שומישל זמורה ,רתוי םדקומ רוכזא 1
אצמנ ,הלילצ ןומעפכ הכופה תחלקב
תויעב טקל :הטמלבורפב תאז םע
וטסירא לש ושרדמ תיבמ םיעדמב
םתחנ רשא ,(ודימלת היה רדנסכלאש)
תישימחה האמה תארקל ונונגס יפל
רפס לש תישימחה היגוסב ךכ .הריפסל
תורושקה תויעב" - םינשו םישולש
גוהנכ ,םילבה ףוצר רואיתב - "םינזאב
:םיפוסוליפה לצא

תא םיגופס-ילוש םיצרוח המ ינפמ"     
המישנהש ידכב םאה ?םהיריחנו םהינזא
וז ךרדבש המדנ יכ - שפוח רתיב םורזת
םה םילבוסש םירמואו תויה ?תאצוי איה
תלוכיה רסוח לשב םושנל ישוקמ רתוי
םהשכ םהל לקומו ,םתמישנ תא ףושנל
רזומ .הצוחה ,לוכיבכ ,האיקהל םילוכי
םשל חור ףואשל םילוכי םניאש ,אופיא
ךרוצ הזש הארנ :תננצמה התעפשה
.רתוי לודג
בר היהי ץחלה יכ יעבט הז ןיאה     
םיבצ םה זאש ,הרוצע המישנהשכ רתוי
המירז שיש המדנ ךא ?םיחופנו
ונילעו ,הצוחה המישנה לש תינטנופס
המישנ לש הניד םג הז םא התע לוקשל
ןה יכ ,אוה ןכ הרואכל .המינפ
םג בטיה םושנל םיללוצל תורשפאמ
אל וזש ינפמ - הרידק תדרוה ידי-לע
יכ ,ריואה תא תרמוש אלא םימ תאלמנ
- םימה ךות לא הרשי תקחדנ איה
םימרוז ,הז הבצממ הטונ איה םאו רחאמ
".המינפ םימה

,בתכמה ןכות לש ריצקת ןלהל 2
ןמורה תסרג ךותמ ,ישילש ףוגב רפוסמ
המראפבש 1087 יסור הד די-בתכב
בברתשנ וז הסרג לש חסונ .(הילטיא)
רוקמב זא ורוכזא יפל ,1148 ינפל םש יא)
תנשב רבוחש ןופיסוי רפס ךותל (רחא
תיב ימיב לארשי תורוק תא ראתמו 953
רחאמ ,דחוימ דמעממ הנהנש רפס - ינש
סופסוי לש וטע ירפ תועטב והובשחו
ןיא רבד לש ותימאל" .םסרופמה סויבלפ
ןויכ יכ ,ךכ לע םירבדב תוברהל ךרוצ
ד"בארהו ק"דרה תופסותה ילעבו י"שרש
ותוהזב וקפקפ אל וניתובר ראש לכו
ןיא ,ןהכה ףסוי אוה םנמאש ,רבחמה לש
".רבדב קפס ליטהל תושרו םעט לכ
:(הינשה הרודהמל אובמ ,רנימוה)

איהה ץראה לכ דיבעה רשאכ יהיו"     
רובעל סורדנסכלא בושחיו ,ויתחת
רובעיו ,רבדמבו ץראה הצק דע םשמ
אציו ץראה יבשוי םיבר םע ידמ ץראב
.לודג אבצב
ךרד אצמיו דחא םוקמ דע אוביו     
הנומש הב ךליו בורל הקומע העקבב
אוביו .תונושמ תויחמ תויח אריו םימי
תונליא אצמיו ברע תעל רחא םוקמב
םישנא םש אריו ,םיחופתל תומוד
םראוצ היהו [םיפוק] יקיתיפ םיארקנה
,הריגמ תומדכ םהיתועורזו םהידיו ךורא
האמ ותימיו וחרביו םהמ שופתל וציו
האמ וישנאמ ותימה םהו ,םינשו םיששו
ןמ לכאיו םש ןליו ,השלשו םיששו
.םהה תוריפה
ץרא] ןיקואלק ץרא לא םשמ ךליו     
םיקנעל םימוד םישנא ויה םשו ,[הקורי
תויראכ םהינפו םימודאו רעיש ילעבו
ואוביו ,ליח ירוביג םהינתמב רוע רוזאו
וישנאמ ותימיו המחלמ ילכ אלב וילא
תא ריעבהל וציו ,םינשו םישמחו האמ
.שאה ינפמ םיאפרה וחרביו שאב רעיה
סורדנסכלא ךלה ינישה םויבו     
תולודג תויח אצמיו םיאפרה תורעמב
תומדכ תורעמה יחתפב תורוסא
ויהו תומא עברא םתמוק ךרואו ,םיבלכ
.םיניע השלש ילעבו תורוברבח תודוקנ
אנולישרפ ומכ םישוערפ ויה תורעמבו
.[םיעדרפצ]
שיא אריו רחא םוקמב רבע םשמו     
;לוכי אלו ושפותל ץופחיו רעיש לעב
הכילוהל תחא השא טישפהל וציו
היחקיו ,הוואתה יפל שפתי ילוא ,וילא
וכליו .הלכאיו קוחרמל היכילויו שיאה
.ונושלב רבדיו ,חכב ושפותל וילא
אלב ותומכ םישנא םיבר רעיה ןמ ואציו
תא וריעביו סורדנסכלא וציו ,רפסמ
םהמ שופתיו .שאה ינפמ וחרביו רעיה
םהל היה אלו ,תואמ שמח סורדנסכלא
םיחבונ ויהו םדא ינב ראשכ תעד
.םיבלככ
םש אצמיו רחא םוקמב רבע םשמו     
חורזכ ץראה ןמ םיחמוצ ויהו ,תונליא
ששמו ,םויל תועש שש דע שמשה
ויה שמשה אוב דע םויל תועש
דע םיערגנו םיכלוהו םיאבחנ תונליאה
תעיזו ,המואמ םהמ הארנ היה אלש
סרפלש ןיטקטסיא תומכ היה תונליאה
וציו .דאמל דע בוט וחירו וב ןירטקמש
- העיזה ןמ ףוסאלו תונליאה תא ךותחל
םיכתוחה םישנאה םיכומ ויה םואתפבו
םידש ידי לע םיטושב תונליאה תא
היה תוכמהו עמוש היה תוכמה לוקו
לוקהו ןיארנ ויה אל םיכמה ךא ,האור
תונליאה ןמ וכתחת לא :עימשמ היה
םימה ךותב םש היהו !םהמ וטקלת לאו
ויה אלו םינימ םיבר םיגדו םינינת
.םירקו םייח םימב ךא םיגדה םילשבתמ
םילגונרתכ םילגונרת אוהה רהנב היהו
ויה םשפותל ךלוה היהש ימ לכו ונלש
וילע םפוגמ שא םיכילשמ םילגונרתה
.ףרשנ םדאה היהו
אצמיו םויה לכ ךלה תרחמ םויבו     
השלשו םילגר השמח ילעב תובר תויח
ךליו .תומא שש םתמוק ךרואו םיניע
,לוח איהה ץראה לכ אצמיו רחא םוקמב
דורע אוה רעי רומחכ תויח םש אריו
םהל םיניע ששו תומא השמח םכרואו
ךליו .םיניע יתשמ םא יכ םיאור ויה אלו
היה אלו םישנא אצמיו רחא םוקמב
הזחב ויה םהיפו םהיניעו שאר םהל
םדא ינב ןושלב םירבדמ ויהו םהלש
לוחה ןמ םיטקלמ ויהו םיגד םילכוא ויהו
םילכאנה [ןיהמכ] אנטיא ץראה ןמו
םישלש דחא לכל לקשמו ונימוקמב
.תוניפסכ םילודג םינטרס אריו ,'טיל
םי דע אוביו רבדמה ךרד םשמ ךליו     
ץרא םא יכ היח אלו ףוע אל האר אלו
יאב אוביו הניפסב אוביו .דבלב םימשו
םירבדמ עמשיו ,ץראל בורק יאהו דחא
םירבדמהו םינווי ויהו םדא ינב ןושלב
םיחוש וישנאמ חלשיו .האור היה אל
דחא ןטרס אציו ,יאה לא ךליל םימב
םישנא העבראו םישמח רעניו גלדיו
הלילצה תשרפמ ןטרסה אוה] וישנאמ
םוקמה ןמ ךליו ארייו ,[הדמל הסרגב
.םימי ינש ךרד אוהה
ריאי אל רשא ךשוח םוקמב עגיו     
תוארל םש אובל ץופחיו ,שמשה םש
:רמולכ ,םירשואמ] ירקמ םיארקנה רודה
בכר ןב בדנוי ינב םה ,[םיתמה תומשנ
ייחב תידוהיה הדגאה פ"ע וכז רשא]
םהיבאל ותייצש רחאמ ,תוומלא
ץעיתיו ,[19 'הל והימרי :ןיימ ורזנתהו
שלשו ףלא םע םש אובל ויבהוא םע
תקינימ ןותא ומע חקיו .םירוביג תואמ
,םוקמה אובמב ריעה תא רוסאיו ריע
םוקמב אובל לחיו והינחמ תא םש חניו
ןנועמ םוקמה ריוא תא אצמיו .אוהה
שיא תוארל לוכי היה אלו דיאו הטלעב
התיה איהה ץראהו ,והיער תא
ינש והועגפיו .טיט תלעבו תחלחולמ
ויהו םדא ינפ םהינפו תולודג תופוע
םינוויה ןושל םירבדמו םיפפועמ
התכרד המל סורדנסכלא :ול ןירמואו
תיב תוארל לוכי ךניא ?םיהלא ץראב
אל יכ ךל בוש !וידבע תיבו םיהלא
םש םיבשויה םייאב ךורדל לכות
תולעל רחתת לא !םיהלא ישודק
ינפמ סורדנסכלא דעריו !םימשה םורמב
רמאיו דחאה ףועה ול רבדיו .תופועה
יכ סורדנסכלא ךל עד :םינווי ןושלב ול
סורופ תוכלמבו שמש חרזמב לושמת
.םכרדל תופועה וכליו .ודוה ךלמ
ךכו] ריעה הנב לא בושל ןותאה רהמתו
.[הצוחה םתליבוה
אצמיו םימי םירשע ףוסל םשמ אציו     
,םוקמה אובמב חינה רשא והינחמ תא
תא רוגסיו אוהה םוקמב םירעש הנביו
רשא לכ םינבאב בותכיו םוקמה אובמ
".האר

,
ןופיסוי רפסב ליבקמה עטקל ןאכ ץחל
(1544) היציניו סופד יפל ,ןנגוסו רצוק םש
.תוליגרה תורודהמה לכ ונממ

םיקשחנה היתורצואמ ויה םינינפ 3
ינפלו - םיעוראה תריז - ודוה לש רתויב
,םינפיה לש תויתוכאלמה םינינפה ןדיע
.רקי לכמ הרקי תמלשומ הנינפ התיה
סונאירא ןהל שידקמ ןורחאה ורפסב
לש ויתולילעמ קלחכ ,םירופס םיטפשמ
הכולמ תלשוש דסימ ,ידוה "סלוקרה"
לש וחוויד תא .ותבב התישארש
לש וירבדמ סונאירא םילשמ סוכראינ
רחאמ ,אכמס-רב קזחוהש סנטסגמ
טילש) ןושארה סוקוולס ידי-לע חלשנו
רירגשכ (רדנסכלא תומ רחאל לבב
:הטפוג הרדנק ירואמה רסיקל

:סלוקרה לע םירמוא שי תאז ףא"     
,םימיהו תוצראה לכ תא הצח אוה
תוצלפממ ץראה תא ורטפ רחאלו
דואמ הבוהא ןח-ןבא םיב אצמ ,תובעתנ
,שממ הלא םימי דע ,ךכו .םישנה לע
םישכור ודוהמ תורוחס םיאבימה ולא
םלוכ םינוויהו ;בר ןוהב ןח-ינבא ןתוא
םהש םויה םיאמורהו ,ורבע םימיב
רחא דואמ םיטוהל ,םיחילצמו םירישע
ןושלב היורק איהש יפכ - םיה תנינפ
ידעה ךשמש ,הלה סלוקרה יכ .םידוהה
הז ןיממ םינינפה תא ףסא ,וביל תא
תא ןהב ראפל ,ודוה לא םימיה לכמ
וז הפדצ םידצ יכ רמוא סנטסגמו .ותב
תופדצ ,םיב היח איה יכ ;תותשרב
תופדצל יכו ;םירובד ומכ ,דחי תובר
.םירובדלכ הכלמ וא ךלמ שי םינינפה
תולקב דוכלי ,ךלמה תא םדא שפת םא
קמוח םא םלוא ;תופדצה ראש תא
ולאו .תורחאה תא םג דוכלל ןיא ,ךלמה
ןרשבל םידוהה םיחינמ ,תודוצינש
ןמ םיטושיק םישוע ךא ,בקריש
הווש םידוהה לצא יכ .תויכנוקה
הלקשמ םימעפ שולש הנינפ םימעפל
".ודוהב רפחנ ומצעבש - בהזב

תא סנטסגמ רשאמ ,הז בהזל רשא     
-לע אוה רפחנ יכ - וינפל סוטודורה ירבד
סוכראינו .םילעושכ תולודג םילמנ ידי
תורוע ינודקומה הנחמל ואבוה יכ ,דיעמ
.םיליפנה םתוא לש

רדנסכלא לש וז תימונורטסא תיפצת 4
ךכ .םינברה ילופלפל הקלח תא המרת
הרז הדובע תכסמ ,ימלשוריה דומלתב
:(הבר שרדמ םג טטיצ םשמ)

םהש ינפמ ןירוסא םימלצה לכ"     
אלא רוסא וניא םירמוא םימכחו …ןידבענ
.רודכ וא רופיצ וא לקמ ודיב שיש לכ
רופיצ .םלועה תא וב הדור היהש לקמ
רודכ .םימעה ליחל ידי ןקכ אצמתו
[יבר רמא] ר"א .רודככ יושע םלועהש
קסימ אעב דכ ןודקמ סורדנסכלא הנוי
.[הלעמל תולעל שקיב רשאכ] ליעל
הלוע הלוע היהו] קלס קלסו קלס הוהו
תאו רודככ םלועה תא הארש דע [הלועו
ןכ ןיגב [הב ףצ רודכהש] הרעקכ םיה
הרעק הנירוציו .הדיב ארודכב הל ןירייצ
ה"בקה לבא .םיב טילש וניא .הדיב
ליצמו םיב ליצמ .השביבו םיב טילש
".השביב

לש בהרה ירבדב הרוקמ ,רופיצה     
היעשי רפסב איבנה איבמש רושא ךלמ
יתישע ידי חוכב רמא יכ" :*13-14 י
םימע תולובג ריסאו יתנובנ יכ יתמכחבו
ריבאכ דירואו יתשוש םהיתודותעו
םימעה ליחל ידי ןקכ אצמתו .םיבשוי
ינא ץראה-לכ תובוזע םיציב ףוסאכו
הפ הצופו ףנכ דדונ היה אלו יתפסא
לספ דיב רופיצ הרומ ןכ-לע ".ףצפצמו
.םלועב ונוטלש לע

Alexander's ascent, on the portal of Remagen church. Alexander the Great's Celestial Journey p. 177

לבב לדגמ השעמ תא רבדה ריכזמ 5
םישרדמה יפל ושקבש ,הגלפה רוד לש
המימשה תולעל תרחא וא וז תילכתל
וקלחנ רזעלא רב הימרי יבר רמא")
בשנו הלענ תרמוא תחא תותיכ שלשל
הדובע דובענו הלענ תרמוא תחאו םש
.המחלמ השענו הלענ תרמוא תחאו הרז
'ה םציפה םש בשנו הלענ תרמואש וז
ושענ המחלמ השענו הלענ תרמואש וזו
וזו ןילילו םידישו תוחורו םיפוק
יכ הרז הדובע דובענו הלענ תרמואש
ןירדהנס "ץראה לכ תפש 'ה ללב םש
דורמנ אוה ,לבב ךלמל םנמאו .(א,טק
תמקה תא וניתובר ירבדל םזיש ,עשרה
תא תיברעה הדגאה תסחימ ,לדגמה
הז ונויסנב לשכנש רחאל :הלילע התוא
ויבשות לע רוסאלו עיקרל תולעל
,ימור ןיד-לא לאל'ג ירבד) המחלמ
םישיורדה" רדסמ תא 13-ה האמב דסיש
המותר הביתב אירמה ,("םיבבותסמה
הלעמ תולעל התפש ,תופוע העבראל
.תוטומל םירושק רשב יחתנ ידי-לע
,רדנסכלא רופיס תא םג ןייפאמ הז ביטומ
תירבעה הסרגב טמשוה יכ ףא
8 הרעהו הנומת האר) ןאכ האבוהש
רופיס ,םהינשמ הארנכ םדקומ .(ןלהל
סופאב סואק-יאק לע רפוסמה ההז
רוצנמ םסאק-לא ובא איבמש ,יסרפה
,"םיכלמה רפס" ,המאנהאשב (יסוואדריפ)
.תירישעה האמה ןמ

עדונ תומצעה קיחש סונאירדא יכ ףא 6
רבודמה ךלמה ,הברה ותונרקסב הדגאב
רשקהב רכזנה ,רדנסכלא קפס אלל אוה
טטצמ ותוא ףא) רזעילא יברד יקרפב הז
לבת יכלמ תרשע ןיב ,(ינועמש טוקלי
,ץראבו םימשב ךלומה ה"בקה הז ןושאר)
יעיבר ,ףסוי ישילש ,דורמנ אוה ינש
,רצנדכובנ ישיש ,באחא ישימח ,המלש
יעישת ,רדנסכלא ינימש ,שרוכ יעיבש
הכולמה תרזוח ףוסבלו ,חישמה ךלמ הז
:(ה"בקה ,הילעבל

ןדקומ סורדנסכלא אוה ינימשה ךלמ"     
רמאנש ופוס דעו םלועה ףוסמ לשמש
אב םיזעה ריפצ הנהו ןיבמ יתייה ינאו
(5 ח לאינד) ץראה ינפ לע ברעמה ןמ
ץראה לכ ינפ לע אלא ןאכ ביתכ ןיא
אלא דוע אלו .ץראה תווצקב המ עדיל
המ עדיל םימשל תולעל הצרש
המ עדילו תומוהתל דרילו םימשבש
תוחור עבראל תוכלמה הצחו תומוהתב
ותוכלמ רבשת ודמעבו רמאנש םימשה
".(4 אי םש) םימשה תוחור עבראל ץחתו

ךאלמה לאינדל ראבמ ,ארקמב     
לושמ הארש שיתה יכ לאירבג
הכלמל ויניע ןיב ןרקהו ןווי תוכלמל
אוה - (חרזמב לושמל) ןושארה
רדנסכלא תוכלמ .לודגה רדנסכלא
תונידמל ,וירבדכ ןבומכ הררופתנ
.םיכודאידה

םירהה ןיב רובעיו םשמ ךלמה ךליו" 7
רשא םימילש םישדח השש וליח לכ םע
השש ףוסבו םירהה ךרד םהל התלכ אל
םירה דוע אצמנ אלו םירהה ולכ םישדח
הפי רעש רושימה לעו רושימ יתלוז
תוארל ןיע הטלש אל רשא דאמ הובג
תויתוא רעשה לע בותכ הנהו והבוג תא
תא םחנמ ארקיו דאמ דאמ תופיו תולודג
רעשה הז ןהילע בותכ הנהו תויתואה
תא םחנמ שרפיו וב ואובי םיקידצ 'הל
רמאיו ךלמה לא תוביתה תאו תויתואה
ךלמה קעציו ןדע ןג הז רורבב ךלמה
הנהו הזה רעשה לע רשא אוה ימ רמאיו
רשא לרעו ןדע ןג רעש הז וילא אב לוק
אוהה הלילב יהיו - הנה אבי אל לומי אל
ואביו ותלרע רשב תא 'נסכלא למיו
םילועמה םיבשעב דימ והואפריו ויאפור
הוצ ךלמה יכ והנחמ לא רבדה עדונ אלו
ארקיו תרחממ יהיו ודיגי אלש םיאפורל
ךלאו סמ יל ונת רעשה ירמוש לא ךלמה
ןיעכ וכותבו תחא זגרא ול ונתיו יכרדל
ודי תא ךלמה טשויו ןיע רשב תכיתח
קעציו לוכי היה אלו ץראה ןמ והיבגהל
ונעיו יל םתתנש הז המ רמאיו ךלמה
המ ךלמה רמאיו דחא ןיע אוה הז ורמאיו
תואה ךל הז ול ורמאיו ונממ ךירצ ינא
אלמת אל םגו רשוע עבשת אל ךניעש
רמאיו ץראב טטוש תויהל ךשפנ
ןמ ומירהל לכואש השעא המו 'דנסכלא
ןיעה לע רפעה ןמ םיש ורמאיו ץראה
ךניעש תואה ךל הזו ךנוצרכ וב טולשתו
המדאה לא ךבוש דע רשוע עבשת אל
םשיו ןכ ךלמה שעיו תחקול הנממ רשא
ןתיו ץראה ןמ ותוא םריו ןיעה לע רפע
הדמחה תויכש לכ םע ויזנג תיבב ותוא
יכ ןורכזלו תואל ול היהי ןעמל ול רשא
.ןדע ןגמ סמה תא עבת
ובל לא ךלמה רמאיו ןכ ירחא יהיו     
רמאיו יתישע רשא לכ תא יל הוש ונניא
םילודג םירשנ העברא יל ואיבה וירוביגל
ךלמה רמאיו ךלמה לא ואיביו םיקזחו
ישילשה םויב יהיו השלש םימי םביערהל
וירוביגל רמאיו דחא ףד ךלמה חקיו
ךלמה רמאיו - ןכ ושעיו וילע ןתוא רושקל
ףדב ועזתו ןיסידנוק העברא יל וחק
ךלמה רמאיו - ןכ ושעיו תווצקה עבראב
עברא לע רשב תוכיתח העברא ורשק
יל וחק ךלמה רמאיו ןכ ושעיו ןיסידנוקה
עבראב םהילגר תא ורשקו םירשנה עברא
םיביער ויה םירשנהו - ןכ ושעיו תווצקה
םהמ הלעמל רושק רשבה תא ואריו
יכ רשבה רחא ופועיו םהיפנכ תא ואשיו
אלו ולכואלו רשבה לא עיגהל םירובס ויה
רשא דע ופועיו םהיפנכ תא ואשיו ולכי
טעמכ םיננעה םוח בורמו םיננעה לא ועיגה
תא ךופהיו ךלמה רהמיו ךלמה תמ רשא
םכפהיו םהב עוקת רשבה רשא תודיתיה
ודריו הטמל רשבה ואר םירשנהו הטמל
ץראל ודרי רשא דע רשבה ירחא המה םג
ןיבו םימשה ןיב יתויהב ךלמה רמאיו
םימה עצמאב םלועה לכ תא יתיאר ץראה
סוכ ומכ םלועה בושיי לכ יל הארנ הנהו
"סונייקוא ימ לע ףצ

ןינעל ןייצמ סור לש ותאצרהל חפסנ 8
םיה לש הצמשל עודיה וגהנמ תא הז
ילוא .ףוחה לא תועובט תופוג ףוטשל
גוהנכ ,יממע םגתפ רבחמה ןאכ זיחמה
האר :תוישעמה ירפסמ ןיב םלועמו זאמ
תואקתפרהל ודוביעב יריאמה .א רואית
בלח תבז ץרא לש ןזוהכנימ ןורבה
רופיסב םירג םיחאה תסרג וא ,שבדו
קיפמ הפל "רעיב םיסננה תשולש"
.תוילגרמ

לש וישגליפ יוביר לע םירבדה 9
יכ ,ןבומכ חרפ הברוע םה רדנסכלא
:ןגוהמה ויפואב עדונ ךלמה

התוא הארש ,הנאסכור םע ויאושינ"     
תעשב םידוקירה דחאב הימולע ויזב
םה ךא ,הבהא-השעמ ויה ,התשמ
יכ .ויתורטמ תא הפי םימלוהכ ובשחנ
וז תופתוש ידי-לע ודדועתה תוזועלה
הביח ובביחו ,ןיאושינה בגא ןוטלשב
ןותמה ותויה לע סורדנסכלא תא הריתי
אל ףאו ,הלא םיניינעב םדאה-ינבב
השאב קוחכ אלש עוגנל ומצעל ריתה
(סוכראטולפ) ".ותחצינש הדיחיה

תראותמ ,ויתואסרגל ןמורב 10
,סבומה שווירד לש ותבכ הנאסכור
,סוסיב ידי-לע חצרנו דגבנש ,סרפ ךלמ
וז התיה השעמל .הירטקב ןפרדשחא
םא .הינשה רדנסכלא תשא ,הריטאטס
רשא לע סוכראטולפ לש וירבד ונמאי
יתש ןיב רדנסכלא תומ רחאל ערא
הנאסכור התיה אלש ירה ,תוכלמה
:תלכת הלוכש תילט לכה תולככ

ךכיפלו ,זא תרבועמ התיה הנאסכור"     
איה ךא .םינודקמה לע תדבוכמ התיה
התוא התמירו הריטאטסב האניק
האיבהשמו ,הלצא אובל ףיוזמ בתכמב
התוחא םע דחי התוא הגרה הילא התוא
המתסו ראבל ןהיתופוג תא הכילשהו
".רפעב התוא


ביתכמ יתיניש ארקמה ןמ תואבומב *
תורוקמה ראש) אלמ ביתכל הרוסמה
,םישרדמבו דיה יבתכב ,םיירבעה
(םבתככ םיאבומ

הסינכל הרזח
Alexander's descent, from a romance copied in Flanders c. 1340. The Search for Alexander p. 41
308 Cubits Under the Sea
לש וחבשב םיגילפמה םיברה םירופיסה תא יתרכזנ העש התוא"     
רקש לש וחוכ לודג המכ ,הארו אוב .קוחצ אלמנ יפו ןודקומ רדנסכלא
ירבדל ןימאהל יתיעט - וז יתעיסנ דע - ינא ףאש ,םיבר וב וקיזחהש
םינימאמה תעדה ילק לש םתודע יפל ,עיגה הז ןצחש ךלמ .הלא לבה
םיקנע םישוערפ לע םכינפל רפסמ אוה ירהו ,ךשוח ירהל דע ,רבד לכל
אל - ?ילצה יצעו .וארבנ אלו ויה אלש םירבד ,המודכו ,םש םירתנמה
םדא ,רבדה רשפא םולכ !וירופיסב לק זמר אל ףאו םהל רכז אלו םש
".ריעה רעשב זירכמ וניאו םהמ ותעד חיסמו ילצ יצע האור
     (1720-1797) ןזוהכנימ ןורבה


לודגה רדנסכלא לא הוולנש הכנפ ךחלמו לרנג לכ ,אבצ ישנא ןיב גוהנכ
טקטיכראה ,םירצמ שרוי ימלתמ :הבע היפרגויבוטוא םסרפ וישוביכב
.ונרדח סיראכ דעו ,ודיצל ומחלש ,סוכראינ יצה דקפמו סולובוטסירא
תא ,רוחשה םיה לע סונאירדא לש וביצנ ,סונאירא םשר הינשה האמב
בתכ ןורשכ רתיבו ,םיאיבצמ השולש םתוא יפל רדנסכלא תומחלמ
ימיב .םישיא ייח לע וירוביח ןיב (נ"הפסל 75) סוכראטולפ וילע
לע הרוגש סוטסוגוא ימימ סופור סויטרוק לש ותדובע התיה םייניבה
-ב סויסורוא לש ןסרה תוחולש ויתופקתה םע דחי ,םידמולמה יפ
דגנ הירוטסה ירפס העבש" ,Historiarum adversus paganos libri septem
םוש לש ויבתכו ירוטסה רוביח לכ םלוא .(נ"הפסל 418) "םירפוכה
ןמורה ,תובישח לכ תרסח הריצי לש התליהת הצקל וכז אל דמולמ
תופש עבראו םירשעב ונממ ואצמנ תואסרג םינומשש ,רדנסכלא לע
.תושבי שולש ינפ לע ,תונוש
תא סונאירא חתפ םב ,ודוה תא סוכראינ לש םיירויצה וירואית ןיב     
בורב טקילש תוטימה רדח תוליכר ןיבל ,םימימשמה וירוביח ןורחא
םיעורא וא םיסותימ ,םיטוזקא םיטרפ ורסח אל ,סוכראטולפ הדיקש
ןהכב התישארש ,הישעמל םלשומ רוביג רדנסכלאמ תושעל םיטמרד
הלערת סוכב התירחאו ,ןינת תומדב ןודקומ תכלמ לא אבה םירצמ
תאז םע רתונ רפסה לש ןושארה ורבחמ .םילפש םישקנתמ דימ
ונתנש "סנתסילאק-ודואספ" ליפשמה יוניכב אלא עדונ אוה ןיאו ,ינומלא
רדנסכלא לש רצחה ןוירוטסה ,סנתסילאק לש ומש רשאב ,םירקוחה ול
וליאכ ןמורה לש םירחואמ םיקתוע רפסמ לע אצמנ ,ועסמל הוולנש
.וטע ירפמ היה
רוקמה בתכנ יכ הלוע םימוגרתו םידוביע לש הכובסה תעקפה ןמ     
יפכ - ירצמ שיא ידיב הארנכ ,תישילשה וא הינשה האמב ,תינוויב
היפרגויב יאדו התיה ויתורוקמ ןיבו - תיטוירטפה ותחיתפ תזמורש
ןיב ,םייודב םיבתכמ לש תורדס - רחא ירלופופ רנא'זמו ,תיטסינלה
ידי תחת .(םימדוק םיסוריפפ לע ואצמנש םהמ) םינוש םישיאל ךלמה
םינוש תורוקממ הלילעל תונומת ופסונ ,םימגרתמהו םיקיתעמה
האמה ןמ (הדמל הנמיסש) ינוויה רוקמה לש תרחואמ הסרגב .םינושמו
,הלילצ ילכ לש ונל רכומה רתויב םדקומה רואיתה אצמנ ,תישישה
ךכ 1.עדמה םלועל רדנסכלא לש וז תיצולח המורת גצות ןלהלו
בתכמב ץבושש עטקב ,השרפה תא - ולש ויתולימב - ךלמה רפסמ
םירזומ םירוצי לש בר-ברע וראת רחאל ,היפמילוא הכלמה ,ומא לא
2:(םיעדרפצכ םלדוגש ,ןזוהכנימ לש וישוערפ םהב)

הלוע ןטרס וניאר ,ףוחה לע וניה םיכלהמו תוריסה ןמ ונדרי רשאכ"     
תונוכמה ,תוימדקה וילגרו הזח ןוירשכ היה לודג .השביל םימה ןמ
תותינח ונלטנ ,וב ונניחבהב .תחא לכ םילגר שש ךרואב ויה ,תותבצ
וניחמר תא ץצור אוהו ונוירש תא רדח אל לזרבה יכ - והונגרה ץמאמבו
תורדהנ םינינפ עבש ונאצמ ,ונוירש חצופו תמוהשמ .תוימדקה וילגרב
יתנבה ,ןתוא יתוארב 3.ןתומכ םינינפ םלועמ האר אל שיא - וכותב
בולכ תחקל ןויערה יב הלעו :םיה לש םירקחנ-אלה ויקמעמב ורצונ יכ
רוח יכ יתירוהו ,ובחר יצחו המא ,וכותב קנע תיכוכז ילכ םישלו לזרב
תא רוקחל הטמ תדרל יתיצר יכ - םדא די לדוגכ ילכה סיסבב עבקי
רוגס ילכה סיסבב רוחה תא רומשל התיה יתנווכ .םיה תולוצמ
לוחה ןמ םירהלו ידי וב סינכהל ,דימ וחתפל הטמ יעיגהבו - םינפבמ
.יתישע ךכו .ורגסל ףכתו המינפ דיה תא ךושמל ,םש אצמא רשא תא
דע הרזח ינושמי אל יכ יתירוהו ,המא 308 תב תרשרש לשחל יתיויצ
'.ינולעתש ילכה תא דימ לטלטא ,תיעקרקה לע יתייהשמ' :הדיעראש
דימ .רצבנה תא תוסנל - תיכוכזה ילכב יתסנכנ ,ןכומ לכה היהשכ     
ףלוח גד ענענ רשאכ ,המא 120 יתדרי .תרפוע הסכמב הסינכה המתחנ
,תינש יתדרי .הדערנ תרשרשה יכ ,הלעמ ינוכשמ םהו ובנזב בולכה תא
לכ יתיאר ,המא 308 ידכ ,תישילשב יתדרב .רבד ותוא יל הרק בושו
שפתו םלוכמ לודג גד אב - !וארו ורוש - רשאכ ,יביבס םיחוש םיגד ינימ
תוריסב ,התע .הסרפ קחרמ ,השביה לא םשמ ינאשנו ,ויפב בולכה תא
עברא תאו םלוכ תא וירחא ררג גדה :יתדרוהב ולפיטש םישנאה 360 ויה
וכילשהו וינישב בולכה תא קסיר ,המדאה לא ועיגהב !םתיא תוריסה
ץראה לע יתלפנ .דחפ בורמ החרפ טעמכ ישפנו חור יב המק אל .הצרא
:ימצעל יתרמאו .הארונה היחה ןמ ינתליצהש הנוילעה החגשהל יתידוהו
'.םיה תומוהתב ךתומ תא אצמת ןפ ,רצבנה תא תוסנל לדח ,רדנסכלא'
".האלה ךישמהלו םשמ עונל אבצל יתירוה דימ

,ואל לש ומוגרת םרת הישעמה תצפהל הדבכנ המורת     
.תירישעה האמה ןמ ,ילופאנ לש (םירמכה ןושאר) רטיבסרפכראה
קיתעה ,תינידמ תוחילשב הינפמק סכוד וחלש םשל ,לופוניטנטסנוקב
רובע םימיל םגרת התוא ,תינוויב ןמורה לש (אתלד) הדובא הסרג ואל
דילוהש תואסרגה םיעברא ןיב .דחוימב העורג תיניטלל ,סכודה תירפס
-בתכ םג הנמנ ,טעמכ תיאפוריא הפש לכל םגרות רשא ,ואל לש ורפס
ורוקמש ,סיראפ לש תימואלה הירפסה ןמ (Héb. 671.5) הז ירבע די
,יניטלה חסונב ומכ .תיברעל (11-ה האמה ןמ J2) ינשה ודוביע םוגרתב
השעמ ,םיקחשל רדנסכלא תילע רופיס הלילצה תשרפ תא וב םידקמ
:(םיכרובמה ץראב רוקיבה רחאל) בתכמה ףוסב הדמל הסרגב בנדזהש

םדמדאה לודגה םי אוהש ףוס םי תישארב ואוב דע םשמ קתעיו"     
ןמ םש אצמיו רהה שאר לא רדסכלא לעיו םש רשא רה תיתחתב ןחיו
ןמ ותדרבו םדי אצמת רשא לכב םהמ דוצל וציו סרפ ארקנה ףועה
םידומע ול תושעלו לזרב אסכ ול ביצהל םינמואה תא הויצ רהה
םידומעה ןמ תולתלו וידומעב זוחאלו אסכב תבשל לוכי רשא םיהובג
ומע ךורעיו םיסרפה לע תורשרשהמ תוצק סומעלו לזרב תורשרש
תורשרשה לא םיסרפה ילגר ורשקנ רשאכו .ןוזמו הירב אסכל ןיכיו
הלעמ ולעיו םהמע אסכה תא ואשיו ופפועיו םהיפנכב ושרפ המהה
ןימכ התארנ ץראהו ונממ הטמל רדסכלא טביו .םימשל בורק הלעמ
תולעל םיסרפה ופפועיו הרעס חור הבשנ ץראה לא וטיבהבו 4.רודכ
העקבה ומש םוקמ לא אסכה לופיו חורה םדירויו דוע ףפועל ולכי אלו
.דאמ ךרדב רדסכלא עגייו .םימי 'י ךלהמ רדסכלא ליח ןיבו התורכה
רשא םיהלאה וללהיו .םהילא ותבושתמ םשאייתה ירחא וליח לא עגיו
.ךרדב וליצה
אובי ךיא תונאתהל בש תאזה הנאותה תא תושעל ותולככ יהיו     
ול ליצהל יכוכז ילכ תושעל תונמוא יעדויל וציו .םוהתה דע םיה ךותב
וציו הכותב אביו ןכ ושעיו הכותב אבי ןעמל ריהזמה תיכוכזה תבית
םוציו וינזור דיב םיתובעה ןתיו םהב התולתלו ןתשפ יתובעב הרשוקל
םהל התע רשא דע םהידיב םיתובעה ויהיו םיה ךות לא ודירוהל
עקשנ רשא דע הכותב רדסכלאו םדמדאה ךות לא הביתה תא וכילשיו
תומהבהו הגדה ינימו .םיארונ םייח ילעב םש טביו ןפיו םוהת לא
םיעור רשא תוריפו תונליא םגו .ויניעב דאמ ואלפנ רשא תומוצעה
םהה םייחה ילעב תורוצמ רדסכלא רפס אלו םהמ םיה תומהב
יכ] והוביסיו ויעמוש והסרהי ןפ רמא יכ הברהמ טעמ יתלב םתינבתו
והולעה וידבעל הנתה רשא ותע עיגה רשאכו [םירבדל ונימאי אל
".והנחמ לא בשיו םיה ךותמ

קפתסה רדנסכלאו ,יסחי טקשב הלילצה ןכ םא הרבע ףוס םיב     
,ףועמה תשרפ .יברעה םיה לש תורידנה וינינפ םוקמב םינושמה וירוציב
יכ - יתד חקל ףא האשנ תיניטלה הסרגבו ,טעמכ ןוסאב המיתסנ ,ךדיאמ
תומד 5.יהולא חכ הצרא ךילשמ ךלמה לש ויבוכר םינופירגה תא
יבחרב רופס-ןיא תויסנכ ןכ לע תרטעמ םינופירגל םותר ילכב רדנסכלא
םניא תימי-תתה הקתפרהה לש םייתונמא םירואית דועב ,ירצונה םלועה
וצאלפב ריק-חיטש איצוהל) םיריואמה דיה יבתכל ץוחמ ללכ םירכומ
.(ןמורה ןמ תורחא תונומת ןיב ,אמורבש הירוד
הררשה תא אקוד הלילצה תשרפ הניגפמ תידוהיה הדגאב     
טוקלי םג טטצמ םשמ) םיליהת רפסל בוט רחוש שרדמב ךכ .תיהולאה
:ישישה םויל *גצ רומזמ לע ,(ינועמש

שבל תואג ךלמ הוהי
רזאתה זוע הוהי שבל
:טומית-לב לבת ןוכית-ףא
זאמ ךאסכ ןוכנ
:התא םלועמ
הוהי תורהנ ואשנ
םלוק תורהנ ואשנ
:םיכד תורהנ ואשי
םיבר םימ תולוקמ
םי-ירבשמ םירידא
:הוהי םורמב רידא
דואמ ונמאנ ךיתודע
שדוק-הואנ ךתיבל
:םימי ךרואל הוהי
:םיראבמו
רסיק סונירדאב השעמ .םי-ירבשמ םירידא םיבר םימ תולוקמ"     
לשלשמ היהו םילבח לטנ 6,סאירדא לש ופוס לע דומעל שקיבש
שקיב דוע .סונאירדא הלכ הרמאש לוק תב עמש ,הצחמו םינש שלש
ינב ןתנו תיכוכז לש תובית השעו ,ה"בקהל ןיסלקמ םימה המ עומשל
סונייקואל ונעמש ךכ ורמאו ולעו ,סונייקואל ןלשלשו ,ןכותל םדא
".'ה םורמב רידא ה"בקהל סלקמ

תרחא תירבע הסרג תרפסמ ,ה"בקה תא תללהמה םיה תיימה דבלמ     
דרופסקוא די-בתכב ,הז חסונ .האילפמ תוחפ אל תילקיזיפ הנוכת לע
הסרג לע ףפור ןפואב ססובמ ,רחואמה לכל 12-ה האמל ךראותמה 265
עטקל ונעגה םרטו - הארשה-בר רויג רבע ךא (אמג) ינוויה רוקמה לש
7:הלימ תירב ךורעל רדנסכלא רבכ ץלאנ ,ןודינה

המב יל יד אל יכ הנבל תיכוכז יל ושע וימכח לכ לא ךלמה רמאיו"     
תחתמ רשא האראו אנ הדרא התעו םלועב הלעמל יתיארו יתישעש
ןבאו דחא לוגנרת ומע חקיו תיכוכזה ךותב ךלמה בשיו ןכ ושעיו ץראל
ינממ וניתמהו םיל ינודירוה וימכח לא ךלמה רמאיו ול הריאמה תחא
םכל ובוש תחא הנש ךותב םכילא בושא אל םאו המימת הנש
דע דריו םי דעו םימ תיכוכזה ףציו םיה לא וימכח והודירויו םכילהאל
לכ תא ךלמה תוארכו לודג דעו ןטקמ םיב רשא לכ אריו םוהתה יקמע
וניא לודג םיהו םד ונממ אציו ותוא קנחיו לוגנרתה חקיו םיב ונוצר
ךלשיו םישדח השלש ץקמ השביה לא ךלמה תא אקיו םד םוש לבוס
ץראה םע לכ תומדו םנושל תא ריכה אלו עדי אל רשא םע ןיב ותוא
ןיע םחצמ ךותבו םהינפ ןיב םייתמאכ םיבחר םישנו םישנאה איהה
םהילע ותמיא יהתו ךלמה תא ואריו דאמ םיבחר םהילגרו םהל תחא
.הצרא םיפא ול ווחתשיו
שפחיו ךליו איהה ץראה ןמ חרביו ךלמה ארייו אוהה הלילב יהיו     
חרקהו םויב ףרוחה ותוא לכאתו םימילש םישדח העשת וליח תא
ארייו רעיב דחא הירא וב עגפ ולוטליטל םישדח 'ט ץקמו הלילב
ודגבב והשפתיו וירחא היראה ץריו וינפמ חרביו היראה תא 'דנסכלא
ואיבה היראהו וילע בכריו היראה לע בשיו 'נסכלא םקיו וינפל ץבריו
רמאיו םולשל ול לאשיו דחא ןקז םש אצמיו תחא הרעמב וחרכ לעב
ימשש ךל דיגה ימ רמאיו ךלמה להביו 'דנסכלא ינדא הז התאה ןקזה ול
התיחשהל םילשוריל ךאובב ךתא יתיאר יכ ןקזה רמאיו 'דנסכלא
ןקזה ול רמאיו ךמש המ וא התא ימ וא התא םע הזיאמ ךלמה ול רמאיו
אלש יל עבשת םא ךא המואמ ךל דיגא אל ימשל לאשת הז המל
ךלמה חמשיו ךיתולייחל ךתוא איבא ינא םידוהיל הער םש השעת
אצויו הרעמב דחא רדחב והאיביו ךלמה תא ןקזה חקיו ול עבשיו דאמ
ושעיו ךלצא ךלא ינאו התא בוכר ךלמה לא רמאיו הפי דחא סוס םשמ
םכלמ תא ואריו והנחמ לא ותוא איביו םישדח השש ומע ןקזה ךליו ןכ
ךלמה רפסיו םלוקל המדאה עקבתו תורפושב ועקתיו דאמ וחמשיו
ךלמה רמאיו ןבתוכל רפוסה םחנמ לא וציו והרק רשא לכ תא וליחל
ךלמל רציו והואצמ אלו וירחא ושפחיו םכילא ינאיבה רשא ןקזה הנא
".והואצמ אלו תומוקמה לכב שפחל וציו דאמ

,האבומב םירחא םיביטומ לש קהבומה ידוהיה םאצומ ףא לע     
איה 8.הדיח רדגב םדמ (ןוכיתה םי אוה) לודגה םיה תדילס הרתונ
הדאילנאה םהב הנושאר ,השרפה לש םירז םירואיתב םג העיפומ
יהלשמ ינשה ונא ףושיביכראה ייח לע תינמרג המאופ ,(Annolied)
Kaiserchronik-ב המוד חסונב עיפומה) עטקב .הריפסל 12-ה האמה
טולימ תטיש טוקנל ךלמה ץלאנ עודמ רבסומ ,(הנש םישימח ץקמ
:הרזומ הכ

תא םינדגובה וישנא וקרז ,זא .תיכוכזב םיה לא וסינכהל הרוה אוה"     
דעל חונ ,םיאלפ תוארל ךנוצרב םא' :ורמא םה .םיקמעמל תואלשלשה
םיצח גד םיצח ,וינפל םיטש םירידא םיגד הברה האר אוה '.םילגה שרעב
םימה .חורבל לכוי ךיא שיאה בשח .תיעבמו ארונ רבדה ול הארנו ,םדא
הזהש דע ,תיכוכזה ךרד םיבר םיאלפ האר אוה .תולוצמה לא והואשנ
".ףוחה לא והוליטה ,םדב םימה ושחשכו .םד תצק ארונה םיל

Fr. 789) יתפרצה Roman d'Alexandre-ה לש 13-ה האמה ןמ הסרגב     
תורפכה לוגנרת תא ףא ונא םישגופ ,(סיראפ לש תימואלה הירפסב
ףועמה תוישרפ תא ראתמ הז די-בתכ .ירבעה חסונה ןמ ללמואה
ןיכהל הווצמ ךיסנה .ריעצה רדנסכלא לש םירוענ תובושמכ הלילצהו
- ץע ףוצמל הרושק תרשרשל םותר ,לזרב יקבחב ןגומ תיכוכז ילכ
לובית יבשעו רשב ,ןיי ,םחל" :םיישומיש םיצפח רפסמב ודייצמו
לא אצויו ויחיגשממ קמוח אוה רחא ."ארוק לוגנרתו לפסו תבגמ ,םיקורי
:התווצ לע ותניפס תעבוט ,תיעקרקה לע אוה דועב ,לזמה עורל .םיה

לשב ךא ,םשמ בושל ךיא בושחל לכי ול רדנסכלאל היה בוט"     
יכ רכזהל ליחתמ אוה שואי לש הז עגרב .הוקת ונממ הספא ודחפ
לוכי אל ףא ,לבוס םיה ןיא יכ - ןחבמל ומישל הצריו - רופיס עמש
בשוח ינא .ףוחה לא ופטשל בייח אלא ,ןמז ךרואל ךופש םד ריתסהל
היהש ןיכסב וראוצ תא קלמ אוה .ריחמה תא םלשל ךרטצי לוגנרתהש
,הלעמל ףצ ילכהש הביסה וז יכ דיעהל לכוא אל ףא ,רמוא ינא ןיא .ול
היהש ץעה ףוצמו ,ואשנו ופחס תואגה םרזו םילגה והולטלט דימ ךא
".וכשמל לחה ול רבוחמ

םייושע ,ונפי רשא לכב לוגנרת םיחקול םניאש םיארוקה ןמ ולא     
ראובמ 14-ה האמב .הילאמ תנבומ הכ ילכב ותוחכונ עודמ הומתל
דוביעה ןמ די-בתכב - תורחא תוישומיש תויח לש ןתילכתו - הז ןיינע
בברתשנ וכותל ,(ליעל רכזוהש J2) ואל לש יניטלה ורוביחל ינשה
:(Latin 824 ,ןכנימ) הישעמה לש ינרדומ חסונ

קיזחי םאש ידכ בלכה :לוגנרתו לותח ,בלכ ומע חקל ילכבו"     
םיה ףוטשי בלכה תא וטחשב ,לופיל ןהל חיניו תואלשלשב והשימ
לש ותמישנ תא טולפיו טולקיש ידכ לותחה .ףוחה לא ילכה תא
".העשה תא עידויו ארקיש ידכ לוגנרתה .רדנסכלא

Alexander's faithless lady in a copy of the Weltchronik made in Regensburg c. 1400. Getty Museum Ms. 33

Jansen Enikel or) לקינא ןסנ'ג םשר םלועה תויווהמ תרחא תפסות     
Weltchronik-ה תא ריתוה ךרעל 1250-ב ותומ םעש ,הניו שיא (Enenkel
,םלועה תודלות לע חפונמו ינחרט ,דירחהל ךורא ,זרוחמ רוביח :וירחא
להקב ,(הינמרגב רוגשה רואיתל התשענש) ותסרגל .םלשוה אלש
9.הכלמכ גהנ הב ,ןלוכמ הפי תחא התיה רדנסכלא לש וישגליפ
ילכ תרשרש תא רסמ ,וייח תא דיקפהל רכבי ודיב שיא ןיא יכ ואצמב
,בלכ םע .התונמאנ תא שגר בורב ול הראית םרט אל - הדיב תיכוכזה
יאלפב םש הזוח אוה דוע ךא ,הלוצמה לא רדנסכלא דרי לוגנרתו לותח
:הבל תא ךשמש ריעצ רפוכ לא המלעה בל תמושת הדדנ - האירבה

,תודגנתה לכ אלב ,יכ דע הילע בוגעלו המע רבדל ףיסוה ם"וכעה"     
.הבהאב ותוא הקביח איה .םיה לא לופיל תרשרשל הנתנ
,ודיל םימב החנ הדבכה תרשרשב רדנסכלא ןודא ןיחבה רשאכ     
:בשח אוה .ובל לא רמא '?םיקמעמה ןמ אצא ךיא' .ומוי וילע ךשח
יכ ,האמוט לכ חונת אל םיב רשא לוחה לעש יל ורפיס תובר םימעפ'
'.ילש לותחה תא גורהל ימצע ץלאא ןכ-לע .המדאה לא התוא ףוטשי
םדב םיה שח זא .ריקה לע ומד תא חרמו לותחה תא טחש דימ
".השביה לא הלעמ וכילשהו

יכ - טסילנאוכיספל ןינע רבכ איה ןברקל לותחב לקינא תריחב     
.תוחפה לכל בלכה תא וא ,אקוד לוגנרתה תא גורהל היה ךירצ עודיכ
,הקיתעה םירצמ ימימ דוע ןבומכ םיחיכש תובזוכ םישנ ירואית
ןכ-לע היואר .הנאסכור ,רדנסכלא לש ותכלמ םע התהוז וז הקפנו
Ulrich von Etzenbach) ךבנצא ןוו ךירלוא לש תיריבאה ותסרג ןויצל
:הירוגנס הילע תדמלמה ,הנש םישולש רובעכ (or Eschenbach

.הכלמה דימ ולפנ תוארשרשה ךא - הרק הז ךיא עדוי ינא ןיא ,התע"     
התאנש לשב עשורמה רבדה תא התשע יכ םירמואו דוע םינעוט הברה
10.המעז תא ךיסנב תולכל השקב ןכ לע - הדביאש היבא לע ול
יכ ,הב ןימאהל אלש היהא ףרוטמו ,האבה הסרגה תא םינתונ םירחא
תוארשרשהו ידמ התיה השלח הכלמה - הנווכ ילב רבדה הרק
".לופיל ןהל חינהל הצלאנ ןכל ,הדימה לע רתי תודבכ תיכוכזהו

(Seifrit) טירפייס ירטסואה ררושמה לילכ ףוס ףוס ךירפה 1352-ב קר     
:םולכ אלו וירחא ןיאש ןועיטב ,הצמשהה תא

םש - סרפב ןמז ותוא התיה הלענה תירסיקה יכ ןכתי וניא רבדה"     
האמ ושרדנש ,תואלשלשה ,תחכונ התיה וליפא .הריאשה רדנסכלא
".הדבל ןקיזחתש ידכמ ויה תודבכ ,ןלהנל םיריבא
FIN
תורוקמ
ןמורה לש תואסרג .1
Pseudo-Callisthenes: 'The Alexander Romance', tr. Ken Dowden, Collected
Ancient Greek Novels
, ed. B. P. Reardon (Berkeley, 1989) pp. 708-709
(אדמל הסרגמ בתכמה םוגרת תא תללוכה ,ןמורה לש םינושה ויחסונמ הזטניס)

48-50 .מע (1961 ,םילשורי) רנימוה םייח ךרע ,ןהכה ןוירוג ןב ףסויל ןופיסוי רפס
(היציניו סופד יפל ,ליגרה חסונה)

469-472 .מע 'א ךרכ (1978 ,םילשורי) רסולפ דוד ךרע ,ןופיסוי רפס
'ב ךרכ .המראפבש דיה בתכמ ןמורה חסונ תא האיבמה תיתרוקיב הרודהמ)
(ויתורוקמב ןויד ללוכ

Leo of Naples: 'Historia de preliis', The Romances of Alexander, ed. Dennis M.
Kratz (New York, 1991) pp. 75-76
(ונממ ורזגנש J3-ו J2 ךותמ םיעטקו ואל לש ותסרגל ןושארה דוביעה םוגרת)

A Hebrew Alexander Romance according to MS Héb. 671.5 Paris, ed. W. Jac
van Bekkum (Groningen, 1994) pp. 276a-276b

,םילשורי) רדיינשניטשל לבויה רפס ,יולה לארשי ךרע ,'ןודקומ סורדנסכלא רפס'
156-157 .מע (1970
(תינאילדובה הירפסב 265 דרופסקוא די-בתכ יפל)

Bonfils, Immanuel Ben Jacob: The Book of the Gests of Alexander of Macedon,
ed. Israel J. Kazis (Cambridge Massachusetts, 1962) pp. 18-20
תוארמ ללוכ .שיפנוב בקעי ןב לאונמעל ינודקמה סורדנסכלא תודלות רפס)
(םישרדמבו דומלתב ןמורה ןמ תודגאל םוקמ


םירקחמ .2
Ross, D. J. A. (David John Athole): Alexander and the Faithless Lady: A
Submarine Adventure
; an inaugural lecture delivered at Birkbeck College,
London, 7th November 1967
רוספורפ ראות תלבק סקטב וז האצרה אשנ ,םוחתב םיחמומה ילודגמ ,סור)
ילכב םייחה ילעבו תינדגובה הכלמה לש םירויא רחא הקחתמ אוה .תיתפרצל
ףא - יטירבה ןואיזומב Roman d'Alexandre-ה לש די-יבתכ םירטעמה ,תיכוכזה
(טסקטה ףוגב םהב םירכזנ םניאש

Loomis, R. S.: 'Alexander the Great's Celestial Journey', The Burlington
Magazine
32 (1918) pp. 136-140, 177-185

Frugoni, C. S.: 'An Ascent of Alexander', Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes
33 (1970) pp. 305-307
(תויסנכה יטירחתב לודגה רדנסכלא לש ופועמ תודוא םירמאמ ינש)

Cary, George: The Medieval Alexander, ed. D. J. A. Ross (Cambridge, 1967)
(היגוסל רדנסכלא לע םייניבה ימי תורפס לש הפיקמ הריקס)

Geiger, Abraham: Judaism and Islam, tr. F. M. Young (1896) pp. 92-93
(ןארוקה ישרפמ לע םידוהיה םישרדמה תועפשה ןיב דורמנ לש והרקמ)


םירחא תורוקמ .3
-לת) יריאמה .א םגרת ,ויתואצומו ןזוהכנימ שיא ןורבה יעסמ :ףלודור ךירא ,הפסר
117 ,55-56 .מע (1944 ,ביבא

Aristotle: 'Problemata', The Works of Aristotle, ed. W. D. Ross (Oxford, 1927)
vol. 7 p. 960b

Arrian: Anabasis Alexandri, tr. E. Iliff Robson (1933) Book VIII (Indica)

(1973 ,םילשורי) יולה .א ךלמילא םגרת ,ימורו ןווי ישנא :ךרטולפ

רפס (1998 ,םילשורי) ראובמה שרדמה ןוכמ תכירעב ,ראובמה הבר שרדמ
14 גי ,אשנ תשרפ :'ב ךרכ רבדמב

רומזמ (1977 ,םילשורי) רעבאב המלש ךרע ,בוט רחוש הנוכמה םיליהת שרדמ
הל-אל גצ

(1963 ,םילשורי) ןיקסיד ןימינב ברה רואיבו ל"דרה רואיב םע ,רזעילא יברד יקרפ
גס-טנ ,אי קרפ

חי 'א םיכלמ ,גצ םיליהת (1960 ,םילשורי) ינועמש טוקלי

(תירבעה הטיסרבינואה) תינונס תיבמ שדוק תורפס רגאמ


תונומת .4
Lane Fox, Robin: The Search for Alexander (Boston, 1980)

Pseudo-Callisthenes: Alexandre le Grand, ed. Jacques Lacarrière (Paris, 1993)

Getty Museum: Weltchronik

Alexander explores the deep in Ms. Fr. 9342, Bibliothèque nationale de Paris. Alexandre le Grand p. 193