What Good is a Glass Dagger?
ןבינ יראל תאמ
רב םאר :םוגרתףשכמ שמתשה ,רתוי םיחיכש םיסינה ויה וב ןדיעב ,ושי תדלוה ינפל םינש ףלא רשע-םינש
.וייח תא ליצהל ידכב ןימוי-קיתע דוסב
ברחה-דש .שונא-ייח המכ ךרואל תיקסידה דוס תא רמש אוה .ךכ לע טרחתה םימיה תוברב
היה אל דש םוש ךא .קפס ןיא ךכב .ותוא םיגרוה ויה ,דכלש הטושה ירברבהו ,ירדנרילג
.הז דוס לש ותנכסכ ןכוסמ
היה ףשכמהו ירדנרילג ןיב ברקה .םימ תכרבב םילג-תוודאכ טשפתמ ,ישפוח דוסה היה תעכ
יושע םסקה יכ עדי אלש ,םסוק ומצע בישחהש שיא היה אל הרהמב .ורפסל אלש ידכמ בוט רופיס
.םדוק ךכב ןיחבה אל שיאש אלפ .ןכוסמ הכ ,טושפ הכ דוס .לוזאל
תא בונגל ידכב ,לייש רפכל ןרא אב ,ץיק םוי לש וברעב ,ירדנרילג םע ברקה ירחא הנש
.תיקסידה

.דח ורטנסו תושוחכו תוכרואמ וינפ ,העונת-לקו םונצ ,הנש הרשע-הנומש ןבכ היה ןרא
,דדוחמב חמטצה ,רצקהו קלחה ,רוחשה ורעשו םיטלוב םיניבגל תחתמ וחילבה תוהכה ויניע
רעש ןכש ,דיימ ועדוי היה ודי תא ץחלש ימ לכו ,דוס היה אל ועבט םצע .ויתובגל דע טעמכ
ותוא םיבשוח ויה זא יכ ,םיברב ותוחילש העדונ ול םלוא .וידי-תופכ תא הסיכ ןידעו רצק
.ףרוטמל
לכי אל שונא-ןורג םוש ךא ,םש ול שיש עודי היה .םימסוקה תדוגאב דיגנ היה ףשכמה ןכש
ףשכמה בג לע ,עקעוקמ םירתס-לשמב ןמז רובעכ אלכנ ,ומש תא ול קינעהש דשה .ותוא אטבל
.חיכש-יתלב ןפואב ןכוסמ שאר-רמוש :ומצע
וירפתו ,טפורמו ןשי היה ופתכ לע יולתה רועה קיתרנ .ןגומ-יתלב אב אל ןרא םלוא
.תועמק אשנ ,השעמל .תורופס תועמו םחל ,הניבג ,םיזוגא אלא ליכה אל ,הארמל .םימורפ
,באז תומדב ונובער תא עיבשהל לכי ןראו ,הניבגמ וא םחלמ רתוי תלעותל ול ויהי םיפשכ
.תולילב
ידכב ויפשכב שמתשהל דציכ ול רמאנ .המחה תעיקש רחא הרצק תע ףשכמה תרעמ לא עיגה אוה
ןרא ץלאנ ןכ-לע ,םיידיו לוק ךירצה םסקב שומישה .ףשכמה לש הנגהה יעצמא לע םירעהל
םילמה תא ןרא עימשה ,חריה תולע םע .ותונבצע תא ריבגהש רבד ,תישונאה ותרוצב ראשהל
.הרעמה לש תגרוסמה הסינכה ךרד תונידעב ותוא ליטה ,וקיתרנמ יח ףלטע ואיצוהבו ,דמלש
אוה .וכפהתה ןרא לש ויעמ-ינב .ןבאה תפצר בחורל טא ףחסנש ,םד לש לפרעל ץצופתה ףלטעה
.םיגרוסל דעבמ קחדנ ,ףלטעה תובקעב דעצו ודחפ תא שבכ ךא ,ושפנ לע סנו טעמכ
םייניעב ףא התוא ריכמ היה ןרא .הרעמה תינכת תא בטיה ול ונניש ,ותוא וחלשש ולא
.הרקנה תא ףטשש ,דצרמהו לוחכה רואה קרב ינפ-לע הלפאה תא היה ףידעמ ,השעמל .תורושק
.דמלש חוטבה לולסמה רחא תונקיידב בקוע ,תוזירזב ענ אוה
ויה אל ףשכמה לש וילכ תיברמ ,סיטנלטאב רחסמל רפסה-תיב תדבעמב םיפשכ ילכ הארש ףא
ךרוצ המ .המת ,ןחלוש דיל ההתשנ ןרא .ינומה רוציי לש הפוקת וז התיה אל .ןראל םירכומ
?תיכוכז ןיכסב ףשכמה אצמ
םיקוקחה םירתסה-ילשמ .הדובעה ןחלוש לעמ היולת התיהש תמתכומ תכתמ תיקסידב ןיחבה תעכ
התוא רשקו המוקממ תיקסידה תא לטנ ןרא .תחקל אבש רבדה איה יכ ותוא וענכש ,הילוש ךרואל
,תכלל הנפ אוה .ברקל עלקי םאב ותוא שמשל תויונפ וידי תא ריתומ ,וכרי דגנכ תוזירזב
" - לעילב-ןב ,תאז חנה" :ריוואב עמשנ חדובמ לוק רשאכ
.באזל ומצע ךפה ןרא
!וכריב ךתח זע באכ
הבוט לכ .המיא ליטמו םידמימ-לודג אוה היה באזכ ךא ,הרזג-קדו םונצ ןרא היה םדא תומדב
.באכהמ טלמהל הסינו ,לליי באזה ןרא .םישוח-לפרעמ ,אמסמ היה באכה .תעכ ךכמ ול החמצ אל

םמה יאדו .םיקדוהמ וידי-יקרפו וילוסרק ,וכריב זע באכו םלוה ושאר ,הגרדהב רוענ אוה
.הרעמה ריק דגנכ טבחנשכ ומצע
הסינ תויטיאב .וילא הבש ותרכהש ןמיס ןתונ וניא ,תומוצע ויניע ,ודיצ לע בכש אוה
תרתהל שחל עדי אוה ,ןכבו .וילוסרקבו וידי-יקרפב ,לובכ היה אוה .וידי תא דירפהל
.םירשק
.ןיידע וב שמתשהל אלש בטומ
.קדס ידכ ויניע תא חקפ אוה
הברע טבש זחא תחאה ודיב .לק ךויחב ןרא תא ןחוב ,סוטול תחונתב ודיצל בושי היה ףשכמה
.קד
שבל אל םלועמ יכ הרמא הדגאה - דואמ ףוזש היה אוה .ןוסחו אירב ,הובג םדא היה ףשכמה
,השעמל .םישימח ןב וא םירשע ןב תויהל היה לוכי .וילע רכינ אל וליג .וינתמל לעמ רבד
.ויפשכ תמצוע לע דיעה והארמ .ךכב ברברתמ היהו ,םינש ששו םיעשת האמ ןב ףשכמה היה
.ריקה לעש המוקמל הבשוה תיקסידה יכ ןרא האר ,וירוחאמ
יושע םצע קר םלוא ,ןרא רכז ,תשוחנ התיה היושע תיתימאה תיקסידה ?אבה הנברוקל הניתממ
.ורוע תא ךכ ברוצ היה ףסכ
וניאשכ ותוא עיתפי םא ,ןרא רהרה ,יוכיס שי ןיידע .תקחורמו תינמלוח תשרא שבל ףשכמה
" - רילפק" .ןכומ
.ונורגב ףילצה ףשכמה
.ריווא ףואשל קבאנ ,ושאר תא לטלט אוה .עלעילו קנתשה ןרא
".ותוא תוגהל חילצת אל םלועל" ,ףשכמה לוק תא ההיז אוה ",תורבה עברא ןב אוה הז שחל"
.ןרא רמא ",קולג"
".ךתוא חלש ימ יל רומא"
.וילא הבש ותמישנש ףא ,הנע אל ןרא
תמלקיד .ךל יתנזאה" .םיפערש זוחאכ רביד ףשכמה ".םסוק ךניא םג ךא ,ליגר בנג ךניא"
םימסקה ולא ויה ךא ,הפ-לעב דומלל לקש ולאכ ,םיטושפ םימסקב תשמתשה .ריכמ ךניאש םילימ
.םעפ לכב םינוכנה
ידמ רתוי ריכמ והשימ .ירחא לגרל ידכב קוחרמל היארבו תודיתע יוזיחב שמתשה והשימ"
,ימ תעדל הצור ינא .יניעב ןח אצומ הז ןיא" .תוכר ןקזה ףשכמה רמא ",ילש הנגהה יעצמאמ
.המלו
אוה ךא" ,שירחהל ןרא ףיסוהשכ ףשכמה ךישמה ",שפחמ אוה רשא תא עדי אוהו ,עדיה ול היה"
רעיש ילוא" .ןרא לש ויניע רחא בקע ףשכמה ".ליסכ חלש אוה .ומצעב אובל ידכמ ןובנ היה
בטומש ךכ ,וללה םילבחב הרוזש ףסכ תעלקמ ,בגא .ידגנכ רתוי בר יוכיס היהי באז-םדאל יכ
".התע-תעל םדא תומדב ראשהל ךל
".יאוב לע תעדי"
ךנודא ?דלונה תייארל םיפשכ ידיב םג יכ ךתעדב הלע אל םולכ .רתוהו יד םינמיס ויה ,וה"
".דיתעה תא תוזחל ןיא וב ענ רוזא ,ךביבס הנגה רצי אוה .ךכ לע בשח
"?ןכ םא ,שבתשה המ"
םלוא ,יתרואמל בנגתמש רבדה המ תוארל יתלוכי אל .ךומכש הטוש ,תמה רוזאה תא יתיזח"
רישי היה ךלולסמו ,הרעמב ךתעונת ביתנ רחא בוקעל יתלוכי .וביבס טיבהל יתייה לוכי
.שפחמ התאש רבדה המ יתעדי .ידמל
תחירזל תנתמה .ועבטנ םרטב ןתוא ןוחבל יתלוכי .רוחאמ ךילגר תובקע תא תרתוה ,ןכ ומכ"
.אלמ חרי ליל הז היהש םג המ ,הרעמל סנכית םרטב הנבלה
חילצמ היה ךומכ רענ קר .הקירבמ התיה באז-םדאב הריחבה .ער ןויסנ הז היה אל ,ךכל רבעמ
באז .שבתשמ היה המ-רבד םא ברקב חצנל לגוסמ היה אל רענ ךא ,תכתמה יגרוס ןיב קחדהל
".היה לוכי
".ךכמ יל החמצ הבר הבוט"
רבדה המ ועדי יאדו םה ?קלח ךכב תחקל סיטנלטא-ןב וענכש דציכ ,אוה יתוא אילפמש המ"
"?תיקסידה השוע המ ךל ורמא אל םולכ .םישקבמ םהש
.ואטבמ תא ההיז ףשכמהש ךכמ עתפוה אל ךא ,חור-תרומ שח אוה .ןרא רמא ",םסק תקנוי"
"?הנאמ איהמ התא עדוי" .ףשכמה ותוא ןקית ",הנאמ תקנוי"
".םסקה ירוחאמ חכה"
"?דעל ?הבש הניא בוש ,הנאמה תלזואשמ יכ םג ךל ורמא םאה .תאז ךתוא ודמיל םה ,ךכ םא"
רמוש התא עודמ ןיבמ ינניא" .וינפ זעה ןכלו בורק ותומ יכ היה חוטב .ודיצ לע ןעשנ ןרא
אצמוהש רתויב רידאה יתנגהה קשנה איה ירה !תומחלמל ץק םישל הלוכי תיקסידה .דוסב התוא
"!םעפ-יא
התיה הלוכי אל הללק םוש" ,ןרא רמא "!ךכ לע בושחל תייה בייח" .ןיבמכ הארנ אל ףשכמה
"!התוא גופסל תיקסידה םש התיה ול ,סיטנלטאב עוגפל
ףשכמה ",תעד לוקיש רתוי הלגמ היה אוה .יטנלטאה הנגהה-רש ידיב תחלשנ אלש ,קפס ןיא"
"?םיינוויה םייאה ךתוא וחלש ילוא" ,גולגלב וב טיבה
".ןיבמ ינניא"
,תונורחאה םינשה תואמ-שמחב ?תינוטקט הניחבמ הביצי הניא סיטנלטאש עדוי התא ןיא םולכ"
".םיפשכמה-םיכלמה לש םהימסק םה ,םיב לולצלמ תשביה דעב ענמש דיחיה רבדה
".רקשמ התא"
בבוס .המוא םושל הבוט הניא תיקסידה םלוא" .לוטיבב ודי עינה ףשכמה ".אל התאש רורב"
הצרי ימ .םיציקה לכ תולכ - תעגמ יתעידיש לככ - דעו התעמ ,םסקה םלעי בחרנ חטשבו ,התוא
"?הזכ רבד תושעל
"ינא"
"?עודמ .םנמאה"
ףוס איבת תיקסידה" .םיבר ןושלל עדומב אלש רבוע ,תוסגב ןרא רמא ",המחלמב ונצק"
אלב ?תוברחו םיניכס דבלמ קשנ לכ אלל ,םחלהל הסנמ אבצ ךמצעל ראתל לכותה .תומחלמל
,םיינחצר םידש אלב .ביואה לש המחלמה תוינכות רחא םילגרמה תודיתע-יזוח אלב .תוומ-ישחל
,ברח לומ ברח ,רבג לומ רבג" .ודקי ןרא לש ויניע ".םיארנ-יתלב ןגמ-תוריק דגנכ םימלוה
וקספי תומחלמה !ולאכ םיאנתב המחלמל אצי אל ךלמ םוש .האופר-ישחל אללו ,הזנורבו םד
"!חצנל
".ךכב קפקפל יתוא תצלאמ ,תורוחש-תייאר איהש וזיא"
יפושיכ דוע ויהי אל ,םסק אלל" .טאשב ןרא רמא ",ךכב ןימאהל הצור ךניא .יל געול התא"
"!תויחל ידכמ ןקז .ןקז םדא היהת התא .םירוענ
לש וקיתרנ לא הברעה הטמ תא טישוה ףשכמה ".התא ימ הארנו אבה ,ןכבו .הביסה הארנכ וז"
דומלל ףשכמה לוכי םירבד ולא .ורהד ןרא לש ויתובשחמ .םירופס םיעגר םש וריתוהו ,ןרא
- דמעמ הליענה-יפשכ וקיזחי אל םא ?קנראהמ
יליווג רפסמ ,זאו ףסונ יח ףלטע הצוחה ףלוש ,קיתרנב טטיח ףשכמה .ןבומכ ,וקיזחה אל םה
.הדיקשב תובותכ םילימבו םיירטמואיג םיטוטרשב םיסוכמ ,ףלק
וקחמנ תויועט ,הדיפקב םיטטרושמ םיוק" .ןייצ אוה ",רפס-תיב דימלת לש די-בתכ"
אשנ ףשכמה ".םייח עלבנ אלש אלפ .תלוברעמה תינבתב סרק רייצל חכש אוה !ליסכה ...ונקותו
".תוילוש ידי-לע ונקתוה ולא םיפשכ ?םידלי ידיב ינא ףקתומ םולכ" .ויניע תא
.וב זחא שואי ךא ,בישה אל ןרא
ינא .םלוכ אבצ ליגב םיריעצ ?ןכ םא םיטסיפצפה םע הנמנ התא .םנמא ,ןורשכ ירסח אל"
ךשמב ירחא ובקע יאדו .רשקב ךתיא םיפתוש רחסמל רפסה-תיבב םירגובה תיצחמש ברעתמ
.ילש החטבאה תכרעמ לע ךכ רובגל ידכב ,םישדוח
תאבהב ןיינעל וליעותש םתבשח םאה .םיינוויה םייאה דגנכ המחלמה תא םייסל םתיצר םתאו"
םתיסינש לע םלוה לומג הז היהי .התוא םכל קינעהל הטונ ינאש טעמכ ?סיטנלטאל תיקסידה
".יתוא דודשל
"?עודמ ,לאוש ינא ?עודמ ?ןכ אל ,התוא חקול תייה" .ןרא לש ויניעב דח טבמ ץענ אוה
".ונל ליעות ןיידע איה"
"?םידגובל ושענ םיטסיפצפה םאה .סיטנלטא תא ועיבטת םתא"
סורהל אל ,סיטנלטא תא תונשל םיצור ונחנא" .המיחמ דורצ היה ןרא לש ולוק ",דגוב יניא"
"!ונל בישקמ ןומראה היה ,ונידיב תיקסידה התיה ול .התוא
ןיב !ץורלו באזל ךופהל ,זא .ותוא ררחשל היה לוכיש שחלה לע בשחו וילבכב לתפתה אוה
.שפוחה לאו רעיה ךותל ,העבגה דרומב ,םיגרוסה
.ףשכמה עתפל רמא ",ןרמשל ךתוא השעאש בשוח ינא"
חותפל לוכי וניא יכ הליג ןרא .ןרא לש ויתפש לע הברעה הטמ תא ריבעה ,וילגר לע ומוקב
.ספתנש בנג אוה יכו - ףשכמה לש וידסחל ןיטולחל ןותנ אוה יכ רכזנ תעכ .ויפ תא
,לסלוסמו לתופמ ,שמוחמ בכוכ הז היה .ובג לע עקעקה תבותכ תא האר ןראו ,בבותסה ףשכמה
.ףשכמה לש ושאר-רמוש תודוא עמש רשא תא רכז ןרא .בהזו קורי ,םודא יעבצב
.האובנ תויהל וז היושעש יתבשח .תיכוכז ןיכס תודוא יתמלח" .ףשכמה רמא ",םולח יתמלח"
" - יתנכה ןכ-לע
"?תיכוכז ןיכסב תלעותה המ" .ןרא ץרפתה ",תוטש וזיא"
,בצינה םע תקלו ,תושטולמ היתפש ,דדוחמו עובר היה הבהל .המינפ וכרדב ןיכסב ןיחבה אוה
הדיצ .הדובעה ןחלוש לע המוקמב הב וזחא ,לעוש-רוע םידופר םיקדהמ גוז .הצחמל ךתומ הארמ
.ןיידע םלשוה אל ןוילעה
תסיפ תועצמאב בהלה לע םינמיס קקח ,טיבמ ןרא דועבו ,ודיב ןיכסה תא ףשכמה לטנ תעכ
- הב זחא זאו ,עומשל היה לוכי אל ןראש םילימ ,ךומנ לוקב ןיכסה לא שחל אוה .הדח םולהי
.ןויגפבכ
הנאמ התיה .הלועל השכ שח אוה .ויניע הארמל ןימאהל ןרא השקתה ,המיא זוחא היהש ףא
השעי אל אוה ,תאז השעי אל אוה ךא ...םדא ןברוקב רתוי ףא הבר הנאמו ...ןברוק תאלעהב
!תאז
.ןרא לש והזחב הקזוחב התוא ץענו ,ריוואב ןיכסה תא ףינה ףשכמה
לצ אלא התיה אל ןיכסה - רק םיאפר עגמ ,השוחת לש הליצ לצ !הב שח אוה .חרצ ןרא
!והזחמ רקדזה בצינה !ובילב הצוענ התיה איה ךא .תושממ-רסח
.גומנו ריווחה תיכוכזה בצינ .שחלבו תוריהמב למלמ ףשכמה
רמא ",ךבלב הצוענ ןיידע ןיכסה .אליממ הפוקש איה .תיארנ-יתלבל תיכוכז ךופהל לק"
תולבל דפקה ,קר .בל םישי אל שיא .הבשחמ ךכל שידקת לא .ךכל רשקב גאדת לא ךא" .ףשכמה
,ןכבו - לעופ םסקה ןיא וב םוקמל סנכית םאש םושמ .הנאמב םירישע םירוזאב ךייח רתומ תא
".בוש עיפות איה
.ויפ תא חותפל קבאנ ןרא
ףושיכ אלא הז ןיא .ןכ םא ,ותוא תעדל לכות .תיקסידה דוס תא תולגל ידכב תאב ,התע"
,רתויו רתוי הציאמ תיקסידה" .םסקה תולימ תא רמא אוה ".ןוילע לובג רסח ךא ,טושפ יטניק
ףושיכל קקדזת ,ןכ-ינפל םירזגל המצע ערקת אלש ידכב .הביבס הנאמה לכ תא הלכמ איהש דע
.גדכ רפרפמ ןרא יכ ןיחבהש הארנ ,זא .רורבבו טאל רבוד ,וילע םג רזח ףשכמהו " - ףסונ
.רמא ",ירטנארפארילפק"
אצוה" .תוישפוח בוש ויתפש יכ הליג אוה .וילגר לע ,דדונתמ ,םק ןרא .ץראל לפנ לבחה"
.שחל ",השקבב .התוא
םכילע היהי ?ךכב ןיינועמ ןיידע התאש חינמ ינא .סיטנלטאל דוסה תאבהל רשקב דחא רבד"
הלודג המוא .הנכהל אוה טושפ המכ דע תחכונ .םויאכ וב שמתשהל ולכות םרטב ,ותוא ראתל
סיטנלטא תא עיבטהל דציכ ,םהל ורמאת םתאו ?ןכ אלה ,םיביוא הל שוכרל הטונ סיטנלטא ומכ
".דחא הלילב
".הצוחה התוא אצוה" .םואמב שח אל ךא ,והזחב ששיג ןרא
תא אשו ,םולשל ךל .ריעצ באז ,תוומה ותוא ינפב םידמוע ונא תעכ .ךכ בשוח ינניא"
".ןיריווה עקב ךרד רובעת לא .ףסונ רבד ,וה .רחסמל רפסה-תיב לא יתוכרב
,באז תרוצ שבל רבכ גרוסה לא עיגה םרטב .ןנחתהל ףיסוי אל אוה .ןרא חווצ "!הבלכ-ןב"
תא עומשלו ,והזחב הצוענה ןיכסב שוחל המיד אוה .םב תעגל אלב תוטומה ןיב ףלח אוהו
.םיצעה ןיב לאו העבגה דרומב ויתובקעב לגלגתמ ,ףשכמה לש וקוחצ
.םשמ קחרה םילימ ףלאו ,רתוי רחואמ םינש םישולש הז היה ,תינשב ושגפנשכויה םילוכי באזה-ישנאו ,המצוע-יבר םיפשכ לש ןדיע הז היה .באז תומדב ןרא דדנ ,לכישכ
תא ךסוח ,ףרט דוצל ןרא היה לוכי ,באז תומדב .םיימשב חריה חרזש תמיא לכ םתרוצ תונשל
.התיבה עסמה תואצוהל ופסכ
.ףשכמה תא ללקלמ לדח אל ,ויתובשחמב
ורמס ויפיז .לייש רבע לא ,הנופצ וטבמ הנפה ,רפע תילולת לע ודמעבו ,וינפ ךפה םעפ
תא וחור יניעב האר אוה .תיכוכזה ןיכס תא םג רכז אוה ךא ,ףשכמה לש וקוחצ תא ורכזב
ףשכמה בג לע תגרתשמה עקעקה תבותכ ךא ,ויפב םחה םדה םעטב שוחל המידו וביוא לש ונורג
לליי ןרא .דש דגנכ ול היה אל יוכיס לכ .הסובת לש המעט תא עדי אוהו ,ונורכזב החילבה
.םורדה לא הנפו ,תוגונ
,םיה היה םירהל רבעמ .המורד ענש לככ ולומ רמתה ,תשביה לש התרדש טוח ,סידלינ ירה סכר
...רתוי לזמה קחשי אבה בנגל ילוא .ףשכמה לע דמלש לכ םע ,התיבה ותאשל תוניפס ללש ובו
.ןיריווה עקב לא עיגה ךכו
,ךרעל םינש ףלא ינפל .םירחוסה תוריישל טעמכ ריבע-יתלב םוסחמ םירהה סכר הוויה ,םינפל
,םירהה ואשנתה וב םוקמב .ןיכסב ומכ הצחנ סכרה .םשור-בר םסק ,ןסידליניר ןב םסוק ליטה
םיקלח עלס תוריק ןיב ,ףוחה לא תונותמ ןיריווה עקב לפתשה ,הלעמ תודח ,סכרה ידיצ ינשמ
.קרב דע
םושמ ,הנשל הנשמ השק השענ רבדה .ץורעהמ םיכרד-ידדוש שרגל חרוכ היה ,הדיקפל הדיקפמ
םירמושב םפילחהל ךרוצ היהו ,בטיה םש םילעופ םניא םיטסיל דגנכ םישחלה יכ המדנש
.ויה אלכ ומלענ םימויאה םירהה-ינוקרד םגש התיה הדיחיה המחנה .םישומח
.ותעדב ךכוח ,ץורעה חתפב ערכ ןרא
רבעמ ,הכוראה ךרדב ןרא תא חולשל ,חדבמ הז היהיש בשח ילוא .ול רקיש ףשכמש ןכתי
.םירהל
היה עקבהו ,םינוקרדה ועווג ,םסקה לעפ אל םב תומוקמב .םינוקרד-תומצע םש ויה םלוא
םש ויה תולטומ ומכ ,עלסה תוריקב תוגזמתמכ וארנ ןה .תולודגה םילחוזה תומצעב עורז
.םינשב תובבר
תויהל היה בש יאדו ,םסקה םש לעפ אלול .באז תומדב ץורעה תא ןרא הצח ,לייש לא וכרדב
?ללכ הרוצ תונשל ול היה ןתינ אל אמש וא .םדא
וא ףסכ יושע וניאש רבד יב עגפי אל ,באז תומדב' .ןרא רהרה ',באזכ רובעל לכוא לבא'
- םלוא ,םנמא ביאכת תיכוכזה ןיכס .הניטלפ
.דערנ אוה ' - ןיריווה עקבב רבדה לעפי אל םא ?םסק הז םאה ךא ,עיגפ-יתלב ינא !םידש'
.םש איהש עדי ןרא ךא ,העשה תיצחמ ךותב הגפש ,המומע השוחת אלא התיה אל ןיכסה
.הניתממ ,ובלב ןיכס ,תיארנ-יתלב
לכוי אל אוהו !זע היהי באכה ךא .באז תומדב - םימי ךיראי אוהו ,עיפותו בושתש ןכתי
.םלועל ,םדא תויהל בושל
ימוקמה םיפשכה-שרח ילוא .לומתא םויב ,רפכ ינפ-לע רבע אוה .ויתובקע לע בשו הנפ ןרא
.ול רוזעל עדי

לגרוה יכ וב רכינו ,חירקמו ןתסרכ ,זילע םדא היה אוה .םסוקה ףשנתה "!תיכוכז ןיכס"
הז היה םולכ ?ןכ אל ,תידי הל שי ?היעבה המ ,ןכבו .לכה יתעמש רבכש יתבשח" .תוחונ ייחל
"?ךבוסמ שחל
".וב יתוא רקד זאו ,בהלה לע תויתוא טרח אוה .ךכ בשוח יניא"
ריתומ היהש םוכסב בקנ אוה ".ןוחטב רתיל ,באזל ךופהתש בטומו .שארמ םולשתה .הפיו בוט"
תעדה לע לבקתמ-יתלב אל ריחמ לע ןרא ותיא םיכסה ,ךורא חקמ רחאל .הטורפ אלל ןרא תא
.הכאלמל ושגנ םהו ,ןיטולחל
עבצ ינושמ ןשע יניממ ומידאה ויניע ,רחינ ולוק .רתוי רחואמ תועש ששכ שאונ רמא םסוקה
,התוא תוארל לוכי ינניא ,תכב תעגל חילצמ ינניא" .םיעבצב ויה תומתכומ וידיו ,חירו
.ךתוא וגרהי יאדו םה ,רתוי םיקזח םיפשכב שמתשא םא .תמייק איהש ןמיס לכ אצומ ינניא
רשאמ רתוי עדוי אוה ,ףושיכה תא ךילע ליטהש ימ היהי רשא היהי .באז-רענ ,ענכנ ינא
".טושפ ירפכ םיפשכ-שרח
".'ףשכמה' ותוא םינכמ" .תושלח תוצמוחו םיעבצמ רועה םתכוה םש ,והזח תא ףשפיש ןרא
".הצוחה אצ .יל רמאל ךתעדב הלע אלו ?ףשכמ-ה ?ףשכמה" .חשקתה ןמנמשה םסוקה
"?ףסכה רבדב המ"
התאו ,טושפ ירפכ םיפשכ-שרח ,ינא !הרשע-יפ הובג םוכס רובעב םג תאז השוע יתייה אל"
איבנ ,ךפסכל יאכז התאש ךל המדנ םא !ונינש גרההל םילולע ונייה !ףשכמה דגנכ יתוא הסשמ
".הצוחה אצ ,תרחא .רפכה שאר ינפל ןיינעה תא
.ףדגמו ףרחמ ,בזע ןרא
ךא !ןסידליניר ריעב הסנ" ,םיפשכה-שרח וירחא ארק ",ךל קשחתמ םא םירחא םימסוק הסנ"
"!הליחת םישוע םה המ םהל רפסגואדל אוה תושעל היה לוכיש לכ .הלגתנ רבכ דוסה ךא ,ףשכמל הלק הטלחה וז התיה אל
.ויתוכלשה תא ןיבת םימסוקה תליהקש
.הנאמה ירגאמ תולדלדהו תיקסידה תודוא םימסוקה תדוגא ינפב םאנ אוה
םלועב" .תיקסידה תא ראיתש רחאל ,ולוקב םיערה ",ףושיכ וליטתש תמיא לכ ךכ לע ובשיח"
,םדק ימיב .םימסוק ףלא לש םהידיב תבאשנ ,הנש ידמ תתחופ איהו ,הנאמ לש תלבגומ תומכ קר
תא התליכ ,המצע םתיווה לש ללותשמה החוכ תמצועש דע ,םילאכ םלועב וטלשש תויושי ויה
.םתוא ומייקש הנאמה ירגאמ
,םילורטה ,ןרקה-ידחו םינוקרדהו םידשה לכ זאו .הלוכ הנאמה לזאת ,םימיה ןמ םויב"
לע וקלחב ססובמ םהלש םירמוחה ףוליחו ליאוה ,םלועה ןמ ומלעי םירואטנקהו לוחה-תופוע
םלועהו ,םיחפנלו לזרב-ישרחל ושעי םימסוקהו ,ויה אלכ םולחה-תוריט וגומי זא-וא .םסק
"!הז םוי ברקל חכה םכדיב .וב תויחל םוגע םוקמל ךופהי
.םולח האר ,הליל ותוא
.תמא םהב ןיא בורלו - םיחיכש ולאכ םירופיס .קתרמ רופיס אשונ אוה םיפשכמ ןיב ברק-וד
.תוחפה לכל ,תמ דיספמה .םייעוצקמ תודוס תולגל יושע וניא הזכש ברקב חצנמה
המו ,ברק-ודב תוכורכה תונכהה תובורמ המ דע ,דימת םיממותשמ ףושיכה תכאלמב םינוריט
.ענמנ-יתלבל ותוא ךפה ףשכמה לש ומולח .םולחב לחה העבגה ףשא לומ ברקה .תוליעפה הטעמ
.םינש םישולש ץקמ םת אוה
ןיב .ןכתית-אלש העבג לש השארב החנ ,הארמל המימתו הזילע תויפ-תריט ףשכמה האר ,ומולחב
הריטל תחתמ רעפנ קיר ללח יכ דע ,קחרה הכ הטונ ,רבשנ לגכ העבגה האשנתה ,םיירופ תודש
.השארבש
זבזבמ התוא הנבש הטושה .היתחת וזכש העבג סורקת ,םסק אלל .וינפ ףשכמה רידקה ,ותנשב
.הנאמ
תודבועה .העבגה הלעמב לתפתה רצ לועשמ .ונורכזב םיטרפ טרוח ,זכרתה אוה ,ותנשבו
תמ וא ,רעשב ורבעב םייחב רתונ אוה .ןכ אל וא ,היוול-ןב ומע היה .תושממ-תורסח ,ומקעתה
.ויתועלצ תא תוחצפמ תולודג בהנש יניששכ ,םירוסיב םש
.האר רשא תא ןיבהל הסנמ ,רוענ אוה
.המואמ תוארל ףשכמהמ רצבנ ,ןתפמל רבעמ .רעשל דע תוחפל ,יחרכה היה ירותסמה ותיוול-ןב
.טלחומ הכ חרואב ןוזחה םסחנ םא ,תיקסידה םש הלעפוה יאדו
ותוא לכ .העבגה ףשא לש דלונה-תייאר דגנכ תועבשהב ,םימימת םימי השולש הליב ףשכמה
.ולשכ םיליעי ויה וביוא לש ויפשכ .תומולח-תרסח ותנש התיה ,ןמז.למנב ויה םינגוע םירידא טיש-ילכ
העונת רשוכ םהלו ,תונושמ םי-תוצלפמ תומדב םיפלוגמ ןהימוטרח ,רחוס תוינוא םש ויה
םיעסונ תרובעמ .הניגעה-ילבכ הלעמב ורהנש םיבוטרה למנה-ירבכע תא סופתל ידכב יד ,לבגומ
דצל .םימלש ץע-יעזג םייושע םיריבכה הינרת ינש ,ףוחהמ המ-קחרמ הנגע הלודג תיטנלטא
.רהרוהמ ןהב טיבה ןרא .םימה לעמ תורזומ תפחרמ ,םסוק לש לויטה תניפס הפצ בורקה ףיצרה
שאר-רמושכ הדובע אצמ ,ןסידלינירל ואוב רחא עובש .ופסכ בורב ול הלע םירהל רבעמ עסמה
.בערו ,הטורפ-רסח היה אוה .םיחיטש רחוסל הרימש-בלכו
הטינרבק םע קסעה יניינעב םינד ,וראה-אר ,ותריכזמו ,םיחיטשה רחוס ,יזניגארול ויה התע
.תונגועה תוניפסב שפנ-ןויוושב הפוצ ,ףיצרה לע רתונ ןרא .תירצמ רחוס תינוא לש
ארק אוה ",!ןטיפק ,וה" .ויפערשמ רעננ ןרא .םילבוח טנבא שובל ,וינפ-לע ףלח ןקוזמ םדא
"?סיטנלטאל גילפמ התא" ,וילא
"?ךל עגונ הז המ" .וינפ ףיעזה שיאה
".םשל העדוה חולשל הצור ינא"
".םסוק שפח"
םסוק לש וידיב ,םסוק דודשל דציכ תוארוה ריבעהל זעה ול .ןרא רמא ",אלש ףידעמ ינא"
.ןמזמ רבכ תחלשנ העדוהה התיה ,רחא
"?הפיאו ,סיטנלטאב ימ" .םייוסמ קופיסב יאמיה רמא ",ןמז רתוי חקיו ,רתוי ךל הלעי הז"
.םישדוח השולש הזמ ומיע אשנש ,המותחה הליגמה תא וידיל רסמו תבותכה תא רמא ןרא
לש תוביציה-רסוח רבדב ריהזה ,בתכמה לש יפוסה חסונב .הלק-אל הטלחה טילחה ןרא םג
.תיקסידה תנכהל תוארוה ללכ אל אוה .ףשכמה רקיש םא קודבל םידעצ עיצהו ,תשביה

חור .ןגוע המירה תיטנלטאה הניפסה .םיניפלודה םע םיה-ינב ועשעתשה ,למנה ימב קחרה
.םיה לא הינואה תא תפדור ,טא החכש איה .םישרפמב החפנו המצעמ ומכ הרוענ
אלמלא ,ואולמב ותוא ךוסחל רבכ היה לוכי .הגלפהל שורדה םוכסה ןרא ידיב היהי ,הרהמב
.המוקמב הרתונ ןיכסה וליאו ףסכה םלענ םכלהמב ,ןיכסה תא ףולשל תונויסנ ינש רובעב םליש
תא רכתשישכל דיימ ,וכרדל אצי ןראש עדי אוה .עוצקמה תודוסמ רבד ול הליג אל יזניגארול
.העיסנה ימד
לעב םדאמ תופצל היה ןתינש יפכמ תוחפ דדונתמ ,יזניגארול :הינואה שבכב ודרי תעכ
תרבוד וראה-אר .השאר לע םיחיטשה תואמגוד תא תנזאמ ,ןחב תעסופ ,הרענהו ,ולשכ םידמימ
.עומשל ןרא היה רומא ילואש םירבד ,ןרא םהילא ףרטצהשכ יזניגארול לא התיה
.הקימסהב הרמא ",עדוי התא .תיבב םימי השימח היהא ,רחממ"
.שפנ רוזיפב יזניגארול למלמ ",ןכ ,ןכ"
בטיה עדי אוהו ...הכובמב אובל הלולע איה .הב טיבה אל ךא ,ךייח אוה .אוה ףא עדי ןרא
בחרה הפא .םיכובס היניבגו תוכרו תומוח היניע ,סגו רצק ,רוחש היה הרעש .הארמ המ
הרענ התיה איה .תולתופמו תונידע ויה תודדוחמה הינזואו ,הינפב גזמתהש טעמכ חוטשהו
.םיבאזה תחפשמל רחא ןב לש ויניעב דחוימב .הפי
.ודי תא הגדגיד היתופכ לעש המולפהו תוקזחו תורצ ויה הינרופצ .הדיב זחוא היה ןרא
אב אל רבדה ,ןאכ .התוא סנרפל ותורשפאב היה ול ,השאל התאשל היה בשוח ילוא ,סיטנלטאב
ויהו ,גוזל רתוי ויה םיחונ ריעה לש הלילה ייח .הדובעל םיתימעו םידידי ויה םה .ןובשחב
.םהמ שיאל יזניגארול קקזנ אל םהב םינמז
רצי יכ הבשחמב עשעתשה יאדו .באזה-ישנאמ היה אל אוה .ולאכ םישגפמ יזניגארול םזי ילוא
םייוסמ דעומב אלא - ברועמ תויהל היה לוכי אל ןימ םלוא .ימומרעה ושאר תא םירה ןימה
.הרג ןכיה עדי אל וליפא .היבא תיבב הלוענ התיה איה .זא התוא שגפ אל ןרא .שדוחב

.םימי השימח רובעכ תאז הליג אוה
תא םש הלבי יזניגארול .הנאירדא לש תוגונעתה לכיה לא יזניגארול תא הוויל אוה
התיה אל הבוט הליל תנש .וילע עמש קר ןראש עוצי ,תיפסכב ףצ ריווא-ןרזמ לע ...הלילה
.תוגונעתב התוחפה
תקלח תא הבחר תשקב ףיקמ ,הרזח הכוראה ךרדב עספ ןרא .םשובמו םימח היה ברעה ריווא
ירבליש לש ונומרא םש היה בצינ ,םינש תואמ-שולש ינפל .לכיהה ירוחאמש הפושחה המדאה
.וימיב וליפא לטובמ-יתלב גשהל בשחנו ,ולוכ םיפשכ תכאלמ היה ןומראה .תומולחה-לעב
.רמוא ירבליש היה ,םת ...אוה ףוסבל
.שוטנה שרגמב זאמ דבע אל םישחלב טושפה ףאו ,זג אוה דחא םוי
הז היהש הארנ .ריעה לש הז עבורב םיניינב ישוג רפסמ םיסלכאמ באז-ישנא יכ עמש ןרא
דעצ אוה .תובוחרהמ קלח הצח תע ,םייניפוא תוחירב שוחל היה לוכיש םושמ ,ןוכנ
.ןסידלינירב ,םיסכנ-לעב באז-םדא הנבי תיב הזיא תעדל ההות ,םהיתובקעב
זאו ...תודבכ זילפ תותלד לעב ,תווזמו הובג ןיינב ינפ-לע ותוא ליבוה עתעתמה חוחינה
ללי ,הליל ותוא לכ .ומדבו וחומב המוה ,ויריחנב הלע רחא חיר ןכש ,ידמ רחואמ הז היה
ועדיש וא ,ךכב םילגרומ יאדו ויה םינכשה .ודעב רוצעל הסינ אל שיא .הלוענה תלדה ינפל
.ותוא ושרגיש חינהלמ גורהל ףידעי יכ
יכ ןרא עדי ,לפרועמב .וראה-אר לש הלוק הז היה .תיבה ךותמ הובג ,גרוע לוק הלע תחא אל
.ןווכתמב אבש בושחת איה .םירופס םימי דועב הינפב קדטצהל וילע היהי
.המילכו םיפוסיכ ,בצע לש רמז רש ןראאצמ אוה .תורוחש םשל-ינבא רחא שקבל אבש םימסוק-תיילושו ,תג םשב ןטק רפכ ויה םינושאר
,חטשה תא רת םמותשמה הילושה .היח שפנ לכמ קיר היה רפכה ןכש ,רקפהה ןמ ןב הכזו ןתוא
תואמ הזמ םש םילטומ ויה הידירשש ןכתי .וכותב הברח הריטו ,םסקמ קיר ,תמ רוזא הליגו
וא םוי ינפל ,הנממ הנאמה הלזאשכ היתחת הסרקו ,םיפשכב הלית לע המקוה ילוא וא ,םינשב
.עובש
רוחשה םשלה ןכש ,רישע םדאל היהנ הילושה .הטשפתה וילע העומשהו ,הומת ןיינע הז היה
.ותחונמ תא דרט שוטנה רפכה םלוא ,תוללק תלטהל רתויב ישומיש
.ללכ תויווג םש ויה אל" .םעפ רמוא ףשכמה ותוא עמש ",םידבע ירחוס הלא ויהש יתבשח"
.םדיב הרירבה םא ,גורהלמ וענמי םידבע ירחוס
תולולב ,בוחרה ינפ לע ויה תורוזפ םשלה-ינבא ?םמוקמב ךרעה-ירבד ורתונ עודמ םלוא"
וחקל אל עודמ .ותלגע תא קסיר - והשמ - רשאכ ,יאשחב ןתוא ריבעמ היה ףרוצש הארנ .שקב
"?םיטישכתה תא
הרושבה .ליבקסיש תודוא עמש תע ,םינש שולש רובעכ ףשכמה רכזש ,הסורהה הריטה וז התיה
"?ףשכמה" ,שחלו ופתכ לא עיקרה ןמ חנצש םילחנ-ברוע יפמ ,תורישי וילא העיגה
.ךלה ,עמששכו
.עיתפמב בזענש היה רכינ .המוח םיפקומ ,ןבא יתב לש לודג-אל רוביצ היה ליבקסיש רפכ
וא יח ,שיא םש היה אל .רפאל רשבה ףרשנ ,םירונתב .ןחלושה לע תוביקרמ ורתונ תוחוראה
ושלתנש תותלד ,םירובש םיטיהר :םוקמ לכב ורכינ קבאמ ינמיס ךא ,הצרפנ אל המוחה .תמ
תא ףטש ומכ .םוקמ לכב רוחשו שורק םד .םדו ,תורתלואמ תולאו תוברח ,םיחמר ,ןהיריצמ
.םד לש םשג רפכה
תמצועמ המ-דחפ וב היה ןיידע ,ונורשכ תורמל .יניצרו שוחכ ,ריעצ םסוק היה טופבלק
ענמהל הסנמ ,תוצווכמ ויפתכ ,היה עסופ .ליבקסישב חונב שח אל אוה .טלש םהב תוחוכה
.םדה הווקנ םהב תומוקמהמ
.המוחל ץוחמ ,תמ רוזא שי" .רמא ",ךל אורקל תדחוימ הביס יל התיה ךא ?ןכ אל ,רזומ"
.תיקסידב םש שמתשה והשימ יכ הבשחמה יחומב התלע
זכרמב .אובל דיתעה ,םסק אלל םלועל תרוכזת .לילכ הנממ התלכ הנאמהש ,העובר המדא תקלח
.ויכרח ןיבמ ולע םיבשעש ,םינבא לג םרענ חטשה
,רבעב םעפ תיקסידב שמתשה אוה .וכותב לגר ביצהל אלש רמשנ ,תוריהזב חטשה תא בבס ףשכמה
ותוא הריתומ ,וירוענ תא ונממ הצצמ תיקסידה .ובג לעש דשה תא הגרהש רחאל ,ירדנרילג דגנ
.תורופס תוינש ךותב ,הנש םייתאמ ןב
הכומנ םש הנאמה תמר .םיטושפ םיפשכ רפסמ יתיסינ" .טופבלק רמא ",רפכב םסק לעפוה"
"?התאו ,ליבקסישמ עדונ גמ םוש ריכמ יניא .דואמ
".אל"
המכ עדי אוה .שחל טעמכ טופבלק ".םיפשכ תועצמאב םרגנ אוה ,םש ערא רשא ערא ,ךכ םא"
.תושעל םסקה לוכי עור
הווחמל .תושולח םסקה לעפ וב רוזא ךות לא ,תמה לובגה תא הצחש ןותלקע ביתנ וליג םה
.ףקדזהל תוסנמ ,ןויפרב םינבאה וענ ,ףשכמהמ
".לעופה לא הזכש רבד איצוה ךיא ינהמת" .טופבלק רמא ",ןכ םא ,הריט וז התיה"
תיקסידה .הנטק תיקסיד לע דבכ יטניק ףושיכ ליטתש חיננ .יתעדב םעפ הלע המוד ןויער"
" - רתויב רצ חטשב הנאמ תקנוי ,תוריהמב בוסית
ןפואב .רוגס לולסמב ,וק ךרואל התוא עינהל היה לוכי .ןיבמ ינא" .ושארב דינה טופבלק
".ןגומ רוזא ביבס ,םסק דגנכ םוסחמ ןיעמ רצווי ,הזכ
אל םסק לכש ךכ ,רובש הסינכה ביתנ .וילכ תא איצוהלו סינכהל ידכב ,חתפ ריתוה אוה"
"...המת ינא .םיפשכ תועצמאב וירחא לגרל היה לוכי אל שיא .ותוא הצחי
"?ריתסהל ול היה המ המת ינא"
ףשא לש ותריט לע התסיכש הלפאה תא רכז אוה .ףשכמה רמא ",ליבקסישב הרק המ המת ינא"
.ינומלאה ובירי םע ברקה לחה זאמ ופלח םינש רסירת .העבגה

.ישילשה רפכה אצמנ םרטב ,ופלח תופסונ םינש הרשע-תחא
לא עיגה אל הנבה יפילגת לש ןעטמ רשאכ .הברהב םסרופמו ,ליבקסישמ לודג היה לירוצה
.ףשכמה ךכ לע עמש ,ודעי
,הצחמל לשובמ ןוזמ ואצמ טופבלקו אוה .םירופס םימי ךא שוטנ הז היה ,רפכה לא עיגהשכ
- תוצורפ תותלד ,םמוקממ ולטינש קשנ ילכ ,םיקסורמ םיטיהר ,הצחמל לוכא ןוזמ
"?עודמ .םד אל ךא"
.היפכב הארנכ ,עיתפמב המלענ הלוכ היסולכואה .ההז לכה - ךכמ ץוח" .חותמ היה טופבלק
תמ רוזא תיליג םאה .ינפל תעגה התא ...הצחמל יתחכש רבכ .רתוי ,אל .תומימת םינש רשע
"?הסורה הריטו
".אל"
,העש יצח ךותב התוא אפרל היה לוכי .הדילמ העוגפה ,הבולקה ולגר תא הסיע ריעצה םסוקה"
תא הניש אוה ,אוה הז םא .םיעוט ונחנאש ןכתי" .ויתוחוכ תיצחמב ול הלוע היה רבדה םלוא
".ויתוטיש
.וביואב רהרהמ ,ץיקה אוה .עבצ-יזעו םיפורט ףשכמה לש ויתומולח ויה ,הליל ותוא
םתוא לכב רושק העבגה ףשא םא תעדל ילע" .רחשה תולע םע ,טופבלקל רמא ",תועבגב שפחנ"
".העבג שארב ,תמ חטש אוצמל הסננ .םיקירה םירפכה
.וייחב ול התלע טעמכ וז תועט
וקילחהו ושלגש ,םיעלסו רפע לש החוחת תילולת אלא התיה אל ,טופבלק קדבש הנורחאה העבגה
ומכ ,תולזוא ויה תועבגה ןכש ,אדירג שואי ךותמ ,םימודמד תעל הילע ספיט אוה .וילגר תחת
.םתונלבס םג
לע הנבי אל שיא" .ארק "!הטמל דר" .ויתובקעב קחוצ אב ףשכמה תע ,תולעל קיחרה אל אוה
".וזה לוחה תמירע
"!ןקדזמ התא !םשמ אצ" :קעטצנו ,ורבעל בס טופבלק
,דרומב וימעפ ךרישו רוחאל הנפ הזפחב .םהב ולעש םיטמקב שחו ,וינפ תא ששימ ףשכמה
.ויתובקע תא הסיכ ,רשונ רעש לש ףוסכ ליבש .תוכירפ תומצע רובשל ששוח ךא ,רהמל קקותשמ
,השע המ ינא עדוי תעכ" .הנאמה לד חטשהמ אציש רחאל ,תודירצב ףוסבל רקרק ",ילש תועט"
".העבגה בלב תמה רוזאה תא אצמנ .טופבלק
,ףסכ ןיכס ,םחפ שוג :עלס יבג לע וילכ תא ךרע טופבלק ".ךירוענ תא ךל בישנ הליחת"
...םילע לש תורורצ
ומוקממ רוקעל יאדו ץלאנ העבגה ףשא .ןגומה חטשה ךותמ הנאמ קנוי אוה .ער םוסחמה"
איהשכ ,היתחת העבגה הסרק ,םסקה לזאשכ .רבשנ לג תומדב העבג םמוק ןכל .תונמוזמ םיתיעל
".תאז השעיו בושי תעכ .לכה לע הסכמו הריטה תא תרבוק
"?לירוצהב ךתעדל הרק המ .םכוחמ"
ינא ,עשורמ המ-רבד" .ויניע תויווזב םישדח םיטמק הסיע ףשכמה ".םלועל עדנ אלש ןכתי"
".דואמ עשורמ המ-רבד .ששוחהלטמ וז התיה ,םנקתכ םימיב .םיחיטשב ןנובתמו ,םויה םוחכ ,קושה תואטמסב היה טטושמ
היה תע .ינוגסס דב ךובמל ריעה לש הז ךלפ תא וכפה םייולת םידברמ .תעדה תא הביחרמה
םרות אב היה זא .ומשב םיארוק םירכומ תולוק ויה ,וטיאל וב להנתמ ,םיחיטשה רחוס ,ןרא
.ימומרע חקמ לשו ,ליכר ירבד לש
,הליחתב יזניגארול לש ותיילושכ ,טעמכ םינש םישולש הזמ ןסידלינירב היה ןתונו אשונ
תשביה תוצק לכמ ,רתויב םילוזה םיחיטשה ,רתויב םירחבומה םיחיטשה .קסעה לעבכ ךשמהבו
ינב וא םיאנועמק ,םיאנוטיס .םילמג תובג לע וא םיה ךרדב וילא וחלשנ ,םיכומסה םייאהו
םויה .ריעה ןסידליניר לא םכרד םלוכ ושע ,םהיתונומרא תא ויה םיטהרמש םירוויחה הלוצאה
היה ןנכתמ ןרא .גנוע לכ ול ובסה אל םה םויה ךא ...טהולה שמשה רואב םיחיטשה ודקי
.בוזעל
.םיקסרובמ סקניפס תורוע לש המירע ירוחאמ ,ויניעל הלגתנ חריק םדא
םלוא ,למנב רווס לשכ םוריע היה והזח .ורשוכ אישבו ריעצ ךא ,סקינפה תציבכ היה חריק
רכומ והשמ היה .סומינ רסוחב ויניע תא שטל ןרא .ריהי וכוליהו ,ויה םיחבושמ ויסנכמ
.שיאב
.טבמ וב ףיעהל אלב ןרא ינפ-לע ףלח אוה
בורב עקעוקמ ,ויניעל רתינ ומכ שמוחמה בכוכה .ףקדזנו ,הדיחי םעפ וירוחאל טיבה ןרא
.שיאה לש ובג לע םיחותיפ
.ארק אוה "!ףשכמה"
.ףצוחמ רזב טבהכ וב לכתסה ףשכמה .טרחתה ,אבה עגרב
אוה יכ ,ופלח םינש םישולש יכ רכז ןרא םלוא .ללכ ףשכמה הנתשה אל ,ורעש ןדבואמ ץוח
בוש ורעש יכ רכז אוה .וינפ תא ולגיע תורתומ לש םייחו הדימעה ליגב םדא התע היה ומצע
טוריפב ,רכז אוהו .וחצמ לע תמתוימ הצווק אלא הרתונ אל דדוחמה רעשה וקמ יכו רוחש וניא
.ףשכמב שגפ ןהב תוביסנה תא ,בר
תא שקבא" .ושפנ לע טלמהל אלא בשח אל ,התע םלוא ,ותמקנ תא ןנכתמ ,תוליל ףלא הליב אוה
- רמא ",ינודא ,ךתחילס
".רבעב ונשגפנ רבכ םלוא" ,תופיקתב ךישמה אוהו ותעד לע הלע רחא המ-רבדש אלא
.הניצב ףשכמה ול הנע ",הזכ שגפמ רכוז ינניא ?תוביסנ ולאב"
תא יתדדש" .דובכו םיסכנ יובירל הוולתמה ,ימצע ןוחטיב לש הדימ התיה ןרא לש ותבושתב
".ךתרעמ
"?הנורחאל םהשלכ םימסוק תדדש םולכ .סיטנלטאמ רענה ,הא" .וילא ברקתה ףשכמה "!םנמאה"
,ךילא תונפל הביס יל שיו" ,הוולשב ןרא רמא ",המ-תדימב רתוי חוטב םייח-חרוא יתצמיא"
".הרצקה ונתורכה ךמס-לע
לטנ ,קחוצ ודוע .קושה יווצק לכב ונפוה םישארש ,םר הכ לוקב קחצ םסוקה " - ונתורכה"
.ומיע ותוא ליבוהו ועורזב ןרא תא
ןיינע" ,ףשכמה ריבסה ",םייוסמ ביתנ רחא בוקעל ילע" .תואטמסה ךרואל םכרד תא וכרש םה
"?תונורחאה םינשה םישולשב תישע המ ,ירענ ןכבו .ישיא
".תיכוכזה ןיכסמ רטפהל יתיסינ"
"?םיפסונ םיביבחתל ןמז תאצמ יאדו .רכוז ינא ,ןכ ,הא ...?תיכוכז ןיכס"
.וחורב לשמ ךא ,ףשכמה תא הכה טעמכ ןרא
יכרדב ןיריווה עקב תא ףיקהל ילע היה" .רמא ",ךלש הרוראה ןיכסה ללגב ונתשה ייח לכ"
אל ףאו ,סיטנלטאל בושל ףסכ אלל .ףסכ אלל יתרתונ ,ףוס לכ ףוס תאז יתישעש רחאל .התיבה
.ןיכסה תא איצוהל ינממ רצבנש ךכ ,םסוקל םלשל ידכ
ירחוס לודג ינא תעכ .םיחיטשה רחוס ,יזניגארול לש ושאר-רמושכ דובעל יתלחתה ןכל"
בושאש בשוח ינניא .רפסמ םידכנ םגו ,םידלי הנומשו םישנ יתש יל שי .ןסידלינירב םיחיטשה
".םעפ-יא סיטנלטאל
ויה םיתוש .ויפתכ לע םידבכ רוע תודאנ ינש אשונ ,קושב בבסש לכורמ ןיי ונק םה
.לכורה לש לודגה תשוחנה לפסמ ,ןיגוריסל
.ףשכמה לאש "?ןיכסהמ רטפהל תחלצה םאה"
אל םיפשאבש םירידאה ?ללוקמה ץפחה לע תלטה שחל ןימ הזיא !תאז תעדל רומא התאו ,אל"
רחוסל יתייה אל ,ןכ אל םא .הצוחה התוא ףולשל לע רבדל אלש ,ןיכסב תעגל וליפא וחילצה
".םיחיטש
"?אל עודמ"
םעפ לכבש אלא .סיטנלטאל יכרד תא תונקל יתייה לוכי םרטב ,ןמזה ךרוא היה אל ,ןכבו"
םיחיטשה תריכמ .ןיכסה תא איצוהל הסניש ידכ ול םלשמ יתייה ,הביבסב שדח םסוק לע יתעמשש
יתישעש לכ .ףסכה תא יתרמשו ,םימסוקהמ יתשאונ ףוסבל .ףסכה תגשהל יעצמאה אלא התיה אל
".תשביה יבחר לכב ןיטינומ ךל איצוהל היה
.סומינב ףשכמה רמא ",הדות"
.תוריהמב החישה תא םייסל טילחה אוה .ןרא יניעב ןח האשנ אל ףשכמה לש תעדה תוחידב
יל רפסל לכות םאה .ךלש םוחתב השעמל הנהש ,היעב יל שיש םושמ" ,רמא ",ונשגפנש חמש ינא"
"?עבגלג םשב םסוק תודוא והשמ
"?תעדל שקבמ התאש רבדה המ" .חשקתה ומכ ףשכמה
".ידמ בר חכ םילצנמ וישחל םאה"
.הלאשב ויתובג היבגה ףשכמה
היושע הלוכ ץראה" .ןרא ריבסה ",ריעה תולובגב םסקב שומישה תא ליבגהל םיסנמ ונא"
רוצעל ךרד לכ היהת אל .לועפלמ םיפשכה ולדחי ,ןסידליניר ומכ חתפמ רוזאב םא ,עגפהל
"?ךתוא עשעשמ והשמ .םירברב לש השילפ וא הפוס ,ןופטש
"?תינרמשה ךתפקשה םע והשמ שי תמייוסמ תיכוכז ןיכסל םאה ,יל רומא ךא .אלו אל"
".יתובשחמ תא אורקל הצרת םא אלא ,ףשכמה ,ילש יניינע הז"
".לצנתמ ינא .הדות ,אל"
וצלאי ,םסקה םלעי םא .ףכה לע תלטומ ןסידליניר לש התחוור קר אלש ,ןייצל ינוצרב"
,ןכ לע רתי .םיפיצרל תחתש םירושימב ,םהלשמ הנטק-אל ריע םהל שי .למנהמ רוקעל םיה-ינב
" - הלוכ הגדה תכורצת תאו הניגעה יתוריש תיברמ תא םיקפסמ םה
"!עדוי ךומכ ימ" ,קחצ ףשכמה ".תאז עדוי התא ,ןיטולחל ךמע םיכסמ ינא .שגרתת לא"
.ריעה תוביבסב ןוקרד הארנ אל ,םינש רשע הזמ .תונמדזה לכב ףיטמ ינא .ךתחילס תא שקבא"
היה ןתינ ,הנושארל הנה יתעגהשכ .םיתוועמ ,םינוש םה ,רתוי םיקחורמ םירוזאב וליפא
"?השוע התא המ !שממ הז קושב ,ברח-ריכש ןוקרד לש ויתוריש תא תונקל
תא דבאא םרטב ,זרדזה .השקבב ,וז ךרדב" .ןרא לש ועורזב ךשמו לפסה תא ריזחה ףשכמה
".ביתנה
"?ביתנ הזיא"
םא ףאו - ביתנה יל דבאי םאב גרההל יושע ינא .דיתעה לש לפרועמ ןויזח רחא בקוע ינא"
"?ךלש היעבה קוידב המ ,וישכע .תמאה ןעמל ,אל
.תוריפה ינכוד רבעל עיבצמ ,ןרא רמא ",איה הנה"
.סג םוח רעישב שאר דעו לגר-ףכמ הסוכמ ,וראתמב ישונא ףוגו ,ףוק לשכ שאר היה לורטל
לס התיה תאשונ .ףוק תבקנ לשמ רתוי חתופמ היה אל הזח ךא ,הבקנ וז התיה ,הלדוג יפל
זאו - ליהבהל תוישונא םייניע - ןראב וטיבה תוקירבמהו תומוחה היניע .תחאה הדיב םירצנ
.תוריפה תא ןוחבל ובש
,סיליבאה ומוה :םדאה לש ןומדקה ויבא היה לורטה .חור תולפש שוחל ויה םיכירצ ילוא
םינבואמ ורתונ םהמ םינוילמ .ידמל ויה םיחיכש ונימ ינב ךא .בר ןמז ינפל דחכנש
.םיפשכה תועצמאב ,םייח םהב חיפהל םימסוקה ודמל ,תורופס תואמ ינפל .הקירפא תוירבדמב
תוחידבל זמר לכ וב רתונ אל .טקשב ףשכמה רמא ",ילש יתויעבמ תחא תרתפ עגרכש בשוח ינא"
.תעדה
?עבגלג לש םילורטה םילכמ הנאמ המכ ,איה ילש יתייעב" .תויבבל אלב ןרא רמא ",רדהנ"
,םתמצועב םיארונ םימסק םישורד יאדו .הליחתכלמ ההובג התיה אל ןסידלינירב הנאמה תמר
תא בוזעל הצור ינניא" .תעדה חסהב והזח תא ךכיח ןרא ".וללה םירוציה תא םייקל ידכב
".הרירבה ידיב רתווית אל ,ןאכ לועפל םסקה לדחי םא ךא ,ןסידליניר
".רוכזל לכותש המ לכ .עבגלג תודוא דוע יל רפס .ךכב םיכורכ םישחל ולא תעדל ילע"

.תוחותפ תועורזב עבגלג לש וינפ תא המדק ןסידליניר
ושח אלו ליאוה .יוצמ-יתלב ןפואב םיקזח ויה םה .שקובמ שוכר םילורטה ויה ,דימתמו זאמ
םה .ארגפ ימיב דובעל םהל רתוה ,םיישונא ויה אלו ליאוה .ךרפב םדיבעהל היה ןתינ ,באכ
.ובנג אל םה .הנישל וקקזנ אל
וקזחוה אל ,תובר םינש הזמ .תלזוא התיה הבש הנאמהו ,ןימוי-תקיתע התיה ןסידליניר ךא
.חרופ קבאל וכפה ,רעשב םרבעב .ריעה ימוחתב םילורט
םישנאה .רפעל וררופתה אל רשא ,םילורט לש הלדינ-יתלב רצוא ומיעו ,עבגלג עיפוה הנהו
.דובכ בור ול וקלחו ,בהזב ורכש ומליש
לש רוטיש חכ ונל שי בוש ,תעכ" .ףשכמל ןרא רפיס ",רדג לכ םיגחב העישפה הצרפ ,הכ דע"
.יתודגנתה תורמל - ריעה תצעומל וב ורחב םה ?הדות םיבשותה ול ושחרי אל דציכ .םילורט
".טעמכ לוכי-לכ אוה ןסידלינירבש ,רבד לש ושוריפ
"?הצעומב רבח ךמצע התא םאה ?דגנתהל ךדיב הלע דציכ .עומשל רעטצמ ינא"
ריבעהלמ לשכנו ,ןסידלינירב ףושיכה תלבגהל תונקתה תא ריבעהש הז אוה ינא .ןכ םנמא"
עדוי וניא שיא .ריעב םילורטה תא רצוי וניא עבגלגש ,איה הרצה .ףיסוהל ילע ,תורחא תובר
".ןאכ תאז השוע אוה ןיא ,הנאמ זבזבמ אוה םא .םיאב םה ןכיהמ
"?ןכ םא ,ךתוא דירטמ המ"
"?ןוכנ הז םאה ...?םמויק םצעב הנאמ םילצנמ םילורטהש חיננ"
".ךכ בשוח ינא"
" - הזכ ןפואב .הצעומה ינפב דיעהל ךילע" .ןרא רמא ",ךכב חוטב ינא"
".תאז השעא אל"
,הביבסה ימסוקב דבכנה אוה עבגלג .ימצע תוחוכב םתוא ענכשא אל םלועל !חרכומ התא ךא"
וטישש ןימאהל ונאמי םה .םלוכ םילורט ושכר הצעומה ירבח ,ןכ לע רתי !ידגנכ דיעי אוהו
".היד דרת הנאמה תמרשכ דיימ וקרפתי םילורטה יכו ,םהב
.םייסיש תונלבסב ול ןיתממ ףשכמה יכ ןיחבה אוה .וירבדב רצע ןרא
הומכ ,הפיסאל הינפ .תכל וקיחרה רבכ םירבדה" :רמא זאו ,תופסונ תוינש שולש קתש ףשכמה
".אל התא .ךכב והשמ גישהל יתייה יושע ינא .תללותשמ הקילדב תונובלע תחטהכ
"?ןכוסמ הכ אוה םאה"
".בשוח ינא ךכ"
ול וארנ ולא םינפו ...םירומח ויה ףשכמה לש וינפ ךא ,וב םיסלקתמ םא ההת ןרא
...תעכו ,םילורט תודוא תינכט הלאש ול התיה .החישב חתפש רעטצה אוה .םיערה ויתומולחב
"?ריעל עבגלג עיגה יתמ" .ףשכמה רמא ",ךידעצ תא שחהו .רתוי תעדל ילע ,דוע יל רפס"
דוע וליאכ תיארנש ,העבג שארב בצינ ונומרא .ןכיהמ עדוי שיא ןיא ,ךרעל םינש עבש ינפל"
"?ןהנהמ התא עודמ .היתחת לופיתו טעמ
".רבדל ךשמה .יל תרכומ העבגה"
עיבצהל ידכ וא ,הריכמל םילורט רדע םע עיגמ אוה .תופוכת םיתיעל ריעב הארנ אוה ןיא"
" - ההכו המוק-ךומנ אוה .תובישח לש םיניינעב הצעומב
".ותוא יתיאר אל םלועמ .תאז-לכב ותוא ראת ,אלימ .םייניע-תזיחא וזש ןכתי"
המילג שבול אוה .דואמ לתלותמו רוחש ורעיש .טלוב רטנסו ךורא ףא לעב ,ההכו המוק-ךומנ"
".וינתומל ברח רגוח אוהו םילדנס תולוענ וילגר .דדוחמ עבוכ שבוחו ךר דבמ ההכ
.לוקב קחצ ףשכמה "!םנמאה"
".םיפייס םע ןיינע הזיא שי םיפשכמל ,ןכ ,וא - ברח םיתיעל אשונ ימצע ינא ?קיחצמ המ"
".ארבג חכ למסל היושע ברח .תיעוצקמ החידב וז .יתקחצ ןכל אל"
"?הא"
יולג ,ברח תאשל חרוט םסוק םא .הברהב םיקזח קשנ-ילכ וידיב .ברחל קוקז וניא ףשכמ"
".היצנטופמיא אפרל הב שמתשמ אוה יכ רורבו
"?לעופ הזו"
עגפ וטבמ ךא ,ךחיג ףשכמה "!הטימל ברחה תא ךמיע תחקל ךילע םלוא .לעופ הזש יאדוב"
.עווג וקוחצו ,םילורטה דחאב
קחרה רתונ קושה .הובגו ןבל ריקב תלדל דעבמ זפוח היהש ,לורטה רחא ויניעב בקע אוה
.םהירוחאמ
.םואתפ רמא ",םיתמה-לא שרוד ,בוא-לעב אוה עבגלגש בשוח ינא"
".ליחבמ עמשנ הז ?בוא-לעב והמ"
".הלאמש ןאכ הנפ .ליחבמ ןכא הזו .ףושיכה תרותב שדח ףנעל יעוצקמ חנומ"
תומוק שולשו םייתש ינב םיניינבו ,תמהוזמ התיה יובמה עקרק .הרצ הטמס ךותל וללצ םה
.בוחרה ידיצ לא הפרגנ הפשאהו ,וידיב הווחהו ןטר ףשכמה .םהילעמ ונחג
המ ןמז הפ ההשנ .תבשל לוכי התא .ןאכ רוצעל רשפא" .אטמסה ךותל קומע ןרא תא ליבוה אוה
".ינא השעא ךכ וא -
"?הזה דוקירה רשפ המ ?ףשכמה ,יב קחשמ התא םאה"
"?אוהה רבעב ערתשמ המ התא עדוי .תנגוה הלאש וז"
"?טפשמה תיב" .בטיה ריעה תא ריכה אוהו ,בוט ןוויכ-שוח היה ןראל
אל םסק לכ ?ותוא התא ריכמ - תוגונעתה לכיהל ךומס ,שוטנה שרגמה ,ינשה רבעבו .ךכ ןכא"
".תומולחה-לעב ירבליש לש ונומרא היה בצינ וב םוקמב ,םש לעפי
" - לואשל יל השרה"
,םיטילקרפ ףלא םישולשו םימשאנ יפלא-תרשע .אוה ףא הנאממ קיר ,וילאמ ןבומ ,טפשמה תיב"
דחאש ןמז לכ .טפשמ-תיב םושב בר םסק םיריתומ םניא ,האשרהל וא יוכיזל םלוכ םיללפתמ
".ירחא לגרל ונממ רצבנ ,עבגלג ןיבו יניב אצמנ וללה תומוקמה
".אצמנ אוה ןכיה תעדל ךילע םלוא" .ךכב רהרה ןרא
ונחלצה ינאו עבגלג .עדוי ינניא ,ןמזה בור .אצמהל ינא ךירצ ןכיה קר תעדל ילע .אל"
שוגפל ינא רומא ,בורקה ןמזב םלוא .ידמל בטיה ,הז לש דלונה תייאר תא הז לפרעל
.ויניעמ ישעמ תא ריתסהל ,הגאד בור יתגאד ןכ-לע .תירב-ןבב
ינשב ,שומיש וב השוע אוהו ןויערה תא לאש עבגלג .תיקסידה תא יתאצמה ינא ,התא ןיבמ"
.יארפ ןפואב הנאמ לצנמ אוה ,עבטה ךרדמ .תוחפל םינפוא
".ותוא גורהל ילע ןכל ,ידי השעמ אוה .םינומה חצור םג תויהל לולע אוה"
ינפל החישה תא םייסל ןנכת יכ רכזנ אוה .ברעה תחוראל ול תוניתממ ויתושנש ןרא רכזנ זא
רשאבו ,םימסוק ןיב ברק-ודל עלקנש חרוא-רבוע תודוא ,עמשש רופיסב רכזנ אוהו .בר ןמז
.ולרוגב ול הלע
,ףשכמה ,ברקב החלצה בור ךל לחאמ ינא" .וילגר לע ומוקב ,רמא ",זוזל ךירצ ינא ,בוט"
"...ךנעמל תושעל לוכי ינאש והשמ שי םאו
.דיימ ףשכמה רמא ",ידיצל םחליה"
.קוחצב ץרפ זאו ,ויפ תא רעפ ןרא
אובי אוה יכו ,תירב-ןב אצמאש יתמלח" :רמא ףוסבל .תיעבט-יתלבה ותונלבסב הכיח ףשכמה
םא .המצוע-בר אוה עבגלג .ןרא ,הנורחאל הברה םלוח ינניא .עבגלג לש ותריט ירעש לא ימיע
".גרהא יכ איה יתאובנ ,ידיחי ךלא
.ןרא עיצה ",רחא תירב-ןב"
".ףלח ןמזה .ידמ רחואמ .אל"
",בר הכ ףדוע לקשמ הז ןיא" .טטרו עעונתה רשבה .הטושפ די-ףכב וסרכ לע חפט ןרא ",טבה"
באזל יתכפה אל !םטופמ ריזח ומכ הארא ,באז תומדב ךא .ידמל דבוכמ םדאכ הארנ ינא" .רמא
.םינש רבכ
.תוריהמב םוקמהמ עספ אוה .םואתפ רמא ",ךינפב קדטצהל ךירצ אל ינא ?השוע ינא המ"
יתרפיס םרטש המ-רבד שי .ראשת םא טרחתת אלש עבשנ ינא" .אטמסה חתפב ותוא קיבדה ףשכמה
".ךל
קוקז התא ןכא םא" .וינפב ול קחצ ןרא ".ךל דבאי ביתנה ,ףשכמ ,יתובקעב תכלל קיחרת לא"
תיכוכזה ןיכס תאו ךתוא ,םיטויס ףלאב ךינפ תא יתיאר !רתוי רשואמ תויהל לכוא אל ,יל
".ילש החוראה תעש וז .ףשכמ ,ןכ םא ,תומ !ךלש
.ןרא לש ופתכל רבעמ היה טיבמ .ףשכמה ותוא הסיה ",ששש"
.קתתשנ אוהו ,ףשכמה לש וטבמ רחא ובקע ויניע ךא ,שפנ ותוא חוצרל ףחד שח ןרא
.םרבעל היה ברק .ובג לע םוצע רורצ אשונ ,רכז לורט הז היה
?ףושיכ היה גרוא אמש וא .ול זמרמ היה ףשכמהו
תייה יושעו ,רזגנ רשא תא עונמל ןיא יכ ךל רמול יתייה לוכי" ,ףשכמה רמא ",התע"
רטפהל תונמדזה ךל עיצהל יתייה לוכי .רקש הז היהי םלוא .רבדב ינא יקב ןכש ,יל ןימאהל
" - תיכוכזה ןיכסמ
" - ןיכסה םע תויחל יתדמל .לזאזעל ךל"
שקבא !םסוק תוחכונב ללקל אלש דמל ,ינממ דמלתש דיחיה רבדה הז ההי וליפא ,ריעצ באז"
םאה" .המינפ ותוא ליבוהו ועורזב זחא ףשכמה .יובמה חתפב היה בצינ לורטה ".ךתחילס תא
".הצרא הליבחה תא דירוהל ינוצרב ?יל רוזעת
ץלאנ אוהו דבכ היה רורצה ?ףושיכ וב לטוה םולכ .וישעמ לע םמותשמ ,רורצב זחא ןרא
.עבמ רסח ,םהב הפצ לורטה .לטנה רקיעב אשנ ףשכמהש ףא ,וחוכ לכ תא רוזאל
ןכיה ינא עדוי ,םעפה םלוא .תאז האור עבגלג היה ,רחא םוקמב רבדה תא יתישע ול .הפי"
.טפשמה תיבב שפחל םייס רבכ !ליסכה ,תוגונעתה לכיהב ירחא רקוח אוה .אצמנ אוה
"?תג םשב רפכ התא ריכמ םאה .בושח הז ןיא"
".אל"
"?ליבקסיש וא"
רפכ .ןכ" .םימאות םיקורי םידברמ השש ליבקסיש לא םעפ חלש יכ רכזנ ןרא ",עגר .אל"
"...ול ערא והשמ .ןאכמ הנופצ ,ןטק
הדבכנ תומכ םע דחי ,ךרעה-ירבד לכ תא םהירחא םיריתומ ,דחא הליל ומלענ וישנא לכ"
".םד לש רתויב
".תאז ריבסהל עדי אל שיא" .ןרא לש ובילב ררועתה ארונ קפס ".הז והז"
לירוצהב .םעפ לכב רתוי םילודג םיבושי .לירוצה וירחאו ליבקסיש זא .ןושארה היה תג"
".םד תובקע ריתוה אל אוהו ,ונומרא ידירש תא ריתסהל ךרד אצמ אוה .המכחב גהנ אוה
"?םישנאה םימלענ ןאל ?וישעמ המ ךא"
איה היושע יכו ,םסקה תא ןיזמש חכה איה יכ עדוי התא ?ןרא ,הנאמ תודוא התא עדוי המ"
"?ךכל רבעמ המ .תולכתהל
".םסוק אל ,םיחיטש רחוס ינא"
,והנשמ לא דחא םצעמ התוא ריבעהל וא ,התוא תוצמל ןתינ .ערל וא בוטל שמשל היושע הנאמ"
הלש םיזוכיר אוצמל ןתינ .םבוחב הנאמ םיאשונה םישנא שי יכ המוד .והנשמ לא דחא םדאמו
.םיטירואטמב וא ןחלופ-יצפחב ,הרוצ-תונושמ םינבאב
,ילש הרומה .החוטב תויהל ידכמ התיה הבר ,ינמזב" .ףשכמה רמא ",חצרב הכורכ הבר הנאמ"
- חצרל ושמשש םילכ וא ,חצרנ לש ותפוג ,חצר רתאל הברקב םיפשכ עצבלמ ונב תורתהל גהנ
.םתנווכב םינוש חצרו המחלמ .ןייצל ילע ,המחלמ-ילככ אלש
,הבר הכ התמצע - םסק לש רתויב הרידאה הרוצה וז .חכ-רוקמכ חצרב םישמתשמ בוא-ילעב"
.ךכ-לכ הכומנ םלועב הנאמה תמרשכ ,התע דע םייקתהל התיה הלוכי אלש
".חטבל עדנ דיימ" .לורטה רבעל הנפ אוה .ףשכמה רמא ",בוא-לעב אוה עבגלגש בשוח ינא"
טבמ ףשכמב היה הלות .וידיצל ןויפרב תולדלדמ תוכוראה וידי ,ומוקמב היה דמוע לורטה
ופוג םעו ךומנה וחצמ םע הבשייתה אל ומכש דובכ-תרדהב ,תומוחה ויניעמ טעמכ ישונא
.ושארל לעמ קנע ףשכמה ליטה תע ,עז אל אוה .ריעשה
רבג לש וראווצ תא היה רטעמ קנעה .תודבכב םשונ ,רוחאל עתרנ ןרא .ןיע-ףרהכ לח יונישה
,שיאה לש ונטיבו - לבס ידגב שובל ,ןקוזמו רעיש-ריהב ,וייחל םישולשה תונשב םדא -
הזמ היה תמ :הביקרמה ותפוג חירב שח ןרא .ןויגפ לש וא ברח לש הדיחי החביאב התיה העוסש
רתונ אוה ךא .םסקה לש תרמשמה ותעפשה וילע הלעפש ןמזל רבעמ ,םימי העברא וא השולש
.שפנ-תווש תושידא התוא וינפ לעו ,תונלבסב ןיתממ ,דמוע
לש וחירמ ןוזפחב גוסנ אוה םלוא ,שבויב ףשכמה רמא ",תדמתמ העונת לש גוס איצמה עבגלג"
שרדנה ןמ רתויו ,ןתייצ תרשמל ותוא ךופהל ידכב ,חצרנש םדאב הנאמ יד שי" .תמה
?ךכב המ םלוא ,הביבסה ןמ ףסונ חכ לטונ אוה .לורט לש הארמ ול הוושתש םייניעה-תזיחאל
רפסמ ומיעו ,ליבקסיש לא עבגלג אב זא .םהינודא תא םילורטה וגרה ,תגב הנאמה הלזאשכ
ההות .םד לכ ךפשנ אל ךכ .הקינח-ירתימב הארנכ שמתשה ,לירוצהב .הריכמל םידבע לש לופכ
"?ןסידליניר ירחא אובי ימ ינא
"!הצעומה לא הנפנ !דחא אל ףא"
עבגלגל רפסיש ,הז אצמי דימת ,ישיא ןפואב ריצ לכ לא הנפת םא ףא ?הכותב בשוי עבגלגשכ"
".ומש תא שיפכמ התא יכ
".התא תאז רמאת םא ,ונימאי םה"
ףשכמה רמא ",השעת ךכ .אל .ריעב םילורטה תא עבגלג הסשי ,זא וא .דחא ןקפס קר ץוחנ"
".ןסידלינירמ ךינבו ךיתושנ תא איצות .ךתיב לא בושת" ,אבנתמכ
"!ןכ ,םיהולא"
עובש דועב ,רחש םע ינופצה רעשב יב שוגפ ,טילחת ךכ םא ,תישילשו .טרחתת אלש יתעבשנ"
.ךיתובקע תא ריתסי תמה רוזאה .העמק םש ההתשהו ,תוגונעתה לכיה ךרד אוב .םויהמ
.ףשכמה הוויצ ",ךל תעכ .ךידעצ תא הזחי עבגלגש הצור ינניא .התע םג ןכ השע"
"!טילחהל לוכי יניא"
".עובש ךתושרב שי"
"?ךל עידוהל לכוא ךיא .ריעה תא בוזעא ילוא"
לש הראווצמ קנעה תא ףשכמה ריסה ,ןוזפיחב ".ךכ ןיבו ךכ ןיב ךלא .הנשמ הז ןיא"
.אטמסה דרומב קחרתהו ,היווגה
.ליהבהל ישונא טבמב ןרא רחא ובקע ,תולודגהו תומוחה ויניע .לורטל בוש היה תמה םדאה,ןרא .ךימסו רוחש ךבואב הנאירדא לש תוגונעתה לכיה טול ,רחשה תולע ינפל ,רקוב ותוא
.לפרעה ךות לא עספו ,הדערב ויפתכ ףקז זאו ,חתפב ססהמ דמע ,םיחיטשה רחוס
ךימס רתונ לפרעה ךא ,וביבס םיללצה ורהבתה ,םדקתהש לככ .ודיב הפולש וברח תא זחא אוה
.םיליפרעה ןיבמ וב תופוצ ,הרוצ-תותחשומו תומומע תויומד יכ ול היה המדנ ,םיתיע .היהשכ
.ינופצה רעשה לא עיגה ,ןושאר רוא םע .האב אל הפקתה לכ םלוא
רדעהב ותוועתהש םינוקרד וא ,םיתיעבמ םידמימל ופשוכש תואטל ויה ףשכמה לש הביכרה-תויח
ינש ,הינשה וליאו ןעטמ תוליבח האשנ תחאה .תותקבכ תולודג ,תויתצלפמ ויה ןה .םסק
.םימואת םיפכוא
היה ,רקובה תניצ ףא-לע ".שמשה תעיקש ינפל עיגהל ונילע" .ףשכמה וב קחד ",בכרו הלע"
"?לקשמב תדרי" .וירוחאמ בשיתמ ןרא דועב ,ופכואב הנפ אוה .םוריע ןוילעה ופוג גלפ
,סיטנלטא לא ןכרד תא יתושנ תושוע ,תוליל העברא הזמ .יתלמעתהו ,םימי השש ךשמב יתמצ"
".הנאירדא לש הלכיהב יתרחב תוגונעת ולא שחנל לכות .םיה ךרדב
".ןמוש תפיט ךילע ןיא .ןימאהל השקתמ ינא"
".ללכ לכוא אל םויה .שמא לילב ןמאת-אלש החורא יתלכא .בר ןמז םוצל לוכי באז"
",יפכ-ריצי היה םיליפרעה" .םחו ריהב היה םויהו ,ןסידליניר תא ובזעשכ ,רזפתה לפרעה
".עבגלג רובע םירבדה תא לפרעל יתיצר" .ןראל ףשכמה רמא
"?ךידי השעמ ןה םג ויה םולכ ,לפרעה ךותב תורוצ יתיאר"
".אל"
".תודות בר"
".רעשה לא יח עיגתש עדוי אוה .ךב עגפי אל אוה .ןרא ,ךתוא דיחפהל הסינ עבגלג"
".עיתפמב וילא בנגתהל הפצמ התא ךיא יתיהת .אשמה-תויח תא ריבסמ הז"
".ונל ןיתממ אוה .ונאוב לע עדוי אוה .ךכל הפצמ ינניא"

קנע-תוירטפ :םיחמצב רכינ רבדה .םסקב םירישע ויה עבגלג לש ותריט ביבס םירפאה
םדא תויומדב וחמצ תויזזח .םיעבצו תורוצ לש יפוסניא ןווגמב ןהינב ורחתה ,תולדוגמ
.םדיל תואטלה ורבע תע םויאב וענ ,םיפנע ימקועמ ,םיתוועמ םיצע .היחו
לש ותירב-ילעב םה .ןומא םהב תתל ןיא םלוא" ,ףשכמה רמא ",רבדל םהל םורגל לכוא"
".עבגלג
םירימתה םיחירצה .םולח ךותמ הנומתכ ,הלוכ ינש הריטה העבצנ ,העיקשה לש םודאה הרואב
,ץומק ףורגאכ רשאמ לגכ תוחפ הארנ ,ןרא התע חכונ ,ומצע רהה .תואולכ תוכיסנל ודעונ ומכ
.עיקרה לא הסרתהב ףנומ
".םייח ונתוא רבוק היה לפונה רהה" ,ףשכמה ריעה ",תיקסידב ןאכ ונשמתשה ול"
".תיקסידב שמתשהלמ ךממ ענומ יתייה ,הכ ןיב"
".וזכ יתאבה אל"
"?בכרנ ךרד וזיאב"
".ונאוב לע עדוי אוה .ליבשב רשייה"
"?ןכומ ךלש דשה"
ברקב גרהנ ,יבג לעש דשה .חש התא המ יתעדי אל עגרל .הא" .רבדב רהרהל המד ףשכמה "?דש"
".םינש םישולשמ הלעמל ינפל ,ירדנרילג םע
"?הצלוח שבול אל התא המל זא" :םהנ אוהו ,קנשנ ןרא לש ונורג
"?רעסנ הכ התא עודמ .לגרה לש וחוכ"
ןרא ".דשה לש ותרזע לע יתכמסש רעשמ ינא .םלש םוי רבכ ךבגב טיבמ ינא .עדוי ינניא"
"?ןכ םא ,ונינש קר ונרתונ" .וקור תא עלב
".ונינש קר"
"?ןויגפ וא ?ברח וליפא תחקל ןווכתמ ךניא"
"?ךרדל אצנ .אל"

לועשמב תולעל ולכי אל תואטלה .טעמכ תולעמ םישש תב תיוזב העבגה האשנתה ,רומקה הדיצב
.לולתה ליבשב ליפעהל ולחהו ,ןהמ ודרי ףשכמהו ןרא .לתופמהו רצה
",יל חלס ...רעשל דע עיגהל חילצנש עדוי עבגלג" .ףשכמה רמא ",הרתי המרעב ךרוצ ןיא"
.העבגהמ ונתוא ךילשהל דמע ליבשה" .םהינפל ךרדה לע ,הפוסכ הקבא ןפוחה אלמ הרז אוה
".וילאמ ןבומכ רבד לבקמ וניא עבגלגש הארנ
םהינפל התרקנ אל תרחא הנכס לכו ,ףשכמה לש וירבד דבלמ ,ךכל ןמיס האר אל ןרא םלוא
.ליבשב וספיטשכ

רבעבש הריטה ירעש לא ליבוה רמוקמ רשג .הרצ םימ תכירב לש תחאה התדגב םייתסנ לועשמה
.םשגפל תלברוסמ תומד הקחדנ ,רעשה תופנכ ןיב .ינשה
".המוד הירב לע יתעמש אל םלועמ" ,ףשכמל ןרא שחל "?הז אוה רוצי הזיא"
"...ילולבש ןוקרד ןמ .תוועמ אוה .וזכ ןיא"
היה ךרהו שימגה ףוגה .ןיטולחל חתפה תא המסח תינוזלחה ותייכנוק .ילולבש ןוקרד...
,םיסג םישקשק לש תורודס תורושב וסוכ ראווצהו שארה םלוא ,ףושחו רפרפא-םוח ,ולוכ יולג
תורוחש זורח יניע ,ויניע יתשו ,קרב דע םישטולמ ויה םיכוראה ויבינ .םילע ייומד
.תוניתמב םירזה תא ונחב ,תוקירבמו
"?ונאוב לע ךל ועידוה םולכ !רעושה ,וה" :רשגה לש קחורמה ורבעמ וילא ארק ףשכמה
".ךכ לע עדוי יתייה ,םייוצר םתייה ול" .רוציה רמא ",אל"
"?ךתוא ריהזה אל עודמ ,ונל הפצמ אוה .ךנודא תא גורהל ונאב" ,ףשכמה קחצ "!םייוצר"
.ושאר תא הטה ןוקרדה
,התמה ךתפוג לע תאז השענש דשוח אוה" .ומצעב ףשכמה בישה ",הריטה לא סנכינש עדוי אוה"
".תאז ךל רמאל אלש טילחהו
.םיחצפתמ םיעלסכ ולילצו ,דואמ ךומנ היה ןוקרדה לש ולוק ".ודיצמ בשחתמ היה הז"
,תועבגה לא סונת וא ?תאז תושעל ונל חינת אל עודמ ,רובענש רזגנו רחאמ ךא .ןכ ,בשחתמ"
".ךדוס תא רומשנ ונחנאו
".היהי אל רבדה"
תוחתפתמ ,םסק לע וקלחב ססובמ ןמויקש תויח" .ףשכמה רמא ",ןוקרד ,הילכל ןודינ התא"
רבדה ןכו ,המייק-ירב םניא וללה םירוציה בור .לדלדימ אוה םהב תומוקמב רזומ חרואב
".ךל עישות אל יאדו תוריהמהו ,שוחנו ינלבס ביוא ינפמ ךילע ןגת אל היכנוקה .ךתיא
,םכתא גורהי ינודא ?האלה המ ,וישכע בוזעא םא" .ןוקרדה רמא ",הבושח הדוקנ הלעמ התא"
,תוהתל ליחתי אוה ,םייעובש וא עובש דועב ,םשל הפמ ,זא וא .ותכשלל ועיגתשכ ,ןוכנ לא
אובי אוה ,וירחאלש הזב וא אבה עובשב ,ןכ ירחא .רעשב סנכהל םכדיב הלע דציכ ,םתסה ןמ
חור םעו לזמ תצק םע ,זא דע .הקירה היכנוקה תא תונפל ידכ וא ,ילרוגב יל הלע המ ררבל
רמא ",הובגה בשעב וינפמ רתתסהל ייוכיס םישולק .םיצעל ךרדה תיצחמ תא עמגא ,הבוט בג
ןוויכ תא עדוי ינא הפ .רעשב ,ןאכ ילזמ תא תוסנל יל בטומ .אל" .םידמימה םוצע רוציה
".הפקתהה
".ימוחנת תא לבק" .ףשכמה רמא ",קדוצ התא ,יובא"
ןכא התיה ,רעשה ןמ תקחורמה וז ,תחאה ותיצחמ .קצומל רשגה תא ךפהו ,הכאלמל שגינ אוה
.תעתעתמ תופקתשה אלא היה אל רחאה ודיצ םלוא ,תישממ
".וכותל לופית לא" .ןראל רמא ",םימה תחת רבוע תמה לובגה"
.השקונ םישקשק ןוירשב ןגומה ,דבלב ושאר תא ףושח ריתומ ,ותייכנוק ךותל סנכתה ןוקרדה
.ורבעל רעתסה ןרא
היה ירב םלוא ,באזל ךופהל ותלוכי לע עדוי עבגלג םא רורב היה אל .םדא רתונ אוה
.המוריעה וברחב ןוקרדה לע אבו ,ןורחאה הנגהה-וק לע רמש ןכ-לע .רעשב ורבעיש
.טהולה ויפ-לבה תא ףשנ ןוקרדה
.ןוקרדה-שא ינפמ וילע ןגהש עמק דנע אוה .ןשעה ילילסו תובהלה ךרד ףלח ןרא
,טעמכ ןמאי-אלש קחרמל חתמנ ןוקרדה לש וראווצ .הכרד תוארל היה לוכי אל אוה םלוא
ישקשקב וברח תא אוושל חיטמ ,חווצ ןרא .ןרא לש ופתכב קומע וצעננ תוזחשומה וינישו
קחוצ גלידש ,ףשכמה תא הרעשה-טוחכ תואיטחמ ,תוארונה תועתלמה ונממ ופרה זאו - הדלפה
- הפונתב ויתועורז דירומ ,רוחאל
!קשנ לכ אשנ אל ןה ךא
וקשנ תא החמ ףשכמה .םישקשקה ירוחאמ ,וסיסבב רתובמ הבעה וראווצ ,ץראל טטומתה ןוקרדה
.ותרוגחב ותוא ץענו ,םיבחרה ויסנכמב
.הליחב עתפל שח ןרא
םיפצמ דימתש אוה ,םסוק ךתויהב עשעשמה רבדה ?תיכוכז ןיכסב תלעותה המ" .בוש קחצ ףשכמה
".םיפשכב שמתשתש
" - לבא"
.וב שוחל לכי עבגלגש רבד םוש ,ףושיכ וא שחל לכ הילע ןיא .אל ותו ,תיכוכז ןיכס יהוז"
ןיעהמ היד היומס התיה ,םימה ךותב .רפסמ םימי ינפל ,ירובעב הכירבה לא התוא ליטה דידי
".עבגלגב תוטשל ידכב
"?וישכע המ .תיכוכז יניכס בבחמ ינניא ,יתלחלח לע יל חלס"
.המינפ םכרד תא תמסוח ,תוזוזמה ןיב תלטומ הרתונ ןוקרדה לש המוצעה ותלבנ
".וילעמ ספטל ךרטצנ .דכלהל םילולע ונא ,וביבס קחדהל הסננ םא"
.ןרא רמא ",תוריהמבו"
ץרו ,רוחאל רפסמ םידעצ עספ ףשכמה ".אוהש םוקמ לכב תויהל יושע עבגלגש ךתעד ןת .ןוכנ"
.היכנוקה הלעמב ,המידק
.טעמב ךא רגפמ ,ויתובקעב אב ןרא
שארב וא ףתרמב ,חוטב םוקמב יאדו רתתסמ עבגלג .ןוקרדה ירבד ויה ',ותכשלל ועיגתשכ'
ילכ תא דמולו הפוצ ,לכויש לושכמ לכ םהינפב םורעי אוה .םהישעמ רחא בל-םישב בקוע ,לדגמ
...םיפשכמ ןיב תוברק תודוא םימוד םירופיס עמש ןרא .םתושרבש הנגהה יעצמאו קשנה
תואשונ ,תוריהמב וענ וילגר .םינש רבכ שח אלש ,ץרמ וב חיפה רבדהו ,באזכ בער היה אוה
.הארונ הלהבב ומכ רוחאל ףשכמה בס ,היכנוקה שארב ,ולומ .הצונכ לק המדנש ףוג
חול הלעמב םתארקל ענ ,םישומחו ןוירש ייוטע ,םידלש לש לודג ליח :אוה ףא תאז האר זא
?דלש גורהל רשפא ךיא - וברח תא ףלשו קעצ ןרא .תובר תורשע ונמ םה .ץע
.הדוגאה תפשב ,תורזומ םילימ .קעצ ףשכמה םג
,הרוצ ויה םידבאמ .תלוברעמ םתוא העלב וליאכ ,המידק םיררחתסמ וחטוה םה .וללי םידלשה
.ףשכמה לש ובגב עלבנ ,םהב ןורחאה תא תוארל קיפסה ןרא .ןשע תועבטכ
קיר ןיתמהש ,שמוחמ בכוכב ותוא אלכ ףשכמהו .דחא דש לש וחוכמ יאדו ורצונ ,םלוכ םידלשה
.םינש םישולש ךשמב ,ובג לע
.תופוגה-בר דשב םהינש ויה םידורט ,ףשכמהו ןרא םלוא
ינשה הרבעמ ,עבגלגב ןיחבה תע ,םואמ תושעל היה לוכי אל ןראו ,הנפומ היה ףשכמה לש ובג
.וידיב הווחמ ,רצחה לש
סמנ ומכ רשבה .ןקז םדאל היה ףשכמה .ףשכמל שחלה השע המ האר זאו ,אורקל ויפ רעפ אוה
לחהו ויניע םצע - םייניש ,אל - תומתכומ ץצח ינבא הפה אולמ קרי אוה .ויתומצע לעמ
.לופיל
.וב זחא ןרא
ןוזליחה תייכנוק לע ,תוריהזב ףשכמה תא ביכשה אוה .תומצע רורצב סופתל ומכ הז היה
.תויחל בר ןמז ול רתונ אל .תינקרש התיה ףשכמה לש ותמישנ .תיקנעה
"!ןרא רחוסה"
"?ול תישע המ" .ההכה תומדה לא ויניע ליפשה ןרא
התלת ףתכ-תעוצר םע הרוגח .תדדוחמ תעבגמו םילדנס ,המילגב ,ליגרכ שובל היה בואה-לעב
יתאצמ" .ארק אוה ",ןודל ינוצרב וב רבדה קוידב הז" .המדאה לעמ עשפכ ,הכוראה וברח תא
"?ךליבשב ידמ ךבוסמ הז םאה .ןוויכל ןתינ םלוא ,ףשכמה לש תיקסידה ומכ לעופש שחל
".ןיבמ ינא"
.םינש ששו םירשע םייתאמ ןב ותוא ריתוה רבדה .ונממ םסקה תא יתבאש ,תוטושפ םילימב"
.חצנמה ינאש אוה ,יתעד תוינעל ,רבד לש ושוריפ
"?שחלה ךל השעי המ ,ןרא ,התא ןיבמ םולכ .תויחל ךל חינא םאה ,איה הלאשה"
".ךכ לע ךל עדונ דציכו ,תאז יל רומא" - לבא ,ןיבה ןרא
לש ןמואי-אלש רפסמל הארנכ תינפ .יל דגנתמ התאש יתחכונשכ ,ןבומכ ,עוצקמל םיתימעמ"
".ךלש םיאפרה ןיכסל רשקב ,םימסוק
"?ןכבו .רסירתמ רתוי"
".בושת לא .םולשל ךל"
".ףשכמה תא תחקל ילע"
".יביוא אוה"
.ןרא רמא ",ותוא בוזעא אל .ותירב-לעב ינא"
".ןכ םא ,ותוא חק"
לבא .ברקה טהל תא הפילחה הסובתה תנעלו ,הנומשו םיעברא ןב היה אוה .ףשכמה לא ןכר ןרא
ןמ יח ותוא דירוהל לכוי םא קפס .הכירפו השבי ,תרחרחמ הימוממ רתוי טעמ ךא היה ףשכמה
.היכנוקה
!למלממ היה עבגלג
.ףושיכה וב עגפ זאו ,הנורחאה הווחמה תא תוארל ןמזב - ףקדזה ןרא
וב ועקפ וליאכ ןראל המדנ !ופוג לכב רעב באכה םלוא ,וביל תא החליפ ןיכסהש בשח עגרל
,חתמנ ופא ,הסחפנ ותלגלוג ,המידק וחלשנ ויפג ,םורמל חטוה ושאר !םיחותמ םירתימ ןוילמ
.תודדוחמ םייניש לש םירוט ינש ופשח תולשפומה ויתפשו ,ויעבצ תא דביא וביבס םלועה
,באז הז היה .ןרא לש וחומ לע הדרי הלפא .םלשומ הכ וא ,ריהמ הכ היה אל םלועמ יונישה
יקמעממ םהנ ,וילגר לע םק ,תודבכב טבחנש ,באז .הריטה רצח ךות לא עשי-רסוחב לפנש
.עבגלג יפלכ םישקונ םידעצב עסופ לחהו ,ונורג
.ורבעל ברק ןרא דועב ,תוריהמב םלקדמ ,ותליחתמ שחלה לע רזח אוה .המהדתב הכוה עבגלג
.םירופס םידעצ ךא ונממ קחורמ באזה היה ,ףושיכה תא םילשהשכ
תא עסיש ןראו ,ידמ תוחפ עשפ ידכ עתרנ עבגלג ,קניז ןראש ךכל ץוחמ ,ערא אל םואמ
.ונורג

.תוהלב םולחכ ןראל המד ךשמהה
עימשה ולש המישנה הנק ,ףוריטב ומעפ םיעוטקה וראווצ יקרוע .תמ תויהל היה רומא עבגלג
.ףקתו וברח תא ףלש עבגלגו - םידירחמ עובעב תולוק
אפרנ עצפה .ובילב ברחה הצעננ תע ,הלליב גוסנו - ךשנ ,המידק ענ ,וביבס גח באזה ןרא
...ךשנו ,גחו ,בוש רקדנו ,ךשנו קניזו גח אוה .עתפוה אל באזה .דיימ
.דועו דוע ךשמנ רבדה
ןרא .וברח םג ךכו ,יח ןיידע היה םסוקה םלוא .ולוכ לזא אוה .תותשלמ לדח עבגלג לש ומד
אלמ ויפו רוחא בש ,קוניז לכבו .דימת ותוא הגישה ברחה םלוא ,חוטב הז היהשכ אלא ףקת אל
.רשב
לש ויעצפ םלוא ,ברחה וב העגפשכ ףכית אפרנ אוה .תרחא הרירב לכ התיה אל .חצנל ופוס
.ויתומצע לעמ םסוקה לש ורשב תא טישפמ היה ןרא .הכורא ולעה אל עבגלג
לש וכרד תא םסח בושו בוש .ףרט-תייח לש תיארפה התמרועב םחל אוה .הטלעב היה יורש וחומ
אוה ,שוחה ותוא .םייתשמ תוחוטב םיילגר עברא ויה ,םדמ הקלקלחה תפצרמה תקלחב .עבגלג
םש-יא יופיר לש םסק יאדו קיזחה בואה-לעבש ףא .רצחה תא תאצל עבגלגמ עונמל ול הרוהש
.וילא עיגהל ונממ רצבנ ,הריטב
ותוא ךפה ןרא .תוארונ ךכ לשב לבס תעכ .תומל ונממ ענמש והשמ ,המ-רבד ומצעל השע אוה
לע לפנ עבגלג .תומצעה תא עיניש רירש םוש רתונ אלש דע ,וילוסרקב ךשונ ,םומ לעבל
ףוגב סוגנל ידכ ברחה לש םימויאה היכתח תא אשונ ,וילא ברקתמ ןרא היה התע .ויכרב
...וביוא
.תוהלב םולח
םע ברח תכמ גפוס ,םדא לש יחה ורשב תא טישפהל ,דועו דוע ךישמהל היה לוכי םא .העט ןרא
- אוהש םדא לכל תאז תושעל ידכב ,הזכ לבס לובסל היה לוכי םא - הסיגנ לכ
,וכשמיו ופיסוי ןה .תומחלמל ףוס ואיבי אל ,רחא רבד לכ אל ףא ,םסקה לש וציק אל ,יזא
.םדא-ינב ויהי דוע לכ ,תולקמבו םינבאב ,םיניכסבו תוברחב
באשש וז תא הפילחה ,ףשוכמה קשנבש הנאמה :ןוכנ לא תאז המרג ברחה .ללטצה ןרא לש ושאר
.ףושיכה ונממ
.הדבל תמחול התיה ברחהש ,ןיחבה וז תעלו
.זוזל לכי אל חטבל ךא ,תמ היה אל ילוא .םדב תולאוגמ תומצע לש לג אלא היה אל עבגלג
.ןרא תא קיחרהל הסנמ ,המוריעה עורזה םצע הצקב תפפונתמ התיה ברחה
.ןיידע המלשה ,דיה ףכמ ברחה תא ךשמו ,וינישב בצינב זחא אוה .בהלה תא ףקע ןרא
.תשאונ תושיחנב וב וקבאנ תועבצאה
.ןוקרדה תייכנוק לע ספטל ידכ ,םדאל ךופהל וילע היה
ףוגה בחורל ברחה תא חינה ןרא .שואיבש רבד התיה ותמישנ םלוא ,םייח חור הרתונ ףשכמב
.ןיתמהו ,םמודה
םיעבש ןבכ היה הארנ .תמל המד אל בוש ךא ,םדוקמכ ריעצ היה אל אוה .קזחתנו ךלה ףשכמה
"?הרק המ" :לאשו ץמצימ ,ויניע תא חקפ תע ,הנש
.ןרא רמא ",לכה תצמחה"
.תיקסידב יתשמתשה זאמ ורבע םינש םישולש רבכ .יתולצנתה תא לבק .וילע תרבגש ןיבמ ינא"
".הטישה תא ללכשל והשימ היה בייח ,רחואמב וא םדקומב
".יב םג ףושיכה תא ליטה אוה"
".רעשמ ינא ,ןיכסה לע בשוח התא" ,ףשכמה ךחיג ",הא"
"?תאצמנ איה ןכיה .יחומב הפלח הבשחמה"
יתרמש ןכ-לע ,דיתעב הל קקדזאש יתמלח ?ךבלב התוא ריתואש תבשח םולכ .ינתומלש הרוגחב"
" - ןכאו .יתושרב התוא
"!יב הצוענ התיה איה לבא"
".גומיהל הל יתחנה זאו ,המיע ךתוא יתרקד .האובב אלא וז התיה אל"
ךשמב ,יב הצוענ ןיכסהש בושחל יל תחנה !בולע בלכ" .והזחב ורפח ןרא לש וינרופיצ
"!םינש םישולש
".אורק חרואכ אל" ,ףשכמה ול ריכזה ",בנגכ יתיבל תאב"
אלפ ןיא ?ןכ אל ,ןוצל ךל תדמח" .יטרפ שוכר יבגל המוד הפקשה חתיפ ,םיסכנ הברהש ,ןרא
ושחל יתוא ךפה עודמ ,יל רומא תעכ .רדסב" ,התוחפ תורירמב רמא ",ןיכסה תא אצמ אל שיאש
".באזל עבגלג לש
.לאש "?המ" .תוריהזב בשיתה ףשכמה
שיו ,יל הדבא יתניב וליפא .באזל יתישענ זאו ,ינממ הנאמה תא בואשל וידיב ףפונ אוה"
".תועוצר תועוצר יתוא ךתוח היה ,המוסק ברחב שמתשה אלמלא .העיגפמ יתוניסח םגש חינהל
"...םא אלא ,םדא תומדב אופקל תייה רומא .ןיבמ ינניא"
,ךניעב ןח אצמי אל הז" .טעמכ דיסכ וניבלה תורוויחה וייחל .קרבכ וב התכה הבושתה
.שחל ",ןרא
.רמא אוה ",ךשמה" .הלמח תואלמו תואל ,תונקז :וינפב תאז האר ןרא
אל טושפ בצמה .תיסחי השדח העפות םניה םיתמה םיחטשה םג .תינרדומ האצמה איה תיקסידה"
.םיבאזב םילגלגתמה םדא-ינב םה באזה-ישנא יכ ,וילאמ ןבומכ ,וחינה .רבעב רצונ
םלוא .שונא תנובת ךב תרתונ .חריה רואל אלא תונתשהל לוכי ךניא .ידמל רורב הארנ רבדה"
".התע דע ,חטבל תעדל היה ןתינ אל
".באז ינאש ןעוט התא"
".באז התא ,םסק אלל"
".ןכ ,וה !וה - לדבהה רבכ המ" .ןרא שחל ",םדאכ ייח תיברמ תא יתייח ?הנשמ הז םאה"
".םידלי ךל ויה אלמלא ,הנשמ היה אל הז"
"?זא היהי המ .םלועה ןמ הנאמה הלכת דחא םוי .םידלי שי םהל ףאו ,הנומש"
".הבושתה תא עדוי התא"
"!םימיה לכ ץק דע ,ארפ יבלכל ויהי םה"
".תאז עונמל לוכיש רבד ןיאו"
אולמ ףקדזנ ןרא "!ןסידלינירב לגר דוע ביצי אל םסוק םושש ךכל גאדא ינא !שי ,וה"
םיה-ינבל הנאמה תא רומשנ .ונברקמ םכתא הדננ ונחנא ?ףשכמה ,עמוש התא" .ותמוק
"!םינוקרדלו
,באז-ישנא לע םירפסמ ןיידע םלוא ,זאמ ופלח םינש ףלא רשע-עברא .ודיב הלע רבדהש רשפא
.םימסוק לכ ןיאש יאדו .ריעה התיה תבצינ וב םוקמב

Back Home