סוירביט
ירפקמ רדוקה דדובתמה Tiberius Julius Caesar (42BC-37AD)

.בושח-יתלבו ךרע-לק תואריהל יושע ןלהל רפוסי דוע רשאו יתרפס רשא יכ בטיה ינא עדוי
טבמב םיארנה תוערואמ קדקודמ ןויע ינפב איבהל ךרע-רסח רבד הארנכ הז ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו
.תודבכנ תורומתל תוליע םה תחא אל ןכש .םיבושח-יתלב ןושאר
.32 'ד ,םילאנא ,סוטיקט     

תיגארט תומד אוה ,םלועה לעו ומצע לע קולח היהש ינדשחו חור-הכנ שיא ,רסיק סוירביט     
.הכיבמו
רקחמה לש ותסיפתמ ול קמח םייפואש םילודג םיירוטסיה םישיא םתואמ יאדווב אוה     
םהיתומיזמש םישנא ידיב קחשמ ילכ תויהל וילע רזגנ דימת טעמכ יכ אוה ךכל םעטה .ירוטסיהה
ךותמ בתכנ םיאמור םינוירוטסיה ידיב וילע בתכנ רשאמ הברה .ולש ולרוג לעו ויפוא לע וליפאה
.ונוטלש ימי לכ הבורמ תוליעיב הלהונ הירפמיאה יכ שיחכהל ןיא םלוא ,הביא
נ"הפסל 115 תנשב ,"םילאנאה" ירקיעה ורפס תא סוטיקט יאמורה ןוירוטסיהה איצוהשכ     
תאצוי הנומת סוטיקט ונל ןתונ םילאנאב .סוירביט תומ ירחא דבלב םינש 78 היה בתוכ ,ךרעל
.וזכרמב הנותנ התיה סוירביט לש תיטמרדה ותומדש ןכוסמה םלועב תוינונקה לש ליגרה רדגמ
תאנש ,תוישק ,דשח לש הרזומ תבורעת ;השקונו רק עבט לעב שיאכ רסיקה תא רייצמ אוה
.תוינואג לש יארקא ץוצינ ףא םיתעלו הנובת ,תעדה בושי ,הנממ דחפו תושונאה
,ןושארה רסיקה םע הבר הפונתב החתפנ ,הנש תואמ שמח המייקתנש ,תורסיקה תפוקת     
הווקיו ,אהי רשאכ רשכומו קזח אהיו ,שרויה ימ .ולש דיחיה ןוטלש תונש םיעבראו ,סוטסוגוא
?הלאכ ףועמו הלודג םייקל
יאב תונומראהו תוליוחה לש תוררופתמה תוברחהש ,סוטסוגוא לש ושרוי אופיא היה ימ     
?ול תומליא תורכזמכ תודמוע ןיידע ירפק
ימ לש" .ודיב עבטמ זחוא ושי תא ראתמה עטק יוצמ (17-22 'בכ יתמ) השדחה תירבב     
רסיקל ונת ןכל" .הבושתה האב ,"רסיקה לש" .לאוש אוה "?וילע רשא בתכמהו תאזה הרוצה
עבטמ ,רניד התיה ושי דיב עבטמה ."םיהולאל רשא תא םיהולאלו" הנוע אוה - "רסיקל רשא תא
דלונשכ .רסיק סוירביט לש ושאר היה רנידה לע שארהו ,תורוגא םישולשכ הכרעש ףסכ
ובלצשכ .ךרעב שמחו םישולש ןב היה סוירביטו ,ואסכ לע בשוי סוטסוגוא רסיקה היה ירצונה
ךרעב נ"הפסל 30 תנשב - סוטליפ סויטנופ יאמורה רוטרוקורפה ידי-לע תומל ןודינש ירצונה תא
ןכמ רחאל רצק ןמז .םילשוריב םידוהיה וארק "!והובלצ" .הנש םיתשו םיעבש ןב סוירביט היה -
,ואל םאו םילמ קחשמ םא ."Tiberium in Tiberim" - "!רביטה לא סוירביט" אמורב ףוספסאה קעז
.תרדוק תוניצרב ורמאנ םירבדה
תדבוכמו הקיתע תיקירטפ החפשמל ןב ,ןורנ סוידואלק סוירביט ינולפ היה סוירביט יבא     
בל תא הדכלב היה רשאל והתאשעש איה ,הליסורד היויל ,ומא ךא .רסיק סוילוי לש ויניצקמו
.החרכ לעב וא הנוצרל םא ןוכנ לא תעדל ןיאו ,הלעבמ התוא חקל יכ דע לודגה סונאיבטקוא
לכ לע הינב לש תוריירקה לע החוקפ התיה הניעו דאמ תינתפאש השא התיה היויל     
םחלנ םש ,הינמרגו הילאג ,הינמרא ,דרפסב ליעפ תורשב וימי תיצחמ הליב סוירביט .ןהידדצ
והוניכ ובש םשה יכ ףאו ,תורימחמה ויכרד לא הרהמב ולגרתנ םיליחה .סוסורד ויחא דצל
היהשכ .ול םיעמשנ ויה הנה ,"ןייתשה" ,סוירביב םא יכ סוירביט היה אל םמצע ןיבל םניב
,היוילל ראשנ ודבל סוירביט .ויעצפמ ךכ-רחא תמו וסוס לעמ ויחא לפנ ,עשתו םירשע ןב
תא הרציבו קירל הנמז תא הדביא אל ,רסיקל היהי יכ הסומכה התלאשמ וז התיהש רחאמו
ךכיפלו וכירעה רסיקה ךא ,רסיקה לש ורשב ראש היה אל אוה םנמא .סוירביט לש ודמעמ
רסיקה יכ אוה יאדוו טעמכו ,םהיניב םירשקה תא קזחל ידכ המרע תולובחת היויל הלבחית
בוטה ,הפירגאל האושנ התיה ,םדוקה קרפב ונשגפ הבש ,סוטסוגוא תב הילוי .הדיב עייס
.םידלי השימח הלו הנמלא התיה התע ךא ,םויטקא ברק יחצנממ דחאו סוטסוגוא ידידיבש
.השאל סוירביט האשנ ,רסיקהו ומא לש םהיתורצפה לשב
.הבר הבהא בהא התוא ,הינספיו ,סוירביטל השא רבכ התיה אלוליא ,ער הכ היה אל רבדה     
תאשל ךכ םא ץלאנ סוירביט .םימדוק םיאושינמ הפירגא לש ותב התיה הינספיו ,ןכ לע רתי
סוירביט היה סונא התוא הנושארה תורורמה סוכ אלא וז התיה אל .ותשא לש תגרוחה המא תא
אל איהו ,ןילופורטמב לכ יפב החישל התיה הילוי לש התוצירפ ןכש ,תוינידמ ימעטמ תותשל
.המצע איה יתלוז שיאל - הלוכ אמור העדיש יפכ - םינומא הרמש
.תועמוד םיניעב תוכורא הב טיבה ,הינספיוב הרקמב סוירביט שגפשכ ,ןמז רחאל ,תחא םעפ     
.תמא תבהא בהאש השאה תא םלועל דוע הארי אל יכ וחיגשה ךליאו אוהה םויה ןמ
ילנובירטה ןוטלשל ופתושו ותימעל והנימ ,ונתחו וגרוח ונב תא התע ול ץמיא סוטסוגוא     
םייאבצה םידיקפתה תא וידיב דיקפה הפירגא תומ ירחא .ואסכ שרויכ ויתואבצ ינפב וגיצהו
,תמאותמ תוממוקתה יטאירדאה םיל הבונדה ןיבש םידבעושמה םימעה וכרעשכ .רתויב םישקה
םיאמורה לש םבצמ רערעתנשכ .הדבכ המחלמ לש םינש שולש ירחא העירכהש הז היה אוה
אל התע ,םרב .ןייהרה לובג תא חטיבש שיאה אוה ,יגרובנטואטה רעיב ברקה ירחא הינמרגב
,רהוזה ומעוי יכ ץפח אלש ןכתי .לכו לכמ וב חטב אל ןכש םלש בלב ושרויב סוטסוגוא חמש
.ולש ונוטלש לש ראפהו ןיטינומה
ותולעב םינש ששו םישימח ןב היה סוירביט .ותומב םינש ששו םישימח ןב היה רסיק סוילוי     
ץלאנ התע .םדאב לודגה סוטסוגוא לש וליצב היה דמוע זא דע .נ"הפסל 14 תנשב ואסכ לע
ביח הלש רחאמ ידמל ינויגה היה רבדה .ומא היויל ,השא לש התכרדהבו התעפשהב לושמל
דשח ,דחפ ןיב זגורב דדונתה אוה .עובק רוצעמל ענכיהל היה םיענ אל םלוא ,ואסכ תא היה
.האנשו
תונוש תוזימר וזמרב ,ןוטלשה תא וידיל לוטיל טניסה ושקבשכ קמחתמכ היה סוירביט     
,רמא ,יהולאה סוטסוגוא לש וחומכ חומ קר .ולש ויתולבגמ לעו הירפמיאה לש התלודג לע
אוה עדוי ןכל ,ןוטלשה תויעבב קלח תחקל ול השרה סוטסוגוא .הזכ םוצע דיקפתל יואר
ךכ-לכ הרישע הנידמה .הירפמיאה לש ללוכה הלוהינ אוה סלוקרה תמישמ וזיא ישיאה ונויסנמ
.והשלכ דיחי שיא לש ומכש לע לכה סימעהל ךרוצ ןיא תמאבש דע ,םיריהזמ םישנאב
ךא ,שדחה שיאל ףכ םלוכ ואחמ דחא שיאכ .סוירביט לש ויתונעטל היה דבכנו האנ לילצ     
םייוטיבב תוברהל הביח :םלועמו זאמ סוירביט לש וכרד התיה וז םלוא .ול ןימאה אל דחא ףא
לש ונורסח תמחמ היה סונא ,ונוטלש ףס לע ,התע .וב העובט התיה םייעמשמ-ודו םילברוסמ
רשאמ תוריהב רסוחו לופריע רתיב דוע אטבתה ןכלו ,תגלפומ תוריהז טוקנל יתקוח םידקת
לא םילוסנוקה וסנכנשמ ובשוממ םק ףא ,רוטרפמיאה ראות תא לבקל וליפא ןאימ אוה .דימת
.הרזעה
,םהל רתעיי יכ סוירביט ינפב וננחתהו ,םהיתורצפה תא וליפכה ,רחא דצמ ,םירוטנסה     
םה .סוטסוגוא םלצ יפלכו םימש יפלכ םהיתועורז םאשנבו םהיניעב תועמדו ויכרב תא םקבחב
יכ ועיצה םה .הטסוגוא דובכה ראות תא התע האשנש ,היויל םע םג תוספרתהבו הפונחב וגהנ
זירכה ,גיס םישל שי .הפי ןיעב תאז האר אל סוירביט :"תדלומה םא" דובכה ראות תא םג לבקת
תודימל ול וקלחש דובכה תא ליבגהל הסינ אוה ףא .השאל םינתינה דובכה תותואל ,רמאו
.תוריבס
ינפמ ששח ,אילפהל דע הכרד-תבשחמו תיחקפ ,הנונש התיהש ומא ינפמ רהזנ היה קדצב     
סוטסוגוא םע היאושינ תא םייקל הליכשהש השאה ינפמ אריו ,קוח הל ןיאש התונתפאש
.רידנ תולגתסה רשוכבו הקדה ןמ הקד היציאוטניאב
םישוביכה תא ביחרהל הסינ אל אוה .ותעדב ףיקתו הסונמ טילשכ סוירביט הלגתנ הליחתב     
,לכה לע לבוקמה ונייחא ,סוקינמרג תא רטיפו ,ןייהרה לובג תרימשב קפתסה אלא ,הינמרגב
רדסו םולש םייק אוה .רסיקה לש הריהזה ותוינידמל דוגינב אוה לעופ יכ רווחתנש העש ,ותנוהכמ
.ןוימדו הנובת ונייפיא אמורב ןוטלשה יניינע תא ולוהינ תאו תויצניבורפב
עבראו םינומש לש הבוט הבישל העיגהב ,נ"הפסל 29 תנשב אלא הרטפנ אל הטסוגוא היויל     
דוע אל םעהו וחוכמ הברה דביא ןוונמה טניסה .ונוטלש תא סוירביט שביג ךליאו ןאכמ .םינש
.רסיקה תוצלמה יפ-לע לספש טניסה ידי-לע ונעמל התע ורחבנש ,וידיקפ תא רוחבל היה יאשר
lese majeste-ב םירוטניס תמשאה .תכלוהו תחתפתמ אופיא התיה סוטסוגוא לש ותכפהמ
.ץוחנ יתנגה יעצמאל היה (רסיקה דובכב העיגפ)
,תובישח לש השדח הלעמל lese majeste-ה יטפשמ לש הסיפתה תא הלעה סוירביט     
תעבגמ וליבוה ,הינומג םשב ועדונש ,תולולת תוגרדמ .ליח םישוע ויה םהינימל םינישלמו
ןהינפ לע לוקנאב םישנא תרירג לש גהונה דחיתנ םימודק םימיב .רביטה לא סוניטנבא
לש םהידי ויה ,ןכ-ינפל םעפ-יא רשאמ רתוי ,התע .םיטושפ םיעשופל רביטה ךותל םתכלשהו
הגירהב םיחכונל ףא אלא דבלב םהל קר אל ןתינ רכש ןכש ,הדובע תואלמ םיירוביצה םיניילתה
חוכ רצונ .ולא יבג לע ולא םיכלוהו םיבבגתמ ויה הנטש ירבדו תוחדה ,תומשאה .הפי התלעש
ויה ,םלועבש גהונכ ,םהבש םייטרפ םיתבל דע ועיגה ויתוחולשו ,רתסב םינישלמ לש לודג
הדיגבו לעמ ירבד םבילמ תודבל ויה םילוכי וללה .רתויב עפוש היצמרופניא רוקמ תיבה ידבע
םידלי ףא .הטיחס ידי-לע םונהיגל םהייח תא ךופהל תוחפל וא ,םהינודא יפב םמישלו םהינימל
.םהירוה לע םינישלמ ויה
,םישנע סכדוק לש תיזח ירוחאמ הלא תותמהו םישנע ,תופידרל הקיתשב םיכסה סוירביט     
המושש דאמ-םיקדוצה םישנעב טיעמהל לוכיבכ ונוצר זעש םשורה תא ררועל תחא אל ותוסנב
םינוירוטסיה הברהמ הארנכ המלעתנ הסונמ עובצ םתסה ןמ היה אוהש הדבועה .םליטהל וילע
ןמזב וררשש םיאנתה לש עפוש רואית ונל םינתונ ולש םילאנאהש ,סוטיקט לא .םיינרדומ
והומישאהו ,ךליאו הרשע-עשתה האמה ןמל תטלחומ תונקפסב םינוירוטסיהה וסחיתה ,אוהה
- לש השגרה אמור ימי ירבד רקחמ רודח ןסמומ ימי ןמל .הפוליסו סוירביט לש ותומד תוועב
סויסק ויד ,סוינוטווס לש םהירבד תא רוטפל ןוכנל םיבשוח התעו ,"תעדל רתוי םיביטימ ונא"
"קדצ ןיד" תושעל ידכ םיצרמנ תונויסנ םישענ .ידמ רתוי םימזגומ םהש אלתמאב סוטיקטו
וריכה קימעמ רקחמ ירחאו הנורחאה תעה םצעב קר .סוידואלקו הלוגילק ,סוירביט ןוגכ םירסיקל
ןמרטסק ךירא ידי-לע) ןויסנ השענו םינוויהו םיאמורה םינוירוטסיהה לש תיתדבועה םתונמיהמב
.ןוכנה םמוקמל םייסלקה תורוקמה תא בישהל (סוירביט לש והרקמב רלסקרד .הו
ומצע לע תורתסנ תוזימר הליג אוה .ןמזה תצורמב רתויו רתוי ינדשח השענ סוירביט     
רדחל סנכנ היהש תמיא לכ החישה השבי ןכלו ,רתויב תומימתה אתוחידבד ילימבו תורעהב
אלמ ןוחטב חטב םיאכנה וייח ימי לכ .תוירבה םע םיכלהמ דציכ חכש טושפ אוה .והשלכ
םילבנה דחא הז היה .םייתרגשה ןמ אלש םגה ,עשופ היה אוה לזמה עורלו ,דבלב דחא שיאב
ונאש ,דימת םיכייחמו םיפנח ,םתוישיא ימילעמ ,םיימומרע ,םינלבחת ,םייריפסקש-טעמכה
.םלועל טעמכ םריכהל ןיא םייחב וליאו םה םימזגומ המבה לע יכ םירובס
,אבצ ןיצק היה אוה ,ריפסקש לש "ולתוא"ב וגאיכ .יניסלווב דלונ סונאיס סוילא סויקול     
,רמולכ ,טקפרפ סונאיס השענשכ .ויפוא לא ףא טשפתה תיריפסקשה תומדה לא ונוימדו
ילב עריא אל רבד .תמאב לבגומ יתלב אמורב וחוכ היה ,סוירביט לש ושאר רמשמ דקפמ
היה אוה .ותעידי ילב סוירביט לא שגינש שיאל היופצ התיה שממ לש הנכסו ,ותמכסה
תדהא תא רבכ הז הנקש רחאל ,רסיקה תדהא תא חיטבהל ידכ םירקבל תושדח םיכרד איצממ
םיזכורמ ויה התע .םינושה ריעה יקלחב ןכל םדוק ונסכאתה ינירוטרפה רמשמה ידודג .ויליח
םחוכב רתוי םש וריכה תאז םעו ,םהב טולשל רתוי לק היה ובש םידי בחר דחא ןיטקרסקב
הלק החיש רושקל תופוכת בכעתמ היהו ,ןיטקרסקב תובורק םיתעל רקיב סונאיס .ירפסמה
-יא ול םורגל ילב .רסיקה םשב הגרדב תולעהל ותוכז תא לצנ אוה ףא .םילייחו םיניצק םע
ביצהל השרהו ,ותימעו ופתושכ םעהו טניסה ינפב סוירביט וחביש ,תולקבש הלק תומיענ
.סונאיסב חטב חוטב .םייאבצ םינבמו םיירוביצ תורככ ,תוארטאיתב וילספ תא
?סונאיסו     
הדיחיה ךרדה םרב .אמור רסיקל ומצע תא תושעל :דבלב תחא הרטמ אלא וינפל התיה אל     
לשב המויאו הבר המישמ וז התיהו ,אסכל חוכב-םישרויה לכמ רטפיהל התיה וז הרטמ תגשהל
יעצמא טוקנל ,חוטב יתלב קסע" ,סוטיקט ירבדכ ",הז היה" .תיתוכלמה החפשמב םידליה רפסמ
לוכיו ,ןמז שרד רתס תולובחת ידי-לע םקוליס .תחא הנועבו תעב םיבר הכ םישנא דגנ תומילא
.סונאיס רחב וז תיאשח הלועפ ךרדב ."םימיוסמ ןמז-יחוורב קר עצבתהל היה
,דחוימב םטש ותואש ,הינספיו הבוהאה ותשאמ סוירביט ןב ,סוסורדב חותפל טילחה אוה     
.הטטק תעשב וינפ לע תחא םעפ ול רטס סוסורדש ןויכ
,ערה ןושלו תוביד תועצמאב לועפל ליחתה אוה .סוסורד דגנ היולג הפקתהב חתפ אל סונאיס     
הארקנ איה ףאש ,סוסורד תשא לא ברקתה השעמ תישאר .םיעלקה ירחאמ ראשיהל וליכשהב
.דאמ דע ראות-תפי השאל ךכ-רחא החתפתה ךא התודליב הפי התיה אלש ,הליויל וא היויל
תא גישהשמ .הלעבב דוגבת יכ התותפל ףוסבל חילצהש ,בר הכ טהלב הירחא רזיח סונאיס
לע אוה בשוי הב תרהוז הנומת ורייצב ,םיאושינל היתווקת תא ררועל ףיסוה ,הנושארה ותרטמ
,ךכ ידכ דע הנוימד תא תיצהשמ .ודיצל ,הלוכ תיאמורה הירפמיאה לע תצרענ ,איהו רסיקה סכ
,סוירביט לש ותלכו סוטסוגוא לש ותראש ,הליוילו .הלעב תא חוצרל הטיסהו יולגב אצי
.וז תנכוסמ המישמל התואנ
לופיט ןתמ לש הלתמאב תובורק םיתעל הרקבמ היהש ,סומדוא ,הליויל לש האפורו הדידי     
תא ותיבמ סונאיס שריג ,הריבע רבדל ותפתוש לש הנומא תא קזחל ידכ .םדוסל סנכוה ,יאופר
ןנכות לכהו םירשוקה ןיב םיעד תומימת הררש התע .םידלי השולש ול הדליש ,הטקיפא ותשא
,אפורה סומדואו הליויל ,סונאיס תא עיתרה עצבל ורמאש עשפה השעמ םצוע ךא .הבר הדיפקב
.והוחד םהו
ישארה וצעוי יכ ןייצ אוה .ויבא ינפב ןהו טניסה ינפב ןה ,סונאיס לע סוסורד ןנואתה תחא אל     
סונאיס היהי רבכו ,רמא ,רבדה עדווי םרטב .רז אלא ,רסיקה ןב ,אוה וניא רסיקה לש ונימי-דיו
םדא הלעשמ ךא ,ןה תולולת תוכלמה סכ לא תונושארה תולעמה ,תועדה לכל .הררשל ףתוש
.רזעל םדי תא םיעייסמו םיער דימת ונתי ,ןהילע
סוסורד וילע רמוא רשא לכ עמש אוה .ודבאל יאנפ דוע היה אל .התע גאדומ היה סונאיס     
ןיכהל הוויצ אוה .חצרה תא עצבל וילע המוש יכ ןיבהו ,תינדגובה הליויל יפמ יבמופב אלש
,סודגיל סירסה ידי-לע סוסורדל ןתינ לערה .הליגר הלחמ לש םינמיס םורגיש וטיאל לעופה לער
.השונא הלחמ הלח סוסורדו
לע אוה הלענ יכ ךכב ןיגפהל הצרש ןכתי .ומויב םוי רבד טניסה לא אובל ףיסוה סוירביט     
.טניסה לא אובל ןיידע ףיסוה סוירביטו ,רטפנ סוסורד ,םוקמ לכמ .תויתחפשמ תוגאד ינפ
ינפ לע ינחיכוהל רשפא" .םרה םדמעמ תא םריכזה ,םהימוחנת תא עיבהל םירוטניסה וסינשכ
זוע יתאצמ הנידמל יתוריסמב ךא" ,זירכה ",בורקמ הז ינב תא ילכשב טניסה ינפב יעיפוה לע
.עדנ אל תאז ?תמא ןוגי ונוגי היהה ."םימוחינו
ינפמ דחפש ןויכ וחור לע הלועה לככ תושעל סונאיס ןיהה אל םייחב סוסורד היה דוע לכ     
סוסורד חצר יכ ותוארב םלוא .ויבא ינפב וילע חתמש תרוקבה התיה הפירח המ עדיו סוסורד
םישרויה קוליסל םיכרד ןנכתל סונאיס ליחתה ,דבכ לבא ילבו בל תמושת אלב ול ףלח
אל השוריל םתוכזש ,סוירביט לש ונייחא ,סוקינמרג לש וינב ויה הלא .תוכלמה סכל םירתונה
,ותלבוס הניא תעדהש רבד היה "הככ םתס" םישנא השולש גורהלש ןויכ .ןיררוע הילע ויה
הניפירגא דגנ הימר ישחל לש הכרעמ םג ןגריא ןמזב ובו תוביד םהילע ץיפהל סונאיס ליחתה
.יתבר החלצהל וכז ויככת .םמא
הנאשי יכ עובתו רוזח סונאיסמ העבת איהו הליויל לש החור הרצק הכ ןיבו הכ ןיב     
סוירביט םלוא ,הדי תא ונממ שקיבו רסיקה לא תונתייצב סונאיס ךלה ןכ לע .חיטבה רשאכ
.דחאכ תלתלתפו הבידא התיהש תרגאב םקיר וינפ תא בישה
סוירביטש הוקתב אמור תא בוזעי יכ רסיקה בל לע רבדל סונאיס לש ותעדב הלע זא     
יניינעב גוהנל ,סונאיסל ,ול חיני יכ דע ךכ-לכ ול הפי השדח הביבסב תודדובתהה יכ חכווי
.תודדובתההו הולשה יחבש תא רסיקה ינזאב תונתל ליחתה ךכיפל .ויניע תוארכ הנידמה
-תחא אוהה טקושהו הפיה יאה לע יחו ירפקל אצי אוה .העצהה ירחא יבש ךלה סוירביט     
.אמורל סנכנ אל זא ףאו ,וצראל עסנ תאזה הפוקתה ךשמ םימעפ קר .ותומ םוי דע הנש הרשע
.ןכש לכ אל - םנומהב ,דחא דחא םתויהב םארומ תא וילע וליטה תוירבה
.םיה ינפל לעמ הובג קוצ שאר לע דמוע היה ירפקב סוירביט לש ויתב רשע-םינשמ דחא     
אצמנ הל ךומסב .סואצ לש ותבוהא םש לע ךכ הארקנש ,"וי הליוו"ה תאז התיהש יאדוול בורק
וליאו ,רסיקה תדוקפב םיה לא ,הארנכ ,םיכלשומ התימל ונודינש םישנא ויה ונממש םוקמה
.ופאב םייח חור הרתונ דועש ימ לכ םיטושמבו תוטומב תולכל ידכ םיגיד ודמע הטמל
ושאר היה עוקש .ןופצמבש םירבדל אלו םתדובעלו םילאל אל ,יאנפ הארנכ אצמ אל רסיקה     
ררחושמ דבע ,הז לש ודיקפת .ולזמ תודוסב דחא שיא קר סינכה סוירביט .תונינגטצאב ובורו
יניעב ןח ואשנ אלש םיחרואה םינינגטצאה לכ תא תוולל היה ,םירירש לעב ךא הלכשה רסוחמ
ולאשש סוליסרט ןינגטצאב השעמו .םיה לא קוצה ןמ םכילשהלו תיבה ןמ םתאצב רסיקה
דוערל ליחתהו דיסכ תולזמב האורה ריוחה .אוהה םויה םצעב ולזמ ול רשבי המ סוירביט
תא סוירביט קביח דימ .וילע תמייאמ ,דחפב רמא ,טעמכ תומ תנכס ,הארונ הנכס .המיאמ
לאכ וילא סחייתהו ,םיכלמ דובכב ומע גהנ ךליאו אוהה םויה ןמ .םוחב וכריבו תעבנה שיאה
.םיתש לע לוקרואו ךלהמ יופלד ,םיזוחבש - ne plus ultra
.תוכלוהו תובבוס ויה ונמואי אלש תועומש ךא ,יאה לע רסיקה השע דוע המ רורב אל     
רשאמ תעדה חסיה תוחפב ותוואתלו ותוירזכאל םש רכמתהל היה לוכי" יכ רפסמ סוטיקט
,אמור לש הטבממ "םידחוימה ויתונורשכ" תאו ומצע תא עינצהל הצר יכ ףא ,םרב ."אמורב
.הריבה םע עובק תורגא רשק םייקו הנידמה יקסע תא ודועמ חינזה אל הנה
הריקח ךרע רסיקה .ול יוארה ולומג תא סונאיס לביק ,סוסורד חצר ירחא םינש הנומש     
דחא תא םישק םייוניעב תונעל הגגשב הוויצ ףא ותדיקשב יכ דע ,ויעשפ לע תידוסי הכ
וידלי ףא .וראוצ לע לבחו ושאר לע קששכ גרוהל סונאיס לבוה ףוסבל .סודורמ וידידימ
לש ותשורג ,הטקיפא ,םמא בל תא רבש עשפמ םיפחה תונברקה הארמו ,ןילתה ידיל ורסמנ
םייוניעה לגלג לע וחתפ סירסה סודגילו אפורה סומדוא .הפכב השפנ תא הפרט יכ דע ,סונאיס
…ורבדו םהיפ תא
היה ושפנב ערפומ .הנומשו םיעבש ןב היה אוה .ירפקב סוירביט תמ םינש שש רובעכ     
לש הכסמ ירחאמ ונוונ תא ריתסהל לדתשה ןורחאה ומוי דע ךא ,והוניע םיעותעת תונויזחו
,"תמ סוירביט" .הרואכל ותמישנ הקספ ,נ"הפסל 37 תנש ,ץרמב רשע-הששב .השועמ תוזילע
.הררשה תא ולבק לע םילוחיא לבקל ליחתה ,הלוגילק רסיק סויאג ,ושרוי .רסיקה יצר ועידוה
אוהו ותומ תמדרתמ ששואתה יכ ,וילא הבש סוירביט לש ותרכה יכ עיתפמב זרכוה הנהו     
,ויתולאשמבש הרקיה תומשגתהב הארש רחאל ,התע .המיחמ ןבאתה הלוגילק .לוכאל שקבמ
.תומל ברסמה םדא לש ותומל תופצלו ףיסוהל סונא אהי
.קנח תתימ תמ ןקזהו ,סוירביט לע םידבכ םיחיטש ליטהל הוויצ אוה     רצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל