.ץראב רמ בער שיו םיפצומ םיחטש ,הלותב לזמב טיבש עיפומשכ"
שי ,הדמורדנא תצובקב טיבש עיפומשכ ...הז תא הז םילכוא םישנא
תמחלמב העוסש ץראהו םידרמתמ םיבר .הריגה ילגו תונופטש
...בער הירחאו תרוצב שי ,םיגד לזמב טיבש עיפומשכ .םיחרזא
דגנ רשק רשקנו המחלמ תללוחתמ ,הרדיה תצובקב טיבש עיפומשכ
םייחה תא םיאנוש םישנאה ...םירקי חלמהו םיגדה .רסיקה
"ךכ לע רבדל םיצור םניאו
(ס"הנפל 1500) גנפ ןו'צ יל

ןוציחה ללחהמ המיא
תדלוה ומכ .ער ירשבמ תותואל טיבשה יבכוכ ובשחנ דימתמו זאמ
,תוליגר יתלב תועפות ראשו םודא םשג ,םישאר ינש תולעב תויח
תא וקידצהש תויודע ורסח אל .םיברק תונוסאל ןמיס םתעפוה הבשחנ
םהירוחאמשכ שמשה ביבס םיגחה ,חרק ישוג םתואל אציש ערה םשה
אשנ טיבש לכ ,המחלמ וא בער ,הפיגמ ,תוומ .קבאו זג לש לבוש
ללוכה ,הז ףד שדקומ עיקרה לש ולא םילבנל .ולשמ םיצרש תפוק
.םבוכיכב םימסרופמ תונויזח רפסמ

,םיארנ טיבש יבכוכ ןיא םילד תומב" :1066 לש טיבשה
"םיכיסנ תומ רשבת םיקחשמ שא ךא
,רסיק סוילוי לש ותשא ,הינרופלק יפב ריפסקיש םש ולא םילימ
תרושב טיבש בכוכ אשנ ,רסיק תומ ירחא םינש ףלא .וחצרה ברע
.הילגנא ךלמ ,ןוסניוודוג דלורהל תוומ
ןמז עיפוהש ,טיבש בכוכב דבכ בלב דלורה ךלמה הפצ ,1066 ביבאב
רובע .ןוטלשל ולש ותילעו דראודא ךלמה תומ רחאל רצק
תימימש הרהזא :רורב תואה היה ,תילגנאה הלעתל רבעמש םינמרונה
ןעוטה ,םאיליו סכודל תונמאנ תעובש לוכיבכ רפהש לע ,דלורהל
.תוכלמה סכל
דלורה דרי ,רתכל רחא ןעוט ,היגברונ ךלמל הסובת ליחנהש רחאל
ךומס רפע לת לע רצבתה ,1066 ,רבוטקואב 14-בו המורד ואבצ םע
אבצה ערכ ,ברע תדר םע .ינמרונה הטישפה חכ לומ לא ,סגניטסהל
אל םתומכ ,םיבוכרה םישרפה תופקתמו םיצחה רטמ ינפל ינוסקסה
דע עדונש ,םאיליו סכודה וליאו ללח לפנ ומצע דלורה .הכ דע שגפ
."שבוכה םאיליו"כ םימיה ירבדב םשרהל הכז ,"רזממה םאיליו" םשב זא

,טיבשהמו םיכרותהמ ,ןטשהמ" :1456 לש טיבשה
"םיהולא ונתוא לצה
לעמ ברחכ" טיבש הארנ ,הריפסל 66 תנשב יכ בתכ סויבאלפ סופסוי
םג ,תירבעה הריבה ןברוח ומכ .בורקה הנברוח תא אבנמ ,"םילשורי
.טיבש לש ותעפוהל רשקנ תירצונה הריבה ץק
,לופוניטנטסנוק הלפנ ,ברק לש תועובש העבש םותב ,1453 יאמב
לגר תסירד הנתינ םיכרותל .םינשה ףלא תב תירצונה הכולמה ריע
,ריעה תלצהל בלצ עסמ םזי ישילשה סוטסקילק רויפיפאה .הפוריאב
תוליפתל ארק אוה .הדרח ותוא אלימ 1456-ב עיפוהש טיבש ךא
דגנכ ,טיבשה רשבמש הרזגה עור תא תונפהל הווקתב ,תוינומה
.םירפוכה
םינימאמ ונש ,"םיהולא ונתוא לצה ,טיבשהמו םיכרותהמ ,ןטשהמ"
לחנ המ ןמזלו ,"הירמ הווא"ה תליפתב ירצונה םלועה יבחר לכב
ידימ דארגלב השבכנ ,1457 תנשב .תונוחצנ סוטסקילק לש ואבצ
חנצ ,עוראה לגרל זירכהש ןוחצנה תדועס תעב ךא ,םיכרותה
.םלועמ הררחוש אל לופוניטנטסנוק .תמו סוטסקילק

עדמו היגולואת ןיב :1577 לש טיבשה
הארשה ומיע אשנו ,הפוריא ימש תא םוצע טיבש הצח ,1577 תנשב
1578-ב םסרפ רשא ,סויכילק סירדנא ינרתולה ףושיבל תדחוימ
."שדחה טיבשה יבגל תיגולואית תרוכזת"
,סויכילק בתכ ,"טיבשה לש םייתימאה ורוקמו וביט תא עדויה לכ"
לפרעו דא וניה יכ תיעדמה הירואתב ויניע הלתיו ההביש יד ןיא"
לשב תצינו ריוואה ימורמ לא רמתימה ,קיבדו גימצ ,ינמוש ,יצרא
לש ךימסה םנשע" אלא םניא טיבשה יבכוכ ,השעמל ."ימימשה םוחה
ןיחצמ ,עגר ידמ ,העש ידמ ,םוי ידמ הלועה ,שונא ינב יאטח
חקלתמה ,טיבש תריציל דע ךימס הכ השענו ,םיהולאה ינפל ,בעתנו
יכ םידמל ונא ,ובנז ןוויכו ולולסמ ,טיבשה םוקיממ ."ומעז טהלב
סויכילק ףיסומ ,ןכתי יכ םא ,ברקה ןידה םוי תא רשבמ אוה
.המחלמו הפיגמ ,בער םג אבנמ אוהש ,תוריהזב
וכיט לש תוקיודמה ויתויפצת :ףסונ רבד רשיב 1577 לש טיבשה ךא
ףלח טיבשה יכ לילעב וארה ,הנבש ראופמה םיבכוכה הפצממ ,הארב
עבקש יפכ ,תיגולורואטמ העפות אוה ןיא ןכלו - חריה ןמ הובג
הארב לש ליצאה ואצומ תוכזב הברה .ימימש ףוג אלא ,לטוטסירא
העד התשענ ,םיאלפומה םיימונורטסאה וירישכמ וררועש תולעפתההו
.עדמה יגוחב תלבוקמ וז

רוחשה תוומה :1664 לש טיבשה
:םיקחשב ארונה ולולסמ ימורממ \ טיבשה רשבמ םירבד הנומש
םיכלמל תוומו ילוח ,בער ,ןוסא \ הפוסו ןופטש ,שער ,המחלמ

םירמכ ,סורגו רסיירג ובתכש םידליה ריש לש ויתולימ ולא
ימשב טיבש לש ותעפוה םע ,1618-ב ,היגולואיתל םירוטקודו
.1664 לש טיבשה רשיבש ,הפיגמ וז התיה .הפוריא
,ספיפ לאומס תוילרימדאה ריכזמ ונמויב םשר ,1665 ,ינויב 7-ב
ירורדב יתיאר ,ינוצרל אלש ,םויה" :יתוכלמה רדסמה אישנ דיתעל
םילמהו ,םהיתותלד לע םודא בלצ םע םיתב השולש וא םיינש ןייל
,דואמ יתוא ביצעהש הארמ ,םש תובותכ "!ונילע םחר םיהולא"
,םישדוח רפסמ רובעכ ."ינורכז בטימל ,יתיארש םינושארה םתויהב
הללותשהש הרוחשה הפיגמב ספיפ לש וירכמ בור ורטפנ רבכ
ריעה ימש תא הצחש ,קיהבמה טיבשב דימ הלתנ םשאה .ןודנולב
.דקתשאד
אוה ,סרמל ןושארב .הברהב חכופמ חרואב טיבשה תא האר ומצע ספיפ
תודוא רתויב תנרקסמו הינש האצרה ארק קוה רמ" :ונמויב בתכ
ותוא והז יכ ,הבר תוריבסב ,ראשה ןיב חיכומ ,ןורחאה טיבשה
עיפוהל אוה דיתע המוד ןמז קרפ ךותשו 1618 תנשב הארנש טיבשה
ובוש יבגל ,ילאה לש וז תא תרשבמ קוה טרבור לש ותיזחת ."בוש
.םינש 76 ידמו ,1758-ב םסרופמה טיבשה בכוכ לש יופצה

"םלועה ףוס :1910 יאמב 19-המ תרכזמ" :ילאה טיבשה בכוכ
וב םויה תארקל ,סיראפב וצפוהש תויולג יבג לע הספדוה וז תבותכ
תוקידב .ילאה לש םירטמוליקה ןוילמ 50 ןב ובנז ךרד ץראה הפלח
בנזב ןגונאיצ לש ותואיצמ תא וליג תושידח תויפוקסורטקפס
"סמייט קרוי-וינ"הו ,רתויב ליערו חיר זע ,עבצ רסח זג :טיבשה
זגה יכ ,וירמאלפ לימאק יתפרצה םונורטסאה ירבד תא םסרפל רהימ
."ץראה ינפ לע יח לכ החמי יכ ןכתיו הרפסומטאה תא הוורי"
,ססקטב .ןצמח ילכמו זג תוכסמ רוביצל עיצהל ורהמ םיזירז םימזי
הנגהל - טיבש תולולג" ורכמש םילכונ גוז תימוקמה הרטשמה הרצע
ףירשה תא וצליא םימעוזה םיבשותה ךא ,"םיליערה םיזגהמ תמלשומ
תימלועה תונותעב .תואלפומה תולולגה תא שוכרל ידכב ,םררחשל
תכ ינב ידיב 16-ה תב דליפרוו ןיי'ג לש התפיטח לע רפוס
קר ענמת םלועה ןברוח תא יכ םתנומא לשב ,"םירחבנה םיחרפה"
.הלותב הרענ תברקה
לש שולקה ובנז ךרד ץראה רודכ ףלח ,1910 ,יאמב 19-ה לילב
:הלקה שח אל חטבל דחא םדא .ןיעל תרכינ העפשה לכ אלב ,ילאה
הריבע לשב יסר'ג-וינבש קראוינ תרטשמב רוצעה ,סיפרייס י'גיאול
.עציבש חצר לע ,ברק ןידה םוי יכ ונימאהב ,הדוותה ,הריעז
יצ וינפ תא םדיק רבכ ,םינש 76 ץקמ ילאה טיבשה בכוכ לש ובושב
.תוקיהבמ רקחמ תויללח לש

ןדעה ןגל תינומ :פוב-לייה טיבשה בכוכ
הנומת קמארש קא'צ םליצ ,ססקטבש ןוטסויב ,1996 רבמבונב 14-ב
ןכל םדוק םישדוח העברא הלגתנש ,פוב-לייה טיבשה לש תינורטקלא
פוב סאמותו וקיסקמ-וינמ לייה ןלא םיבבוחה םימונורטסאה ידיב
,רשא ,יאתבש בכוכה יומד ,ירותסמ םצע עיפוה הנומתב .הנוזיראמ
.העשמ הלעמל ךשמב טיבשה תובקעב ענ ,קמארש ירבדל
וידרה ןיזגמב ותילגת לע קמארש זירכה ,הלילה ותואב דוע
תולפא תויצריפסנוקבו םימ"בעב החמתמה ,לב טרא לש ינויצאסנסה
דחוימבו תרושקתה ילכב םיבחרנ םידה הררוע ותעדוה .דסממה לש
ומכ תוחכופמ ןויד תוצובקמ הב קוסיעה ערתשה םש ,טנרטניאב
.רתוי תינוגססה alt.alien.visitors דעו sci.astro
רשא ,SAO141894 בכוכה אלא היה אל הנומתב עיפוהש םצעה יכ הארנ
תוניצרב קמארש לש וירבדל וסחיתהש ויה ךא ,יטפוא טקפאב "חרפ"
,"םיימשה ירעש" תכ ינב 39 ודבאתה ,1997 ,סרמב 26-ב :תימוהת
ובזעי וב בכרה ילכ אוה טיבשה תובקעב ענה ם"בעה יכ הנומא ךותמ
,םהיתוטימב ואצמנ םירבגה 18-ו םישנה 21 .ץראה רודכ תא
לוטיברבונפ ועלבש רחאל ,תורוחש טרופס ילענבו םיהכ םייסנכמב
,תוכושחה תופוקתה לש טיבשה יבכוכ ומכ .םיחופת בטור םע תפרפרב
.הידגרט לש הרשבמ פוב-לייה םג היה

 טיבש יבכוכ  חריה  םידאמ
הסינכ