ןורנ
המבה תמיא Agrippina minor (15-59AD)

,סונפרט ומשו דחא שיא ולש רצחה יאקיסומ דיקפתל ןורנ רכש ןוטלשל ותילעל ךומס     
וילע ןגנמו ודיב וזחוא ןגנמהש הריל-יומד הניגנ-ילכ ,סורתקב םתריש םיוולמה םירמזה ןמ אוהו
התעשב הלאשוה איה ףאש ,תיניטלה "אראטיק"ה ןמ ורזגנ "הרטיג"ו "רטיק" םילמה .דמועמב
.םירתימ השלש לעב הניגנ-ילכ אוהש ,יסרפה "רתיס"ה ןמ תינוויה ךרד
דע ותרמזלו ותניגנל ןיזאמ ןורנ היה הליל ידמו ,ונמזב סורתקה ינמא לודג היה סונפרט     
ןושאב טקושה ןומראה ךותב ,לוקה-הפי סורתקה ןגנמו תוכופהתה-בר רסיקה .רחשה תולע
.וינפל ןגנל ריעצה דוד לע הוצמה לואש תא תעדה לע הלעמ הז דמעמ :הליל
אלמ אוה .ומצעב סורתקה לע טורפלו רישל דומלל ליחתה ןורנו םיבורמ םימי ורבע אל     
תומימת תועש ךשמ ןדקרפ בכוש היה וליפאו ,והרומ לש ויתוארוה לכ ירחא בל-תמושתב
קליס האקה ימסו םילשלשמ םימס ידי-לע .ולוק תא קזחל ידכ והזח לע תרפוע תוחול חינמו
תליכאמ ענמהל וצעי איהה תעב םירמזל .ותרישל לושכמ תווהל הלולעה "תלוספ" לכ ופוגמ
גיהנה ,ונורג לע רומשל ידכ .ולוקב לבחל יושעה ןוזמ לכ לע הז רוסיא ביחרה ןורנו תוריפ
.ויפ לא םחל אב אל ףא םהב םיישדח םוצ ימי
תא השע אוה ךא .בלה תא הבש אלו םומע היה ולוק .םאונ היה אל ןורנ יכ וניאר רבכ     
.ויתופיאשבש תולודגה דקומל ,והשלכ ינפוג םגפב וקלש םיבר םישנאכ ,ולש הפרותה תדוקנ
וכשמו והותפ המבה ימסק ןכש ,הדמתהב ןמאתה ךכיפל .יבמופב אקודו ,רישל ףאש ןורנ
.רמא ,"וקתמי אל םלועל ועמשי אלש תומיענ" .ובל תא
ותעפוהל התואנה המבה ,תרוקבלו געלל תזרפומה התוטיהל תמחמ ,התיה אל אמור     
ונמזוה ריע ינפ לכ .ילופנב ,אופיא ,המייקתה ןורנ לש תיבמופה הרוכבה תעפוה .הנושארה
םירעה לש םינרקסה ןהיבשות תא ףא הכשמ רסיקה לש ועפומ לע העומשהו ,ןורטאיתל
.תוכומסה
ןינבה תא ובזע לכה ,םוקמ לכמ .רישל ךישמה ןורנ ךא ,ןורטאיתה תא עזעז המדא שער     
.ויתועפוה תרדס תא ןורנ ךישמה ,תיהלאה החגשהה לש תוא ךכב ותוארב .טטומתהש ינפל
תודחא תוסוכב ולוק ירתימ תא ןמשישמ יכ םהל וחיטבהב ,םינקחשה םע דעסו ךלה אוה ףא
לוקב ףכ הירדנסכלאמ םידחא םיחרוא ול ואחמשכ .תורוקה הנליצת יכ דע וריש םעימשי
.םהמ םיבר דוע איבהל חלש ,לודג
ןמאל הווצ אוה .רסיקה יבגל ןכרצ יד תומר תואושת םוש דוע ויה אל ןמזה תצורמב ,םרב     
ינבמ םינוסח םיריעצ םיפלא תשמח רחבו תואושתה תונמאב םיליצאה ינבמ םיאמור םיריעצ
וא ,imbrix-ה :םיפכ תואיחמ לש םיוסמ גוסב הנמאתה הצובק לכ .תוצובקל קלח םתוא ,םעה
תאיחמ וא ,testa-ה ;םילולחה גגה יפער םש לע ךכ הארקנש ,תורועק תופכב םיפכ תאיחמ
םוזמזכ תואושת ,bombus-הו תוחוטשה ןינבה ינבל םש לע הארקנש ,תוחוטש תופכב םיפכ
.תורודהה םהיתוקורסתבו םיאנה םהידגבב ונייטצה ןורנ לש םיריכשה "םיפכה יאחומ" .םירובדה
םהיגיהנמ .םהלש םיפכה תואיחמל ועירפיש ששחמ םהיתועבט תא ריסהל ויה םיבייח
.ךרעל רלוד 11,000 ןהש ,תוצרטסס 4,000-כ ורכתשה
הלמה לש ירוקמה השורפ) .טרצנוק םש ול ךרעו אמורב יבמופב רישל ןורנ טילחה ףוסבל     
,הניגנ וללכש םיעוריא הבו תינווי תנוכתמב הלודג תורחת וז התיה .("תורחת" אוה טרצנוק
"הינורנ" הלא םיקחשמל ארק ןורנ .הביכרו תובכרמ תויורחתה ,הדש יקחשמ ,םואנ ,טויפ ,הרמז
שמח ידמ םייקתהל התיה הדיתע הינורנה .םירחתמה ןעמל םידחוימ ןויסנמיגו תואצחרמ הנבו
.םינש
,םירוטנסל םירומשה םיבשומה תורוש ,"הרטסכרוא"ב תונלבס רסוחב בשוי היה ןורנ     
ןמ קתפה תא ואיצוהב .ימימשה ולוק תא עומשל תולוק ילוקב ועבת םיבר םיפוצש העשב
ליחמ םיניצק .ןכודה לא ורותב הלעו םהילא ףרטצה ,םירחאה סורתקה ינגנמ לככ יפלקה
לוסנוקה תא שקב ,יתרגשה החיתפה םואנ תא ואשנב .ונעמל סורתקה תא ואשנ ולש רמשמה
ירהצמ ,דאמ הכורא העש רמיז אוה ."הבוינ" תא רישל אוה דמוע יכ עידוהל סופור רבעשל
בוש רמזל רשוכ תעש ומצעל תתל ידכ ךא .ךרעל םירהצה ירחא תיעיברה העשה דע םויה
.ןכמ רחאלש הנשל םיעוריאה ראש תאו חצנמה רז תקנעה תא החד ,דיתעב
יכ שרד הליחת ךא ,ןתכסמ לעו ןתשבלת לע ,תוידגרטב קלח תחקל ןורנ ליחתה התע     
-רחא .איהה העשב ויתובוהא לשו ולש םינפה יותל ומדי תורובגהו םירובגה ,םילאה תוכסמ
הרהמב ךא ,ןחלשה לע םיסוס ימגדב וקחשב הנהנ היה הליחתמ .םיסוסה טרופסל הנפ ךכ
ונוצר זע יכ הדעו םע לבק עידוה ףוסבל .אמור לש םיסוסה יצורמב רתסהב רקבל ליחתה
וליאו ,םידבעה ינפל ונגב ןמאתמ היה הנושארב .ויסרפ תא תוברהלו םיצורמב ףתתשהל
.הבכרמ-גהונ תרותב "סומיסקמ סקרק"ב עיפוה הנורחאל
ויה ןהבש תוינוויה םירעה לכ .םיסרפל ןורנ לש ותוטיהל תא התע ריכה ולוכ םלועה     
ןזוא םינוויל קר" .סורתקב הניגנב םיחצנמה ירז תא וילא וחלש תוילקיסומ תויורחת תוכרענ
רקב אוה .ןווי לא גילפהו - ןורנ זירכה ,"יתונמאל םייואר דבלב םה קר .הקיסומ עומשל הבושק
ןורטאיתה תא בוזעל השרוה אל שיא .בוש וכרענ ,ומייקתנ רבכש הלאו ,םילביטספה לכב
תא תאש דוע ולכי אלש םישנא .הדיל יריצ ןוזחאש םישנ אל ףא ,ותרמזב ןורנ חתפש ןויכ
.םהילגרב ןורטאיתה ןמ ואשינו םיתמ ינפ ודימעה םירחא .תוריקה לע הבינגב וספט ותריש
,הלאכ .ריואה רסוחו םוחה ןמ ועווג וא תומל םישנא המכ וסמרנ נ"הפסל 65 תנש לש "הינורנ"ב
.סוינוטווס ימיב ורפוסש םירופסה ויה ,םינפ לכ לע
לבל םריהזמו םיטפושה םע היה רבדמ .העפוהה ינפל דאמ ינבצע דימת היה ירסיקה ןמאה     
הדרח םושמ הב היהש תונקדקדב םיקוחב ןייעמ היה ,תאז השעש ןויכ .הרקמב ובשחתי
.הנפדה רז תא ול ושיגהשכ חצנמה אוה אוה יכ וזירכהב שממ לש החמש חמש ךא ,טעמכ
לא םהילספו םהיתומוטורפ תא וכילשהב וינפל ויהש םיחצנמה רכז תא תוחמל היה גהונ
.םיביבה
הכותב בוש בשוהו םרוה אוה .ותבכרממ ןורנ לפנ ,ןוויבש היפמילואב תחא תורחתב     
םיקחשמה .סרפה ול קנעוה תאז לכב יכ רמול ךירצ ןיא .ולולסמ תא םילשהל חילצה אל ךא
דע םייתנשל וחדנ ,םינש עברא ידמ הנש תואמ הנומש ךשמ םרדסכ וכרענש ,םייפמילואה
,םיסממ רוטפב היכא היצניבורפה תא הכיז אוה אמורל ובוש ינפל .ןוויל אובל ןורנ לכויש
:ונושלכ בתכב רמתשנ םואנה לש קיודמה וחסונ .סותנירוקב אשנש םואנב הז ערואמ ןייצו
םכל ינא קינעמ התע םלוא ,תווקתבש תולודגל םוקמ דימת ןתונ ,םיליצא םינווי ,יבל בחור"
ףא םתעדי אל התומכש תורח לבקל םתא םידמוע .םכדועמ םכתעד לע הלע אל רשא יש
םירחא םיטילש .והערל שיא הסובת םתייה םיליחנמ םכדועמ ןכש ,רתויב םירשואמה םכימיב
."המלש היצניבורפל תורח קינעה ןורנ קר .םירעל תורח וקינעה
אל הז לכ ,ןכ לע רתי .רועש הל ןיאש ןורנ לש ותונצחש תא ףקשמ הז םואנ ,תועדה לכל     
לכ ןורנ ץירעה ןכא יכ ,הנכ וליפאו הלועמ םינפ תדמעה וז התיה ךא .םינפ תדמעה אלא היה
םהיתונמא ,םנורטאית ,םהיתוגיגח ,םמעט בוט יכ היה ענכושמו םינוויה תא בהא אוה .ינווי רבד
אופיא רשיא םתורח תא םינוויל וקינעהב .םתלוז םע םושב םתומכ ןיא יתונמאה םטופשו
ואר ותומ רחאל ,ןכא .םימי ךרואל םתביח תא ומצעל חיטבה תאזבו ,הנכה ותנומא תא רסיקה
םימיל .םילא ןחלופל אוה יואר יכ ורבסו ,םביטימו םעישומכ ,ןידכ אלש ,ןורנ תא םינוויה
םינוויה בבוח םרסיק יכ ןימאהל םנאמב ,ובושל םודקפש תואלתהו תוסמה לכב ויה םיפוצ
יכ ,תוחפל ,אופיא אצמ ,םלוע םש ול תונקל ודואמ לכב וימי לכ ץמאתהש ,ןורנ .תמ םנמא
.ןוויב ותומ רחאל םשגתנ ומולח
םירקוחה ןמ םיברו ,רמזו ררושמ ,ןקחש ,ןמאכ ותוחילשב המלש הנומאב ןימאה רסיקה     
ןיא .הלא םיחטשב לודגה ונורשכ יבגל סוינוטווס לש ותודעב ןומא תתל םיליחתמ םיינרדומה
הניחב לכמ הז ונימב דחוימ רסיק תצרעה יכ םהיבתכב וחיכוה סוטיקט ןהו סוינוטווס ןהש קפס
.םהלש םיטעומה חבשה ירבדל הנשמ תובישח סחיל שי ךכיפלו ,האלהו םהמ איה איהש
תמוקר תינווי המילגו ןמגרא דגב שובל ,סוטסוגוא לש ןוחצנה תבכרמב אמורל רזח ןורנ     
ירז ויה ותנשב וליפא .ודיב ,ינאיתיפה ,רחא רזו ושאר לע יפמילואה חצנמה רז ,בהז יבכוכ
םע םירבדב דוע אב אל ,ולוק תא זבזבלמ ענמהל ידכ .ותטמ לע םירודס ול םירקיה ןוחצנה
יכ ונזא תא ריעהל היה ודיקפתמש לוק ןמאמ וילא הולתנ רידתו ,בתכב אלא ואבצ ידודג
.ויפ ינפל הטחממ אשי וא ויתואר לע רומשי
רקבמ היה אוה .שפוחמ אוהשכ ותיבמ הכישח םע בנגתמ ןורנ ליחתה העמק העמק     
םכילשמו תובוחרב םתיבל םיכלוהה םישנא ףיקתמ ,יאנגל תועדונ תואבסמב תובורק םיתעל
תיבמופ הריכמב ןכמ רחאל הליזגה תא רכומו ןדדושו תויונחל ץרופ וא ,םיביבה ךות לא
אלא וילולעתל אצי אל זא ינמ .תומ דע טעמכ הכוהו רוטנס תשא ףיקתה תחא םעפ .ותיבב
,לילה תוצח דע םויה ירהצמ ויתודועסב היה ךיראמ .קוחרמ ויתובקעב ךלוהה רמשמ יוולב
לכמ תוינאצי .ריואה גזמל םאתהב ,םירק וא םימח תואטבמאב םעפב םעפ ידמ ןנערתמ היהו
תשוב יתב ויה היטסוא לא רביטה ךרואל ועסנבו ,ותדועסב וינפל תותרשמ ויה ריעה יקלח
.םיפוחה ךרואל ןיגוריסל ונעמל םימקומ
.םישובכ ירבד וילא הרבד תחא אלו הנב ישעמ לע חיגשהל הביטיה ,ןורנ םא ,הניפירגא     
ושגלפ .טעמכ ותעד תא הילע ןתנ אל אוהש ותשא היבטקוא תבוטל ברעתהל התסינ איה
יכ היה ןעוט ,ומא לש התודגנתה ףא לע .הטקא המשו תררחושמ החפש התיה איהה תעב
יכ העומש ץיפה ,החפש התיהש-ימ קוחכ תאשל לכוי אל םיליצא ןבש ןויכו ,השאל הנאשי
דע ןורנל םינומא הרמש איה םוקמ לכמ ,ואל םאו התיה החפש םא .איה םיכלמ ערזמ הטקא
.ודצל הרבקנו ותומ םוי
ראות תפי השא ,הניבס האפופ ירחא רזחל ןורנ ליחתה ,הטקא םע עעורתמ ודועב ,ןכמ רחאל     
םויכ) הינטיסול לא חלש ,ותישארמ רבדל העייס רשא ,הלעב תא וליאו ,דאמ לכש תבוטו
,קזחתהו ךולה תינתפאשהו הפיה ושגלפל ןורנ ןיב רשקה ךלהשכ םלוא .ביצנ תרותב (לגוטרופ
,השרגל ןורנ תא ץלאלו היבטקוא םוקמ תא תשרל היצמאמ תא הריבגה המצע האפופשכו
ובעת האפופו הניפירגא .םהיניב ערק העבינ ףוסבל יכ דע ,רתויו רתוי ןבהו םאה יסחי ודדחתנ
.קלתסהל התיה הסונא תרחאה וליאו ןורנב טולשל הלכי ןהמ תחאה קר .התוער תא השא
הליערהל היה רשפא-יא .ומא תא חוצרל ןורנ טילחה ,ןהיניב רוחבל ךרוצה וינפב דמעשמ     
התפ ךכיפל .דבלב התיבב אלא הדעס אלו התיב קשמ לע תינדפק החגשה החיגשה ןכש
ףוחה לא תוחשל החילצה הניפירגא .הניפסה תא עביט ןכ-ירחאו הניפסב תולעל התוא
ןמיז התע .הנואת אלא וז התיה אל וליאכ םינפ הדימעהב ,הנדוע היח יכ הנבל דימ העידוהו
.הניפירגאל דגנתמ םלועמו זאמ היהש ,הקנסו סורוב ,ולש הנידמה יצעוי ינש תא רסיקה וילא
.ןורנ לש והרומ םינפל היהש רבעשל דבע ,סוטקינא ידיב חצרה תא דיקפהל והוצעי הלא ינש
,נ"הפסל 59 תנש ,יאמב םירשעב התמ איה .החצרנ איהו וערכוה הידבע ,ףקוה הניפירגא תיב
ןורנ תא איבהש ףוגה תא וכה" :הארק ,הילע תפנומ ברחה תא התוארב יכ םירפסמ .54 ליגב
."םלועה ריואל
ףוס השרג ,לשכנש ןויכ .היבטקוא הריעצה ותשא תא קונחל םג תודחא םימעפ הסנ ןורנ     
האיצוהל הווצ ךכ-רחא .איה הרקע יכ ועידוהב ,האפופ לש הפיקתה התשירד יפ-לע ףוס
הפח היבטקוא יכ ונעט תיטפשמה הריקחה תעשב וארקנש םידעה לכ .ףואנ ןוועב גרוהל
יכ עידויו העיבתה םעטמ דע היהי סוטקינא רבעשל והרומ יכ עבק ןורנ :דחא איצוהל ,עשפמ
המדש ןויכ .היקרוע תא וכתח ,דבלב הנש םירשע תב היבטקוא דועב .רתסב התוא התפ אוה
.םידא טבמאב היחצור הוקינחה ,ץרפ אלרצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל