The Wishing Game
ןבינ יראל תאמ
רב םאר :םוגרת

זא .סג לוח לש הבע הבכשל דעבמ ,הלעמ היה לטלטימ .ותנש תא ועירפה קוסירו הכיעמ תולוק
הקירשב טלפנ ,םויאה טסרצירק היהש סוחדה רמוחהו ,וטלקמ תא ףטש דקוי קהוב ,קקפה רקענ
.שמשה רוא לא
...בר ןמז הנישב היה יורש .וישוח לא בושל ץמאתה טסרצירק
לש ןומישי ערתשנ םביבסו ,קובקבל לעמ היה דמוע ראות-תחשומו ןקז רבג .דואמ בר ןמז
טטור ,טהולו בוהצ רבדמ לש םיבר םילימ ינפ-לע ףיקשה ,םיצעבש לודגכ הובג ,טסרצירק .לוח
דיחי ןמיס ,םידמוגמ םיצע ףקומ דדוב הוונ תוארל היה לוכי ,םורדב קחרה .םחה ריוואב
!תובע רעי ןאכ היה ,ןושיל ךלהשכ .םייחל
התיה .שלקנ דא לש ןנעכ ,יאדו ,ותוא האור ,טסרצירק לא ויניע היה אשונ ?שיאה לע המו
,טסרצירק לש וקובקב דיל ,וילגרל .שומיש-רסוחמ טעמכ הגומנ וז ךא ,םסוק לש הליה ול
.םילבחב הכורכ ,בהז תנבל התיה תלטומ
?בהז
םדאה-ינב .והארמל ףוריטב וכוה םירוצי .ךכל שרדנ אל ףושיכ לכ .בהזב שי יארפ םסק
,הביסה וז םאה .םנועגש תא ריבגה ךא רבדהו ,תלעותה-תרסח ,הכרה תכתמה תא ויה םירבוצ
ךרדה תא ול הארהש אוה ,בהזבש םסקה אמש וא ?רבדמה לא דבכה ץפחה תא ומיע אשנ שיאהש
?טסרצירק לש וטלקמל
בהז םינצבק השולשל טסרצירק קינעה ,תחא םעפ .בהז םישנאה םמצעל ולאש ,תופוכת םיתיעל
המש םינלזג תרובחש דע ,ותוא זיזהל םהיתונויסנמ עושעש בור באשו ,תאשל ולכיש יפכמ בר
.ץק םהל
,תושומכ םינפו ,וארנ תוימרג םיידי גוז .שיאה לש ופוג בור תא הסיכ ןבל דב
ותוולשמ דביא אל הפה .סרוד ףוע לש רוקמכ ,דדוחמו םוקע היה טלובה ףאה .שמש-תובורצ
.טשפתמה ןנעה הארמל
ןיעכ התיהש תשרא ומצעל של אוה .םידמימ תמוצע םדא תומד ידכל שבגתהו זכרתה טסרצירק
תולדוגמ םיינזואו םייניע ,םדמדא-םוח רוע ,יקנע ןזרגכ ףא ,בחר הפ :שיאה יוות לש הזרפה
.תוצילעב גאש אוה "!יעישומ ,ךמשב ארק" .ךוחיג ידכ
".ינבשוח ,תירפא התא" .ןקזה רמא ",טופבלק ימש"
לומגל לכוא דציכ .יעישומ ,ינפמ אריתת אנ לא ךא ,םויאה טסרצירק אוה ינא !ןכ ןכא"
"?ךל
" - ש רבדה"
שי םא ,תולאשמ שולש" .רתויב וילע ביבח היה קחשמה .טסרצירק םיערה "!תולאשמ שולש"
".ךל ויהי ,ןתוא קינעהל יחוכב
.טופבלק רמא ",אירב תויהל ינוצר"
ילוחה המ" .רתוי בר עושעשה היהי ךכ ,הפי .לטב-רבוע ונניא שיאה ,הריהמ התיה הבושתה
"?ךתוא דרוטה
,תויווכמ לבוס ינא .םיישונאמ-הלעמלה ךישוחב ,תוארל ךממ רצבנש םואמ .יניצר רבד םוש"
לדנסה תא לישהו ,בשיתה טופבלק ".תאז םגו .םדקתמה יליג לש םינוש םישוחיממו ,תושביתהמ
הדיצב חמטצה הבועמ רוע .םינפ יפלכ היוטנ ,תתוועמ התיה לגרה-ףכ .תילאמשה ולגר לעמ
".הז םומ םע יתדלונ" .ינוציחה
".ףשכמ התאו ,םסק שי .ותוא אפרל תייה לוכי"
".םסק היה" :ךייח טופבלק
חכה ,הנאמה הלדלדה ,םינשב םיפלא-תורשע ךשמב .םימוסק םירוצי ויה ונימ-ינב .ןהנה דשה
םינושאר ויהש םה ,םסקה ירוציבש םירידאה .םלועה ןמ הספאו טעמכש דע ,ףושיכה תא ןיזמה
תויחל םיכפוה םיה-ינבבו ,םיתמ םינוקרדב ופצ םה .םילאה ןמ םימי וכיראה תירפאה .עווגל
.ץראה תא אלממו ,הברו הרופ םדאה תא ואר םה .םיקמעמב תומליא
"?לגרה תא תאפיר אל עודמ" .טסרצירק רשיא ",םסק היה"
לוכי ינניא בוש ,תעכ .ונמזב ,בושח הארנ רבדה .יתוחוכ תיצחמב יל הלוע היה השעמה"
".ימצע אפרל
"?ןכ םא ,ךתלאשמ המ !יתוא ךל שי ,תעכ םלוא"
".אירב תויהל לאוש ינא"
התיה ,םתסה-ןמ ,הבושתה ?תחא הלאשמ לש החוכב ,שונא-יילוח לכמ אפרהל שנרבה הפצמ םאה
- טסרצירק רמא ",תושעל לכוא אלש םירבד שי" .ןכ
".םתוא השעת לא"
תואירב" ?תטרופמ רתוי ,תשרופמ רתוי הלאשמ שקבל טופבלק תא ץלאל ךרד לכ התיה אל םולכ
".ךנימ-ינב רובעב ,תירשפא הניא תמלשומ
".תמלשומ תואירב יתלאש אלש ,לזמה בר"
ןועטל לכי אל טסרצירק .םינפ יתשל תעמתשמ הניא ךא ,הפיקמ .בטיה הרחבנ הלאשמה
שפחל ותלוכיב היהו ,רתוהו יד םסק םוקמב היה .ידמ תויללכ ויה ןה - וחוכל לעמ תושירדהש
.אצמיש םומ לכ אפרלו ,טופבלק לש ופוגב
הלאשמהש היה בטומ ,תאז-לכבו .םייתסה םרט קחשמה .ןושארה בוביסב דיספהל ןוסא הז ןיא
.ןברוקה תא ריהזהל ידכ קר ,טעמ שבתשת תחתופה
םה ,קפס אלל ,ויפשכ ?םדא ןאכ השוע המ ,ןומישיה בלב ויה םידמוע .בושחלו ,עגר רוצעל
- םלוא ,טסרצירק לא ותוא וליבוהש
תיצחמ .הרוצ-תורסח תוחירמו לגר-תועיבט לש םיליבקמ םינמיס :הנופצ ךשמנ תובקע לש רוט
םיקרפמ :םייח ויה ןאכ ףא .הרצק תע ךא התמ ,תבערומ היח לש התייווגב ושגפ םה ,םשמ לימה
.םתכאלמב ולחה
.רוע תודאנ דבלמ ,רבד םהב היה אל .ירטה רגפה דיל ,לוחה לע ויה םילטומ ףכוא-יקש
.סוכה אולמכ םימ ורתונ ,תיעיברה תמחב .ןיטולחל םישבי ויה םהמ השולש
...תולוחה ינפ לע ןכרד תושוע ,תוכלוהו תושטשטמ ,הסרפ תובקע האר ,טיבהל קיחרהש לככ
שארב ןמגרא םתכ ...ןיעהמ-יומסה ביתנה רחא בקע טסרצירק םלוא ,דוע וארנ אל תובקעה
,םואתפ החנצ הנאמה תמר .וישוח וביזכה ,ול רבעמו ...םשמ םילימ רסירת ,לוח לש ןורהס
.קפואה תוצק דע ,דועו דוע הממשה הכשמנ ,תוארל ןיעה הלכיש לככ .ןיכסב הכתחנ ומכ
.אמצב עווגי תע ,תויהל םדא לוכיש לככ אירב היהי טופבלק .דשה לש ותעד תא חדיב רבדה
ןיידע ול ורתונ ,םנמא .םוח-תכמו םילזונה ןדבוא ,תושישתה דבלמ ,ילוח לכ וב היהי אל
.קחשמה לש ועבט הז ךא - תולאשמ יתש
".באכי הז" .טסרצירק להצ ",אירב היהת היה"
לעו ,םדא לכ לש וקלח תנמ ,םיוודמהמ קלח לע ולקה םימסק .טופבלק לש ויברק תא ןחב אוה
.ןמזמ גפ ולא םימסק לש םחוכ ךא ,םוקעה ךוליהה םרגש ,םירחא
םתוא קליס טסרצירק .אתה לזונב ורבטצה םיישפוח םירמוח .והכ םיבצעהו חומה ,תישאר
םדא לש ויבואכמב השח ,הריעצה םיבצעה תכרעמ :וקימעה טופבלק לש וינפב םיטמקה .תוריהזב
.ןקז
.שדחמ םתוא בצעמ ,ןורגישה תא אפיר טסרצירק .םיחופנו םיקולד ויה םיקרפה .דלשה ,תעכ
טבוח ,חווצ שיאה .תומצעה תא רשיי ,תילאמשה לגרב .ותושימגמ דביאש ,סוחסה תא ךכיר אוה
.לדחיש שקיב אל ךא ,ויתועורזב תולאונ
.לגרהמ ותוא ףרש טסרצירק .תעכ רתוימ היה הבועמה רועה
לחה אוה .תיתשקה תא קדיהו ,ןכותב לזונה תא הקינ דשה .ןקוזמ וששע טופבלק לש ויניע
ריסה טסרצירק .קיבד ןמושב הצחמל ומתסנ םדה יכרד .וירושיכל ןחבמ הז היהש םושמ ,תונהל
.היפיצב ךחגמ ,םינוונמה לוכיעה-ילכ תא ןקית אוה .ותוא
היהי לכואה .ךלמה דיכ הדועס הצרי אוה .רגבתמ רענכ בער שיאה היהי ,תורופס תועש ךותב
.ןיי אלא םימ ויהי אל םינקנקבו ,חולמ
עציב טסרצירק .טעמכ הריגסל הכפושה תא הצחל תינומרעה תטולב .דקפתלמ ולדח הייברה ירבא
תא ריעצה םדה שודגישכ ,ותוואת תא קפסל הירוח םג שיאה ול שקבי ילוא .םינוקיתה תא
.ויקרוע
תא ריתוהל טסרצירק ךירצ ,קחשמב חצנל ידכ .גנוע לש תורופס תועש ,באכ לש תורופס תועש
ריתוהל .חוור לכ אלב ,(םמצע ןיבל םניב םג קחשמב ועשעתשה םה ןכש) תירפא וא םדא ,ובירי
.הגרדב תוחפ ךא ,ירשפא היה ,תמ וא עוגפ ותוא
תא ףרג טסרצירק .קנחנו ךלוה היהו ,הטמ וינפב בכש אוה .באכמ תוועתמ היה טופבלק
.םיריעז שא-יפשרב רוע ילודיג העברא ףרש אוה .םינש םישש לש ןקבאמ ויתואיר
.םיתמה רעישה יקיקז םג ךכו ,הלחמ וניא טמוקמ רוע .ןמצעמ ומילחי תויווכה
?המ רבד רתונ םולכ
.ותושרבש םילדה הנאמה ירגאמ םע ,תושעל תירפא לש וחוכבש םואמ
וכויח " - דחא עגר .באכ ןיא" .ויתפש לע הלע יטיא ךויח .תודבכב םשונ ,בשיתה טופבלק
.עווג
.דשה רמא ",ןבומכ ,םסוק ךניא בוש"
".יתשרחתה וליאכ שח ינא ,חא .ךכל יתיפיצ"
"?בר ךחוכ היה םאה"
לא חריה תלפה תועצמאב ,םלועל םסקה תא בישהל התסינש הצובקהמ קלחו ,הדוגאב רבח יתייה"
".המדאה
"!םתחלצה אלש בוט" .לילצל דקיר לוחהו ,קוחצב העג טסרצירק "!חריה"
אב םירבדה לכל .המצוע-בר יתייה ,ןכ .תאז עונמל ידכ ותמ ונתיאמ המכ ,רבד לש ופוסב"
תנבל תא ףינה שיאה ".ךכ-לע ךל הדומ ינאו ,המ-תכרא יל תקנעה התא ךא ,יל םג ךכו ,ץק
לא יתוא חקיתש איה ,הינשה יתלאשמ" .תוכורא רוע תועוצר יתשב ומכש לע התוא הלות ,בהזה
".עקרקה תא בוזעל אלב ,ןשוליסק רפכ
חלצומ ףוס תויהל היה לוכי הז "?םורממ וילע ךתוא ליפאש התא דרח םולכ" .לוקב קחצ דשה
.קחשמל
.טופבלק רמא ",אל רבכ"
ויה םדאה-ינב לש םהיפשכ .החיחצה ץראב יח אל שיאש םושמ ילוא ,תיסחי קזח םסקה היה ןאכ
הביסה םתסה ןמ וז .תוריהמב םסקה םלענ ,ורג םש תומוקמב !םהמ םיבר הכ שי ךא ,םישולח
הנאמה תא םילכמ ויה םיביריה ישחל .תומחלמה ירפ הז היה .ןופצמ תימואתפה הנאמה תחינצל
.םימדה תוכיפש הלחה זאו ,תורופס תועש ךותב
"?רפכה אצמנ ןכיה" .הגרדהב תדרוי הנאמה תמר התיה ,םיימשה תוחור ראשל
.הלקנ-לע ותוא אצמתו ,ריוואב לימ הלע" .ועבצאב הרוה טופבלק ",הנופצ רשייה טעמכ"
" - תובוט םיכרד יתשו ןומעפ-לדגמ וב שיו ,ותוא תופיקמ תוכומנ תועבג
לש היבואכממ ישפוח ,וירוענ וילא ובששכ ,התע .טסרצירק תא טינקה שיאה לש ימצעה ונוחטב
.ולש תוריהיה תעוב תא רקנל היהי גנעמ המכ .םלועה ךלמ יאדו שיגרמ אוה ,הנקיזה
תא בוזעי אל טסרצירק ,הפיו בוט '.עקרקה תא בוזעל אלב ,ןשוליסק רפכ לא יתוא חק'
.המדאה
ידכ ,ןשוליסק תא תוארל היה לוכי ,והבוג םורממ .לדג אוה - ריוואב םמורתה אל דשה
הובג םינומעפה-לדגמו ,תושפנ תואמ הרשע-שש וא הרשע-שמח ןב היה רפכה .ןופצל לימ םייתאמ
...החוטש הלובראפב טופבלק תא ליטי םא .סגו
.תע אלב םייתסמ היה קחשמה ,ךכ בטומ .ידמ הטעמ הנאמהו ,קחורמ היה רפכה םלוא
.תורירב יתש ודיב ורתונ ןיידע
...וא ,תאז ול רמול היה לוכי .לעופה לא הלאשמה תא איצוהל היה ןתינ אל .העט טופבלק
אוה .הצורמב חתפו ,ועורז תחת שיאה תא לטנ ,לגר םירשע ידכ קמטצה אוה .קחצ טסרצירק
שיאה .לוחה לע טופבלק תא חינמ ,הלטלטב רצעו (!שלח) תוקד רשע ךותב םילימ רשע-םינש עמג
.קירבמה בהזה שוגב וב וחור דוע-לכ היה זחוא .עקרקה לע ףשנתמ לפנ
".םסק אלל םוקמב תויהל יל לא" .טסרצירק רמא ",דומעל ילע ןאכ"
םימה טעמש ,ןיבי עגר דועב .ויכרב לע םמורתה אוהו ,טופבלק לש ותמישנ הבצייתה טעמ טעמ
.רוחאמ קחרה ורתונ ,ול ויהש
.דשה ותוא ץקע "?יעישומ ,תישילשה ךתלאשמו"
דמענ טופבלק "?המיאתמה הלמה איה עישומש חוטב התא .המשל היואר העיסנ התיה וז !ףוא"
"!ידנארימ" ,ומצעל ומכ רמא "?ןשעה הפיא" .וביבס טיבהו
"?ךכ ךל ארקא אל עודמ"
תומוקמכ וללה םינטקה םיקובקבה תא םירצוי םתא .םומעשה תא תאשל םילוכי םניא ךנימ-ינב"
והשימש דע ,המדרתב ויהת םייורש .ןושיל םתא םיכלוה ,הממדבו ךשוחב ,םכותב םיסוחד .טלפמ
".םכתנש תא עירפי
"?ןכ םא ,בטיה ונתוא ריכמ התא"
".הברה יתארק"
"?שפחמ התא המ"
"!ידנארימ .ידנארימל הרק והשמ .ןשע האור ינניא"
לש יאלט .התוא אצמ רבכ טסרצירק ".לאשת תאזכ םא ,התוא אוצמל לכוא ?היוול-תב ךמיע שי"
תועיספ םייתאמ ידכ ,ינופצה הנורדמ לע המקוה הנטק הפוחש ,תילוחה תא ןמיס םודא גירא
.בוש חצונ אוה .םשמ
וב םוקמה ינפל טעמ ,רפכל טסרצירק ןיב ,ול הניתממ התיה ותפתוש .קחשל ביטיה טופבלק
יאלמו ,תופסונ אשמ-תויח יתש וכיח וב הנחמ לאו ,הילא תורישי ותוא אשנ דשה .םסקה לדח
.םימ לש
...לוחב דבה תא תוסכל היה יושע ,לק חור בשמ
,ץר היה רבכ עגר דועב .דועצל לחהו ,בהזה תא םירה קר שיאה םלוא ,ול געול היה תירפא
קפס ,וירוענ לע החמש ךותמ קפס ,ארק אוה "!ידנארימ" .תושדחה ,תואירבה וילגר לע גנעתמ
לע ףיקשה זא .וירבעל לוח זיתמ ,ההובג תילולת לש השאר לא ספיט אוה .שואי ךותמ
.ץורל בוש לחהו ,דשב יסרא טבמ ץענ ,ויתוביבס
ךא ,ותוא אוצמל היה לוכי אל שיאה .ןיטולחל דבה תא הרבק טסרצירק לש הנטקה לוחה תפוס
!תעווגה תלוברעמה תא האר אוה
.ןוזפיח אלב ,ויתובקעב ענ טסרצירק
.וירבד תא וטלק דשה לש תודחה וינזוא .השאה לעמ ןכור ,ןויריפאה לצב היה טופבלק
טעמכ ,ימיע יראשיה ,ידנארימ ,דמעמ יקיזחה !ידנארימ ,וה .יתלוכיש לככ יתרהימ"
".ונחלצה
הלש םסוקה תליה ,ןיידע הפוקזו ההובג ,דואמ הנקז השא :רוריב רתיב דשה התוא האר תעכ
דגנכ תקדוהמ ,הדיצל התיה בהזה תנבל .עווגל הבורקו ,הרכה תרסוחמ התיה איה .טעמכ המלענ
.םינשיה םישחלה תא קזחי הבש םסקה ילוא .היתועלצ
חרט אל ךא ,וילא התוא איבה טסרצירק .וב התצר אלש השא ,רבג ונממ שקיב ,תחא םעפ
םהיתוואת תא וחקל םדאה-ינב .םתמקנ תא םילטונ היבורקב הפצ אוה .הפיטחה רבד תא ריתסהל
וא השולשב טופבלקמ התיה תרגובמ .הקושתל םיאתמ אשומ התארנ אל וז השא ךא - הבר תוניצרב
.םירושע העברא
.ןאכ דע ונעגה" .תמקועמה דיה תא ףטיל אוה .עומשל ידכמ קחורמ דשה יכ יאדו בשח טופבלק
"!לעפ אוה ?יארתה ,יב יטיבה .לעפ ןושארה םסקה .םש היה דשה .םש היה קובקבה
.הדערנ איהו וחקפנ היניע
תועבצאה תא ךרכ אוה "!ישיגרה ,הנה .םלוכ ומלענ םישוחימה ,םיבושח םניא םיטמקה"
בשוח ינניא .ונרעישש יפכ קוידב השע אוה ,הינשה םעפב" .תילאמשה ולגר-ףכ ביבס תומורגה
".ידנארימ יהוז ,םויאה טסרצירק" :ולוק תא םירהו ויניע אשנ שיאה " - וליפא ךרטצנש
"?ךגוז-תב" .םהילא ברקתה טסרצירק
".האירב ההת ידנארימ יכ ,איה הנורחאה יתלאשמ .יתייוול-תב"
תולאשמ יתש שקבל חור-תוסג יהוז .ונילע אונש םומעשהש עדוי התא" .ידמ רתוי היה רבכ הז
".תוהז
רבעמ םהנ אוה ",ןתינש לככ סמונמ היהא" .קחרתמ לחהו ובג הנפה ,בהזה תא חקל טופבלק
וא ,חור-תוסג וז התיה םולכ .הרוחא ינפב יתוא תאשנ יכ ,ךל ריכזהל יל השרה" .ופתכל
"?החידבכ תאז בישחמ התאש
האירב השא .טעמכ םינש האמ תב תויהל הכירצ ךלש 'היוולה-תב' .תחא דוע הנהו .החידב"
".התמ היהת ,הז ליגב
".יתלאשמ תא םישגהל לוכי התאש עדוי רבכ ינא .אירב וניא תמ םדא םוש .אה אה"
ךניא התאש ,םג ןייצא" .חדבמ היהי ןכא הז .בהזב ותוא דחשל שיאה הסני םא ההת טסרצירק
" - םימתבו תמאב יעישומ
היה טופבלק "?תולאשמה קחשממ הנהנ ךניא םאה ?םומעשהמ ךתוא יתלאג אל םולכ ?םנמאה"
חטשה לא רבכ אצי ,השעמל .קועצל ידכ ונורג תא ץמיאו ,דעצ םירשע ידכ רבכ קחורמ
.הפרות תדוקנ הב אוצמל ,הלאשמב ךפוה היה טסרצירק דועב ,הנאמה-רסח
היהת אל ךתחמש ךא ,ךכב הדומ ינא .ילע תרבג" .דשה לש ודי גשהמ קמח ,תוטשפב ,ךכו
".השאה תא גורהאו ,תחא הלימ דוע .המלש
.תוריהזב בשיתהו ,לוחה לע התוא שרפ ,ףכואה יקשמ המילג איצוה אוה .ושארב דינה טופבלק
.טסרצירק רמא ",ךלש הלימה תא דגה" ?דחוש וא הניחת ירבד אל ,תוללק םוש
".ןתמה"
".רבדל ךשמה .הב עגפא אל" ?המ
".שפיט דש אצמנש ,התיה הלודגה ונתנכס" .סעכ לכ התע רכינ אל שיאה לש ולוקב
"?ןכבו"
".רתויב ןכוסמ תויהל היה לולע ,הטוש דש .ונל קחיש לזמהש בשוח ינא"
.סבומו לפשומ ,םורדה לא ףחסנו רוחש ןשעל ךפה טסרצירק .תודיח רביד שיאה
םידיגה תא ריתומ ,ויתומצע תא חתמ טסרצירק .המוק-הבג תויהל רבג שקיב ,תחא םעפ
ןח הל קינעה טסרצירק .יפוי ונממ הלאש השא .ןמז רובעכ ,אפרנ אוה .יוניש אלל םירירשהו
התיה איהו - הידסח תא ושקיב אל םלועל ךא ,קחורמהו רזה היפוי תא וצירעה םירבג .ינודש
.םהילא תונפל ידכמ תינשיב
!הזכ ןפואב חצונש הרק אל םלועמ םלוא
םילכמ םיפשכמב הפצ אוה .םינדיעה ךרואל לדג םדאה תא האר טסרצירק ?םסוקה הפיצ רבכ המו
,הביח םהל שוכרל הביס לכ ול התיה אל .ועווג וא ונתשה םהמ םיבוט םירוציש דע ,םסקה תא
.םעזג ינבמ דחאל ותחטבה תא אלמל וא
ינבמ והשימ רתונ םאה .הרשע ,םילימ השולש :ריוואב היבגה דשה םלוא ...ול ארק קובקבה
,תונחמ ול וארנ םשו הפ .ללכ ןיא ?זועב םש תטהול דוע הנאמהש תומוקמ .דחא אל ףא ?ונימ
.ץראה תא שבכ םדאה .םימומע םישנו םירבג ,םדא-ינב תותרשמ הרוצ-תונושמ תויח
ותוא רופחי ,והשימ וא ,והשמש דע וטלקמב םוני טסרצירק .הנתשיו בושי אוה .הנתשה םלועה
.הזל הז ורקיש אל םידש .השעמה רופיס תא עמשיו ...אובי ער .הצוחה
שיאהש בטומ .אדירג זגור ךותמ ,השאה תא גרה יכ רפסל וילע ההי אל תוחפל .ןכ יהי ול
.לזואו ךלוה ולש םימה יאלמ דועב ,םינורחאה הימיב הב לפטיש .הטיאל תססוג הב הזחי
.ןיינע לש תופוקתב קר תויחל אוה תודרשהל חתפמה
...ןכיה תעכ .קובקבה הנה
?קקפה ןכיה
.ויניעמ ותוא ריתסמ היה אל לוח .םוסק היה קקפה
!הבית ,הבית וז התיה .קקפבש םסקה לע הסכמ היה יארפה ומסק .תאז השוע היה בהז םלוא

.תצמואמ התיה התמישנ .הענ אל השאה .ומוקמב היה הנחמה
רמא אל אוה .הכומסה תילוחה דגנכ התע בכוש היהו ,ףכואה יקשמ הקפסא תחקל ךלה טופבלק
.וילגרל ץצנ בהזה שוג .רבד
התא ןוכנ םא ,תאז עונמל ידיב ןיאו ,ןשוליסק לא תכלל לכות" .דשה רמא ",דואמ הפי"
".ןכ םא ,תחצינ .השאה תא שוטנל
.טופבלק רמא "?ןרקש םע חחושל הצרא עודמ"
".השאה ליבשב" .הילאמ תנבומ התיה הבושתה
"?םדא םע חקמתהל ךמצע ליפשת המלו"
".שדח יל רוציל לוכי ינא ךא .קקפה ליבשב"
תא ףלסתש ונששח" .בשיתה טופבלק ".השדח ידנארימ רוציל לכוא אל םלועל ?לוכי התא"
".לילכ הל ברסתש ונתעדב הלע אל ,הנורחאה הלאשמה
ךא ,תאז תושעל היה לוכי אוהו .הזל הז ודעונ םה ןכש ,קקפה םע קובקב רוציל וילע היהי
.םוקמ םושב ילוא .הנאמה-לד רבדמב רחא םוקמ לכב וא ,ןאכ אל
תרחא הלאשמ לכ וא ,תישילשה הלאשמה תא ךל קינעאו" ,טסרצירק רמא ",קקפה תא יל ןת"
".שקבתש
".ןומא ךב ןתונ ינניא"
ןחב אוה ".ןכ ...השעמלו ,וז ידנארימ לש היבצע תא ןקתל לוכי ינא .אופא ,תאזל ןמאה"
התיה םדאה-ינבל .רזומ .םלועמ הדלי אל ףא איה .הכנ התיה אל השיאה .הלבה ףוגה תא בטיה
.חצנ-ייח לש הדיחיה הרוצה וז
אל איה תעכ .בלה תבאשמ תא ןקיתו ,םימינה תובבר תאו םילודגה םדה-ילכ תא הקינ אוה
.םינוונמה בצעה-יאת תא ליעפה אוה .חונ אל ןמזב תומת
ץאומה םדה םרזב שח טסרצירק .העמכ הצאוה התמישנ .תושולח העורז תא העינהו הרפרפ השאה
.חומה לא
- ארק אוה ",הבש השוחתה ,ןכבו"
םדאה תומד תא ,ףעפעל אלב ,הנחב איה .באכמ החווצו ,הכפהתה איה .השאה השחל "?טופבלק"
.הרקרק ",םש ראשה ,טופבלק" .ןופצה לא הנופ ,היכרב לע הפקדזה זאו ,הילעמש הריבכה
.התוא עמשש ןכתי אל "!הפי הדובע"
.באכ והמ ןיבהלו שוחל הלוכי איה תעכ" .דשה ארק ",בוש ינרע חומהו ,הבש השוחתה ,ןכבו"
"?יל ןימאמ התא םאה .באכ הל םורגא ינאו
ידנארימ .םלועל .קקפה תא ךל ןתא אל םלועל" .שיאה וילא קעצ ",יל התא ןימאמ םא הארנ"
".תאז תושעל התוא לדשל בייח התאו ,ירובע תאז תושעל תבייח
,קקפה תא איבהל הילע ההי זא לבא .ץופחיש רבד לכ ורובע עצבל ןנחתתש דע !תונעל ?לדשל
!הטוש .הטוש ...הטילש םסקל ןיא וב םוקמב
שקיב ךלש בהאמה" ,רמא אוה ",השא" .לגר העבש לע והבוגב הלע אלש דע ,ץווכתה טסרצירק
"?ינממ חקלש רבדה תא יל יבישת םאה ,האירב ךתוא השעא םא .האירב יהתש
".ןכ" .הצמצמ איה
יפכ וניא בוש םלועה ,םירופיס יל ירפסת" .הגופה "?הממי ךשמל ,הרבח יל יחראת םג םאה"
".ותוא יתרכזש
ךל חראל'ב .הקשמו ןוזמ יל ןתית םא ,תאז השעא" .תוריהזו ...תויטיא ויה היתובשחמ
" - ןווכתמ התא 'הרבחל
בוט בהאמ אוה תירפא יכ טופבלק לש ותגוזל תוארהל .תוריהמב דשה רמא ",דבלב החישל"
שי םלוא ...הברהב ונממ השישק איה ,םיבהאנ ויה ןכא םא .עשעשמ תויהל היה לוכי ,רתוי
וליאכ ,ביציה טבמה) השעמל .חוכ-תבר תמסוק התיה איה ,םישחל ויה .םירוענה תבשהל םישחל
.הלש התיה הלוכ תינכותה ילוא ,(!הוושכ ותוא תנחוב איה
!וחקל ארונ רומיה הזיא ,הנכסה תא ועדי םה .תחכוש התיה ותמח וליפא .חצונ אוה
.ודי גשהמ אצתש רחאל ,הירבדב דומעל התוא ענכשלו ,השיאה לא בידא תויהל בייח טסרצירקו
ךתוא אפרא ינא םלוא" .רמא ",ץראה לא הנבלה תא םתאבהו טעמכ ךיא ,ןכ םא יל ירפס"
.וז החטבה םג םייק אוהש ךכ ,טעמ אל החווצ איה ".באכי הז .הליחת
ומלענ אל תויציבה םלוא ,וקמטצה תולחשה .םלוכ תא אפיר אוה :םידיג ,םיקרפמ ,תומצע
וז התיהש דע ךישמה טסרצירק ,םייעמהו הביקה ,תוטולבה .םייחל ןבישהל היה ןתינו ,ןלוכ
.הארמל הנקזו הכותב השדח ,באכמ תלתפתמ ,וילגרל הריעצ השא
.תרסייתמה השאל רוזעל אב אל טופבלק
.הנורחא םעפ ,ןוצל ול דומחל דוע לכוי ילוא ,לשכי לכה םא .ןיידע תועטל םייושע םה
תא בישתש הל קוקז אוה ךא ,הלחמ רדגב וניא ףדוע רוע !הינפב עגיתשכ םיטמקב שוחת איה
.םידגבה וסיכש תומוקמב אל ךא) תומאהו םיידיה תופכ ,םינפה רוע תא חתמ טסרצירק .קקפה
תולככ ,ןיחבת ילוא) הזח ,םיידש ,ןטב ,םיילגר (ידמ רחואמ הז ההיש דע ןיחבת אל איה !אה
(.לכה
טופבלק .םיכלמ התשמ ןמיזו ,םומיחל ,שאב לוח ריעבה טסרצירק .ברעמב ,המודא ,האב שמשה
העגנ אל איה .תוכורא וחחושו וידחי ודעס דשהו ידנארימ .שבוימ רשב סעול ,ומוקמב רתונ
.ןייב
םהל קינעה אוה .תורקי םינבא ונממ ושקיבש ,ותחפשמבו חפנב היהש השעמה תא הל רפיס אוה
םירהונ ויה םינרקס םיירפכ תורשעו ,הלגעו דחא סוס םהל ויה .תוילגרמ לש תוארטיל םינומש
.דשה לש ,םידמימה תמוצע ,הנשעה ותומד תא ואר וב םוקמל
וסנו ,םיכומנה םיחישה ךותלו ךרדה ינפ לע תובוט םינבא לש םינפוח ורז ותשאו חפנה םלוא
םירחוס םהידכנ ויה ,ןכ ירחא םינש םיעברא .ללשה תיראש תא איבחהל ורצע םרטב םימת םוי
.םירישע
םלוע תודוא החש איה .בל ערוק רופיס הז היהו ,םילאה ןורחא לש ותומב התזח ידנארימ
גודל םדאה דמל וב ,םיאקיסומלו םינמואל ,םינמאל ושענ חוכ-ירסח םיפשכמ וב ,הנתשהש
.ללכ םסק אללו ,הדלפו לזרבב וב תוכרענ תומחלמו ,םלוכ ומלענ םיה-ינב ןכש ומצעב
ירסח םיחטשה לא אצי םא ?תוארל לכוי רבכ המ םלוא ,ויניע ומב תאז תוארל התפתהו טעמכ
.הדגאל אוה ףא ךופהי ,הנאמה
.םמעשמ .הנשי הב הפוצ היה ,וז העשב
תא הפסאו ,דבה תפוח תא ידנארימ הלפיק זא .ברע תדר דע ,תרחמה םויב רבדל ופיסוה םה
הב טיבה אוה .המואמ תושעל לכי אל טסרצירקו ,םוסקה חטשל ץוחמ לא העספ איה .תוכימשה
.בוש הצוחו ,ןייהו לכואה תויראש תא טקלל תרזוח
לש וידי תא האר אוה .םיקחוצו םירבדמ םתוא עמש טסרצירק .הלילל םלהוא תא וטנ םישנאה
?קקפה לע המ .ומצע הלשה אל תוחפל :ול לקוהו ,השאה לש היתומילגל תחת תועות טופבלק
.ותוא ריכזה אל םהמ שיא
.ןנחתי אל אוה .הממדב הכיח דשה
אל בושו ,המלענ הלש םסקה תתמ .לובגה וק לא התוא האשנו ,בהזה תנבל תא המירה ידנארימ
,תועוצרב בהזה תא הפינה איה .דעומ דועבמ ותוא ונמיס םה .אל ?הצחת םאה .וב שוחל הלכי
.הנממ האלה ותוא הליטהו
תכתמה תא ערק אוה .הסכמ לכ היה אל .ודי תא ברצ זעה םסקהו ,הנבלה תא םירה טסרצירק
.קקפה תא איצוהו הכרה
.ןושיל ןמז
םהל היה אל ילוא ,בזעש ובשח ילוא .ונממ םלעתה גוזה .ןשעל גגופתהל ומצעל חינה אוה
.המהמתמ ,ההתשה דשה .תפכא
םהיתוליה תא ריתסהל ולכי אל םלוא ,םהלש הבהאה השעמ לע וסיכ הלילה תכשחו תועיריה
,םדוק ןכ ויה אל םא ,םיבהאנ ויה התע .תמה םוקמב רצונ היה םסק .תוטטורהו תופשורה
.קובקבה לא הנפו דיאל החמשב ךחיג טסרצירקו
.םידלי תדלל אלש הרחב ,הימולעב
תא בוש התיצה רבכ תיעבטה םתוואת .תינדפק תונדקונב םתואירב תא םהל בישה טסרצירק
,תושירפ המצע לע רוזגת םא אלא ,המחר שביי םרטב םידלי רסירת דלת איה .תוחילבמה תוליהה
.הילע השק ההת תושירפהו
.ומת םהיתועסמ ,ךכ וא ךכ .אל תורחאב .הכרבל םינב יוביר בשחנ ,םדאה תויוברתמ קלחב
ךותל לחז םויאה טסרצירקו .ןופצבש הז ןטק רפכל רבעמ ,דודנל דוע וקיחרי אל םלועל
.קקפה תא וירחא ךשמו ,קובקבה

Back Home

םה תירפאה .יני'גה יגוס תשמח ןיבמ ותמצועב ינשה ,תיברעה היגולותימב - תירפא
המיא-יליטמו םיינודז ,םתדימב םימוצע