הלוגילק
"!שיתה אב הנה" Caligula: Gaius Caesar Augustus Germanicus (12-41AD)

טעמכש ,םישנאה תא הווצו ,הלילה תוצחב ונומראל רבעשל-םילוסנוק השולש ןימזה תחא םעפ
,עיתפמב עיפוה אוה .המב לע ובשי יכ ,עורג לכמ עורגה ינפמ האריו המיאמ חור דוע םהב המק אל
,וילוסרקל דע העיגהש הקינוטו הכורא המילג הטוע ,םילגר תועיקרו םילילח לש םוצע ןואש לוקל
.םלענו בש רחאו ,דחא לוחמ ללוח
.(רוש .א ר"ד :תימורמ) ה"ע ,הלוגילק ,סוינוטווס     

.רסיק השענשכ דבלב םינש עבראו םירשע ןב היה ,הלוגילק םשב םג עדונה ,רסיק סויאג     
בוהאה איבצמה ,סוקינמרג היה ויבאו ,סוירביט ידי לע התעשב השרוגש הניפירגא התיה ומא
הלוגילק לש ותחפשמ .ומצעב תוכלמה ערזמ ךכיפלו סוירביט לש וראש ,רבכמ הז תמש
הארנש םושמ קר םייחב ראשנ אוה יכ ןכתיו ,סוירביטו סונאיס לש םתונחצרמ תובר הלבס
.ויתויחאמ שולש םייחב וראשנ ותלוז .והוגרהיש ידכמ תובישח לוטנו ריעצ
ותויהב ,ךכ-רחאו הינוטנא ותבס תחגשהל הליחתמ הלוגילק רסמנ ,אלכב ומא המשוהשמ     
תא דומלל ,ופכאל וא ונוצרל ,ץלאנ ןאכ .ירפקב ןקזה רסיקה רצח לא ךלה ,הנש הרשע-עשת ןב
ידיל ואיבהל םייושע ויהש םירבד ול רמאו ויתונופצ תא תולגל הסינ סוירביט .תועיבצה תונמא
רכז אל וליאכ היה המוד .וב דושחל יהשלכ הליע ודועמ ןתנ אל הלוגילק ךא ,המטשמ ייוליג
םשאר תרעשמ סוירביט ליפה אל וליאכ גהנתהו ותחפשמ ינב לרוגב הלע רשא לכמ םולכ אלו
אל םלועמ יכ ,הבורמ תוחקפב ,וילע ורמא םימיל יכ דע ,ךכ-לכ העונכ התיה ותוגהנתה .הצרא
.ונממ עורג ןודאו ונממ בוט דבע היה
,םזידסל היטנ ,איהה תעב רבכ ,ןבוחב ונמט יאדווב ריעצה שיאה לש ויתוכילה תולק     
ךותמ םתתמהבו תומל םינודנ לש םהייוניעב תוזחל גהנש עודי ןכש ,םיקונפתלו תונזבזבל
תשוב יתבו חזרמ יתבב רקיב תופנפנתמ תוצלחמו תוירכנ תואיפ הטוע .תונינעתה לש סומלוב
סויאג" :תחא םעפ רמא אוה ,ןכא .סוירביט רסיקה יניעמ ומלעתנ אל ויכרדו ,הצמשל םיעדונ
סוטסוגוא לש הלודגה ותלשושמ וראשנ דבלב םילבנו םיטוש ."לכה תווהלו יתווהל םייחב רתונ
לש ומד םג אלא סוטסוגוא ובס-יבא םד קר אל םרז הלוגילק לש ויקרועב ,םוקמ לכמ .רסיק
םויטקאמ חצונמהו חצנמה ויח דבכנו ןקז ןליא לש הז תחשומו ריעצ רצנבש ןאכמו ,סוינוטנא
המיז ישעמלו הקיטנמורל ותורכמתהב ,סוינוטנא לש ומד וב הלגתנ ךיא הארנ ןלהל .דחאכ
.םיבעתנ םייחרזמ
תעבט תא ריסה יכ ,סוירביט תא ליערה הלוגילק יכ םיברב תכלהמ התיה תינודז אוש תביד     
.וידי ומב וקנח - תומל סוירביט ןאימשכ יכו ןקזה לש ופאב םייח חור דועב רסיקה
םיאשונ ויה םיארוט .אמור דע סונסיממ הקיתעה היפא איווה ךרואל הכולהתה הענ הטיאל     
.ול עירה הזפחב ופסאנש םיפוצ להקש ,הלוגילק ךלה הכולהתה שארבו סוירביט תפוג תא
בזע הנהו .הדות ימלש ןשעו תרוטק יננע לע לא ורמתינ ךרדה ידיצ ינשב ומקוהש תוחבזמה ןמ
תיתוכלמה הזרכהה הלבקתנ םש .אמור לא הינפל רהימו תישארה הכולהתה תא הלוגילק
םתובהלתהב םיאמורה ופחסנ םכרדכ .ץוחבש להקה יפמ המכסה תימהבו םירוטניסה תובהלתהב
םלוכ םילאה םשב תויגיגחב ועבשנ םהל יופצה תא ללכ ושוחיש ילב .ידמ רתוי הבר תולקב
היה אל "הלוגילק" ןכש ,רסיק סויאג םשב לכ יפב ארקנ אוה ,בגא .רסיק סויאג ןעמל תומל
השיבלה הניפירגאשכ ,וירוענ רחשמ ול אב אוה .יטרפ ןפואב אל ףא ,ולבס אל אוהש יונכ אלא
ןייהרה לש תונויגלה יליח .caligae-ה ןה ,םידבכו םיהובג םייפגמ ותוא הליענהו אבצ ידמ ותוא
.ול םהלש הבחה יונכל ,caligula ,הלימה לש התנטקה תא םהל וצמא
טעמ קר רמא ובש הבכשא םואנ אשנו העונצ הרובקב סוירביט תא רובקל הווצ הלוגילק     
םייאה לא גילפה ןכ-ירחא .ובס-יבא סוטסוגוא לעו ויבא סוקינמרג לע - הברהו חונמה לע
,אמורל םהיתומצע תא ריזחה אוה .םויאה םתומ תא ויחאו ומא ואצמ םהבש הינפמק ץרפמבש
שולשל קינעהל טניסה ןמ שקב ןכמ רחאלו סוטסוגוא לש םואיולוזאמב סקט בורב םרבק
ןייחא ול רתונ דוע .תעדה לע הלועה דובכ לכ ,ותחפשמ לש םינורחאה םידירשה ,ויתויחא
ןב זא היהש ,הלוגילק ."וילע חיגשהל" היה ךירצש ,ומש סוירביט ,השוריל ופתוש היהש ריעצ
ךיסנ" ראותה תא ול קינעה ,ןבל הרשע-עבשה ןב סולמג סוירביט תא ול ץמיא ,שמחו םירשע
תומה ןיד רזג תא וידי ומב עצבל וילע הווצ ןוטלשל ותיילע ירחא םישדח הששכו ,"םירוענה
.וילע ץרחנש
.ותשאו ,ינירוטרפה רמשמה לש טקפרפה ,ורקאמ ויה ןכמ רחאל הלוגילק לש ויתונברק     
חרוטל היה התע ךא ,ואסכ תא קזחל הלוגילקל ורקאמ עייס ,הצמשל עדונה סונאיס לש ושרויכ
גילפהל םיללמואה גוזה ינב ולכי םרטב םלוא .םירצמ ךלמל הנשמ והנימ ןכ לעו ,רסיקה לע
.תעדל םמצע ודבאי יכ הדוקפ םהל חלש ,םכרדל
הבחר דיב תובדנ קליח אוה .ףוספסאה בל תא תונקל םיבר םיצמאמ השע הלוגילק ,םרב     
ותווצב ,םימוצע םידממב םירמנו םיבוד ,תוירא דיצו תובכרמ יצורמ םהב ,הואר יעפומ ךרעו
םימואנ תויורחתו םיררושמ תויורחתה ןגריא אוה .אמור לא ףרט תויח תואמ הנומש איבהל
הביתכה חול לעמ ותריצי תא ונושלב תוחמל היה סונא םיררושמבש תוחפה .תימורבו תינוויב
תא לטבל הלוגילק חיטבה אסיג ךדיאמ .רהנב ותוא םיליבטמ וא םיטבשב ותוא םירסיימ ויהו
םיפסכה יניינע לע העדוה עבק ךרד םסרפלו םילוגה תא בישהל ,lese majeste ללגב תופידרה
.בוט תרשבמ ונוטלש תישאר התיה תאז הניחבמ .רוביצה לש
יוכיסב םהינפב ףפונ הלוגילק .רדוקה ונוטלשבו סוירביטב הצק תכפכפהה היסולכואה     
אוה .םירצממ םיקסילבוא איבה ,סוטסוגואב תורחתהל הצרש ןויכ .אובל םידיתעה רשוא ימיל
,ןיינעמ םימוטרח-בתכב םירטועמ ויה סוטסוגוא ידי-לע ואבוהש םידומעה דועב יכ ןיחבה אל
.םיפיוזמ ויה ולש םיקסילבואה הנה
םימימת תוליל םיפצמ ויה ומע ינב .בכשמל הלוגילק לפנ ןוטלשל ותיילע ירחא טעומ ןמז     
תא בירקהל רדנ ורדנ ףא םידחאו ומולשל הקומע הדרח ודרח לכה .ונומרא דילש תובוחרב
דחאב .יתימאה ופוצרפ תא תולגל ליחתה אוה וילחמ רסיקה םקשמ ,םרב .םילחי םא םהייח
קר אל םהייח תא ונתי יכ ,דחא דחא ,עבשהל טניסה ירבח תא ץליא ,נ"הפסל 38 תנש ,ראוניב
תויחאה ןמ םיתש ויה רבכ ,נ"הפסל 40 תנש ,ראוניב דחאב .ויתויחא ןעמל םג אלא ונעמל
.םיחדנ םייאב ןאלכב תושובח הלאה
ותשא התיה יכ ףא .הנדבא לע םחנתהל ןאימ רסיקהו ןכל םדוק התמ ,הליסורד ,תישילשה     
התיה וליאכ ילג-שירב המע גהנו ונממ החקל ,סוניגנול סויסק סויקול ,לוסנוק היהש-ימ לש
ועבתב הילטיא ינפ-לע הלוגילק רבע-ףטש התמשכ .ותשרויל המש וליפאו ,ןידכו תדכ ותשא
לש םישדח וליפאו תועובש ,םימי עבק אוה .ולבאב ומע ףתתשי וכרדב ול הרקייש ימ לכש
,םידליו השא ,םירוה תרבחב הדועסה תא ,טבמאב הצחרה תא ,קוחצה תא רסא אוה .רוביצ לבא
השדקמ ,ןואיתנפה לא הליסורד תא סינכה אוה ףא .תומ היה רוסיאה לע םירבועה לכ ןידו
לש םידסימה ינש ,סוטסוגואו רסיק סוילוי קר םילאכ וב םיגצומ ויה התע דעש אמור לש ימואלה
ףורט" שארב ומצע תא דימעהו השדחה תוהולאל תוחבזמ הלוגילק םיקה התע .ירסיקה רטשמה
הליסורד תא האר יכ תוניצרבו הנובתב ןעטש דחא ריעצ רוטנס .םעה ברקב טשפש "הליסורד
.הפי ןיעב ורכש לע אב ,התיוג תא ופרששכ המימשה הלוע
לעמ ןכילשה ךא ,ןתנותח םצעב םיאמור םיליצא לש םהיתולכ תא םיימעפ ףטח הלוגילק     
יפוימ הרוענ ףאו תתחשומו תינזבזב השא ,הינוסק התיה ושפנ תאשמ םלוא .ךכ-רחא וינפ
,ויליח ינפב ,ןגמו עבוק ,יאבצ ןיגס הטוע ,ודיצל בכרל הילע דקופ היה תחא אל .םימולעו
תימשר זירכה ,תב ול הקינעה הינוסקשכ .וידידי ינפב הימורעמב הגיצמ היה תובורק םיתעלו
םירבדה רחא .העורפה התוגהנתה בקע ורשבו ומצע תא ריכה הב - ותדלי םאו איה ותשא יכ
."לושמל" ליחתה הלאה
דומעל וא תוגוט ישובל ותבכרמ ידיצב רוהדל םירוטניסבש םידבוכמה לע הוויצ אוה     
וחצרנ םירחא םירוטניס .םידבעכ דב ירניס ירוגח ,הדועסה תעשב ותרשל ותפס ירחאמ וילע
תא הליחת עורקל ודקפב ,ולש רוטסווקה תא םיטושב תוקלהל הוויצ אוה .ותדוקפב יאשחב
.םהיטוש תא םפינהב רתוי הנתיא םתדימע אהתש ידכ םיליחה ילגר תחת םחינהלו וילעמ וידגב
היה להקה .הריזל לעמש תיקנעה העיריה תא ללוגל הווצמ היה םירוטאידלגה יקחשמ תעשב
איבהל דקופ היה םעפב םעפ ידמ .ןורטאיתה תא בוזעל השרוה אל שיא ךא םוחמ ףלעתמ
.חוכ-ישושת םישישי אלא םירוטאידלג אל ןהב ומחליש ידכ הריזה לא בער תוזמ ףרט-תויח
קרוס .תרוצב זירכהו םימסאה תא רגס אוה .לאכ תויהל הצר אוה .ךכב יד רמא אל הלוגילק ךא
טילחהל היה לוכי אלשכ .ףרטה תויח ינפל םכילשהל םיריסא אוצמל ידכ אלכה יתב תא היה
וחקליי "הב ןורחאה דע הרושב ןושארה חרקה ןיבש" םיריסאה לכ יכ הווצמ היה ,רחבי ימב
אלכ םידחא .ףרט תויחב םחלהל ומצעב םנד וא ןולק ות הוותה םידחא םינודנ לע .ךסב םשמ
תוישונאה-יא תא שיגדה אוה .עברא לע עונל אלא ולכי אל םהבש םיבולכב ודוצינש תויחכ
אל ןהל דעי יכ ןהל רמול תולוגה ויתויחא לא חלש אוה ,לשמל .תונוגמ תוצלהב ותוגהנתהבש
."יתונובשח תא ינא קלסמ" :ושפנל למלממ היה תומ תודוקפ לע ומתחב ."תוברח םג" אלא םייא קר
."תומל אוה ךלוה יכ שוחיש ךכ והכה" התיה ןילתה לא וילע הביבחה הארוהה
.הלוגילק לש ויפב לגרומ היה ,"Olerint dum meturant" - "!ינפמ םה םיארי דוע לכ ,אנ ינואנשי"     
יאמורה םעל ול ןיא יכ ההא" :לוקב ארוק היה ולש וסוס היה אל ץורמב להקה ביבחש תמיא לכ
םעה יכ רבסש ןויכ .ללכ ךרדב ץראב ררשש עפשה לע הרמ בצעתה אוה "!דבלב דחא ראוצ
תוקילד ,תופיגמ ,תורצבל ללפתה ,לודג ןוסאב וא האושב ןייוצי אל םא ונוטלש תא הרהמב חכשי
והולאששכו ,עורפ קוחצ תמחמ תיווע עתפל ףקתנ דחא ראופמ התשמ תעשב .המדא תודיערו
יכ תווצל ידי לאל שיש לע ינא קחוצ" :הנע ,רבדה רשפל ודיל םיבוסמ ויהש םילוסנוקה ינש
ריעהל ילב ותבוהא וא ותשא ראוצ לע קשנ אל םלועמ ."דחא םלעהב םכינש יראוצ תא וכתחי
סואמ תונציל השעמ השע תחא םעפ ."ךכ לע הווצא ךא םא ףרעיי הז דמחנ שאר ףא" :תומיענב
לש םדכנ ןבכ .םויטקא ברק רכזל תויתרוסמה תוגיגחה ןוגרא לע םינוממה םידיקפל רתויב
חצונמה סוינוטנאל ןובלע הז אהי תוגיגחה ומייקתי םא :עידוה ,סוינוטנא סוקרמ לשו סוטסוגוא
סוטסוגוא לש ורכזל ןובלע הז אהי תוגיגחה ומייקתי אל םא ךא ,םהילעמ ורסוי םידיקפה ישארו
.םהישארב םידיקפה ובייחתי בושו
,תומדא ילע ,ןאכ לאל תויהל ומע היה רומגו יונמ .הלא לכב הלוגילקל ול היה יד אל דועו     
ושיבלהל הווצ ךכיפל .וייחב לא אלא - שדקמב בצינ היה רבכ ולש בהז לספ - שיש לא אל
םה יכ ורצח ישנא וזירכהשכ .םהילא תא םהב םיגיצמ ויה םינוויה םילספהש הלא ןוגכ םידגב
ןידה יתבב שאר בשיו ,ולופא וא סוחכב ,סלוקרהכ שובל םעה ינפב דעצ ,ותעפוהמ םימעפנ
ול םיקהל טילחה טניסהו וייחב םילאה ןיב ותונמל ליחתה יאמורה םעה .רטיפוי לש ושובלב
.רובצה יפסכמ שדקמ
תא םיקהל יאמורה ביצנה הסינשכ תוצרמנ וחמש ,םידוהיה ברקב אלא לשכנ אל הלוגילק     
.המחלמ תצרופ התיה ,ןוכנה עגרב רסיקה תמ אלמלא .םילשוריב רשא שדקמה תיבב ולספ
.םיידוהיה תסנכה יתבל רסיקה ןחלופ תא סינכהל תונויסנ םש ושענשכ תוערפ ויה םירצמב םג
רסיקה ךא ,התאחמ תא שיגהל ידכ אמור לא תחלשמ האב ,לודג ידוהי ףוסוליפ ,ןוליפ תגהנהב
.ןיע ףרהכ וינפ לעמ החליש
.תוקוחר תוצראמ תואקשמו םינושמ םילכאמ ובלמ הדב ,שדח גוסמ טבמא איצמה הלוגילק     
.םתומכ דוע ועדונ אלש תורתומ ירבד ואצמנ ,אמור דיל ,ימנ םגא לע ולש םיעושעשה תניפסב
הנב הלוגילק .ותיעקרקב םילטומ םידודשה הידירש ואצמנ ךרעל הנש םירשע ינפל םגאה זקונשכ
םירהל רושימ םש ,רתויב השק עלסהש םוקמב תורהנמ בצח ,רתויב קומע היהש םוקמב םיחזמ
רובעכ .ושארב בייחתנ המהמתהש ימ לכ ןכש ,רתויב הלודג תוריהמב השענ לכהו רושימל םירהו
ללוכה םוכסה הארנכ אוהש ,תוצרטסס 2,700,000,000 הלוגילק זבזב הלאכ םילעפמ לש הנש
רשפאה לככ ומצע הנימו םיגעלנ םיסמ ליטהל ליחתה ושואיב .ול שירוה סוירביטש שוכרה לש
לביק תאזכ האווצ בתכש ירחא הכורא ידמ רתוי הפוקת יחש ימ לכ .ץראה ירישע לש "םשרוי"ל
.תוירזכא תומרחהמ םג אלמתנ ירוביצה רצואה .ירסיקה "ושרוי"מ םילערומ םימעטמ לש יש
טעמכ היה אל םש ךא .ןייהרה תא הלוגילק חלצ ,אבצ שיאכ םש ול תושעל ףסכנש ןויכ     
.םהשלכ המחלמ ייובש ףוסיאל ומתרנ אבצה ידקפמו ותושעל רבד
ןיב רתתסהל ווטצנו ןייהרה רבעמ לא אופיא וחלשנ הלוגילק לש םיינמרגה שארה ירמוש     
ליבוה אוה ."הינטירב שוביכ" התיה רסיקה לש האבה ותרטמ ."יבשב וחקלי" רשא דע םיחישה
הצוחנה הרובעתה תא ןיכהל חכשש ןויכמ ךא .יברק רדסב םכרעו הלעתה ףוח לא ויתוגולפ תא
עסמ ךרע ןכלו ,ודי תחת ויה דבלב תודחא תוניפס .םיפדצ ףוסאל םהילע דקפ ,החילצה םשל
תא וראתיש טניסה לא םיצר ןמזב וב וחלשב ,תיללכ הגיסנ לע דקפ ךכ-רחאו רצק תוגונעת
,לגר םיתאמ והבג ,רולדגמ התיה עסמה לש הדיחיה תישממה האצותה .ןוחצנב יאורהה וקלח
.1544 תנשב אלא סרהנ אל אוה .הינולובב הלוגילק הנבש
הלע תעכ .נ"הפסל 40 תנש ,טסוגואב דחאו םישולשב ,ותדלוה םויב אמורל רזח הלוגילק     
הירפמיאה תריבל הירדנסכלא תא תושעלו ,םירצמב בשיתהל ,ןוילע-לא ןיעמ תושעיהל ותעדב
.תיאמורה הלוצאל ומעט תא הנורחאה םעפב םיעטהל ץפח הליחת ךא .תיאמורה
ויה ויניע .תומונצ םילגרו שוחכ ראוצ ,ליגרה ןמ ןמש ףוג ולו רווחו הובג שיא היה הלוגילק     
לש תיעבטה תוירזכאה תא לידגהל היה הסנמ .םייאמו בחר וחצמ ,תומרומ ויתובגו תוקומע
ופוג הנה ,חרק היה יכ ףא .יארה ינפל וינפ תא ומקעב תודיחפמ תויוועה ותושעב םירועכה וינפ
תויהל ויה תולולע הלא ןוגכ תושיחל םג םא ;ויניתנ ושחל "!שיתה אב הנה" .דאמ ריעש היה
.ןוסא תורה
לא היה לחוז .הלילב תועש שולשמ רתוי ןושיל לוכי אל אוה ;חונל לגוסמ היה אל רסיקה     
-גלזמב ףפונ ונימיב .בוהז ןקז לדגמו םישנ תולמש היה הטוע .דחפמ םש דעורו ותטמל תחתמ
יעפומ םג ךרע אוה .םילאה ילמס הלא לכ ,וילע ךורכ שחנש הטמב וא ןושלק-תלתב ,קרב
.ןלוסכ םהב ףתתשהו הליל תעל ןומראב טלב
ףרוטמה ונוטלש .םימי הנומשו םישדח הרשע ,םינש שולש לשמ הצחמל ףרוטמה רסיקה     
.שפנ וחצרל ויניצקמ דחא טילחה אלמלא הכורא רתוי הפוקת ךשמנ היה
םשש שיאה .םיניצקה ידודגל הללקל התיה םידבכה םיסמהו תוחיצרה ,תופידרה תלוליה     
רבעש שישק ליח היה אוה .םירוטרפה תוקלחממ תחא לש ןובירט ,היאראק סויסק היה ץק הל
יתלב םייונימל דימת ודחימ היה רסיקה ,ןכא .הנכס ינפמ עתרנ אל ודועמו וירחאמ דבכנ יאבצ
.רבתסנש יפכ ,המכחב אלש - םיניצקה ויער ינפב וטינקהל בהאו רתויב םימיענ
רסיקל ברא ,נ"הפסל 41 תנש ,ראוניב העבראו םירשעב .ןיפנא ריעזב רשק ןגריא היאראק     
הריבכ הכמ וברחב והכה היאראקו אצי ךא הלוגילק .ןורטאיתה לש יעקרק-תתה ןורדסמב
,םירפסמש יפכ ,היאראק ארק "!ךלזמ ול םשגתי ןכבו" .רסיקה הזח תא החלפ תרחא ברח .וראווצב
ויה םיעצפ םישולש .חווצמ היה "!יח ינדוע" .עקרקה ינפ לע וירוסיב סכרפמ היה הלוגילקשכ
הנטקה ותב לש החומ וליאו ןוירוטנק ידיב איה ףא הגרהנ ותשא הינוסק .ונממ ופרהשמ ופוגב
.ריקה לא ךפוש
,תוירבה ושחל ",ובלמ העומשה תא הדב שיתה" .ןומא-יאב הלבקתנ רסיק חצר לע העומשה     
"!וניתובוגת תא ןוחבל ידכ הציפמ אוה"
…ותומ ירחא תויחל ףיסוה רחא ףרוטמ םלואו     
.סוקינמרג סוטסוגוא רסיק סויאג לע ,אהי רשא ןכרע אהיו ,תורוסמה ןמ תודחא ןה הלאכ     רצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל