La Lupa Capitolina: Romulus and Remus nursed by the wolf
אגהו רידאה
יאמורה םלועה

יתלב וא םיעדונ יתלב םניא תמאל בל-תמושתו תונקדקד בורב יתצביק רשא םימיה ירבד
.יארוק חורב דוע ןנער םרכז אלא ,םירחא תורוקממ םילואש םניא ףא ,םיתמואמ
.1א ,הירפמיאה לש הירוטסיה ,סונאידורה     

,ושרוי סוירביט לש ונוטלשב - ןכמ רחאלו סוטסוגוא לש ותומב הרצקב קוסעל יתטלחה ךכיפל
Sine ira et studio - הביח אללו הביא אלל
.1א ,םילאנא ,סוטיקט     

יפלכ ורעש תא קרסש ,תוקיהבמו ויה תוהכ רסיק סוילוי לש ויניעש העידיה יל המסק ימי לכ     
.ותחרקב שובש ןויכ בהז רזנ וא הנפד רז דימת טעמכ ושארל רטעשו וחצמ
החישה ןורשכו תואנה היתוכילה ךא ,יפוי-תלילכ התיה אל איה .האג הריעצ התיה הרטפואילק     
.הביבחו תבבלמ היוול-תב הואשע הלש
ןששח ,שקיע ,שפנ-רמ ןקז אוהו ,המימשמ הקיתשב ירפק יאבש וינגב ךלהל גהנ רסיק סוירביט     
הבר תועמשמ סחימ יאדוב היה ינרדומ גולוכיספ .ויפואב תטלוב תוירזכא תמינו תוינלוחל דע
יכ רפסמ סוינוטווסו ,לשב חופת בוקנל היה לגוסמ תחאה ועבצאב .ונימי די רטיא ותויה תדבועל
הוולמ היה החישב קלח חקל ןהבש תורידנה םימעפב .הדירצ עבצאב דלי שאר חלפל לוכי היה
םינוניגה ,תולודגה םייניעה לעב סוירביט היה אל םתסה ןמ .תושועמ םיידי תועונתב וירבד תא
ףורטה יפ ירבע לא קחדנ אוה םלוא ,ותעדב יופש-יתלב ,חוצרל היטנהו םיינבצעה םייתוכאלמה
.וילע תרפסמה תרוסמה ןמ רבתסמ ךכ תוחפל .םירוסיו בלבש תודידב תמחמ
ןחכשו רזופמ הכ - ליגרה רדגמ תאצוי הדימב תעד-רוזפו שפנ-הווש שיא היה רסיק סוידואלק     
תירסיקה האב אל עודמ וינרצח תא לאש ,ותדוקפב התמוה ותשא הנילסמש רחאל יכ דע ,היה
.הדועסה לא
םיעדוי תאז .וידי ומב םתוא בתכ ףא אלא ,םיבוט םיריש בתכש דבלב וז אל ירה ,ןורינל רשא     
.רסיקה ידיב םינקותמ םיירוקמה דיה יבתכ תא לילעב הארש היאר דע יפמ ונא
םלוא .םינוויהו םיאמורה םינוירוטסיהל ונא םיבח הלאה םייחה יאלמ םיטרפה לכ תעידי תא     
ינב םירפוסו םיררושמ ידיב ותוועו ופלוס תודבועהו ,תותימאה תושטשטימ םינשה ףוקנ םע
תרושמ רתוי אל תחא אל ושענ תירסיקה אמור לש תוינוגססה היתויומד יכ דע תורודה לכ
הווקמ .םיקיתע תורוקמ דוסי לע שדחמ םתנומת תא רייצל הסננ הז רפסב .םד-תרסח תורוטקירק
.היחתל םתוא יתמקהש ינא
םתדובע תוכזב דואמ הבחרתנ ונתעידי .םיינרדומה םירקחמה בטימב יתשמתשה אסיג ךדיאמ     
תוזיזפב רגת וארק םידחא םידמולמ םלוא .םלועב םילודגה תוברתה יזכרמב םידמולמ לש
-עשתה האמה עצמא דע .םימיה רבכשב םידבוכמ ויהש םיקיתע תורוקמ לש םתונמיהמ לע הריתי
.אלמ ןומיאב םייסלקה םינוירוטסיההו םיפרגויבה ונל ונתנש יפואה ירויצ ולבקתנ הרשע
לע תוירבה םירערעמ ,תמזגומ תרוקבב הלש הריציה רשוכ ןורסח לע הפחמה האמב ,התע קר
גיצמ הז רפס .סוכראטולפו סוינוטווס ,סוטיקט ונל ורייצש םיאלפנה םייגולוכיספה םיטרטרופה
םישדח םידמולמ .הקיתעה תיתורפסה תרוסמה יפ-לע ןהב קסוע אוהש תויומדה תא ללכ ךרדב
יאמורהש הז אוה ןאכ ריוצש יתרוסמה תומדה-רויצ ךא ,תורתוס תודבוע םיבר םירקמב וליג
הנורחאה האמה דע םיליכשמה םישנאה בורו ךרעב נ"הפסל תואמ-עברא תנשב ליכשמה
,ךכ-לכ םיבר םילודג םישנא לש םתבשחמ תא הבציעש ,תאז תרוסמ .המילש הנומא וב ונימאה
.םויכ וננעמל הבר תובישח תלעב איה
אל .הווטמה קזח המ דע ונא םיעדוי דימת אל - הקזוחב הזב הז םייווט הווהו רבע     
אשמ תחת וקנאיי םיאבה תורודה יכו םינש יפלא ןב אשמ ונא םיסמוע יכ ונא םיחכוש תחא
.ונתלוויאו ונתונואג ,תויעדמה וניתוילגת ,וניתוזחמו ונירפס ,ונלש םוטאה תוצצפ ,וניתומחלמ
היחקלל ונא םירוויע .ונימי לש הדימה ינקב קיתע רבד לכ דומל ונא םיטונ רעצה הברמל
וניא רוד םוש יכו ,שמשה תחת שדח ןיא יכ דומלל ונא םינאממש םושמ הירוטסיהה לש
.הירוטסיהב "הנפמ תדוקנ"ב םלועל אב אוהש ןועטל ורבחמ רתוי יאשר
,םישרש קומע דחפ םהב עובט .יאמור וא ינווי רפס חותפל םיששוח םויכ םישנאה בור     
לש לוכיבכ-תורפסה .ןיע-ףרהכ וניבהל םילוכי םניאש רבד לכ ינפמ ,הלפט הנומאל בורקה
הרקינ ביבס ששגמה יקס קילחמכ ,םיקיתעה תורוקמל רוחס-רוחס תוריהזב תבבוס ונימי
תויועט ןתוא לע רוזחל תחא אל םיפיסומ םיירוטסיהה םינמורהש איה האצותהו ,ןוחרקבש
ישיא יכ דע ,ונלש םיבזוכה םיגשומה רצואל שדח המ רבד ףיסומ םהמ דחא לכ .ןמצע תונשונ
הברה םיחפנתמו םילדגתמ םהש וא ,תמאב ויהש המ לש םירוויח םיללצל םיכפוה רבעה
םיגולוכיספ םילגמ ובש בלשל ונא םיעיגמ רבד לש ופוסב .יתימאה םתובישח רועיש יפכמ
ןוצרב יולתה לכש-תפר הבובכ והוראית םיאמורה םינוירוטסיההש ,סוידואלק תא םיינרדומ
."ותוהמ םצעב" יבויחו ךבוסמ יפוא לעבכ ,םיררחושמה וידבעו ויתושנ
בושח דמולמ ,סוינוטווסמ ונל האב רסיק סוילוי לש תוקיהבמהו תוהכה ויניע לע העידיה     
ןב היה אוה .ךרעב נ"הפסל םיעבראו האמ תנשב רטפנו ךרעב נ"הפסל םיעבש תנשב דלונש
השיג ול התיה ךכיפל .סונאירדא לש יטרפה וריכזמ ךכ-רחא השענו תוטילקרפב קסעש םיליצא
,םייתוכלמ םימואנ :ויתוריקח תעשב דאמ בר רמוח יאדווב דמל אוה .הנידמה ינויכרא לא
ובתכנש םיירוטסיה םירפסו תויפרגויב ,תוטודקנא יפסוא ,םירוטנס לש םילוקוטורפ ,תורגיא
.תעדה לש םידיה-בחר םיב הנטק הניפסב הגלפהכ איה ולש "םירסיקה ייח" תאירק .םירחא ידיב
לע םיאמורה םירסיקה תא וירואיתו ריהב ונונגס ,םינונשו םידח םה ולש יפואה יטוטרש
.אילפהל דע םייחל ןמאנ םתוחב םיעובט תונושמה םהיתונוכת
,םמעשמו שבי רבדל הירוטסיהה תא תושעל םיחילצמ תובוט םהיתונווכש םיבר םירומ     
ךרדב םיכלוה םה :אוה טושפ םדוס .םהיעמוש ןוימד תא תובשל דציכ םיעדוי םירחא וליאו
סוטיקט ןמל .יפרגויב רמוח םהיאשונב םיצבשמו בר הכ ןמז ינפל סוטיקט םהינפב הוותיהש
תויפרגויבה יבתוכ .רתויו רתוי תיפרגויב הרוצ תיאמורה הירוטסיהה תונמא השבל ןאימא דעו
תומכ התושיו הדמעמ תא םיראתמ אלא תוישיא לש התוחתפתה רחא םיבקוע םניא םיאמורה
לע םיטרפ ךותמ תרבתסמ םדא לש ותוישיא .תמאל דאמ בורק ,יתעדל ,םיעלוק םה ךכבו ,םהש
םרוג אוה יפואש רחאמ ,ותוחתפתה תריקח ךותמ רשאמ תולק רתיב ויפוא לעו ותחפשמ עקר
דע תמאל הנמאנ הנומת קיתעה ןמזה לש םיפרגויבה ונידיל םיאיצממ וז ךרדב .יונישל ןתינ וניאש
םניא םייסלקה תויפרגויבה יבתוכו םינוירוטסיהה ,דועו .םיירסיקה םהינודא לש אילפהל
הדימב אלא תיטילופ הירוטסיהב םיקסוע םניאו תוערואמה לש יגולונורכה רדסל דימת םידומצ
םינוירוטסיה ןימאהל םיצורש יפכ ,םינפ-אושמל וא השלוחל ןמיס הז ןיא .הצוחנ םהל תיארנה
,הכלהכ אלש םינפ תודחא תודבועב הלגמ סוינוטווס ,תמא .הרשע-עשתה האמה ינב םייתרוקיב
אוה .והשלכ םדא לש ינחורה ומילקא תא וא ושפנ תא ףלוסמ רואית ראתמ אוה ןיא םלועל םלוא
היה אל ינדורה סונאיספסאש ןייצמו ףרוטמה ןורינ לש םייטויפה ויתונורשכב ,לשמל ,הדומ
םיטרפל .תועמד ליזהלו חנאיהל אלב ,היהיש לככ קדצומ ,תומ טפשמ איצוהל ודועמ לגוסמ
.םירחא םירפסמ וא םיכיראת לש םנורסחל תואנ יוציפ םישמשמ םהו םוצע ךרע עדונ הלא ןוגכ
דוע הכזו סונאיטימוד ןוטלש ימיב תורגב ללכל עיגה ,ןורינ לש ונוטלש ימיב לדג סוטיקט     
םנוטלשבש ,סונאירטו הוורנ לש םנוטלש תא ונייפיאש םיאלמ רתויה שפוחהו רשואה ןמ תונהיל
וימי לש תולקלקהו שיגר יפוא לעב היה אוה .תובושח תויתלשממ תונוהכ המכב תרש
,ולש יטרפה תואידיאה םלוע לא ירמגל ול שרפו תע םרטב רגב ךכ םושמ .בטיה ול תוריהנ ויה
ףיקשה אוה .םיעברא ליגב :תיאמורה הדימה תמא יפ-לע רגובמ ליגב אלא ןוירוטסיה השענ אלו
תולע םרטב הקילבופרה תפוקתב טרפה שפוח ימי ,ופלחש םיבוטה םימיה לא םיעוגעגב רוחאל
תבייחמ תמאה תרוש .ויתוריקחמ בטיה םריכה ךא ודועמ םאר אלש םימי ,ןוטלשל סוטסוגוא
הנה ,אהיש לככ הסונמ טילש רסיקה אהי ,םרב .םולשל הבורע הוויה ירסיקה רטשמהש רמול
תדעל ויניתנ תא ךפוה ופוסו תירסומה ותשוחת תא םעמעל יושע ותררש לש יטולוסבאה יפואה
ותומילש תא בירקמ ירסיקה רטשמל תונלבוסב סחיתמה יאמור לכ ,סוטיקט לש ותעדל .םיפנח
.רתוי הבר ותועיבצ ,רתוי םינפ-אושנ אוהש לככו ,תישיאה
םינוירוטסיהה לודג יתעדל אוה הז יתימא יאמור ליצא .ךרעב נ"הפסל 120-ל 55 ןיב יח סוטיקט     
עיבצהל תורשפא לכ ןיאש דע ךכ-לכ תונורשכ-ריתע רפוס היה אוה .םינמזה ןמ ןמזב ויחש
רתיה הארש לע ותוא םג ומישאהו ופיקתה ןכ-יפ-לע-ףא .ותונמאבש םסקה רוקמ לע קוידב
ירבש אלא ןניא ירה ןלוכ תודבועה םלוא .ןכרעב טיעמהלו תודבוע לש ןקוידב לזלזל ומצעל
דע ךכ-לכ םינווגמו םינידע םיטוח גורא הווטמ םה ,המוא לש הייחכ ,םדא ייח וליאו םירבד
ותונשרפב .סוטיקטכ ותפוקת לש הז ףירח ןקיטסונגאיד לש ויתובוטב טועבל תלוויא וז אהתש
.הידב וא האצמה בוטרוק ףא ןיא תודבועה תא ותבחרהבו םייחה תאלמ
תא דימעמ ,תויתיצמתב בתוכ אוה .זוכירלו םוצמצל תפומ אוה סוטיקט לש ונונגס     
ונוצרבש המ לכ לע קזח רוא תכפוש ,הזעה ,תקצומה ונושלו תחא סומלוק תכישמב ויתויומד
הריעצה הניפירגא ,סונאיס ,סוירביט ןהב ,המיא תוליטמ תויומד םיסלכואמ ויפד .ראתל
לכמ רתוי םשור השועו אלמ רואית ראית םתואש ,םינמרגה לע תורדוקה ויתויזחתו ;ןורינו
תונמאה ןכש ,דבלב ותונמאב ןומט וניא ותחלצה דוס ךא .בר ןיינעב תוארקנ ,רחא םודק רפוס
הריציב וליפא יוצמ ןיעה ןמ טעמכ יומסה םגפ .םייסלקה םינוירוטסיהה לכל רכיה ןמיס התיה
עדמ ללכל תסנכנו תונמא ללכמ איה תאצוי םא ןכש ,ונימי לש רתויב תקיודמה תירוטסיהה
תמאה לע רומשל דציכ ונתוארהל יושע סוטיקט .תמאה תא הגישמ הניא םוקמ לכמ ,רוהט
.רבלמש תמאה ךותב עבטת אלש וגלמש
היה אל אוה .םייח-אלמ ןונגס לעבו טלחהב דחושמ יתלב ןוירוטסיה היה סויטסולס ףא     
םירבדה יבגל ידמ רתוי שיגר היה אוה ;חיכוהל םידחא וסינש יפכ ,"יגולותפ הרקמ" ללכ
ותביתכש ןכתי אל יכ דע ךכ-לכ ובילל ועגנ םיאמורה לע ואבש תויונערופהו בתכ םהילעש
."םיערה וירצי יוכיד"ל יעצמא אלא התיה אל
יומס ותויה ףא-לע וקלח תא םרת הז עויסש ינא הווקמו - יתעייתסנ הז רפס תביתכב     
,סוינוטווס ;סויטסולס ;סויצארוהו ורקיקכ תיסלקה תיניטלה לש םינמאה ילודגב - ןיעה ןמ
;היניתיבמ סויסק ויד ;סוטיקט קירבמה ןוירוטסיהה ;תורסיקה לש ןרקחהו ינריעה ףרגויבה
;האבו תשמשממה היסומלרדנאה ינמיס תא םילגמ ויפדש ,סויטנטקל ;הירדנסכלאמ ןוידורה
.תיחצנה ותונמאנל תואכ סוניטנטסנוק רסיקה לש ורבק לע ןורחאה ורפס תא חינהש ,סויבסואו
.םהיתוריצי ימוגרתל יתקקזנ אלו ,הלועפ יפתשמו םיבורק םיער יל ויה הלאה םישנאה לכ
םירצונ ,םיאמורו םירברב ,םתפוקת ינבו םירסיקה תא בוש תויחהל אוה הז רפס לש ודועיי
ויה ילואש יפכ םתנומת תא רייצל םיפוליס ירחא הטוהלה הפוקתבו ,דחאכ םילילא ידבועו
הרמ ילעב וא םייניצר ,םיזילע םהו ,לק עגרל ךא ולו ,ונינפל בוש ודמעיש ידכ .תמאב
.םהייח תוביסמו םייפוא ,םלרוג םואשעש יפכ הרוחש
?ונניאו דבאש םלוע     
.יתבר א-ב ,אל     
ונרופיס אוה קיתעה םלועה לש ורופס .ונניאו עווגש םוקמ לעכ םמלוע לע בושחל ונל לא     
םיאשונ תימור-תירצונה תוברתה לש היתוכרב תא םג אלא ,היתוללק תא קר אל .ונלש
הסיפתה ,ונתד :עפשוה הנממ וא ונל אב אמורמ - ונל שיש המ לכו וננהש המ לכ .ונא
הדימה ינק ,ונלש תוריבאה ןונקתו ונתייסנכ ,תילהנימהו תיקוחה ונתטיש ,ונלש תינידמה
,טרופסל ונתשיג ,הקיסיפו הקיטמתמ ,הימונורטסא יקוחו ונתנומא ,תוניגהו םיסומינל ונלש
עובשב ןושארה םוי תריחב ,םישדחה תומש ,םידלי לודיגו םיאושינ ,הבהא לע וניתועד
םיבצעמ םלוכו בחרנה וניגהנמ רצואב םוקמ םלוכלש םירחא םירבד תבברו החונמ םויכ
.ואל םאו ךכב הצרנ םא הנממ קלח ונאו - תיברעמה תוברתה תא
יאלקח םירכיא עזג הליחתב היהש המ לשו ריע לש םהימי-ירבד םה אמור לש הימי-ירבד     
לש הימי ירבד .קיתעה םלועה לש רתויב הלודגה הירפמיאה תא ללוח רצויה וצרמש ,ורקיעב
ירחא בוקעל רשפאש רחאמ ,םייחה תונמאב רתויב םילועמה םירועשה ןמ םה תאז הירפמיא
.תיפוסה התלפמל דע תונושארה היתולחתהמ ןאולמב התוחתפתהו התוהמ
תא הוויהש דחא שיא לש וידיב ובורב ןותנ הירפמיאה לרוג היה תורסיקה תפוקתבש ןויכו     
םרופיס ונידיב ןתונ ,הלוכ תיתדה החגשהה לש תובורק םיתעלו ,תינידמה תוליעפה לכ זכרמ
וקיחרה םיאמורהש דבלב וז אל .הפוג אמור לש התעיקש תנבהל חתפמה תא םירסיקה לש
םג אלא ,החרזמ ועספש העיספ לכ םע היסא תוברע יעזג לש םמלוע ךותל רתויו רתוי רודחל
.תכלוהו תרבוג הדימב םתפקשהב םירזו םייחרזמ ללכ ךרדב ושענ םהירסיק
תוכרב ודמעי םא .תוררופתה ידיל חרכהב איבמ תוטשפתהו יוביר ,לודיג לש ךילהת לכ     
לכ ,םינומהה םעטל רותיו לכ .דבלב יתוברתו ןטק טועימ ןהמ תונהיל לכוי ןתרהטב תוברתה
.ירוקמה םנכות לודלד ידיל חרכהב םאיבמ שפנ לכל םיווש םתכיפהו םיינחור םיכרע לש טושיפ
הריעז הבהלכ רועבל ףיסוי הבשחמה שפוח .הילע רוסאל םג ןיא ךא ,תונקל ןיא תוברת     
שי תוברתה תא .היופכ תוידוס לש םיאנתב םייתעבש ריאת התבהלשו יוכיד לש תותיעב
.זרה תא םיעדוי טעמ יתמ ךאו ,ךוניח השק דליכ ,תוריהזב חפטל
שביה שיאה ,סויפמופ ;טילקרפו יאקיטילופ ,אמורבש רתויב האנה ןונגסה לעב ,ורקיק     
םלועב רתויב ידדצ-ברה ןואגה ,רסיק סוילוי ;ומע ינב ילגרל שדח םלוע חינהש םמעשמהו
תאש ,הלוגילק ;ןוטלשה ןוגריא לש ,דדובה - הנקז-תעלו ,לודגה לכירדאה סוטסוגוא ;קיתעה
ןורינש תוומלאה ןב יאמורה ףוסוליפה ,הקנס ;"!שיתה אב הנה" :תושיחלב םימדקמ ויה ואוב
האיבצמ ,סונאירט ;סוטיטו סונאיספסא םיבוטה םירסיקה ;תעדל ומצע דבאל והווצו וקשנ
תוליל תא השעש ,סוילרוא סוקרמ ;ןווי יבהוא ,סונאילגו סונאירדא ;אמור לש רתויב ףירחה
,סורווס סומיטפס ;ותמשנ רורחשל ינחור קבאמב םירברבה תולובג לע ותונחב ותודידב
לע הרהדש הכלמה ,היבונז ;םיפשכמ תולוחמ ללוחמ היהש ,סולבגאלא ;ףעוזה יקיניפה
ירצונה רסיקה ,סוניטנטסנוקו ;להנימה ןואג ,סונאיטלקויד ;העינכהש סונאילרואו ,רמנכ הסוס
ןחבנ הז רפסב .ויה הלאכש תנעוט הקיתעה תרוסמה תוחפל וא ,ויה הלאכ - םלועב ןושארה
.םלענו לודג םלוע לש וקפוד לע וניתועבצא תא םישנו בורקמ םלוכ תא
.עתעתמ רהוז הטועה ןוונמו ץצונ םלוע ,תיאמורה הירפמיאה התיה ןוא-ברו האג םלוע     
םחוכ שת םרטב םהב שגפנ ,תיהולא תראפתב הז םלועב ולשמש םישנאב שגפנ הלא םיפדב
רמול ליחתנש דע ךכ-לכ םירעבנו םינקז ונלוכ היהנש ינפל םהב שגפנ ,חור לכל ץופנ םרשועו
.ינוגסס םולח אלא היה אל הז לכ יכ וניתושפנלרצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל