הגילפמ ןומא תנהכ :ןימימ
רפסב ,אבה םלועה לא
הירפסה .הרבקמ םיתמה
.סיראפ ,תימואלה


1היגולונורכ
(2-1 תולשוש) תיאכראה הפוקתה 2682-3007
(8-3 תולשוש) המודקה הכלממה תפוקת 2145-2682
תישילשה תלשושה
אַּכּבֶנ 2665-2682     
(?אכבנ יחא)  רֶסֹ'צ 2645-2665     
יִטֶט רֶסֹ'צ 2638-2645     
יִנֻח ,עַּבעַח 2614-2638     
תיעיברה תלשושה
(ינוח לש ונב)  ּורפֶנְס 2579-2614     
(ורפנס לש ונב)  ּופּו'ח 2556-2579     
(ופו'ח לש ונב)  עַרפֶדֶד 2547-2556     
(ופו'ח לש ונב)  עַרפּועַח 2521-2547     
(ערפדד לש ונב)  אַּכאַּב 2514-2521     
(ערפועח לש ונב)  עַר ּואַּכ-נֶמ 2486-2514     
(?ערואכנמ ןב)  פאּכ-סֶסְּפֶׁש 2479-2486     
(?פאכסספש ןב)  סיתּפמַת 2477-2479     
תישימחה תלשושה
(?ערואכנמ לש ונתח)  פאּכ-רֶסּו 2471-2479     
עַר-ּוחַס 2458-2471     
(ערוחס לש ויחא)  עַר-אַּכ-רירֶפֶנ 2438-2458     
(10-9 תולשוש) הנושארה םייניבה תפוקת 2119-2145
(12-11 תולשוש) הנוכיתה הכלממה תפוקת 1794-2119
(17-13 תולשוש) הינשה םייניבה תפוקת 1550-1794
(20-18 תולשוש) השדחה הכלממה תפוקת 1070-1550
(25-21 תולשוש) תישילשה םייניבה תפוקת 664-1070
(30-26 תולשוש) תרחואמה הפוקתה 525-664
תיסרפה הפוקתה 332-525
(תימלת) תיטסינלהה הפוקתה 30-332

Statuette of King Khufu

לש הדיחיה ותימלצ
העבש ההבגש ,ופו'ח
.םירטמיטנס יצחו
.ריהק ,ירצמה ןואיזומה
תורעה
םודקה ירצמה בתכה ןיא ירבעה בתכל המודב   1
תיגה ןפוא יבגל ןוחטב ןכ-לע ןיאו ,תועונת ןייצמ
תובקעב) דוקינ ינמיס יתפסוה תאז ףא לע .תומשה
ןפואה לע תורוהל ידכב ,(תירבעה הידפולקיצנאה
םה םישגדומה תומשה .םירקוחה םתוא םיאטבמ וב
.ראכטסו סוריפפב םירכזנה םיכלמה ןמ ולא תומש

יברעמ-ימש אצוממ םירגהמ :"רכנ תוצרא ילשומ"   2
(אתלדה איה) הנותחתה םירצמב ןוטלשה תא וחקלש
תמקהו םשוריג דע ,הינשה םייניבה תפוקת ףוסב
.18-ה תלשושה דסימ ,סֶמחַעַי ידיב השדחה הכלממה

אצמנ אל ,הלודגה הדימריפה לש הרדה תורמל   3
ערה םשה ללגב ילוא .ןטק בהנש ןולספ אלא ופו'חמ
וילע בתוכש יפכ ,תורודל הז ךלמ ול השעש
העיגה ךכ ידכ דע" :הנש םיפלא רובעכ סוטודורה
ןעי ,תונוז תיבב ותב בישוה יכ ,ופו'ח לש ותעשר
- ףסכ םוכס הזיא חיורהל הילע םשו ,ףסכ ול רסח
םש רשא םוכסה תא החיורה איה .המכ יל ורמא אל
תבצמ ריאשהל הבל המש םג םלוא ,היבא הילע
הל ןתי יכ הילא אב רשא שיא לכמ השקבו ןורכז
,םהירבדל ,התנבנ הלאה םינבאהמ .הנתמב תחא ןבא
ינפל תודימריפה שולש ןיב תיעצמאה הדימריפה
היתועלצמ עלצ לכ ךרוא רשא ,הלודגה הדימריפה
(126 ב סוטודורה) ".(םירטמ 45-כ) םירתלפ יצחו דחא

The History of Herodotus :סוטודורה לש הירוטסהה

ןומטה ּפֶּתֹחְמִא ןנכתש ,הנושארה הדימריפה איה   4
דמולמ לע תינוריא הרעה .הדיצל ראופמ רבקב
בח-מ-םתא-אפ לש ורבקמ ריש איבמ הז עדונ
ןיב םג אצמנש ,(18-ה תלשושה) ןותאנחא ימימ
תחת 500 סיראה סוריפפ לש "רודיבה יריש"
הזרפארפ איה ותחיתפ .ןאכ תאבומה תרתוכה
:התימה חבשב םירוגשה הרובקה ינונמהל

חונמה ףֶתנַא ךלמה לש (ורבקמ) רשא רישה
5לבנב ןגנמה ינפל רשא

:הזה ךיסנה ירשא     
,לרוגה בוט     
!קזנה בוט     

ךלוה רוד     
,ראשנ רחאו     
.םינומדקה ימי זאמ     
םדק ימיב ווהתנש םילאה     
.םהלש תודימריפב םיחנ     
םה םג 6"םיליעי" םיליצא     
.םהירבקב םירובק     
.(הרובק) תומוקמ םהל ןיא - םירבקה ינוב     
!םהל עריא המ האר     

,רֹחפֶדֶדו פתוחמא ירבד תא יתעמש םנמא     
.םהימגתפב הברה םיטטוצמה     
!םהלש (הרובקה) תומוקמ תא האר ךא     
,תומוקמ םהל ןיא - וררופתה םהיתומוח     
.ויה אל םלועמש ולא ומכ     

םשמ רזוח וניא שיא     
,םבצמ לע רפסל     
,םהיכרצ לע רפסל     
,וניתובל תא עיגרהל ךכבו     
.וכלה םה וילא םוקמל שוחנש ינפל     

.סקופ לש ומוגרתמ ,ןאכ תאבומ דבלב ותישאר   5

םישחל ידי-לע םהל ורזחוה םהיתוחוכש ,רמולכ   6
.םייחבכ תוומב התע םילעופ םהו

תא שרי ערפועח .הזיגב הינשה הדימריפה הנוב   7
-יתלב הרובק םחתמ ריתוהש ערפדד הצחמל-ויחא
ופו'ח לש תיבול השא ןב ילוא) שאור-ובאב רומג
.(הכולמב תוכזל ידכ יקוחה שרויה תא גרהש
םירעשמו ,םירדהנ םילספ המכ ואצמנ ערפועחמ
.סקניפסה רתסלק בצוע ותומדבש

תמישרב רכזומ אוה .רסו'צ לש רוכבה ויחא ילוא   8
1213-1279) ינשה ססמער ימימ ןירוט לש םיכלמה
שדקמ תינב וימיב תנייצמ ומרלפ ןבאו (ס"הנפל
.הניפסו

ךלמה תדוקפב הנתינ תינדגובה םוטרחה תשא   9
ובשחב רמתל תושעל הדוהי שקיבש םשכ ,הפרשל
יתוכלמ ןיד-קספ לע .(24 חל תישארב) התנז יכ
סֹורֶפ ארוק אוהש הערפ לש ,סוטודורה רפסמ המוד
:(הנוכיתה הכלממה ינוערפמ ,ינשה תאַחְמנֶמַא ילוא)
-הנומש דע ,רתויב לודגה והבג דע וימיב הלע רואיה"
הללוחתה הנהו .תודשה תא ףטשו ,המא הרשע
חקל ,ורפס הכ ,הזה ךלמה .םילג הכה רואיהו הרעס
-ירבשמ ךות לא וכילשהו ןודיכ ובל-תורירשב
רשע .רוועתנו ויניע תא הלח ךכ רחא דימ ;רואיה
וילא היה הרשע-תחאה הנשב ,רווע היה םינש
בושיו ושנע ןמז רבע יכ ,וטוב ריעה ןמ םולוקרוא
הלעבנ רשא השא ןתשב ויניע תא ץחרי םא תוארל
.הב ועגנ אל םירחא םישנאו ,דבל הלעבל קר
הבש אל רשאכ ,ןכ-ירחאו ,ותשאב הסנ הנושארב
רשא ירחא .וז רחא וזב םישנה לכב הסנ ,היארה וילא
וז דבלמ ,ןתוא הסנ רשא םישנה תא ףסא ויניע וחקפנ
,היארה וילא הבש הלש ןתשב וצחר ירחא רשא
ריעה לא ;סולובורתירא םויה תארקנה תחא ריעל
.איהה ריעה תא דחי ,ןלוכ תא ףרשו ןתוא ףסא תאזה
,הארו בש הלש ןתשב וצחרב רשא השאה תאו
(111 ב סוטודורה) ".השאל ול חקל התוא
תאבומ םירצמ תושנ לש ןעבטל תפסונ תודע     
תישארב) רפיטופ תשא םע ףסוי ןויסנב ,ארקמב
(םיחא ינשב השעמ) 101-83 ןודנול סוריפפב .(טל
ותשא תא לעבה גרוה ,השדחה הכלממה ימימ
,(התעשב לבזיא לרוגכ) םיבלכל הכילשמו
תפסונ השא .ריעצה ויחאב המוד גהנמ הגהנשמ
המע בכשל בריסש רבג לש הער ותביד האיצומה
רישב סוטירפ תשא איה ,ןווי תורפסב תאצמנ
תמאהש אלא" .(170-152) הדאיליאה לש ישישה
םיטרפב ןוימדהש" ,ץנירג תורירמב ריעמ ",איה
תואיצמה ןיא - ןוימד שיש םוקמבו ,ןיאכ והומכ
ןאכ שקבל ןיא ...םע-ירופיס תאירקל תקקזנ היחה
תופקתשה ךכב תוארל בטומו םייתורפס םייומיד
".םלועבו םירצמב תואיצמה

,הלודגה הדימריפל ךומס ורבקש ,ףֶדֶדרֶחל  10
תירצמה המכחה תורפסמ תוארוה תרדס תסחוימ
לש ויוליג םג ומכ ,(Lichtheim I 58-59) המודקה
תוליגמ ןיב םימיל ללכנ רשא םימסק שחל
,אבה םלועב ןעייסל תוימומ םע ונמטנש םישחלה
לש סוריפפב ךכ ."םיתמה רפס" םויה תונוכמו
:יטירבה ןואיזומב ,18-ה תלשושה ןמ ּונ
,הב לש חולה לע ןומש ריעב אצמנ הז קרפ"     
Lapis) תיתימא תלכת ןבא [תויתוא] ץבושמ היהש
ילגר תחת חנומו (יארקמה ריפסה ילוא ,Lazuli
הנוילעה ץראה ךלמ ותוכלמ דוה ימיב ,לאה [לספ]
,ףדדרח ךיסנה ידיב ,ל"ז ערואכנמ הנותחתהו
היה תחֶנ דחא .םישדקמה לע חוקיפל רויסב ואצמש
ךלמה לא ואיבה אוהו ,ול וריבסה תוצירחבש ומע
[והומכ] לודג דוס רבד אוהש ריכהשמ אלפנ ץפחכ
(Papyrus of Nu, Sheet 21) ".[וינפל] דוע הארנ אל

סוריפפל אלמה םוגרתה ןמ הרעהב ,האבומה רוקמ
The Book of the Dead :הפוקת התוא ןב ,ינא לש

רומשה ,וכרא םירטמ 23 ,הז ביהרמ סוריפפ תונומת
The Papyrus of Ani :יטירבה ןואיזומב אוה ףא

ףסואב ,תונומתה ןמ המכ רואיבו סוריפפ ותואל עקר
:20-ה האמה תישארב םירצמ ירואית לש קתרמ
The Papyrus of Ani from Gavins Egyptomania Pages

ערתשמ ,סוריפפב .םילק םייונישב ,ץנירג יפל  11
.IV17-VI21 תורוש ןיב רופיסה

הנוכיתה הכלממה ימימ תמח ידאובש תבותכב  12
יכ םירעשמ ךא ,ערפואח לש ושרויכ ערפואב רכזנ
היה ,ערפדד לש ורוכב ונב ,אכאבו ללכ ךלמ אל
אכאב לש הדימריפה ןמ .הרצק הפוקת רצוע
רשאכ ,הרובקה ריפ אלא םלשוה אל שאור-ובאב
הנובו ערפועח לש ונב ,ןוטלשל ערואכנמ הלע
.הזיגב תישילשה הדימריפה

תועסמ הז םילעפ-בר הערפ םזי ומרלפ ןבא יפל  13
לא תוחלשמ םג ומכ ,םיבולהו םיבונה דגנ המחלמ
תאבהל הגלפה תועסמו יניסב זיקרוטה תורכמ
:תודימריפ שולש וירחא ריתוה אוה .ןונבלה ןמ םיצע
םיתשו ,התינבב לחה ויבאש ,םודימב הנושארה
התנוש התיוז רשא) המוקעה הדימריפה ןה ,רושהדב
הדימריפהו (העיקש תיעב לשב ילוא ,הינבה ךלהמב
.רבקנ הארנכ הב ,המודאה

הליחת דחיתנש יוניכ ,"לוקב יתימאה" :תילולימ  14
םיפיסומ ויה ןמזה ךשמב .סורוה ונבלו סיריזוא לאל
תועמשמ לביק ךכו דבכנ תמ לש םש לכ לע ותוא
.ל"ז ,חונמה :לש

ירופיסבש "םוטרח" הלימה לש ירצמה הרוקמ ןאכ  15
אוהש ,ּפט רח :(ט-ז תומש ,אמ תישארב) השמו ףסוי
הז :("סקטה רפס") ּפט רח ("ןוילע") ּבח ירח :ןמ רוציק
םימוטרחה שאר הנוכמ לאינד רפסב .סקטה רפס לעש
איבנה םמור הל הלעמ ,"אימטרח בר" וא "ןימטרח בר"
,6 ד לאינד) ליהבמה ומולח תא רצנדכובנל ורתפב ומצע
.(11 ה

םוחב :בלה תא גנעמה ,עשעשמה רבד - ןינעהו  16
.לודג גונעתל רוקה בשחנ םירצמ

רחואמב ןתינש ראותה ןאכמו ,אע-רּפ :תירצמב  17
לש םיוניכ תא הז ןינעל ץנירג ריכזמו .םירצמ יכלמל
.לודגה רעשה ,הטרופ :היקרוט יכלמ

.רואיה ךלהמ ךרד לע ,"הטמו הלעמ" :תילולימ  18
.ןומראה תכירבב הנאו הנא תוטש תורענה

sandal :םישרפמ םילגנאה םימוגרתהו ,תירצמב ךכ  19
ריפוא ץראמ המלש איבהש םיגומלאה יצע ילוא ,woods
.(12-11 י 'א םיכלמ)

.ףסכו בהז לש ךתנ וא גסמ :electrum ,קויד רתילו  20

Edingburgh 1914.1080
.הנוכיתה הכלממה תפוקת ,ןּוהאליאמ בהז ידע
.ורובנידא ,יתוכלמה יטוקסה ןואיזומה

תלחלחכ-הקוריה זיקרוטה ןבאל ןווכמ ץנירג  21
רכזנה ךפונה תא הב םיהזמ שיש (turquoise)
(11 טל ,18 חכ תומש) ןשוחה ינבא ןיב ארקמב
ימראה םוגרתב .(13 חכ לאקזחי) ןדעה ןג ינבאו
ףסוי לצאו םיעבשה םוגרתבו ןידגרמזיא ךפונה ארקנ
ומכ ןאכמו :םחפ ,סקרתנא) ανθραξ ,והיתתמ-ןב
לע הינמיס לשב ,תלחגה תלחמ לש המש תירבעב
ןבא איה ,carbunculus יורק אוה הטגלווב .(רועה
.קומע םודא העבצש טינרג

השמ לש םהיתוטמב רבכ רכזנ רשא ,ארוקה  22
,(13-8 ז ,5-1 ד תומש) הוועשה ןינת ןינעל ןורהאו
ףוס םי תעירקל והשלכ ןוימד אוצמל יאדו שקבי
.(31-15 די ,21-1 וט)

למס אוה ןושארה ."הרובדהו ןומגאה" :תילולימ  23
םירצמ לש הינשהו ,לדג אוה םש - תילעה םירצמ
,תימלתה הפוקתה ןמ הטזורה ןבאב רבכ .הנותחתה
.ןאכ ןותנכ ומגרת

יכ ץנירג רמואו .(Kaster 260 n. 9) ורבקב וחנויש  24
ונממ יתתנ אלו") הרותה הרסאש םיתמה יחבז ולא
.(14 וכ םירבד :"תמל

םייהטכילו ןוסניקרפ לש תילגנאל םהימוגרת יפל  25
.(Parkinson 131-143, Lichtheim I 139-145)

רתאב ,םייהטכיל לש המוגרתב יטרפנ ירבד
ןומא-ןו עסמ םהב) הרפסמ םיפסונ םיעטק איבמה
The Prophecies of Neferti :(תהנאׂש תליגמו

.(3-1 א) רתסא תליגמ םג תחתפנ המוד חסונב  26

.תיחרזמה אתלדב ריע ,סיטסבוב לש הלותחה הלאה  27

תא וידי-ומב םשורו רפוס ילכ ךלמה לטונ ןאכ  28
לש הנוסא תא אבנמה ,יטרפנ לש רדוקהו הפיה וריש
התעושת תאו ,רז םע ןוטלש תחת הלפנב םירצמ
אוה הז הערפ םידמולמה תעדל .שדח הערפ דיב
-1976) 12-ה תלשושה דסימ ,ןושארה תאחמנמא
ותילעל המדק אל האוש לכ יכ ףא ,(ס"הנפל 1947
םיקתועה יניכמ .(Lichtheim I 139, 145 n. 15)
דגנל יאדו ואר ,השדחה הכלממה ימימ ,ונידיבש
המוד העצה .הל םדקש סוסקיהה שוריג תא םהיניע
וב האובנהש :ראכטסו סוריפפ יבגל ףא התלעוה
לש םינושארה הינוערפל תזמור הכולמה יונישל
.(Goedicke 32-35) השדחה הכלממה

ףלא ירופיסבש םינימאמה אישנ ,דיִׁשאַר-לַא ןּורָה  29
תיסאבעה תלשושה יפילכב ישימחה אוה ,הלילו הליל
.(נ"הפסל 809-764)

ראכטסו סוריפפ תאוושה ןינעל .ןילביר לש ומוגרתב  30
.Goedicke 23 n. 4 :האר ,הלילו הליל ףלא ירופיסל

:רפסל ןוטרב לש םסרופמה ומוגרת
The Thousand Nights and a Night

אורקל ,ותנש הדדנשמ ,רוכזכ הויצ שורושחא  31
רחא השעמ .(1 ו רתסא) םימיה ירבד רפסמ וינפל
12-ה האמב ראתמ םדרהל השקתמה ךלמ רבדב
לש רמומה ואפור ,(ידרפס השמ) יסנופלא סורטפ
קומע עונכש ךותמ .ןוגארא ךלמ ןושארה וסנופלא
תא ול ןתנ ,וילשמו וימגתפ טקל לש יטקדידה ךרעב
:"יתייסנכ ךוניח" ,Disciplina Clericalis םשה

היהש ,תוישעמ-רפסמ ולו ךלמ םעפ היה היה     
דורט ,ךלמהש הרק .םירופיס השימח הליל לכ רפסמ
רתוי עומשל הצרו םדרהל לוכי אל ,םויה ינינעב דוע
םירופיס השולש ול רפיס רפסמה .ליגרהמ םירופיס
דוע עומשל הצר ךלמה .םירבדב רציק ךא ,םיפסונ
םושמ ,ללכ ךישמהל ץפח אל תוישעמה-רפסמ לבא
.םיבר םירופיס ךלמל רבכ רפיס ,וניאר רשאכש
ךא ,םירופיס הברה יל תרפיס" ,ךלמה החמ ",תמא"
ךירצה רופיס התע עומשל הצור ינא .םירצק ויה םלוכ
".ןושיל לכות זאו ,ונינע תא ריבסהל תובר םילימ
:םירבדב חתפו םיכסה רפסמה
אוה .ףסכ תועבטמ ףלא ולו דחא ירפכ היה היה"     
תחא לכ ,םישבכ םיפלא םש הנקו קושה לא ךלה
ימב לחנה האג ,התיבה ובושב .םירניד השש ריחמב
.הרבעמב וא רשגב ותוצחל היה רשפא-יאו תונופטש
הגאדב ושפחב ,םרזה הלעמב האלה ךישמה ןכ-לע
הריס אצמ ףוסב .וישבכ תא ריבעהל לכוי וב םוקמ
לכ דבלב םישבכ יתש תאשל םנמא הלכיש ,הנטק
הב םש ,הרירב ול התיה אלו רחאמ .דחי ומע ,םעפ
".רהנה תא ןמע הצחו םישבכ יתש
הויצו וריעה ךלמה ךא ,רפסמה םדרנ תאז ורמאב     
-רפסמ הנע ",בחר רהנה" .הישעמב ךישמהל וילע
-השרי .בר ןאצהו דואמ-דע הנטק הריסה" ,תוישעמה
זאו ,רהנה תא וישבכ ריבעהל רכיאל ךלמה אנ
(Disciplina Clericalis XII) ".ירופיסב ךישמא

רסיקה לע ףא .Maspero לצא האבומה ןמ ןאכ  32
תורענמ חקול היה יכ ולופ וקרמ רפסמ יאטקב
ןתונ" .ישמ תופוחמ תוריסב םגאה לע טושל ונומרא
תויחה תא ףודרלו םיבלכ םע דוצל תומלעל היה
.םגאה ביבס תושרוחה לא ויה תושרופ ,ןפיעתהבו
וז ,תוחשל תומוריע וצרו ןהיתומילג וריסה ןאכ
ןהב לכתסמו היה דמוע ךלמהו .הכב וזו הכב
ורכבש רבד היה אל ,ולופ ירבדל ".בר גונעתב
,םגאה לע תישנ הרבחב תוגונעת טיש לע יאטק ינב
תשגופ דישאר-לא ןורהל רוצנמ ןב ילע רופיסב םגו
.הריסב היתורענ םע הלייטב הבוהא תא רודוב
היוול-תונב םנמא ופידעה ןיס ירסיקמ המכ     
בוהזה ךלמה" :ולופ רפסמ רחא טילש לעו ,דבלב
ויה אל ותוהש ךשמו ,ראופמו לודג ןודא היה
בר ןומה היה ןהמ תויפהפי תורענ אלא ותורישב
ןתוא ויה ,ונומרא ביבס לייטל ותאצב .ורצחב
בוחסל ולכיש הנטק הבכרמב ותוא תוליבומ תורענ
רושקה לכב ותרשל ויה תודמוע ףאו תולקב
.ךכל Yule לש ותרעה הארו) ".גונעתל וא תוחונל
.(דבלב ויזומאר לש חסונב םיעיפומ םיעטקה ינש
:סולבגוילה לע סוידירפמל בתכ תאזל המוד     
ולאל זב אוה יכ ,ןח ינבאו בהז ושענ ויתובכרמ"
היה םתור .הזנורב וא בהנש ,ףסכ אלא ויה אלש
,תוגוז ,תויעיברב תולגעל םישנב תופיה תא
בורל ,ביבס ןתוא גהונו ,ךכמ רתוי וא תושלש
".והוכשמש םישנה ומכ ,ומצעב םוריע
(The life of Elagabalus Antoninus XXIX)

:(נ"הפסל 649-626) ויתורענו גנּוסט יאט רסיקה
Emperor Taizong attended by court women

אצמנ תולמשה לשו וז דב תסיפ לש טרופמ רואית  33
ורפסמ אבומ ןלהל רישה .Jannsen לש הרמאמב
.(38-34 .מע) סקופ לש

ךיישה עטקב דכ ותואב ךשכשל בש גדה יומיד  34
:הריציה התוא לא סקופ לש ותטישל

,האב יתוחא     
- זילע יבל     
.הקבחל תוטושפ יתועורז     
ומוקמב רשואמ יבל     
.ותכירבב גדכ     
,חצנל יל ךנה !הלילה     
.יתרבג ילא האב זאמ     

:םייהטכיל לש המוגרתב ,םיפסונ םיירצמ הבהא יריש
Egyptian Love Poems

,זיקרוט ופוגו בהז ויריפנסו ובנזש ,ןורחאה הז  35
:האר גדה ןינעל .קרוי-וינ לש ןילופורטמה ןואיזומב רומש
.Blackman §2, Fischer §4

-עבראה זוחמה תריב ,סיק לש םיתמה ריע איה  36
,12-ה תלשושה ימיב הז לילג שאר היה ּפֶתֹחּכּו .רשע
.וירחא ונבכ

שדקומה רתאב ,םידיקפה ינש ירבקמ תונומת
The Basenji in Ancient Egyptian Art :אקוד םהיבלכל

הסינכל הרזח

 
 

Livre des Morts de la prêtresse d'Ammon Ansc-sn-Isi. BnF, Paris:םומעשל הפורתה
ראכטסו סוריפפ ךותמ ערפואב לש ורופיס


ןושלב םינושארה םהידעצ תא ושע םירקוח לש תורוד     
שמיש רשא ,3033 ןילרב סוריפפ דומילב הקיתעה תירצמה
תירנוילמה .הפשה לש קודקדה יקוח רקחל ןמרה ףלודא תא
דרכירל ותרסמו הינמרגל אמוגה הלע תא האיבה ראכטסו
זאו יאנילרבה ןואיזומה והנק 1886 תנשב .1838-ב סויספל
םינש עברא ץקמו ,הנושארל ןמרה לש וימוסרפב רכזוה
.םיכרכ ינש תב ,תרדוהמ הילימיסקפ תרודהמב הז ואיצוה
סוריפפה קיתעת בורל שמשמ דומיל םשל יכ ףא     
,טשפומה (יטריהה) ינהכה בתכה אוה ובתכ ,םיפילגוריהל
םוי-םויה יכרצל ס"הנפל תיעיבשה האמה דע שמיש רשא
,יממעה ,יטומדה בתכה ופילחה זא) םיכמסמה תיברמב
תרוצ .(םייתד םיבתכב םינהכה תא שמשל ףיסוה יכ ףא
ןושלה ונושלו 2סוסקיהה תפוקתל המיאתמ ויתויתוא
תוצילממ היקנ איה ךא ,תורפסב זא הגוהנה תיסאלקה
אלא הביתכב ולבקתנ אלש םייממע םייוטיב תללוכו
הינוערפ ,תודימריפה ינוב םה וירוביג .םינש רובעכ
.המודקה הכלממה לש םילודגה
םיאצומ ונא ,האירקב ונחתפבו הרסח השעמה תישאר     
ןיזאמ 3,הזיגב הלודגה הדימריפה הנוב ,ופו'ח ךלמה תא
לכ רחא .וימדוק לש םהימוטרח יתפומ לע םירופיסל
.הישעמה ירוביגל ברקותש החנמ ךלמה הווצמ ,רופיס
4,הראקסב תוגרדמה תדימריפ הנוב ,רסו'צב ןד ןושארה
לש ומוטרח ,רנא-אבו לע 7ערפועח ךלמה ןב רפסמ התעו
ותשאל ףורטיש ידכב הוועש ןינתב םייח חיפהש 8,אכבנ
,ערפואב אוה ישילשה רפסמה 9.הבהאמ תא תפאונה
לא רמואו 10ףדדרח ךיסנה םק ןורחא .ןלהל ואבוי וירבדש
אלו ורבע םה יכ ועדי רשא [םירבד תעמש הכ דע]" :ופו'ח
[ךתוכלמ דוה תחת שי הנה ךא ,רקשה ןמ] תמאה העדונ
םכח ךלמה לא איבמ אוה ".עדונ אל שיא התא ךימיב
תלשושה יכלמ תדיל תא אבנמו םיתפומ וינפל השועה
ךשמה .הכולמה תא וינבמ ושריש ,ער לאה ינב ,תישימחה
םתוא לש תיאלפה םתדיל לע תינחרט הישעמ אוה רופיסה
.תושפוחמ תולא שולש תרזעב ,ער ןהכ תשאל םיכלמ

11ערפואב לש ורופיס
תפומ ךתוכלמ דוהל רפסא :רמאיו ,רבדל 12ערפואב םקיו     
ּבֶחרֶחה ישעמ ןיב 14,ל"ז 13ורפנס ךיבא ימיב הרק רשא
- - - הרק אל רשא ריהב לומתא - - - 'חנַע-מ-אַצאַצ 15שארה
אלו ונומרא ירדח לכ בבס ,ובל לא בצענ ורפנס ךלמה]
תא יל ואיבה ורהמ [:רמאיו ,ושפנ חמשי רשא רבד אצמ
.הרהמ דע וילא אבויו .רפוסה 'חנע-מ-אצאצ ,שארה בחרחה
ךלמה תיב [ירדח לכ יתבבוס] :ותוכלמ דוה וילא רמאיו
:'חנע-מ-אצאצ וילא רמאיו .ויתאצמ אלו 16רק םוקמ יל רותל יחי
תכרעו יחי 17לודגה תיבה םגא לא ךתוכלמ דוה ךלי אנא
בל ררקו ,ךלכיה ךותב רשא תופיה תורענה לכב הריס ךל
היהו 18;הנופצו המורד תוטש ןתוא ךתואר ידמ ךתוכלמ דוה
ויתודגו ויתודש ךתוארב היהו ,םיפיה ךמגא יניק ךתוארב
.תאז לע ךבל ררקו ,םיפיה
םינבה יטושמ םירשע יל ואיבה [:וידבע תא ךלמה וציו]     
יל ואיבה ףא 20,זפ םיפוצמ 19בכּס יצע םתודיו בהז םיפוצמ
םילתלת תולעבו םידש תולעב ,ןראתב תופי םישנ םירשע
תותשרה תאו ,תותשר םירשע יל ואיבה ףא ,ודלי אל רשא
ושעיו .ןשובל רסוה רחא ,הלאה םישנה לא ומיש הלאה
בלו הנופצו המורד הנטושתו .ותוכלמ דוה הוצ רשא לככ
.תוטש ןתוא תוארל ררק ךלמה דוה
ידעו הלתלתב השמשמ המידק תבשויה תחא [הרענ]ו     
טוקשיו .טושת אלו טוקשתו ,המימה לפנ 21שדח ךפונמ גד
אל הז םנמאה :ותוכלמ דוה רמאיו .טושי אלו הדיצ לכ םג
.טושת אלו טוקשת המידק תבשויה :הנרמאתו ?הנטושת
ידע :רמאתו ?יטושת אל הז המל :ותוכלמ דוה הילא רמאיו
יטוש :ךלמה רמאיו] .המימה לפנ שדח ךפונמ רשא גדה
רמאיו .[והנשממ] יילכ רחבא :[רמאתו .ךל ונמילשא ינאו
-אצאצ שארה בחרחה תא [יל ואיבה ורהמ :ותוכלמ דוה]
.הרהמ דע וילא אבויו .'חנע-מ
תרמא רשאכ יתישע ,'חנע-מ-אצאצ :ותוכלמ דוה רמאיו     
גד ידע לופיו .תוטש ןתוא תוארל רק ךתוכלמ דוה בלו
,טושת אלו טוקשתו המימה המידק תבשויל שדח ךפונמ
רמאתו ?יטושת אל עודמ :הילא רמואו .הדיצ תא ערפתו
ינאו יטוש :הילא רמואו .המימה לפנ שדח ךפונמ גד ידע :יל
רמאיו] .והנשממ יילכ רחבא :ילא רמאתו .ךל ונמילשא
רבע ןתיו [םימסקב רמא רשא 'חנע-מ-אצאצ שארה בחרחה
לע חנומ ידעה תא אצמיו ,רחאה רבעה לא דחאה םגאה ימ
לע המא ב"י ויה רשא םימהו .ותלעבל והנתיו והחקיו לת
רמא רשא רמאיו .ובסוה רשא ירחא ד"כל ועיגה םבג
- - - 22םדמע לא םגאה ימ תא בשיו םימסקב
ץראה ךלמ ,ל"ז ורפנס ךיבא ימיב הרק רשא תפומה הנה     
'חנע-מ-אצאצ שארה בחרחה ישעמ ןיב 23,הנותחתהו הנוילעה
הנותחתהו הנוילעה ץראה ךלמ ותוכלמ דוה רמאיו .רפוסה
ינשו דחא רפ ,רכיש ידכ האמ ,םחל רכיכ ףלא ונת :ל"ז ופו'ח
.ל"ז ורפנס הנותחתהו הנוילעה ץראה ךלמ לא הנובל דאפ
שארה בחרחה לא הנובל דחא דאפו רכיש דכ ,סנש [תגוע]ו
לככ ושעיו] .ותעידיל תוא יתיאר יכ ,רפוסה 'חנע-מ-אצאצ
[.ותוכלמ דוה הווצ רשא

.ןמרה לש הילימיסקפה ןמ ערפואב לש ורופיס ףוס
Baufre's tale in Papyrus Westcar (fol. vi)

בבוח הארנכ היה ,הישעמה רוביג ,ורפנס ךלמה     
החיתפ ילוא ללוכ ויתודוא רחא רופיסו ,עדונ םיעושעש
רפסמב אצמנ אוה .ראכטסו סוריפפמ הדבאש וזל המוד
תפוקת רחאל) הירחאו 18-ה תלשושה ןמ םיקתוע
,(השדחה הכלממה לש הנושארה תלשושה ,סוסקיהה
:1116B גרוברטפ .טס סוריפפ אוה םהב םלשהש

25יטרֶפֶנ תאובנ
יתש ןודא ,ל"ז ורפנס ותוכלמ דוהש םעפ היה היה     
ואוביו ,םימיה דחאב יהיו 26.ץראה לכ לע ךלמ היה ,תוצראה
.ךלמה ינפ תאשל ,יחי לודגה תיבה לא ךלמה תיב ימכח
רמאיו .ומויב םוי ידמ םהישעמכ ,ךלמה ינפ ואשנשמ ואציו
תיב ימכח תא אבה ,ךל" :ודיל םתוחה אשונ לא ותוכלמ דוה
ולפיו .הרהמ דע וילא ואבויו ".ינפ תאשלמ ואציש ךלמה
.הצרא םיפא ותוכלמ דוה ינפל
םכינבמ ןב יל ואצמ !םירענ" :ותוכלמ דוה םהל רמאיו     
ער ,הנובת שיא אוהש םכיחאמ חא ,המכח שיא אוהש
םיריש ,תופי םילימ ינפל רמאיש ,לודג רבד השעש םכיערמ
דוה ינפל ולפיו ".עומשל חמשי יתוכלמ דוהש ,םיבוט
.הצרא םיפא ותוכלמ
ךלמה 27,טֶטסַּבל לודג ןהכ" :ותוכלמ דוה לא ורמאיו     
םכח רפוס ,וידיב קזח שיא .יטרפנ ומש רשא ,ונינודא
דוה ינפל אבויו ןת .וימוד לכמ לודג רישע ,ויתועבצאב
".ינפל ותוא ואיבה וכל" :ותוכלמ דוה רמאיו "!ךתוכלמ
.הצרא םיפא ותוכלמ דוה ינפל לופיו .הרהמ דע וילא אבויו
םילימ ינפל רומא ;ידידי ,יטרפנ אוב" :ותוכלמ דוה רמאיו
רמאיו ".עומשל חמשי יתוכלמ דוהש ,םיבוט םיריש ,תופי
ךלמה ,היהי רשא לע וא היה רשא לע" :יטרפנ לודגה ןהכה
אב םויה יכ ,היהי רשא לע" :ותוכלמ דוה רמאיו "?ינודא
28"!ול ףלוח דימו

,הנש םיפלאמ רתוי רובעכ ,הלילו הליל ףלא ירופיסב     
:המוד הרוצב םומעשל אפרמ 29דישאר-לא ןורה שפחמ

30תובוטה םינבאה רחוס תב רּודֻּב רופיס
ותנש הדדנ דישאר-לא ןורה םינימאמה-אישנש ורפיס     
ךפהתהמ קספ אלו ,םדרהל ונממ רצבנו תולילה ןמ הלילב
,הז רבד ותוא האלהשכ .ותנש ידודנ תמצעמ דצ לא דצמ
ימ יל האר ,רורסמ" :ול רמאו רּורסַמ תא וינפל איבה
,ילשומ" :ול רמא ".ולא הניש ידודנב יתעד תא רדביש
ובש המב לכתסהלו רצחבש ןגל סנכהל ךנוצרב שי םולכ
חרילו םתצבשמ יפילו םיבכוכב לכתסהלו םיחרפה ןמ
ישפנ ןיא ,רורסמ" :ול רמא "?םימל לעמ ריהזמה םהינב
-שולש ךנומראב ירה ,ילשומ" :ול רמא ."הזמ םולכל תפסכנ
תחא לכ לע אופא הווצ .את שגליפ לכל ,םישגליפ תואמ
ןהב לכתסתו התא טטושתו ,האת ךותל הדבל שורפל ןהמ
,ינומרא ןומראה ,רורסמ יוה" :ול רמא ".תועדוי ןניא ןהשכ
רמא ".הזמ םולכל ההמכ הניא ישפנש אלא ,ןה יל תורענהו
םיררושמלו םימכחלו םידמולמל הדוקפ ןת ,ילשומ" :ול
ךינזאב ועימשיו ,םינוידו םיחוכיוב ובריו ,ךינפל ואוביש
ישפנ ןיא" :ול רמא ".תוישעמו םירופס ךל ורפסיו םהיריש
לעו םירענה לע וצ ,ילשומ" :ול רמא ".הזמ םולכל ההמכ
ךחור ועשעשיו ךינפל ואוביש הניבה ינב לעו ךיערמ
ישפנ ןיא ,רורסמ יוה" :ול רמא ".םיאלפומה םהידודיחב
".ישאר זתה ןכ םא ,ילשומ" :ול רמא ".הזמ םולכל ההמכ
החישה ןמ הקתשו ,הלעש רחשב דאזרהש השיגרה     
תואמ-שולשה הלילה עיגהשכו .הל תושר הל הנתינש
רורסמש ,רשואמה ךלמה ,יתעמש :הרמא ,הנומשו םירשע
הז ריסי ילוא ישאר תא זתה ןכ םא ,ילשומ" :ףילכל רמא
:ול רמאו וירבדל דישאר-לא קחצ ".ךתנש ידודנ תא
:רמאו רזחו רורסמ אצי ".יערממ רעשב ימ האר ,רורסמ"
רקפומה רוצנמ ןב ילע אוה רעשה די-לעש הז ,ילשומ"
:ול רמא .ואיבהו ךלה ".ילא ותוא אבה" :רמא ".יקשמדה
-ןב" :רמאו םולש ול ריזחה ".םינימאמה אישנ ךילע םולש"
-אישנ" :ול רמא ".עדוי התאש הממ והשמ יל רפס ,רוצנמ
רבד וא יניעב ויתיארש רבד ךל רפסא םולכ ,םינימאמה
אלפומ והשמל היאר דע תייה םא" :ול רמא "?ויתעמשש
31".היארכ העידיה ןיאש ,ותוא ונל רפס

ןב ,תותשרה ןה ערפואב לש ורופיסל האנ טושיק     
,ילע דמחומ לע .תורתוחה תא שיבלהל ךלמה הווצמ
הדגא תרפוסמ ,ינמתועה ןטלושה תחת םירצמ לש השפה
:1843-ב חרזמל ועסממ לאוורנ-הד ראר'ג ידי-לע ,המוד

יטנזיב ןונגסב םידומע ףקומ רוחצ שיש ןגא ונשי"     
.םינינת תועול ךרד םימה םירגינ הנממ ,ועצמאב הקרזמו
השפה טשוה ,ץיקה תולילבו ולוכ זגב ראומ םוקמה
תריס וא תבהזומ תיגודב ,ונומרה תושנ ידיב הכירבב
ךא ,ןנודא יניעל וצחר ףא תוואנה תומלעה .םיעושעש
תא רסוא ןארוקה יכ ,ישמ תלמלמ לש תולמשב
32".םימורעמה

אלא תועינצ םשל ףוקשה שובלמה דעונ אל יכ ןבומ     
ירבקמ םיבר םירויצ םידיעמש יפכ ,תורענה יפי תשגדהל
ךא ,דבלב םיצלח רוזא תותרשמ תושבול םב םינוערפה
.תורדהנה ןהיתולמשב ןומראה תושנ דיל תוגעלנ תוארנ
תועלקמ ןה ופו'ח לש ויתותשר יכ םירובס םירקוח המכ     
ואצמנש ולא תמגוד ,דב שובלמ לעמ ליגרכ וטענש םיזורח
978 רבקבו הזיגב תיעיברה תלשושה ןמ G7440Z רבקב
ןואיזומב שדחמ ורזשנו ,ואקב תישימחה תלשושה ןמ
ויתונבמ תחא .ןודנולב ירטפ ןואיזומבו ןוטסובב תויונמאה
הומכו הזיגבש הרבקמ רויצב הזכ שובלמ הטוע ופו'ח לש
ימימ םירבקב ,תותרשמ לש תועובצ ץע תויומד רפסמ
ןניא ולא ףשנ-תולמש יכ תאז םע הארנ .הנוכיתה הכלממה
ןואיזומב דכ לע רישו ,הריסב הריתחל רתויב תומיאתמ
היה ףידעמ ךלמה יכ זמור ,השדחה הכלממה ימימ ,יריהקה
וירחא ילע דמחומ השעמכ דב תרחת תולותבה לע תוטעל
האבוה םשל) ןוטסובב ןואיזומב הרומשה וזכ ילוא -
התרמאכ תיארנה ,(ארקמה ימי לש ןומא-אֹנ איה ,רוסקולמ
33:הצחמל-הפוקש הלמש לש
Boat girl from Ukh-hotpe's tomb at Mêr   
... ,ינשוש ,ילא     
[תבשונ] ןופצה חור     
.[רהנה] לא עיגהל תכלל םיענ     
... חרפ ... חור ...     
תדרל שקבמ יבל     
,ךינפל ץוחרל     
ייפוי ךארא יכ     
,תרחבומ תוכלמ-דב תמלשב     
,"ספשית"ה ןמש תלובט     
.םינקב [תועולק יתורעשו]     

,ךמע םימה לא דרא     
,םודא גד תאשונ ךילא אצאו     
.יתועבצאב האנה     
ךינפל ונחינא     
.ךיפויב ןנוב]תא תע     
34!ינארתו אוב !יחא ,ירו[ביג וה     

.ןונמפש גד אוה הרעשב גדה ,ואצמנש םיידעה ומכ .פתוחכו רבקמ הריסה תרענ

הז אוה רואיב תרמזמה תאצומש גדה יכ רעשל םנמא ןיא     
ךפונ ןבא יושעה ,הלה יכ ,ערפואב רופיסב םשל טמשנש
ואצמנ םיגד תומדב םיידע .ותלעבל ןבומכ בשוה ,הקורי
בהז םבורב םייושע ,הנוכיתה הכלממה ימימ רקיעב בורל
35.ךפונ ןבא - ונרופיסבכו םדואו תלכת ינבא םג ךא ,ףסכ וא
ףוסב גדה ןמיס יפל ,וללהמ דחאכ רבודמה ידעה יוהיז
36רֶמב פתוחכו רבקמ ריק-רויצב היח השחמהל הכז ,הלימה
גוהנכ .גידב דבכנה רטפנה הלבמ וב ,הפוקת התוא ןב
תחא ,תוריעז םישנ רפסמ הוולמ אוה הז ןיממ תונומתב
.ריש רופיצו סוטול חרפ הדיבו הריסב ויתחת תערוכ ןהמ
ותרענ הדנעש הזכ שממ - גד ןוילת דונע השאר תאפל
.זיקרוט אלו םש ןבל ועבצ יכ ףא - הלתלתל ורפנס לש
רופיס תא אילפהל הריכזמ רבקה ותואמ תפסונ הנומת     
ראפ בורב תוטשוקמ םישנ תרוש הראתב ,ערפואב
ףוסיאו גידב םש תוקסוע תורחא תורענ .הריס תוטישמ
.תורצק םירבג תויאצח ,ליגרכ אלש ,ןשבלב סוטול יחרפ

Women rowers in Ukh-hotpe's tomb

םירושיק
:םינוערפה תולשוש לש הריהב הריקס
ANCIENT EGYPT - History & Chronology

:םיפילגוריהה בתכ תונורקע
A Short Introduction to Hieroglyphs

:תויטריהה תויתואה
Basic Lessons in Hieratic

יפילגוריה קיתעתב ,הקיתע תירצמ ידימלתל ראכטסו סוריפפ
:יטריהה רוקמבו
Westcar home page

:יפרגוילביבה ןותנשהו ימואל-ןיבה םיגולוטפי'גאה דוגיא
International Association of Egyptologists

ןוכמה לש םינווקמה תורוקמה סקדניאמ ,תשרב תוכורעתו םיפסוא
:וגאקיש תטיסרבינואב םודקה חרזמה ידומילל
ABZU Museum Index

:היגלב ,ןבואל תטיסרבינואמ םלועה יבחרב םיסוריפפ חתפמ
Leuven Homepage of Papyrus Collections World Wide

תומישר ללוכ ןודנולב ירטפ ןואיזומ לש יאטיסרבינואה רגאמה
:םיאשונ יפל םימוסרפו םיאצממ
Digital Egypt for Universities


תורוקמ
ראכטסו סוריפפ לש םימוגרת
םירצמ תורפסמ םילשמו םירומזמ ,םירופיס :ריאמ עשוהי ,ץנירג     
88-75 (1975 ,םילשורי) הקיתעה
     Parkinson, R. B.: The Tale of Sinuhe and Other Ancient
Egyptian Poems
(Oxford, 1997) 102-127, xxii-xxiii (bibliography)
     Lichtheim, Miriam: Ancient Egyptian Literature (Berkeley, 1973)
vol. 1 pp. 215-222
     Kaster, Joseph: The Literature and Mythology of Ancient Egypt
(London, 1970) 257-269
םירחא םיינושאר תורוקמ
גי ךרכ (1953 ,םילשורי) ןילביר לאוי ףסוי םגרת ,הלילו הליל ףלא     
1749-1748
ץיבומרבא-קינלצ לחרו ןורמש ןימינב ומגרת ,הירוטסיה - סוטודורה     
158 ,150 (1998 ,ביבא-לת)
134 ,126 (1935 ,םילשורי) רוש רדנסכלא םגרת ,סוטודוריה יבתכ     
(1985 ,םילשורי) סקופ לאכימ םגרת ,הקיתעה םירצממ םידוד יריש     
74-73 ,38-34
     Hermes, Eberhard: The Disciplina Clericalis of Petrus Alfonsi, tr.
P. R. Quarrie (Berkeley, 1977) 123
     Latham, Ronald: The Travels of Marco Polo (Harmondsworth,
1958) 165, 219, 226
     Yule, Henry: The Book of Ser Marco Polo, ed. Henri Cordier
(London, 1903) lib. 2 ch. 38 n. 2
םירמאמ
(1965-82 ,םילשורי) תיארקמ הידפולקיצנא ,'םימטרח' :ןגמ ,ישורב     
(1924-96 ,ביבא-לת) ך"נתה םלוע ,'תובוטה םינבאה' :ריאמ ,לולמ     
7 הכ ,21-17 חכ תומש
     Blackman, Aylward Manley: 'Philological Notes', JEA 11 (1925)
212-213
     Fischer, Henry G.: 'Some Iconographic and Literary Comparisons',
Fragen an die altägyptische Literatur (Wiesbaden, 1977) 155-170
     Goedicke, Hans: 'Thoughts about Papyrus Westcar', ZÄS 120
(1992) 23-36
     Jannsen, Rosalind: 'Ancient Egyptian Erotic Fashion: Fishnet
Dresses', KMT 6.4 (winter 1995-6) 41-47
     Maspero, Gaston: Popular Stories of Ancient Egypt, tr. C. H. W.
Johns (London, 1915) xxxvii
     Shaw, Ian and Paul Nicholson: The Dictionary of Ancient Egypt
(New York, 1995) s.v. Abu Roash, Djoser, Hyksos, Khafra, Khufu,
Sneferu
היגולונורכ
תירבעה הידפולקיצנאה ,'םירצמ יכלמ לש יגולונורכ חול' :ילינ ,קפוש     
הירוטסה - םירצמ (1949-83 ,םילשורי)
     Beckerath, Jurgen von: Handbuch der Ägyptischen Königsnamen
(Mainz, 1999) 283-289
תונומת
תפוקתב רואיה ץרא תונמא :םירצמ' :דראגמריא ,גנירדלוו     
124 (1963 ,ביבא-לת) םלועה תונמא ,יבר בקעי םגרת ,'םינוערפה
     Blackman op. cit. fig. 1
     Erman, Adolf: Die Märchen des Papyrus Westcar (Berlin, 1890) vi
     Fischer op. cit. fig. 8, 10


     עַרתֶּכֶמ ךרעש הרשע-עבראמ תחא ,וז ןיעמ הריסב
ורבקב (11-ה תלשושה ןמ ינשה ּפֶתֹחֻתנֶמ לש וצעוי)
יאדו עשעתשה ,ותומ רחאל ותוא ושמשיש ידכב
.קרוי-וינ ,ןילופורטמה ןואיזומ .ויתורענ םע ורפנס
Model boat from the tomb of Meketra