Martian
תורעשה יבלי'גוא הלעה הלילה לכ
,בכוכה לע שחרתמה רבדב בורל
היוצמה השיפתה תא סלקלו געלל םשו
...םיבשות םש םנשי היפל
לע שיש ,ןוילמל דחא יוכיס םייק"
והשמ םידאמ תכלה -בכוכ ינפ
.רמא ,"שונא יוות לעב
"תומלועה תמחלמ" ,סלוו .ג.ה

!םידאמהמ םישלופ
ונתוא גיאדהל תוכירצ ,םידאמה לע םייח םויקל תונורחאה תויודעה
םידאמה ינב ולגתנ ,סלוו .ג.ה לש "תומלועה תמחלמ" זאמ .רתויב
ץראה לע םיפוכתה םהירוקיבו ,הוואת יפוטשו םיירזכא םירוציכ
...לכמ עורגל תופצל ונילעש הארנ .םימד ץחרמב בורל ומייתסנ

תומלועה תמחלמ
תנשב הנושארל הבצוע ,םד יאמצ םישלופכ םידאמה ינב לש םתומד
,"תומלועה תמחלמ" ,סלוו 'גרו'ג טרברה לש יסאלקה ורפסב ,1897
30-המ סלוו ןוסרוא לש םסרופמה וידרה תיכסת ססבתה וילע רפסה
.1938 ,רבוטקואב
,הילגנא םורדב התישארש םידאמ ינב לש השילפ ראת סלוו .ג.ה
המיחלה יעצמא ינפב םינוא ירסח םדאה ינב .תימלוע האושל תכפוהה
,ליער רוחש ןשעו םוח ינרק םיללוכה ,םירזייחה לש םיינלטקה
לכ ולכ יכ המדנשמ .וז רחא וזב םלועה ירע תא םיבירחמ ולאו
.ץראה רודכ תולחממ הלחמל ןברוק םישלופה םילפונ ,םיציקה
רופיסה תא ללוג ,רפסל סקוק דראווה לש ודוביע יפל ,תיכסתה
לכב תינומה הלהבל םרגו ,חטשהמ םיחווידו תושדח יקזבמ תרוצב
ופקתוהש רמאנ םהילע םירוזאהמ וטלמנ םישנא .ב"הרא יבחר
.םירזייחה ידי-לע
ושקתי" ,סלוו .ג.ה בתכ ,"םייח םידאמ-ישנא ואר אל םלועמש הלא"
,חצמה רדעיה תא ...םתרוצ לש הנושמה התעווז תא םנוימדב ראתל
ועוזעיז תא ,דתיה תייומד הנותחתה הפשל תחתמ רטנסה רדעיה תא
,דיצה תועורז לש תויתצלפמה ןהיתוצובק תא ,הפה לש קסופ-יתלבה
םהיתועונת תא ,הרזה הריפסומטאב תשעורה תואירה תלועפ תא
-רודכ ינפ לע רתוי לודגה הכישמה-חוכ לשב תודבכהו תומשוגמה
."תויקנעה םייניעה לש ללכה ןמ תאצויה ןתמצוע תא רקיעבו ץראה
לש ורואתמ דואמ םינוש ויה 1953-מ תטרסומה הסרגב םידאמה ינב
התייה אלש ,םוטאה תצצפ וליפא :םיינלטק תוחפ אל ךא ,סלוו .ג.ה
.םיינטשה םירוציה תא דימשהל החילצה אל ,סלוול תרכומ
הסרגל םג "תומלועה תמחלמ" התכז ,טרסה תחלצה תובקעב
.ילקיזומ דוביעל וליפאו ,תינויזיוולט

םידאמהמ םירופיס
תולעת יבגל לוול לביסרפ לש ותרעשה רתויב החוור ,1911 תנשב
ינווי'ג לש ותילגת לע הכמתסהש הרעשה ,םידאמה לע תויתוכאלמ
התיצה ,בכוכה לע תחתופמ תוברת םויקל תורשפאה .1877-מ ילרפיקס
לחה רשא ,("ןזרט" רבחמ) סואורוב סייר רגדא לש ונוימד תא
תא וללוג םירופיסה ."םידאמהמ םירופיס" וז הנשב םסרפל
םיחרזאה תמחלמב םורדה אבצ ילייחמ ,רטרק ןו'ג לש ויתואקתפרה
םישביתמ וימיש ,עווג םלוע :םודאה בכוכה לע ,תיאקירמאה
וילע תונותנ תוריעז תוכלממו ,תכלוהו תלדלדתמ ולש הרפסומטאהו
.המרוח תמחלמב

ןודרוג שאלפ
יקיפמ תא ועינה ,1938-ב סלוו ןוסרוא לש וידרה רידשת ללוחש םידהה
רתלאל קיתעהל ,"םידאמל ןודרוג שאלפ לש ועסמ" היזיוולטה תרדס
ואצמ ךכ .םודאה בכוכה לא "וגנומ" תכלה בכוכמ םיעוראה תריז תא
לא םכרד םישוע ,בוקרז רוטקודו ןדרא לייד ,ןודרוג שאלפ םמצע
ןקנחה תא באושה חכ לש ורוקמ תא תולגל ןויסנב ,םידאמה
רסח גנימ" םע תומיע םהל ןוכנ בכוכה לע .ץראה תרפסומטאמ
.קיתווה םביוא ,"םימחרה

םידאמה ןמ תומישר
תניועה םתומד תא וצמיא 50-ה תונש לש ינוידבה עדמה יטרסש דועב
,ירובדרב ייר לש ורפס הווהמ ,סלוו .ג.ה חסונ םידאמה ינב לש
תרפוסמ ."תומלועה תמחלמ"ל הזתיטנא ןיעמ ,"םידאמה ןמ תומישר"
הכורכה ,םידאמה לע ץראה רודכ ינב לש םתובשיתה תשרפ וב
,סלוו .ג.ה לש ורופיסבכ .ןימוי תקיתעו תיליצא תוברת לש הנברוחב
םמיע םיאשונש תולחמל ןברוק םידאמה ינב םילפונ ןאכ םג
.םדאה ינב

הרפסוטרטסה לש םיבמוזה
ףתתשה ,"הרפסוטרטסה לש םיבמוזה" ,1952 תנשמ היזיוולטה תרדסב
.םילבנה םיבמוזה דחא לש רטוז דיקפתב ,("קופס") יומינ דרנואל
לש יאשחה הרוקיב תא ,ןיטרמ יראל ינוחטבה ןכוסה רקוח ,הרדסב
,םירזייחה לש תינטשה םתמיזמ תא ףשוחו ,ץראה לע ללח תניפס
ופילחהלו ןמימ תצצפ תועצמאב ולולסממ ץראה רודכ תא טיסהל
.רפושמ םילקאמ םש תונהל ידכב ,םידאמב

םידאמהמ םישלופ
הנושארל ץראה רודכל םיעיגמ "םידאמהמ םישלופ" ,1953 תנשב
ןיחבמ ריעצה ןילקמ דיוויד .סיזנמ .ק םאיליוו לש וטרסב ,עבצב
לש התיחנל דע היהש רחאל ,וביבס םירגובמה לש הנושמה םתוגהנתהב
ינב יכ הלגמ אוה ,הייפהפיה קיילב רוטקוד תרזעב .תפפועמ תחלצ
תירבה תוצרא אבצ .הז רחא הזב ,םהיתוחומ לע םיטלתשמ םידאמ
הסרגל טרסה הכז ,1986-ב .םישלופה לע רבוגו הרזעל ץלחנ
.ירוקמה םינקחשה תווצמ קלח תופתתשהב ,תשדוחמ

םידאממ ןטשה תרענ
רוע תפילח היוטע ,"םידאממ ןטשה תרענ" ,1954-מ יטירבה טרסב
המיא הליטמ ,ינחצר טובורב הוולמו רזייל חדקאב השומח ,הדומצ
בתכ ,תירצלמ תע התואב םיהוש הב ,הנטק תיטוקס הינסכא לע
העידומ "ןטשה תרענ" .טלמנ עשופו ,תינמגוד ,ןעדמ ,תונותע
ולטנ ,םידאמה לע הללוחתהש תיאבצ הכיפהב יכ םימומהה םיחרואל
םירבג ףוטחל ידכב ץראל העיגה תעכו ,בכוכב ןוטלשה תא םישנה
חילצמ הז ךא ,םירבגה דחא תא המיע תחקול איה .הייבר יכרצל
םלועה ירבג תא ליצמ ,וייח תא ובירקהבו הלש ללחה בכר תא ץצופל
.תווממ רמ לרוגמ
םידאמה" ,ןאנקויב יראל לש וטרסב ,רתוי רחואמ םינש הרשע-םיתש
םילחונו ,המוד המישמב ץראה לא םידאמה ינב םיאצוי ,"םישנל קוקז
("ףלטעה תרענ") גיירק הנוביא תא ופטח םרטב אל ,םה ףא ןולשיכ
.הייפהפיה

םעוזה םודאה בכוכה
םיבעתנ םירוציב סלכואמ ,1959 תנשמ "םעוזה םודאה בכוכה"
ילגר תלעב ,םידמימ תמוצע הדלוחו תיקנע הבמא םהינב ,דחוימב
קנע ירע :םידאמה לש תושדח םינפ ונל םילגתמ ,טרסב .שיבכע
ןווגב םימלוצמ םלוכ ,םייארפ םירוציב םיסלכואמה םילגנו'גו
השולש ,בכוכל םיעיגמה םיטואנורטסאה תעברא ןיבמ .ינלוח דרדרוו
הבוטה ץראה לא רוזחל הכוז הרוחבה קרו ,תונושמ תותימ םיתמ
...הבושת ןיא ךא ,רשקב תיללחל ארוק חוקיפה .הנשיהו

ףקות םידאמ
ותארשה תא באש ,"ףקות םידאמ" ,1996-מ ןוטראב םיט לש וטרס
.1962-ב םיקיטסמ תופיטעב ורכמנש ,םיינועבצ םיסיטרכ לש הרדסמ
ללכ ,ןוארב ןלו ןמלג ידוו לש םחומ ירפ ,םיסיטרכהמ דחא לכ
.םיכשמהב רופיסמ קרפו הנומת
םהלש תיבה בכוכ רשא ,םידאמה ינב לש םתשילפ תראותמ םיסיטרכב
לע תוומ םיערוז םירזייחה .הבילב ץחל תורבטצה לשב דמשיהל דמוע
ישפוחל םיחלשמ ףאו ,םינושמו םינוש קשנ ילכ תועצמאב ץראה
ןברוח תורמל .ירוקמה םלדוגמ 500 יפ ולדגוהש ,םד יאמצ םיקרח
םה .םידאמל דגנ תפקתמ רגשל םדאה ינב םיחילצמ ,טלחומ טעמכ
ינפל עגר םיטלמנו ,םישולחה בכוכה ינב לע תולקב םירבוג
.םיסיסר יפלא ףלאל ותוצצופתה
םהיתובוגת לשב ,קושל םתאצ רחאל רצק ןמז הקספוה םיסיטרכה תצפה
וריחמ ,םויכ .םדמ םיבוקעה םירויאה הארמל ועזעדזהש םירוה לש
םייפלאל לעמ לא עיגמ ,טנס השימחב ונמזב רכמנש דדוב טס לש
,םינשה ךלהמב .רלוד ףלאכב דדמנ דבלב הפיטעה לש הכרע .רלוד
הרודהמ ללוכ ,םיסיטרכה לש םינפסאל תואסרג רפסמ וספדוה
,םידליכ וא םירבגכ שדחמ םישנ וריוצ הב ,'84 תנשמ "תרזנוצמ"
,סקימוק ירפס רפסמ םג רואל ואצי .םמוקמל ובשוה םיתורכ םישארו
.שדחה טרסה לעו - םיסיטרכה לע םיססבתמה

 טיבש יבכוכ  חריה  םידאמ
הסינכ