סוידואלק
Valeria Messalina (22-48AD)
"?הדועסה לא תירסיקה האב אל עודמ"

.יהשלכ תודגנתהב הלקתנ אל הדועמש םושמ םומעש הילע וליטה היבהא
.26 ,א"י ,םילאנא ,סוטיקט     

יכ ורמא ףא .הפסה לע בסימ ותויהב רתויב האנ היהש המוק-הבג שיא היה סוידואלק רסיקה     
וכוליה היה ,םוקמ לכמ ,ועונב .בשוי וא דמוע ותויהב םג ותעפוהב תמיוסמ דובכ תרדה התיה
טיטרמ ושאר ,ןכ לע רתי ;םגמגמ היה ףאו וסעכ תעשב ףצק אלמתמ ויפ היה םימעפ .ביצי יתלב
- הארנכ ,הנתיא ותואירב התיה ךכל טרפ .תושגרתה יעגרב רכינ חרואב רבגש לגרהבש טטר היה
.תובורק םיתעל ול וקיצהש הביק ישוחמ איצוהל
להנל יהשלכ תונמדזה חונזל ןאימ ודועמ יכ אוה ירב .תויטסידס תויטנ המכ וב ויה ילוא     
תחא םעפ .ןיד-תיב תותמה לכב חכונ אהיש ךכ לע דמוע היה אוהו ,ומצעב ברעו יתש תריקח
ודסב עשופה תא ריאשה ןיילתה אב אלשכ יכ דע "ןשי חסונ" התמהב תוזחל ךכ-לכ קקותשה
תוינומה תותמה תעשב .ריעה ןמ רחא ןיילת איבהל היה רשפאש דע םש הכיחו םויה ותוא לכ
לכוי אל ונממ ךרה ובסש ידכ סוטסוגוא לש ולספ תא ותונפהב ונופצמ תא חיבשהל גהונ היה
.םימדה תוכיפשב תוארל
וצלאנש "םירהצ לש" םירוטאידלג ,meridiani-ב ןכו ףרט תויח ןיב תוברק לע גנעתה דוחיב     
לש ישונאה קוחה לטוב רבכ הז ןכש .והשלכ ןגמ קשנ ילב םירהצה םוחב תומ דע םחליהל
היה תוקבאיהה דעומ עבקנש תמיא לכ .תומ דע םירוטאידלגה ומחלי דוע אל ויפ-לעש סוטסוגוא
תוכוראה תוקספהב וליפא ואסכ לא דומצ ראשנו רקובה תמכשהב הריזה לא רהממ סוידואלק
ץרוח היה םייעוצקמ םימחול יד אוצמל ודי הגישה אלשכ .םבל תא דועסל םיפוצה וכלה ןהבש
הלקב היה יד .הריזב תומ דע תוקבאיהל סקרקה תווצ ישנאו םיאנכט ,המבה ירגנ לש םניד תא
לעפת אל יהשלכ הנוכמ יכ וא םהשלכ םוגיפ וא הרואפת וטטומתי יכ היה יד :תונאותבש
.הכלהכ
דחא הנקב סוידואלקב תטלובה תוירזכאה תנוכת התלע ,וגוסמ םישנא לצא בורל יוצמש יפכ     
ינדפק שופיח ןכל םדוק ךרענ אל םא הלוח רקבל ןאמ אוה .תידימת תונדשחו גלפומ בל ךרומ םע
והופיקה אל םא הדועסה תעשב חונב ומצע שח אל ודועמ .הלוחה לש וידגבו ותטמ ,ורדחב
שופיחה לע רתיו אל אוה .ידוסי שופיחל םמצע ריקפהל וצלאנ וירקבמ לכ .םיניוזמ שאר ירמוש
ןנואתה תחא אל .וז הנקתבש ןובלעה לע תוצרמנ תואחמ רחאל אלא תורענו םידלי ,םישנ לצא
.הנכס ינפמ חוטב ומצע תא שוחל לכוי ובש םוקמ ןיא יכ הרמ
ינפל הדיפל הילימאל םינושארה וישורא תא לטיב אוה .םיימעפ שרואמ היה סוידואלק     
-רחא .הנותחה םוי םצעב השונא הלחממ התמ ,הינשה ותשורא ,הנילודמ היויל וליאו ,םהיאושינ
המ לש תומוערת תמחמ הנושארב ,םעפ לכב ותנותחל ךומס שרגתה ךא ,םיימעפ ןתחתה ךכ
.חצרב הדשח אוהו תבורעת-תב התיה ותשאש ןויכ - הינשבו ךכב
המש רשא ,הנילאסמ הירלוו ,סוטברב הלסמ ודוד-ןב תב םע םעפה ,בוש ןתחתה ןכמ רחאל     
.םויה דע יאנגל אשינ
איה .דבלב הנש הרשע שמח תב ,הונכש יפכ ,הנילאסמ התיה רסיקל סוידואלק השענשכ     
יאדול בורקו התיה וג תקד .ירסיקה הלעבמ םינש שולשו םישולשב אופיא הריעצ התיה
רבד .תירכנ האפ השארל השבח יכ ןעוטו ךכב קפס ליטמ סולנבוי יכ ףא ,בוהז היה הרעשש
.םייח אלמו היה ינתואת הגזמ :קפס לכמ הלענ דחא
.הירוטסיהל המרתש הדיחיה המורתה םתסה ןמ וז התיה - שרוי סוידואלקל הקינעה הנילאסמ
סוטסוגוא וא סוירביט ,הלוגילק יכ ונבל לא םישנ םא רבדבש תועמשמה אולמ לע דומעל לכונ
רכזל "סוקינטירב" דליל ארקו הבר החמש חמש סוידואלק .םשרייש רישי אצאצ םהל היה אל
.הינטירב שובכ
הרואכל היושע הנילאסמ התיה אל ,םלועה ריואל הז דלי האיבהש השאה התיהש ןויכ     
תושרפ הל ויה .היתויורשפא לכ תא לצנל הליכשה םנמא איהו ,הרושכ וניאש רבד תושעל
םע ,םינדקר םע ,םירוטאידלג םע :תעדה לע - הלוע וניאשו - הלועה ןימ לכמ םירבג םע םיבהא
םירבגה םע - החור לע רבדה הלעש תמיא לכ ,םימעפלו ,אמורב רתויב םיפיה םירבגה
םדא לכמ ירזכא םקנ החקלו ואולמב הדמעמ ןורתי תא הלצנ הלא לכב .הבש רתויב םירעוכמה
רחסמ יקסעב .המואמל היניעב בשחנ אל רתוי וא תוחפ דחא חצר .התוחדל ידכ דע הטוש היהש
יד היתוגונעתל סיכ תועמ החיורה םירחא תונויכזו םיימשר םייונימ ,חרזא תויוכזב םיחלוממ
הרכמתה ,היבהאמ תמישר לודג םע הברו תכלוהה הישובכ תולקב הצקשכ ,ףוסבל .הכרצ
.הדועמ אמור העדי אל התומכש תוצירפל הנילאסמ
עדונ רשא ,סויליס סויאג דחאל הנילאסמ הלפטנ ךכיפלו ,שפנ הווש סוידואלק ראשנ הלא לכב     
ןכוסמ המכ עדי סויליס .הבהאמל ותוא התשעו ויאושנ תא הרפה איה .אמורבש םירבגב הפיכ
הנילאסמ .ודי תא ונממ ךושמל הדמב הב היהי ןכוסמ יכ םג עדי ךא ,קחשמ אוהש קחשמה
רמג ,בוט רתויה דצה לע ולגלגתי םירבדה יכ ומצע ןיבל וניב ותווקב ,אוהו תונורוד וילע הריטמה
וכשמ דוע אל ןמוי תונב םיבהא תושרפ םלוא .וניעב אוה דמוע דוע לכ בצמה ןמ תונהיל רמוא
אמור תא םיהדהל התיה הלבה הבל תא ררועל הלכי הבש הדיחיה ךרדהו ,הנילאסמ לש הבל תא
תיולב ותיבב הרקבו יבמופב ומע העיפוה ,תחא םעפ ףא סויליס תא הבזע אל ךכיפל .הלוכ
הלוכ רצחהו םיררחושמה וידבע ,רסיקה ידבע ואצמנ דחא םוי" :רפסמ סוטיקט .הלודג אילמפ
ותשא לש היפופאנ לע סוידואלק עדי םא ."ותושרל תוכלמה סכ רבע רבכ וליאכ ,הבהאמ תיבב
םיפוצחו םיזעונ סויליסו הנילאסמ ושענ ןכ-לעו ,םתוארמ ויניע וחט וליאכ גהנתה הנה ,סויליס םע
.חוכבש הנכסל הפורת שמשל היושע לעופבש הנכס יכ סויליס תעדב הלע ףוסבל .רתוי דוע
תא ץמאלו השאל הנילאסמ תא תאשל טילחה ,ןקדזמה רסיקה לש ותומל ןיתמהל ץפח אלש ןויכ
.סוקינטירב
השע אל רסיקה ךא ,הנשרגי סוידואלק יכ התפצ ,לפכ-יאושינ התע האושנ התיהש ,הנילאסמ     
סוידואלק יכ סוטיקט תנעט ילוא ,ונזא תא תולגל תוירבה וארי ןינעה םצוע תמחמ ילוא .םולכ אלו
.התימאל תמא איה םולכ שחרתמה לע עדי אל
רשכומ רובצ דיקפ היה אוה ;םתס םיככת-שיא היה אל ,רסיקה לש יטרפה וריכזמ ,סוסיקרנ     
העש ,רביד ךכיפל .םלועמו זאמ והתסיעכה רובצה ינינעב הנילאסמ לש התוברעתהו ,רתויב
.השרפה לע ונזא תא תולגל רסיקה לש וישגלפמ םיתש בל לע ,היטסואב השוע היה סוידואלקש
התרבח וליאו "!סויליסל האשינ הנילאסמ" :הארקב רסיקה ילגרל הלפנ ,הינרופלק ,ןהמ תחא
יכ עדת אל םולכ" .סוסיקרנב סוידואלק ץעונ הינרופלק לש התעצה יפ-לע .העידיה תא הרשיא
.סויליסל הנילאסמ לש היאושינב םלוכ וחכנ אבצהו טניסה ,םעה" .סוסיקרנ ולאש "?ךנה שורג
."אמור ינודא סויליס אהי תוריהמב לעפת אל םא
תודקרמ ויה םישנ .ןייה גח תא גוחל ידכ תיקנע הביסמ הכרע הנילאסמו ,ותס ימי ויה םימיה     
תקחצמ התיה ,דימתמ רתוי השוב תלוטנ ,הנילאסמ וליאו ,ףורט תוזוחא תוילנחכבכ תויח תורועב
לש היבהאממ ,סנלוו ומשו דחא שיא ספט הלוליהה לש המוציעב .סוסיק רז רוטעה סויליס םע
אבו ברק היה סוידואלק .רמא הפיו .ץעה ימורממ ארק ,"!היטסוא ןווכמ האב הפוס" .ץע לע ,הנילאסמ
היה דיערמ אלא ,םקנ ףאוש לעבכ אב אל אוה ךא .םשארב סוסיקרנו םירוטרפ דודג ומעו ,היטסואמ
היבו הינמ הטילחה הנילאסמ .רסיק ונדוע םא ויער תא לואשו רוזח לאשו ולש ונוחטבל ששחמ
.םורופב ול ןינע יכ הלתמאב לצנתהש ,סויליס תוברל ,עתפל הושטנ לכה .הלעב תארקל תכלל
הל ורכז אל תוירבה .הל דנ אל שיא .הבולע ןמוד תלגעב היטסוא לא ךלמה ךרדב אופיא האצי איה
.היאטח תא אלא
הברקתהשמ .וגהנמכ טיטרמ ושארו ומצע ןיבל וניב שפנ ןויוושב רהרהמ ,ותבכרמב בשי רסיקה     
.וטבמ תא בסיה הנילאסמ
שקבל הרמא איה .תוצע תדבוא הייחב הנושארל ,סולוקול ינג לא המא םע הנילאסמ הסנ זא     
םינורחאה דובכה תובקע םלוא .תעדל המצע דבאלו ןילתה תא םידקהל הל הצעי המא ךא םימחר
הווצ סוסיקרנש םיחצורה ועיפוה התעדב דוע ךלמהל הדיב קפס היה םרטו ,הברקמ וחמנ רבכ
.הראוצ לא ךכ-רחאו הזח לא המיאב התוא הצחלו ברח הלטנ הנילאסמ .םהישעמ שיחהל םהילע
.תומל הרקד ןילתה ירזועמ דחאו הל דמע אל הבל ץמוא ךא
הנילאסמ התמ םא ול ורפס אל .הדועסה לא בשיתהש העשב העידיה תא לבק סוידואלק     
ותיתשל רכמתהו עיבג ול ןתוי יכ שקב קר אוה .לאש אל אוהו ,התלוז ידיב וא הלש הידיב
"?הדועסה לא תירסיקה האב אל עודמ" .והשמב עיתפמב רכזנ וליאכ זאו .םושלש לומתכ
.לאש
,יאושינב לזמה יל קחש אלש רחאמ" :וילייחל ןכמ רחאל עידוה הנומשו םישימחה ןב רסיקה     
תאז הזרכה זירכה ךא אוה ."ינגרהל םכל יורש - ואל םא .השא אלב ךליאו ןאכמ יורש היהא
ךכ-רחא .םינפל שרג התוא ,הניטפב שדוחמ ןינע אצמ אוה .םישנה רחא בוש רזחל ליחתה רבכו
לע הדיו האציש איה הניפירגא הילוי ךא .הלוגילק לש רבעשל ותשא ,הנילואפ הילול ירחא רזיח
.הנוילעה
תירזכא ,תינתפאש ,םינש שלשו םישולש תב התיה ,סוידואלק יחא ,סוקינמרג תב ,הניפירגא     
הדוד לש ויתוואת תא תובלל ידכ תיתחפשמה התברק תא הלצינ התע .היכרד תבשחמו
ןכל ,תוירע יוליגל בשחנ הניפירגא םע רשק היה ללכ ךרדב .םיפופגבו ןושל תקלחב שישקה
."הנידמה תבוט ןעמל" השאל התאשל וילע "הפכי" טניסהש ךכ םירבדה ינפ תא סוידואלק בבס
.יללכ וצ ידי-לע קוחה יפ-לע םירתומ חא תבל שיא ןיב םיאושנה תא השע אוה ,ןכ לע רתי
העשעתשה קר אל איה .הניפירגא לש הצפחכ לכה גהנ ךליאו ןאכמ .תרחאכ התיה אמור"     
הריואה תא סוטיקט ראתמ ךכ ."טלחהב ירבגו השקונ היה הנוטלש .תעדה תלק הנילאסמכ הנידמב
התיה ,תוכלמה אסכ ירוחאמש eminence grise-כ .ולש םימסרופמה םילאנאב ןילופורטמב
ודסיי יכ הנקתו ,"ייבוא תריב"ב הדלונ איה יכ רפסמ סוטיקט .אמור לש יתימאה טילשה הניפירגא
50 תנשב םוקמל םש ןתינ ,סוידואלק םש לע אלו ,המש לע .םיררחושמ םיליח לש הבשומ םש
.הינמרג ,ןלק התע ,"סיסנניפירגא הינולוק" אוהו ,נ"הפסל
הירורעשה לע סוידואלק דוע ףיסוה ,וכרדכ שפנ רוזיפ ךותמ וא הליחת הבשחמ אלב     
ותדלי" וא "הנטקה ותב" לעכ יבמופב הניפירגא לע רבידש ךכב םינורחאה ויאושינ בקע המרגנש
,היתונווע לכ ףא לע .התודלימ ויתועורז לע האשנ יכ וימואנב ריכזהש ךכבו ,"תצמואמה
.הזכש "יקוח" תוירע יולג חור רוקב תאשל אמור התשקתה
סויטימוד ,םינושארה היאושינמ הנבל השוריה תוכז תא חיטבהל התיה הניפירגא לש התרטמ     
-םיתשה ןב דליה ןיב םישורא ךורעל החילצה איה .םירשכ םניאשו םירשכ םיעצמאב ,סוברבונחא
,אופיא ,התע היה ,רסיקה לש ונתחו וגרוח-ונב השענש ,רענהו ,סוידואלק תב היבטקוא ןיבל הרשע
סוקינטירב קחדנ ןמזב וב .סוידואלק לש ורשבו ומצע ונב ,סוקינטירב ,רצעה שרויל ודמעמב הווש
הקנס עדונה ףוסוליפהו הלענ דיתע תארקל ךנחתה ןורנש העשב םיעלקה ירוחאמ לא רתויו רתוי
סוידואלק ןורנ ,שדח םשו ךיסנ ראות ול ןתנו סוברבונחא תא סוידואלק ץמא ףוסבל .הרומל ול ןתינ
ןכש ,תוריהמב לועפל הילע היה המוש םלוא .התרטמל ךומסב תדמוע הניפירגא התיה התע .רסיק
ובל תא דחא םוי ךופהל םייושע םיבורמה היעשפ יכו הממז תא ושחנ רסיקה רצחב םיבר יכ העדי
.ןבומכ ,תוינבובז - וילע תובוהאה תוירטפה ןמ לישבת וינפל השיגה ךכיפל .היבגל סוידואלק לש
הרבחב ןיכלהמ הל האצמ תנכוסמה התרוחסש ,הטסוקול ,יאנגל תעדונה םילערה תחקורמ
- ןכמ רחאלו תילכש הערפהל הליחת איבמה רידנ לער הלבק ,הימי לש תירסומ-יתלבה תיאמורה
.תומל
לתפתה אוה .תוירטפה לע גנעתהש רחאל רובדה רשוכ תא דבא סוידואלק יכ םירמוא שי     
תא איקה אוה תרחא הסרג יפל .ותמשנ תא חפנ רקוב םעו ,םיארונ םיבאכב הלילה לכ ךפהתהו
.ןקחב וא אפקמב ,תרחא לער תנמ דימ לבק ךא לערומה ןוזמה
יכ תולגלמ םימתה סוקינטירב תא עונמל ידכ .ןומראה תואובמ לכ לע רמשמ המש הניפירגא     
ילואו .דעסל איה הקוקזו רעצמ היתונותשע ודבא לוכיבכ ,הפוג לא רענה תא הצחל ,חצרנ ויבא
תאזמ עורג דועו תאזכ הילע לפט סוטיקט ?ובל תא שובכלו ותותפל התסנו תושעל הערה דוע
?הגרוח-הנב יבגל אל אופיא עודמ ;הלש הנב יבגל
ןב ןורנ דעצ וכותמו החוורל ירסיקה ןומראה ירעש וחתפנ ,נ"הפסל 54 ,רבוטקואב רשע-השלשב     
יכ תונקזה ושחלתה תוידדצה תואטמסב .םיליחה ידי-לע תומר תואושתב לבקתנש ,הרשע-עבשה
-תיבב הנורחאה ותבישיב בושו בוש ושפנל למלממו רזוח סוידואלק תא תוריהבב ועמשש ויה
;קרב ידי-לע עגפנ ויבא רבקו עיפוה טיבש בכוכ ,ןכ לע רתי .תומדא ילע וייח ץק לא עיגה יכ ,ןידה
.תומ ירשבמ תותוא םה הלא יכ ועדי לכהורצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל