךחל םיענש םולכ ?אטחה רבד לע הכ
לש הב ןגו ,ןאכמ קחרה אל שי הנטק ריע .תרחא ריע לא ימיע אובו ,הגאד הברת אנ לא
,שמשה לא םושרפי תע ,םהיתובנז .הזח ילוחכ םיסווטו ,םירוחצ םיסווט האנה ןגבו .תוילונגמ
הידי לע םימעפ .םחמשל תדקור םתוא ליכאתש וזו .בהז יסטכו ,םה בהנש תופינמ ומכ
דחאב סרקמ .תינונס יפנככ היריחנו ,היניע ךופב תועורק .הילגרב דוקרתש שיו דוקרת
םילבנעכ תועבטה ולצלטצי הלוסרק לעו ,הדקרב איה תקחוצ .הנינפ יושע חרפ יולת היריחנמ
'.ריעה לא ימיע אובו ,דוע גאדת אנ לא ןכ-לע .ףסכ לש
בש אוהו ;חותמ רתימב רשק וידיו ,ויתפש םתח םלאב יכ ,הל הנע אל ריעצה גיידה ךא     
הבושת אוה ךא ,ךרדב ותמשנ ותוא התתיפ דימתו .ותבוהא הרש וב ץרפמה לא ,ונממ אבש םוקמל
.ותבהא חוכ היה לודג הכ .תושעל ותאישהש עשרה ירבדמ רבד השע אל ףא ,בישה אל
םיה-תב לא ארקו ,ויפמ הקיתשה םתוח ריסהו ,ןהירוסאמ וידי ריתה ,םיה תפש לא עיגהשכו     
.ןנחתהו הב ריצפה םויה לכ יכ ףא ,ותאירקל האב אל איה ךא .הנטקה
,תרוצב תעלש התא שיא ומכ .ךתבהאמ עבשת תחנ טעמ ,ןכא' ,הרמאו הגיעלה ותמשנו     
היא יכ ,ימיע אובל ךל בטומ .ךל ןתני אל םואמו ,ןתת ךל רשא תא .רובש ילכב םימ גוזמי
'.םש השעי רשאו ,עדא תוגונעתה איג
.המימת הנש םש רגו ,עלסה יווגחב הנב םידרז תכוס יכ ,הל הנע אל ריעצה גיידה ךא     
ול התלע אל בוש ךא .המש תא שחל הלילבו ,הל ארק םיירהצבו ,םיה-תב לא ארק רקוב לכו
תואגה תוכירבב ,םיקוריה םימבו שפיח תורעמב יכ ףא ,האצמל לוכי אל םג ,םילגה ןמ
.הלוצמה םוהתבש תוראבבו
.ודגנכ ולא וליאוה אל ךא .ול השחל םיארונ םירבדו ,עורב ותמשנ ותוא התתיפ דימתו     
.ותבהא חוכ היה לודג הכ
הסנא .ותבהא ינממ הקזחו ,עורב ינודא תא יתיתיפ' ,המצעל המשנה הבשח ,הנשה םותכו     
'.ידמיע אובי ילוא ,בוטב ותוא
.יל תתכסה אל תכסהו ,ךל יתחש םלועה תחמש לע' ,הרמאו ריעצה גיידה לא הרביד איהו     
ףא ,םלועה לש יתימאה ונודא אוה רעצ ,ןכא יכ .ןיזאת ילוא ,רפסל םלועה ירוסיי לע יננת
תונמלאו ,שי ינש שובלב תונמלא .םחלל םיבער שיו ,תוסכ םירסחה שי .ותשרמ שיא חרבי אל
,וכלי םינצבקה םיכרדבו ,והנשמ לא שיא ורזכאתיו םיערוצמה ודדני תוציבב .םיאולבב
ויהיו ,ולא לכל אפרמ איבנ ,אוב .םירעשב בשת הפגמו ,דעוצ בערה םירעב .םיקיר םהיסיכו
ריחמש ,הבהאה איה המו ?ךתאירקל האב אל איהו ,ךתבוהאל אורק דוע ףיסות המל יכ .ויה אלכ
?הילע תישת דבכ הכ
,םיה-תב לא ארק רקוב לכו .ותבהא חוכ היה לודג הכ ,הל הנע אל ריעצה גיידה ךא     
,האצמל לוכי אל םג ,םילגה ןמ ול התלע אל בוש ךא .המש תא שחל הלילבו ,הל ארק םיירהצבו
.רופאה רחשה םיבו ברעה לש םודאה ומיב ,םיקמעמה תויאגבו שפיח תורהנב יכ ףא
!האר' ,וילא המשנה הרמא ,ותכוסב דדב בשוי גיידהו ,הליל םע הינשה הנשה םותכו     
חטשא יתניחת יכ ,םירבדב דוע ךחידא אל ןכ-לע .ינממ הקזח ךתבהאו ,בוטבו ךיתיתיפ ערב
'.םינפלכ היהנ דחאו ,ךבלב אובל יל חנה :ךינפל
'.בל ילב םלועב ךתכלב ,תלבס הברה יאדו יכ' ,ריעצה גיידה רמא ',סנכהל ילכות ,ןכא'     
'.ותבהא תא ךבל אלמ הכ ,אובמ אצמא אל' ,המשנה הארק '!היוא'     
.ריעצה גיידה רמא ',ךל רוזעל יתלוכיו יאוול'     
.תומי םיה-ינבמ דחא תע םדא עמשיש לוקה אוה ,םיה ןמ הלודג הניק התלע תאז ורבדבו     
,םירוחשה םילגה ואב ףוחה לאו .ףוחה לא ץרו ,ותכוסמ אציו ,וילגר לע ץפק ריעצה גיידהו
תואגהו .םימה והופרט חרפ ומכו ,םילגה ףצקכ אוה ןיבלה .ףסכמ אוה חצש םבג לע אשמו
םיה-תב תא האר ריעצה גיידהו ,וחקל ףוחהו ,ףצקה ואשנ תואגה ןמו ,םילגה ןמ ותאשנ
.וילגרל הפוג חנ תמ .הנטקה
רעישה בהז תא ףטילו ,קשנ רקה הפה םדואלו ,הדיצל ומצע ךילשה רעצ הכומכ הכוב     
.ובל לא התוא ץמיא תומוחה ויתועורזבו ,רשוא זוחאכ הכוב ,ומצע ךילשה הדיצל .בוטרה
תא .רמ גנועב ומעט אוה ךא ,רעשה שבד היה חולמ .ןקשנ אוה ךא ,םייתפשה ויה תורק
.ויתועמדכ חולמ היה אל ןהיסיר לע םיה ססרו ,קשנ תומוצעה תורומשה
םיידיה תאו .רמה ורופיס ןיי ךסנ וינזא תויכנוכב .תמה הפוג לא אוה אשנ ויודיווו     
ובואכמ אלמו ,ורשא היה רמ ,רמ .קדה הנורג הנקב עגנ ויתועבצאבו ,וראווצ לע ךרכ תונטקה
.הנושמ החמש
.ףוחב אוה שפת םינבל םירפטב .ערוצמכ חנאתה ןבלה ףצקהו ,ברקו הלע רוחשה םיהו     
.תודורצה םהינרקב םינוטירטה ועקת קחרהו ,ךלמה לכיהמ הלע םילבא לוקו
הארי יכ ,ןאכמ חרב .ךגרהי גורהו ,םיה הלוע יכ' ,ותמשנ הרמא ',ןאכמ חרב ,חרב'     
רחא םלוע לא ינחלשת אל ןה ;הזה םוקמה ןמ סונו חרב .ךתבהא בורב ינממ רוגס ךבלו ,ינא
'?בל ילב
,המכחה ןמ הבהאה הבוט' ,רמאיו ארק םיה-תב לא יכ ,הל בישקה אל ריעצה גיידה ךא     
.הבכת אל םיבר םימב םג ,הנלכאת אל שאה .םדאה תונב ילגרמ ףיתו ,רשואה ןמ איה הרקיו
,ךיתבזע ערב יכ .תינע אל תא ךא ,ךמש עמש חריה .יתאירקל תאב אלו ,ךל יתארק רחשב
םא ,הל לוכי אל רבד ףא ,התיה הזע דימתו ,ךתבהא יב הנכש דימת ךא .ךממ יתכלה יתווהלו
'.ךמע ינא ףא תומא ,תא התמש התעו .בוט םג ,יתיאר ער יכ
,ברקו הלע םיהו .ותבהא התיה הלודג הכ .עומש ןאמ אוה ךא ,בוזעל ותמשנ וילא הננחתה     
רבשנו ,תורקה םיה-תב יתפש תא ףוריטב קשנ ,לכה םת יכ עדישכו .וילגב ועלבל שקיבו
ומיע התיה דחאו ,וב הסנכנו חתפ המשנה הל האצמ ,ותבהא שדוגמ ובל רבשהבו .וברקב ובל
.וילגב ריעצה גיידה תא הסיכ םיהו .םינפלכ
hisssssss
ירטקמו ,תורנה יאשונו ,םינגונהו ומיע םיריזנהו .זגרש םיה תא ךרבל רמוכה אצי רקובב     
.דואמ לודג להקו ,תרוטקה
םיה-תבו ,םילגה ףצקב עובט בכוש ,םש לטומ ריעצה גיידהו האר ,םיה לא רמוכה אובבו     
ךרבא אל' ,רמאיו לוקב ארקו ,בלצה ןמיס תא השעו ,ףעזב רוחא עתרנ אוהו .ויתועורזב הנטקה
הזל רשאו .םירבדב םתיא אבה לכ רוראו םיה-ינב לע הללק .וב רשא רבד אל ףא ,םיה תא
וחק ותייווג תא ,םיחובט םהינש ןאכ םיבכוש םיהולא טפשמכו ,הולא חנז ותבוהא ליבשבש
,ןמיס וא תוא לכ אל ,ומישת לא הבצמו ;םתוא ונמיט םיסבוכה הדש הצקבו ,ותבוהא תייווגו
'.םתומב ףא ויהי םירורא ,םהייחב ויה םירורא יכ .םתרובק םוקמ שיא עדי אלו
רוב ורכ ,חמצי אל בוט חמצ םש ,םיסבוכה הדש הצקבו ,םוויצ רשאכ ושע םישנאהו     
.וכותב םיתמה תא ומשו ,קומע
הארי ןעמל ,הליפתה תיב לא רמוכה הלע ,אוה גח םוי םויהו ,תישילשה הנשה םותכו     
.םיהולאה תרבע לע םהל חישיו ,ןודאה יעצפ תא םישנאל
םיחרפ חבזמה הסוכמ יכ האר ,חבזמה לא ערכו סנכנו ,תומילגה תא וילע הטעשכו     
קתמו ,ודירטה םניחו ,םייפויב םירזו הארמל ויה םינושמ .םתומכ האר אל םלועמ ,םיאלפנ
.חמשי המל עדי אלו ,ותוא האלמ החמשו .ויריחנב םחיר
לא שדוקה םחל תא הארהו ,וכותב רשא םילכה תא םשיבו ,שדוקה זגרא תא חתפשמו     
םיחרפה יפי ךא .םיהולאה תרבע לע רפסל ידכ ,וירבד םהילא אשנ ,םניעמ וריתסהו בשו ,םעה
תרבע לע אלו ;ויתפש וגה תורחא םילימו ,ויריחנב הלע קותמה םמשבו ,ודירטה םירוחצה
.עדי אל ,ןכ רביד המלו .הבהא ומשש לאה לע יכ ,רביד לאה
ואלמ ויניעו ,שדוקה ילכ תכשל לא בש רמוכהו ,םישנאה לכ וכב וירבד הליכ רשאכו     
אוהו ,רדוסהו תחפטמה ,טנבאהו וחקל המילגה תאו ,וידממ וטישפהל ואב םישמשהו .תועמד
.םלוחכ דמע
'?ואב ןיאמו ,חבזמה לעש םיחרפה המ' ,רמאו םהב טיבה ,ןכ ירחאו     
רמוכהו '.םיחמוצ םה םיסבוכה הדש הצקב ךא ,עדנ אל םה םיחרפ וליא' ,ול ונע םהו     
.ללפתהו םש ערכו ,ותיב לא בשו ,דער
דריו ,להקה לכו תרוטקה ירטקמו ,תורנה יאשונו ,םינגונהו םיריזנה םע אצי ,רחש םעו     
םידקרמה םינטקה םירוציהו ,ךרב םיריעשה תא ףא .וב רשא לכו םיה תא ךרבו ,ףוחה לא
,ךרב לאה לש ומלועב םירבדה לכ תא .םילעה ןיב םיציצמה ןיעה-יריהב םירוציהו ,רעיב
רתונ םמושו ,םיסבוכה הדש הצקב םיחרפ ולע אל בוש ךא .האילפו רשוא ואלמנ םישנאהו
.וכלה םיב רחא םוקמ לא יכ ,ןטקה ץרפמה לא םיה-ינב ואב אל בושו .םינפל היהשכ

'Death and the gentleman' from Der Doten Dantz