סוידואלק
"ןכסמה ליסכה" Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus (10BC-54AD)

;תמאב היהשמ רתוי הטוש ומצע םישיש ול םרגש דימתמ דחפב יחו ותודלימ ינלוח היהש ןויכ
,תורחא םישנ לשו הינוטנא ומא לש - ןכמ רחאלו היויל ותבס לש התחגשהב בר ןמז לדגש ןויכ
.דבע ומצעב היה תויצניבורפהו אמור ןודא .ןירוחה ינב תא תנייצמה תירבגה חורה וב התיה אל
.60 ,2 ,סויסק ויד     

הארקנ םינפל .היישמב תעדונה תיתפרצה ריעה ,ןויל תדמוע ןואסהו ןורה תורהנ שגפמב     
איבצמל השמש םג איה .רסיק סוילוי םחלנ הב ,הילאג לש השארה ריעה ילוא התיהו ,םונודגול
אצמ הב .םינמרגב ותמחלמב יעצבמ סיסב ,סוירביט לש ריעצה ויחא ,סוסורד לודגה יאמורה
.וסוס לעמ ולפנב ותומ תא
ארקנ דליה .הינוטנא ותשאלו סוסורדל ןב דלונ ,ס"הנפל 10 תנש ,טסוגואב דחאב ,םונודגולב     
היה דיתע נ"הפסל 41 תנשב ,ןכמ רחאל הנש םישימח .סוסורד סוידואלק סוירביט םשב
.אמור רסיק תושעיהל
.דימתמ ילוחב קבאיהל וירוענב ץלאנ ,סוירביט רסיקה לש ונייחאו הלוגילק רסיקה לש ודוד     
- הטושל ,קדצב אלש יאדווב ,והובשח םידחא .ופוגב שולחל ,קדצב םתסה ןמ ,בשחנ אוה
עבטה יכ הריהצהו ,"תצלפמ" ול הארק ,הינוטנא ,ולש ומא .םצעב ,ותעדב יופש יתלב טעמכ
תוקוחר םיתעל קרו זובב וב הגהנ הטסוגוא היויל ותבס םג .ותוא "םילשה אל ךא ,ליחתה קר"
,ןוטלשה סכ תא םימיה ןמ םויב שריי היחא יכ סוידואלק תוחא הליוויל העמששכ .וילא הרבד
.יאמורה םעה לש ולרוג רמ לע הדנ
,והכירדיש ץעוי ול תונמל ץעי הבש תרגאב .ריעצה וראש ןיגב גאדומ היה סוטסוגוא םג     
ונתעדל אוה יואר םא שארמ טילחנ אלו ופוגל ןיינע לכב ןודנ םא רבדה לע םחננ דימת" :בתכ
אתב םלועל בשי אל ריעצה סוידואלק יכ דיפקה אוה ףא ."ואל וא תוירובצ תורשמב תאשל
הגרדמ םישרוי ןיב והמשו רז םעכ ומע גהנ ותאווצב .םעה והארי אלש ידכ ,סקרקב ירסיקה
.תישילש
םיעברא ודוד ול חלש ,לוסנוק ידיקפת ול ונתני יכ שקבו סוירביט לא ריעצה סוידואלק ךלהשכ
לגוסמ אוה ןיא יכ היה רובסכ .הילנרוטסב םימיענב ונמז תא הלבי יכ ול רמאו בהז תועבטמ
.ךכל אלא
ןובשח לע ויתחת שדח תיב ול תונבל עיצה טניסהו סוידואלק לש ותיב ףרשנ ןכמ רחאל     
סוידואלקש רחאמ ולש וסיכמ קזנה תא ןקתי יכ ורמאב הטלחהה תא לטיב סוירביט ךא ,רובצה
יכ ,רופסה תותימאב םיקפקפמ םיבר םיינרדומ םינוירוטסיהש םגה ,םירפסמ .אוה שולח
ףצק הלוגילק ףצק ,רשק לש ויולג לע ,ונייחא ,הלוגילק תא ךרביש גיצנל סוידואלקב ורחבשכ
לא סוידואלק תא ךילשהל הווצ יכ דע ,אקווד ודודב הז דיקפתל ורחב רשא לע ךכ-לכ לודג
.רהנה
ביבס ךלהתיש ול םיחינמ םידעוסה ראש ויה הדועסל רחאמ סוידואלק היהש תמיא לכ     
אל עריאש יפכ ,הדועסה תעשב המדרת וילע לופנב .םוקמ ול אצמש דע יתוכלמה ןחלושה
ןחלושה דיל רחונ היה םא .ושאר לע םירמת ינצרחו םיתיז יניעלג תקירזב םיעשעתשמ ויה ,תחא
,המהדתבש עוזעז לבקמ היה ויניע תא ףשפשו ררועתהשכו ,וידי לע תואליפנא םימש ויה
.םיבוסמה לכ לש המוצעה םתאנהל
הליווחב ודבל הוולשב וימי תא סוידואלק הלב ,המשל היוארה הכאלמ לכמ לטב היהש ןויכ     
רבחתה ףא סוינוטווס ןוירוטסיהה יפ-לעו רמהמ ,הרכשל התוש םג היה אוה ,םרב .הינפמקב ולש
.דאמ דע תוקפקופמ תוירב לא
םע עעורתה אוהו והרומ היה סויוויל לודגה ןוירוטסיהה ,ןכבו ?תמאב יתפ סוידואלק היה םולכ     
ירבדב הצממ רקחמ ךרע אוה .הקיטנופבו היגולוליפב היה ןינעתמ .םינווי םידמולמו עדמ ישנא
אל לזמה עורל ךא ,הארנכ דאמ םינינעמ םיירוטסיה םירפס המכ לש םרבחמ ומצעב היהו םימיה
,תושדח תויתוא שולש תיאמורה אתיב-אפלאל סינכה ןוטלשל ותולעב .םהמ דחא ףא דרש
אל .(םלועמ וטלקנ אל תושדחה תויתואה) .זא דע תגהונ התיה אלש V-הו U-ה ןיב הנחבה ורציב
,הרשמ וא דיקפת לכ ומכש לע םש אל שיאש ,סוידואלקכ ינוהמת דעונ אל עודמ ןיבהל השקי
תויהל ,ינדורו השקונ ןודא לש ןידעה ולופטל םיתעל ןותנו םידימתמ זובלו יוכדל יופצ היהש
.אמורל ילאידיא רסיק
סכ לע לרוגה לש תורזומה ויכרד והובישוהשכ הנש םישימח ןב רבכ היה סוידואלק     
,םהישעמל עירפהל יושעש ימ לכ קלסל םירשוקה וטילחה הלוגילק תא וחצרש ינפל .ןוטלשה
רתתסהו הכומס תספרמ לא ץר ,חצרנ רסיקה יכ ועמשב ךא .ץיקה תיבב ראשנ סוידואלקו
תא םשמ ךשמ ,תונוליוול תחתמ ץבצבמה םילגר גוזב רבוע ליח ןיחבהש דע תונוליווה ירוחאמ
ןויריפאב םיליחה והומש םשו ,ותדיחי לא וחקל ןכ-ירחא .רסיקה תא ךרבכ וכרבו סוידואלק
םיבשו םירבועו ,ולאמשל ונימי ןיב עדי אלו המיא-זוחא היה סוידואלק .םנחמ לא והואשנו
לוקב ועבתו אמור תובוחרב ודדוגתה םינומה .תומל אוה חוקל יכ ורבס ונויריפאב והוריכהש
םה ךא .ורקיעמ טפיקנירפה תא לטבל בטומ אל םאה ןודל ידכ סנכתה טניסה וליאו ,שדח רסיק
רתענש ,סוידואלקל םינומא עבשהל תולוק ילוקב ועבת אבצה ידודג .דעומה תא רבכ ורחיא
עבק ךכב .ךרעל רלוד םירשעו תואמ עברא ןהש ,תוצרטסס 15,000 ליח לכל וחיטבהב ,ףוסבל
ףסכ תתמ תתל ילב ומכש לע הרשמה תא לוטיל יאמור רסיק םוש לוכי אל דיתעלו ,םידקת
.םירסיק לש םנוטלש ךשמ תא תובורק םיתעל תתמה לש הלדוג ץרח םימיל .רמשמל
היויל ותבס תא תונמל הווצ אוה .תיללכ הנינח תזרכהב ןוטלשל ותילע תא גגח סוידואלק     
"!סוטסוגוא םשב" :םהל יוארה דובכה ותיב ינבל ןתניי יכ ףקותב עבתו םילאה ןיב הטסוגוא
.וילע הביבחה העובשה התיה
אלמל היה בהוא :הנימב תדחוימ הביח סוידואלקל יכ םתעתפהל תוירבה וליג הרהמב     
-תיב תובישיב שאר בשיו ןיד-יקספ קספ ,ברעו יתש תוריקח לע חצנ אוה .טפוש לש דיקפת
םימעפ .תגלפומ הדמב יבקע יתלב היה אוה ,םוקמ לכמ .יאמורה ץיקה לש ומוציעב וליפא ןיד
רסיקהו ,הנבכ דחא ריעצב ריכהל הנאימש תחא השאב השעמ .תעדה לוקישבו תוניתמב גהנ
רדעהב .ןויקומכ גהנתהו יתודלי השענ םימעפ .ול אשנהל הילע ותווצב היפמ האדוה איצוה
.חכונה ורבד לעב תבוטל דימת קסופ היה ,טפשמה תיבמ ןידה ילעבמ דחא
לבס התואש הפצוחה תדמ ילוא אוה רסיקה לש תיטפשמה הריירקב רתויב טלובה וקה     
.רסיקה לש אילפהל תינלבסה ותדמע תא אלמ לוצינ יאדווב ולצינ םיבר ןיד יכרוע .ןידה-תיבב
הגוטב הקזחב וב םקיזחהב ,לודג לוקב בושל ול םיארוק ויה םה טפשמה סכמ דרוי היהשכ
יאמורו "דחאכ הטושו ןקז ךנה" לוקב ויפלכ חיטה וליפא דחא ינווי טילקרפ .ולגרב ףא וא ולש
ידי-לע ודחושש תוצורפ לש ןתודע יפ-לע ךא ,םישנ דגנ תוילילפ תוריבעב םשאוהש דחא
םידחא הוועש תוחולו םירפוס טרח וינפב ליטהו "ישונא-יתלב"ו "יתפ" סוידואלקל ארק ,ויביוא
.תורומח תועיצפ והועצפש
םישנא .תחרופכ התלע תבחסהו ,םיפרנו םילצע ויה רסיקה לש םייללכה םיעבותה     
תוחפשמ ילעבו םה םינגוהמ םישנא יכ וחיכוה םידלי רסוחבו תוקוורב םמישאה סוידואלקש
וב ןיאש ופוג תא גיצהו תחנב טשפתה ,ןויגפב תודבאתה ןויסנב םשאנש דחא שיא .תולודג
אלב" הילטיא תא ובזעש ינומלא וא ינולפ לע רחש ירסח םישנע ליטמ היה רסיקה .תקלצ
םיאשר ויה ללכ ךרדבש ,םיאמורל שדח רבד היה הז ."האיצי רתיה ילב" וא "רסיקה לש ותעידי
.םחור לע הלועה םוקמ לכל עוסנל הכ דע
השע אוה .תוימואתפ תוקרבה לעב יבקע יתלבו שפט טפוש קר היה אל סוידואלק ,םרב     
הדמב רפיש דוחיב .שממ לש תואצות המכ גישה ףאו רוביצה יניינעב לפטל םינכ םיצמאמ
.םילאג לש לודג רפסמל תיאמור תוחרזא קינעה אוה .תויצניבורפב יטופישה להנימה תא תרכינ
דמולמ ,ןכא .(ותדלומ ריע ,ןוילב תשוחנ חול לע טורח אצמנ הז ןיינעב טניסה לא ותיינפמ קלח)
תוינידמה חטשב סוידואלק לש אמייקה ינב םילעפמה יכ רובס ,טריב רודואית ,דחא בושח
םינוירוטסיה .הלוגילק וא סוירביט לש וזמ רתוי הברה ההובג המר לע ותוא םידימעמ להנימהו
ותואש ,סוסיקרנ ררחושמה ודבעל הלא םילעפממ הברה בייח סוידואלק יכ םירובס םידחא
וידיקפת תא עצבש רשי לכש לעב שיא היה סוסיקרנ .תירסיקה תוריכזמה שארל הנימ
,אהת רשא הבסה אהת .יתוכלמה ונודא לש ויתונורפצמ הדמה לע רתי שושחל ילב םיילהנימה
רטשמ םנמא היה ריעה אמורבו רסיקה רצחב רטשמהש דועב יכ תדמוע הניעב הדבועה
לש יללכה להנימה הנה ,םיררחושמה וידבעבו וישנב סוידואלק לש ותולת תמחמ תוצירע לש
.ונוטלש ימיב רשאמ רתוי יתרגש יתלב וא בוט ודועמ היה אל הירפמיאה
חיטבה אוה .אמור לש ןוזמה תקפסא תיעב לע הבר הנווכב ותעד תא דימת ןתנ סוידואלק     
למנ תא הקינו תוינאה ןינב תישעתל תולודג תוחנה קינעה ,ףרוחה ישדחל האובת יאלמ
.ודיב רבדה עייתסנ אלו ועצבל הסנ רסיק סוילויש ליגר יתלב ינכט עצבמ ,םתתסנש היטסוא
הינפמק ךרד םאיבהו טעמכ ןילימ םיעברא ךלהמ םיקוחר םירהמ ןיעמ לש וימימ תא הנפה אוה
םויכ תדמוע Aqua Claudia-ה .דבלב רגאמ ילכימב הכ דע דיוצמ היהש אמורבש סוניטלפה לא
הניקופ םגא ימימ תא הנפה אוה ףא .תיאמורה הינבה לש רתויב םימישרמה םילעפמה דחאכ
ןורחאה רפעה תא וקלס םרטב .הנש הרשע תחא ךשמ הונב שיא ףלא םישולשש הלעתל
וב ףתתשהל םיסונא ויהש הלא לכ .ילותה ימי ברק סוידואלק ךרע ,שביי יכ םגאל וחינהו
םיכלוהה ,רסיקה" וא "Ave, Imperator, morituri te Salutant" :תיתרוסמה האירקה תא וארק
הרעה םישנאה ושריפ דימ .רסיקה הנע ,"תומל םיכלוה םניא יכ ןכתי" - "ךתוא םיכרבמ תומל
ובחרלו וכראל סדיה ,ומוקממ סוידואלק ץפק זאו ,לכו לכמ םחלהל ובריסו הנינחכ תאז הזיזפ
ןיב ךרענ ברקה .רבד לש ופוסב ושע תאז ןכאו ,וליחתי יכ םהילא וחווצבו וחרצב םגאה לש
-ירוט השולש לש תוניפס רסירת לש דחא לכ ,סודורמ ןורדקסא ןיבל היליציסמ ןורדקסא
.הנוכמ תרזעב םגאה ןמ הלע רשא ףסכ לש ןוטירט ידי-לע היכנוקב ןגונ ברקה תוא .םיטושמ
"והשמ" היה דימת .ףרט-תויח יוסש לש תוירברב תועפוהו הוואר יעפומ גיצה סוידואלק     
,תובכרמ ץורמ הז היה םימעפ .תויצסנסה יבהואו םיקנופמה אמור ינב ןעמל סומיסקמ סקרקב
ביבס םייארפ םירוש וגהנש םימסרופמה הילסת ישרפ וא הקירפאמ רב תויח דיצ - םימעפ
שמשמ היה רסיקה .םהינרקב םוכירבהו םהיראווצ לע וצפק ךכ-רחאו םחוכ שתש דע הריזה
ודדועבו םיחצנמל בהז תועבטמ וידי ומב וקינעהב ,בל בוטו זילע חראמ לש ודיקפתב דימת
.ונהיי יכ םיפוצה תא
המחלמ אלא םחלנ אל יכ ףא ,תויצניבורפהו ץוחה תוינידמב ידמל ליעפ היה סוידואלק     
קלח םימד תוכיפש אלב עינכהו הלעתה ףוח לע הלע ,ייסרמב תחנו היטסואמ גילפה אוה .תחא
,םנמא .ראופמ ןוחצנ דעצמ ךרעו אמורל בש ןכמ רחאל םישדח השש .םיטעמ םימיב הינטירבמ
בל לע רבדיש ידכ וינפל סוידואלק חלש ותואש סוסיקרנ ידי-לע תונקדקדב הנכוה הכרעמה
אל םהש רבד ,עסמב קלח וחקיו ןייהרה לובגב םיחונה םהיתונכשמ תא ושטיש תונויגלה יליח
האילפו ,הלעמב ןושאר עצבמ היה הינטירב שוביכ ,םוקמ לכמ .רקיע לכ וירחא םיטוהל ויה
.ןכ ינפל עצוב אל אוה יכ איה
תא ועירכה םיבוטה ךא ,םיער םירבדו םיבוט םירבד לש תרשרש ויה רסיקה לש ונוטלש ימי     
קינעה אוה .תישילשה ךרדה ןבאמ אמורמ תכל קיחרהל םימיוסמ םישנא לע רסא אוה .םיערה
.ןוחצנה תוכולהתב (regalia) םייתוכלמ דובכ תותוא לש הרוש לטיבו םימיב םיאב םישנאל דובכ
וחקיש ןיסולכואה ינפב ץילמהלו תובושח תויתלשממ תונקת םסרפל היה יושע ומצע וצ ותואב
יאב םילוחהו םינקזה םהידבע תא חינהל םיגהונ ויה םיבר םינודא .לועיש דגנ תמיוסמ הפורת
הלא םידבע ואצי - ומילחי םא יכ ןקית סוידואלק .ריעה אמור ימוחתב רביטב ןטק יא ,סויפלוקסא
.ושארב ומד ,ושפנל ונבזעי רשא תחת הלוחה ודבע תא ןודא גורהי םאו ,ישפחל
."תודימתמ תומוהמ םיררועמ םה סוטסרכ תתסהבש ןויכ" אמורמ םידוהיה תא שרג סוידואלק     
.סוירביט לש ונוטלש ימיב בלצנ ירצונה ,נ"הפסל 49 תנשב אמורמ ושרוג םידוהיה
רוזפ היהש ןויכ ,םרב .תוילכ רסומב ללכ שוחל ילב תומ ןיד-יקספ עצבו קספ סוידואלק     
םיתמומה תא ןימזהל היה יושע .ןעוציבל ךומס תותמה לע הווצ יכ םימעפל חכוש היה ,שפנ
.םיאב םניא עודמ הומתלו ותיבל
בכוש ודועב הצונב ונורג תא גדגדל םיכירצ ויה םידבע יכ םירפסמ .ןרגרגו ללוז היה סוידואלק     
גהנ ,הלילב ןושיל טיעמהש ןויכ .ותביק תא קירהל ול רוזעל ידכ ,הדועסה ירחא רחונו ןדקרפ
המכ לכ ,םהימואנ תאירקב םלוק תא םימירמ םיטילקרפה ויהש המכ לכ .םויב ןידה תיבב ןושיל
.ותמדרתמ יתוכלמה ןוילעה טפושה ןודאה תא ריעהל םדיב הלע אל - םיקעצמ ויהש
םידבע :רסיקה לש וישעממ ,דאמ םיבר ,םיבר םישעמ לע ועיפשה תוקיזמ תועפשה יתש     
.הצמשל תעדונה הנילאסמ התיה םישנה ןיב תררוש .םישנו םיררחושמרצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל