הרטפואילקו סוינוטנא סוקרמ
ןורחאה ןברקה Marcus Antonius aka Mark Antony (82-30BC)

,לודג ךכ-לכ איבצמ ,ינאש יל רצ לבא .ךמע היהא דימ ירהש ,ינממ תחקלנש לע בצעתמ ינניא
!השאמ יחור זועב לפונ יתאצמנ
.(סביל .י :תינווימ) ו"ע ,סוינוטנא סוקרמ ,סוכראטולפ     

התיה הנכסה .סוינוטנאלו הרטפואילקל םידחפו זגור תע היה ס"הנפל 30 תנש לש ץיקה     
,סונאיבטקוא .םייאמ לרוג תשוחת הררש לכב ;שמשה יפודש הירדנסכלא תובוחרב תצנצנמ
תוליח ץבקל ולכי אל סוינוטנאו הרטפואילקו ,הירוסמ המירצמ םדקתמ היה ,םויטקא חצנמ
.ודגנכ םמשל םייואר
האושל ומדקש תועובשב סונאיבטקוא םע םיבתכמ תפילחב הארנכ הדמע הרטפואילק     
רטפהל ליכשת םא ללשל הל ויהי הייח יכ הבורע ונממ הלבק םגש יאדוול בורק .הנורחאה
אוהו ,סוסרית ומשו ררחושמ דבע היה הרטפואילק לא סונאיבטקוא לש וחילש .סוינוטנאמ
.המסקבו היפויב הכרדכ תחטוב התיה ןיידעש ,הכלמה םע יאדווב ןתנו אשנ
ורסאל ,סוסרית ירחא בוקעל הווצ אוה .יאנק סוינוטנא השענ ,דדובו שאונ היהש ןויכ     
,ודמעמ ףא לע יכ רמאנ הבש תרגא ודיבו סונאיבטקוא לא הרזחב וחלש ןכ-ירחא .ותוקלהלו
ידבע ךמע הנה ,ךריצ תא יתיקלה יכ ךל הרוח םאו" .והתבילעהו סוסרית תוגהנתה וב העגפ
."והער דגנכ שיא םילוקש ויהי זאו ותוקלהלו ויתועורזב ותולתל לכות .סוכרפיה ררחושמה
הנחמ לא ולפנ רשא סוינוטנא לש ותילמפ ינבמ םינושארה ןמ היה סוכרפיהש ריבסהל שי
.סונאיבטקוא
ליחתה ףאו שיאב חטב אל אוה .םיביוא ףקומ ומצע האר ,חותמו זגרנ ,עגי היהש סוינוטנא     
הביח תולמ וילע הריבכמ התיהו תגלפומ תוכרב ומע הגהנ הדיצמ איה .הרטפואילקב דושחל
הבוהא תדלוה םוי תא הגגח ךא ,הלש התדלוה םוי רכז תא ללכ התלעה אל איה .הפונחו
.םירישע תואתשמה ןמ ואצי םיינע ואבש וז 'הנורחא הדועס'ל םיאורקה .תמזגומ תראפתב
םהיניב ץבורה רבדמב תואסרפ םיאמוג סונאיבטקוא אבצ ידקפמ ויה העש רחא העש םלוא     
רתוי לודג אוהו קוחרמ הלגתמ סונאיבטקוא לש ולצ היה העש רחא העש .הירדנסכלא ןיבל
.רתוי םייאמו
הז היה םא םיעדוי ונא ןיא .ראופמ םואילוזואמ המצעל ןיכהל שארמ הגאד הרטפואילק     
ינש היה יכו רידנ יפוי לעב ןינב היה יכ אלא םיעדוי ונא ןיא .רחא גוסמ טנמונומ וא הדימריפ
.סיסיא לש השדקמל קר
,םידגרמזיא ,ףסכ ,בהז - םייתוכלמה היתורצואבש םירקיה תא הרטפואילק הריבעה וכותל     
.תפז לש תולודג תויומכו ריבכמל םידיפל :בושח ןורחא ןורחאו ןומניק ,םינבה ,םיבהנש ,םינינפ
היתורצוא תא הרטפואילק הלעת ןפ שושחל דימת-ריהזה סונאיבטקוא ליחתה ,תאז ועמשב
ןורחא שואי השעמ עצבלמ הענומל ותוצרב .ודי תא םהילע םישל לכוי םרטב שאב םימוצעה
ריעל ץוחמ עיפוה ףוסבל .היתווקת תא תובלל ידכ םהידיב תורגאו םיצר הילא חלש ,הז
.ואבצ שארב
סונאיבטקוא ישרפ תא ץליא יכ דע ךכ-לכ הבר הרובגב םחלו ,תשאונ החיג סוינוטנא ךרע ןאכ     
דעצו ובל תבוהאל קשנ ,יתוכלמה ןומראה לא רזח ,ונוחצנ תא לחנשמ םלוא .םשפנ לע טלמהל
סונאיבטקוא .םינש תמחלמל ודיעוהל סונאיבטקוא לא חילש חלש ךכ-רחא .ונוירש אולמב הינפל
."ךינפל תוחותפה תומל םיכרדה ןה תובר" :והנע
רובל אלא דוע ול רתונ אלו ,תרחא וא וז ךרדב תומל היה דמוע .וביוא קדצ יכ ןיבה סוינוטנא     
.תומי הב ךרדה תא ול
רחמ םא רמול לכוי אל שיא יכ ויתרשמל ורמאב ,קשחב לכאו הברה התש ברעה תדועסב     
רחמ ילוא ויהי םמצע םהש הבשחמה ןמ אלא וגאד אל םה .םישדח םינודא ינפל וא וינפל ותרשי
.םיתמה ןיב
ימורמבש ףידעה ומוקממ .ריעה ינפלש תועבגה לע ואבצ תא סוינוטנא ךרע תרחמה םוי רחשב     
ךא .סונאיבטקוא לש וייצ םע ברקב סנכהל ידכ למנה תא ןבזעב ויתוניפס ירחא בקע העבגה
ולוכ יצה .םולש תכרבב םהיטושמ תא ןהיתווצ ואשנ ךרוצה יד ביואה לא ויתוניפס וברקתהשמ
ליח ףא שטנ ןמזב וב .הירדנסכלא רבעל התע ענ בלושמה חוכהו סונאיבטקוא הנחמ לא לפנ
.וב ודגב יכ םעז תמחב המוה ,ריעה ךות לא תוריהמב רזח אוה .סוינוטנא תא םישרפה
םיתש תיוולב רימטה הכוכ לא הסנכנש ינפל ךא .הרבקב טלקמ הל האצמ רבכ הרטפואילק     
.השפנב די החלש יכ ול רמול סוינוטנא לא החלש ,הנוימרקו סיריא ,רתויב תונמאנה היתומאמ
,ארק "!הרטפואילק ,ההא" .ונוירש תא ותוטעבו ורדח לא ותכלב םער םולהכ היה סוינוטנא     
ינומכש לודג איבצמ יכ אוה ינביאדי רשא ,אל .ךמע היהא הרהמב ,יל תדבא יכ לע הכוב יניא"
."השאמ וחור זועב לפונ אצמנ
תא םירה ,וברח תא ףלש סוריא ךא .ותימהל סוריא ןמאנה ודבע תא סוינוטנא הווצ ךכ-רחא     
.סוינוטנא ילגרל הצרא לפנ אוה .ומצע תא רקדו - ודי
רשא תא ינתיארה התא ךא .תאז תושעל תלוכי אל .תקדצ" ,סוינוטנא ארק "!ןמאנה סוריא"     
."תושעל ילע המוש
קספ םדהו ,םוקמ לכמ ,בר ןמז רבע אל .הטמה לע לפנו בשו ונטבב ומצע תא רקד אוה     
וחווצב ,תוומה תכמ תא ותוכהל םיחכונה לע הווצ ושואיב .וילא הבש ותרכהו ועצפמ םורזל
לש יטרפה הריכזמ ,סדמויד ץרפתה זאו .רדחה ןמ וסנ ויער ךא ,המיאב דצ לא דצמ וכפהתהבו
.הרבק לא סוינוטנא תא איבהל ותריבג םעמ הדוקפ ויפבו ,רדחה ךות לא ,הרטפואילק
אל הרטפואילק .םואילוזואמה לא ותאשל וישמשמ תא סוינוטנא הווצ ,ותסיסג ילבחב     
סוינוטנא .םידחא םילבח הטמל הלשלשו הובג ןולחב העיפוה ךא ,תלדה תא חותפל התבא
סוינוטנא לש ועצפ ליחתה בוש תאז ןתושעב .הלעמל והוכשמ הנוימרקו סיריאו םהילא רשקנ
,ךלוהו שת היה תורענה לש ןחוכ .הרטפואילק לא ויפכ אשנו וירוסיב סכרפ אוהו ,םד תותשל
.םילבחה ןמ תופרהל הנאימ ,ץמאמה ןמ םיתוועמ הינפ יוות ,הרטפואילק ךא
הידש תא הטרש איה .רעצמ הידגב תא הערק איה .התטמ לע סוינוטנא תא החינה איה     
היתואלת .הטילשו הלעב ,הנודא ול הארקב ,הבוהא ףוגמ םדה תא הינפב התחמו הינרפצב
.ןיטולחל הנממ וחכשנ הלש
תושעל לכותש יאנתב ,השפנ תא ליצתש הרטפואילקל רמאו ןיי סוינוטנא שקיב םינוא ןיא     
הבוטה עפש לע יבשח" .רמא ",רמה יצק םושמ ילע יכבת לא" .הדובכ תא ליפשהל ילב תאז
ידי-לע חצונמ תויהל יאמורל הפרח וז ןיא יכ יעדו .יתררש לעו לודגה ימש לע ,יתגנעתה וילעש
.ותמשנ האצי ךכבו ."יאמור
לא ומצע תא סוינוטנא רקד הבש םדמ הצומחה ברחה תא ואיבה הכ ןיבו הכ ןיב     
תוברקב וערו ןוטלשל ותימע ,וסיג היהש שיאה תא הכבו ולהא לא דימ הנפ אוהו ,סונאיבטקוא
,אוה דועב יכ חיכוהל ידכ וירבח ינפל סוינוטנא יבתכמ תא ארק אוה .ךכ-לכ םיבורמ םיעצבמו
ךכ-רחא .תינפקותו תיארפ הוואגב והנוע היה סוינוטנא הנה ,תודידי דימת שקב ,סונאיבטקוא
היתורצואב ותוגהב ,לכה ףא לע םייחב הרטפואילק הראשנ םאה תוארל סואילוקורפ תא חלש
.אמור תוצוחב ךרעיהל דיתעה ןוחצנה דעצמב ףא םתסה ןמו
יכ העבת היבש תלדב ןטק רהוצ החתפב .סואילוקורפ םע בושל הנאימ הרטפואילק ךא     
.הינבל ןתני םירצמ לע ןוטלשה
החיש הלהנתה בוש .הרטפואילק םע רבדל סולאג ומשו דחא דקפמ סונאיבטקוא חלש זא     
ןולחה דעב סנכנו םלוסב סואילוקורפ הלע ,םירבדב ךיראמ סולאג דועב ,םעפה ךא .תלדל דעבמ
.ןוילעה
ףטח אוה ךא ,ןויגפב המצע תא רוקדל הרטפואילק התסנ ,סואילוקורפב ףוס ףוס הניחבהשמ     
רמוש בצוה ךכ-רחא .הפוג לע לער איה תאשונ אמש וששחב הידגבב שפיחו קשנה תא הדימ
.דובכה ינוניג לכב הרטפואילקב גוהנל ול ונתינ תודוקפו רבקה לע
אוה .םינפ לא םינפ היובשה הכלמה םע רבדל סונאיבטקוא אב ןכמ רחאל םידחא םימי     
הצפק ןכ-יפ-לע-ףאו .בערב תעווג טעמכו הובג םוחב תלתפתמ ,םותמ הב ןיא דע העוצפ האצמ
הליפהו ,רעצמ םיתוועמ הינפו דעור הלוק ,יכבמ תובצ היניע ,רותס הרעש ,סנכנשכ המוקממ
הנוחטבמ ץמשו הראות יפיב םינפלמש הנומא ירמגל הל דבא אל התע וליפא .וילגרל המצע
רשא לכ לע םשאה תא הליטהב ,קדטצהל דימ הליחתה איה .םיתחשומה הינפב היה רכינ ימצעה
החתפ ,תחא תחא היתונעט תא סונאיבטקוא רתסשכ .סוינוטנא ינפמ תדמתמה התמיאב עריא
.הדואמ לכב םייחב קיזחהל איה הצפח וליאכ הגהנתהב ,ותדהא תא ררועל התסנו םינונחתב
.היתורצואב יוצמה לכ טורפ תא סונאיבטקואל הרסמ ,השואיב ,ףוסבל
םיטירפ המכ הריכזה אל יכ הינפ לע החיכוה ,םש היהש הרטפואילק יתרשממ דחא     
.וינפ לע תוריטס הריטמהו ויתורעשב שיאה תא הספת ,הכופש המיחב הקנזב ,איהו ,םיבושח
יפמ החכות תאש לכוא אל יכ" ,הארק ",רובס ךניא םולכ" .העיגרהל הסינו קחצ סונאיבטקוא
"?תעכ הנותנ ינא ןהב תוביסנב וליפא ,דובכ יב גהונ התאש העש ילש ידבע
גהני יכ החיטבה אוהו ,םייחב הצפח הרטפואילק יכ חוטבו ךומס התע היה סונאיבטקוא     
אוה .הל רקי היה רשא לכ ךותב ,הב רוגלו הילטיא לא אובל הל ןתניי יכו בל בחורב המע
תכלמ תא ליבוהל תיתימאה ותנווכ תא םילעהל חילצה יכו ללוש הכילוה יכ חוטב םשמ אצי
.אמור תוצוחב ןוחצנ תכולהתב םירצמ
תא השע תאזכש הלפשה ינפמ דחפהו ,תאז השחינ וא העדי ,םוקמ לכמ ,הרטפואילק     
.םיתעבש השוחנ סונאיבטקואל שפנ חפמ ליחנהל התטלחה
המצע הכילשהו ורבק לא הכלהו סוינוטנאל הרובק תחנמ איבהל הל ןתניש הננחתה איה     
יניא .קזח רמשמ תחת היובשכ תאז החנמ ךילא האיבמ ינא" ,הארק ",סוינוטנא" .ונורא לע
הלא .ךילע ןוחצנה למסכ רוצנהו דבעושמה ,ילש הז ףוגב תומולהמבו תועמדב עוגפל תיאשר
רבד היה לוכי אל ונייחב .םעפ-יא הרטפואילק איבת ןתואש תונורחאה הרובקה תוחנמ ןה
."ותוער דצל שיא בכשל ,הארנכ ,לכונ אל ונתומב .וניניב דירפהל
הבשי ,וב הצחרש ירחא .טבמא הל ןיכהל התווצו םיחרפ ירזב ןוראה תא הרטיע ךכ רחא     
.תראופמ הדועס לא
,וכותב המ םירמושה והולאששכ .ןטק אנט אשנש שיא רפכה ןמ אב ןכמ רחאל רצק ןמז     
םירמושה .םינאת אוה אלמ יכ םהל הארה ,םידחא םילע הלעמלמ וקלסבו ,אנטה תא שיאה חתפ
תא סינכהל ול ושרה םה .םהמ המכ ךויחב םהל עיצה שיאהו ,םיפוילו תוריפה לדוגל ואתשה
.אנטה
לא והתחלשו ותוא המתח ,ןוילג יבג לע הרטפואילק הבתכ ,הבל תא הדעסש ירחא     
.היתומא יתש לעו הילע רדחה תא הלענו ,הילעמ תאצל םלוכ לע התווצ ךכ-רחא .סונאיבטקוא
רבקיהל הרטפואילק לש המחה התשקב תא וב ארק אוה .ןוילגה תא חתפ סונאיבטקוא     
רחיא ךא ,הרטפואילק לא םיחילש חולשל רהימ ,עריא רשא לע ודמעב .סוינוטנא לש ודיצל
התמא .תויתוכלמה היתוצלחמב השובל ,בהז תטמ יבג לע התמ הואצמ םה .דעומה תא
תא ביטיהל ןיידע התוסנב ,תלשוכו הענ התיה ,הנוימרק ,הינשה .הילגרל הססג ,סיריא ,תחאה
.הרטפואילק חצמ תא רטועה רזנה
הארקבו ,שחנה תא התאר ,םידחא םילע הקלס איה .ןתפ רתתסה םינאתהו םילעה תחת     
.ולש סראה ינישל הפושחה העורז תא השיגה "!והנה"
.הב הלתנו העורז תא שיכה יכ דע בהז טחמב ןתפה תא התריג הרטפואילק יכ םירמוא שי     
אשנ סונאיבטקוא ,םוקמ לכמ .תוריעז תוציקע יתש לש ןהינמיס ויה העורזב יכ םירמוא שי ףא
.העורזב יולתה ןתפה םע הרטפואילק תומד הבו הנומת ולש ןוחצנה תכולהתב ןכמ רחאל
.סוינוטנא לש ודיצל תיתוכלמ הרובקב הרטפואילק הרבקנ סונאיבטקוא תדוקפב     
,םוקמ לכמ ,ליעל ראותמה .יונישה תילכתב הנוש רופיס ןבומכ ורצי םיינרדומ םידמולמ     
םיעפושמ םיטרפה יכ ןכתי .םינוש םיקיתע תורוקממ ונועיגהש םינושו םיבר םיטרפ ףוריצ אוה
תטלחומה ותומלעתה איה שדחה עדמה לש תולודגה תוערגמה תחא םלוא ,הריתי תונשגרב
עזעזש הז רופיס לע יל אנ ולחמ ,םיינרדומ םידמולמ ,ןכל .השעמה רופיסו תרוסמה ,הדגאה ןמ
.טעמכ הנש םיפלא ויתועמד תא ררועו םלועה תארצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל