תואלפנו תוצלפמ לע

ליפה ומכ תונושמ תוירב לש ןמויקב ןימאהל ויה םינוכנ ,השדחה תעה יהלש לש עדמה ישנא
לש םהיתויודע תא םינעדמה וצמיא ,תוילרביל התואב .םלועמ ןהב וזח אלש ףא ,ףרי'גה וא
םיבחרמה תא םיסלכאמה ,םיאלפומו םירזומ ,םירחא םירוצי ללש תודוא תוצראה-ילגמ
וא ןרקה-דח ומכ ,תורכומ תוירב לש ןמויק תא וששיא קר ולא תויודעמ קלח .םיעדונ-אלה
,וללהמ תובר .שונא ןיע ןתוא הפזש םרטש תוצלפמ יתוברתה םלועל וגיצה ,תורחא .ןוקרדה
.סונאיקואה לש םירקחנ-אלה ויקמעממ ולע

!רזומ גד
,תוצלפמ לש רתויב םינושמה םיפסואה דחא
,הראפ סיורבמא יתפרצה חתנמה לש ורפסב אצמנ
,(Des monstres et prodiges) "תואלפנו תוצלפמ לע"
.1573-ב הנושארל םסרופ רשא
תוחמתה ףנע היגרוריכה התיה ,הראפ לש וימיב
ותרקוימ ונהנ אל םיחתנמהו ,רעישה ירפס לש
לחה רשא ,הראפ ,תאז תורמל .האופרה עוצקמ לש
ישארה אפורכ התוא םייס ,יאבצ חתנמכ וכרד תא
האיבה תינאמוהה ותשיג .תפרצ ךלמ לש ורצחב
,האופרה םוחתב םייוניש תגהנהל קר אל ותוא
יעצפב לופיטל חתור ןמשב שומישה תקספה ומכ
םייניעו תובתות םייפג לש הבכרהו ירי
לש ףושיביכראה םע תמעתהל םג אלא ,תויתוכאלמ
.סיראפב םיאכלחהו םיינעה תבוטל ןויל
,תודלווב םימומל ובורב שדקומ הראפ לש ורפס
לש תקתרמ תבורעת ןה םהל הנומ אוהש תוביסהו
לש ומעז ,םיימש םש שודיק :עדמו היגולואית
הבורמ ,ידמ טעומ ערז ,םיקיזמו םידש ,לאה
,רצ םחר ,םאה לש הנוגמ השעמ ,םוגפ וא ידמ
לש הנוימד תויזה :ףוסבלו תדלויה הגפסש הכמ
לש הדירחמ הירלג רחאל .תדעוימה םאה
ימיב וארקנש יפכ "םייתצלפמ תוקונית"
תכלמממ תוצלפמ לש ףסוא הראפ גיצמ ,סנאסנרה
.יחה
,םיקפקופמ םירוצי לש טקל םיאצומ ונא ןאכ
ןושלו םדא שאר לעב ,םישקשק יוטע רתנפ םהינב
"הקירפאב האצומש רתויב תיתצלפמ היח" ,שחנ
םיילגר תוגוז השיש תלעב האטל לשכ הל תומדו
טעמכ םיקיודמ רויאו רואית םגו ,ץייוצמ בנזו
ראש לכ לע םלדוגב םילוע םה") ליפה לש
םה םייושע ןכ יפ-לע ףאו ,עברא-לע םיכלוהה
םירתונ םהש ,ףוליאל ךכ-לכ םיחונ תויהל
.("תויחה לכבש םינתייצהו םינידעה
תא הוויה יכ רמאנ ולא םירוצימ דחא לע
,"הפוסה" ריפסקיש לש והזחמב ,ןבילקל הארשהה
?ןאכ ונל שי המ" :ולוקנירט ותוא ראתמש יפכ
חיר ,גד לשכ וחיר :גד ?תמ וא יח ?גד וא םדא
,ןשועמ םי-רומח ןימ .דואמ יגדו דואמ קיתע
ינא ול !רזומ גד .םהבש םיירטה ןמ אל
תא יתרייצ ךאו ,םינפל יתייהש םשכ ,הילגנאב
אלש םש לטב-ךלוה ליוא ךל ןיא ,הזה גדה תרוצ
הנומת ,הינש הכרעמ) ".ףסכ עבטמ יל ןתונ היה
(הינש
עיתפמ ןוימד אשונה ,רוציה ותוא רואיתב
לש ותודע לע הראפ ךמתסמ ,יסקט שובלב ףושיבל
ילעב לש םימיה ירבד" רבחמ ,רנסג דרנוק
היהש ,רנסג .(Historae Animalium) "םייחה
לע בתכ ,םירויא ללוכה עבט רפס םסרפל ןושאר
תע ,1531 תנשב הז היה" :םילימה ולאב רוציה
ןיטולחל המוד ,וז ןיעמ הרוצ םע הזכש גד
גצוהו ןילופב םיה תודג לע דכלנ ,ףושיבל
תועצמאב ,ימיה ףושיבה .ינלופה ךלמה ינפל
ותקושת תא עיבה ,תווחמו תותוא ,םינמיס
ךילשה ,םשל אבוה רשאכ .םיה לא בושל הלודגה
ינא ןיעדויב .תולוצמב עלבנו וכותל ומצע
םושמ ,הז רוצי תודוא םיפסונ םיטרפ טימשמ
".םייודב םה יכ בשוח ינאש
רנסגו הראפ לש םהימיב יכ ,ןייצל יוארה ןמ
ןיא ילואו ,יתדה דסממה יפלכ הבר הניט הררש
םהה םימיה תוצלפממ המכ יכ ,םירקמ ףוריצ הז
.הרומכ ישנאל בר ןוימד תואשונ
an illustration from On Monsters and Marvels by Ambroise Parי
a very monstrous animal that is born in Africa
Pare's description of an elephant
Conrad Gesner's Seabishop
םיה תלותבל דפסה
תויח לש םיפסואב רדהתהל ולחה הלוצאה ישנא :השדח הנפוא םמיע ואיבה סנאסנרה ימי
יפב "רבינאה ינ'ג" ונוכו ,הימר השעמ ויה וללהמ תובר .םיה ידרוימ ושכר ןתוא ,תונושמ
ףוסב רשא ,ומצע הראפ .וידחי םירופת םינוש תויח יקלחמ ובכרוהש תורזומ תוירב :םיחלמה
גדמ הנכוהש רבינאה ינ'ג :וזכ האנוהל ןברוק לפנ ,םינצבק לש הימר ישעממ ריהזמ ורפס
.תינסירתה
אוה םימסרופמה םיפויזה דחא .םינואיזומב דובכ לש םוקמל םירוציה םתוא וכז ,19-ה האמב
,םונראב .ט.פ 1842-ב שכר םתוא ,ריינ תסיעו םיגד יקלח לש םירטמיטנס 40 ,"י'גיפ לש םיה תב"
התמ יכ הב רכינש ,םיה תב .יוודורבב םיקהש ראופמה ןואיזומה ןעמל ,עודיה ןטלרשה
לש הוועש תויומד ,תירבה תוצראב ןושארה םויראווקאה דצל םש הגצוה ,םילודג םירוסיב
היפהפיה - ארגא המולאז ,ץלחופמ ליפ ,תודיתע תדגמ ,רבדמ טמוטוא ,םימסרופמ םישיא
,י'גיפ לש םיה תב הלחנש הלודגה החלצהה .סננה "ינועבצא םוט"ו רוחשה םיהמ תיטוזקאה
ןאפימ ןחלופ יצפח הארנכ םבור ,םירחא םי-ינב לש ינומה הריגה לג הירחא הררג
היגולואיכראל ידוביפ ןואיזומ לש ושוכר איה ,1897 זאמ .תירבה תוצרא לא ,היזנודניאו
.היגולונתאו
an engraving of P. T. Barnum's Fiji Mermaid from the New York Sunday Herald
ובתכממ עטק לשמל הנה .םיה תולותב לש ןמויקל תורחא תויודע ורסח יכ רבדה שוריפ ןיא
ראתמו ,1809 רבמטפסל 8-ב ינודנולה סמייטב םסרופ רשא ,ורנומ םאיליוו יטוקסה הרומה לש
:ףוחה לע ולייטב וינפל הרקנש הנושמ רוצי
תחולש לע תבשוי התיה רשא ,המוריע השיא לשכ הל תומדש הירב לש התעפוה הדכל יניע תא"
היה חצמה .היפתכ ביבס שלגש ,ריהב-םוחה הרעיש קוריסב ןיע-תיארמל הדורטו םיב עלס
תא .םדא לש ולאכ םייתפשהו הפה ,תולוחכ םייניעה ,תוקומס םייחלה ,תונמנמש םינפה ,לגועמ
םלוכ ויה ,תועבצאהו תועורזה ,הזחהו ןטבה .רוגס היה הפהש םושמ יתיאר אל םיינישה
םלוא ,םורקב תורבוחמ ויה תועבצאה יכ יל הארנ אל ןתלועפ יפל .רגוב םדא ףוג לש ותדימב
לכ קוסע היהו תופסונ תוקד עברא וא שולש עלסה לע בשוי רתונ רוציה .ענכושמ ינניא ךכב
אל בושו ,םיב ללצ זא וא .וב האג הארנ אוהו עפושו ךורא היהש ,ורעש קוריסב תע התוא
שמשהו ,עלסה לעמ העבג לע בר אל קחרמב יתויהב ,רוריבב ותומד תא יתיאר .וכותמ יל הלגנ
היסנכה :םייניבה ימיב ורנומ הארש קרסמה רוקמ יכ ןייצל יוארה ןמ ".םיימשה ימורמב
ישנה יפויה לבהל למסכ ,יארו קרסמב תזחואה םי תלותב תומדב ,תינוריסה תא זא הצמא
.רשיה ךרדמ רוסל םדא תותפל יושעה
an illustration of a knight armor from Dictionnaire Raisonnי de l'architecture
םי-תב לש יגרטה התומ תא לאכימרק רדנסכלא ראתמ ,1900 תנשמ Carmina Gadelica ורפסב
םימי ,השביה לא הפחסנ םיה תלותב לש התפוג .דנלטוקסבש הלוקבנב יאה יפוח לע ,תרחא
חילצה ,עוריאה זאמ טעמכ הנש םיעבש ופלחש ףא .םינבאב התוא ולקס םידליש רחאל םירופס
גלפ" :םילימה ולאב התוא ראתמ אוהו ,םהידי-ומב תינוריסב ועגנש םישנא שוגפל לאכימרק
אלש חתופמ הזח םע ,םינש עברא וא שולש תב הדלי לש הלדוג רועישב היה ןוילעה ףוגה
גד לשכ היה ןותחתה קלחה .ךרו ןבל רועה וליאו קירבמו רוחש ,ךורא היה רעישה .ליגרכ
ימימת ויה םלוכו ,רוציה תא תוארל ידכ םיקחרממ להקנ בר ןומה .םישקשק אלל םלוא ,תיתלא
ןורא ונכוה ,ואש ןקנוד ,הזוחאה לעב לש ותארוהב ".םיה תבב וזח ףוס לכ ףוס יכ םיעד
.םילבא לש בר להק תוחכונב ,התכלהכ תירצונ הרובקל התכז איהו ,םיה תלותב רובע םיכירכתו
.תומשנ ןיא םיה ינבל ,עודיכ :ךרוצ ךכב היה אלש ןבומ
תטיסרבינואמ גולופורתנא ,רנגוו יור רוטקודה ךרע ,םיה תונב תא אוצמל ןורחא ןויסנ
תויח םיימוקמה םיטבשה ישנא וינפל וראית ,האופפ ייאב רנגוו דבע רשאכ .היני'גריוו
11-ב .םימגאה ינפ לע תוגונ תואירק תועימשמה ,םדא שארו םישקשק רסח גד-בנז תולעב
,םי-תורפ ולא ויה .םירוציה תא םלצל תיאקירמא רקחמ תחלשמ החילצה ,1985 ,ראורבפל
."תוינוריס" םשב םג תועודיה
a seal-like mermaid
םויאה ןקארקה
יפוח לא הבש ,1999 ,סראמל 27-ה תבש םויב :הלא םימיב שממ המייתסנ תרחא תחלשמ
ידכ האציש ,"Discovery" עבטה ץורעלו ינוסתימסה ןוכמל תפתושמ רקחמ תצובק דנליז-וינ
יושע וכרואש ,הז רוצי .תיעבטה ותביבסב (Architeuthis) קנעה ןונוידב הנושארל תוזחל
יאדוול בורק אוה ,טעמכ רטמ יצח רטוקב ויניעו ןוט לע תולעל ולקשמ ,םירטמ םירשעל עיגהל
.תומוהתה לא וירחא םהיתוניפס תא ררג תע םיחלמ רופס-ןיא לטק רשא ,םויאה ןקארקה
זאו ,תורידאה ויתועורזב טיש ילכ ךופהל היה גהונ .םיה תוצלפמב ארונה אוה ןקארקה
ףושיבה ראתמ ,"היגברונ לש חמוצהו יחה" ,1752 תנשמ רפסב .עשיה ירסח םישנאה תא ףורטל
.הצחמו םירטמוליק ינש וכראש "ףצ יא"כ ןקארקה תא ,ןדיפוטנופ ןסגיבדול קירא ,ןגרב לש
הלודגב וליפא וזחאי םא יכ רפוסמו" ,בתוכ אוה ",רוציה תועורז ןה ולא יכ הארנ"
."םיה תיעקרקב התוא ועיבטי ,המחלמה תוינואבש
an illustration of a ship attacked by the Kraken
,חטבל ההוז אל םלועמ ךא סונאיקואה יקמעמב תויחל יושעה ,םוצעה ןונמתה ומכ אלש
,רשבמ םינוזינ םינונוידה .םלועה יבחרב םינואיזומב תורומש קנעה ןונוידה לש תואמגוד המכ
ןתוא ובשחב הארנכ ,תוניפס קנעה ןונוידה ףקת םהב םירקמ השולש תוחפל םיעודיו
רפסמ .יגוורונה המחלמה יצ לש "קיווסנורב" תילכימה וז התיה ,1930 תנשב .םינתיוולל
ףוג םלוא .הביבס ויתועורז תא ךרכו עתפל הנפ זאו ,הניפסה דצל החשו ןונוידה הלע םימעפ
.םיפחדמה ךות לא ףחסנו םעפ לכב קילחה הלהו ,רוציל בוט זחאמ קפיס אל הינואה לש תכתמה
.תינלטקה תצלפמל ןברוק לפונ ,הברהב ןטק טיש ילכ ןיימדל לק
לש ירקיעה םנוזמ םה םינונויד :בטיה תדעותמ םינתיוולל קנעה ינונויד ןיב תוניועה
ינש ופצ ,1966 רבוטקואב .וללהמ םיבר ןטבב ואצמנ םהלש םידירשו ,םימוצעה ערזה ינתיוול
העש ךשמב .ריעצ ןתיוול עיבטמ קנע ןונוידב ,הקירפא םורדבש טניופ-ר'גנדב רולדגמ ירמוש
הנש .תולוצמל ותוא ךשומ אוה דציכ עשי רסוחב הפוצ ומא דועב ,רוגב ןונוידה קבד יצחו
ערז ןתיוולל קנע ןונויד ןיב קבאמב וזח יכ םיטייבוס םינתיוול ידייצ ורפיס ,ןכל םדוק
ןיידע ןונוידה תועורז ,םילגה לע הפצ ןתיוולה תייווג תא ואצמ ,רתוי רחואמ .רגוב
.ןתייוולה תביקב אצמנ ,רוציה לש תורכה ושאר .הביבס תוכורכ
an illustration of a fight between the giant squid and a sperm whale
,הקמוע רטמוליק לעמ ,תימימ-תת םוהת :הרוקיאק ןוינקב ךרענ קנעה ןונוידה רחא שופיחה
היגולויבל החמומ ,רפור דיילק רוטקודה תושארב ,רקחמה תחלשמ .דנליז-וינ יפוחל םורדמ
,ימיו ירפסומטא רקחל ידנליז-וינה ןוכמה לש םירקוח הללכ ,ינוסתימסה ןוכמהמ תימי
ללחה תונכוס ,א"סאנ ,אל ךיאו ,הרוקיאק לש םינתיוולב היפצל זכרמה ,לנרוק תטיסרבינוא
ןהמ תחא ףאב .ןוינקה ךות לא קמוע תולילצ הנומש וכרע םירקוחה .תירבה תוצרא לש תימואלה
.קנעה ןונוידה הארנ אל


Search for Giant Squid :קנעה ןונוידה רחא הישופיחמ תחלשמה המסרפש ימוי ןוכדע

Strange Science :יעדמה דסממה ץמיאש תוצלפמל שדקומה ביהרמ רתא

:"הפוסה" ריפסקיש לש והזחמל הראפ לש ורפס ןיב רשקה לע
Ambroise Paré's "Des Monstres" as a Possible Source for Caliban

The Lost Museum :ילאוטריוה םונראב ןואיזומ

Roadside America: The Merman's Home :םישבוימ םי-ינב לש םיילוש עפומ

הסינכל הרזח