ןורנ

Poppaea Sabina (??-65AD)
"!ךכבש ןולקהו הפרחה"

תוארפב וצר םלוכ .לכב הררש הארונ היסומלרדנא :תובהל יבג לע תובהלמ ץוח הארנ אל רבד םוש
ןשעהו הלא לכ תמחמו ,תוחווצו תוקעצ לש יתעווז םהנב וצרפ ףטו םישנ ,םינקזו םיריעצ .הנאו הנא
.רבד עומשל אל ףא רבד תוארל היה רשפא-יא ,ןואשהו
.16 ב"כ ,סויסק ויד     

תוריהמב רזפש ,ודוד ,הלוגילק תא ותצרעה ןאכמ .והוזבזבי ןכ םא אלא ,ןורנ רבס ,ןוממב םעט ןיא     
.סוירביטמ שריש םוצעה שוכרה תא ךכ-לכ הבר
-לכ הלודג התיה ,ירסיקה ונומרא ,"בהזה תיב" תרדסכא .הינב לע םימוצע םימוכס איצוה ןורנ     
היה הסינכה םלוא .הלקנ לע הב בצוה ,והבג לגר עשתו םירשע האמ ,יקנעה ולספ יכ דע ךכ
םגא ערתשה הכותב .לימ ךרואל הכשמתנ ןהמ תחאהו ,םידומע תולעב תורומקמ שלשמ בכרומ
תיב תויח םהב ונכשש תורעי ,הערמ תודש ,םימרכ ,האובת תודש ,םירע תומדב םינינב ףקומ
וריתסהש ןש םייושע הזזה תוחול םע הכבש-השעמ תורקת ויה לכואה ירדחל .ףרט תויחו
תורתומ ,םימרוז םימ לשו חלמ לש תואטבמא וב ויה ןכ .םיאורקה לע םימשב ימ תאזהל תורוניצ
.אמורב הכ דע ועדונ אלש
ריקה ירויצ תאו ,"וטורג" םשב םייקנעה םירדחל וארק הרשע ששה האמה ינב םיאמורה     
."וטורגב ומכ" וא "וקסטורג" וארק ,םהה םימיב ליגרה יתדה רויצה ןמ ךכ-לכ םינוש ויהש ,םהילעש
.ורקיעמ "יקסטורג" חנומה תא ונא םיבייח ,אופיא ,ןורנל
אוה ,רסיקה לש הינבה תוינכת לכ תא עצבל ידכ םילעופ יד קפסל הלכי אל אמורש ןויכמ     
.ךרפ תדובעב רשפאה לככ םיעשופה ושנעיי אבהל יכ הווצו תורסיקה יבחר לכמ םיריסא איבה
םילייחל איצמהל היה ךירצש רחאמ .ונקורתנ ירובצה רצואה תונרקו םיבורמ םימי ורבע אל     
םישנאה תוזוחא .םיינונטק הבנג ישעמל ןורנ הנפ ,םתבצק תא - םיררחושמה םילייחלו םרכש תא
תויתלשממה תורשמה בור תא .הנידמה רצואל ןהילאמ ורבע םתאווצב רסיקה תא וריכזה אלש
ימלצ תא ריתהו שדקמה יתבבש תוחנמב ףא ודי חלש ףוסבל .אלמ ףסכב תונקל היה ךירצ
.םילאה לש ףסכה
היבטקואל הלחיא ותואש לרוגה ,ןורנ תשא התע התיהש ,האפופ תא דקפ וב םויה אב הנהו     
.תרבועמ התויהב הטיעבב הגרה ןורנ .הבל לכב
אוה .תמ לפנ סורוב .באוכה ונורגל הפורת רסיקה חלש ,סורוב ,ולש ינשה הנידמה ץעויל     
תודע היוצמ ןכש ומע וקומנו ומעט םעפה היה ילואו ,תעדל ומצע דבאל הקנס וכנחמ תא חירכה
דחפב ןנחתה שישיה ךנחמה .וב עשעתשה הליחתמ ךא .רסיקב די חולשל םירשוקב היה הקנסש
ויתוששחל דוסי ןיא יכ והחיטבה ןורנ ךא ,ותזוחא תא רסיקל עיצהו תורדעה תשפוח ול ןתנת יכ
,ןורנ לש רתויב רשכומה אבצה רש ,ולובוקל רשא .ער לכ ול ללועלמ תומב רחבי ,ןורנ ,אוה יכו
ררוע עודמ ןיבהל לקי הנה ,תרפל דע זקוקהמ הירפמיאה לש יחרזמה לובגה לכ לע ןגה רשא
.תעדל ומצע דבאל ץלאנו רסיקה תאנק תא וילע
לש םידממל םדה תואמצ ויתויטנ ועיגה ,ודגנ רשק הלודגה הקילדה ירחא המ ןמז הלגתנשכ     
וזירכה םתצק וליאו ,דימ ודוה םתצק .השלש-ילופכ םילבכב ןידה-תיבב ועיפוה םירשוקה .ףורט
.שפנ וחצרל אוה ןורנל תושעל םדא לוכיש רתויב בוטה תורשה יכ הואגב
הלקה לשב תומל םינודינ ויה םיאמורהו רסיקה לש תונחצרה ףורטל גיס דוע היה אל התע     
לש וזכ וינפ תעבהש ןויכ" תעדל ומצע דבאל הווטצנ ,האיסרת סוטאפ ,דחא שיא .תונאותבש
;ןורנ יאפור ידימ "לופט" ולבק םהלש םתומ ןיד-רזג תא ועצב אלש םישנא ."םעוז םיקדרד דמלמ
ללוז ינפל םישנא ותתב הנהנ היה יכ ורמא דוע .וחתפנ םהיקרוע ,רסיקה לש ונושלב ,רמולכ
.םייחב םדועב םלכאיש ידכ ,אנ רשב תוברל ,רבד לכ לוכאל גהנש הצמשל עדונ ירצמ אבוסו
תועט ,םרב ."ותררש םצוע תא ודועמ ריכה אל ינפל רסיק םוש" :הואגב ומצע ןורנ זירכהש יפכ
.ךכב ריכה יאדוב הלוגילק ןכש ,ודיב התיה
וימיב אמור תא הבירחה רשא הלודגה הקילדה הלפנ תמאב דציכ ןוכנ לא עדוי וניא שיא     
םירצה תובוחרבו םינשונה םינינבב סאמש ,ןורנ יכ ויה םירובס םינשב תואמ םלוא .ןורנ לש
,תוליל הששו םימי העבש וללותשה תובהלה .ריעב שא חולשל הווצ ,אמור לש םילקלקעהו
םירבק ,םיכוכב טלקמ םהל םישקבמ םיבשותה דועב דוסיה דע ופרשנ אמורמ םישילש ינשו
לע .בורל םילודג תונומראו םישדקמ םהב ,וסרהנ ריעב םינינעמה תומוקמה תיברמ .םישדקמו
דע שערנ ותויהבו ,םוניליוקסא תעבג לע סנקמ ןומראבש לדגממ הקילדב הפצ יכ ורפס ןורנ
תומדל אוה לוכי המד ףוס ףוס יכ ריעהו ,"היורט תליפנ" ותריצי תא רש ,הזחמה תעפימ וב דוסיה
,םויטנאב םא יכ ,אמורב היה אל אוה יכ םינעוט ונימיב םיבר םידמולמ םרב) .היורט תפירש תא
.(הנממ ןילימ השימחו םישולש ךלהמ
לטנ ןורנ .םיוסמ הבוגל לעמ םינינב תונבל היה רוסאו םישדח תובוחר וננכות הקילדה ירחא     
ןמ עונמל ידכ חוקיפ לטוה םימה תורונצ לע .םירוגמה יתב תותיזחב תורומקמ תונבל וילע
תימדקה רצחב יובכ ירישכמ קיזחהל התיה הבוחו ,םכרצ יפכמ רתוי םימב שמתשהל תוירבה
יכ םינגור םיאמורה ויה ,המ תדימב הרפתשנ ריעה תומדש יפ-לע-ףא ,םלוא .תיב לכ לש
םהש ,םילצומ יתלבהו םיבחרה תובוחרה ןמ רתוי םירירק ויה םיהובגה םיתבהו םירצה תואובמה
ידכ אלא ואב אל ןורנ לש תובידנה םוקשה תועצה יכ ודשח םה ףא .םמוח תא תאשל ולכי אל
הטשפתה ריעב שא חלש ומצע אוה יכ הארונה העומשה .ולש תונמחגה השעמ םצע לע תופחל
לע המשאה תא ןורנ ליטה הלא םינכוסמ םירוביד קיתשהל ידכ .תקבדמ הלחמכ תיב לא תיבמ
.םירצונה
תויודעה ןמ המכ ,נ"הפסל 55 תנשב הילטיא ןופצב הארנכ דלונש ,סוטיקט ונל ןתונ הז ןינעב     
(44 ,ו"ט "םילאנא"ה) ןודנה עטקה לש ותונמיהמ .ושי תודוא רתויב תומודקה תוירצונ יתלבה
אלא ותוריהבמ קר אל עבונ ברה וכרע .זורדו טרקוהמ ץוח לבת יבחרב םיגולוליפה לע תלבוקמ
ןמ אב (םירצונ) הז םש" .םיעשופכ םירצונה תא הארש יאמור ידי-לע בתכנ אוהש הדבועה ןמ ףא
תנומא םלוא .סוירביט לש ונוטלש ימיב תומל סוטליפ סויטנופ רוטרוקורפה ןד ותוא ,'ירצונ'ה
אלא ,האצומ םוקמ ,הדוהיב קר אל ,הטשפתנו הרהמב הבש ,המ ןמזל האכודש ,תבעתנה לבהה
."םלועבש ץקושמהו עזעזמה לכ ןיכלהמ ול אצמו זכרתנ הבש ,אמורב םג
ומשאוה אל םה ,ןכא .ורסאנ - םה םירצונ יכ םיברב ודוהש םישנאה יכ רמואו ףיסומ ןוירוטסיהה     
םירצונה .םע-תגיגחל םירצונה תופידר תא ךפה ןורנ ."ישונאה ןימל הביא"ב אלא ,התצהב שוריפב
םידיפל וכפהו שאב ולעוה וא ובלצנ ,םיבלכ ידי-לע םירזגל וערקנו תויח לש תורוע ךותב ורשקנ
םירצונה לע םימחרה וליחתה הז בלשב וליפא יכ קד זמר סוטיקט ונל זמור ןכ-יפ-לע-ףא .םיישונא
ןברק ויה םה ךא ."םישנעבש םידבכל םייוארו םה םימשא יכ ףא" ,אמור ינב בל תא עינהל
חתפ רשא ,רסיקה ןמ ץוח םתוממ הנהנ אל שיאו ,ןורנ לש ויתונברק ,דחא שיא לש ותוירזכאל
.םירצונה תפירש תגצהל להקל וינג תא
המוק לעב היה ןורנ .ןועגשה ףס לע ךכ-לכ הבורמ תוצירעב לשמש שיאה תא ראתל ןינעמ     
ינומרעה ורעש .ופוגמ הלוע היה ער חיר יכ שיגדמ סוינוטווסו םימתכ הסוכמ היה ורוע ,תעצוממ
ויניעב ,בל-ךרומב היה טיבמ .םיאנ ויה וינפ יות ךא םישנה ךרדכ םילתלת-םילתלת יושע היה
ול היה רפ-ףרוע .ויתונועגש לכ תא אשנש רזומה םלועב ,דאמל יאורה תורצק תולוחכ-תורופאה
תואירבב םתסה ןמ ךרבתנ אוה .רתויב תוקיקד םילגר יתש לע אשינ היה דבכה ווגו תטלוב סרכו
תונש הרשע-עברא ךשמ םימעפ שלש אלא הלח אל ותוללוה ףרח ןכש ,דאמל דע הנתיא
.ונוטלש
דרמ לע תועידי והועיגה ,ומא חצרל ינימשה הנשה םויב ,הנהו .םלועה ואשנ הנש הרשע-עברא     
רהזוה לוכיבכ ,הנושמ תושידאב תועידיה תא לבק ןורנ .סקדניוו סוילוי לש ותגהנהב הילאגב
עדונשכ ,םוקמ לכמ .הריזגה עור תא וילעמ בסהל לכוי אל יכ שחו ותומ לעו ותליפנ לע שארמ
.וחצמ תא טבחו וידגב תא ערק וילא ותרכה בושבו ,ףלעתה ,דרמל הפרטצנ הלוכ דרפס יכ ול
:בישה ןורנ ךא ,ולשל המוד הקוצמב ויה ותלוז םירחא םיטילש יכ ול הריעה הנקזה ותקינימ
יעיבג ינש תא ותחקבו "!םייחב ידועב יל דבוא ינוטלש !ירבשכ רבש היה אל םלועמ ,םלועמ"
.עקרקה לא םצפנ ול ויהש רתויב םירקיה חלודבה
לכ תא חוצרל ,טניסה לכ תא ליערהל התע ןווכתנ רסיקה יכ רפסמ רחא יאמור ןוירוטסיה     
ןויסנ לכ לישכהל ידכ היסולכואב ףרט תויח חלשלו אמור תא בוש ריעבהל ,ואבצ ידקפמ
.הדגא ירבד אלא הלא ןיא יכ אוה ירב יכ ףא ,שאב םחלהל
.ותונמאמ סנרפתי ונוטלש ול דבאי םא יכ עידוה אוה .רדוק שפנ-ןויוושב עקשו רזח ךכ-רחא     
…םה םינמאנ ףא אלא דוע אלו םייוסמ יתונמא טופש םיננוחמ הישנאש ,הירדנסכלא לא עסי עוסנ
דרמתמה אבצה לא ודבל תאצל ותנווכ לע עידוה ןורנ .תאז תינכת ףא החנזנ הרהמב םלוא
דימו .ןוחצנ ירומזמ רישי ,רמא ,תרחמל .בלה תוערוק ויתועמדב םתונמאנ תא ומצעל בישהלו
.הלא םירומזמל תומיענ ןיחלהל ליחתה
לע הווצ אוה .םיערק יערקל תורדוקה תורגאה תא ערק ןורנ .והושטנ ויתואבצ רתי לכ םלוא     
ינב ינפב עיפוהל ותעדב הלע התע .ועלבל ושפנב זוע ביהרה אל ךא ,לער ול חוקרל הטסוקול
וז חורב םואנ לש המלשה הטויטה .וישעמ לכ לע םתליחמ תא שקבלו תולבא שובלב ומע
.ותומ ירחא התלגתנ
ךא ,ורצח ידיקפל ארק אוה .והובזע ושאר ירמוש .ותנשמ עתפל רוענ ,תוצח ינפל ,דחא הליל     
שפח רסיקה .ולש לערה תספוק תאו ותטמ ינידס תא וליפא ובנג םיתרשמה .הנוע ןיאו לוק ןיא
אל אופיא דוע יל ןיאה" .םש היה אל שיא ךא .תומ תכמ והכיש ידכ ,עדונ רדול ,סולוקיפס תא
.רביטה לא ומצע ךילשהל ורמאב ןומראה ןמ תאצל רהימו ,קעצ "?ביוא אלו דידי
וסוס לע ץפק ןורנ .ותיבב טלקמ ול עיצה ןואפ ררחושמה ודבע .ומעט תא הניש ךכ-רחא ךא     
םילייחה תוקעצו השער המדאה ,לגלגתה םער .תחפטמב םיטול וינפ ,הלילה ךות לא רהדו
ןמ ליח .וינפמ הלפנ תחפטמהו ךרדה ידיצב הביקרמ הפוג ינפמ וירחאל עתרנ וסוס .ועמשנ
לע ןורנ לפנ ,ןואפ תיב לא ועיגהב .וכרדב ךישמהל ול חינה ךא והריכה ינאירוטרפה רמשמה
.הבביב הטימה
יפ-לע רבק ול תורכל ןורנ הווצ זא .תעדל ומצע דובא ידי-לע הפרחמ טלמהל והוצעי וידידי     
רוזח ארקו הכב ךכב םיקסוע ויהש העש .יוחד אלל התואנ הרובקל הכזת ותפוגש ידכ ותדימ
,ותומ דע םיטבשב והוקלי יכ טילחה טניסה יכ ועמשב "!תומל ךלוה לודג ןמא הזיא ואר" :אורקו
הז ןיא" .ארק "!רבדבש הפרחהו ןולקה" .בוש םחינהו - ושפנב די חולשל ידכ תונויגפ ינש ףטח
תרזעב ומצע רקד ,ורסאל ידכ וילא רהוד שרפ הארשמ ,ךכ-רחא ."ללכ האי הז ןיא ,אל .ןורנל האי
וזיא" .אב ועישוהל וליאכ ומצע םישה ,ןורנ תא גורהל וילע לטוהש ,שרפה .סוטידורפא ינולפ
.ודועמ העטש תויועטב הנורחאה תאז התיה .עווגה רסיקה םשנתה "!תונמאנ
אלא ,םיבורקה ויראש תא ליערהו חצרש ינפמ אל דאמ-דאמב אונש השענ ןורנ יכ ןייצל ןינעמ     
האיקידאוב המשו תחא הכלמ תגהנהב הינטירבב תוממוקתה תובקעבש ינפמ הנושארו שארב
ןברוח טימהש המדא שער עריאש ינפמו התומכשב םיליגר ויה אלש הבר הסובת ויתונויגל ולחנ
ודגנתה אל ,םלועמו זאמ לבה תונומאב םיפוטשה ,םיאמורה .תימורדה הילטיא לע דאמ לודג
.לזמ-שיב רסיקל זועב ודגנתה ךא ,עשרו תחשומ רסיקל
התלסו הנמש .היבטקוא ותשא חצרל יששה הנשה םויב ,םיתשו םישולש ןב ודועב תמ ןורנ     
תע םיחרפב ורבק תא וסכש םיבר ויה תאז לכבו .החמשו הלהצ הלוכ הירפמיאה לשו אמור לש
רחאל" :בתוכ סוינוטווס .ינוריעה ףוספסאה לע רתויב בוהא היה ןורנ לש ורכז ןכש ,ןכמ רחאל הבר
יתייה איהה תעב .ןורנ אוה וליאכ ומצע םשו םש ילב ןב דחא שיא םיתרפה ברקב םק הנש םירשע
אלו ףקות לכב וב וכמת םיתרפהש ,םהה םימיב וליפא ,ךכ-לכ ץרענ היה ןורנ םש .םימיל ריעצ
.(ז"ע ,ןורנ) ."ןוצר-יאב אלא (ונידיל) וריגסהל ומיכסה
;םיקוחר םיעזג לש םנוימד תא הבילו רזחו הבילש הז שיא תמש דע ףקנ ךכ-לכ בר ןמז     
יעפומו תונמא ,טרופס ,םיעושעש םא יכ שממ לש תוינידמ אל תובר תוצרא לש ןהימעל טישוהש
תאז לכו - םיאילפמו םישיערמ תוגונעתב אלא ןויגהב אל םלועה יסולכוא תא שבכש ;ןורטאית
.ולש ןקחשה תכסמל תחתמ ןופצ היהש תונכסה-הרה ןועגשה תא וריכיש אלברצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל