ןורנ
תמאב ררושמ היה אוה Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus, born Lucius Domitius Ahenobarbus (37-68AD)

תוארל רשפא .ודי-בתכב םיבותכ דאמ םיעודי םיזורח םהילעו ידיל ועיגה םירפסו הביתכ תוחול
ורבוח אלא ,והשימ לש ותארקה יפ-לע ובתכנ אל ףא רחא שיאמ וקתעוה אל םה יכ ןושאר טבממ
.תורושל לעמ ובתכנו וקחמנ ,וחמנש םירבדה םיבורמ הכ :רצויו בשוח םדאש העשבכ שממ
.(רוש .א ר"ד :תימורמ) ןורנ ,סוינוטווס     

תחטבה :תחא הרטמל שדוק הייח ויה הכ דע .םינש עשתו םישלש תב התע התיה הניפירגא     
הטילשה תויהל הנמוזמו הנכומ התיה סוידואלק תא החצרשמ .הנב ןורנ ןעמל רסיק לש דמעמ
רשע-השלשה ברעב ןורנ הנפ הכ - "תוהמאב הבוטה" - "Optima mater" .אמורב תיתימאה
.ןכל םדוק םוי הלעב תא החצרש השאה לא ,נ"הפסל 54 ,רבוטקואב
וימואנש אמורב ןושארה טילשה אוה" .והערל שיא םיחרזאה ורמא ,"םימאונה ןמ וניא ונרסיק"     
.לוקב וקחצ םידחאו ,םיכחגמ תוירבה וארנ רבע לכמ ."ותלוז ידיב םיבתכנ
ונב ,אוהו ,סוידואלק לש ותיולה תאז התיה .וילע הלפנ אל הרשע-עבשה ןב ןורנ חור ךא     
סוברבונחא ארקנש ,ןורנ יבא .דפסהה םואנ תא אשונ היה ,שדחה רסיקהו סוידואלק לש ץמואמה
עיפוהל ולחה הז ךא םינושארה תוינומדאה ינמיסו ,ומש זמרמש יפכ ,ןקז-םודא רבג היה ,אוה ףא
.ןורנ ייחל לע
תא ,היתובא תא הנמ ,תירסיקה החפשמה לש םיכוראה הימי ירבד לע ןורנ רבד ומואנב     
ויבא לש ונוטלש ימיב יכ ןייצ אוה .םהב וכזש ןוחצנה ידעצמו ןהב ושמשש לוסנוקה תונוהכ
.הירפמיאב והשלכ םוקמב רבד אמור הדביא אל וצמאמ
השע שדחה רסיקה ."תדלומה יבא" ראותה תא ןורנל ועיצה דימו ,דאמ ושגרתה םירוטניסה     
.ידמ רתוי אוה ריעצ יכ ורמאב ,דובכה תא החדו תובידאב םהל הדוהשכ דאמ בוט םשור
לוכי אל שיא .האסה תא שידגה ךכב ךא .ומדוק לש ותוחקפו ותנובת לע רבדל ףיסוה אוה     
הרבחב וטשפ הירורעש ירופסו תוליכר ,ערה ןושל .תיניצר םינפ תשרא לע רומשל היה
לכ וטלפ תיב ידבע .םויכ ןוטגנישוו וא סירפ ,ןודנולב רשאמ רתוי הבר תוריהמב תיאמורה
.סוידואלק לש "ותוחקפ"ו "ותנובת"מ תויסיסע תואמגוד לע הגנעתה הלוכ אמור .וטלקש
םישחלתמ תוירבה ויה איהה תעה םצעב רשא ,הניפירגא ןב ,ןורנ לש ויפמ ולא םילמ עומשלו
…סוידואלק תא הליערה דציכ תורוגס םיתלד ירחאמ
ןורנ יכ העדי הלוכ אמור .ןורנ לש וצעויו וער ,הקנס ףוסוליפה ידי-לע ,ןבומכ ,רבוח םואנה     
דומלל ויה םידיתע .ותאשל ףא רשכומ וניאש תוירבה וניחבה התע - םואנ רבחל רשכומ וניא
.רישל אוה ףידעמ יכ
רסיקכ ,רבדל אילפה סוטסוגוא .ןכודה לע םעפ-יא ולעש םימאונה יבוט תא ועמש םיאמורה     
ךמס-רב רבוד היה ,תועמשמ ילופכו םימותס םירבדל ןוכתמב רכמתהש םגה ,סוירביט .יתמא
דימת היה הדעו םע ינפב ורבדב סוידואלק לש האנה ונונגסו .בל-תמושתב וירבד תא לקשש
.םשור השוע
דמל ,ריצ ,לספ אוה .הירפמיא לש הלרוג ודיב דיקפהל ידכמ היה רזומ םלע !ןורנ םלוא     
וליפאו - הזכ ךרו עונצ רסיק ןוטלשב .ריש ירבד בתכ וליפאו ובל רתסב תויורחת בבח ,רישל
םיאמורה ואר דימת םלוא .םהינפל בהז רות םנוזחב םיאמורה ואר - םימואנ תאשל לוכי וניא םא
"סרמ הדש"ב רבקנ ,ללוע רשא הערה לכ ירחא ,םירסיקה דחא היהשכ םהינפל בהז רות םנוזחב
.דפסהה םואנ לש תיתרוסמה אלולטאו אכוחב םדבכמ היה שדח רסיקו
הער שחור וניא יכ ,שיא םוש לש וביוא אוה ןיא יכ זירכה אוה .ןמואיש ידכמ היה בוט ןורנ     
רעבל ,רמא הכ ,ושפנ תא אשונ אוה .םקנ תפיאש לכ אלל ןוטלשה סכ לע אוה הלוע יכו שיאל
רוסאי אל אוה .תותיחשה תאו תורשמ תגשהל תיטרפה תולדתשהה תא ,םינפה אושמ תא
,סוטסוגוא םש תא ןבומכ ריעה ,ומדוקכו .טניסל רומג שפוח ןתיו ןידה יתב תא רהטי ,תומחלמ
.ליפאה רבכש אמור לש ירסיקה הרבעב רתויב ריהבה בכוכה ןיידע היהש
.וב לפטל םיוסמ יתחפשמ ןינע ול היה תואנה ויתוטלחה עוצבל רסמתהל לכוי םרטב ,םרב
.ןיידע יח היה ,ויבא םד תמקנ תא םוקנל היה לולעש ,סוידואלק רסיקה לש ונב ,סוקינטירב
ןכש ,רישלו םוקל סוקינטירב לע ,םידידי גוח ףקומ היהש ,ןורנ הווצ הילנרוטסה תוגיגחב     
ויתונותשע תא דבא אל סוקינטירב לבא .הטוש ומצע םישי רענה יכ חוטבו ךומס היה ובל
.ויבא סכמו ותלחנמ והואישה דציכ רשו
ןובירט ,וילופ סוילוי לא הנפ אוה .גרוחה ויחאמ רטפהל איהה העשב ןורנ טילחה םתסה ןמ     
לע ץחל אוה .תמסרופמה הטסוקול לש האלכ רמוש היהש ,םירוטרפה תוקלחממ תחא לש
,והשמ :הלועפ-זע לער רהמ שיח ול ןיכת אל םא גרוהל הואיצויש הטסוקול לע םייאו ןובירטה
הברעו דחוימב תנכוסמ תחקרמ ול החקר הטסוקול !שפנ תוולש ול איביש ,אטבתהש יפכ
.ברח תרקדמכ לעפת יכ הל
םע ולש לכואה רדחב קלחתה ןורנ .ויטרפ יטרפל דמעמה תא ונל ורסמ םיאמור םינוירוטסיה     
לע םיבוסמ ויה םירגובמה וליאו הבישיב ודעס םידליה .סוקינטירב םהיניב ,םייתוכלמה םידליה
.תופסה
ושיגה .הלובחת וטקנ ,סוקינטירבל ודעונש הקשמהו לכאמה לכמ םעוט היה דבעש ןויכמ     
ומוח תמחמ ,ןנכותמכ ,ותותשל ןאמשכ .ונממ םעט רבכ דבעהש דאמ םח הקשמ סוקינטירבל
ופוג לכב עפעפ רשא לערה תא וליכה הלא םימ .םירק םימ טעמ הזפחב וכותל וקצי ,ברה
.ןיע ףרהכ ומדנ ותמישנו ולוקש דע ךכ-לכ הבר תוריהמב
השעמה דוסב ויהש םירגובמה דועב םשפנ לע וסנ סוקינטירבל ךומס םיבשוי ויהש םידליה     
רדגמ אצויה רבד עריא אל וליאכ ותפס לע תחנב ול בסמ היהש ןורנב תומק םיניעב וטיבה
הקל סוקינטירבש םילפונה ילוח יפקתהמ דחא אלא הז ןיא הארנכ יכ רמא הרומג הולשב .ליגרה
.ותודלי רחשמ וב
ותואב הנחצרי הנבו אובי םוי יכ השחנ ילוא .המהדתו עוזעז תמחמ ןבאכ התיה הניפירגא     
םינש שלשב הנממ שישקה ,ןורנל אשנהל הצלאנש ,היבטקוא וליאו .ומצע רק תעד-לוקש
שגר לכ וא הבהא ,רעצ הברקב אכדל רבכ הז הדמל ,הנש הרשע-םיתש תב הדועב ,דבלב
םינבה ןורחא ,סוקינטירב .הליגרה התוצילעב הרצק הקספה רחאל אופיא הכשמנ הדועסה .רחא
,תגרוחה ומאו גרוחה ויחא ,ותוחא יניעל רמוא ןיאב ותומ תא אצמ ,סוידואלק תיבל םירכזה
.ןורנ לש ותילעו ויבא חצר ירחא םישדח העברא
חלשו םיסכנ הל קינעה ,םימדוקה היתונווע לכ תא הל לחמו התרזע לע הטסוקולל למג ןורנ     
.םילערה תנכה לש תנכוסמה הרותה תא ודמליש ידכ םידחא םידימלת הילא
ןתנ ךכ-רחא .וידידיבש םיבוטל םיאנ תונורוד תקולחב ינחצרה ולעפ תחלצה תא גגח רסיקה     
קינעהו ,שיאל תוצרטסס תואמ עברא ,אמור יסולכואל םוצע ףסכ םוכס קלח ,ומע לע םג ותעד
ונוטלש תנשב הקלח אמור לע רפש .שוכר ירסח םירוטניסלו םיליצאל הנש לש הסנכה
םינוקת ושענ ,רמשמה ליח לש רשכומה טקפרפה ,סורובו הקנס תעפשהב .ןורנ לש הנושארה
תוצע ול הצעיו התלכי בטימכ הנב ישעמ לע החיגשה הניפירגא םג .להנימבו טופשב םיבר
."ןהל ינא יואר םא" :הוונעב בישה ויתודות תא ול עיבהל טניסה ץפח רשאכו .תוחוכנ
להק היה ובש ןורטאיתב ףא ןכמ רחאלו ותיבב הליחתמ ,הריש ירבד םלקדל ליחתה ןורנ     
אלו יאול" :ארק ,הילע םותחיש ידכ תומ תדוקפ וינפל וחינהשכ .גנוע בורמ ורדגמ אצוי םיפוצה
ןורנ לש ונוטלשל תונושארה םינשה שמח תא ןכמ רחאל ראת סונאירט רסיקה "!בותכ יתעדי
רבדה היה הנה ,ומע קדצה םנמא םא .אמור לש תורסיקה תפוקתב רתויב תרשואמה הפוקתכ
.הקנס לש ותעפשהל תודות
הבורמ תונינעתה הלג אוה .שדחה רסיקה היה הזכ :ינורשכ ,בידא ,תוירבל חונ ,ישונא     
יקחשמ ,(juvenates-ה) םיריעצ לש טרופס יקחשמ םהב ,םינווגמ רודב יעפומ ןגראו ןורטאיתב
העבראל תומותר תובכרמ ןיב תויורחת וכרענ .םירוטאידלג תויורחתו ןורטאית תועפוה ,סקרק
ךות לא דריש חותמ לבח לע ליפ לש ובג לע בכרש בושח יאמור ריבא לע םירפסמו םילמג
.הלודג החלצהל התכז ,שממ לש הנבמ שאב הלעוה התגצהבש ,"הקילדה" םשב הידמוק .הריזה
,בהז ,האובתל תואחמה ,םימעטמ ,תונושמו תונוש םירפצ ויה םעה ינבל וקלוחש תונתמה ןיב
תויהל ןורנ לש ותקושת ךא .ןאצו רקב ירדעו םידבע ,שובל ירבד ,םינינפ ,תובוט םינבא ,ףסכ
.םיתב לש תומלש תורושו תועקרק ,תוינא םג הנתמב ןתנ אוה .הלאב הקפתסה אל "בידנ"
עיתפמב הווצ תאז תמועל .תומ דע םחלהל םירוטאידלגה תוברקב םירחתמה לע רסא ןורנ     
םיעברא םירפסמב בקונ רחא ןוירוטסיה) םיריבא תואמ שש לעו םירוטניס תואמ עברא לע
לש ותנגהל תוירבה ורמא ,"הנושמ הזירפק םתס" .תוברחב םחלהלו הריזה לא סנכהל (םיששו
.רסיקה
,הנאו הנא םי תוצלפמ וטש םהבש םייתוכאלמ םיחולמ םימ ימגא לע וגצוה םיימי תוברק     
,םיחכונה לש הברה םתושגרתהל .דאמ םינכוסמ םיעטק םהבו םיקיתע םייאבצ תולוחמ וכרענו
הזהו רסיקה לש ואתל ךומס הצרא לפנ םלוא ,ףועל ןושארה ונויסנ תא ינומלא סורקיא השע
.רסיקה לע ומדמ
תא ומצעל לטנ אוה .סורתקב הניגנלו תיטויפ הריציל ,תיניטלב םימואנל םיסרפ קינעה ןורנ     
.סורתקב הניגנב חצנמה רז תא הוונע בורב החד ךא םואנלו תיטויפה הריציל םיסרפה
היהו הפ-לעב וינפל ואבוי ןידה ילעב ינש לש םהיתונעטש שקבמ היה ןיד-תיב תובישיב     
הקילדה ירחא אמורב שדח הינב ןונגס גיהנה אוה .בתכב ,םויה תרחמל וניד קספ תא עידומ
רשפא םיחוטשה םהיתוגג לעמש ידכ תיב לכ לש ותיזחב תוארדסכא תונבל היה ךירצ .הלודגה
הנב ןורנ .ןילופורטמב עבק לש הנכסו תודרט רוקמ ויה תוקילד ןכש ,שאב םחלהל היהי
.ונובשח לע הלא תוארדסכא
תואתשמ .הרישעה תיאמורה הרבחה לש תכלוהו הלדגה תונזבזבל גיס םישל הסנ אוה ףא     
םירק תואקשמ רוכמל ושרוה םיקדנופה וליאו עובק תונמ רפסמ לולכל ויה םיבייח םייבמופ
.תולשובמ תודועס אלו ,דבלב
יאמורה ןוירוטסיהה ריעמ ונוטלשל הנושארה הפוקתה תאו ריעצה רסיקה תא וראתב     
שנוע תא אוה הנומ ןורנ לש "הלהתל תויוארה" ויתונקת ןיב :תנינעמ ךא הפוטח הרעה סוינוטווס
תנומאל הרסמתהש התכ ,םירצונה" סוינוטווס הנכמ םתואש ,םירצונה לע רסיקה ליטהש תומה
-לע הרמאנש םירצונ לע הנושארה תשרופמה הרעהה יהוז ."ללכה תבוטל הקיזמה השדח לבה
.ירצונ וניאש סוינוטווס ידי
םידיעמ ףא אלא ןוקת ךירצה ןוקתל תמא תקושת קר אל םיחיכומ ןורנ לש ויקוחמ םידחא     
ינפייז תוברל םינפייז דגנ דאמ םינובנ םידחא םיוצ איצוה אוה .םירבדה ישרשל קימעה המכ
.תואווצ
ןכש .הקנס לש הכורבה ותעפשהל תודות המ תדימב קר תאזו ,םישובכל ללכ ףאש אל ןורנ     
שמח ,םוקמ לכמ .רכינ יתימא יתונמא ןורשכ לעב םא יכ ,םתס לכונ וא ןויקומ היה אל ןורנ
תא ונייפא רשא ונמאי אלש ףורטה ישעממ דחא ףאב ותחשוה אל תונושארה ונוטלש תונש
.תונורחאה ויתונש עשת
ותקושת ףא לעו תכחוגמה ותוריהי ףא לע ,ולש תגעלנה תוברברתהה תבהא ףא לע     
לכ .תויורחתהה יקוח תרימשב דימת קדקדמ רסיקה היה ,ןואגכו ןמאכ רכומ תויהל תינלוחה
.ןכ השע אל יכ ןימאהל שקבמ היה ,ותבוטל םיקוחה תא הנישש תמיא
שרוגש ימכ תוינלוחה וחור תויטנ לשב המודה ,ןורנמ םיללוש םירחואמ םינוירוטסיה :דועו     
,סוינוטווס .הרופ ררושמ הארנכ ןורנ היה ,תמאב .הריש רתכל תוכז-בוטרוק לכ ,םוניהגה ןמ
םיזורח םהילעו סוריפפ תוליגמו תוחול האר יכ ןייצמ ,ותומ ירחא הנש םיעברא-םישלש בתכש
ןכתי אל יכ ,תוקיחמהו םינוקתה יפ-לע ,דימ ריכה אוה .ןורנ לש ודי םצעב םיבותכה םיעדונ
לעב םדא ידי-לע יאדווב ובתכנ אלא והשימ לש ויפמ ובתכנ וא וקתעוה הלא םיזורחש
החלצהב לוספבו רויכב ודי חלש יכ ןורנ לע ורמא דוע .ומצעב בשחו הגהש תינחור תוימצע
.תרכינ
.ויתונורשכב הרכה ול תונקל תינלוחה ותוצמאתהל תוירקיעה תובסה תחא הצוענ ןאכ ילוא     
ןויכמ ךא .הלאכ ןועגש ידממ ידיל העיגמ הרכהל ותוואת התיה אל ירמגל ןורשכ רסח היה וליא
ונינפמ הוסכי םינוירוטסיההש הדבוע) םיקזח םייתונמא םיפחד ידי-לע קפס אלל ענומ היה אוהש
,תיתימא הכרעה ןיבל הפונח ןיב ןיחבהל ותלכי ול הדבא העמק העמקש ןויכמ ,(תובורק םיתעל
לכמ רעונמ אצמנ ףוסבלש ןויכמו וירצי תא ותנובת המלב דוע אל םימיה תצורמבש ןויכמ
תרוקב ,דובכה תארי ,הונע ,תימצע תעמשמ ,הדמ שוח :תיתונמאה הריציל םיצוחנה םיאנתה
ילבחב לשוכו דעומה ,ןדורו ןמא לש הרוטקירק אלא ןורנמ דוע הרתונ אל - הנומאו תימצע
.הצחמל-ףורטהרצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל