סוינורטפ
ויכלמירט התשמ Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus, born Lucius Domitius Ahenobarbus (37-68AD)

אוה .תמא שיאו ןמאנ ,רשי היה אוה .סונאיטנקמ ויכלמירט סויפמופ סויאג רבקנ הפ"
ודועמ .תוצרטסס ןוילמ םישלש ויוושש שוכר וירחא ריאשהו תוקיר םידיב ליחתה
ךכ ."הלא םירבד ארוקה התא ,םולש היה .ףוסוליפ םוש לש ותטיש יפ-לע ךלה אל
היהשכ ורבק ילע תבותכה תא ומצע-תוחוכב-רשעתהש ויכלמירט ררחושמה ראת
.ןיפוליגב
.ןוקיריטס ,סוינורטפ     

.(18 XVI) "םילאנא"ב סוטיקט ונל רפסמ וילעש ,סוינורטפ היה ןורנ לש םיברה ויתונברק ןיב     
התומכ ןיאש הטילש ול הנקו ,הלילב ויתוגונעת ףדורו םויב ןשי היהש ליגר יתלב םדא הז היה
ותויהב ,חיכוה ךא ,קזח רומוה שוח לעבו ןונשו ףירח היה אוה .הלטבהו תוגונעתה תונמאב
רוטרטסינימדא תויהל אוה יושע םימיוסמ םיאנתב יכ ,לוסנוק - ךכ-רחאו הינטירב לש לוסנוקורפ
.רשכומו ץרמנ יטילופ
ךכ .םעטבש םינינעב קסופ ןיעמ ,ולש arbiter elegantiae-ל ןורנ הנימ ותואש אוה סוינורטפ     
יכ חוטב ןורנ היה וילע ץילמה רטיברא סוינורטפש רבד לכ ןכש ,רטיברא יונכב סוינורטפ הכז
םיעושעשה תמרל םישדח רדהו ןודיע קינעהל םתסה ןמ חילצה סוינורטפ .לבקתהל יואר והאצמי
ומעט-בוטו יתמא ךרע ילעב םירבדב הקומעה ותנבה ,וינוניגש ןויכ ךא .רסיקה רצחב הדוריה
יכ רבדה יעבט ,ןורנ לש ותילמפ ינב ראש לכ לע הלעמו ומכשמ ןוילע והומש ומצעב-חטובה
דיעיש דבע דחישו וב אנקתנ ,ןורנ לע רתויב םיביבחה ןמ דחא ,סונילגיט .םיביוא ול הנק הרהמב
תנש ,האימוקב ,ותפוקתב רתויב רודהה שיאה לש ורסאמ ידיל האיבה וז תודע .רקש תודע וב
.נ"הפסל 66
רכמתה םהל ,תוגונעתה תפידרל ןמאנ .ויקרוע תא סוינורטפ חתפ גרוהל האצוהמ טלמהל ידכ     
תויטר םש ,ותסיסג תעשב םילק םיזורחו םיזילע םיריש וינפל ארקיש והשיממ שקיב ,וימי לכ
המישר םילשה אוה .ויער םע טפטפו םיכלוהו םילכה וייח תא דוע רוצעל ידכ םעפב םעפ ידמ
אב לוכיבכ ,ותדועס ןחלש דיל תמו הנורחא העיגפכ וטילשו ונודא לא החלש ,ןורנ יעשפ לש
.שנוע לש המילא הרוצכ אלו עבטה ךרדב תומה
,טעמכ םיררוע אלל התע לבוקמש יפכ ,םה דח ןוקיריטסה רבחמו הז סוינורטפ םנמא םא     
קר ומייקתנ יכ םא .תורפסה תודלותב רתויב םיפוצחה לעילבה ינבמ דחא היה הז רטפנש ירה
ןמזה תב הגעה לש םולב רצוא םה הלא הנה ,רשע-הששהו רשע-השימחה םירפסה ןמ םיעטק
,םיערה םע םיבוטה ,היגהנמ ,תיאמורה הרבחב הנותחתה הבכשה לע רוא םיציפמ םהו אוהה
הבש ךרדה ןמ ץמש ונמיעטמ (ויכלמירט התשמ) Cena Trimalchionis-ה .התוללוהו היעושעש
תורפסה לכב רבד ןיא טעמכ .םהה םימיב ויחרוא תא ומצע-תוחוכב-רשעתהש שיא עשעש
םישדחה םירישעה לש רתוי יחו רישי רואת ונל ןתונה ,האיפמופב ריקה ירויצמ ץוח ,תיסלקה
.ויסכנמ דריש יאמורה לשו אמורב
המכ םע די-רודכב וקחשב הלגתמ ,המודא הקינוטבו תואליפנאב חרק שישי ,ויכלמירט     
ורשב ךס ויכלמירט .םיננוצב הליבט וירחאלו םידא טבמאב חתופ ברעה .רעש-ילתלותמ םידלי
אשינו ןמגרא תוכימשב ףטעתמ - רתויב ךר רמצב אלא דב תובגמב אל - בגנתמ ,םימשב ימב
וילעו חול עובק ותיב תלד לע .ךרדה לכ והוולמ ןטק לילחב ללחמה ןגנמ .ןויריפאב ותיב לא
.תוקלמ האמ הקלי וינודאמ תושר תליטנ ילב תיבה תא בוזעי רשא דבע :תבותכה
דועב םיאורקה ידי לע גלשכ םיננוצ םימ הירדנסכלאמ םידבע םיקצוי הדועסה תליחת ינפל     
לככ ,םינמואמ םה ןכש ,םתדובע תעשב םירמזמ םה .םהילגרב םילפטמ םירחא םידבע
.הלהקמו דיחי תרישב ,םיתרשמה
,תונושאר תונמ יתש ,הדועסה ינפלש םימעטמ ןהב ,תונמ עבש תוחפל ללוכ יאמור התשמ     
.תישילש רשב תנמ םיפיסומ ויכלמירט תיבב .תרפרפו רשב תונמ יתש
אלמ דחאה ,םילס אשונ תנירוק תשוחנ יושע רומח אוה הדועסה ינפלש םימעטמב ןושארה     
תומחלומ תונטק תוחלצש ףסכ תורעק םג אשונ רומחה .םירוחש םיתיז - ינשהו םיקורי םיתיז
םיפיזש םג םש םייוצמ .גרפ םייורזו שבדב םילובט םייולצ רה-ירבכע תוליכמ ןהו ןכותב
הרדחה אשינ ,םינטק םירכ תמירעב יובח ,ויכלמירט .ףסכ דופש לע םינשועמ םיקינקנו ,םינומירו
היפנכ תשרופ ץע היושע תלוגנרת ,תונושארה תונמב הנושארה אובת יזא .הניגנה ילילצל
וקיפקב ירפצ - םיאורקל הנטק העתפה - םיציבה ךותב םלוא .שקב תוחנומ סוט יציב היתחתו
.לפלופמ הציב ןומלחב תונשד
ויכלמירט .ןחלושה לא םישגומ םונרלפ ריצבמ ןיי-ידכו תוחלצה תא תקלסמ תרמזמ הלהקמ     
רטועמ לוגע סוקסיד אוהו ,יקנע יזכרמ שגמ לע תשגומ תונושארה תונמב הינשהו ויפכ אחומ
ךכ-רחא .םינושה םילמסל םימיאתמה תולכאמ לש תוירעק הרשע-םיתש וילעו ,תולזמה ילמסב
םייח םידרט וכותמ םיחרופ ותוא םיכתוחשכ .יקנע רב-בוד :רשבה תונמ שולשב הנושארה אובת
דלי .ףרשב םיחורמ תוטומב םיניוזמ םירפצ ידייצ ידי-לע םיספתנ םה ךא ,רדחה ללחב םיפפועמו
.ונודא ידי-לע ורבוחש םיריש רישי תאז ותושעבו ,םיבנע שיגמו בבוס ךכב הכזש דחא
ויכלמירט והקיספמ ,הזל הז םיבוהצ ויהש ינעבו רישעב השעמ רפסל םיאורקה דחא ליחתמשכ
"?'ינע' והמ" :הלאשב
םיקושחל דעבמ ץפקמ ,םלוס לש ויקוע לע הניגנמ ילילצל דחא רענ דקרמ ןציל לש ותנמזהל     
רבד לכמ רתוי םירצצחממו םינילולמ הנהנ אוה יכ עידומ חראמה .וינשב דכ דימעמו םירעוב
,םידחא םינקחש םג ןז יכ רמואו ףיסומ אוה .המואמב בשחנ וניא רחא רבד לכ יכו ,םלועב רחא
לככ ,דבע אוה ףא - דליה לפונ הכ ןיבו הכ ןיב .םקחשמב שאר ולקה וליא היה בטומ ודידל ךא
ימ רמאי ןפ ותורח תא רענל קינעמ אוה דימו עצפנ וליאכ קנאנ ויכלמירטו ,םלוסה ןמ - םינרדבה
.וב עגפ דבע ,ויכלמירטכ לודג םדא יכ רמאיש
תא םיארוק .ויברק תא וקינ אל יכ חראמה אצומ ,יולצ ריזח ןכמ רחאל דימ אבומשמ     
הקלוי אוה" .ויכלמירט דקופ "!וידגב תא וטשפ" .המהבה תא ןיכהל חכש יכ הדומ זלה .חבטה
.חבטה תא הווצמ אוה ,"ונינפל ריזחה תא הקנ" .ותדוקפמ וב רזוח אוה הנהו ."םוקמב וב
לש דשאו - ריזחה ןטבב םידחא םיכתח ךתוחו וניכס תא שיאה לטונ ,וידגב תא בוש ושבלב
לכ ףכ םיאחומ תאז הלתהמ דובכל .הצוחה ךפשנ תורוחש תוציבחו םייולצ םיקינקנ
תנמ .ףסכ רזב ותוא םיריתכמו חבטה דובכל סוכ םיתוש .לודג לוקב םירחאה םיתרשמה
.אלוממ לגע איה תישילשה רשבה
ודלונ דחא םויב .תודבוע תמישר וריכזמ ארוק ויכלמירט לש ורשע לדוג תא שיגדהל ידכ     
ומלוש תוצרטסס ןוילימ הרשע ,האימוקב ונודא תזוחאב תודלי םיעבראו םידלי םישולש
.היפמופבש ויכלמירט ינגב הצרפ שאו ול געלש ןויכ בלצנ דבע ,ונובשחל
,םימשובמ םינמש לש תויחולצו בהז ירז םייולת וילע ,קנע לגלגו הרקתב םיטסומ תוחול     
,הנוטרופ .תולפלופמ תוחידבב םהיפ לבנל םיליחתמ םה .הטמל לשלתשמ ,םיאורקל תונורוד
,םימו ןיי קצויה ,דחא דבע .ןיי-תומולה תושענ םישנהו הכלהכ אלש תגהנתמ ,ויכלמירט תשא
תנתינ הרהמב "!דוע ,ךשמה ,דוע" .ונלש חרקה סוזרק םיערמ "!דוע" .רימזה לוקל יוקח עימשמ
ימ לכ יכ עידומ םנודא .היתשב קלח תחקל ,רבעשל דבע ומצעב ,ויכלמירט לש וידבעל תושר
םימש םה .םילודג םידכ םיאשונה םירענ ינש םיסנכנ .ושאר לע והוכפשי ,הקשמב הצור וניאש
רענו םידכה ןמ םילולבשו תופדצ םילפונ ךכ ידכ ךות .שתכתהל םיליחתמו םיטטוקתמ םמצע
.םיאורקה ברקב יתבר החלצהל םיכוז הלאכש םישודיח .םיבוסמל םשיגמו הרעקב םפסוא דחא
לוקב התוא ארוקו ותאוצ תא וינפל ואיבי יכ שרוד ,ינשגר ויכלמירט השענ הכ ןיבו הכ ןיב     
ונילע המוש יכ ונא םיעדוי" .ותבצמ תא אוה ראתמ ךכ-רחא .ויתרשמ לש הניקה תוללי לוקל
הבורקה םכתבוט םשב ?םייחה ןמ הנהנ אל אופיא עודמ" .ויכלמירט רמוא ,"םימיה ןמ םויב תומל
."הזה םוקמה ןשבככ .טבמאב ץחרנ הבה ,יבלל
ולש הרובקה תגוט תא ויחרואל ויכלמירט הארמ ,טולכ רוכש רבכ ותויהב ,ןכמ רחאל     
רמוא ,"ייחב יתוא איה תמלוהש םשכ יתומב יתפוג תא םולהת יכ ינא הווקמ" .ןמגראה תרטועמ
אוה ףיסומ הרדחה וסנכנש םירצצחמה לא ."יתרובקל םתנמזוה יכ םכשפנב תומדל וסנ" .אוה
קשחב וילכב עקות םינגנמה םידבעה ןמ דחא ."האנ והשמ ונגנו ,יתמ וליאכ םינפ ודימעה" :רמואו
תיבב הזחא שא יכ םירובסה ,הלילה ירמושו ,םינכשה תא אוה ריעמ יכ דע ךכ-לכ בר
רמוא ,"תאז רשוכ-תעש ונלצנ" .תותלדה תא ץורפל םינזרגו םימ יילד םע םירהממ ,ויכלמירט
."שא ינפמ ונא םיסנ תמאב לוכיבכ ,ונחרבו ונילגר ונאשנ" ,רפסמה
,ותוא םיבבוסה לעו ומצע לע געל לש ןותיק ךפוש "קיחצמה התשמה" רפסמש יפכ שממ     
יפכ שממ ,ויניעב יוזבה לכב ולש םיאילפמה תולכתסהה תוחוכ תא אוה חלושש יפכ שממ
טבמאבו ויכלמירט ןחלש דיל ידמל ינבצע חרוא היהש ,בורקמ הז ררחתשהש דבעה רענהש
,םתסה ןמ ,השעמ היה ךכ - ותבוטב אלש וא ונוצרל הטושה וחראמ םע גוחל חרכוה ,ולש
לש הז קירבמ סטנוורס אלימ ,ויתפש לע ךויחב הנפואה תא ועבקב .ןורנ רצחב סוינורטפב
סומלוב וזחאש ונודא ןחלשמ םירורפה תא לבקו רודה הטוש לש ודיקפת קיתעה םלועה
תא םלועמ ספת אל ,וירחאל וא וינפל ,דחא ףא ךא .ךכל תושר ולרוג ול ןתנ דוע לכ קחשמה
תרתסנ האנהב םיאבה תורודה ינפ חכונ הירלקפסאכ םגיצהו תנוונתמ ןילופורטמ לש היאטח
.הזכ עונכ בל-יולגב וארצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל