הרטפואילקו סוינוטנא סוקרמ
אמורב תוליכר Octavia minor (69-11BC)

ןיאש ,ועדיו הרטפואילק תא וארש הלא םלוכמ רתויו ,סוינוטנא לע אלא ,הילע ומחר אל םיאמורה
.םירוענ-ןחב אלו יפויב אל היבטקוא לע הלוע איה
.(סביל .י :תינווימ) ז"נ ,סוינוטנא סוקרמ ,סוכראטולפ     

היבטקוא ,סונאיבטקוא תוחא תא ס"הנפל 40 תנשב השאל אשנ ,הילטיאל רזחש ,סוינוטנא     
התיה היבטקוא .ןכ ינפל רצק ןמז ,סולקרמ סויאג ,ןושארה הלעבמ הנמלאתנש ,םישולשה תב
הזע ןוכנ לא .הבר הבהא יאדווב הל שחר סונאיבטקואו הארמ-תבוט התיהש םשכ לכש תבוט
.םלועה תבוטלו אמור תבוטל ,סוינוטנא ןיבל הניבש רשקה חלצי יכ ותווקת התיה
.םלשומ גוז-ןב תויהמ דאמ קוחר היה ותוחא די תא סונאיבטקוא ןתנ ול רשא שיאה םרב     
תונתל רקיע לכ ססיה אל אוה ףא .ול דבעתשיו הרטפואילק ימסקבש םויפואה ןמ םעט םועט
היבטקוא םע ויאושינ .איהה תעב הבהא הל הגה אל יאדווב יכ ףא ,אמורב וליפא ,המע םיבהא
ךכ לע התעד הנתנ היבטקואו ןוויל ותא החקל אוה .תורשואמ םינש שולש םצעב וכשמנ
.םגפת אלו עגפית אל הלעב ןיבל היחא ןיבש תודידיהש
ושגפל הרטפואילק תא ןימזהו הילטיאל ותשא תא סוינוטנא ריזחה ס"הנפל 37 תנשב ךא     
.םירצמ ילב הבהא הב בהואמ סוינוטנא היה הרהמבו ,האב איה .היכויטנאב
סוינוטנאו םימואת הרטפואילק הדלי ,סוינוטנא םע הנושארה התשיגפ ירחא םישדח המכ     
תא ריתכהשמו ,הרטפואילק - הדלילו רדנסכלא םשב דליל ארק אוה .ולש וידליבכ םהב ריכה
שוגיר תשגורו המוה ערה ןושל התיה ,םידליל 'חרי'ו 'שמש' םיפסונה תומשה ןתמב הז והשעמ
.רביטה תודג לעש הירקב בר
היאושינ תא ליצהל ידכ שואי לש ןורחא ןויסנ היבטקוא התשע ס"הנפל 35 תנשל ץרמ שדוחב     
,םינפ לא םינפ הלעב םע תוארתהל ידכ ךרדל האצי איה .היחא ןיבל וניב ערק עונמלו סוינוטנא םע
.איה רשאב ראשהל הילע הווצמה ורבד הילא עיגה הנותאב ךא
תושגנתה ידיל המע אובל היבטקוא לש התעדב יכ הניבה איה .הנכסב השח הרטפואילק     
,הראות יפי ינפמ הששחש ומכ היבטקוא לש התרקויו הדובכ ינפמ הששחש ןויכו ,תערכמ
היהשכ .התליכאב טעמל הליחתה איה .תומ תבהא סוינוטנא תא הבהא וליאכ התע הגהנתה
הטיבמ התיה המעמ ךלוה היהשכ .הב תזחוא הנושמ תובהלתה התיה הב לכתסמ סוינוטנא
היתועמד תא הזפחב התחמו ,לוכיבכ תויכוב םינפ הדימעה ףא .תולכ םייניעב הגותב ורבעל
.ךכב שוחיש הצפח אל וליאכ ,וטבמ תא הב ףיעהשכ
.הבהאה תולובחת לכב הילא והתרשק הרטפואילק ךא םיתרפב ותמחלמב הגוה היה סוינוטנא     
,רחא דצמ ,המצע איה .םיאמורה ןעמלו היחא ןעמל אלא וב הקבד היבטקוא ןיא יכ הננואתה יכבב
דוע לכ ולרוגב ומע אשית אשנ .ותבוהאכ םלועה לבק תבצינ ,הלודג המואל איה הכלמ יכ ףא
.הילעמ דרפי םא תויחל לכות אל ךא ,המע ראשי
היה ןכ-יפ-לע-ףא .הרטפואילק לש קזחה הנוצר אשמ תא ףא אשונ סוינוטנא היה ךליאו ןאכמ     
התיה םיתרפב המחלמה ןכש .הנובתה ןמ הב היה התוריהזש הדבועבו ,הרשעב ךכל המ-יוצפ
.ודיד יבגל קפקופמו בר ןוכיס רדגב יאדווב
התיב לא רוזחלו הירורעשל ץק םישל היחא סונאיבטקוא הילע הווצ ,אמורל היבטקוא בושב     
דבלב הלש הידלי לע קר אל החיגשהו ,סוינוטנא לש ותיבב תבשל הפיסוה היבטקוא ךא ,הלש
לעו ,ול הרוסמ הראשנו סוינוטנא יער לש םדיצל התיה תדמוע .היבלופ לש הידלי לע ףא אלא
.ער ךא סוינוטנא הלמג ךכ
וליבשב דחאה ,ס"הנפל 34 תנשב תוכלמ תואסכ ינש םיקה הירדנסכלאב ףסכ תמיב לע     
תא ותונמב ,ןיסירפקו םירצמ תכלמ לעכ הרטפואילק לע זירכהו ,הרטפואילק ליבשב ינשהו
ולש ונב ,רדנסכלאל .הל תימע-לשומל ,רסיק םע הרטפואילק לש רשקה ירפ ,ןוירסיק
,הרטפואילקמ ינשה ונב תא .ןידע ושבכנ אלש - היתרפו ידמ ,הינמרא תא ןתנ ,הרטפואילקמ
תא ןתנ רענה לש המואתה ותוחאל .היקיליקו הירוס לע ךילמה ,סופלדליפ יאמולוטפ
סיסיא הלאה שובלב םעה ינפב םיתנש הז העיפומ התיה המצע הרטפואילק .בול תאו הקייניריק
םשכ תוצרא שובכל לגוסמ סוינוטנא יכ ועדי היבשות .העזעדזנ אמור .הטידורפא הארקנ ףאו
דבאל איה הפרח יכ ויה םירובס ןוכנ לא .םמעז תא וררוע ויעינמ ךא ,הנתמב ןקלחל לגוסמ אוהש
ןקדזמ איבצמ לש תויטנמורה תוזירפקה תא קפסל ידכ קרו ךא םהלש הירפמיאה ןמ םיחתנ
סונאיבטקוא היה הכו הכ ןיב .אמורב לכ יפב החישל הרטפואילק התשענ בוש .הבהאב הגושו
דבלב היבטקוא לע אל התע ומחר םיאמורה .טניסה ינפב תונולת תשגהב ונמזמ הברה הלבמ
רסיק לש וייח ימיב אמורב הרקב איה .םהל הרז התיה אל הרטפואילק .סוינוטנא לע ףא אלא
אלו םירוענ ןחב אל היבטקוא לע הלוע הניא יכ ועדיו םהיניע ומב הואר ךכו ,תמשכ םש התיהו
תיירפס תא הל ןתנ סוינוטנא סוקרמ יכ ורמא .המשאה יבג לע המשאה הילע ובבג .יפויב
.הדעו להק לבק ותבהאמ ילגר תא ףטלו ויכרב לע ערכ יכ ;היכרכ ףלא םיתאמ לע םומגרפ
.תימשרה ותוכמסמ סוינוטנא תא רוטפלו הרטפואילק לע המחלמ זירכהל טניסה טילחה ףוסבל
.ותעד תויפש תא סוינוטנאמ ולטנ הבהא ייוקשו םימס יכ ותעד תא עיבה סונאיבטקוא
תותוא ואר יכ ועידוהו םירוגואהו םיגולורטסאה ,תודיתעה ידיגמ לכ ואב המחלמה הזרכוהשמ     
יטאירדאה םיה ףוחל ריע ,(ינימירמ קוחר אל ,ורזפ םויכ) םורואסיפ .סוינוטנאל ער םירשבמה
אלו הבלאב סוינוטנא לספ לע וצבצב העיז ילגא .המדא שערב הברחנ ,סוינוטנא ידי לע הדסונש
תא קרב הכה ,יתנירוקה רצימה חתפבש הרטפב סוינוטנא השעשכ .םוחמשכ וליפא ושבי
ךות לא ותוא הלטלטו סוסינויד לספב הפוס חור הספת הנותאב .םות דע ופרשו סלוקרה שדקמ
היה סוינוטנא לש ומשש סולאטאו סנמוא לש םיסולוקה תא הליפה המצע וז חור .ןורטאיתה
.םהילע תורח
דגנמ ,םויטקאב סונאיבטקואו סוינוטנא ייצ ןיב ברק ךרענ ,ס"הנפל 31 תנש ,רבמטפסב ינשב     
.ןכרדל ןהל תוגילפמ הרטפואילק לש היתוניפס תא סוינוטנא האר ברקה תרעסב .סוריפא ףוחל
אצי הז עגרב .ותבוהא ירחא קולדל אציו םתקוצמב ויתוחוכ תא ריאשה ,לכה ןמ ותעד וחיסהב
החינה ,ןרותה שארב סוינוטנא לש וסינ תא הרטפואילק תוארב .הירפמיא לש דספהב הרכש ול
לא ךלה הרטפואילקב טבמ ףיעהל ילבו ןופסה לע הלע סוינוטנא .התניפס תא גישתש ותניפסל
.וידי ןיב ושאר תא וחינהב ,ודבל טאלב םש בשיתהו הניפסה םוטרח
,ןפטמ ףכ - םורנט לא הניפסה הסנכנשמ קר .הניפסה םוטרחב דדב םש בשי םימי השלש     
סוינוטנא ןיב השיגפ ידיל איבהל הרטפואילק תורענ ידיב הלע - סנופולפה לש ימורדה והצקב
.םתריבג ןיבל
אלו בולע ,ינבצע .ותודידבל סוינוטנא רכמתה ,המירצמ וינפל הרטפואילק תא וחלשב     
די חולשל הסינ אוה ףא .םידידי ינש תרבחב ול טטוש ,םינפלמש תיאורהה ותומדל ללכ המוד
.הירדנסכלאל והוריזחהו ןויסנה תא ולכס וידידי ךא ושפנב
התיה ןיידע .ולשמ השקונ רמוחמ הצרוק הרטפואילק יכ תודוהל ץלאנ ,המש ועיגהב     
הרטפואילק העיצה ןכלו ,ץאוס ךרד תרבוע הלעת התיה אל םהה םימיב .הישותו זוע האלמ
םימלענ םיקחרמל גילפהל התעדב היה םשמ .ףוס םי לא רבדמה תולוח ךרד הייצ תא רורגל
הבו ,אמורו סונאיבטקוא לש םדי עיגת אל ןהילא תוקוחרה תוצראה תחאב שדח תיב אוצמלו
.דובעש ינפמ החוטב המצע תא תוארל לכות
,ףוחה לא בר למעב ולעוהש תונושארה תוניפסה תא שאב דימ ולעה םיברעהש ןויכ ךא     
הרטפואילק החנז ,ןיידע ועגפנ אל םויטקאב ויתוחוכ יכ ותרבסב העט סוינוטנא יכ ררבתנש ןויכו
.הלש לובגה תורמשמ קוזיחב החתפו התינכת תא
האל ,םש .סוראפב םיה לא םיאצויה םיחזמה דחא לע ,םימ ףקומ תיב ול הנב סוינוטנא     
לכמ .הנותאמ תוירבה אנוש ,ןומיט ומכ תודידב ייח תויחל ושפנ אשנ ,האנקו תונדגוב תמחמ
.הירדנסכלאבש הרצבמ לא והתריזחה הרטפואילק ,םוקמ
דחי תומל וצפחש םיבר םידידי ופרטצנ וילאש ,'םתומב םיערה' ,שדח ןודעומ ורצי םהינש     
.םיעשעתשמו םיתוש ויהו ,תואגניחב םהיתותע תא םילבמ ויה םיתניב .םתא
.ודועמ םלועה הזחש לכמ ףירחה תומה םע ברק-ודל התיה הכורע המבה     רצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל