לש ורכזל םישדקומ ולא םידומע
רצנ לייא
רפסה-תיבב דמל אוה .ביבא-לתב (2.9.1958) ח"ישת לולאב ז"י םויב דלונ .הזילעו המלש ןב     
וידומיל תא םילשהו םוקמבש (ח"יכ) 'סנאילא' ןוכיתב ךישמה ,ביבא-תמרבש 'תונליא' ידוסיה
הקיטמיתמל םיסרוקב םלתשהל חלשנ ןנוחמ דימלת ותויהב .ביבא-לתבש ''ד ינוריע' ןוכיתב
םוקמל ורפס-תיב לש לסרודכה תצובק תא ליבוה ןייטצמ יאטרופסכ .ביבא-לת תטיסרבינוא לש
רבכ ."ץופ" הביח םשב והוניכ ויכינחו ךירדמכ לעפ םיפוצה תעונתב .ץראה תופילאב ןושאר
לש הנוילע המשגהכ ויניעב הארנ ךוניחה .ךנחמ תויהל - דועייכ הארש המ תארקל ומצע ןיכה זא
תונויצה ולצא .ןורהא ורבח רפיס - "םירחאל ומצעמ קינעהל תובהלתה ולוכ אוה" .ויתונורשכ
.תואכרמ אלל לאידיא התיה
.םהב ןחינ לייאש תונריעלו ץרמל תפפונתמ תרתוכ ןיעכ התיה הבוהזה תינברסה ותירולב     
.תורוטקירקבו םינוטיליפב ויוטיב תא לביק הז רבד .דחאכ םימתו ןונש רומוה לעב היה אוה
,םירומה לש בוהאה םדימלת היהש ,לייאו ,רועישה עצמאב םג ןקרופ הז רומוה ול אצמ תחא אל
40 ךשמב התיכב הבישי" .ןייד הרומה רכזנ ",ססות עבט ול היה" .ץוחב תצק תולבל ץלאנ
םירומה ,םלוא ."הברה ותונכ ללגב קר םישנועב ךבתסה םימעפו .וחוכמ הלעמל התיה תוקד
היה לייא ...תושעל רוזעל ,עייסל ןכומ היה דימת ,יחצנ ךויח ול היה" .וילע סועכל ושקתה
.ןמדייו ןועמש הרומה רמוא "...שפנה תוראשיהב רהרהל יל םרוג
סרוק רבע ותוריש תרגסמב .רשקה-ליחל בצוהו ל"הצל לייא סיוג 1976 רבמבונ תיצחמב     
םייס םלוכ תאו - רשק יניצק סרוקו יסיסב םיניצק-סרוק ,רשק-יכירדמ סרוק ,םינטוחלא
-רסומל םיכרעו היצביטומ לעב ,הלועמ ןיצק" לייא היה ,וידקפמ תכרעהל .םיהובג םינויצב
תא עצבל ףאשו ךירדמכ ותדובעל תובר הבשחמ תועש שידקה ,ץראה-תבהאלו הדובע
."תומלשל ףואשל שי םיעצבמש הדובע לכב יכ ןעט דימת .תומלשב ותדובע
לכ השוע היה אוה" .ןקתל ,בותכל ,דובעל ידכ רחשה-רוא דע רודמב לייא ראשנ תחא-אל     
,הדיחיל ורבח ,ידוא רפסמ "'םירומח-תדובע' דבע ךכ םושמו ,הומכ ןיאש תומלשב הדובע
קרש תפלאמ הכרדה-תמר ול התיה םירועישב - תמאב לבא .תומלשל ולוכ-לכ ףאש
ריבעמ היה ומעבו לארשיב תרערועמ-יתלבה ותנומא תאו ותבהא תא .הב ונחינ הלוגס-ידיחי
ךלנ ונחנא" :רמול גהונ היה אוה .ןשקע םחול היה לייא .תוכוראה תווצה-תוחישב ה'רבחל
,םירבד ןקתל שקיבשכ .ישונאו ינויצ היה ולש 'ןימאמ ינא'ה ."חילצנש דע ,ריקב שארה םע
האנ" .סיסבה דקפמל בתכ ךכ-לעו - רבדמב ארוק לוקכ ,הנעמ-אלל ראשוי אל ולוקש ףאש
-תבהאו תונויצ הברה ךכ-לכ" .הדיחיב תלייח ,תלייא הפיסומ ",םייק רתוי-דוע האנ ךא שרד
,תמלשומ היהת הכרדההש תפכיא .רבד-לכמ תפכיא - תפכיא הברה ךכ-לכ .וב ויה תוירבה
"...היהנש ,לדתשנש ,ןקתנש ,רפשנש ,םילועמ םילייח לש רוד ךנחנש
,םיקחשמב ,הרישב היחה חורה לייא היה ,יתרבח עוריא לכבו םיפוצב ומכ ,אבצב     
רבדמ היה אוה .ול ינייפואה ץרמב השע לוכה תאו - תוביסמל םינוכרעמ תביתכב ,םידוקירב
,זזפמ אוה ,זגרתמ אוה ,קעוצ אוה ,קחוצ אוה" :וירבח וילע 'וזרח'ש יפכ וא ,ופוגב ,ויניעב ,ויפב
םיכרע אלמ" .הדיחיל ורבח ,ןושומ םכסמ ",ונימב דחוימ םדא היה ,םנמא ,לייא" ."רשואמ אוה
םייח-תודח ,תוינויח לעב ,ילאוטקלטניא רשוכו בר תועידי-ןעטמ לעב ,ישיאהו ימואלה רושימב
בישה אלש דחא היה אלו ,המימתהו הכזה וכרדב םלוכ תא בוהאל עדי לייא - רומוה-שוחו
."הדימ התואב הבהא ול
םימלוע-תחונמל אבוה .ותוריש תעב לייא לפנ (25.1.1979) ט"לשת תבטב ו"כ םויב     
.חאו םירוה וירחא ריאשה .ולפונב היה 20 ןב .לואש תירקבש יאבצה ןימלעה-תיבב
לייא טלב אבצב וכרד תליחתמ רבכ" :ודקפמ בתכ הלוכשה החפשמל םימוחנת-בתכמב     
וירבח ברקב ותוא ודחיי רשא םיהובג םיגשיה גישהו ,תיתרבח הניחבמו תיעוצקמ הניחבמ
םיניצק-סרוקב רעוצכ .ריהמ היה הדיחיב ומודיק-לולסמ .וידקפמ תכרעהב ותוא וכיזו
לביק לייא .ההובג תיעוצקמ המר הליגו וירבח תא גיהנה ,תיתרבח הניחבמ לייא טלבתה
ברה קופיסה תאו ויולימב םיכורכה םיישקה תא ועדיב ,וילא עיגהל ףאשש דיקפת וילע
םייתכרדההו םייתרבחה ךוותה-ידומעמ היה ,ןיצקכ ןהו ךירדמכ ןה ,לייא .ועוציבמ עבונה
םודיקל תובר תוינכתב היחה חורה שמישו לעופל איצוה ,ןגרא ,ןנכת ,םזי אוה .הדיחיה לש
."סיסבב תיתוברתהו תיתרבחה תוליעפהרצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל