סוטסוגוא
"?הידמוקה תא קחשל יתבטיהה" Augustus, born Gaius Octavius (63BC-14AD)

תוסוכמ ויה וילגר ;וילענו וידגב תא וילעמ טושפל ילב טעמ חנ היה םירהצה תדועס רחאל
העשל דע בשי םש ;ותדובע רדחבש שגרדה לא היה רזוח ברעה תדועס רחאל .ויניע לע וידיו
אל ןשי היהו ותטימ לע הלע ךכ-רחא ;ומוי-תדובעמ ול רייתשנש לכ םייסו הלילב תרחואמ
עברא-שולש ןמז-חוור ותואב ץיקמ היה אלא ,דחא םלעהב אל ולא םגו ,תועש עבשמ רתוי
ןיירק וינפל ואיבה ,םיתעל עריאש יפכ ,דוע םדריהל לוכי אל תאזכ הקספה רחאל םאו .םימעפ
.רחשה-תולע רחאל דע תופוכת הב ךישממ היה ותנש וילא הרזחשכו ,תוישעמ רפסמ וא
.ומע בשי והשימש ילב הכישחב רע בכש אל וימימ
.(רוש .א ר"ד :תימורמ םגרית) ח"ע ,סוטסוגוא ,סוינוטווס     

לע ,לעופב דחאו חוכב דחא ,וירחתמ לכמ סונאיבטקוא רטפתה הנש הרשע-עברא ךות     
ךכ-רחא ,סויפמופ לש ונבמ ךכ-רחא ,סויסקו סוטורב ,רסיק יחצורמ הנושארב :הנוילעה הררשה
תכלמ הרטפואילק ,ותבוהאו סוינוטנא סוקרממ ,םויטקאב ימיה ברקה ירחא ,ףוסבלו סודיפלמ
.םירצמ
האוב תא רשיב אוה .םינש שמחו םיעברא דוע ,רשכומו חור-רק טילש ,לושמל ףיסוה אוה     
המיקתנ ףא אלא וירחא םימי הכיראהש דבלב וז אלש םלועה ימי ירבדב השדח הפוקת לש
הכולמ יטיברשו םיטטומתמ תוכלמ תואסכ ףא לע ,תמיוסמ הרוצב ,הכשמנו תורוד לע תורוד
היה ינוויה ומגתפ .ןושארה יתימאה יאמורה רסיקל ,םלועה טילשל השענ אוה .ונימי דע ,םיחונז
.אמייק ינב םיגשיה ותוכזלש יאנידמ לכ לש ותמסיס איהו ,"ךטיאל זפחיה" ,speude bradeos
.הרהמב דימת עראתמ ,סוטסוגוא יפב היה לגרומ ,בטיה השענ רשא
לש ודקפמ היה אוה .תחא הנועבו תעב תודחא תויתלשממ תושיגפ דימת ןמזמ היה אוה     
ויונימ ידיל איבה ,ס"הנפל 12 תנשב ,ןכמ רחאל תובורמ םינש .רוטרפמיא ותויה ףקותב אבצה
,ס"הנפל 27 תנשב ,ןכ-ינפל הברה ךא .תיאמורה הנידמה תד לש השאר ,סומיסקמ סקפיטנופכ
ךא ,ונתאמ תאלפנ הרושאל ותועמשמש ,"סוטסוגוא" דובכה ראות תא ול קינעהל טניסה טילחה
ובש שדוחה ,סיליטסקס .דחאכ םישנאו םיהלא יניעב בוט וילעבש ךכב הרכהכ וניבהל רשפא
.הזה םויה םצע דע ,סוטסוגוא ודובכל ארקנ ,ס"הנפל 30 תנשב םירצמ תא סונאיבטקוא שבכ
ףא לע ,תאז לכבו .הסוגרסו ןוטוא ,הטסואא ,גרובסגוא ןהב ,ומש תא ןיידע תואשונ תובר םירע
רתויב םירשכומה םישנאב ומצע תא ףיקהל ידכ דע ןובנ סוטסוגוא היה ,ול העדונש תוכמסה
.ולש טמולפידה היה סנקימו ויתוברקב ול םחל הפירגא .וימיב
םיגשיה גישהל דימת לוכי יאנידמ יכ ונדמלמה בוט חקל ונל םה םללכב סוטסוגוא ייח     
ןוחצנ םוש .םלוכ םיאיבצמה לכ לע ףידע ריהזמ יאקיטילופ יכו ,אבצ שיא רשאמ רתוי םיבר
הלובגב םולשה תא החיטבהש תירב ,יתרפה ךלמה םע ותירבמ רתוי סוטסוגוא תא חמיש אל
ידי-לע וספתנש תונויגלה יסינ לכ תרזחה ידיל האיבהו תיאמורה הירפמיאה לש יחרזמה
תוריצימ אוה אמורב (סוטסוגוא לש םולשה חבזמ) "Ara Pacis Augustae"ה .אמורל םיתרפה
.תיסלקה תיניטסוגואה הפוקתב ורצונש רתויב תובושחה תונמאה
ברקב סוינימרא ינקסורקה ךיסנה ידי לע חצונש ,סוראו סויליטנווק סוילבופשכ ,םימיל     
ושאר רעש תא םיתשו םיעבשה ןב רסיקה לדיג ,וברח לע לפנ ,יגרובנטואטה רעיב םסרופמה
,םינמרגה ושאר ירמוש יפלכ ובלב הרוענ המטשמ ףא .הרמ לבאתהו לבא תואל ארפ ונקזו
.ער ירשבמכ ול ומדנ עתפל .םינמאנ םישנא ויה יכ ףא ,םרטפ אוהו
רשאמ רתוי סוטסוגוא לש וביט לע דומעל השק יכ םירובס םידחא םיינרדומ םינוירוטסה     
ויתונש עבשו םיעבש ךותמ עבשו םישימחש םגה .ותלוז תירוטסיה תוישיא לכ לש הביט לע
טול ירוחאמ םינופצ ויתודוס תאו ויעינמ תא רמש ,תויבמופה לש רהוזה הרואב וילע ורבע
.הימוד לש
ןדורהו םקונה היה ןיידע ס"הנפל 40 תנשב .ךכ ידכ תירותסמ תומד סוטסוגוא ןיא ,תאז לכבו     
רסיק סוילוי לש וחבזמ ינפל םש ךרעש חבטהו היגורפ לע קר בושחל שי .םימחרה לוטנו רקה
דע ס"הנפל 30 תנשמ םרב .רמא ,"תומ אהי" - "Moriendum est" .סרמ ידיאב ,ותומל הנשה םויב
םילשומבש ןובנהו קדוצה היה ומצע סוטסוגוא ותוא ,םינש עבראו םיעברא לש הפוקת ,נ"הפסל 14
הפוקתמ םיאמורה ונהנ אל םלועמש ןכתי .הדועמ ,םימד תוכיפשב ךכ-לכ הליגרה ,אמור העדיש
.יטולוסבאה םטילש היה סוטסוגואש תעב רשאמ רתוי םיבר גושגישו םולש לש
לש ץמש לבקל ונא םילוכי ,איהה תעה לש םיהובגה םייטולוסבאה הדימה ינקב בשחתהב     
היה אוה .אילפהל האנ שיאל והובשח םיאמורהש הדבועה ןמ סוטסוגוא לש ותומדמ גשומ
היה ולוק .םיהובג םיבקע תולעב םילענ לוענל ותייטנ ןאכמו ,המוק הבג אלו "טעמכ רעש ריהב"
ןמ תולודג ויה ןה ףא .ןמושיר לע הפי דמע אוהו אלפומ רואב תורהוז ויה ויניעו ןזואל ברע
שובכל ללכ השקתנ אל יכ וילע ורמא .תוהולא לש ןמיסל תוירבה ובשח הז רבדו ,ליגרה
היהש ,ויביוא לש םהיתואמזוג ילוא םה הלא םירופיס יכ ףא ,ורמא דועו ,םישנ לש ןהיתובל
אוהש הלתמאב החכות לכ לע ובישהב ,םייטילופה ויבירי ישנ תא ןכו ויער ישנ תא התפמ
ותשא ,םירמואו הלא םירופיס םיפיסומ ,לזמה הברמל .אמור לש התבוט ןעמל לכה בירקמ
קפסל ידכ דע תכל הקיחרה ףאו ,ולש םיבגעה ישעמ םע םילשהל ידכ דע הנובנ התיה היויל
.ותחונמ תא םימחה ץיקה תוליל ורידהש תמיא לכ תוריעצ תורענ ול
תריכזמ ןיעמ ןמזה תצורמב התשענו אמורב רתויב תופירחה םישנה תחא התיה היויל     
הלעב ןכש ,לודג ףצק סונאיבטקואל היאושינ וררוע ןכ-יפ-לע-ףאו .תימשר יתלב הנידמ
(דיתעל סוירביט רסיקה) דחא דליל םא איהו סונאיבטקוא ידיל "הרסמ" ,ןורנ סוירביט ,ןושארה
.ינשה הנב תא הדלי סונאיבטקואל האשינש ינפל םימי השולשו
ותוישיא ןכש ,סוטסוגוא לש ותוישיא תא חתנל םישקתמ םינוירוטסיהה יכ ןיבהל לקנ     
,תורחא תוניחבב ,גהנ םיבגע ירחא טוהל הכ היהש שיאה .וישעמ לכב תוריהבב תילגנ הלופכה
"ספקנירפ" ארקיהל בהא ןכלו ,ןושאר חרזאל תויהל התיה תחאה ותלאשמ ,ןכא .ליגר חרזא לככ
"הנימוד" וינפב והונכי יכ םיכסה אל ךא "תדלומה יבא" ראותה תא ולבקב הכב אוה ."ןושארה" -
.המיאב והחד ,וב קיזחה רסיקש ,רוטטקיד ראות ול עצוהשכ .החפשמה גוחב וליפא ,"ןודא" וא
לע ותיב .תנקותמ הקילבופר לש הרוצ אלא הכולמ תויהל הדעונ אלש "הקוח" הנידמל ןתנ אוה
ואבש םימיה תודלותב "םיניטלפ"ה לכ יכ ףא ,ןווכתמב אשנתמ יתלב היה סוניטלפה תעבג
טושפ ןוזמ אלא ומצעל השרה אלו ,ינכסח תיב קשמ לע דיפקה אוה .הז ןינבמ םמש ולטנ וירחא
םשו ,ירפקב הליוח ומצעל הנבו תויונמאל ןורטפו ןפסא היה אוה ףא .םמוצמצב תואקשמו רתויב
.םיינטרפס טעמכ םייח תוחרוא לעב שיא היה אוה .התוממ תומצע םהב ,םינינעמ םינבואמ ףסא
.וימיב אמור ירבג ןיב רקיע לכ חוור היה אלש רבד ,ומויב םוי ידמ היה חלגתמ םלוא
היהש יאמור טילש לכמ בחרנו זעונ הדמ הנקב הנב סוטסוגוא הנה ,תיחרזאה הינבל רשא     
,רביטה רהנב םירכס ,תפרצ לש המורדב םירשגו םימ יליבומ ,םירצמב סולינל תולעת .וינפל
שישל ןכמ רחאל וכפהו וחומב ודלונ ולאה תוינכתה לכ - אמורב םוניטלפה לע ולופא שדקמ
םקיש סוטסוגואש ןויכ שיש לש ריעל התשענו םינבל לש ריע תויהל הלדח אמור .ןבאלו
םילאה רקח דע תדרל ןיא םלועלש ןורקיעה ךותמ יקנע ןואיתנפ הנבו םישדקמ םינשו םינומש
לש ןורטאיתה ,ןוטפנ שדקמ ,הפירגא תואצחרמ ןה תורחאה ויתוריצי !לכה ידי תאצל בטומו
התאובב םה םלוכ ןכש ,ןבומכ ,הלואש םלוכ תראפת - ןוחצנ תרידש ןיעמו תולייט ,סולקרמ
.ןווי תונמא לש
,סויצארוה ,סויליגריווכ םילודג םיררושמ לש םרוד ןב תויהל סוטסוגואל ולזמ ול קחיש     
המודקה אמור לש הימי ירבד לע םיחוכיווב רשוא תועש הליב אוה .סוידיבואו סויטרפורפ
סוטסוגוא סונאיבטקוא תא ולעהש םה םה הלא םישנאו .לודגה ןוירוטסיהה ,האודפמ סויויל םע
םושו ,םלועבש גהונכ ,וב קבד תאזמ ץמש .תומלשה תליה תא ול וקינעהו תוהולאה ןכ לע
.ךכ-לכ הנמאנ תונכב ותומ ירחא לאכ ץרענ אל ותלוז יאמור רסיק
ופשפשיש הווצ תחא אל .הנש עבשו םיעבש ליגל עיגה יכ ףא ,הנתיא התיה אל ותואירב     
.רוביטל המאז ןיבש הלובלא תונייעמב תירפג תואצחרמב ץחרו שאה די-לע עיזה ,ןמשב ופוג תא
האנה היה הנהנ .םינטק םידבע ידלי םע קחשמ ינבאב עשעתשהו היבוקב קחש ,גידב קסע אוה
.הינטירואמו הירוסמ דוחיב ,לבת יקלח לכמ םאיבהו הלא םינטק לש םקוחצמ הבורמ
והאפרש םירק םימב לופיט ,אסומ סוינוטנא ומשו ינווי ,ישיאה ואפור ול הווצ תחא םעפ     
,רעושמה ושרוי ,סולקרמ הסינשכ םלוא .וייחל שאונ ורמא רבכ לכהש העשב השונא הלחממ
םחל" ,panem et circenses תוירבל תתל שי יכ סרג סוטסוגוא .םייח קבש אוה ,הז לופיט
לע םיובמ ימי ברקו םירוטאידלג יעפומ ,תויח יוסש וללכ םיירוביצה וירודיבו ,"םיעושעשו
.וב ופתתשה םימחול םיפלא תשולשש יתוכאלמ םגא
םידלי ילב םיאושינו ,רתויו רתוי םיקנופמו םיללוה םיאמורה ושענ תורודה תצורמב     
ףלא האמ לע הלע םשוכרש םיאושנ יתלבה םירבגה לכמ סוטסוגוא ללש התע .ץרפנ ןוזח ויה
וירמאמבו וירפסב .האווצה לעב לש םיבורק ויה ןכ םא אלא ,השוריה תוכז תא תוצרטסס
םידע לארשי ץראב םידוהיה ויה הבש המצע העש התואב ,רסומה ןעמל הרמ המחלמ רסא
.ירצונה תדלוהל
םוקמ סוטסוגואבש םירוצעמה רסחו ריעצה ןדורה הניפ ,ותוירחאו ותררש התברש לככ     
הילוי ותבב היחתל וירוענ ילולעת ובש ,המיהדמ תוימואתפב ,הנהו .רגובה יאנידמל
ץלאנ ףוסבלש דע ,אמורב תירוביצ הירורעשל התיה השובה-תרסחו חצמה-תזע התוגהנתהש
הלדיג אוה ,םרב .הירטדנפ יאל ץראה ןמ החלישו םיעשופה דחא שנעהכ השינעהל סוטסוגוא
.רוביצב עוגפל יושעה והשלכ רבד תושעל הל השרה אל םלועמו ,הדלי התויהב הבר הדיפקב
סוטסוגוא וילא חלש ,ותרקוה תא עיבהל ידכ היאבב הרקבל ריעצ ליצא אובב ,תחא םעפ
.ץרא ךרד ןורסח לע ותוא החיכומה תרגא
היה רוסא .םדו רשב תוגונעת לכ הנממ וללשי יכ דיפקה ,הריזג ץראל ותב תאצב ,התע     
.סוטסוגואמ תושר תליטנ אלב הרקבל יאשר היה אל ,דבע אל ףא ,רבג םושו היפ לא ןיי עיגיש
.םיירשפא םימומו תוקלצו ויניע עבצ ,והבג ,חרואה לש וליג תא בל-תמושתב ומשר זא ףא
.םלועל החגשהמ דוע הצלחנ אל איהו הילוי לא בנגתהל יאשר היה אל שיא
םישנאה ותמ ,ולשמ םינב ול ןיאב יכ ,לודגה ונוסא הז היה .ותנקזב סוטסוגוא היה דדוב     
ויהש סויאגו סויקול וידכנ ינש ףאו הפירגא ,סולקרמ םהב ,וינפ לע וישרויל םהב ץפח אוהש
.תונורחאה ויתונשב ותמחנ
םימיב אב התע היה סוטסוגוא םלוא .בהז רות שיגה תיאמורה הירפמיאלו הלוכ הילטיאל     
היאושינמ היויל לש הנב ,סוירביטל אורקל חלש אוה ,היפמופ דיל ,הלונב .דאמ עגיו
ותונמל ידכ ,יאמורה םלועב רתויב םירשכומה םירוטרטסינימדאהו םיאיבצמה דחאו םינושארה
.ולש רצעה שרויל
תא קחשל יתבטיהה" .ותומ ינפל טעומ ןמז ,לאש "?ץוחב רבכ םילבאתמ תוירבה םאה"     
"!ףכ ואחמ ,םכיניעב ןח אשנ ייח ןויזח םא ?הידמוקה
תודש"ב םואילוזואמ ותחפשמלו ומצעל םיקה וייח ימיב .היויל תועורזב תמ סוטסוגוא     
לש םירבד ןורכזו ורפא ומשוה וב .ונימי דע םייקתנש םידממ לודגו רדהנ לוגע ןינב ,"סרמ
index-המ קתעה ךא ומלענ תוחולה .דרא תוחול ינש לע תורח ,ודי-לע ץבוקש וילעפמ לכ
הרקנאב שדקמ ריק לע הלגתנ ,םסרופמה Monumentum Aneyranum-ה ,rerum gestarum
.סוטסוגוא תומ ירחא םינש תואמ שמחו ףלא
שיאה תפוגל הכרענש הרודמב תובהלה וחקלתנשכ יכ ועבשנ סוטסוגוא יערמ םידחא     
.םיקחשל אשינ רסיקה תא ואר ,לע לא שחל תולוקב ולע תוצוצינהו לוגדהרצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל