רוח היה שורגבשכ

וניא ןכ-לעו םירצוי תויוכזב םושרש ,הגימאה לש Kickstart-ה
.םהל ףרוצמ
שקמבו םיצחה ישקמב שמתשמ קחשמה :ןורחא פיט     
םואתב חוורה לע שיקהל שי ,הארמהה תציר ךלהמב .חוורה
.הלעמ ץחה לע ץוחלל זאו ,ףוצפצה עמשה דע דעצ לכ םע
שי הב םוירנולה תומכ תא ,ןבומכ ,טרפמ םידוקה חול
ותוא סיפדהל יאדכו ,הנידמל הנידמ ןיב הסיטב שמתשהל
.קחשמב שומישל

DIGGER Windmill Software Inc. 1983
The Digger, doing what it do best
תרמוא העומשה .םולע רתונ הז קחשמ רצוי לש ומש     
.תונכתה תא םייסש רחאל בר-אל ןמז ,ימואתפ תוומ תמ יכ
,הדנקבש וירטנואב ,דבע הבש Windmill Software תרבח
.תובקע אלל המלענ
וכרד השועה ,זוורב קפס רוטקרט קפס וניה Digger-ה     
חילצמה טיהלה ,"ןרוקפופ" ילילצל םימולהי ףסוא ,הריפחב
ינב םירוציהמ קומחל ותלוכי בטימכ השועו ,70-ה תונשמ
וללהמ דחא ףלוח םא .תורהנמב וירחא םירתה "ןיבונ"ה עזג
והארמ תורמל רשא ,"ןיבוה"ל ךפוה אוה ,ול המוד רוצי ינפ-לע
וחוכבו רחאמ ,רועיש ןיאל ןכוסמ וניה ,גדה יומד ,םימתה
דגנכ ןנוגתהל לוכי Digger-ה .ומצע תוחוכב תורהנמ רופחל
קרפ ידמ תרשפאתמה ,(F1 שקמ) הירי תועצמאב ולא םימויא
םירוזפה בהז יקשל תחת הריפח תועצמאב וא ,והשלכ ןמז
לוכי ,קש לפנש רחאל .ויביוא שאר לע םתלפהו חטשב
םידקה אל םא - תועבטמה ללש תא ףוסאלו בושל ןקחשה
"סונוב" עולבל ףא לכוי אוה הדיקפל הדיקפמ .רחא רוצי ותוא
לש םירעוסה הילילצל ,םיניבונה תא ףורטל ול רשפאיש
.יניסור תאמ לט םלהליול החיתפה
Digger-ה םג ,הרבח התוא לש םירחא םיקחשמ ומכ ,ןכא     
PacMan-ה אוה אלה ,םייק קחשמל תשדוחמ הסרג אלא וניא
בצקב תודוקנ ללוזה תוישיא רסחו חרק רוצי ותוא ,קיתווה
חילצמה Joust-ל הסרג ,Conquest היה רחא קחשמ) םונורטמה
תא חלש ירוקמה ורצויש קחשמ - Williams Electronics לש
,ימוג תלוגנרת לש הנורגב םיצוענ םהשכ הרבחל וייח תורוק
.(ומצע לשמ הבתכל יוארו
,הילגנא ,'גדירבמייקמ רנ'ג ורדנא שכרשכ ,1995 תנשב     
תא וילע ץירהל לוכי אוה ןיאש ושפנ חפמל הליג ,486 בשחמ
םינשה שולש ךשמבו ךכ םושמ .וילע בוהאה קחשמה ,Digger
ידכ דע קיחרהו ,ותומלשב שדחמ קחשמה תא תנכית ,ופלחש
.םיעבצ 16 תב ,תרדוהמ VGA תסרגב תירוקמה הקיפרגה לכ רויצ
םיירוקמה םיעבצב םג שמתשהל תרשפאמ רציש הנכותה
ךלהמ תא טילקהל ,(DOS לש הדוקפה תרושב DIGGER /C)
DIGGER /P-ו ,טילקהל ידכ DIGGER /R:SAVENAME.DRF) קחשמה
ינש תופתתשה וליפאו ,(הטלקהב תופצל :SAVENAME.DRF
ןקחש לכ לש ושומישל םישקמה תריחבו ליבקמב םינקחש
ןתינ ,digger.org ,ולש טנרטניאה רתאב .(DIGGER /2 /K)
תויפולח םיכסמ תורדס 35-מ תוחפ אל לש ףסוא םג אוצמל
תסרגל רושיק םגו ,םיפסונ םיכסמ תיינבל הנכות ,קחשמל
הריהמ תומשרתה תרשפאמה ,Digger לש (ןיידע תיקלח) JAVA
.ןפדפדה תועצמאב ונממ
רתויב הובגה סחיה הארנכ היה לארשיב יכ יל בתכ רנ'ג     
יפל טופשל םא ,היסולכואה לדוגל Digger-ה ינקחש רפסמ ןיב
:שיחכהל ןיא דחא רבד .ץראהמ לביקש תובוגתה תומכ
"הליהתה לכיה"ב דעותמה ,קחשמב ימשרה (!)ימלועה אישה
תסדנהל טנדוטס ,23 ןב ,ררוב רורד :ילארשיל ךייש ,רתאבש
.ןוינכטב למשח

ALTER EGO Activision Inc. 1986
Male version Female version
The thread of life in Alter Ego
היצקארטניאה בורל תמכתסמ ,בשחמה יקחשמ םלועב     
תומלידה םג .רויבהלב וא עלקמ-תתב ליעי שומישב תיתרבחה
תוכובס ןניא ,י'צוגמטה חסונ םיילאוטריו םירוצי לש םהייחב
יקחשמב םיבכרומה .הנישו הליכא ןיב הריחבמ הברהב
תודיחו םילזאפ לש ףסואמ רתוי ויהי אל םלועל ,תואקתפרהה
ןורתפמ םייתרבח םירושיכ רתוי םישרוד םה ןיאו ,ןויגה
.הרבגלאב םיליגרת תרבוח
תרבח לש טעמכ חכשנ קחשמ ,Alter Ego ,וז הניחבמ     
העפות אוה ,תויונחב ץפומ וניאש םינש הזמ רשא Activision
.בשחמה יקחשמ ןיב תידוחיי
ךייח תא תויחלו בושל תייה לוכיש ,ךשפנב הווש     
אלש םירבדה תא תושעל ,הינש תונמדזה לבקל .תישארבמ
,ןכבו" .תצמחהש רשוכה תועש תא לצנל ,תושעל תזעה
םע ןובשחה תא רוגס" ,קחשמה ןולע זירכמ ,"דלי בוש הייה
ורסא ךירוהש םירבדה לכ תא השע ,רפסה-תיבב םיבונסה
"...קומחל הל תחנהש הדובאה הבוהאה לא בוש ,ךילע
םישנא תואמ ןייאר ,היגולוכיספל רוטקוד ,ורבפ .ג רטפ     
תופתושמה תויווחהמו ,םנורכזב ותרחנש תויוסנתה תודוא
ןבומ) תיבקנו תירכז :קחשמה לש תואסרג יתש ביכרה
Alter-ב .(לכה תולככ קחשמ קר הז ,ןהיתשב קחשל רשפאש
יושע התאש תוטלחהו םיבצמ םע דדומתהל ךילע ,Ego
,םירוענו תודלי ,תוקני :ךייח תופוקת ךרואל םהב תוסנתהל
.הנקיזהו תורגבה יבלש
תוביכרמה תונומתהש ,תוכרעמ עבשל קלוחמ קחשמה     
לכ .בייחמ אל ךא ,יללכ יגולונורכ רדסב תועיפומ ןתוא
היצאוטיס תפקשמה המליד ךינפב גיצת ,רחבתש הנומת
,תיזיפ ,תישגר היווח ,תילאוטקלטניא תוסנתה ,תיתרבח
םיכרד ךינפב וחתפי ,רגבתתש לככ .תיעוצקמ וא תיתחפשמ
תוירקמ תויוסנתהל רבעמ ,ךייח ךלהמ לע עיפשהל תושדח
תחקל ,םיסחי תוכרעמ םוזיל תורשפא ךל ןתנית .ולא
וללהש םיעוראה תא תווחל ,דומלל וא הדובע שפחל ,םינוכיס
.םהיתוכלשהב שוחלו םהב םיכורכ
דחאה :םישדחה ךייח ךלהמב ךילא ורבדי תולוק ינש     
,ךישעמ תא רקביו ךירעי רחאה וליאו ,תורישי ךמע חחושי
עיפשת חקיתש הטלחה לכ .םהילע דואמ הרורב העד ולו
אוה ףא עיפשי שבגתש יפואהו ,ךלש תוישיאה ליפורפ לע
עצוממל לעמ ןידע םדא ,לשמל ךכ .ךייח ךלהמ לע ורותב
,םיהובג ויהי רבחמ הבוט לבקל ויוכיס ,(תונוכתה ףרג לע 50%)
.הדובע שפחל רתוי וילע השקי ךא
Esc שקמ .חוורה שקמבו םיצחה חולב שמתשמ קחשמה     
לא ,ךסמה זכרמבש תויוסנתהה חול ןיב רבעמל שמשמ
"חורבל" םג ךל רשפאי שקמ ותוא .וידיצב הלועפה תויורשפא
אל בוש ,תאז תישעשמ םלוא ,הב תרחבש תוסנתהמ
תוללוכ ,ינימ יפוא תולעב תויוסנתה .הילא בושל לכות
,(S-ו Ctrl) קחשמ רומשל ןתינ .ןהילע גלדל תרשפאמה הרהזא
.(L-ו Ctrl) וילא בושלו
ךא ,DOS 6.2 לע הכלהכ לעפי אוה :רזומ גהנמ קחשמל     
,תאז תחת .DOS בצממ ותוא ץירהל ןתינ אל 95/98 תונולחב
.explorer-ה תועצמאב הלועפה ןפוא תא ול רידגהל שי
רשפאת ,רבכעה לש ינמיה ןצחלב AETV.EXE ץבוקה לע השקה
ץוחלל ,Program טירפתב רוחבל םשו ,Properties-ל תשגל
ץוחללו MS-DOS MODE הביתה תא ןמסל ,Advanced רותפכ לע
תועצמאב ,ליגרכ קחשמה תא ץירהל היהי ןתינ התעמ .OK
.רצונש ךרדה רוציק
ףוסב אלא קחשמהמ תאצל ןתינ אלש איה ,תפסונ היעב     
,בשחמה תא שדחמ ליעפת Ctrl Alt Del לע הציחל .הכרעמ
בושל הלעפהה תכרעמ שקעתת 95/98 תונולח תחת םלוא
לעפוהש רחאל Break-ו Ctrl ץוחלל אוה ןורתיפה .ותוא ץירהלו
ךכו ,ומש תא םושרל שקבתמ שמתשמהו תינשב קחשמה
.קחשמל תשר תסרג םג תמייק םויכ .DOS-ל תאצל
    םתחכשהל האיבה םיבשחמה תלוכיב הריהמה תומדקתהה     
םינש הרשע-שמח וא רשע ינפלש םיקחשמ לש תע-אלב
,Sierra ומכ תורבחכ אלש .םנמז לש היגולונכטה איש תא ולצינ
הלש תואקתפרהה-יקחשממ קלחל תושדח תואסרג הניכהש
תורחא תורבח וללצ ,םתוא תוללוכה הנכות תוליבח הציפמו
.ורציש םיקחשמה תא שוכרל ןיא בושו ,הישנה םוהת לא
םיבשחמב הרושכ ולעפי אל ףא וללה םיקחשמהמ םיבר     
יפרג שומיש ,לשמל ךכ .םהבש םימכחותמה אקוודו ,םישדחה
חולשמ ביתכה ,םיעבצ העברא לעב ,CGA ךסמ סיטרכב
תומייק ןניא בושש תובותכל ,הרמוחל תורישי תוארוה
.תוריהמה תייעב םג ןבומכ הנשי .םישדחה םייפרגה םיסיטרכב
זראמ לע Turbo-ה רותפכב םיעוגעגב רכזהל אלש רשפא יא
לעפי םא בשחמה תא טיאהל דעונש ,ץרה-הגמה 8 ןב PC-XT-ה
...ידמ רהמ
וחרטש םיצירעמ ושכר וללה םיקחשמהמ קלח םלוא     
םתוא רוצילו בושל וליפא וא ,הנכותה תויעב תא םהב אילטהל
טנרטניאב הצפהל םיילאדיא םתוא השע ןטקה םחפנ םג .שדחמ
דבעמ וא 80MB-ל הלעפה תכרעמ הקוקז עודמ ןיבהל השק)
םיקחדנ ויה 360K לש טקסיד לעש םירכוזשכ ,40MB-ל םילילמת
השולש וא םיינשו םילילמת דבעמ ,הלעפה תכרעמ וידחי
.(םיקחשמ
הרבח לש םירצוי תויוכז .קוידב אל ?יקוח הז םאה     
הרבחה םא ,תיטרואת .םמושיר םוימ םינש 75 ךשמל םיפקת
רדגב איהש ןועטל ןתינ ,הנכותב תכמות וא הציפמ הניא בוש
הרבחה םא .תולעב וילע ןועטל יאשר אצומהש "שוטנ שוכר"
.וזכש םלוע תפקשהב הנכס ןיא ,תמייק הניא בוש

SOPWITH 2 BMB Compuscience 1984
Death dive of the Camel in Sopwith 2
לש םוקמל יוארה קחשמ אוה ,"םודאה ןורבה" וא Sopwith     
Paratrooper ,Space Invaders ומכ תוקיסאלק לש ןדיצל דובכ
דמימ-תלת עונמ וא הנמש תוארוה תרבוח אלב .Tetris וא
BMB Compuscience תידנקה רבעה תרבח הרצי ,ללכושמ
.קד רומוה יוור ,קתרמו ירוקמ קחשמ
םיעובצה) ביואה ינקתמ לכ תא דימשהל ךתרטמ ,קחשמב     
,Sopwith F-1 "Camel" סוטמ לש ויאגהב זחוא התאשכ ,(םודא
הנושארה םלועה תמחלמב ביוא יסייט 1294 ליפהש סוטמה
ףולא ,ןפוהטכייר ןופ "םודאה ןורבה" לש וסוטמ תא םללכבו)
,םינומיא תונואת לש אישב םג קיזחה םלוא ,(ינמרגה הסיטה
.לבלבמה וגוהינ ןפוא לשב
לוגרת שרודה ,קחשמב םג הרתונ וז הנוכת יכ תודוהל שי     
הינפל םישמשמ (/) שאלסו (.) הדוקנ (,) קיספ םישקמה :בר
שקמו b וליאו ,תוריהמה יונישל z-ו x ,הטמ הינפו לוגלג ,הלעמ
ביגמ קחשמה) תוצצפ תלטהו עלקמה תלעפהל חוורה
סוטמה תא תיחנת h תשקה .(דבלב תונטק תוילגנא תויתואל
.תשומחת תסמעהו קולדת םשל ,תיבה סיסבב תיטמוטוא
.הלעפהה תכרעמ לא איצות Break-ו Ctrl םישקמה לע הציחל
תורשפא Sopwith לש הסינכה טירפת ללוכ ,ןומיא םשל     
-בר קחשמל תויצפואה יתש .ביוא יסוטמ אלל הסיט
ולעפ אלש הארנו רחאמ ,ןירותסמ רדגב ןניה םיפתתשמ
-ליח ןונמה איה ,רתויב םלוה ןפואב ,אשונה תמיענ .םלועמ
.יאקירמאה ריוואה
קחשמה לש תואסרג יתש תויוצמ sopwith.org רתאב     
,רתוי תרחואמה וזב רוחבל בטומו ,(םייוקיח רפסמ םע דחי)
תנייטצמו ,בשחמה תטאהל הקוקז הניא רשא ,Sopwith 2
לש תופפועמ תוקהלו תועור תורפ :ןווגמו רישע יח םלועב
תופועב ךסמה תא אלמל הלולע ןהינב לא היריש ,םירופיצ
.םילהובמ
תא ליחתהל תורשפאה ןה Sopwith2-ל תורחא תופסות     
,הדוקפה תרושב SOPWITH2 -g#) תונוש ישוק תומרב קחשמה
וב תופצלו קחשמ טילקהל ןכו (המרה רפסמ אוה # רשאכ
.(המאתהב SOPWITH2 -vFILENAME-ו SOPWITH2 -hFILENAME)

ROCKET RANGER Cinemaware Corporation 1988
With Barnstorff's daughter, in a romantic atmosphere
יאש ,בטיה הכ הבותכ הז קחשמ לש השולקה הלילעה     
תויאקירמאה ב"דמה תורדס יבבוח לע םסק ךוסנת אלש רשפא
רדנמוק ,סר'גור קאב ,ןודרוג שאלפ .50-ה תונש תליחת לש
תנוכמ לומ לא ,ודבל התע בצינש ,Rocket Ranger-ה םגו ,ידוק
!תיצאנה תצלפמה לש הרידאה המחלמה
רובע רוקמב וננכות Cinemaware תרבח לש םיקחשמה     
העבראו םיעבצ 32 תב הגוצת זא רבכ ללכש ,הגימאה בשחמ
קושה חלפ ךלה ,ולא םימישרמ םינותנ תורמל .לוק יצורע
וילע שגדהו ,64 רודומוקהו PC-ה תבוטל םצמטצהו הגימאה לש
לש תילכלכה התוטטומתהל וליבוהש תויועטה תחא היה
.1990-ב הרבחה
העבטש וז התיה ,בוק'ג בוב לש ותושארב ,Cinemaware      
םיקחשמה רואית םשל ,"יביטקארטניא טרס" גשומה תא
וא The King of Chicago ומכ תפומ תוריצי םהינב ,הציפהש
םירחואמהמ ,Rocket Ranger-ה תא .Defender of the Crown
םע דחי ,Fort Dix טנרטניאה רתאב אוצמל ןתינ ,םהבש
.ירוקמה םידוקה ףדו בשחמה תטאהל הנכות
תובקעב תינמרגה היגולונכטב ימואתפ קוניז .1940 :הנשה     
תמחלמב ןוחצנ תארקל םיצאנה תא ליבומ ,םוירנולה יוליג
,דעומ דועב םתוא רוצעל חכה דבלב ךל .הינשה םלועה
אצמ דיתעה לש יטסישאפה םלועב יתרתחמ ןוגראש רחאל
זראמ :ךיירה לש יאבצ דויצ ךילא חולשל םיעצמאה תא
.םוידר חדקאו ,יטקר בג
,ילרטא ףזו'ג רפוסה לש ונוימד ירפ איה םוירנולה תכתמ     
לוצינ תועצמאב חריה לא עסמ ראתש ,19-ה האמה ןב
.ץראה לא תכשמנ תרפועש יפכ ,וילא ךשמהל התנוכת
ךרד ,רמוחה יפואמ םשרתהל םיכוז ונא Rocker Ranger-ב
קלדותמה ,בגה זראמ לא תוולתמש תוחיטבה תוארוה
:םוירנולב
.םירבג לצא היצנגילטניא ןדבואלו תורקעל םרוג םוירנול םע עגמ .בל םיש*     
תיבל דימ רשקתה .וב עגת לא .רוהזל ןברוקה ליחתי ,העילב לש הרקמב*     
.תופוג קוליסל הדיחיה תא קעזהו ,בורקה םילוחה
יתודידיהו חוטבה קלדה ,םוירנולב שומישהמ הנהנ התאש הווקת ונא*     
.הביבסל
Rocket Ranger יושע ,הרבחה לש םירחא םיקחשמ ומכ     
לולסמ רוחבל התא לוכי םהינבש ,םירצק arcade יעטק
ידכב ,יטנלטאה סונאיקואל לעמ לא אירמתש רחאל .הלועפ
םסרופמה ןעדמה תא ףטחש יצאנה ןילפצה תא רוצעלו תוסנל
תא ליעפהל לכות ,היפהפיה ותב תאו ףרוטסנרב וטוא
רתאל ידכ ,יסר'ג-וינ ,סקיד-טרופב ךסיסבמ ,םייומסה ךינכוס
םיקלח אוצמל ידכו ,םוירנול םיקיזחמה םיינמרג םילעפמ
לע םוירנולה תורכמ לא אירמהל ךל רשפאתש הטקרל
,םשל עיגת םא .תופוטח םישנ םיצאנה םידיבעמ םש ,חריה
היגולונכטה תציפק ירוחאמש ינודזה חכה תא םג הלגת ילוא
.תינמרגה
שי ,קחשמה לש תוריהמה תויעב לע רבגתהל ידכ     
,(תונולח לש DOS Prompt אל) DOS בצמב בשחמה תא ליעפהל
יהוז .רתאב דירוהל ןתינש Mo'Slo הנכותב שמתשהלו
Mo'Slo Deluxe תנכות לש המגדהל הדעונש ,תיסיסב הפתוש
MOSLO /20 :ךכ הארת הדוקפה תרוש .רתוי תללכושמה
- השורדה תוריהמה תא גציימ רפסמה רשאכ ,EGA.EXE
אלמה ץבוקה םש וירחאו ,תיעבטה תוריהמהמ םיזוחאב
.הלעפהל
המישרמ הסרגמ תונהל לכות ,הגימא בשחמ ךתושרב םא     
דחאב שמתשהל ךתנווכב םא םלוא .PC-ה לש וזמ הברהב
תונוכמב הגימא בשחמ יומידל) רתאה עיצמש םירוטלומאה
תא ליכמה ,kick.rom ץבוקה ךתושרב תויהל בייח ,(תורחא

ןושארה בשחמה קחשמ לע - םיבכוכה תמחלמ
ינא יתנכהש םיקחשמ - The Snark's Playground
םימותי םיקחשמל יוחמת תיב - Home of the Underdogs
םיקחשמה תישעת לש םיצולח םע תונויאר - Halcyon Days
היחתל םיתמה םימק וב רתאה :יראטא ,הגימא ,רודומוק ,לפא - emulinks

הסינכל הרזח