Alexander fights monstrous races in Ms. Fr. 9342, Bibliothèque nationale de Paris. Alexandre le Grand p. 203

רבדמה ךרד ידמ ץראמ רובעיו ,ויתחת ץראה לכ תא רדנסכלא ריבעה רשאכ יהיו"     
השמח הב וכליו ,בורל הקומע העקב דע ואביו .איהה ץראה יבשוימ םיבר םע ,לודגה
שוקיתיפ םיארקנה םישנא םש ואצמיו ,תובר תוריפו תונושמ תויח םש אצמיו .םימי
םהו ,םירשעו האמ םהמ וישנא ותימיו .וחרביו ,םייח שופתל שקביו םיסוננ םהו ןוי ןושלב
ךליו .אוהה הלילב םש ןליו ,אוהה םוקמה תוריפמ לכאיו .םישנא השלש וישנאמ ותימה
םהינפו .םיקנעל םימוד םירעיב םינכוש םיארפ םישנא םש אצמיו ,ןיקאולס לא םשמ
וישנאמ וגרהיו .המחלמ ילכ םתא ןיאו ,רוע תורוזאב םהינתמב םירוזא ,ליח ירובג תויראכ
םיארפה וחרביו ,רעיב שא וריעביו סורדנסכלא וציו .שיא םישמחו האמ םיצעבו םינבאב
.שאה ינפמ
תודקונמ םיניע שלש ילעב ,תומא עברא םתמוק ךרא ,תולודג תויח ואצמיו ,דוע וכליו     
םשמ רובעיו .הנוי ינב םהו ,אינוליש ומכ םילודג םישוערפ דוע ואצמיו .תורברובחב
,וציו .ול לוכי אלו ושפתל רותחיו ,לודג רעש לעב דחא שיאב עגפיו ,רחא םוקמב
חקיו .'והשפתנו ,ורצי תואתל הנפי ילוא' :רמא יכ ,וילא הוכילויו ,תחא השא וטישפיו
ןמ ואציו ,ונושלב רבדיו .רעי דע אביו ,ושפתל וירחא ופדריו .הנלכאיו השאה תא אוה
ינפמ וחרביו .שאב רעיה תא וריעביו ,סורדנסכלא וציו .רפסמ אלב והומכ םישנא רעיה
םיחבונ ויהו ,םדא ינבכ תעד םהל היה אלו .שיא תואמ שמח םהמ ושפתיו ,שאה
שש דע שמשה חורזמ ץראה ןמ וחמצי ,תונליא אצמיו ,םשמ רובעיו .םובזעיו ,םיבלככ
,דאמ חירה בוט םהמ ףרש לזונו .ץראל םיסנכנ ויה הטמלו תועש ששמו ,םויהמ תועש
ךותחל ךלמה וציו - םימכוחמה םהימלצ תא וב ןירטקמ סרפ ימכחו - ןיטקוכסיא ומשו
םיעדונ ויה אלו םיטושב וכוה ,ךותחל וברק רשא םישנאהו .םהיפרשמ ףוסאל םג ,םהמ
'!ותומת יכ ,םהיפרש וטקלת לאו ,םהמ וכתחת אל' :רמאל לוק ןיעמוש ויה םג .םיכמה
דוע וב ויהו .םייח םימב םא יכ ולשובי אלו ,םיגדו םילודג םינינת ובו ,רהנ םש אצמיו
הבהל שא וילע והוכילשיו ,םשפתל ברקה םדא לכו ,ונתא םיאצמנה ןוימדכ םילוגנרת
תומא ששו ,םיניע שלשו םילגר שמח תולעב תויח דוע םש אצמיו .והופרשיו ,םפוגמ
וארי אלו ,םיניע שש ילעב - דורע אוה - רעי רומחכ תולודג תויח דוע םש אצמיו .םתמוק
םע םהיניעו ,שאר יתלב םישנא םש דוע אצמיו .תומא שמח םתמוקו ,םהמ םיתשב םא יכ
תוניפסב םילודג םינטרס דוע םש אריו .םיגד םלכאמו ,םנושלב םירבדמו ,םהיזחב םהיפ
הניפסב אביו .ץראו םימשו םי םא יכ םש אצמ אלו ,רחא רבדמ לא םשמ רובעיו .תונטק
,םלוקל עמוש היה םנמאו .ןוי ןושלב םירבדמ םישנא וב אצמיו ,אוהה םיה ייאמ יא לא
םישמח םהמ רעניו ,דחא ןטרס םהילע גלדיו ,יאה לא וישנאמ חלשיו .הארי אל םתואו
.םהמ דאמ ארייו ,שיא
.םמוי רואל שמשה ריאי אל םשו - ךשח ירה דע אביו ,םימי ינש ךרד םשמ ךליו     
.ךשח ירה ירחא דחי םירדה םיטבשה תצקו בכר ןב בדנוי ינב םוקמ דע תכלל ץופחיו -
תקינימ ןותא ומע חקיו .עוסנו ךולה ךליו ,םירובג תואמ שלשו ףלא ודודגמ ארקיו
הטלעב ןנועמ םוקמה ריוא אצמיו ,םש אביו ,םוקמה אובמב הנב ריעה תא רוסאיו ,ריע
,םילודג תופועב ועגפיו .טיטב תחלחולמ איהה ץראהו ,ויחא תא שיא ואר אלו ,דיאו
לכות אל יכ ,ךל בוש !סורדנסכלא' :וילא ורמאיו .ינוי ןושלב םירבדמו ,םדא ינפ םהינפו
אל יכ !ךל בוש !וידבע תיבו םיהלא תיב אבל לוכי ךניא ,םיהלא ידבוע ץראב ךורדל
תולעל רחתת לאו ,ודבע םהרבא ערזו םיהלא ישודק םש םיבשויה םייאב ךורדל לכות
תוכלמ שובכת יכ ,רשבתה' :רחא ףוע וילא רמאיו .'תולעל תיסנ רשא םימשה םורמב
רוחא עוסנ בשיו ,תופועה ינפמ סורדנסכלא דעריו '!ודוה ךלמ סורופ תא גורהתו ,ודוה
אובמ תא רוגסיו ,םוצע ןינב םש ןביו .ובזע רשאב ,והנחמ תא אצמיו .םוי םירשע ךרד
".האר רשא לכ תולודג םינבאב בותכיו ,םוקמה

לודגה רדנסכלא לש הלילצה ןומעפל הרזח