הקנס
?םדאה והמ Lucius Annaeus Seneca (4BC-65AD)

,לרוגה תולווע לכל עיגפ ,ותלוז תרזעב יולת ,עבטה ידי-לע ןגמ-רסח ,םורע ,ריבשו שלח ףוג
.ונברוח ידיל דחאכ ואיבי ונורסח וא ושדג רשא ,ונוזמל דרח
הקנס     

.הקנס ,ןורנ לש ורוד ןבב בורקמ ןנובתנ הבה ,םילפאה ןורנ ימי תא ונילעמ רוטפנ םרטב     
לש וכנחמ אהי ,תיברעמה תוברתה לש םיכנחמה ילודגמ דחא ,הקנס יכ אוה ירוטסיה לולעת
בצעל אלא לכוי אל הרומה יכו ךונחה ןמ דימת קזח יפואה יכ חיכומ הקנס-ןורנ ףורצה .ןורנ
.ןרקיעמ ןתונשל אל םלועל ,ודימלת לש תויעבטה ויתויטנ תא חתפלו
.רפוסו םאונ ,יאמור שרפ היה ויבא .תימורדה דרפסבש הבודרוקב םלועה ריואל אב הקנס     
ריעצה ונב תא איבה הרהמב .םואנה תרותבו םימיה ירבדב םידחא םיבתכ ואצי ודי תחתמ
לע רמא הקנס .םינקיאוטסה סולאטאו ןויטוס ידי לע םימ תקצל וחלשו אמור לא סואינא סויקול
םייחבש תויועטהו םישובשה ,םיאטחה תא הנגמה סולאטאל ןיזאמ יתייהש תמיא לכ" :וירומ
-ינב ראש לע הלעמו ומכשמ ןוילע סולאטא תא יתיארו תושונאה לע םירמכנ ימחר ויה ,הלאה
היה הקנס ,בגא ."ןויטוס יב ריעהש סרוגטורפל הסומכה הבהאב תודוהל שובא אל .התומת
ןלוכ ועבט ,סופידאו הרדפ ,האידמ ןהב ,ולש תוידגרטה .םירכינ ןיטינומ ול ואציש יטמרד ררושמ
.םלועה תורפסב ןמתוח תא
דע טפשמ ינינעב ךכ-לכ םשור-יזע םימואנ אשנ אוהו - רוטסווק הקנס השענ הלוגילק ימיב     
41 תנשב .ןעצבל לכי םרטב חצרנ ךא וגרהל תוינכת ןכת אוה ףא .וב אנקתנ ריעצה רסיקה יכ
-יאב ותולג תונש הנומש תא ביח הקנס .הקיסרוקל הקנס תא סוידואלק רסיקה הלגה נ"הפסל
.הנילאסמ תאנשל אוהה םישרטה
ותשא ,הניפירגא ול החיטבה זא .הנילאסמ התמשמ אלא אמורל בושל ארקנ אל הקנס     
השע הקנס .הנב ןורנל ךנחמ והתמשו אמורב הריכב תיתלשממ הרשמ ,סוידואלק לש הינשה
תחא אל ריעצה ןורנ והאר ךכיפלו ,הרצה רשיה-ךרדב וכינח תא רומשל ידכ ותלכי בטימכ
.ונוימד יפנכב ץצקל ץפחה אדירג החמש-תיבשמכ
לכבו תחא תוכמס תדמעב םיקלחתמה םישנא ינש לש הרידנ הנומת םיווהמ סורובו הקנס     
ינאירוטרפה טקפרפה סורוב ,ימלועה ןוטלשה תורסומב וזחא וידחי .םידידי םיראשנ תאז
,סוטיקט בתוכ "…ךשמיהל התיה היושע םימדה תוכיפש" .בלה בוט ךא ןונשה םאונה הקנסו
."הדגנ ובציתה הקנסו סורוב ךא"
Mors .הקנס לש ודמעמ םג רערעתה (ןורנ תונברקמ הארנכ היה אוה) סורוב תמשמ ,םרב     
.(52 XIV םילאנאה) סוטיקטב ונא םיארוק Burri infregit Senecae potentiam
הקנס הדומש יפכ .ןקזה וכנחמב ןורנ לש לכ-תקבוחהו תינחצרה ותזיחא הקדהתנ ףוסבל     
תאו ויחא תא ,ומא תא חצרש ןויכ ?ןורנ לש ותוירזכא לע םעפ-יא דמע אל ימ" :ומצעב
"?וכנחמו ורומ תא חוצרל םא יתלב תושעל ול רתונ דוע המ ,ויתויחא
וא וינפל התומת ןב לכמ רתוי תומל ןכומ ןוכנ לא היה ,תומל הדוקפה תא הקנס לבקב     
קר ךלה ,ןידה תוועבו חצרב איה הרישע יכ ףא ,תישונאה הירוטסיהה ךלהמ לכב .וירחאל
וילעמ תרהוז תומלאה תליהשכ ,ךכ-לכ תטלחומ הולשב ותומ לא ותלוז דחא ףוסוליפ
ינחורה ויבא היה ינויה סטרקוס יכ אמלעב הרקמ הז ןיא .סטרקוס אוה אלה :הבר הכ הרהנב
םיאלמ םייח לש םתועמשמ תא ךירעהל ידכ .הקנס תא ראתל רשפא יא .יאמורה הקנס לש
.ול ןיזאהל ונילע המוש ,הרומג שפנ תחונמב הלא םייח בוזעל רשפא דציכו תמאב
ומצע דבאל דחא םוי וצלאל יושע רסיקה יכ הקנס לש ותעד לע הלע םרטב םיבר םימי     
ןמזהש הנכסבו ,ףלוח םוי לכ לש וכרעב ,ישונאה םויקה לש םימיה רצוקב ריכה אוה ,תעדל
,"אוה ימי ןורחא לוכיבכ םוי לכ יתיאר" .והואלמיש אלבו תעדה תא וילע ונתיש אלב קומחי
.סויליקול לא בתכ
אהתש ךירצ "םייחה רצוק לע" ותסמו ,הקנס לש ויתוחכותמ המכב היוצמ הדרח תמינ     
.םלוע ייח םכל םינותנ וליאכ םתא םייח" .םינש רשע ידמ דחאו דחא לכל הבוח תאירק רדגב
יוצמ וליאכ קירל םכנמז תא םתא םיזבזבמ .םתדימ המועז המ דע םכתעד לע הלעי אל םלועל
ןינעל וא ינולפ םדאל ושידקת ותוא ,ומצע הזה םויה יכ רשפאש העשב ,עפשב םכל היה
-יפ-לע-ףאו ,התומת-ינב םירוציכ רבד לכ ינפמ םתא םיארי .ןורחאה םכמוי תויהל יושע ינומלפ
רפס וא החיש רשא םיעסונכ שממ .םלוע דע תויחל ולכות וליאכ רבד לכל םתא םיוואתמ ןכ
םיקוסעה תוירבה ךכ ,םצפח זוחמל ועיגה רבכ יכ םנוהמתל וארי םואתפ עתפל יכ דע םועטי
…םתילכת תא וגישי יכ דע םייחה ךרד אילפהל ריהמהו קסופ וניאש םעסמב םלועל ושוחי אל
אוה ןכ-יפ-לע-ףאו .עודי יתלבו רכומ יתלב ,לוק אלב ,שמויש אלב ,עמשיש אלב ול ץא ןמזה
ועימשי אל" ,הקנס רמוא ,"םכייח ימי" ."ונתושרבש ידיחיה ישממה רצואהו םיכרעבש רקיה
,םרב .םייחה תונמאמ השק ןיא ...האלה םהל ומרזי יאשחב .םכנוזפח תא םכוריכזי אל םה .לוק
."םייח םכנה דוע לכ תויחל דציכ דומלל םכילע המוש
ונל ןתונ הקנס ?קירל זבזבתמ אוה ןיא יכ םיחוטב היהנ דציכ ?וננמזב שמתשנ דציכ     
אלמיש העש תומלש ללכל עיגי הז ןורתי .הנובתב ןחינש רוצי אוה םדאה" .הרורב הבושת
רתויב טושפה רבדה תא ?ומעמ תשרוד הנובתה המ .דלונ הנעמלש תילכתה רחא םדאה
רבדה בוט המ ףרה ילב םכמצעל וריכזה :םיחוטב ויה …ועבט םע המאתהב תויחל :םלועב
,טקשב םכימי רתומ תויחל ,םכתומ ינפל תומלש ללכל םכייח תא םתאבהש ןויכ ,םיענ המו
ירתבל םתוא םירתבמו םיערק יערקל םייחה תא ונא םיערוק …םירשואמ םייחל םינודא
תובשחמ ידי-לע הנאו הנא תפחסנה ,םכחורש ידכ ,םכמצעב הטילש םכל ינא לחאמ …םירתב
ןויכו המצעל הצרתתש ידכ ,חטב דומעתו ףוס ףוס ןתיא דמעמ הל אצמת ,חונמ הנעדת אלש
לואשל ונל ץעימ הקנס ."םינש רתיל דוע ךרטצת אל ,ונתושרבש תיתימאה הכרבב ריכתש
ונא םיביח תוניחב ולאבו ,םושלש לומת רשאמ רתוי בוט םויה ונישע המ ברע ידמ ונשפנ
.םדקתהלו ףיסוהל
:אוה רשא אוהו ,םדא לש וייחב יוצמ ךרע לעב דחא רבד קר יכ תוריהבב ריכה הקנס     
םלועל" .הברהב וזמ תלפונ ותובישח ,רחא דצמ ,ול רשא .ויפא ,בושחל ותלכי ,ויתונורשכ
הנב ץוחה ןמ םיאבה םירבדמ הנהנה םדאה .םיינוציח םירבדב יולתה תא רשואמל ובשחת לא
םדא לש וברקמ עבני רשא םלוא .המש בושת םשמ האבה החמש לכ .םיעוער תודוסי לע
םה הלודג הכ הצרעה םיררועמה םירחאה םירבדה .ונצק דע ונמע ראשנו לדג .ןמאנו אוה ביצי
רוצל איה תועט .לרוגהמ הרידא המשנה …ומצעל םג ןודא אוה םהינודא םא קר םימיענו םירופ
םדא תויה .ותושעל ךאיה ונורוי םיברש ינפמ קרו ךא רבד תושעלו ונתלוז יפ-לע ונייח תא
."זפב אלוסת אלש איה הכרב ומצעל ךייש
אוה קדוצ יכ עדי אוה ףא .ובל תויטנ ירחא תכלל לוכיה הז אלא רשואמ ןיא יכ עדי הקנס     
אוה .שממ לש ךרע שי ולא תוימינפ תומודק תורזגל קר יכו ,ותושעל ביחו םדאה ךירצ רשא
ךכב ינא רפוכ" ."םירשואמה םייחה" דוס לא ,ללכ ךרדב הימתהל דע הקימעמ הרידח ,רדח
."םיבוט תוירבה תא היה השוע ,ןכ היה וליא ןכש .אוה בוט רבד רשועהש
,ראשה יבגל" .וכרעב וזירפי אלש יאנתב ,אוה ליעומ ןוממה יכ הקנסמ םלענ אל ,רחא דצמ     
םיבר תונורתי איבמו רבדה ליעומ יכ ,םיסכנ לעב םדא אהיש ךכב יפוד ןיא יכ ינא הדומ
רשאמ רשועב וברקב רשא תא חתפל ביטיי םכחה יכ רבדב אקיפס-קפס שי םולכ …םייחל
המכחה תא ןיידע ןד אל שיא .ןוממב קיזחהל םיפוסוליפה לע רוסאל אופיא ולדח …?ינועב
.םוצע רשוע רבצ ומצעבו ודובכב הקנסו ."ינועל
,םימכחה ברקב" .ושמשל בייחה אוה ושוכר :ושוכרל דבע תויהל םדאל ול לא םלואו     
ללכ רשועל רתוי אל םכחה .הנוילעה לע ודי - םיטושה ברקב ;וינודא תעמשמל רס רשועה
דע וילעב היהתש והשימ ךחיטבה לוכיבכ ,וב יולתו וב ליגר השענ התא םלוא ;רקיעו
."םלוע
-עשתו ףלא ינפל הז ינחור קנע בתכש הלמ לכ לש הלילצ אוה שדח המכ רבדה אילפמ     
רקח לא עיגהש דע םתועמשמ תא ףשח ,םייחה לש םהינפ לכב זחא אוה .הנש תואמ
וניא תוירבה ללכ" .בורה תעדל שפנ-הווש ודועמ היה ךכב .אובל דיתעה םלועה תומולעת
.רתויב ערב דימת ךומתי רכינ קלח .רתויב בוטב דימת רוחבי בורה יכ דע יפוד לכמ יקנ
לע התשענש הטלחה לכ תאצות יהוז :תוחדיהל וא לבקתהל יושע ומצע רבד ותוא ,העבצהב
ול אצמיש ךירצ ,הדובע ץחל וא יאנפ רסוח ,"םילהנמה תלחמ"מ לבוסה לכ ."בור לש סיסב
ןיא םיקוסע םישנא" ."םייחה רצק לע"ו "שפנה תולש לע" הקנס ירמאמ תא אורקל ידכ העש
.םיביאדמ םירבד לש םרכז םהל ביאכי ,תאזכ ושעי םא וליפאו ,רבעה תא רוקסל תוהש םהל
רואל םהיתויועט תא תולעהל וניהי אלו ,קירל והואיצוהש ןמז לע בושחל אופיא ודלסי םה
,עורזה חוכב הברה גישמה ,הברהל ותוואגב זבה ,הברהל ותונתפאשב קקותשמה לכ …םויה
יפ-לע סונא ,ותונזבזבב הברה רזפמו ותונצמקב הברה שכורה ,המרמ יכרדב הברה קשועה
בושל תלוכיה איה תוגאדמ הרוענו הוולש וחורש םדא לש ורכש .ונורכזמ שושחל חרכהה
ומלענ וייח .הרוחא טיבהל הלוכי הניא קוסעה םדאה לש ותמשנ .וייחמ קלח לכב טיבהלו
."הלוצמה םוהתב
ול חמצת הבוט המ םרב .םלוע דע ומצע ינפמ שיא שיא חרוב ןכ" :"שפנה תולש לע" ךותמ     
וכרעיי ךכיפל …םירבחבש ןדרטהו והוולמ אוה אוה ?ומצעמ טלמהל לוכי אוה ןיא םא ,ךכמ
,הווהה תא תניוע הדועמ ,םיפיעסה ינש לע החיספה .וצחיי םימי יפוחו עוגרמ אלל תועסמ
םהל ןיא רשא םימיב םיאבה םינקזה םה םיבר …השביה תא - ךכ-רחא ,םיה תא הליחת הסנת
ןויכ הבר תע יח םדא יכ ונימאת לא ךא …םהיתונש ןינמ יתלוז םהימי תוכיראל תרחא החכוה
תויחלו רשואב תויחל …הבר תע םייקתה קר ,הבר תע יח אל אוה .םיטמקו ול הביש רעשש
…דחא רבד רמול םיכרד יתש ןה עבטה ךרדב
אל ךא תוריהזב ונעבט תועיבתו תוינפוגה וניתויטנ לע ונדקשב עבטה ךרדב םייח ונא"     
אוצמל רשפא תובוטה תודמה תא …העשל אלא ונל ונתנ אלו םה זגו ףלוח רבד לוכיבכ ,הדרחב
םידיב ,תוננער ,קבא תוסוכמ ,תומוחה ינפל תובצנ ,םע-תרצעב ,םורופב ,שדקמב ,םוקמ לכב
תא תושקבמו תיוז-תונרקב תורתתסמ אוצמל רשפא םישוחה תוגונעת תא ךא ;תולבוימ
,חוכ תושיתמ ,תושולח ,הרטשמה תמיא םהש תומוקמבו עזי-ירדחב ,ץחרמ-יתבב ,הכישחה
הנתשת אל הנמאנה שפנה םלוא .ךופב תועורק ,תומדאמ ,תורווח ,םימשובמ םינמשו ןיי תויוור
רבד םלועל הנשת אל ,רתויב הבוטה איהש רחאמו ,המצעב סאמת אל םלועל ףא ,םלועל
תולילצו הקימעמ הנבה ...ומצע םע הינומרהב יורש םדאה תויה איה תוכרבבש הלודגה .הכותב
אל ,םדא לש ורשא תא ינא האור ?תוגונעת לע ורבדת המל .המשנה יפיו תורח ,תואירב ,תעדה
יכ ועד ךא ,עשעתשהל דציכ ודמל ךכיפל …!יחהו המהבה לצא רתוי תחוורמ תאז - וסרכב
"…איה יניצר רבד תיתימאה החמשה
,ער תיישעב םהייח תיברמ תא ולבי תוירבה" .הקנס ארוק "!רוהט ןופצמ אוה אלפנ המ"     
המוש רשא תא איצוהל רבד לכ תיישעב םהייח לכ תאו ,השעמ רסוחב םהייחמ לודג קלח
לכ תא וחינה .וידיב תומ זחוא ונירחאמ לטומה ונייח לש קלח ותוא לכ …ותושעל םהילע
וחדתש לככ .םויה תא לצנל וביטית םא רחמה םויב תוחפ םייולת ויהת :וז דצב וז םכיתועש
."ץואל ורהמי ןכ ,םייחה תא
אל הקנס ,ןבומכ .הלאכ תעד יהבגל עיגהש םדא לע המיא ליטהל היה לוכי אל ןורנ וליפא     
וילע םירבדמ הביא ול ורטנש םישנא יכ תעדל חכונשכ .שאר תולקב ווג רחא וייח תא ךילשה
רשא םידסחה לכ לע סומנה אולמב רסיקל הדוה אוה .ומע חחושל שקב ,רסיקה ינזאב הרס
ואצמנ טעומב תוקפתסההו הוונעה יכו ידמ רתוי םיבר םיסכנב ךרבתנ יכ ועידוהב ,לבק
יסכנ וגזמתי הבה .ירשע תא לכלכ לכוא דוע אלש ינפמ" הרזע ןורנמ שקב ךכ-רחא .םידיספמ
.הוולשב וימי תא תולכלו רבעשל ודימלת ילגרל לכה חינהל היה הצור ."ךיסכנ םע
.דעמאו ךרדה ןמ ,ירוענ לש ןויסנה רסוחב ,יתיטסשכ ינתרצעש אוה התא" .ברס ןורנ ךא     
תא יל ריזחת םא .ילע חיגשהל ךכ-לכ תבטיהו רתויב בוטה לא יצרמ תא תנווכש אוה התא
תא ןורנ קבח ,ורבדבו ."לכ יפב יתוירזכאמ ךלש ךדחפו ילש עצבה תפידר רבד היהי ,ךשוכר
- סוטיקט ריעמש יפכ - "ללכ ךרדב תומייתסמש ךרדכ" - ותדות תא עיבה הקנס .וקשנו הקנס
."טילש םע תוחישה"
והקיבדה נ"הפסל 65 תנשב .תוקוחר םיתעל אלא אמורב הקנס הארנ אל הז ןויאר ירחא     
סונוליס ןובירטה תא חלש ףוסבלו ,ינאינוסיפה רשקב תופתתשהב ומישאה רסיקה .לרוגה
ונממ ענמנ ךא ,ותאווצ תא ןיכהל הקנס שקב הרומג שפנ תולשב .תעדל ומצע דבאיש ותווצל
הטילשה איה היא" :לאש ,יכבב םיררממ וידידי יכ ותוארב .תונורחאה ויתולאשמ תא םושרל
ותשא תא קבח ךכ-רחא "?וללה םינשה לכ זוע ונרזאתה הנעמלש עגפ לכ ינפב תימצעה
.(ןכמ רחאל הלצנ ךא ,היקרוע תא הכתח איה) .ומע תומל התנווכ לע העידוה רשא ,הנילואפ
ותרגסממ הדמח אלב לזנ םדה ךא ,תחא הכמב םידחא םיקרוע ךתח אוה .וטאל עווג הקנס     
.םיארונה וירוסי תא ריתסהל ותוסנב ,ויכרב ירוחאבו וילגרב םידירוה תא ערק יזא .הנשיה
שקב ,אובל תומה ןיידע ברסשמ .ורלבלל ךורא םואנ ביתכה וייחב וז תרחואמ העשב וליפא
.לעפ אל ,אוה םג ,לערה ךא .לער ול תתל סואנא ואפורמ
ךסונ אוה יכ ועידוהב ,וילע ביבחה ודבע לע םימ זיתה אוה .םח טבמאל הקנס סנכנ ףוסבל     
.קנח תתימ ףוס ףוס תמ וב ,םידאה רדח לא והואשיש הווצ ןכמ רחאל .לאוגה רטיפויל
ולכוי םלוכ םרב .םיכורא םייחל וגאדי לכה .המכחב תויחל ותעד תא ןתונ וניא שיא םוש"     
רקח דע עיגהש שיאה .םיכורא םייחב חוטבל לכוי אל שיא וליאו ,המכח לש םייח תויחל
."דלונ רשאכ הגאדמ ןירוח ןב תומי רשא שיאה אוה המכחהרצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל