הלוסו סוירמ
םקנו תורחת Lucius Cornelius Sulla (138-78 BC)

סוירמ .דבלב ורוע תא ףילחה אלא ,לטב אל תוצירעה ןוטלשש ,םיימורבש םימתה םג ןיבה זא
;הריתי הרמ וב ליטה אלא ןוטלשל עיגהש העש ומעט תא הניש אלו ,הליחתמ רזכא היה
תוגירה ריעה תא אלימו ,םימיל אלא לטקל הנפ אל …ןוצל דמוחו םיער שיא וירוענמ …הלוס
.ףוס ןיאלו רועיש ןיאל
.(סביל .י :תינווימ םגרת) א"ל-ו 'ל ,הלוס ,סוכראטולפ     

ינש ידיב הבר הדימב ןותנ אמור ינב לרוג היה ,ס"הנפל 78 תנש דע 108 תנשמ ,הנש םישולש     
םקנהו תורחתהה תשרפב קחשמ רודכ תחא אל םתווהל ויה אמור ינב .הלוסו סוירמ ,םיאיבצמ
.הז יאבצ דמצ לש
ןטק רפכ ,הטירקב דלונ סוירמ .ךרעל דחא רודב הלוס תא םידקהש ,סוירמב חתפנ הבה     
תויוכז זוחמה יבשות ולבק ןכל םדוק הנש םייתשו םישולש .ס"הנפל 156 תנשב םוניפרא זוחמב
ןב לש הזל ואצומ תניחבמ סוירמ לש ודמעמ תא תוושהל ןתינ ךכו ,תואלמ תויאמור חרזא
חופיקל דימת יופצו הרז הביבס ןב ךא ,תויוכז הווש חרזא - תירבה תוצראב וקיר-וטראופ
ריעה לע יאמורה רוצמב ןובנו ץימא ליחכ םש סוירמ ול השע םימיל ריעצ ותויהב דוע .יתרבח
הלחתהה םלוא ,ןובירט השענ ,עבשו םישולש ןב ותויהב ,ס"הנפל 119 תנשב .היטנמונ תידרפסה
רוטרפ תנוהכל רחבנשמ ,ןכמ רחאל םינש עברא האב ולש תיטילופה הריירקה לש תישממה
תספותו הבש התיהש רתויב תוסחוימה תויאמורה תוחפשמה תחא תב ,הילוי תא השאל אשנו
הלא םיאושינ ירחא הנש הרשע-שמחכ .םש-םוליע לש הכורא הפוקת רחאל בושחה המוקמ תא
.רסיק סוילוי ול הארק הירוטסיהה :הילויל ןייחא דלונ
הערה החתפנ םורדב .תותיזח יתשב םייאבצ םירבשמב אמור הכבתסנ איהה הפוקתה תצורמב     
םיחאה ינש ןיב ,תינקירפאה הנידמה ,הידימונ לש התקולח תא אמור הצרחשכ ס"הנפל 116 תנשב
תיאמורה הטלחהה ןמ םלעתה ,םיינשבש קזחה ,הטרוגוי .הטרוגויו לברהדא םיכיסנה ,םיגרוחה
דע בצמה תא איבה אוה .עורזה חוכב הלוכ הנידמה לע ןוטלשה תא שופתל ויצמאמב ךישמהו
.לברהדא ידיב ועייסש םיקלטיא םיבשות דודג לש ומד ריתהש ךכב ס"הנפל 112 תנשב רבשמ
םירברבה םע ןושארה העגמ לשב ךלוהו שת אמור לש החוכ םייתניב היה תידגנה תיזחב)
.(םינוטווטהו םירבמיקה ,ןופצה ןמ םיירזכאה
111 תנשב .אמור ינבל וינפ םש ריאה אל לזמה .הקירפא לא הנושארב וינפ םש סוירמ     
שדח איבצמ םק 110 תנשב .הטרוגוי םע קשנ תתיבש לע זירכהל יאמור איבצמ ץלאנ ס"הנפל
דע ךכ לכ ץורח ןולשכ לחנ הז .ויחא ידיב אבצה תא דיקפהו ךרעש תוברקב וידיב סרח הלעהש
לע סולטמ סוילוסאק סוטניווק לוסנוקה דקפוה 109 תנשב .הטרוגוי ינפל ענכהל היה סונאש
ןב התע היה סוירמ .ולש םיגיצנה-םיאיבצמה דחאל סוירמ תא הנימ אוהו ,תינקירפאה הכרעמה
רושעה תיצחמכ ,הנשה ןמל הנושארה םייוכיסה תבר רשוכה תעש ול התיה וזו עבשו םיעברא
לע םידחא תונוחצנ סולטמ לחנ ןכמ רחאלש הנשב .השא ול אשנו רוטרפ היה הבש ,ןכ-ינפל
תושר ונממ לביקו הבקועב סוירמ גהנ זא .עירכמ ברק ידיל איבהל חילצה אל ךא ,הטרוגוי
רחבנש דע ולש ודמעמ תא רידאהו ודקפמ תומד תא טיעמה הכ 107 תנש דעו ,אמורל בושל
רבכ וקרפש םיפייעה תוסייגה קוזיחב הנש השע אוה .תינקירפאה תיזחה דקפמל הנמתנו לוסנוק
םימולשתה ןיצק לע ליטה ,106 תנשב ,זאו .םיעירכמ יתלבו םינטק תוברקב חצינו תעמשמ לוע
ןיצק .הטרוגוי לש ותפיטח תא עצבל ,ולשמ לודג יטמולפיד רשוכ לעב ול הארנש ,ולש
התעש ,היסכנמ הדריש םיליצא תחפשמל ןב ,הלוס סוילנרוק סויקול אלא היה אל הז םימולשת
הז ןתמו אשמב חילצה הלוס .הנורחאה המחלמב בל ץמוא הארהו סוירמ אבצב תולעל ליחתה
,105 תנשב םילבנה דחאכ גרוהל אצוה ףוסבלו אמור תובוחרב לבוה ,יבשב חקלנ הטרוגויו
חילצמה איבצמה ,סוירמ .הכיבמו הרקי ,תכשוממ המחלמ לש המויס תא אמור ינבל איבה ךכבו
ולש םימולשתה ןיצק ,הלוס וליאו ,תחאו םישימח ןב היה ,ךכ-לכ םיבר תונולשכ ירחא אבש
תכולהת תא לביק ,ןוילע דקפמכ ,סוירמש ןבומ .שולשו םישולש ןב היה ,יטמולפידה שוחה לעב
לע הארמה םתוח תעבט ול ןיכהל זא הוויצ הלוס םלוא ,ומע ינב לש םהיתואמחמ תאו ןוחצנה
סוירמש ןויכו הלוסו סוירמ ןיב םילותפנה הארנכ וליחתה תאזב .הטרוגוי תדיכלב חקלש קלחה
,םיטרקוטסיראה לא - הלוס וליאו רתויו רתוי תיממעה הגלפמה לא םינשה תצורמב ברקתה
.רמ ביריל ןמאנה םימולשתה ןיצק השענ
,ינקירפאה רבשמה תא הטרוגוי ללוחש ינפל הנש קוידב ,ס"הנפל 113 תנשב ,הכו הכ ןיב     
םיפלאה ירבעמ לא םדקתהו ךולה םיאמורל טעמכ עדונ יתלבו ונימב דחוימ םישנא עזג ךלה
ךומס - "ירבמיק"ה הנוכמה יאה יצחמ ואצומש ,הארנכ ינמרג םע ,םירבמיקה הלא ויה .ןופצה ןמ
וערק ןכ ינפל תודחא םינש יכ בתכ ובארטס ינוויה ףרגואיגה .םויכ הינמרגו קרמנד לובגל
.םצראמ רגהל םירבמיקה תא וחירכה ךכבו ,ינופצה םיה יפוחמ םילודג םיחטש םירידא םילג ימרז
.הינמרג חרזמ-ןופצ לש יטלבה ףוחב הארנכ יחש םהל בורק טבש ,םינוטוואטה ופרטצה םהילא
חוכש ,ןקלבה ישנא ידי-לע תיערא ורצענ םשו הבונדה רבעל וידחי ומדקתה םיטבשה ינש
הרוכמ רחא םהישופיחב המורדו הברעמ תוטנל החונמה יכורד םירבמיקה תא ץליא םתודגנתה
םייח ויה םהיעושעש יבלכ וליפאו םהיתוחפשמ ,םה .םהל רשא לכו םפט ,םהישנ םמעו ,השדח
.םהלש אשמה תולגע לש רועה תוגג רתסב אתווצב
םרעשל ,קדהו הובגה םפוג הנבמל ,ואב בורקמ הזש הלא םירז הארמל ואתשה םורדה ינב     
רעש הארנ ךכ - "הבישה רעש" ילעב םהידלילו תונוסחה םהיתושנל ,תולוכתה םהיניעו ריהבה
.םיקלטיאה יניעב םיינופצה תוטועפה לש ןתשפה
תינח ,ברחב םירבמיקה וקפתסה אל בוש ,םיטלקה םהיביוא לש שדחה קשנה תא םתוקחב     
דעוימה רידנ קשנ גוס ,materis-ב ושמתשהו םירוטיע יבר תשוחנ יעבוקב ורדהתה אלא ,ןגמו
המחלמה ינפ לוממש םישנאה ויה םהלש יברקה ךרעמה יפ-לעו ,םישרפ ליח םג םהל היה .הקירזל
.וידחי תומל וא תויחל ויה םיסונא ךכו םהיתורוגחב והערל שיא םירושק
רחאל הנש םייתאמ סוטיקט ראיתש םינמרגל םה םימוד םנמא םא - הלאה םיינמרגה םישלופה     
םרשב תא ולכא םה .םיסגו םישק םיגהנמ המכ םהל ויה - תעדה לע דאמ לבקתמה רבד ,ןכמ
ומוקמו ברקה דעומ היה םיתעל .ברקה תעב םדיצל תובורק םיתעל תודדוגתמ ויה םהיתושנו אנ
םהיניב םיפילחמ ויה ברקה ינפל .דיחי-תוברק וינפל םיכרוע ויה םידדוב םימחולו שארמ םיעבקנ
:תוצלפ ררועמ ןואש תמקה ידי-לע ובירי בלב ךרומ ליטהל לדתשה דצ לכו ,תופרח ירבד
תולגע לע םיחותמה רועה תוגג לע ופפות ףטהו םישנהו םהלש ברקה תואירק תא וגאש םירבגה
ברקב םחצנב ."הליהתה הדשב" איה הב תומל האיש הדיחיה ךרדה יכ ורבס םירבמיקה .אשמה
םיאבנמו המחלמה ילאל המחלמ-ייובשו םיסוס ,קשנ-ילכ םיבירקמ ןבל םיטועה םהינהכ ויה
.םיחובטה םהייובש םד יפ-לע תודיתע
םיאמוג םהו ,המורד םינמרגה לש אשמה תולגע תונחמ וענ ,םיה ירבשמ תעונתכ ,טא טא     
םרטב דימ גוסיהלו קרבכ תוכהל ידכ אלא הז היה אל ,עונל ורהימ םא .םדעצמב םירהו תורהנ
113 תנשב םיאמורהו םינמרגה ןיב הנושארל ךרענ ותכלהכ ברק .דכלתהל חוכ םהיביוא ורצעי
יאמורה אבצה תא הליצה הרעס קרו ,םויכ היבלסוגוי ברעמ-ןופצב ,האירונמ קחרה אל ,ס"הנפל
.ץורח ןוילכמ
ולחנ ,אמורל הטרוגוי תא יבשב גהונ היה סוירמש העש ,ןכמ רחאל םינש הנומש     
וסבוה םיאמור תוסייג ינש .ןהורה תודג לעש ('גנארוא םויכ) ויסואראב השק הסובת םיאמורה
הז ןוחצנ לצנל םוקמב ,םרב .הנאקב םיאמורב לעבינח ךרעש חבטה זאמ רתויב הדבכה האושב
םייצייווש םיטבשו םינוטוואטה ,םירבמיקה וזבזב ,הפוג הילטיא דגנ ידימ קבאמל תאצלו
עגפ סוירמ .הילטיא לע תיפגא-תלת הפקתהב ,רחואמב םנמא ,וחתפו םהיתוחוכ תא םידחא
לש םחה המילקאב ,םש .ליימרמל תינופצ םילימ רשע-השימחכ ,היטסקס האווקאב םינוטוואטב
,םירחא דועב ,ללח ולפנ םהמ םיבר .הנושארל םינמרגה לש יברקה ךרעמה לשכנ ,תפרצ םורד
ךותב שואי לש קבאמ וקבאנ תוינמרגה םישנה .יבשב ולפנ ,דובוטואט םינוטוואטה ךלמ םהבו
הקזח יבשב הנחקלית םא ןהל היופצה םלועה תודבע לע העידיה ןכש ,ןביבסמו אשמה תולגע
.ןהידי תא
הלצרוו דיל סוירמ לש ודוקיפב םיאמורה ידי-לע םירבמיקה םג וסבוה ןכמ רחאל הנש     
(תיאמורה הריפסה יפ לע ,אמור דוסייל 653) ס"הנפל 101 ילויב 30 היה ךיראתה .הילטיא ןופצבש
.םתונוילע תא חיכוהל םיאמורה םישרפה ולכי ובש םידי-בחר רושימ ,הידואר תודש - םוקמהו
.אמורל הנכס דוע וויה אלו המרח דע וכוה םירבמיקה
תגסיפב דמע התע ."תדלומה ליצמ" ראותב סוירמ תא הכיז םיינמרגה םיטבשה לע ןוחצנה     
ןהיתואצותש יאמורה אבצב תומרופר גיהנהו ,לכה ךסב םימעפ עבש לוסנוק היה אוה .ותליהת
.תחאל תחא ןקדבלו דומעל ונילע הבוח יכ דע ,תכל תוקיחרמ הכ ויה
,דבלב תחא הכרעמל תרכוש התיה הלשממהש םיחרזא ליחמ בכרומ אבצה היה סוירמ ינפל     
םילייח ויה אלש םישנא הלא ויה .אל ותו וצרא תנגהל םחלנו טעמכ םולשת לכ לביק אלש אבצ
תוצובק שולשל וקלוח םהו ,םהיתודש לא בושל היה םנייעמ לכו רקיע לכ םייעוצקמו םינמואמ
םה .דבכ רתוי קשנב ןיידזהל םירישע רתויה םישנאה םילגוסמ ויפלש ,שוכר לש ןורקיע יפ-לע
אמורל יופצה השקה רבשמב יכ חכונ סוירמ .השעמלו הכלהל ,המצע הקילבופרל םינומא ועבשנ
תונטקה תוזוחאה ילעב ברקמ אל ,םייעוצקמ םילייח סייגל ליחתה ןכלו ,הזכש אבצ חלצי אל
וליפא ,העובק הדובעש ,םילטבה םירטלורפה ברקמ םא יכ ,םהילובי לא בושל םירהממ ויהש
לע ףסונ םלוא .ןוחטב תאשונ םהל התארנ ,לייחה לש םועזה ורכשב וליפאו ,השקה אבצה תדובע
ןאכ ,ןכא .הנש םירשע וא הרשע-שש רחאל תואלמיגו תועקרק םהל קינעהל סוירמ חיטבה ךכ
היה רבדה שוריפו ,והשלכ םוקמב גישהל היה ךירצ תועקרקה תא ירהש ,הפרותה תדוקנ התיה
,וררחתשישכ סוירמ ילייחל תובשוימ יתלב וא תושובכ תועקרק תאצקה רשאל בייח טניסהש
היה זא יכ ,הלא םיררחושמ םילייחל דימת ןמאנ טניסה היה וליא .וישנאב הטילשה ול דבאת - אלו
הגיצנ ותויהב קר - ואיבצמל וליאו ,הקילבופרל הנושארו שארב רושק ,הכלהלכ השעמל ,אבצה
לש ינדור ןוטלשל םתיילע הרשפאתנ ךכיפלו ,רבד לש ופוליח עריא םוקמ לכמ .הקילבופרה לש
.םירחאו רסיק ,הלוס ,סוירמ
אשינ ומשו האושמ וצרא תא ליצהש שיא ,אמורבש הבושחה תוישיאה סוירמ היה התע     
יפכ ,לפשה ואצומו ,התבוטב אלש וא הנוצרל וב ריכהל הצלאנ הלוצאה .לכ יפב הצרעהב
ינב לש הז םיחופיט ןבל דוע רתונ אל התע .םיכומנה תודמעמה לע לבוקמ והאשע ,רפוסמה
.אמורב תיטילופ הריירק לש תוקדה היתומישמב וחוכ תא תוארהל אלא אמור
הינבו הרישע התיה אמור .תוסגו תוינלוק ויה ויתוכילה .ךכל הפי היה אל וחוכ ,ההא     
ויחו םיאנ םינוניג ילעב ויה אמור לש םיטרקוטסיראה .ותחישכ רודה ושובלש קנופמ עזג -
םלוא .םהה םימיב עודיה םלועה זכרמ התיהש ריע לש הינודאל האיכ םיקונפתו ראפ בורב
םינדועמה םיאמורה םיאנידמה ברקב חונב ומצע תא שוחל יושעה םדא היה אל סוירמ
העוש היהו ,םייקסורטא תודיתע ידיגמב ,אבחהב ,תולילב שורדל ליחתה אוה .םימשובמהו
.הרבחה לש ץרא-ךרד יקוחמ םלעתה הבש ףרוע תוישק התואב תוכחוגמה םהיתוצעל
ימערב לבקתנ אוה .ולש חצנמה תמילג תא הטוע טניסה תיבב סוירמ עיפוה דחא םוי     
האוושהב .תלכוא שאכ אמור ינפ-לע הפלח הריפחמה םינפה תלבק לע העומשהו ,הסלקו קוחצ
,הזמ ער .דימא םדאל בשחנ ויבאש חכוה הנורחאל יכ םא ,ינע היה אוה טניסב םירחא םירבחל
םעט-רס וחבט ,עורג לכמ עורגו .תוינונקו דחוש בעית אוה ,ךכמ עורג .היה עונצ וייח חרוא
תלוז ןושל לכ עדי אל ,רכיא היהש רחאמ .םייתרבחה וימומ ןינמ םת אל ךכב וליפא ךא .היה
לש הקיתש קותשל היה ץלאנ ,ותוחכונב תינווי ורבד םאש היה רבד לש ושוריפו ,תיניטל
דע םיינויה תוזחמה וממעש ,ןוילעה דמעמה ינב םיאמורה בור תא ומכ ,ותוא םג .הכובמ
לש תויסראה היתולתהמ ינפב ןסחתהל ידכ .ךכב הדוה אוהש היה ידיחיה לדבהה :תועמדל
ךפה סוירמ לוסנוקה .וניע סוכב ןתנ ,ויתימע לש רתוי דוע הסואמה תובידאה ינפבו הרבחה
.דעומ ןייתשל
רבמצדב הרשעב האישל העיגהש תוינונק תרושב סוירמ ךבתסה ינידמה ונורשכ רסוח תמחמ     
ימ תא ריכהל היה רשפא-יא .אמורבש הלודגה קושה רככב םימד-תרגת הצרפשכ ,ס"הנפל 100
אמורל ובושבו חרזמל עסנ אוה .םימעפ שש לוסנוק היהש שיאב תונוחצנה-ריתע איבצמה היהש
.ןילופורטמה לש התלסלו הנמשל םיפשנו תוביסמ ךורעל ותוצרב ראופמה ונומרא תא בוש חתפ
ומויסל ללפתהו לחיי ,קירה ותיב ינפ לע טטוש ,ודבל רתונ אוהו ותנמזהל הנענ אל שיא םלוא
םולשהו הצרפ אל המחלמ ,םרב .וביל לכב בעית ותואו ארי ונממש הז םולש בצמ לש ריהמה
.דירחמ ןיאב ול ררש
המייאש המחלמ ,אמור דגנ המחלמב תודחואמה הילטיא ירע וחתפ ,ס"הנפל 91 תנשב ,הנהו     
היתומחלמ לועב ואשנש ,םיקלטיאה .ינוכית-םיה םלועה לש ותוביצי לעו ומויק םצע לע
ןתמו אשמ םמע להינ יאמורה טניסהו ,תויאמור חרזא תויוכז רבכ הז םיעבות ויה ,אמור לש
תיאמצע הלשממ הילטיא ירע ומיקה ףוסבל .תולקת המכו המכ תמחמ ,לזמה עורל ,קספנש
המחלמה" הארקנש המחלמב וחתפ ךכבו ,אמור דגנכ קשנב וזחא ,הלשמ הריבו טניס הלו
תוינידמ םיאמורה םיגיהנמה וטקנ בוש .("תירב ינב" תיניטלב ושוריפ Socii) "תילאיצוסה
סוירמ ,תיממעה הגלפמה גיהנמ לש ודובכב עוגפל םתוצרב ןכש ,םצרא לש התווהל תינונטק
ינשל םיפופכה םיניצק הרשע ךותמ דחא והונימ ,ותדלומ תא םיימעפ עישוהש ,רפכה ןב
,סוירמו ,ברקב לפנו הסובת םיאיבצמה דחא לחנ ס"הנפל 90 תנשב .ןויסנ ירסח םיאיבצמ
יאבצה ונואגב .םידודגה ידירש לע דוקיפה תא לטנ ,רתויב ההובגה הגרדה לעב ןיצקה רותב
.בצמה תא בוש ליצהו היפ לע הרעקה תא ךפה ליגרה
ףא ללח לפנש רחא איבצמל ונתנו ואבצ תא הדותה יופכ טניסה ונממ לטנ ןכמ רחאל הנש     
המחלמה ץק תא ואיבהש תונוחצנ תרושב הכזו םורדב דוקיפה תא הלוס לטנ םייתניב .אוה
ויהש תויוכז - םיקלטיאל ףוס ףוס אמור הקינעהש חרזאה תויוכז םע דבב דב ,"תילאיצוסה"
השעמל אמור לש היתודלות םישענ ,ךליאו 89 תנשמ לחה ,ךכו .הליחתכלמ ןהל םייואר
זא יכ ,תואיכ דוחיאב וגהנ וליא .המואל הפסוותנ הבר השדח המצועו ,הילטיא לש היתודלות
סוירמל ןתינ וליאו .תעווגה הקילבופרה תא היחתל בישהל תאזה המצועה חוכב היה ילוא
אמור התיהו ןכתיי ,םימיה לכ ודובכב ולקיה אלו תועדה לכל ול יואר היה אוהש דוקיפה
.הילע ואבש םיארונה םימדה יצחרמ ינשמ תלצינ
.הלוס סוילנרוק סויקול לש ותומדב אמור ימשב ךרוד שדח בכוכ היה ,וניארש יפכ ,ןכש     
סוטנופ ךלמ סטדירתימ דגנ יאבצ עסמ שארב דמעוהו לוסנוק הלוס השענ ס"הנפל 88 תנשב
סוטנופ" לש ומש תא האשנו םויה לש היכרותמ קלח הללכ וצראש ,הנטקה היסא ןופצבש
.ינופצה הלובג אוהש "רוחשה םי"ל ינוויה םשה ,"סוניסקוא
שדח לש ורהז תמחמ הקל ורוא הנהו עתפל האר ןתפאשה סוירמ ךא ,ףוס ףוס האב המחלמה     
דגנ יאבצה עסמה תושאר הנתינ ,רבעב ויתונוחצנ לכ ףרח יכ לע ול הרח בטיה .אב בורקמש הז
תושיערמ תונקת ןקתל עיצהו סופור סויקיפלוס םשב דחא ןובירט םק ןאכ .הלוסל סטדירתימ
ךכמ האצותכ .סוירמל סטדירתימ דגנ עסמה תושאר תרבעה רבדב דחא ףיעס םג ןללכבו ,תודחא
יפכ ,טלקמ שקיב ומצע הלוס וליאו ,גרהנ לוסנוקה לש וינבמ דחא ,אמור בלב תומוהמ וצרפ
תונקתל ותודגנתה תא לטב ,סוירמ תיבמ אצי אוה המ ןמז רחאל .סוירמ תיבב ,ורפסש
וחלשנ םיצרו דימ רשוא סוירמל אבצה לע דוקיפה תא ןתונה קוחה .ריעה תא בזעו סויקיפלוס
תא ענכש אוהו םיצרה ועיגהש ינפל ואבצ לא עיגה הלוס םלוא .ךכ לע םעידוהל תונויגלה לא
ךכיפל .סוירמ לש ודוקיפב םהיתובצק תא וא םדמעמ תא דבאל םילולע םהמ םיבר יכ וילייח
הלע הלוסו שפנ םוחצרו םהילע ומק ,סוירמל דוקיפה תרבעה לע עידוהל אמורמ םיצרה ואבשמ
,אמורבש ותלשממב יאמור אבצ דרמ היתודלותב הנושארל .םידרמתמה וידודג שארב אמור לע
לכ ספאלו ןיאל תויהל הילע רזגנו ,אלולטיאו אכוחל ריעב הקיטילופה הכפה ךליאו וז העשמו
.טניסה לע רגת אורקל חילצמ איבצמ טילחהש תמיא
,ריעה ןמ טלמנ ןכלו ,רצק הכ ןמז ךשמב וסייגל לוכי אל אוהו ללכ אבצ היה אל סוירמל     
הניחבמ קפקופמו ןכוסמ םידקת הלוס רצי התע .הב ןושארו שאר הלוס היה רפסמ תועש רחאלו
יאשר היה ואצומ לכו םרחוה ושוכר ,רמולכ) קוחל ץוחמ לא סוירמ תא ועיקפהב תיטפשמ
.(וגרהל קוחה יפ לע
הדיצו תוידגנ תוחור תמחמ ךא .הקירפאל תכלוהה הניפס לע היטסואב הלעו טלמנ סוירמ     
קוחל ץוחמ לא אצוהש איבצמהו ,הילטיא לש הפוחב בוש ןוגעל הינאה הצלאנ תקפסמ יתלב
תרטשמ ידי-לע ספתנ ףוסבל .םינפל עישוה התואש ץראה ינפ לע בער-הזמו םילגר-הבצ טטוש
אצויש דע דחא תיבל אבוהו ,וינתמ דע ץובב עוקש אוהשכ ,הנרוטנימב ףוחה תוציבב הלוס
איבצמה לש תוחדוקה ויניע הארמש רבתסמ םלוא ,ןידה רזג עוציב לע דקפוה ירכנ דבע .גרוהל
לוקב וארקב ושפנ לע טלמנ אוה ןכש ,ויתוחוכמ הלעמל ול היה הווצמה ולוק עמשימו לודגה
בר דובכ שישיה איבצמל קלח דבע יכ ושוב הנרוטנימ ידיקפ ."סוירמ תא גורהל לוכי ינניא"
.תקפסמ הדיצבו השדח הינאב והוחלשו והוררחש ןכלו ,וצרא ינב ול וקלחשמ רתוי
אל ותושרבש אבצה תרזעב יכ רעשל לקנ) סויקיפלוס תונקת תא הלוס לטיב אמורב     
.עורזה חוכב וקקחנ ןהש תינוריאה הנאותב - (ותעד לע הלעש קוח לכ "ריבעהל" ללכ השקתנ
.הניק סוילנרוק סויקולו סויבטקוא סואנג ,ורחבנ םישדח םילוסנוק ינשו ס"הנפל 87 תנש האב התע
ענמיהל ידכ םלוא ,סוירמ לש ודיסחכ עודי היה אוה ןכש הניק רחביהמ ןוצר עבש אל הלוס
ףוס אצישכ םינומא ול רומשי יכ עבשיהל הניק תא ץליאש ךכב קפתסה יאבצ ןדורכ תואריהלמ
םיעצמא טוקנל עיצהו ותעובש תא ךפה ,הניק םק דימו ,אצי ךא הלוס .סטידירתימ דגנ ףוס
רמשש ,סויבטקוא ינשה לוסנוקה ידי-לע ריעה ןמ שרוג הניקו תומוהמ וצרפ בוש .הלוס דגנ
לע תועומשה הקירפאל וילא ועיגהשכ ,סוירמ וליאו אבצ סייגל ליחתה הניק .הלוסל םינומא
,הניק .םיררחושמה וילייח ברקמ רחא אבצ וכרדב וסייגב ,רוזחל רהימ ,הלוס לש ותאיצי
דע רזכא התע השענש ,סוירמ חתפ זא .אמור תא ושבכו וידחי התע ודעצ םהיתואבצו סוירמ
םמצע תא זא ונימ הניקו סוירמ .ץק ול םש הניקש םימי השימח ןב םימיא-ןוטלשב ,תיחשהל
13-ב רטפנ סוירמ םלוא .קוחל ץוחמ לא אצוה ,ןבומכ ,הלוסו ,ןכמ רחאלש הנשל םילוסנוק
.עורג יאנידמ ךא ,היה הלועמ אבצ שיא :ולש יעיבשה טלוסנוקל דבלב םייעובש םותב ,ראוניב
ושוכר תא ומירחה ,ותיב תא וסרה ויביואש אצמו חרזמה ןמ הלוס בש םינש שולש רחאל     
.ותחפשמ תא וחצר טעמכו
תונויגל .םיחרזא תמחלמ הצרפ רבכו הילטיא תמדא לע ולגר ףכ תא גיצה הז ךא הלוס     
סטידירתימ .םלומגכ וצרא ינבל בישהל טילחהו תינש אמור תא שבכ אוהו ,ודיצל ורבע םימלש
ומחליהב תוירזכאה ויכרד תא דומלל ריבכמל תויונמדזה ויה הלוסלו םקנ תחיקלב החמומ היה
םוי וגצוה "םייודינ" לש תויבמופ תומישר ,ותדוקפב וחבטנ עשפמ םיפח םישנא יפלא .חרזמב
יפלא הלוס תירכה םויאה ןאויאל המודב .םויב וב תומל םינודינה תומש ןהבו םורופב םוי
יסכנ תא תיבמופ הריכמב רכמ אוה .אמור דילש הטסנארפ רצבמב ודגנ ובציתהש םיקלטיא
ןימזהו ךרע-תורקי תונתמ תונוזו םירמז ,םינקחשל קינעה ,םהידבע תא ישפחל חלישו ויתונברק
םג אוה ,םרב .רביטה ךותל ךילשה הירייש תאש ,היתשו הלילז לש אלוליהל הלוכ אמור תא
,היה אוה .תיטפשמה הטישה תא שדחמ ןגריאו השדח הבוט הקוח ,האילפה הברמל ,אמורל ןתנ
ללס אוה לבגומ יתלב ןמזל רוטטקידה דיקפת תא ולטנב ןכש ,אמור לש ןושארה רסיקה ,םצעב
.םירסיק םשב ארקיהל םידיתעה הלא ינפל ךרדה תא
ייובש לע הפכ אוהו םדמ םיבוקע הוואר תוזחמ ירחא םיאמורה לש םתייהנל רוסרס היה הלוס     
הריבג הרקמב העגנ הזכש עשעשמ יוליב תעשב .יבמופב םינגרואמ תוברק םחליהל המחלמ
םייובששכ ,הגצהה ןמז לכ המע העתשה אוהו ,ולש הגוטה ילושב הירלוו המשו דאמ הרודה
ןב זא היה אוה .הלוס לש תישימחה ותשאל התיה הירלוו .םתחתמש הריזב םתומ דע םימחלנ
.הנומשו םישימח
אציו ואבצ תא חליש אוה .הזה םלועה ילבהב הלוס ץק וב םויה אב ענמנ יתלב חרואב     
תושקנתה ינפמ שושחל אלב הארנכ ,בשייתה םשו (ילואזופ םויכ) ילואטופב תירפכה ותזוחאל
חלש ןכ-ומכ .תוינקחש דוחיב - תוינקחשו םינקחש תרבחב ונמז בור תא הליבו ,וייחב תירשפא
הנש אלא ךרא אל הז רשואמ בצמ םלוא .ויתונורכז תא בתכו (םיעורג) םיזורח תביתכב ודי
.ותריטפ דע ,דבלב תחא
יכ רפוס .הדעו םע בורב ופוג תא וטנחו תראופמ תיתכלממ היוולה ול וקינעה םיאמורה     
,בוט ךא ידידיל יתלמג ידועמ" :ותבצמ לע האבה תבותכה תא וטרחיש הווצ ותומ ינפל
."ער ךא - יביואלו
.קוספה לש ינשה וקלח לע קולחל לכוי אל שיא     רצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל